SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

Start Novacap Tulpenfraude

 

 

Novacap Tulpenfraude FAILISSEMENTSVERSLAG NR. 3 (2e tussentijds verslag) F04/144, F04/145 en F04/146
v.o.f. Firma J. Visser & Zonen en W.P.M. Visser Bloembollen B.V. en P.J.M. Visser Bloembollen B.V.
op verzoek van Holland Bolroy Markt B.V., Holland Blumen Markt B.V. en Holland Iris Select B.V., alle te Heiloo

 

FAILISSEMENTSVERSLAG NR. 3 (2e tussentijds verslag) F04/144, F04/145 en F04/146 inzake:  

v.o.f. Firma J. Visser & Zonen en W.P.M. Visser Bloembollen B.V.  en P.J.M. Visser Bloembollen B.V.  


INHOUDSOPGAVE  

1.         Inventarisatie______ 4

2.         Personeel      11

3.      Activa 11

4.         Debiteuren      19

5.      Bank / Zekerheden 20

6.         Doorstart / Voortzetten         24

7.         Rechtmatigheid___ 25

8.         Crediteuren 27

9.      Overige 29


FAILLISSEMENTSVERSLAG                                          nr. 2 (1e tussentijds verslag)                        datum: 4 april 2005  

Gegevens ondernemingen              v.o.f. Firma J. Visser & Zonen

                                                W.P.M. Visser Bloembollen B.V.

                                                P.J.M. Visser Bloembollen B.V.


alle statutair gevestigd te Stede Broec,

                                                en kantoorhoudende te Bovenkarspel

Faillissementsnummer                        :                        F04/144, F04/145 en F04/146

Op verzoek : het faillissement van de drie ondernemingen is uitgesproken op verzoek van Holland Bolroy Markt B.V., Holland Blumen Markt B.V. en Holland Iris Select B.V., alle statutair gevestigd en kantoorhoudende te Heiloo

 

Datum uitspraak                        :                        17 juni 2004

Curator                        :                        mr. A.J.J. Sweens

Rechter-commissaris                         :                        mr. J. Blokland

 

 

Activiteiten onderneming : de teelt van en de handel in bloemen, bloembollen en bolbloemen, het afbroeien van bollen alsmede het uitoefenen van een bloembollenveredelingsbedrijf

 

Omzetgegevens                                      :        v.o.f. Firma J. Visser en Zonen:           

omzet 2003: 28.963.700,00

omzet 2002: 7.394.800,00

resultaat na belastingen 2003: negatief 8.067.000,00

resultaat na belastingen 2002: 2.060.500,00

 

                        W.P.M. Bloembollen B.V.:

omzet 2003: 3.426,00

omzet 2002: nihil

resultaat na belastingen 2003: negatief 3.807.421,00

resultaat na belastingen 2002: 772.338,00

 

                        P.J.M. Visser Bloembollen B.V.:

omzet 2003: nihil

omzet 2002: nihil

resultaat na belastingen 2003: negatief 3.807.016,00

resultaat na belastingen 2002: 771.725,00

 

De resultaten van de beide persoonlijke vennootschappen betreffen het aandeel in het resultaat van de vennootschap onder firma.

Als bijlage wordt overgelegd de commerciŽle winst- en verliesrekening voor het boekjaar 2003 van de drie gefailleerde ondernemingen (bijlage).

 

Personeel gemiddeld aantal : ca. 30

Verslagperiode : 19 oktober 2004 tot en met 31 maart 2005

Bestede uren : verslagperiode:   69:45 uur

                        totaal: 271:10 uur

 

__________________________________________________________________________________

 

 

1.             Inventarisatie

 

1.1.        Directie en organisatie       

 

boedelbeschrijving

 

Als bijlage bij dit verslag gaat een organigram van de groep bedrijven waartoe de gefailleerde ondernemingen behoren (bijlage).

 

W.P.M. Visser Bloembollen B.V. en P.J.M. Visser Bloembollen B.V. vormen samen de vennootschap onder firma Fa. J. Visser en Zonen.


Enig aandeelhouder en bestuurder van P.J.M. Visser Bloembollen B.V. is P.J.M. Visser. De vennootschap is statutair gevestigd te Stede Broec en houdt kantoor aan het adres Hoofdstraat nr. 234 te 1611 AN Bovenkarspel.


Enig aandeelhouder en bestuurder van W.P.M. Visser Bloembollen B.V. is W.P.M. Visser. De vennootschap is statutair gevestigd te Stede Broec en houdt kantoor aan het adres Geerling nr. 1 te 1611 BT Bovenkarspel.

 

Geplaatst en gestort kapitaal

 

boedelbeschrijving

 

De bestuurders van W.P.M. Visser Bloembollen B.V. en P.J.M. Visser Bloembollen B.V. hebben hier nog geen informatie over kunnen verstrekken.

 

 

 

 

Aandelen volstorting

 

boedelbeschrijving

Ook met betrekking tot het volstorten van de aandelen zijn nog geen gegevens beschikbaar. In het eerstvolgende verslag zal hier informatie over worden gegeven.

 

1.2.        Winst en verlies

 

boedelbeschrijving

 

Verwezen wordt naar de bijlagen bij dit verslag.

 

1.3.        Balanstotaal

 

boedelbeschrijving

 

Het balanstotaal van Fa. J. Visser en Zonen bedroeg per 31 december 2002 € 9.240.841,00 en per 31 december 2003 € 10.277.097,00. Als bijlage bij dit verslag gaat de commerciŽle balans per 31 december 2003 (bijlage).

 

1.4.        Lopende procedures

 

boedelbeschrijving

 

Fa. J. Visser en Zonen is betrokken, zowel als eiseres en als verweerder, bij een groot aantal geschillen en procedures. Een aanzienlijk aantal van deze procedures werd begeleid tot aan de faillissementsdatum door de Stichting Rechtsbijstand. De curator heeft van Stichting Rechtsbijstand een korte samenvatting ontvangen van ongeveer twintig geschillen met derden. Een aantal geschillen is ter beoordeling voorgelegd aan het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel.

 

Op dit moment vindt de inventarisatie van alle geschillen en procedures plaats. Op korte termijn zal voor de aanhangige procedures bij het scheidsgerecht moeten worden besloten of de curator deze overneemt.

 

1e tussentijds verslag

 

Met de heren W.P.M. Visser en P.J.M. Visser is gesproken over de geschillen waarin Fa. J. Visser & Zn. per datum van het uitspreken van het faillissement verwikkeld was. Op de lijst die door Stichting Rechtsbijstand aan de curator was toegezonden, waren twintig geschillen vermeld. Enkele geschillen waren aanhangig gemaakt bij het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel. De eerste zitting was bepaald op 5 augustus 2004. Het Scheidsgerecht heeft er bij de curator op aangedrongen dat hij op korte termijn zou aangeven of de geschillen en de procedures door de boedel zouden worden overgenomen.

 

De heren Visser gaven voor een aantal geschillen aan dat zij het zeer wenselijk zouden vinden dat deze zouden worden uitgeprocedeerd.

 

Vanwege het faillissement heeft Stichting Rechtsbijstand haar werkzaamheden opgeschort. Aan de hand van de beschikbare dossiers kon niet eenvoudig worden vastgesteld in hoeverre het voortzetten van de procedure per saldo voor de boedel gunstig zou zijn.

 

Een ander praktisch, maar niet onbelangrijk, element was dat de griffierechten die aan het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel moeten worden voldaan, aanzienlijk kunnen zijn.

 

Met de heren Visser is afgesproken dat ťťn procedure, die representatief werd beschouwd voor alle procedures, bij het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel zou worden voortgezet. Het betrof hier de procedure tegen Estex Holding B.V.

 

Met de heren Visser is afgesproken dat de kosten van de juridische begeleiding en met name ook de kosten van het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel niet ten laste van de boedel komen, maar door derden worden voldaan.

 

De procedure tegen Estex Holding B.V. is derhalve voortgezet en de mondelinge behandeling vond plaats op 2 augustus 2004. Het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel heeft als oordeel gegeven dat de vorderingen aan Fa. J. Visser & Zn. dienen te worden ontzegd, met de veroordeling van Fa. J. Visser & Zn. in de kosten.

 

Na deze beslissing van het Scheidsgerecht is besloten dat de boedel de overige procedures die bij het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel aanhangig zijn, vooralsnog niet worden overgenomen.

 

2e tussentijds verslag

 

Op verzoek van de heren Visser was nog een aantal procedures bij het Scheidsgerecht aangehouden en nog niet definitief ingetrokken. Onlangs is besloten dat ook deze procedures niet langer worden gehandhaafd, omdat er geen aantoonbaar belang voor de boedel kon worden vastgesteld.

 

1.5.        Verzekeringen

 

boedelbeschrijving

 

De lopende verzekeringen zijn in onderzoek.

 

1e  tussentijds verslag

 

Een aantal verzekeringen die voor de boedel niet meer van belang waren, zijn beŽindigd. In overleg met Rabobank Westfriesland-Oost zijn de verzekeringen voor opstallen en nog aanwezige bedrijfsinventaris voortgezet.

 

1.6.        Huur          Afgewikkeld

 

boedelbeschrijving

 

Fa. J. Visser en Zonen heeft met een aantal verpachters afspraken gemaakt over huur van bloembollenland. Met de pachters vindt overleg plaats om de reeds betaalde pacht en de nog openstaande pacht in kaart te brengen.

 

1e tussentijds verslag

 

Fa. J. Visser & Zn. had in de regio rond Bovenkarspel bij ongeveer 15 verpachters land gehuurd ten behoeve van de bollenteelt. Een aantal verpachters had ten tijde van het uitspreken van het faillissement nog landhuur te vorderen. In sommige gevallen blokkeerden deze verpachters de toegang tot het land zodat niet gerooid kon worden. Met deze pachters is een regeling getroffen voor de openstaande vorderingen om te bewerkstelligen dat het rooiproces ongehinderd voortgang zou kunnen vinden. Rabobank Westfriesland-Oost heeft in totaal met tien verpachters voor een bedrag van € 522.018,62 een regeling getroffen.

 

De boedel en Rabobank Westfriesland-Oost werden ook geconfronteerd met het feit dat de heer J. Visser (de vader van de heren W.P.M. Visser en P.J.M. Visser) een aantal pachtovereenkomsten had overgenomen door met deze pachters een teeltpachtovereenkomst los land als bedoeld in artikel 70f lid 1 Pachtwet te sluiten. De heer J. Visser verpachtte het land vervolgens op zijn beurt weer door aan Fa. J. Visser & Zn.. De heer J. Visser stelt deze overeenkomsten te hebben overgenomen in het belang van Fa. J. Visser & Zn.: J. Visser voldeed de op dat moment nog openstaande landhuur, waardoor Fa. J. Visser & Zn. onbelemmerde toegang tot het land kon behouden. Volgens een door de heer J. Visser opgesteld overzicht zou hij op grond van ten behoeve van Fa. J. Visser & Zn. betaalde landhuur een bedrag van € 266.203,00 te vorderen hebben. De heer Visser heeft bovendien nog bijkomende kosten in rekening willen brengen.

 

Ook de heer J. Visser beriep zich tijdens het rooiproces ten aanzien van de boedel en Rabobank Westfriesland-Oost op zijn recht van retentie en blokkeerde hij de toegang tot het land. Uiteindelijk is de met de heer J. Visser een regeling getroffen die inhoudt dat hij tegen betaling van              € 130.000,00 voor wat betreft betaalde landhuur de boedel finale kwijting verleent en vervolgens ook onbelemmerde toegang tot de diverse percelen toezegt. Het bedrag van € 130.000,00 is verwerkt in het hierboven genoemde totaalbedrag van € 522.018,62. Elders in dit verslag zal nader op deze transactie worden ingegaan.

 

1.7.        Oorzaak faillissement

 

boedelbeschrijving

 

Zoals hierboven gesteld, is het faillissement uitgesproken op verzoek van Holland Bolroy Markt B.V., Holland Blumen Markt B.V. en Holland Iris Select B.V. (hierna verder te noemen: “Holland”). Deze drie vennootschappen houden zich bezig met teelt van tulpenbollen, het verhandelen daarvan en het exploiteren van kwekersrechten op tulpenvariŽteiten. In het faillissementsrekest is te lezen dat voor het tot stand brengen van overeenkomsten van koop en verkoop van tulpenbollen, de drie vennootschappen gebruik maken van de diensten van o.a. het Commissionairshuis Sierteelt Bemiddelingscentrum B.V. (“SBC”). Tussen Holland en Fa. J. Visser en Zonen en W.P.M. Visser Bloembollen B.V. zijn -na bemiddeling door SBC- koopovereenkomsten met betrekking tot partijen bloembollen tot stand gekomen.

 

Volgens de administratie van Holland lieten Fa. J. Visser en Zonen en W.P.M. Visser Bloembollen B.V. per 15 juni 2004 een bedrag van ongeveer € 1.000.000,00 onbetaald. Fa. J. Visser en Zonen was voorts op grond van aan Holland Bolroy Markt B.V. toekomende kwekersrechten aan royalty’s nog bijna € 250.000,00 verschuldigd.

 

W.P.M. Visser zou voorts aan Holland uit hoofde van koopovereenkomsten (inzake irissen) en aan royalty’s een bedrag van ruim € 123.000,00 aan Holland Blumen Markt B.V. verschuldigd zijn.

 

Fa. J. Visser en Zonen en W.P.M. Visser Bloembollen B.V. bleken niet in staat hun verplichtingen na te komen en Holland heeft vervolgens besloten het faillissement van Fa. J. Visser en Zonen, W.P.M. Visser Bloembollen B.V. en P.J.M. Visser Bloembollen B.V. aan te vragen.

 

Informatie over de organisatie

 

boedelbeschrijving

 

Op het organigram is te zien dat de heren W.P.M. Visser en P.J.M. Visser via hun vennootschappen de leiding hebben over de ondernemingen die in het organigram zijn opgenomen. Het hart van de organisatie wordt gevormd door Fa. J. Visser en Zonen en J. Visser Contractteelt B.V.. Kort gezegd, komt het er op neer dat in Fa. J. Visser en Zonen de “eigen bloembollen” van de onderneming werden geteeld en verwerkt en in J. Visser Contractteelt B.V. was de contractteelt ondergebracht (dat wil zeggen de teelt van bollen van contractgevers).

 

J. Visser Contractteelt B.V. heeft in november 2003 een statutaire naamswijziging ondergaan van J. Visser Bolbloemen B.V. in J. Visser Contractteelt B.V.. Volgens opgave van de heren Visser en de accountant zou in de loop van 2003 de contractteelt, in verband met de daarmee gepaard gaande risico’s, volledig zijn ondergebracht bij J. Visser Contractteelt B.V.. In hoeverre de contractteelt daadwerkelijk en ook formeel juridisch is ondergebracht bij J. Visser Contractteelt B.V., staat nog te bezien en heeft de curator op dit moment in onderzoek. Ook zal de rekening-courantverhouding tussen Fa. J. Visser en Zonen en J. Visser Contractteelt B.V. nader worden onderzocht. De curator heeft zich ten aanzien van J. Visser Contractteelt B.V. nog alle rechten voorbehouden.

 

SBC

 

boedelbeschrijving

 

Op 3 december 2003 is SBC in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. E.N. Muller tot curator. De openbare verslagen in dit faillissement zijn te vinden op www.gl-advocaten.nl. SBC was voorheen Bloembollenbemiddelingsbureau Cebeco Nederland B.V. en hield zich aanvankelijk met name bezig met het bijeen brengen van vraag en aanbod in de bloembollenmarkt en het begeleiden van de transacties en de afwikkeling er van. SBC is zich ook gaan toeleggen op de kilohandel in bollen en dan met name tulpen en nieuwe soorten, waarvan investeerders hooggespannen verwachtingen hadden. In het verslag van mr. E.N. Muller is te lezen dat tussen eind oktober en de surseancedatum van SBC, 25 november 2003, meer dan € 100 miljoen is binnengekomen en ook bijna volledig weer is uitgegaan. De administratieve verwerking van deze geldstromen bleek voor SBC niet in de hand te houden, zodat onvoldoende kon worden geverifieerd dat SBC uitbetaalde aan de juiste crediteuren.

 

Volgens de voorlopige bevinding van mr. E.N. Muller is de overwegende oorzaak van het faillissement van de SBC de volledig ontspoorde (veelal speculatieve) investeringshandel in kilo’s tulpenbollen.

 

TCS

 

boedelbeschrijving

 

Op 1 april 2004 is Tulpenplantgoed Centrum Spierdijk (“TCS”) B.V. in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. A.H.J. Dunselman tot curator. De openbare verslagen van dit faillissement zijn te vinden op www.schenkeveldloomans.nl.

 

In het verslag van mr. A.H.J. Dunselman is te lezen dat TCS contractteeltovereenkomsten afsloot met contractgevers voor de teelt van tulpenbollen. Deze contracten werden gesloten door tussenkomst van SBC. TCS heeft op deze wijze met ongeveer 130 contractgevers, waarvan ongeveer 30 buitenlandse bedrijven, een overeenkomst gesloten voor teelt van tulpenbollen. In een schema zijn de verhoudingen tussen investeerders, SBC, TCS en contracttelers weergegeven (bijlage).

 

In de verslagen van zowel SBC als TCS komt de kwestie van de zgn. “spookbriefjes” aan de orde. Mr. A.H.J. Dunselman geeft de volgende definitie van een spookbriefje:

 

“Met een spookbriefje wordt bedoeld dat SBC aan een contractspartij heeft bericht dat een overeenkomst tot stand is gekomen met een andere partij, en dit door middel van koopbriefje schriftelijk aan de contractpartij bevestigd, terwijl geen overeenkomst tot stand is gekomen en de andere partij van niets weet.”

 

Het faillissement van Visser hangt samen met de affaire SBC en TCS. Volgens opgave van Stichting Rechtsbijstand zou Visser van NovaCap via SBC voor ongeveer € 14.500.000,00 aan bloembollen hebben gekocht. Visser ontkent de aankoop. In het accountantverslag van v.o.f. Fa. J. Visser & Zn. bij de jaarrekening 2003 is onder het kopje “informatie over de onderneming” het volgende te lezen:

 

“In 2003 is geÔnvesteerd in bloembollen, waarvoor buitengewoon hoge bedragen in rekening zijn gebracht. De bedoeling was de leverbare oogst in 2004 te verkopen voor een prijs welke reeds was overeengekomen met een vertegenwoordiger van het inmiddels failliet verklaarde bloembollenbemiddelingsbureau SBC. Deze vertegenwoordiger had hiervoor al getekende koopovereenkomsten van afnemers. Achteraf bleken deze koopovereenkomsten vals of onjuist.”

 

In de toelichting op de commerciŽle balans is te lezen dat SBC een vordering heeft op Fa. J. Visser en Zonen van € 5.758.067,00 (per 31 december 2003).

 

In de specificatie van de winst- en verliesrekening is te lezen dat de omzet bloembollenveiling SBC in 2003 € 26.962.662,00 bedroeg (tegen € 4.852.053,00 in 2002). Onder specifieke kosten is opgenomen dat de bloembollenaankoop in 2003 € 11.960.324,00 bedroeg (tegen € 1.061.551,00) in 2002 en kosten in verband met bloembollen ten behoeve van handel in 2003 € 18.805.994,00 (tegen € 1.205.326,00 in 2002).

 

Alles wijst er op dat ook Fa. J. Visser en Zonen is meegegaan in de speculatieve handel in tulpenbollen (kilohandel) en dat deze activiteit de ondergang van het bedrijf heeft betekend. Deze constatering is des te schrijnender omdat de curator van alle kanten verneemt dat de heren Visser een meer dan uitstekende reputatie hebben als het gaat om de teelt, verzorging en verwerking van tulpenbollen. De uitbreiding van de activiteiten met (speculatieve) handel in bloembollen heeft het in de basis financieel gezonde bedrijf volledig aangetast.

 

In  het eerstvolgende verslag zullen de achtergronden van het faillissement nog verder worden uitgewerkt. In deze fase van het faillissement ligt de nadruk met name op het begeleiden van de oogst, het verwerken en verkopen van de bloembollen en het behandelen van de onderwerpen die daarmee samenhangen. Een verdere uitdieping van de oorzaken van het faillissement gebeurt in een later stadium.

 

1e tussentijds verslag

 

De heren Visser hebben naar aanleiding van de boedelbeschrijving aangegeven hun visie op de achtergronden van het faillissement nog eens helder uiteen te willen zetten. Ook de curator heeft over de achtergronden nog nadere informatie bij hen opgevraagd.

 

Ondanks herhaalde toezeggingen dat de curator tijdig voor het afronden van dit verslag een notitie zou ontvangen, is deze toezeggingen niet nagekomen. Dit onderwerp wordt aangehouden tot een volgend verslag.

 

2e tussentijds verslag

 

In de gesprekken die de afgelopen periode met name met de heer W.P.M. Visser zijn gevoerd, heeft deze herhaald zijn eigen visie over de achtergronden en oorzaken over het faillissement beslist in een notitie te willen verwerken. Deze notitie was echter per datum van de afronding van dit tussentijds verslag nog niet ontvangen.

 

De curator zal de heer W.P.M. Visser thans een termijn stellen voor het aanleveren van deze notitie. Mocht binnen deze termijn geen bericht zijn ontvangen, dan zal de curator de heren Visser een gespecificeerde vragenlijst ter beantwoording voorleggen. Mochten zij ook deze vragen niet beantwoorden, dan overweegt de curator hen te laten horen door de rechter-commissaris.

2.             Personeel

 

2.1.        Aantal ten tijde van het faillissement

 

boedelbeschrijving

 

Circa 30 medewerkers waren in dienst van Fa. J. Visser en Zonen. Het aantal medewerkers fluctueert uiteraard en is op zijn hoogst in het hoogseizoen.

 

2.2.        Aantal in jaar voor het faillissement

 

boedelbeschrijving

 

In 2003 zijn ongeveer een zelfde aantal medewerkers bij de onderneming betrokken geweest.

 

2.3.        Datum ontslagaanzegging

 

boedelbeschrijving

 

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is de medewerkers op 21 juni 2004 ontslag aangezegd.

 

De curator is in contact getreden met het UWV en deze heeft op 1 juli 2004 een bijeenkomst georganiseerd op het bedrijf. De medewerkers zijn daar in de gelegenheid gesteld formulieren in te vullen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering en voor betaling van achterstallig salaris en vakantiegeld. Ook konden zij zich inschrijven als werkzoekende bij het CWI.

 

3.             Activa

 

Onroerende zaken

 

3.1.        Beschrijving

 

boedelbeschrijving

 

W.P.M. Visser Bloembollen B.V. en P.J.M. Visser Bloembollen B.V. zijn ieder voor de helft eigenaar van bedrijfsgebouwen, kassen, erfverharding, onder- en omliggende grond, gebouwen alsmede bouwland, kadastraal bekend gemeente Stede Broec, sectie A nrs. 434, 435 en 1819. Het betreft hier het bloembollenbedrijf aan het adres Geerling nr. 1 te Bovenkarspel.

 

 

 

 

 

 

 

3.2.        Verkoopopbrengst

 

boedelbeschrijving

 

Dit complex is getaxeerd door verschillende makelaars. Omdat op dit moment nog onderhandelingen lopen over de verkoop van de onroerende zaken, worden de taxatiegegevens vooralsnog als vertrouwelijk behandeld.

 

1e tussentijds verslag

 

In onderdeel 7.2. is te lezen dat de heer W.P.M. Visser en P.J.M. Visser hebben willen onderzoeken in hoeverre een doorstart van de onderneming tot de mogelijkheden zou behoren. In het kader van een dergelijke doorstart zouden de heren Visser mogelijk ook het bedrijfscomplex willen kopen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek heeft Rabobank Westfriesland-Oost in overleg met de curator de uitwinning van deze zekerheden aangehouden. Verwacht wordt dat op korte termijn een beslissing zal kunnen worden genomen over de wijze waarop de onroerende zaken zullen kunnen worden verzilverd.

 

2e tussentijds verslag

 

Op de onroerende zaken van de gefailleerde onderneming is een bod gedaan dat zowel voor de curator als voor de Rabobank Westfriesland-Oost acceptabel is. De rechter-commissaris heeft zijn goedkeuring aan de transactie verleend.

 

Onderdeel van de transactie maakt uit de overdracht van de woning die feitelijk onderdeel uitmaakt van het bedrijfscomplex. De woning (bewoond door de heer W.P.M. Visser) valt niet in de boedel en is eigendom van de heer W.P.M. Visser privť. De woning valt echter wel onder het hypotheekrecht van Rabobank Westfriesland-Oost. Met betrekking tot de woning doet zich een complicatie voor. De heer W.P.M. Visser was gehuwd met mevrouw S. Jones. Dit huwelijk is door middel van echtscheiding ontbonden. Mevrouw S. Jones weigert echter haar medewerking te verlenen aan de overdracht van de woning. Op dit moment vindt overleg plaats om te bezien welke mogelijkheden er zijn om langs minnelijke weg de medewerking van mevrouw S. Jones te verkrijgen.

 

3.3.        Hoogte hypotheek

 

boedelbeschrijving

 

Op grond van de notariŽle akte d.d. 23 april 2003 heeft Rabobank Westfriesland-Oost een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 2.500.000,00.

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsmiddelen

 

3.4.        Beschrijving

 

boedelbeschrijving

 

De bedrijfsmiddelen bestaan uit machines, inventaris, rollend materieel en kantoorinventaris.

 

3.5.        Verkoopopbrengst

 

boedelbeschrijving

 

De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd door verschillende makelaars. Omdat op dit moment nog onderhandelingen lopen over de verkoop van de roerende zaken, worden de taxatiegegevens vooralsnog als vertrouwelijk behandeld.

 

1e tussentijds verslag

 

Rabobank Westfriesland-Oost heeft de aan haar verpande roerende zaken, die zij voor het faillissement onder zich had genomen, openbaar verkocht. Deze openbare verkoop vond plaats op 10 september 2004 en werd verzorgd door Troostwijk Veilingen B.V. De opbrengst van deze openbare verkoop bedroeg € 306.212,88. De gehele opbrengst komt ten goede aan Rabobank Westfriesland-Oost.

 

2e tussentijds verslag

 

Januari/eind februari 2005 heeft een nadere afrekening plaatsgevonden van verkoop van bakken. Het betreft een bedrag van € 46.343,70 en € 2.218,45. Het aan de boedel toekomende bedrag zal binnenkort worden bijgeschreven op de faillissementsrekening.

 

3.6.        Bodemvoorrecht fiscus

 

boedelbeschrijving

 

De Rabobank heeft voor het uitspreken van het faillissement door middel van pandhoudersbeslag de aan haar verpande roerende zaken onder zich genomen.

 

Er zijn nog zaken in het bedrijf die als bodemzaken zijn aan te merken. In overleg met de Rabobank (en de fiscus) wordt dit verder in kaart gebracht.

 

1e tussentijds verslag

 

Op het bedrijf bevonden zich een groot aantal bakken die onder meer werden gebruikt voor de broeierij. Deze bakken laten zich als volgt specificeren:

    

(a)           18.804 Nipla-bakken met prikbak;

(b)           17.670 Nipla-bakken;

(c)           22.920 Germaco-bakken.

 

Deze bakken zijn in losse partijen verkocht aan drie verschillende kopers. De ontvangen koopsommen zijn gespecificeerd en verantwoord in het overzicht “gegevens omtrent de stand van de boedel”, dat als bijlage aan dit verslag is gehecht (bijlage).

 

2e tussentijds verslag

 

Met de Belastingdienst en Rabobank Westfriesland-Oost is discussie ontstaan over het antwoord op de vraag of een bloembollentunneldroger en een rolbanensysteem als bodemzaken moeten worden aangemerkt. Vooralsnog stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat beide machines/systemen als roerend en daarmee als bodemzaken moeten worden aangemerkt. Met betrekking tot de bloembollentunnerdroger is inmiddels overeenstemming bereikt in die zin dat zowel de Rabobank Westfriesland-Oost als de curator het standpunt van de Belastingdienst kunnen volgen dat deze machine als een bodemzaak moet worden gekenmerkt.

 

Voor wat betreft het rolbanensysteem lopen de meningen uiteen en inmiddels vindt overleg plaats.

 

Voorraden / Onderhanden werk

 

3.7.        Beschrijving

 

Koopbriefjes

 

boedelbeschrijving

 

Voorafgaande aan het faillissement had Fa. J. Visser en Zonen een groot aantal overeenkomsten gesloten tot levering van tulpenbollen. Diverse bemiddelingsbureaus hebben de curator benaderd met koopbriefjes. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre alle gesloten overeenkomsten kunnen worden nagekomen.

 

1e tussentijds verslag

 

In overleg met Rabobank Westfriesland-Oost en de rechter-commissaris is besloten de verplichtingen die voortvloeien uit verkoopbriefjes die tot stand zijn gekomen voor de datum van het faillissement, na te leven. Deze verkoopbriefjes zijn tot stand gekomen door tussenkomst van CNB en Hobaho.

 

 

 

 

 

 

 

3.8.        Verkoopopbrengst

 

boedelbeschrijving

 

In overleg met de Rabobank en met verkregen toestemming van de rechter-commissaris is een verkooptraject uitgezet waarbij er naar wordt gestreefd voor het faillissement gesloten overeenkomsten na te komen en voor de overige bollen verkoopovereenkomsten te sluiten.

 

Bloembollenkraam

 

3.9.        Beschrijving

 

boedelbeschrijving

 

Een belangrijk actief van Fa. J. Visser en Zonen vormt de bloembollenkraan. De waarde van deze bloembollenkraan is moeilijk vast te stellen. Wel staat vast dat de prijzen op dit moment erg onder druk staan. In de komende periode zal moeten blijken voor welk bedrag de geoogste bollen zullen kunnen worden verkocht.

 

3.10.     Verkoopopbrengst

 

boedelbeschrijving

 

In verband met onderhandelingen over verkoop van de bloembollenkraan worden op dit moment geen mededelingen over de geschatte waarde van bloembollenkraan gedaan.

 

1e tussentijds verslag

 

De failliete vennootschap Fa. J. Visser en Zonen vof had ongeveer 68/69 hectare bloembollenland opgeplant met bloembollen. De bloembollen waren eigendom van de vennootschap. Met betrekking tot deze bloembollen is de volgende transactie tot stand gekomen.

 

Rabobank Westfriesland-Oost heeft een pandrecht gevestigd op alle huidige en toekomstige planten en gewassen. Kort voor het faillissement heeft Rabobank Westfriesland-Oost de rechtbank op grond van 3:237 lid 4 BW toestemming gevraagd om zelf over te mogen gaan tot het oogsten van de bloembollen. Deze toestemming heeft Rabobank Westfriesland-Oost gekregen en in opdracht van Rabobank Westfriesland-Oost zijn loonwerkers bezig met het oogsten van de bloembollen.

 

De geoogste en verwerkte bollen dienden te worden verkocht. Als pandhoudster is Rabobank Westfriesland-Oost immers bevoegd de geoogste bollen te verkopen en zich op de opbrengst te verhalen.


Voor bollen waar al voor het faillissement een koopovereenkomst voor was gesloten, geldt het bepaalde in artikel 37 Fw. Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator deze overeenkomsten gestand gedaan.

 

Voor de bollen die voor het faillissement nog niet waren verkocht geeft de wet drie mogelijkheden om tot verkoop te komen:

 

(a)           verkoop in het openbaar (artikel 3:250 lid 1 BW);

(b)           verkoop na verkregen toestemming van de voorzieningenrechter (artikel 3:251lid 1 BW);

(c)           pandhouder en pandgever kunnen een afwijkende wijze van verkoop overeenkomen (artikel 3:251 lid 2 BW).

 

De laatste optie (de afwijkende wijze van verkoop) is in de faillissementspraktijk de meest gebruikelijke: de curator gaat op naam van de gefailleerde onderneming na verkregen toestemming van de rechter-commissaris tot verkoop over, waarbij de bank als pandhoudster na afdracht van de koopsom afstand doet van haar zekerheidsrecht.

 

De curator en de rechter-commissaris zullen met deze wijze van verkoop in het algemeen kunnen instemmen als wordt aangetoond dat op deze manier de hoogste prijs kan worden verkregen.

 

In het geval van de Fa. J. Visser gaat het om honderden transacties, waarbij telkens bollen op korte termijn door middel van koopbriefjes via bemiddelaars zoals Hobaho of CNB zullen moeten worden verkocht. De volgende bijzonderheden zijn daarbij te noemen:

 

(a)           het zal ondoenlijk zijn voor iedere transactie apart en vooraf toestemming aan de rechter-commissaris te vragen;

(b)           er zal geen taxatierapport beschikbaar zijn om iedere transactie te onderbouwen;

(c)           rechten van derden, zoals kwekersrechten, etc., zullen moeten worden gerespecteerd.

 

De curator heeft met Rabobank Westfriesland-Oost dit onderwerp uitvoerig besproken. Om het geheel beheersbaar te houden is het van belang dat curator, Rabobank en de beide bemiddelaars Hobaho en CNB vrijheid van handelen hebben als het gaat om verkoop van de bollen. De transacties worden telkens op korte termijn gesloten en de bollen moeten vervolgens ook op korte termijn worden uitgeleverd. In het overleg is naar voren gekomen dat het wenselijk is om vooraf van de rechter-commissaris een soort algehele toestemming te krijgen om tot verkoop over te gaan.

 

Een voorwaarde is dat de verkopen van de bollen alleen via erkende en gerenommeerde bemiddelaars zullen verlopen. Gekozen is voor Hobaho en CNB. Dit zijn in het bollenvak erkende bemiddelingsbureau’s. Rabobank Westfriesland-Oost heeft het vertrouwen dat via Hobaho en CNB een “faire prijs” tot stand zal komen. Dit is in verband met commissie overigens ook het belang van de beide bemiddelaars. Hobaho en CNB hebben ieder in een schriftelijke verklaring toegezegd dat zij naar eer en geweten voor de hoogst haalbare prijs de bollen via hun bemiddeling zullen verkopen.

 

 

 

 

Bijkomende voorwaarden

 

Rechten van derden

 

Rechten van derden, zoals kwekersrechten, zullen moeten worden gerespecteerd.

 

Conclusie

 

De curator is van oordeel geweest dat hiermee een zorgvuldig traject is geschetst dat de belangen van de boedel zo veel mogelijk waarborgt. Een geschikt alternatief was bovendien niet voorhanden.

 

De rechter-commissaris heeft zijn toestemming voor deze wijze van verkoop verleend.

 

Voorlopig resultaat verkopen

 

De netto-opbrengst van de verkopen bedraagt per medio oktober 2004 € 122.550,00. Dit  bedrag is onder voorbehoud voor nog door te voeren correcties en afwikkeling van diverse transacties.

 

2e tussentijds verslag

 

Op 28 februari 2005 heeft de bank een geactualiseerde opgave gedaan van de opbrengsten en kosten voor de oogst en verwerking van de bloembollen. De totale bollenopbrengst bedraagt per die datum € 1.223.980,16 en de totale kosten per diezelfde datum bedragen   € 1.153.021,79. De netto-opbrengst bedraagt daarmee € 70.958,37.

 

3.11.     Transactie bloembollen


1e tussentijds verslag

 

Fa. J. Visser & Zn heeft via SBC bloembollen verkocht aan diverse investeerders. Er zijn 22 overeenkomsten gesloten.  Op verzoek van de investeerders heeft Fa. J. Visser & Zn de bloembollen opgeplant via J. Visser Contractteelt B.V.. Op haar beurt heeft J. Visser Contractteelt B.V. de bollen bij sub-contracttelers laten opplanten. Na het einde van het seizoen moeten de bollen worden afgeleverd bij de investeerders. Deze investeerders moeten Fa. J. Visser & Zn de koopsom betalen. J. Visser Contractteelt B.V. moet haar sub-contracttelers betalen en factureert dit bedrag aan Fa. J. Visser & Zn. Fa. J. Visser & Zn moet vervolgens deze contractvergoeding betalen aan J. Visser Contractteelt B.V.

 

De bollen zijn bezitloos verpand aan Rabobank Westfriesland-Oost.

 

De vorderingen op de investeerders zijn stil verpand aan Rabobank Westfriesland-Oost.

 

Fa. J. Visser & Zn heeft J. Visser Contractteelt B.V. niet de teeltkosten voldaan en zal deze kosten ook niet kunnen voldoen. J. Visser Contractteelt B.V. beroept zich om die reden op het recht van retentie en houdt de bollen onder zich. Deze kunnen dan niet worden afgeleverd aan de investeerders.

 

De heer J. Visser Sr ( de vader van P.J.M. Visser en W.P.M. Visser) heeft ten behoeve van Fa. J. Visser & Zn en J. Visser Contractteelt B.V. landhuur voldaan en heeft pachtovereenkomsten overgenomen. Visser Sr is ten opzichte van Fa. J. Visser & Zn en J. Visser Contractteelt B.V. als pachter te beschouwen. Fa. J. Visser & Zn en J. Visser Contractteelt B.V. zijn in gebreke gebleven aan Visser Sr pacht te voldoen. Tijdens het rooien heeft Visser Sr zich diverse malen op het recht van retentie beroepen door de toegang tot het land te blokkeren. Er kon dus niet gerooid worden. Visser Sr vordert een bedrag van ongeveer € 350.000,00. De hoogte van dit bedrag wordt door de boedel en Rabobank Westfriesland-Oost betwist.

 

Van de totale waarde van de overeenkomsten op papier zal, zo is de overtuiging, slechts een fractie geÔnd zal kunnen worden. Hiervoor zijn de volgende redenen aan te voeren:

 

1)             De overeenkomsten die met de investeerders zijn gesloten, hangen samen met de SBC affaire. De investeerders die de bollen hebben gekocht, hebben deze op hun beurt in veel gevallen direct doorverkocht voor een hoger bedrag. Wie deze kopers zijn is niet bekend en zal waarschijnlijk ook nooit bekend worden. Omdat de prijzen voor tulpen ten opzichte van de betaalde koopprijzen dramatisch zijn gedaald (op de veiling worden er zelfs tulpen doorgedraaid), zullen de uiteindelijke kopers niet willen afnemen. Niemand wil op dit moment te duur gekochte bollen afnemen;

2)             Een aantal investeerders is failliet, en zal de bollen niet afnemen en de koopsom niet betalen;

3)             Investeerders die niet failliet zijn maar destijds wel voor te veel geld de bollen hebben gekocht, zullen ook niet afnemen;

4)             Van de vorderingen waarvan nu nog niet gezegd kan worden dat zij oninbaar zijn, moet nog maar worden afgewacht of zij uiteindelijk wel te innen zijn. De kans is groot dat veel SBC-debiteuren de vorderingen zullen gaan betwisten vanwege de scherpe prijsdaling van de bollen ten opzichte van vorig jaar. Men zal gaan stellen dat er sprake is van “spookbriefjes”. Een aantal van deze debiteuren zal bovendien geen verhaal bieden;

5)             Verschillende bollensoorten hebben op dit moment een prijs die niet voldoende is om de contractkosten te vergoeden aan de sub-contracttelers;

 

Als Fa. J. Visser & Zn aan deze transactie niet meewerkt zal J. Visser Contractteelt B.V. zich op haar retentierecht beroepen en is Fa. J. Visser & Zn genoodzaakt de vergoedingen voor de contractteelt te voldoen. Betaalt Fa. J. Visser & Zn niet aan J. Visser Contractteelt B.V. dan kunnen de bollen niet worden afgeleverd. De vordering voor de contractteeltvergoeding bedraagt ongeveer € 380.000,00. Fa. J. Visser & Zn zal dit bedrag moeten voldoen en vervolgens moeten proberen de bollen zelf af te leveren en de koopprijs te innen.

 

De inschatting van Rabobank Westfriesland-Oost is dat de netto-opbrengst nooit zo hoog zal zijn dat haar vordering (samen met de opbrengst van de overige zekerheden) op Fa. J. Visser & Zn volledig zal worden voldaan. Integendeel, volgens haar huidige berekeningen houdt Rabobank Westfriesland-Oost na het uitwinnen van al haar zekerheden een oninbare restant-vordering van ongeveer € 1.500.000,00 tot € 1.700.000,00. Het verlies wordt met name veroorzaakt door de uiterst lage prijzen die momenteel voor tulpenbollen worden geboden. Voor de boedel zal in dit scenario derhalve hoe dan ook geen surplus resteren.

 

De transactie houdt - kort samengevat in - dat:

 

a)             Rabobank Westfriesland-Oost ontvangt als pandhoudster tot een bedrag van                     € 300.000,00 aan teeltvergoedingen die contractgevers verschuldigd zijn aan J. Visser Contractteelt B.V.;

b)             Fa. J. Visser & Zn. draagt over aan J. Visser Contractteelt B.V. alle voorraden bollen van Fa. J. Visser & Zn. die medio 2003 door Fa. J. Visser & Zn. door middel van SBC-koopovereenkomsten zijn verkocht aan kopers en die betrekking hebben op 22 bijbehorende koopovereenkomsten;

c)             Fa. J. Visser & Zn. draagt over aan J. Visser Contractteelt B.V. alle vorderingen op de handelsdebiteuren van Fa. J. Visser & Zn. die voortvloeien uit de 22 bijbehorende SBC-koopovereenkomsten;

d)             J. Visser Contractteelt B.V. voldoet een koopsom van € 130.000,00 welk bedrag wordt voldaan door middel van verrekening met de vordering van de heer J. Visser Sr. op Fa. J. Visser & Zn. uit hoofde van zijn retentierecht.

 

De rechter-commissaris heeft de curator toestemming verleend voor deze transactie.

 

2e tussentijds verslag

 

In december 2004 bleek bij de bespreking van de concept-overeenkomst dat discussie ontstond over de omvang van de bollen die onderdeel zouden uitmaken van de transactie. Nadien heeft intensief overleg plaatsgevonden om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. Omdat de onderhandelingen nog gaande zijn, wordt in dit verslag volstaan met het vermelden van de onderhandeling en zal in het eerstvolgende verslag meer informatie kunnen worden verstrekt.

 

4.             Debiteuren

 

4.1.        Omvang debiteuren

 

boedelbeschrijving

 

Er zijn een beperkt aantal debiteuren. De omvang wordt in kaart gebracht.

 

2e tussentijds verslag

 

De heer W.P.M. Visser heeft informatie aangeleverd over mogelijk nog openstaande debiteuren. Het betreft echter voor het merendeel betwiste bedragen. Aan de hand van de administratie heeft de curatoren de debiteuren bovendien nog niet kunnen verifiŽren. De aanvullende informatie over de aard en omvang van de betwisting is nog niet ontvangen. Om die reden zijn de debiteuren nog niet benaderd.

 

5.             Bank / Zekerheden

 

5.1.        Vordering van de bank

 

De vordering van Rabobank Westfriesland-Oost

 

boedelbeschrijving

 

Fa. J. Visser en Zonen en de met haar verbonden ondernemingen werden gefinancierd door Rabobank Westfriesland-Oost (hierna te noemen: “de Rabobank”).

 

Volgens onderhandse akten d.d. 29 april 2003 en 6 augustus 2003 heeft de Rabobank een tweetal leningen tot bedrag van € 1.250.000,00 en € 1.100.000,00 -alsmede een krediet in rekening-courant tot maximaal € 1.375.000,0- aan de ondernemingen verstrekt.

 

Daarnaast heeft de Rabobank zich blijkens akte d.d. 19 februari 2003 voor de gefailleerden garant gesteld jegens Belastingdienst/Ondernemingen Hoorn tot een bedrag van € 207.249,00, voor welk bedrag een contragarantie door de gefailleerde ondernemingen is afgegeven.

 

De totale vordering van de Rabobank bedraagt volgens opgave d.d. 17 juni 2004 € 3.634.444,35.

 

1e tussentijds verslag

 

Rabobank Westfriesland-Oost heeft tot nu toe de volgende zekerheden uitgewonnen:

 

(a)           openbare verkoop bedrijfsmiddelen;

(b)           verkoop geoogste bollen.

 

Ad (a)

De opbrengst van de openbare verkoop is verantwoord onder 3.5. Deze opbrengst strekt in mindering op de vordering van Rabobank Westfriesland-Oost.

 

Ad (b)

De totale opbrengst van de verkoop van bloembollen valt nog niet exact aan te geven. De opbrengst is (onder voorbehoud) verantwoord onder 3.10.

 

2e tussentijds verslag

 

Bankgarantie

 

De Belastingdienst/Ondernemingen Hoorn heeft de door de Rabobank Westfriesland-Oost gestelde garantie tot een bedrag van € 207.249,00 uitgewonnen.

 

 

 

Opbrengsten

 

Hierboven zijn de opbrengsten van de oogst en de verkoop van de bloembollen verantwoord. Zodra ook de onroerende zaken zijn verkocht en overgedragen, zal een definitieve opgave van de vordering van de Rabobank Westfriesland-Oost kunnen worden verwacht.

 

5.2.        Lease  Afgewikkeld

 

boedelbeschrijving

 

W.P.M. Visser Bloembollen B.V. en P.J.M. Visser Bloembollen B.V. hadden een financieel leasecontract gesloten met de Lage Landen Financial Services B.V. met betrekking tot diverse machines.

 

De Lage Landen heeft vrijwel al deze aan haar verpande objecten in vuistpand genomen.

 

De vordering van Lage Landen bedraagt volgens opgave d.d. 29 juni 2004 € 426.550,42.

 

5.3.        Beschrijving zekerheden

 

boedelbeschrijving

 

De zekerheid voor de bank bestaat uit:

             

Ł             een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 2.500.000,00, gevestigd blijkens notariŽle akte d.d. 23 april 2003 op de in die akte genoemde registergoederen;

Ł             verpanding van de huidige en toekomstige voorraden, land- en tuinbouwproducten en inventaris, de vorderingen op de CNB, Hobaho, Floraholland, SBC, VBA en met name genoemde debiteuren en contractgevers blijkens onderhandse akten d.d. 8 mei 1995, 13 december 2001, 7 mei 2003 en 29 januari 2004.

 

Uitwinning zekerheden

 

boedelbeschrijving

 

De Rabobank heeft bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar op 28 mei 2004 een verzoekschrift ex artikel 496 lid 2 Rv jo. 3:237 lid 3 BW ingediend. Het verzoekschrift strekte tot het verkrijgen van toestemming om over te mogen gaan tot het leggen van pandhouderbeslag. Op 28 mei 2004 heeft de Rabobank het gevraagde verlof verkregen.

 

Op 16 juni 2004 heeft de Rabobank bij de kantonrechter van de rechtbank Alkmaar een verzoekschrift ex artikel 3:237 lid 4 BW ingediend. Het verzoekschrift strekt tot het verkrijgen van toestemming om over te mogen gaan tot het inoogsten van de te velde staande vruchten en/of beplantingen (lees: de tulpenbollen). Op 16 juni 2004 heeft de Rabobank het gevraagde verlof verkregen.

 

De Rabobank is derhalve haar zekerheden aan het uitwinnen door daadwerkelijk de tulpenbollen te oogsten. De Rabobank laat zich daarbij adviseren door deskundigen in het bollenvak en heeft afspraken gemaakt met loonbedrijven om de tulpenbollen voor haar te oogsten.

 

De curator voert overleg met de Rabobank om de verkoop van de geoogste en verwerkte bollen in goede banen te leiden. Uiteraard vindt hierover ook overleg met de rechter-commissaris plaats.

 

2e tussentijdsverslag

 

De Rabobank Westfriesland-Oost heeft zich inmiddels verhaald op de aan haar verpande bedrijfsmiddelen en bloembollen.

 

Wegens verpanding van een aantal debiteuren heeft de bank in totaal een bedrag van                   € 290.000,00 kunnen innen.

 

5.4.        Eigendomsvoorbehoud

 

boedelbeschrijving

 

Een aantal leveranciers heeft de curator er schriftelijk van in kennis gesteld dat machines zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De rechten van deze derden worden onderzocht.

 

1e tussentijds verslag

 

Een aantal leveranciers heeft gemeld dat zij onder eigendomsvoorbehoud zaken had geleverd aan Fa. J. Visser & Zn. die onbetaald zijn gebleven. Deze aanspraken zijn onderzocht en voor zover deze als juist konden worden beschouwd, zijn de betreffende leveranciers in de gelegenheid gesteld de door hen onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen.

 

2e tussentijds verslag

 

Visno Machinefabriek B.V.

 

De leverancier van de bloembollentunneldroger, Visno Machinefabriek B.V., stelt zich op het standpunt dat deze machine is geleverd onder rechtsgeldig overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Op 30 januari 2001 heeft Visno Machinefabriek B.V. de heren P.J.M. Visser en W.P.M. Visser in privť gedagvaard alsmede de gefailleerde vennootschap onder firma en de beide vennoten. De rechtbank Alkmaar heeft in het tussenvonnis als eindoordeel gegeven dat in ieder geval de heren Visser in privť niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor betaling van de restantvordering.

 

Visno Machinefabriek B.V. heeft nog te vorderen € 292.039,61, te vermeerderen met rente en kosten.

 

De curator heeft het beroep op eigendomsvoorbehoud nog niet kunnen aanvaarden.

 

De Belastingdienst stelt zich inmiddels op het standpunt dat de bloembollentunneldroger als een bodemzaak moet worden aangemerkt.

 

Verder overleg met de betrokkenen vindt plaats.

 

J. Koper & Zn B.V.

 

J. Koper & Zn B.V. heeft aan de gefailleerde onderneming verscheidene betonplaten/stel-conplaten op het bedrijfsterrein van de onderneming geleverd en gelegd. J. Koper & Zn B.V. beroept zich op het eigendomsvoorbehoud op grond van de door haar gehanteerde algemene voorwaarden. Gelijktijdig met de betonplaten/stelconplaten is ook een hoeveelheid zand geleverd.

 

De curator stelt zich op het standpunt dat niet is komen vast te staan dat algemene voorwaarden op de transactie van toepassing zijn verklaard.

 

Inhoudelijk stelt de curator zich op het standpunt dat sprake is van natrekking. Deze platen waren immers bestemd om duurzaam met de grond te worden verenigd en de platen zijn gekocht met de bedoeling deze te gebruiken als bestrating op en om het terrein.

 

Nog niet duidelijk is welke standpunt de leverancier definitief zal gaan innemen.

 

5.5.        Reclamerechten 

 

boedelbeschrijving

 

Niet van toepassing.

 

5.6.        Retentierechten

 

boedelbeschrijving

 

Alhoewel het aanvankelijk leek dat een tweetal crediteuren zich beriepen op het recht van retentie, blijken er, op grond van de thans beschikbare informatie, geen retentierechten te worden uitgeoefend.

 

5.7.        Kwekersrechten

Boedelbeschrijving

 

De curator heeft van verschillende partijen de mededeling ontvangen dat aanspraak wordt gemaakt op kwekersrechten en de betaling van royalty’s over transacties die Fa. J. Visser en Zonen nog zal gaan doen. Het spreekt voor zich dat rechten van derden zullen worden gerespecteerd.

 

1e tussentijds verslag

 

Een aantal bollen die in het gekozen verkooptraject zouden worden verkocht, waren kwekersrechtelijk beschermd.

 

Met de houders van kwekersrechten zijn afspraken gemaakt over af te dragen royalties over verkochte bollen. Deze royalties komen in mindering op de verkoopopbrengst.

 

6.             Doorstart / Voortzetten

 

Voortzetten

 

6.1.        Exploitatie

 

          boedelbeschrijving

 

          De exploitatie van de onderneming is beŽindigd.

 

Doorstart

 

6.2.        Beschrijving

 

          boedelbeschrijving

 

          De heren W.P.M. Visser en P.J.M. Visser  hebben aangegeven tot een bepaalde vorm van doorstart van de onderneming te komen. Concrete plannen hebben zij echter nog niet gepresenteerd. Zij hebben zich wel omringd met adviseurs, die hen bij dit traject begeleiden.


1e tussentijds verslag

 

De heren Visser hebben veel tijd besteed aan onderzoek naar de mogelijkheden te komen tot een doorstart. Ook met de curator is dit onderwerp regelmatig besproken. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Tot nu toe kon voor geen van de scenario’s een passende financiering worden gevonden. Tot een doorstart waarbij activa van de gefailleerde onderneming worden overgenomen, is het dan ook (nog) niet gekomen. De geluiden zijn nu dat de heren Visser ieder voor zich gaan proberen op een kleinere schaal als kweker verder te gaan.

 

2e tussentijds verslag

 

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat van een doorstart feitelijk geen sprake is. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de heren Visser via J. Visser Contractteelt B.V. trachten weer wat bedrijfsactiviteiten te gaan ontwikkelen.

 

 

 

 

7.             Rechtmatigheid

 

Administratie

 

7.1.        Toestand administratie

 

boedelbeschrijving

 

De administratie van de onderneming werd gevoerd door twee administratief medewerkers op het eigen bedrijf en de overige administratie en de jaarrekening werd verzorgd door LTB Adviseurs en Accountants te Zwaagdijk-Oost.

 

De curator heeft de beschikking gekregen over de financiŽle verslagen van de gefailleerde ondernemingen over de boekjaren 2002 en 2003.

 

De eerste indruk is dat de ondernemingen de administratieve goed op orde hebben. Wel zal nog verder onderzoek moeten worden gedaan naar het onderlinge betalingsverkeer en de rekening-courantverhoudingen van de verschillende ondernemingen binnen de groep en ook de rekening-courantverhouding met de heren W.P.M. en P.J.M. Visser.

 

1e tussentijds verslag

 

De statutaire naam van J. Visser Bolbloemen B.V. is in de loop van 2003 notarieel gewijzigd in J. Visser Contractteelt B.V. Deze wijziging is een gevolg geweest van het besluit om contractteelt onder te brengen in een aparte vennootschap. Contractteelt is de teelt die de onderneming doet in opdracht van derden. Dit betekent dat de contractgever eigenaar is van bloembollen en deze bloembollen laat opplanten door, in dit geval, Fa. J. Visser & Zn. of J. Visser Contractteelt B.V. Voor de contractteelt ontvangt de contractnemer een vergoeding. Met de accountant van Fa. J. Visser & Zn. is het onderbrengen van contractteelt bij J. Visser Contractteelt B.V. besproken. Door het onderbrengen van de contractteelt bij J. Visser Contractteelt B.V. ontstond een rekening-courantverhouding met Fa. J. Visser & Zn.. Het personeel dat Fa. J. Visser & Zn. in dienst had, werkte deels voor J. Visser Contractteelt B.V. Deze en andere kosten werden onderling verrekend. Volgens een opgave van de accountant resteert per 31 december 2003 door J. Visser Contractteelt B.V. te vorderen van Fa. J. Visser & Zn. een bedrag van € 1.616,00.

 

De samenwerking tussen Fa. J. Visser & Zn. en J. Visser Contractteelt B.V. dient nog nader te worden onderzocht.

 

2e tussentijds verslag

 

Zodra de onroerende zaken zijn overgedragen, zal worden onderzocht in hoeverre het wenselijk is over het jaar 2004 nog een jaarrekening te laten opstellen. Overleg met de accountant hierover zal nog plaatsvinden.

 

 

 

Rekening-courant W.P.M. Visser

 

1e tussentijds verslag

 

Op grond van de jaarrekening 2003 bedraagt de schuld in rekening-courant van de heer W.P.M. Visser aan W.P.M. Visser Bloembollen B.V. € 269.614,00. De curator heeft de heer W.P.M. Visser gesommeerd dit bedrag aan de boedel te voldoen. De heer W.P.M. Visser heeft de curator uitstel verzocht om de hoogte van de rekening-courantschuld te onderzoeken en voor de uiteindelijke schuld een betalingsvoorstel aan de boedel te voldoen. Dit onderwerp blijft in behandeling.

 

2e tussentijds verslag

 

De heer W.P.M. Visser heeft naar aanleiding van de sommatie tot betaling zoals hierboven beschreven laten weten niet aan de sommatie te kunnen voldoen. Bovendien stelt hij zich op het standpunt dat zijn schuld uit rekening-courant niet € 269.614,00 bedraagt, maar € 123.165,00. Ook tot betaling van dit laatste bedrag is hij niet in staat. In de komende periode zal worden onderzocht welke incassomaatregelen redelijkerwijs kunnen worden genomen.

 

7.2.        Goedkeuring verklaring accountant

 

boedelbeschrijving

 

De jaarrekening 2003 gaat vergezeld van een samenstellingsverklaring.

 

Pauliana / verrekening

 

7.3.        Verdachte transacties

 

boedelbeschrijving

 

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen van verdachte transacties in de periode direct voorafgaand aan het faillissement.

 

7.4.        Maatregelen 

 

boedelbeschrijving

 

Niet van toepassing.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

 

7.5.        Boekhoudplicht

 

boedelbeschrijving

 

Naar het voorlopig oordeel van de curator hebben de ondernemingen voldaan aan de boekhoudplicht die voor deze ondernemingen geldt.

 

7.6.        Depot jaarrekeningen

 

boedelbeschrijving

 

De jaarrekening 2003 van W.P.M. Visser Bloembollen B.V. is gedeponeerd op 9 april 2004 en de jaarrekening 2003 van P.J.M. Visser Bloembollen B.V. is eveneens op 9 april 2004 gedeponeerd.

 

7.7.        Stortingsverplichting aandelen

 

boedelbeschrijving

 

In onderzoek.

 

7.8.        Onbehoorlijk bestuur

 

boedelbeschrijving

 

Het onderzoek naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid zal zich met name richten op de (speculatieve) handel in tulpenbollen in 2002 en 2003.

 

2e tussentijds verslag

 

De onderdelen 10.3. en 10.4. konden in de achterliggende periode onvoldoende worden uitgewerkt. Deze onderwerpen worden aangehouden.

 

8.             Crediteuren

 

8.1.        Aantal concurrente crediteuren

 

boedelbeschrijving

 

Volgens opgave van LTB Accountants bedraagt het aantal concurrente crediteuren 67.

 

1e tussentijds verslag

 

Volgens de huidige lijst van voorlopig erkende crediteuren bedraagt het totaal aantal concurrente crediteuren 31.

 

2e tussentijds verslag

 

Volgens de huidige lijst van voorlopig erkende crediteuren bedraagt het totaal aantal concurrente crediteuren:

Ł      In het faillissement van Fa. J. Bakker en Zn            42;

Ł      in het faillissement van P.J.M. Visser               01;

Ł      in het faillissement van W.P.M. Visser               03.

 

 

8.2.        Bedrag concurrente crediteuren

 

boedelbeschrijving

 

Volgens een uitdraai van LTB Accountants bedraagt het totaal van de concurrente crediteuren een bedrag van € 8.872.369,80.

 

1e tussentijds verslag

 

Volgens de huidige lijst van voorlopig erkende crediteuren bedraagt het totaal van de concurrente crediteuren een bedrag van € 1.231.960,32.

 

2e tussentijds verslag

 

Volgens de huidige lijst van voorlopig erkende crediteuren bedraagt het totaal van de concurrente crediteuren

Ł      in het faillissement van Fa. J. Bakker en Zn een bedrag van         € 1.237.243,53;

Ł      in het faillissement van P.J.M. Visser een bedrag van                 €         562,74;

Ł      in het faillissement van W.P.M. Visser een bedrag van               86.730,03.

 

 

8.3.        Wordt het een eigenlijke opheffing of een vereenvoudigde afwikkeling

 

boedelbeschrijving

 

Nog niet van toepassing.

 

1e tussentijds verslag

 

Zoals het er nu naar uitziet, zal het faillissement door middel van een vereenvoudigde afwikkeling te zijner tijd worden beŽindigd.

 

8.4.        Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld

 

boedelbeschrijving

 

Zoals het er nu naar uitziet zal te zijner tijd aan de concurrente crediteuren geen uitkering kunnen worden gedaan.

 

Op dit moment valt nog niet met zekerheid aan te geven in hoeverre de uitwinning van de zekerheden zodanig zal zijn dat de Rabobank volledig kan worden voldaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscus / Bedrijfsvereniging

 

8.5.        Vorderingen van de fiscus

 

boedelbeschrijving

 

De curator heeft de positie van de fiscus met de accountant besproken. Er lopen enkele procedures waarvan de uitkomst nog ongewis is. Er is nog onvoldoende informatie beschikbaar om de vordering van de fiscus bij benadering in de boedelbeschrijving op te nemen.

 

1e tussentijds verslag

 

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend tot een bedrag van € 370.567,00. Deze vordering is gespecificeerd op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

 

In het overleg met de accountant is vastgesteld dat er nog een aantal fiscale procedures lopen. Beoordeeld zal worden in hoeverre het in het belang van de boedel is deze procedures voort te zetten.

 

2e tussentijds verslag

 

Zoals hierboven aangegeven, heeft de Belastingdienst een door de Rabobank Westfriesland-Oost gestelde bankgarantie uitgewonnen. De Belastingdienst heeft nog geen gecorrigeerde vordering ingediend. De Belastingdienst wordt gevraagd haar vordering nader te specificeren en te actualiseren.

 

8.6.        Vorderingen van het UWV

 

boedelbeschrijving

 

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 113.619,61.

 

9.             Overige

 

Rechtbank

 

9.1.        Toestemming afkoelingsperiode 

 

boedelbeschrijving

 

Nog niet van toepassing.

 

 

 

 

 

9.2.        Toestemming voortzetting bedrijf 

 

boedelbeschrijving

 

 Nog niet van toepassing.

 

9.3.        Toestemming ontslag

 

boedelbeschrijving

 

Op 21 juni 2004 is machtiging verkregen van de rechter-commissaris om het in dienst zijnde personeel te ontslaan.

 

9.4.        Toestemming opzegging huur 

 

boedelbeschrijving 

 

Niet van toepassing.

 

9.5.        Toestemming activatransacties

 

boedelbeschrijving

 

Nog niet van toepassing.

 

1e tussentijds verslag

 

De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de transacties zoals beschreven in 3.6, 3.10 en 3.11.

 

9.6.        Toestemming procederen 

 

boedelbeschrijving 

 

Nog niet van toepassing.

 

9.7.        Termijn afwikkeling faillissement 

 

boedelbeschrijving 

 

Nog niet bekend.

 

9.8.        Plan van aanpak

 

boedelbeschrijving

 

In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

 

(a)           toezicht houden op het uitwinnen van de zekerheden door de Rabobank;

(b)           beoordelen van voor het faillissement gesloten koopbriefjes;

(c)           verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;

(d)           onderzoek van de financiŽle administratie;

(e)           inventarisatie van de crediteuren;

(f)            inventarisatie van gerechtelijke procedures en overige geschillen;

(g)           onderzoek diverse rekening-courantverhoudingen;

(h)           onderzoek rechten van derden (waaronder eigendomsvoorbehoud en kwekersrechten);

(i)             onderzoek naar de verhouding met J. Visser Contractteelt B.V.;

(j)             bestuurdersaansprakelijkheid;

(k)           overige onderwerpen.

 

          2e tussentijds verslag

 

De onderwerpen zoals genoemd hierboven onder “boedelbeschrijving” zijn nog actueel en gelden ook voor de komende verslagperiode.

 

9.9.        Indiening volgend verslag

 

boedelbeschrijving 

 

Begin december 2004.

 

1e tussentijds verslag

 

medio januari 2005

 

2e tussentijds verslag

 

medio juli 2005

 

9.10.     Overig

 

boedelbeschrijving

 

De boedel beschikt op dit moment nog niet over enig actief.

 

Vanwege de intensieve begeleiding die de curator aan dit faillissement moet geven, heeft de Rabobank een boedelbijdrage toegezegd.

 

1e tussentijds verslag

 

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 95.586,18 en is verantwoord op de bijlage bij dit verslag (bijlage).

 

2e tussentijds verslag

 

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 84.125,83 en is verantwoord op de bijlage bij dit verslag (bijlage).

A.J.J. Sweens,

curator

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.