Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter J BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Aalburg
Rekenkamercommissie Aalburg

Voorzitter:

Drs. A.M.M. van Breugel

Ambtelijke secretaris:

Vacature

Leden:

P.C.A. Severijnen

W.M.A.E. Vermeer

C. (Cees) Nieuwenhuizen (raadslid)

T. (Tjeu) van den Maagdenberg (raadslid)

 

De samenstelling van de commissie is als volgt:

 

Naam:

mr. drs. A.M.M. (A.M.M.) van Breugel

Functie:

Voorzitter

 

Terheijden

 

Naam:

drs. P.C.A. (P.C.A.) Severijnen

Functie:

Lid

 

Maastricht

 

Naam:

drs. W.M.A.E. (W.M.A.E.) Vermeer

Functie:

Lid

 

Udenhout

 

Naam:

M.L.J. (Tjeu) van den Maagdenberg

Functie:

Lid

Partij:

BAB: Belangen Aalburgse Burgers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:

C. (Cees) Nieuwenhuizen

Functie:

Lid

Partij:

ChristenUnie, afdeling Aalburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.A. Duijster, gemeentesecretaris gemeente Aalburg
NEVENFUNCTIES

 

 

1. Begrafenisvereniging Veen/
    Stichting Rouwcentrum Veen

 

 

 

Secretaris/penningmeester

 

 

2. Rabobank Altena

 

 

 

Lid Raad van Commissarissen (wnd. Voorzitter)


Bron: Gemeente Aalburg 300908-100209

 

E.W. Kooi, raadsgriffier gemeente Aalburg  
NEVENFUNCTIES
Raadslid gemeente Geertruidenberg
Lid van de Stichting Vrienden van Good Luck
Eigenaar Adviesburo
“ADER”
Bron gemeente Aalburg 2008

 

Wat is de naam van de burgemeester en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
(710) Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES
?
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 

 

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?
?

 
Nevenfuncties burgemeester F. Buijserd

maakt overeenkomstig artikel 67 Gemeentewet openbaar welke andere functies dan uit hoofde van het burgemeesterschap van de gemeente Aalburg worden vervuld:

Naam organisatie/ instelling/                                                 functie                             (on)bezoldigd/onkosten- vergoeding
bedrijf/ vereniging                                

1.    Federatie Brabants Monumenten                                voorzitter                        Geen vergoeding
       Overleg

2.     Bestuur Brabantse Monumenten                                voorzitter                        Geen vergoeding
        Prijs

3.     Bestuur Stichting Dorpsgronden                                 lid                                 Geen vergoeding
        Eethen             

4.     Bestuur Monumentenwacht                                      lid                                  Geen vergoeding
        Brabant

5.     Het Nederlandse Rode Kruis,                                    voorzitter                         Geen vergoeding
        afd. Aalburg

6.     Molenstichting Noord-Brabant                                  voorzitter a.i.                    Geen vergoeding

 

Plaats: Wijk en Aalburg 

Datum: 23 april 2007

 

 

Nevenfuncties wethouder W.H. van der Hoeven

 

Wethouder W.H. van der Hoeven

 

 

maakt overeenkomstig artikel 41b Gemeentewet openbaar welke andere functies dan het wethouder≠schap van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg worden vervuld:

Naam organisatie/ instelling/                                              functie                                        (on)bezoldigd/onkosten- vergoeding
bedrijf/ vereniging                                

1. Peak Off Advies                                                        Eigenaar                                  Bezoldigd

2. Project Schoolagenda.eu                                            Participant/aandeelhouder          Bezoldigd

3. kerkenraad Herv.Gem. Aalburg                                      Lid ( beŽindiging  1-1-2008)       Onbezoldigd

4. Samenwerkingsverband Waalwijk e.o                             Lid algemeen bestuur                 Onbezoldigd
    (WSNS Waalwijk en Anton Pieck)

5. Rewin NV                                                                 Lid raad van Commissarissen        Onbezoldigd

 

 

Plaats: Wijk en Aalburg

Datum: 1 oktober 2007

 
 
Nevenfuncties wethouder L.C.J. Lijmbach

 

Wethouder mevr. L. Lijmbach-Schneider

 

 

maakt overeenkomstig artikel 41b Gemeentewet openbaar welke andere functies dan het wethou≠derschap van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg worden vervuld:

Naam organisatie/ instelling/                                              functie                                        (on)bezoldigd/onkosten- vergoeding
bedrijf/ vereniging      

1. Loes Lijmbach, bureau voor tuin-en                              Directeur/eigenaar                 bezoldigd
   landschapsarchitectuur

2. Milieustation Woudrichem/Aalburg                                Lid DB                                  onbezoldigd

3. Stichting herstel Perenbomenlaan                                secretaris                             onbezoldigd

4. Stichting Euphrasia, bestuur Makeblijde Houten              Lid AB                                  onbezoldigd

 

 

Plaats: Wijk en Aalburg

Datum: 2 oktober 2007

 

Nevenfuncties wethouder M. van der Wal

Wethouder mevr. M. van der Wal

 

maakt overeenkomstig artikel 41b Gemeentewet openbaar welke andere functies dan het wethouderschap van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg worden vervuld:

Naam organisatie/ instelling/                                              functie                                        (on)bezoldigd/onkosten- vergoeding
bedrijf/ vereniging      

1. Maadvies BV                                                            DGA + werknemer                   loon

2. Stadsbank Midden Nederland                                       Lid Raad van Toezicht            onbezoldigd

3. WAVA/GO                                                                Lid bestuur                           onbezoldigd

 

Plaats: Wijk en Aalburg

Datum: 23 november 2006

 

Naam: A.G. (Ad) Dolislager, welke nevenfuncties

Functie: Gemeentesecretaris gemeente Aalburg 2007, 2008  
Taken: Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris.

 

Raadsgriffier, welke nevenfuncties?

 

 

                                                                                              

Overzicht nevenfuncties raadsleden gemeente Aalburg

Periode 2006-2010

 

 

Naam raadslid                     Organisatie                                                  Functie

 

Gertjan Bax                      Stichting Dorpshuis Genderen                  Voorzitter

PKV Hervormde gemeente Genderen         Lid commissie van bijstand

Willem van Oranje college                       Algemeen bestuurslid

 

Yvonne de Brieder              Stichting Jongerencentrum EFS               Voorzitter

                               Stichting Zwembad Veldzicht                  Secretaris

                               Kringloopcentrum Altena                        Bestuurslid

 

Adri Burghout          Kunstenaarsvereniging Korf           Bestuurslid

 

Tjeu van den Maagdenberg                               Molenstichting Brabant                          Secretaris

                               Brabantse Partij                                   Bestuurslid

                               Rekenkamercommissie Aalburg                 Lid

 

Cees Nieuwenhuizen Hervormde gemeente Veen           Ouderling

Kerk-rentmeester

                               Rekenkamercommissie Aalburg                 Lid

 

Cees Schreuders               Consortium Zorg en Welzijn           Penningmeester

                               Platform Zorg Rivierenland             Voorzitter

 

Jan Spuijbroek                   NFO afd. Midden Brabant                       Vice-voorzitter

                               RK afd. Aalburg                                    Bestuurslid

 

Wouter van Vliet               Bedrijfschap Industrieschap           Voorzitter

                               Gelkenes

 

Kees de Waal          Ondernemersvereniging Aalburg               Penningmeester

 

240308

 

 

Aalsmeer

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Directeur:

D.G. (Dirk) van der Zwaag

 

Projectleider:

Drs. C. (Carlo) van Dijk

 

Ambtelijk secretaris:

P.G.J.M. van Boxtel

 

 

mw. mr. C.D. van Zuilen (ambtelijk secretaris) rekenkamer gemeente Aalsmeer  

Dhr. E.J. Duinkerken, gemeentesecretaris gemeente Aalsmeer  
NEVENFUNCTIES  

Bestuurslid Samenwerking Stichting RoemeniŽ  

Penningmeester Secretarissenkring Amstel- en Rijnstreek  

Secretaris ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Bron gemeente Aalsmeer Sent: Wednesday, February 11, 2009 4:05 PM

 

Mw ir. M.M.P. Leenheer (adjunct gemeentesecretaris en directeur ruimte en financiŽn)

 

OUD: Peter van Boxtel, raadsgriffier gemeente Aalsmeer

 

Mw. mr. C.D. (Chantal) van Zuilen, wnd. raadsgriffier gemeente Aalsmeer  en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Waarom worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd en niet openbaar gemaakt?
NEVENFUNCTIES
?
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

mw. mr. C.D. van Zuilen (ambtelijk secretaris) rekenkamer gemeente Aalsmeer

 

----- Original Message -----

From: J. Hop

To: Zuilen, C.D. van

Sent: Thursday, November 20, 2008 1:44 PM

Subject: Re:

 

Geachte mevrouw van Zuilen,

 

Dank u wel voor dit bericht.

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop

----- Original Message -----

From: Zuilen, C.D. van

To: j.hop3@chello.nl

Sent: Thursday, November 20, 2008 10:14 AM

Subject: RE:

 

Geachte heer/mevrouw Hop, momenteel beschikt de gemeente niet over een griffier, de werving loopt,

 

vriendelijke groet, 

 

Chantal van Zuilen   

wnd. griffier


Van: J. Hop [mailto:j.hop3@chello.nl]
Verzonden: woensdag 19 november 2008 10:30
Aan: info
Onderwerp:

 

Betreft: Herhaald verzoek om toezending afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier,

 

Kenmerk 1 van 224

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Beleefd verzoek ik om toezending afschrift opgave nevenfuncties raadsgriffier?

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 


 

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.549 / Virus Database: 270.9.8/1800 - Release Date: 19-11-2008 18:55

 

 

J.I.M. Hoffscholte, burgemeester gemeente Aalsmeer en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
(710) Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES

Lid en vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Orgaan               Amsterdam ROA (1994)

                                                   -Lid van de CoŲrdinatieCOmmissie regionale samenwerking Amsterdam e.o. (2002)

                                                   -Lid van het Dagelijks Bestuur van de Regionale Brandweer Amsterdam e.o. (1985)

                                                   -Lid van het Regionaal College van de Politieregio Amsterdam-Amstelland (1991)

         -Lid van het Algemeen Bestuur GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

         -Lid van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsingsorgaan Amstelland-

         de Meerlanden (1985)

                                                   -Lid van het Dagelijks Bestuur van de G.G.G. Amstelland-de Meerlanden (2002)

                                                   -Voorzitter van de Nederlandse Stichting voor Sociaal-Pedagogische Zorg (1995)

                                                   -Vice-voorzitter Federatie Sociaal Pedagogische Zorg (1995)

                                                   -Aandeelhouder Afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden Holding

                                                   -Lid van het Algemeen Bestuur van het Schadeschap Luchthaven Schiphol

                                                   -Voorzitter Stichting Kwaliteitsverbetering Bedrijventerreinen Noord-Holland Zuid 

                                                   -Lid van de Raad van Advies Stichting Bloemcorso Aalsmeer

                                                   -Lid  comitť van aanbeveling Stichting Tegen Zinloos Geweld

                                                   -Lid comitť van aanbeveling Stichting Veteraan Autobussen

                                                   -Lid comitť van aanbeveling Stichting Hospice Bardo

                                                   -Voorzitter van de Stuurgroep Startregio C2000


NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?
?

 

ARCHIEF NEVENFUNCTIES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 7 MAART 2006

Wethouder G.A.M. Heemskerk- van den Broek (CDA-1e loco-burgemeester)

Wethouder P. Boom (VVD-2e loco-burgemeester)

Wethouder C. J. Wijnen (CDA-3e loco-burgemeester)  

 

 

Amstelland en Meerlanden

 

 

Plenair overleg

Bep Heemskerk / Piet Boom / Cees Wijnen

Portefeuillecontact zorg en welzijn

Bep Heemskerk

Portefeuillecontact jeugd en onderwijs

Bep Heemskerk

Portefeuillecontact arbeidsmarktbeleid en soc.zkn

Bep Heemskerk

Stuurgroep Integrale Jeugdzorg

Bep Heemskerk

Portefeuillecontact openbare werken, Verk&Verv

Piet Boom

Milieucommissie

Piet Boom

Portefeuillecontact woonruimteverdeling

Cees Wijnen

Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken

Cees Wijnen

 

 

Regionaal Orgaan Amsterdam

 

Portefeuillehoudersoverleg Algemene zaken

Bep Heemskerk

Portefeuillehoudersoverleg Jeugdzorg

Bep Heemskerk

Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer

Piet Boom

Regioraad

Cees Wijnen

Portefeuillehoudersoverleg Fysieke omgeving

Cees Wijnen

Projectcommissie Jeugdzorg

Cees Wijnen

Bestuurscie. Meerlanden (woonbouwsubsidies)

Cees Wijnen

 

 

Economische Zaken

 

Raad van Bestuur Eneco Holding NV (aandeelhdr)

Bep Heemskerk

Algemeen bestuur STIVAS

Cees Wijnen

Proefstation Centrum voor Bloemisterij onderzoek

Cees Wijnen

 

 

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

 

Stuurgroep N201 / Glas en Land

Piet Boom

Stuurgroep Gebiedsontwikkeling N201+

Piet Boom

AB Bonroute

Piet Boom

CROS

Cees Wijnen

Schiphol

Cees Wijnen

 

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

 

SWOA, SOVA, Cie. Van bijstand Reg. Indicatiecie. (RIO), Geschillencie. AM-groep, WGW, WPF ouderen

Bep Heemskerk

 

 

Onderwijs

 

Aalsmeers Directieoverleg

Bep Heemskerk

Besturenoverleg

Bep Heemskerk

Stuurgroep Rietlanden Kudelstaart

Bep Heemskerk

Volksgezondheid en milieu

 

Stuurgroep GLAMI (glastuinbouw en milieu)

Cees Wijnen

GLAMI, cie. Ruimtelijke inrichting

Cees Wijnen

 

Recreatie en Toerisme

 

Platform Het Groene Hart

Cees Wijnen

Overleg St. de Bovenlanden

Cees Wijnen

Stuurgroep de Groene As

Cees Wijnen

Stuurgroep Amstelgroen

Cees Wijnen

 

Diversen

 

Cie. Straatnaamgeving

Bep Heemskerk

Stichting Beheer Gemeentepanden

Bep Heemskerk

AB Werkvoorzieningsschap AM-groep

Bep Heemskerk

Contactpersoon OVA (ondernemers Ver. A’meer)

Piet Boom

Comitť corsowagen Gemeente Aalsmeer

Piet Boom

Stuurgroep A’meer-NOE (secondes voor Cees W)

Piet Boom (2)

Stuurgroep A’meer-NOE

Cees Wijnen (1)

VVM De Meerlanden

Cees Wijnen

 

 

Plaatsvervangend lidmaatschap

 

Commissie Milieubeheer van VNG

Cees Wijnen

AB Reg Brdwr A’dam & omstreken / plv Burgem

Bep Heemskerk

AB GHOR / plv Burgem

Bep Heemskerk

RvA Amstelland de Meerlanden

Bep Heemskerk

DB GGD Amstelland de Meerlanden

Piet Boom

CROS

Piet Boom

 

 

Persoonlijke Titel

 

RvT bureau Jeugdzorg

Bep Heemskerk

Sociale Cie. KPN (kath. Plattelandsvrouwen NL)

Bep Heemskerk

Bestuur Unifonds

Bep Heemskerk

Bestuurdersvereniging CDA

Bep Heemskerk

Paardenstaloverleg (K’staartse Hulpverlenersoverl)

Bep Heemskerk

Bestuurscie. Jeugdhulpverlening

Bep Heemskerk

KBO (kath. Bond voor Ouderen)

Bep Heemskerk

Zorgkantoor Amstelland/Meerlanden. Bep is plv lid voor weth. Van Popering van H’meer)

Bep Heemskerk

Vennoot VVV / ANWB

Piet Boom

BV Greenpark Aalsmeer

Piet Boom

Stuurgroep de Rietlanden Kudelstaart

Piet Boom

 

 

 

Nevenfuncties  raadsleden:

CDA, A. Verburg (Ad), fractievoorzitter

Persoonlijke noot
Persoonlijk wil ik aangesproken worden en bekritiseerd worden, dat schept verplichtingen aan twee kanten. Aan mij te reageren en aan burgers om ze te maken en vervolgens ook in debat te gaan. Immers in een betrokken samenleving moeten we aandacht hebben voor elkaar.

Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)
Bestuurslid 'Kudelstaart voor Kudelstaart'
Hoofdfunctie: Senior verkoper bij de Bloemenveiling Aalsmeer (Bedrijfsonderdeel Marketing en Verkoop)

 

CDA, J.E. de Geus (Judith)

Persoonlijke noot

Lid van de Christelijk gereformeerde Kerk Aalsmeer 

Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)

Lid van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Lid van de International Federation for housing and planning

 

CDA, J.J. Overbeek (Jaap)

Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)
Ik ben als fiscaal-jurist werkzaam bij de Belastingdienst in een managementfunctie. Als pastoraal medewerker van de Samen-op-weggemeente doe ik vrijwilligerswerk onder de bewoners van OTT vestiging De Spil.
Toen mijn kinderen nog op school zaten ben ik 10 jaar voorzitter geweest van het Prot. Chr. Onderwijs in Aalsmeer.

 

 

CDA, G.J.C. Snoek

Persoonlijke noot
Ik heb wel een onderwijsverleden!


Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)

 

 

CDA, J.W. Vuijk (Joop)

Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)
Sinds 1971 werk ik voor mijzelf als ondernemer in de tuinbouw. De laatste jaren bouw ik mijn bedrijf langzaam af.
Naast het raadslidmaatschap en mijn hobby
’s heb ik momenteel geen tijd voor andere bestuursfuncties.

 

CDA, G.J.H. Winkels (Gerard)

Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)
Dagelijks werk: Hoofd administratie Cees Reemst International bv (im- en export van planten)
Bestuurslid(secretaris) Dekenaat Meerlanden (overkoepelend orgaan aantal parochies in het Bisdom Haarlem)

 

PACT, M.A.Th.V. Kaaijk-van Ammers (Marianne), fractievoorzitter

Persoonlijke noot

4 jaar fraktieassistent D66

8 jaar raadslid D66

4 jaar fraktievoorzitter PACT

 

Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)

Griffier bij de rechtbank van Amsterdam

 

 

PACT, J.J.C. van Dam (Joop)

Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)
Verkeersleider bij het streekvervoer
Nevenfuncties ben ik aan het afbouwen om me volledig te richten op het raadswerk. Wil je echt naar de mensen in de wijken, dan zal je er tijd voor vrij moeten zien te houden.

 

PACT, R.P.Fransen (Ronald)

Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)
Directeur exportbedrijf

 

 

PACT, mw. G. Luurs - de Beer (Gea)

Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)
MGZ verpleegkundige (Onderdeel JGZ en longziekten)
Sinds 1 aug 2005 met pensioen
Bestuurslid van Zorgcentrum Aelsmeer

 

 

PACT, P. Tuning (Pierre)

Nevenfuncties (werk/ andere bestuursfuncties)

Gepensioneerd redacteur NOS journaal, Lid werkgroep muziek KCA, organisator in cultureel cafe Bacchus, medewerker kwartaalblad Vrienden van het Metropole Orkest.

 

 

VVD, B.J. Nijmeijer (Berry), fractievoorzitter

Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)
Cateringmanager bij internationale cateraa

 

 

VVD, V.M. Boerma-Smit

Persoonlijke noot

Voorzitter ťťn op de vier Beraadsvergaderingen

Lid kernwerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing

Lid Algemeen Bestuur AM groep

 

Na het opbouwen van de basis, de noodzakelijke dossierkennis, is de grootste uitdaging van het raadswerk het combineren van de wensen in het hier en nu met het hoogst haalbare.

 

 

VVD, mw. T.J. de Jong (Trees)

Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)
Docent voortgezet onderwijs, 1 dag per week
Bestuur bridgeclub "Onder Ons Aalsmeer

 

VVD, W.D.J. Spaargaren (Wim)

Heeft geen nevenfuncties opgegeven!

 

 

AB, R. Martijn (Renť), fractievoorzitter

Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)
Hoofd binnen- en buitententoonstellingen Keukenhof
Voorzitter Stichting Feestweek Aalsmeer

 

AB, L.T. van Erp (Leo)

Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)
Produktieleider bloem/bol/groenten verwerkingsmachines

 

 

AB, J.P. van der Jagt (Joop)

Nevenfuncties (werk/andere bestuursfuncties)
Ik ben 33 jaar werkzaam geweest bij de KLM op Schiphol Centrum en maak nu gebruik van de VUT-regeling. De laatste jaren ben ik kaderlid geweest bij het CNV en had zitting in het ondernemingsraadbestel. In mijn vrije tijd ben ik bestuurslid geweest bij de buurtvereniging in Aalsmeer Oost, voorzitter van de AtletiekVereniging Aalsmeer (nog actief als jurylid en starter), medeoprichter en voorzitter van Radio Aalsmeer. Ook ben ik actief geweest bij educatieprojecten in Suriname. Momenteel maak ik deel uit van de bewonerscommissie Dorp en ben vrijwilliger in de korenmolen "De Leeuw" in de Zijdstraat.

 

 

AB, P.J. Smolders

Geen opgave gevonden


Dhr. mr. F.G. Mencke,gemeentesecretaris gemeente Heerhugowaard
NEVENFUNCTIES
Arial;- Lid Dagelijks Bestuur Vereniging Gemeentesecretarissen

Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie font-family:

Bron gemeente Heerhugowaard Thursday, December 04, 2008 2:17 PM<

Heerhugowaard, Dhr. J.M. Hoogland, raadsgriffier gemeente Heerhugowaard

NEVENFUNCTIES
Verdana" class="subkop">Lid Centraal Stembureau gemeente Heerhugowaard
B color:#231F20">urgemeester Han Verdana">ter Heegde (voorzitter), raadslid Ella de Goede (plaatsvervangend voorzitter), wethouder Robbert Jan Piet, raadsgriffier Maarten Hoogland en Eddo Blind, hoofd Burgerzaken. Gemeentesecretaris Frans Mencke, Fedde van der Meulen, hoofd afdeling Sociale Zaken, en loco-griffier Hans Wijnveen worden als plaatsvervangend lid benoemd. Maarten Hoogland Tel. 072-5755445 E-mail:
m.hoogland@heerhugowaard.nl
Bron Hop/gemeente Heerhugowaard 2008-3 september 2009 Is dit dezelfde? Maarten Hoogland ICT dienstverlening, Drieboomlaan 116, 1624BP Hoorn

Dhr. drs. H.M.W. ter HeegdeVVD burgemeester gemeente Heerhugowaard Lijst van functies en nevenfuncties van raadsleden en collegeleden, laatst gewijzigd op 13 oktober 2008
Burgemeester
De heer H.M.W. ter Heegde
01-02-2005
Nationale vereniging de Zonnebloem
5
Voorzitter Zonnebloem Noord-Holland
Burgemeester
De heer H.M.W. ter Heegde

Task Force Ruimtewinst (ingesteld door de provincie NH)
1
Voorzitter Task Force Ruimtewinst
Burgemeester
De heer H.M.W. ter Heegde

VVD

Lid van de Partijraad van de VVD (adviesfunctie)
Burgemeester
De heer H.M.W. ter Heegde
01-10-2005
ROC Horizon College
1 vergoeding gaat meteen in de gemeentekas
Voorzitter Raad van Toezicht
Burgemeester
De heer H.M.W. ter Heegde
01-07-2007
Onderlinge verzekeringen overheid
2 vergoeding gaat meteen in de gemeentekas
Lid van de Raad van Commissarissen
Gemeentesecretaris
De heer F.G. Mencke
januari 2007
Vereniging van gemeentesecretarissen
5.
bestuursfunctie
Gemeentesecretaris
De heer F.G. Mencke
1-10-2008
Woningcorporatie Hoorn e.o.

Lid van de raad van commissarissen
Wethouder
De heer R.J. Piet

Gebiedscommissie ILG Noord-Kennemerland
onbezoldigd
Lid
Wethouder
De heer R.J. Piet
19-12-2006
G ebiedscommissie als adviescommissie voor GS
onbezoldigd

Wethouder
De heer R.J. Piet
08-03-2002
Hogeschool HES Amsterdam
1
Docent
Wethouder
De heer R.J. Piet

VNG commissie Internationale Samenwerking
onbezoldigd
Lid
Wethouder
De heer R.J. Piet

Klimaatverbond Nederland
onbezoldigd
Bestuurslid en vice-voorzitter
Wethouder
De heer R.J. Piet

NW 8
onbezoldigd
Bestuurslid
Wethouder
De heer R.J. Piet

Stichting Alliance Polen-Nederland
onbezoldigd
Bestuurslid
Wethouder
De heer R.J. Piet
01-01-2008
Permanente commissie Integrale Veiligheid Veiligheidsregio
?
Lid
Wethouder
De heer R.J. Piet

Recreactieschap Geestmerambacht
onbezoldigd
Bestuurslid en vice-voorzitter
Wethouder
De heer R.J. Piet

Uitbreidingscommissie Geestmerambacht
onbezoldigd
Lid
Wethouder
De heer C. Kwint
23-02-2008
Partijraad GroenLinks
onbezoldigd
Lid
Raadslid
De heer B. Arkeveld
08-03-2002
Otis Ned. afd. fin.
2
geen opgave
Raadslid
De heer A.J. Botman
08-03-2002
eigen ondernemer
3
Tuinder
Raadslid
De heer A.G.W. Jongenelen
01-12-08
Liftinstituut Amsterdam
2
National Account Manager
Raadslid
De heer A.G.W. Jongenelen
01-02-2007
Westerveld Schoonhouders in Hilversum
2
Districtsmanager
Raadslid
De heer A.G.W. Jongenelen

Dealer/werkplaats in motoren
onbezoldigd
Klankbord c.q. adviseur
Raadslid
De heer G. Boellaard
08-03-2002
Getronics Nederland
2
Technical Consultant
Raadslid
De heer G. Boellaard
14-03-2008
Vereniging Funakoshi
onbezoldigd
Bestuurslid
Raadslid
Mevr. P.M. Bunte
08-03-2002
Openbare basisschool H'wa
1
Directeur basisschool
Raadslid
De heer P.C.J. Carnas
08-03-2002
geen opgave
2
Chauffeur
Raadslid
Mevr. E.M. de Goede-van der Crabben
08-03-2002
P.v.d. A (Landelijk)
1
Afgev.PvdA com.VNG Rechtspos. Weth.& Raadsleden
Raadslid
Mevr. E.M. de Goede-van der Crabben
11-02-2004
SGGB-landelijke woningcor
1
Commissaris Raad van Toezicht SGGB
Raadslid
Mevr. E.M. de Goede-van der Crabben
08-03-2002
eigen ondernemer
3
docente Engels
Raadslid
Mevr. T. Huijboom-Brouwer
08-03-2002
Stg. Nehemia
4
Staffunctionaris
Raadslid
Mevrouw T. Huijboom
02-12-2004
FEO Federatie van Evangelische Zorgorganisaties
1
Bestuurslid
Raadslid
Mevrouw M. Jongejan
08-03-2002
Initial/Holcatex
2
Alg. Medewerkster
Raadslid
Mevrouw M. Jongejan
08-03-2002
F.N.V.
5
bestuurslid
Raadslid
Mevrouw M. Harlaar-Bot
01-01-08
AB van CDA Noord Holland
onbezoldigd
Lid
Raadslid
Mevrouw M. Harlaar-Bot
03-04-08
RvT van het CSG Jan Arentsz in Alkmaar
onbezoldigd
Lid
Raadslid
Mevrouw M. Harlaar-Bot
01-11-2007
Nova Collega
bezoldigd
Opleidingsmanager
Raadslid
De heer J.D. Koppelaar
1995
Stichting Warskip
onbezoldigd
Bestuurslid
Raadslid
De heer M. Kadioglu

WNK Bedrijven

Voorman
Raadslid
De heer Th. Mars

Trinitas college
1
Docent en decaan (locatie Johannes Bosco)
Raadslid
Mevrouw M. Stam-de Nijs
01-08-1999
diverse scholen in omgeving Hhw
6
Docente Humanistisch Vormings Onderwijs
Raadslid
Mevrouw A. Valent
15-09-05
Koninklijke Marine
1
Senior beleidsmedewerker
Raadslid
De heer C. Zijlmans
08-03-2002
geen opgaven
2
Algemeen bedienings- vakman A
Raadslid
De heer J.D. Koppelaar
juni 1997

1
Ouderenadviseur
Raadslid
Mevrouw M. Troostwijk

PvdA Heerhuogwaard
1
Voorzitter
Raadslid
Mevrouw M. Troostwijk

Ouderraad Montessori school Heerhugowaard
1
Voorzitter
Raadslid
Mevrouw M. Troostwijk

St. Chanah (de stichting Chaweriem NH)
1
Penningmeester
Voorzitter Rekenkamercommissie
Mevrouw B. Buis

We Empower People
bezoldigd
Zelfstandig ondernemer
Voorzitter Rekenkamercommissie
Mevrouw B. Buis
21 augustus 2008
Gemeente Waterland
bezoldigd
Duo raadslid (commissielid)
Voorzitter Rekenkamercommissie
Mevrouw B. Buis

KGCA (verzorgt cursussen op terrein medezeggenschap)
onkostenvergoeding
Lid van de Raad van Toezicht KGCA
Voorzitter Rekenkamercommissie
Mevrouw B. Buis

Stg. Confessioneel Onderwijs Waterland
1
lid van de raad van toezicht.
Voorzitter Rekenkamercommissie
Mevrouw B. Buis

Spiegelgenootschap (vereniging voor spirituele ontwikkeling en leiderschap)

Voorzitter
Lid Rekenkamercommissie
De heer H. Scheerman

Rekenkamercommissie Heiloo
bezoldigd
Lid Rekenkamercommissie Heiloo
Lid Rekenkamercommissie
De heer H. Scheerman
01-10-2008
Bestuursacademie Maarssen
bezoldigd.
Programmamanager Opleidingen (Fin./P&C)

Overzicht nevenfuncties burgemeester en wethouders 2006.

Burgemeester

De heer H.M.W. ter Heegde

01-02-2005

Nationale vereniging de Zonnebloem

5

Voorzitter Zonnebloem Noord-Holland

Burgemeester

De heer H.M.W. ter Heegde

Task Force Ruimtewinst (ingesteld door de provincie NH)

1

Voorzitter Task Force Ruimtewinst

Burgemeester

De heer H.M.W. ter Heegde

VVD

Lid van de Partijraad van de VVD (adviesfunctie)

Burgemeester

De heer H.M.W. ter Heegde

01-10-2005

ROC Horizon College

1 vergoeding gaat meteen in de gemeentekas

Voorzitter Raad van Toezicht

Wethouder

De heer R.J. Piet

08-03-2002

Hogeschool HES Amsterdam

1

Docent

Wethouder

De heer R.J. Piet

19-12-2006

Gebiedscommissie als adviescommissie voor GS

Raadslid

De heer B. Arkeveld

08-03-2002

Otis Ned. afd. fin.

2

geen opgave

Raadslid

De heer A.J. Botman

08-03-2002

eigen ondernemer

3

Tuinder

Raadslid

De heer A.G.W. Jongenelen

Asito

2

Vestigingsmanager

Raadslid

De heer A.G.W. Jongenelen

Werving-en selectiebureau voor hoger en middenkader personeel

onbezoldigd

Klankbord c.q. adviseur

Raadslid

De heer A.G.W. Jongenelen

klein schoonmaakbedrijf (industriŽle omgevingen)

onbezoldigd

Klankbord c.q. adviseur

Raadslid

De heer A.G.W. Jongenelen

Producent van maatwerk contactlenzen

onbezoldigd

Klankbord c.q. adviseur

Raadslid

De heer A.G.W. Jongenelen

Actiecomitť DeDraaiNee

onbezoldigd

Penningmeester

Raadslid

De heer A.G.W. Jongenelen

Via Britse intermediair vragen over de Ned. bouwmarkt beantwoorden

bezoldigd

Adviseurschap op afroep

Raadslid

De heer A.G.W. Jongelen

Dealer/werkplaats in motoren

onbezoldigd

Klankbord c.q. adviseur

Raadslid

De heer G. Boellaard

08-03-2002

Getronics Nederland

2

Technical Consultant

Raadslid

Mevr. P.M. Bunte

08-03-2002

Openbare basisschool H'wa

1

Directeur basisschool

Raadslid

De heer P.C.J. Carnas

08-03-2002

geen opgave

2

Chauffeur

Raadslid

Mevr. E.M. de Goede-van der Crabben

08-03-2002

P.v.d. A (Landelijk)

Afgev.PvdA com.VNG Rechtspos. Weth.& Raadsleden

Raadslid

Mevr. E.M. de Goede-van der Crabben

11-02-2004

SGGB-landelijke woningcor

1

Commissaris Raad van Toezicht SGGB

Raadslid

Mevr. E.M. de Goede-van der Crabben

08-03-2002

eigen ondernemer

3

docente Engels

Raadslid

Mevr. T. Huijboom-Brouwer

08-03-2002

Stg. Nehemia

4

Staffunctionaris

Raadslid

Mevrouw T. Huijboom

02-12-2004

FEO Federatie van Evangelische Zorgorganisaties

1

Bestuurslid

Raadslid

Mevrouw M. Jongejan

08-03-2002

F.N.V.

5

bestuurslid

Raadslid

Mevrouw M. Jongejan

08-03-2002

Initial/Holcatex

Alg. Medewerkster

Raadslid

Mevrouw M. Harlaar-Bot

april 2006

Lokaal politiek overleg ouderenbond

Voorzitter

Raadslid

De heer C. Kwint

08-03-2002

Stg. Jgd - Jgerenw.Schagen

4

Jongerenwerker

Raadslid

De heer J.D. Koppelaar

juni 1997

Ouderenadviseur

Raadslid

De heer J.D. Koppelaar

1995

Stichting Warskip

onbezoldigd

Bestuurslid

Raadslid

De heer M. Kadioglu

WNK Bedrijven

Voorman

Raadslid

De heer Th. Mars

Trinitas college

Docent en decaan (locatie Johannes Bosco)

Raadslid

De heer E.A.F. Stam

23-04-2002

geen opgaven

Agrarische medewerker

Raadslid

Mevrouw M. Stam-de Nijs

01-08-1999

diverse scholen in omgeving Hhw

Docente Humanistisch Vormings Onderwijs

Raadslid

Mevrouw A. Valent

15-09-05

Koninklijke Marine

Senior beleidsmedewerker

Raadslid

De heer W. Witte

08-03-2002

Ministerie van Financien

1

Ambtenaar

Raadslid

De heer C. Zijlmans

08-03-2002

geen opgaven

2

Algemeen bedienings- vakman A

Arial;

Arial;

ARCHIEF NEVENFUNCTIES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 7 MAART 2006

color:black" class="a">Lijst van functies en nevenfuncties van raadsleden en collegeleden, laatst gewijzigd op 20 oktober 2005.

Burgemeester De heer H.M.W. ter Heegde 01-02-2005 Nationale vereniging de Zonnebloem Voorzitter Zonnebloem Noord-Holland Lid Commissie Politiebestel Voorzitter van de VVD-Kamercentrale Noord-Holland Noord ROC Horizon College Voorzitter Raad van Toezicht Provincie Noord-Holland Voorzitter Taskforce "Ruimtewinst"

Wethouder De heer W.A.M. Boekel Bestuurslid Halter in Balans Bestuurslid Bedrijfsregio Commissaris Gas Kop Noord-Holland

Wethouder De heer R.J. Piet Hogeschool HES Amsterdam Docent Raadslid De heer B. Arkeveld Otis Ned. afd. fin. geen opgave Raadslid Mevr. T.H. Baas-Fennema 08-03-2002 eigen ondernemer Eigenaar schoonheidssalon Raadslid De heer G. Boellaard 08-03-2002 Getronics Nederland Technical Consultant Raadslid Mevr. M. Bol 08-03-2002 Montessorischool lerares basisonderwijs Raadslid De heer A.J. Botman eigen ondernemer Tuinder Raadslid Mevr. P.M. Bunte 08-03-2002 Openbare basisschool H'wa Directeur basisschool Raadslid De heer P.C.J. Carnas 08-03-2002 geen opgave Chauffeur Raadslid Mevr. E.M. de Goede-van der Crabben 08-03-2002 P.v.d. A (Landelijk) Afgev.PvdA com.VNG Rechtspos. Weth.& Raadsleden Raadslid Mevr. E.M. de Goede-van der Crabben 11-02-2004 SGGB-landelijke woningcor Commissaris Raad van Toezicht SGGB Raadslid Mevr. E.M. de Goede-van der Crabben 08-03-2002 eigen ondernemer docente Engels Raadslid De heer P.J. de Groot 08-03-2002 ARCADIS Regio BV Civiel Tech.Ontwerper Raadslid Mevr. T. Huijboom-Brouwer 08-03-2002 Stg. Nehemia Staffunctionaris Raadslid Mevrouw T. Huijboom 02-12-2004 FEO Federatie van Evangelische Zorgorganisaties Bestuurslid Raadslid Mevr. M. Jongejan 08-03-2002 F.N.V. bestuurslid Raadslid Mevr. M. Jongejan 08-03-2002 Initial/Holcatex Alg. Medewerkster Raadslid De heer A.H. Keivan Rad 23-04-2002 Stg. Nido's Utrecht Interim Manager Raadslid De heer J. Kootker 07-12-1970 Rabobank Westkennemerland Pensioenspecialist Raadslid De heer C. Kwint 08-03-2002 Stg. Jgd - Jgerenw.Schagen Jongerenwerker Raadslid De heer J.M.G. van de Meeberg 23-04-2002 Volkstuinver. Penningmeester Raadslid De heer C.C. Mertens Gemeente Alkmaar Hoofd Financieel en Economische Zaken sector Stadsbeheer. Raadslid Mevr. L. Post-de Haan 08-03-2002 MCA Hoofd polikliniek Raadslid De heer C.J. Schuit 01-12-1996 T.C. Omnisport Voorzitter Raadslid De heer E.A.F. Stam 23-04-2002 geen opgaven Agrarische medewerker Raadslid Mevrouw M. Stam-de Nijs diverse scholen in omgeving Hhw Docente Humanistisch Vormings Onderwijs Raadslid Mevr. A.J. Toret-Pruijssers 01-01-1998 Stg.Uitenhage Bestuurslid Raadslid De heer W. Witte 08-03-2002 Ministerie van Financien Ambtenaar Raadslid De heer C. Zijlmans 08-03-2002 geen opgaven Algemeen bedienings- vakman A

Commissarisvan deKoningin
>GedeputeerdeStaten Hooijmaijer

AntonieMartinus Cornelis Alfred
Opleiding:

-MAVO/HAVO/Atheneum
- Bestuurskunde aan de Vrije UniversiteitAmsterdam
- Propadeuse Politicologie, Vrije UniversiteitAmsterdam

Lidbestuur Airport Regions Conference

1eloco commissaris van de Koningin

VoorzitterSt. Mainport&Groen

Voorzitterstuurgroep Bloemendalerpolder

Lidstuurgroep Wieringerrandmeer

VoorzitterBestuurlijke Regie Schiphol

VoorzitterBestuursforum Schiphol

Vice-voorzittermetropoolregio Amsterdam (voorheen Noordvleugel)

Voorzitterbestuurlijke kerngroep gebiedsuitwerking WestflankHaarlemmermeer

Voorzitterschadeschap schiphol

CommissarisNUON N.V. (vergoeding in provinciekas)

Voorzitteradviesraad CPH Chemical B.V. te Amstelveen

VoorzitterStichting vrienden Mytyl Tytylschool

Lidadviesraad bank ten Cate

Voorzitteradviescollege Dirkzwagergroep B.V.

VoorzitterStichting Hart voor het Vondelpark

VoorzitterTransport diner

Comitťvan aanbeveling st. chocoladefabriek

Lidvan de regionale regieraad van Bouwend Nederland

Directeur/grootaandeelhouderMOVE Management B.V. en Move Consultants B.V.

WethouderEconomische Zaken en Werkgelegenheid van Amsterdam

PortefeuillehouderOpenbaar Vervoer en Economische Zaken RegionaalOverleg Amsterdam

PresidentcommissarisLeyard Europe Displays B.V. Bejing

Vice-voorzitterAdviesraad Ahold Vastgoed B.V.

PortefeuillehouderVerkeer&Vervoer Regionaal Overleg Amsterdam

CommissarisTamalone Oil&Gas B.V.

Lidadviesraad Eurostorage B.V.; dossier enarchiefmanagement te Rotterdam

Lidadviesraad Iron Mountain B.V.

LidRaad van Bestuur Stichting FinancieringZorgvernieuwing en Zorgverbetering FZZ

Vice-voorzitterStichting Pottenbakkersgang NederlandsOpenluchtmuseum te Arnhem

Lidklankbordgroep Amsterdam Symphony Orkest

AmbassadeurLandschap Noord-Holland

LidComitť van Aanbeveling van de Stichting HerbouwPottenbakkersgang Jordaan

Supervisoryboardmember Amsterdam Admirals

LidPS Noord-Holland en 2e vice-voorzitter Staten

VoorzitterCommissie Ruimtelijke Ordening&Volkshuisvesting provincie Noord-Holland

LidPresidium Staten Noord-Holland en lid cie. SI

Lidgemeenteraad van Amsterdam (VVD)

LidComitť van de Regio's EU

FractievoorzitterVVD ROA

BestuurslidGroengebied Amstelland

1987-1990

Vice-fractievoorzitterVVD Stadsdeelraad Buitenveldert

1985-1986

LidHoofdbestuur JOVD

Tussen1990 en 2002 o.a.:

PresidentcommissarisNV Werk, lid regionaal bestuur arbeidsvoorziening,voorzitter overleg gemeente / bedrijfsleven,agendalid st. Sail, lid bestuur Asiahouse, lidIndustrieraad, vennoot sciencepark, vennootClipper stad Amsterdam etc.

JaapBond CV ennevenfuncties Politiekepartij: CDA
Mavo Don Boscote Volendam, 1974
HAVOWaterland College te Amsterdam, 1976
Pedagogischeacademie te Amsterdam, 1977
Politieschoolte Harlingen, 1980
Certificaathulp officier van justitie, 1993
Milieucertificaat,1993
OpenUniversiteit bestuurskunde, bedrijfskunde,leiding en organisatie enpersoneelsmanagement, 1995-1996
Hercertificeringhulp officier van justitie, 1996
Deinvloedrijke manager onderhandelen enfinancieel management, 1997
Recherchestrategie,1998
Hercertificeringhulp officier van justitie, 2000
Inseptember 2006 afrondig executive master oftactical policing (Major in CriminalInvestigation), 2006
Hercertificeringhulp officier van justitie, 2006

DIMOte Monnickendam, Productiemedewerker

Viswinkelte Amsterdam, Verkoper

Wachtmeesterder Rijkspolitie in Wormer

Verkeersspecialistbij de verkeersgroep Rijkspolitie Amsterdam

Toegevoegdaan de staf van de Rijkspolitie Amsterdam

Brigadier/ wachtcommandant te Purmerend, regiopolitieZaanstreek-Waterland

Inspecteurvan politie; groepschef afdeling recherche tePurmerend

Hoofdinspecteurvan politie, sectiechef regionale recherche regioZaanstreek - Waterland

Lidvan de mobiele eenheid. Startend als ME lid totplv. pelotonscommandant van het ME pelotonZaanstreek-Waterland

Steunlidvan de CDA fractie in de gemeente Edam-Volendam

1999

Lidvan Provinciale Staten Noord-Holland

1999

Lidvan de commissie OOPO (openluchtrecreatie,onderwijs, personeel en organisatie) en MWG(milieu, water en groen), vice factievoorzittersinds 2001 en lid van het fractiebestuur, lid vande redactie van het CDA regiokatern, lid van hetpermanente campagne team van het CDA Noord-Hollanden lid van de commissie beleidsevaluatie

FractievoorzitterCDA Noord-Holland, tevens lind van Presidium eneerste plaatsvervanger voor alle commissies

sinds12 april 2007

Gedeputeerdeprovincie Noord-Holland

Voorzittervan de stuurgroep Greenport Aalsmeer

2007-

Lidvan de Landelijke Stuurgroep Greenports

Collegeperiode2007-2011

Voorzittervan de stuurgroepen RES IJmond Veelzijdig, Gooi enVechtstreek, Zaanstreek Waterland enZuid-Kennemerland

Collegeperiode2007-2011

Voorzittervan de stuurgroep Greenport Aalsmeer

Collegeperiode2007-2011

Voorzittervan de Recreatieschappen Spaarnwoude, Het Twiske,Geestmerambacht, Alkmaarder- en Uitgeestermeer,Landschap Waterland en Amstelland

Collegeperiode2007-2011

Voorzittervan de Pieken in de Delta (PID) stuurgroepDigitale Marktplaatsen Noordvleugel

Voorzittervan het POL

Burgerlidvan de commissie ZWC

Lidvan Algemeen Bestuur St. Nicolaashof Cornelis Mooij

Politiekepartij VVD
Geboren: 16 januari 1950
Opleiding: doctoraal Geschiedenis
Werkzaamheden

KandidaatsassistentUVA

1976- 1985

Wetenschappelijkmedewerker UVA
Politiekefuncties

1982- 1998

Lidgemeenteraad Haarlem (w.v.fractievoorzitter 1984-1985 en1986-1990)

1985- 1986

WethouderHaarlem(

1987- 1990

LidProvinciale Staten NH

1990- 1998

WethouderHaarlem (Personeelszaken/Milieu/Reiniging/Onderwijs) enloco-burgemeester

1999- 2003

Idemfractievoorzitter

2003- heden

GedeputeerdeProvincie Noord-Holland

Nevenfuncties

VoorzitterOnderwijsstichting ZelfstandigeGymnasia

VoorzitterVereniging van EigenarenNassaulaan

VoorzitterStichting Jacobus van Looy

Lidvan de Raad van Toezicht GerritRietveld Academie

BestuurscommissielidStadsbibliotheek Haarlem

BestuurslidOnderwijswinkel

BestuurslidStichting Vrienden van deArchiefdienst voor Kennemerland

LidHoofd- en Centraal Stembureau Rinske Kruisinga CV
Rinske Kruisinga (18 november 1949) begonhaar loopbaan in 1969 in het bedrijfsleven. Zijheeft gewerkt bij een reclamebureau en bijtechnologieconcern Stork. In 1972 heeft zij eentime-out genomen en werkte zij gedurende ťťnjaar als vrijwilligster op het platteland vanBangladesh. Daarna heeft zij in diverse functiesafwisselend gewerkt bij de Reclassering, deGezinsvoogdij en de Voorziening voor Pleegzorg.Vanaf1992 was zij directeur van de LandelijkeInstelling voor Reclassering van het Leger desHeils. Vanaf 2001 heeft zij dit gedurende 18maanden gecombineerd met het interimdirecteurschap van de AJL, de landelijkeinstelling voor Gezinsvoogdij enJeugdreclassering. In haar functie als directeurReclassering was Rinske Kruisinga lid van diverselandelijke stuurgroepen die zich richten opinformatisering en outputfinanciering.

Opleiding
Rinske Kruisinga heeft haar doctoraalBestuurskunde en Politieke Wetenschappen in 1995aan de Vrije Universiteit behaald. Haar scriptieging over het instrument outputfinanciering voornon-profit organisaties. Daarnaast heeft zij in1992 de opleiding Bedrijfskunde voor seniormanagers en ondernemers aan de Hoge School teUtrecht afgerond en in 1988 de ManagementopleidingHogeschool Nijmegen. In 1987 heeft zij de MO akteSociale Pedagogiek gericht op Organisatieontwikkeling en verandering behaald. Daarvoorheeft zij diverse marketingopleidingen gehaald.

Nevenfuncties aan het ambt verbonden:
BestuurslidInternational Non Profit Association (INPA)Huis Nederlandse Provincies

Nevenfunctiesniet aan het ambt verbonden: Geen

Deelnameaan overlegverbanden, uit hoofde van het ambt
ProvinciaalOverlegorgaan Kust (POK)
RegionaalBestuurlijk Overleg Rijn-West (in het kadervan de Europese Kaderrichtlijn Water)
LiniecommissieNieuwe Hollandse Waterlinie
EnveloppecommissieVechtstreek-Noord (in het kader van NieuweHollandse Waterlinie)
Waddenseaforum
VoorzitterStuurgroep Zwakke Schakels
VoorzitterStuurgroep Operationeel Programma West
Lid RegionaalCollege Waddengebied
Lid StuurgroepWaddenprovincie
Vice-voorzitterNorth Sea Commission
Lid ExecutiveCommittee North Sea Commission
Vice-voorzitterLisbon Regions Network
Plv. lid Comitťvan de Regio's/ volwaardig lid vanaf februari2008
Plv. lid vanCommission for Economic and Social Policy (ECOS)/volwaardig lid vanaf februari 2008 vanCommission for Territorial Cohesion (COTER)
Lid IPOAdviescommissie Water
Lid LandelijkBestuurlijk Overleg Hoog Water
LidBestuurlijke Commissie Muskusrattenbestrijding
Lid StuurgroepStedelijke Vernieuwing Den Helder
Vertegenwoordigerprovincie in algemene vergadering vanaandeelhouders van Zeestad BV
Vertegenwoordigerprovincie in vergadering van vennoten vanZeestad CV
Vertegenwoordigerprovincie in algemene vergadering vanaandeelhouders van NV PWN
Vertegenwoordigeralgemene vergadering van aandeelhouders van NVWRK (WatertransportmaatschappijRijn-Kennemerland) Albert Moens CV

Albert Moens is30 juni 1952 geboren in Heerlen als jongste vanvier kinderen van een predikantengezin. Thuiswaren geloof en politiek belangrijke onderwerpenvan gesprek en discussie. Hierdoor geÔnspireerdwerd hij in 1973 lid van de PPR, mede door zijntoedoen als bestuurslid later opgegaan in GroenLinks.
Eind jaren Verdana">’60 solliciteerde Albert Moens nazijn studie sociaal-educatief werk ooit bij eenclubhuis maar kreeg het advies een beleidsbaan tezoeken bij de overheid.
Hij heeft ruim 17 jaar gewerkt voor gemeenten,achtereenvolgens Enschede, Haskerland,Achtkarspelen, Almere en Leusden. Daarna volgde deoverstap naar het bedrijfsleven alsorganisatieadviseur. In die tijd was Albert Moensook raadslid voor GroenLinks in Leusden. In 1998werd hij benoemd tot burgemeester van Oostzaan.Sinds mei 2003 is Albert Moens gedeputeerde.

Nevenfuncties

Functiesaan het ambt verbonden:
Namensde provincie aandeelhouder NUON en NV AfvalzorgHolding.

Functiesniet aan het ambt verbonden:

LidRaad van Toezicht van Limor:landelijke organisatie voor opvangvan dak- en thuislozen.

Oproepbaarals waarnemer verkiezingen namensde Organisatie voor Vrede enVeiligheid in Europa. Peter Visser Politiekepartij: PvdA
Geboren: 26 september 1957

projectcoŲrdinatorwetenschapswinkel - VU

augustus-december1985

studiemedewerkerWiardi Beckman Stichting

oktober1985-maart 1988

oprichter/adviseurbij MILAD

maart1988-april 1991

oprichterAdvies en Ondersteuning Milieubeheer

mei1991-maart 1992

projectadviseurin Lusaka (Zambia) voor AID-Environment

maart1992-januari 1993

interimadjunct-directeur Geoplan

januari-mei1993

senior-adviseurbij Environmental Management and Auditing ServicesLtd te Dublin (Ierland)

augustus1993-januari 2005

zelfstandigadviseur duurzaamheid

parttimeprojectmedewerker bij Wiardi Beckman Stichting

lidProvinciale Staten Noord-Holland voor de PvdA

sindsdecember 2004

fractievoorzitterPvdA Noord-Holland

sinds12 april 2007

gedeputeerdeprovincie Noord-Holland

Lidstuurgroep Groene Hart

Collegeperiode2007-2011

Voorzitterstuurgroep Groene Uitweg

Collegeperiode2007-2011

Voorzitterstuurgroep SGP Haarlemmermeer Groen

Collegeperiode2007-2011

Voorzitterstuurgroep Ilperveld Integraal

Collegeperiode2007-2011

Vice-voorzitterLaag Holland

Collegeperiode2007-2011

Lidvan het IPO Bestuur

Collegeperiode2007-2011

Lidvan IPO Adviescommissie landelijk gebied

Collegeperiode2007-2011

MedevoorzitterIPO Bestuur financiŽn e-provincies enarbeidsvoorwaarden

Lidvan de stuurgroep Groen en de Stad Sascha Baggerman Politiekepartij: PvdA
Geboren: 3 juni 1976
Havo,eindexamen 1994 Vwo,eindexamen 1996 DoctoraalBestuurskunde, Werkzaamheden

oktober1996-mei 1997

alpha-hulp- Thuiszorg Rotterdam

januari1997

stagebij wethouder sociale zaken - gemeente Zoetermeer

juli1997-februari 2001

administratiefmedewerkster en coŲrdinatrice Verdana">– Parachutistenvereniging The Flying Dutchmen/SkydiveRotterdam

maart2000-januari 2001

assistenteHoofd Buro Para Koninklijke NederlandseVereniging voor Luchtvaart

seniorbeleidsmedewerker Samenleving - gemeente Texel

fractievoorzitter,gemeenteraadslid en penningmeester voor de JongeSocialisten in de PvdA

sinds2003

algemeenbestuurslid PvdA, afdeling Texel

sinds2003

lidProvinciale Staten Noord-Holland voor de PvdA

2005

lidkandidaatstellingscommissie t.b.v.gemeenteraadsverkiezing, PvdA, afdeling Texel

Gedeputeerdeprovincie Noord-Holland Extacurriculum
StichtingInternational Contract Research - gedurende hetcollegejaar 1998-1999 heb ik als onderzoekerdeelgenomen aan een project van de opleidingbestuurskunde, met als hoogtepunt een reis vantwee maanden naar BraziliŽ, waar ik met nog tweeandere studenten een onderzoek heb uitgevoerd naargrootstedelijke veiligheid in S„o Paulo inopdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zakenen Koninkrijksrelaties en het UniversitairProfilerings Thema van de Erasmus UniversiteitRotterdam. Naar aanleiding van dit onderzoekhebben wij een rapport geschreven. Tevens hebbenwe een boek geschreven over de economische,juridische, sociale en historische context vanBraziliŽ.
H.C.J.L.Borghouts

Mr. H.C.J.L.Borghouts (GroenLinks) is sinds juni 2002commissaris van de Koningin in de provincieNoord-Holland. De commissaris van de Koningin isde voorzitter van zowel provinciale staten alsgedeputeerde staten. Hij wordt op voordracht vanprovinciale staten benoemd door de Kroon ( deKoningin en de ministers). Een commissaris wordtvoor een periode van zes jaar benoemd. Deperiode wordt normaal gesproken steeds met zesjaar verlengd.

CV Mr.H(arry) C.J.L. Borghouts (1943) isgeboren in Bergen op Zoom. Na hetGymnasium-alpha ging hij naar hetKoninklijk Instituut voor de Marine waarhij in 1964 afstudeerde. Na tien jaarofficier te zijn geweest bij deKoninklijk Marine, werd hij huisman envoltooide in 1977 zijn studierechtswetenschappen. Daarna trad hij bijhet Ministerie van Binnenlandse Zaken indienst.
Daar hield hij zich in verschillendefuncties bezig met de medezeggenschap enhet arbeidsvoorwaardenoverleg bij deoverheid, het recht op collectieveacties van ambtenaren, degeschillenoplossing bij hetarbeidsvoorwaardenoverleg en debestuurlijke structuur van het AlgemeenBurgerlijk Pensioenfonds. In 1988 werdhij bij hetzelfde Ministerie benoemd totplv. Directeur-Generaal Management enPersoneelsbeleid en in 1989 totdirecteur Politie. In 1990 kreeg hij defunctie van Projectmanager reorganisatiepolitie. In 1992 volgde de benoeming totDirecteur-Generaal Openbare Orde enVeiligheid. In 1996 maakte hij deoverstap naar het Ministerie vanJustitie als Secretaris-Generaal. Injuni 2002 werd hij benoemd totCommissaris van de Koningin in deprovincie Noord-Holland.
In zijn vrije tijd fietst en zwemt hijgraag. Daarnaast is hij liefhebber vankunst. VoorzitterPrins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland;
Lid IPO-commissie Strategisch Beraad Veiligheid (SBV);
Lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van deKenniskring Amsterdam.
Functie

LidRaad van Advies Randstad urgent

VoorzitterRaad van Toezicht Expertisecentrum ForensischePsychiatrie

VoorzitterBestuur/Stichting Bijzondere Leerstoel"De overheidals arbeidsorganisatie"

Lidcollege voor geschillen medezeggenschap Defensie

Lidvan Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

LidRaad van Advies Nederlands Genootschap van Burgemeesters

LidRaad van Advies Intercoach

Voorzitterstrategische klankbordgroep voedsel- en warenautoriteit(VWA)

Voorzitterbestuur Stichting Administratiekantoor Transcoop

Voorzitterbestuur van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945

VoorzitterRaad van Toezicht IJsselmeerziekenhuizen

In2006:
€ 7.500,-

Lidvan de Commissie van Advies van de NIOD (NederlandsInstituut voor Oorlogsdocumentatie)

VoorzitterRaad van Toezicht Sichting Nieuw Rosa Spier Huis

Statenleden

Ajouaau,N. (Naima) (PvdA)
Opleiding:MBO
Beroep:Beleidsmedewerker Wonen,gemeente Heerhugowaard

Statenlidsinds2007

Lidstatencommissie:
Sociale Infrastuctuur (SI)

Akkaya, S.(Songul) (PvdA)

lid vanprovinciale staten
Opleiding:HBO
Beroep: Beleidsadviseur

Statenlidsinds 2003

Lidstatencommissie:
SocialeInfrastuctuur (SI)

Nevenfunctie:
Bestuurslid Stadsregiobestuur PvdA-Amsterdam

Binnema,drs. H.A. (Harmen) (GroenLinks)

lidprovinciale staten, fractievoorzitter
Opleiding:Doctoraal Politicologie
Beroep/ambt:Beleidsonderzoekerbureau Veldkamp

Statenlidsinds 2003

Lidstatencommissie:
layout-grid-mode: line">CommissieRuimtelijke Ordening en Grondbeleid (ROG)
FinanciŽn, Europa, Personeel en Organisatie(FEPO)
Wegen,Verkeer en Vervoer (WVV)
Rekeningencommissie

Nevenfunctie:
Lid partijraad GroenLinks (landelijk)
Lidafdelingsbestuur GroenLinks AmsterdamBos en Lommer;
Penningmeester Ned. Kring voor de wetenschap derpolitiek

Blokker,G. (Greet) (PvdA))

lidprovinciale staten
Opleiding:MO-AEngels
Beroep:Docent EngelsOVOZaanstad

Statenlid:sinds 12 april 2007(en van 20 oktober 2003 -14 maart 2007)

Lidstatencommissie:
Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)

Nevenfunctie:
Vice-voorzitter Stichting Gemaal 1879
Voorzitter (a.i.) Regionaal Comitť OMD

Boelhouwer,C. (Carlien) (SP)

lidprovinciale staten
Opleiding:Nederlandsen Russisch
Beroep:Medewerker SP-fractieAmsterdam

Statenlidsinds1999

Lidstatencommissie:
SocialeInfrastuctuur

Bos, drs.H.K. (Harald) (SP) lid vanprovinciale staten Opleiding:
Atheneum;Doctoraal politicologie en bestuurskunde;postdoctorale lerarenopleiding maatschappijleer
Beroep:FractiemedewerkerStichting Fractieondersteuning SP Amsterdam
Statenlid
sinds 2007
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)
Nevenfunctie:

Secretaris SP-afdeling Amstelland-Meerlanden
Bestuurslid ROVER, afdeling Amstelland-Meerlanden

Braam,C.J. (Cheryl) (Fractie Braam)) Lid vanprovinciale staten Opleiding:
HEAO-BI
Beroep: ICT enOrganisatieadviseur Dienst Landelijk Gebied
Statenlidsinds 31 januari 2005(Voorheen duo-commissielid) Sinds 25 juni2007 afgesplitst van de fractie GroenLinks
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid (ROG)
Sociale Infrastructuur (SI)
Water, Agrarische Zaken, Milieu, Economie enNatuur (WAMEN)
Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)
Rekeningencommissie
Lid van het presidium
Nevenfunctie:

BestuurslidZAMI;
Bestuurslid ABVA-KABO, sectorbestuur vrouwen

Breunissen,drs. K.W.C. (Klaas) (GroenLinks) Opleiding
:Doctoraal niet-westerse Sociologie
Beroep:BeleidsmedewerkerMilieudefensie
Statenlid
sinds1999
Lidstatencommissie:

RuimtelijkeOrdening en Grondbeleid (ROG)
Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)

Broekhoven,C. (Cees) (CDA) lidprovinciale staten Opleiding
:HBO
Beroep:Gepensioneerd directeurRabobank Haarlemmermeer
Statenlid
sinds 2003
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO) (Plv.voorzitter)
Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)
Rekeningencommissie
Nevenfunctie:

LidRaad van Toezicht OTT (Ons Tweede Huis)
Voorzitter RvC Brantjes Nijssen Groep (recycling)
Nevenfuncties
:
Lid Algemeen Bestuur Kamer van KoophandelAmsterdam;
Bestuurslid VNO/NCW Amstel en Meerlanden;
Vice-voorzitter Industriele Club Haarlemmermeer(ICH);
Voorzitter Zakenband (10 ondern. verenigingentussen Uithoorn en Haarlem);
Voorzitter Centrum voor Bedrijf en SamenlevingHaarlemmermeer (CBSH);
Voorzitter kring van 100 SpaarneziekenhuisHoofddorp;
Lid Raad van Toezicht"Ons tweedetehuis"(OTT)(Geestelijkegehandicaptenzorg)
Voorzitter RvC Brantjes Nijssen groep

Bruggeman,A. (Ton) (CDA) lid vanprovinciale staten Opleiding:
HAVO;Pedagogische Academie
Beroep:Directeur basisschool
Statenlid
sinds12 april 2007
Lidstatencommissie:

Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)

BruinsSlot, J.P.H. (Johan) (CDA) lidprovinciale staten, fractievoorzitter Opleiding
:HBO
Statenlid
sinds 2003
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Nevenfunctie
:
Voorzitter Raad van Toezicht E.F.M. onderlingeschepenverzekering U.A.
Vice-voorzitterRaad vanCommissarissenSt. Woonzorggroep Wilgaerden te Hoorn
Lid RvC E.F.M. onderlinge schepenverzekering u.a.te Meppel

Bruystens,P.J. (Piet) (Ouderenpartij NH/VSP) lidprovinciale staten, fractievoorzitter Opleiding:
MBOwerktuigbouw
Statenlid
sinds 1995
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid (ROG)
Sociale Infrastuctuur (SI)
Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)
Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)
Rekeningencommissie
Lid van het presidium

Butter,D.J. (Dick) (VVD)

lidprovinciale staten Opleiding
:HBO (Hogere Bestuursambtenaar)
Beroep:Adjunct-gemeentescretaris; plv. directeur gemeenteSchermer
Statenlid
sinds 2003
Lidstatencommissie:

RuimtelijkeOrdening en Grondbeleid (ROG) (Plv. voorzitter)
Lid van het presidium
Nevenfunctie:

Trainerdiv. leergangen Haya van Somerenstichting (VVD)

Bijl-Baerselman,I.S. de (Ingrid) (VVD), lidprovinciale staten, 2de vice voorzitterprovinciale staten Opleiding:
HAVO;Gymnasium; Verpleegkunde; div. managementcursussen
Beroep:medewerkerautomatiseringsbedrijf
Statenlid
sinds 2003
Lidstatencommissie:

SocialeInfrastuctuur (SI)
Voorzitter HAC-kamer 1a
Nevenfunctie:

LidAB Alkmaars Uitwisselings Comitť;
Voorzitter Alkmaarse Bridge Club
Afgevaardigde namens PS in IPO


VVD aanspreekpunt voor Kop van Noord-Holland

van Diest,Ing. C.P.J. (Cornelis) (CDA)

lidprovinciale staten Opleiding
:VWO, Hogere Landbouwschool
Beroep:Melkveehouder
Statenlid
sinds1999
Lidstatencommissie:

Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)
Nevenfunctie
:
Commissaris RABO Amstel en Vecht
Vice-voorzitter cooperatie Stad te land

Driessen-Jansen,L.M. (Laila) (VVD)

lidprovinciale staten Opleiding:
Gymnasium-A;geschiedenis en kunstgeschiedenisRijksuniversiteit Leiden
Beroep:Organisatieadviseur
Statenlid
sinds 2003
Lidstatencommissie:

10.0pt; font-family: Verdana">FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)(voorzitter)
Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid (ROG)
Lid van het presidium

VVDaanspreekpunt voor Zuid-Kennemerland/IJmond

Eelman-van't Veer, N.D.K. (Nel) (CDA)

Lid vanprovinciale staten Opleiding:
Onderwijs
Beroep:Oud-wethouder gemeenteTexel
Statenlid
sinds 12 april 2007
Lidstatencommissie:

RuimtelijkeOrdening en Grondbeleid (ROG)
Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV) (Voorzitter)
Lid van het presidium
Nevenfuntie:

Voorzitter Stichting Duurzaam Texel;
Voorzitter Toeristisch Kennis Instituut;
Voorzitter Raad van Toezicht Pharos Texel;
Voorzitter Steunstichting St. Jan;
Voorzitter Rotary Texel

Geldhof,ing. J. (Joke) (D66)

lidprovinciale staten, fractievoorzitter Opleiding
:HTS confectietechniek
Beroep:Export en communicatieadviseur
Statenlid
sinds 1999
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid (ROG)
Sociale Infrastuctuur (SI)
Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en NatuurWAMEN)(Voorzitter)
Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)
Rekeningencommissie
Lid van het presidium 10.0pt; Nevenfunctie:
Voorzitter/penningmeester StichtingFractieondersteuning D66 Noord-Holland

Gersteling,F.J. (Fred) (SP)

lid vanprovinciale staten Opleiding:
Mavo;Ontheffing opbouwwerk
Beroep:Opbouwwerker/Redacteur
Statenlid
sinds2007
Lidstatencommissie:

RuimtelijkeOrdening en Grondbeleid (ROG)
Sociale Infrastuctuur (SI)
Nevenfunctie:

Bestuurslid Amsterdam Steunpunt Wonen (ASW);
Lid verenigingsraad Woonbond

GŲr, K.(KŲksal) (VVD)

lidprovinciale staten Opleiding:
Lyceum;Universiteit Economie (zonder diploma)
Beroep:HoofdconducteurNederlandse Spoorwegen
Statenlid:
sinds 26 september2005
Lidstatencommissie:

Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)

Graaf,R.J. de (Richard) (SP)

lid vanprovinciale staten Opleiding:
HBOjounalistiek; MBO biologische landbouw
Beroep:Studentjournalistiek
Statenlid
sinds 2007
Lidstatencommissie:

Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)
Nevenfunctie:

Organisatiesecretaris van het bestuur SP-afd.Den Helder ()

Grave-Verkerk,mr. D.G.M. de (Dorienke) (VVD)

Lid vanprovinciale staten, fractiesecretaris Opleiding:
Doctoraalrechten
Beroep:Advocaat en Mediator
Statenlid
sinds 2007
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Nevenfunctie:

Lid Raad van Toezicht Jeugdtheater"Dekrakeling"
Lid Raad van Toezicht Amos scholengroep

Gunster,K.F. (Klaas) (SP)

Lid vanprovinciale staten Opleiding:
HBS-B;Universiteit (gedeeltelijk)
Beroep:Docent/ondernemer
Statenlid
sinds 2007
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)
Nevenfunctie:

Consultant Partner Onderwijs Anders (maatschap)
Consultant BG&R (eigen bedrijf)

Heijst,A.P. van (Anna) (GroenLinks)

Lid vanprovinciale staten Opleiding:
ULO-A+ Middenstand; Div. opleidingen MBO/HBO niveau
Beroep:DirectiesecretaresseZorgbalans Velserduin te Driehuis
Statenlid
sinds 2007
Lidstatencommissie:

SocialeInfrastuctuur (SI) (Plv. voorzitter)
Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)

Herbeck,C.M. (Claudia) (CDA)

lid vanprovinciale staten Opleiding:
VWO;Huishoudkundige; Post HBO Fin. Planning
Beroep:VoorlichterA.B.P.
Statenlid
sinds2007
Lidstatencommissie:

Wegen,Verkeer en Vervoer (WVV)
Nevenfuncties

PenningmeesterStichtingCDA-fractieondersteuning staten N-H;
PenningmeesterStichting CDA-bureau N-H

Humalda-Blok,mr. A.C.J. (AriŽtta) (VVD)

lidprovinciale staten Opleiding
:Doctoraal Nederlands recht
Beroep: Ambtenaar gemeente Amstelveen 10.0pt; Statenlidsinds 1999
Lidstatencommissie:

Wegen,Verkeer en Vervoer (WVV)
Rekeningencommissie 10.0pt; Nevenfunctie:
Lid Raad van Advies Espeq opleidingscentrum voorde bouw (bouwbreed) in Heerhugowaard;
Lid Raad van Commissarissen Rabo-bankZuid-Kennemerland;
Lid Stichting Therapeutische EvaluatieGeneesmiddelen te Almere

Jonge, P.de (Nel) (GroenLinks)

Lid vanprovinciale staten Opleiding:
SPW
Beroep:Leidinggevendekindercentra
Statenlid
sinds 2007
Lidstatencommissie:

RuimtelijkeOrdening en Grondbeleid (ROG)
Sociale Infrastuctuur (SI)
Nevenfunctie:

Voorzitter CliŽntenraad SD gemeenteHaarlemmermeer;
Bestuurslid Cruquismuseum
Bestuurslid VHC

KardolMA, ir J.A. (Johan) (ChristenUnie-SGP)

Lid vanprovinciale staten, fractievoorzitter Opleiding:
Ir-E;MA
Beroep:Gepensioneerd
Statenlid
sinds2007
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
RuimtelijkeOrdening en Grondbeleid (ROG)
SocialeInfrastuctuur (SI)
Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)
Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)
Rekeningencommissie
Lid van het presidium

Kirch-Voors,mr. P.E. (Petra) (VVD)

lid vanprovinciale staten Opleiding:
DoctoraalNederlands Recht
Beroep:Juriste
Statenlid
sinds 12 april 2007
Lidstatencommissie:

Wegen,Verkeer en Vervoer (WVV)
Nevenfunctie:

Raadslid gemeente Amstelveen (tot 4 juli 2007)
Bestuurslid Amstelveens poppentheater

VVD aanspreekpuntvoor Amstelland

Klomp,drs. L.S. (Liesje) (PvdA)

Lid vanprovinciale staten Opleiding:
DoctoraalEuropese studies; Doctoraal Franse taal&cultuur
Beroep:Studente (MA politicalscience)
Statenlid
sinds 2007
Lidstatencommissie:

Wegen,Verkeer en Vervoer (WVV)
Nevenfunctie:

Trainer voor de Alfred Mozer Stichting(Vrijwilliger)

Knook,M.T.J. (Maud) (PvdA)

Lid vanprovinciale staten Opleiding:
WONieuwe- en Theoretische geschiedenis
Beroep:AfdelingsleiderVoortgezet onderwijs
Statenlid
sinds 2007
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)

Kraak,A.F. (Drť) (VVD)

lidprovinciale staten, fractievoorzitter Opleiding
:HBS-B; TU Delft
Beroep: Directeur AannemingsmaatschappijKraak B.V./Adviesbureau Kraak 10.0pt; Statenlidsinds 1999
Lidstatencommissie:

RuimtelijkeOrdening en Grondbeleid (ROG) (Voorzitter)
Water, Agrarische Zaken, Milieu, Economie enNatuur (WAMEN)
Lid van het presidium 10.0pt; Nevenfunctie:
Bestuurslid Architectuur- en BouwhistorischCentrum Haarlem

Loggen,C.J. (Cees) (VVD)

Lid vanprovinciale staten Opleiding:
Bedrifskunde(HBO)
Beroep:Algemeen DirecteurKindzorg
Statenlid
sinds 2007
Lidstatencommissie:

10.0pt; font-family: Verdana">SocialeInfrastuctuur (SI)
Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)

VVDaanspreekpunt voor Zaanstreek/Waterland

Massom,G. (Gohdar) (PvdA)

Lid vanprovinciale staten Opleiding:
UniversiteitCiviele techniek
Beroep:Afdelingshoofdprovincie Zuid-Holland
Statenlid
sinds 2007
Lidstatencommissies:

Wegen,Verkeer en Vervoer (WVV) (Plv. voorzitter)
Nevenfunctie:

Lid werkgroep buitenland van de PvdA;

van derMechť, dr. A.P. (Ton) (PvdA)

Lidprovinciale staten, 1ste vice voorzitterprovinciale staten Opleiding
:Doctoraat Wiskunde en Natuurwetenschappen
Beroep:Directeur/eigenaar Adviesbureau 10.0pt; Statenlidsinds 1999
Lidstatencommissie:

Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)
Lid van het presidium (voorzitter)

Meerhof,R. (Rob) (PvdA)

lidprovinciale staten, fractiesecretaris Opleiding
:VWO; universiteit (deels)
Beroep: Adviseur (Meerhof Advies)
Statenlid
sinds 2003
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Rekeningencommissie (Voorzitter)
Lid van het presidium
Nevenfunctie:

Voorzitter PvdA fractie gemeenteraad Velsen
Voorzitter St. Harmonisatie kwaliteitsbeoordelingzorgsector
Voorzitter Landelijke stuurgroep lokaleversterking GGZ
Voorzitter Stichting Regioconsult GGZ (inliquidatie)
Bestuurslid Concerto d'Amsterdam

Nagel,A.M. (Maaike) (CDA)

lidprovinciale staten Opleiding
:HBS-A, Schoevers-secretaresse + diversemanagementsopl. 10.0pt; Statenlidsinds 1999
Lidstatencommissie:

RuimtelijkeOrdening en Grondbeleid (ROG) 10.0pt; Nevenfunctie:
Vice-voorzitter bestuur Rabobank Amstel en Vechtte Amstelveen

Oeveren,R.E. van (Rob) (PvdD)

Lid vanprovinciale staten, fractievoorzitter Beroep:
Gepensioneerdcommunicatie coŲrdinator
Statenlid
sinds2007
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid (ROG)
SocialeInfrastuctuur (SI)
Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)
Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)
Rekeningencommissie
Lid van het presidium

Poelgeest,P. van (Peter) (PvdD)

Lidprovinciale staten Opleiding:
Mavo;HAVO
Beroep:Manager
Statenlid
sinds 2007
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid (ROG)
Sociale Infrastuctuur (SI)
Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)
Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)
Rekeningencommissie
Nevenfunctie:

Provinciaalfauna adviseur Dierenbescherming Noord-Holland;
Lid Nederlandse Vereniging tot bescherming vandieren

Post, E.(Elisabeth) (VVD)

Lid vanprovinciale staten Opleiding:
Nijenrode;Vrije Universiteit (PDO-MO)
Beroep:Management consultant
Statenlid
sinds2007
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Rekeningencommissie
Nevenfunctie:

Directeur Kriton Consulting BV;
DGA Bodine Beheer BV;
DGA Copains Consulting BV.

Putters,H. (Bert) SP

lidprovinciale staten Opleiding:
MBO
Statenlid:
sinds17 mei 2004
Lidstatencommissie:

SocialeInfrastuctuur (SI)
Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)
Nevenfunctie:

Kaderlid FNV bondgenoten (Spoor)

Roetman,A. (Ab) (CU-SGP)

lid vanprovinciale staten Opleiding:
MBOElectrotechniek en Werktuigbouw
Beroep:Installatietechnicus
Statenlid
sinds19 november2007 (2003-2007 duo lid)
Lidstatencommissies:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid (ROG)
Sociale Infrastuctuur (SI)
Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)
">Wegen,Verkeer en Vervoer (WVV)
Rekeningencommissie
Nevenfunctie:

Plv.lid Raad van Advies SGP
Secretaris Commissie Kerkmuziek
Lid Kerkradactie Radio 6FM Huizen

Run,J.J.W. van (Jan) (VVD)

Lid vanprovinciale staten Opleiding:
Gymnasium
Beroep:Student
Statenlid
sinds 2007
Lidstatencommissie:

RuimtelijkeOrdening en Grondbeleid (ROG)

VVDaanspreekpunt voor Noord-Kennemerland

Schraal,drs. M. (Meino) (CDA)

lidprovinciale staten, fractiesecretaris Opleiding
:Doctoraal geschiedenis
Beroep:Medewerkerpresentatie afd. Publiekdiensten van hetStadsarchief Amsterdam.
Statenlid
sinds 2003
Lidstatencommissie:

SocialeInfrastuctuur (SI)
Nevenfunctie
:
Lid bestuur van het Verzetmuseum te Amsterdam
Lid organisatiecommissie Willem Arondeuslezing
Secretaris Stichting CDA-fractieondersteuningstaten N-H;
Secretaris Stichting CDA-bureau N-H

Smits,L.A. (Louise) (SP)

Lid vanprovinciale staten Opleiding:
Doctoraalgeschiedenis
Beroep:
Interim managerHRM
Statenlid
sinds 2007
Lidstatencommissie:

SocialeInfrastuctuur (SI) (Voorzitter)
Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)
Lid van het presidium
Nevenfunctie:

Werknemersvertegenwoordiger Ontslagcommissie CWI

Stevens,mr. C.C.L.M. (Casper) (CDA)

lidprovinciale staten Opleiding:
Gymnasiumalfa; Doctoraal Nederlandse recht
Beroep:Zelfstandig adviseur
Statenlid
sinds 12 april2007 (en van 28 februari 2005 - 14 maart 2007)
Lidstatencommissie:

Wegen,Verkeer en Vervoer (WVV)
Nevenfunctie:

CommissarisRABO-bank Amstel Vecht;
Vice-voorzitter MKB-Randstad Noord;
Voorzitter MKB Amstelland;
Lid Stichting CDA-fractieondersteuning statenN-H;
Lid Stichting CDA-bureau N-H
Lid Algemeen Bestuur KvK Amsterdam;
Voorzitter Stichting Welstandszorg Noord-Holland

Talsma,drs. Tj.P.J. (Tjeerd) (PvdA)

lidprovinciale staten, fractievoorzitter Opleiding
:Doctoraal Geschiedenis
Beroep:Directeur Voortgezet Onderwijs

Vis, R.E.(Ruben) (VVD)

lidprovinciale staten Opleiding
:VWO; Rechten (ged.)
Beroep: Secretaris-directeur JoodsKerkgenootschap 10.0pt; Statenlidsinds: 1999
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Sociale Infrastuctuur (SI) 10.0pt; Nevenfunctie:
Bestuurslid v.d. Blink de Hart Emanuel Stichting;
Fronika Sandersfonds;
Lid comitť van aanbeveling monument ondergedokenkind en redder;
Bestuurslid Centraal Joods Overleg;
Lid Interkerkelijk overleg overheidszaken CIO;
Lid Raad van Advies International Network againstCyberhate.

Vries,A.A. de (Ake) (SP)

lidprovinciale staten Opleiding:
HBO-IW;Non profit management; ICT
Beroep:Adviseur beroepsonderwijs
Statenlid
sinds 2003
Lidstatencommissie:

Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)
Rekeningencommissie
Nevenfunctie:

Vakbondskaderlid Unie bve-vo
Bestuurslid FSKL
SP partijbestuurder
SP regiobestuurder NH-Noord

Wagemaker,E.P. (Ed) (PvdA)

lid vanprovinciale staten Opleiding:
HBS-A
Beroep:Reclame-adviseur
Statenlid
sinds 12 april 2007
Lidstatencommissie:

RuimtelijkeOrdening en Grondbeleid (ROG)
Nevenfunctie:

Interim-voorzitter Comitť Open Monumentendag

Wellink,D.C.J.M. (Dago) (SP)

Lid vanprovinciale staten, fractievoorzitter Opleiding:
GA II; Makelaardij
Beroep:Senior juridischbeleidsmedewerker ROV provincie Flevoland
Statenlid
sinds2007
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid (ROG)
Rekeningencommissie
Nevenfunctie:

Bestuurslid Theater de Omval te Diemen

Wieringa,mr. L.A. (Lars) (VVD)

lidprovinciale staten Opleiding:
Doctoraalrechten
Beroep:Raadsgriffier gemeenteBussum
Statenlid
sinds 17 maart2008
Lidstatencommissie:

Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(plv. voorzitter)
Nevenfunctie:

Lid bezwarencommissie Hoogheemraadschap Amstel,Gooi en Vecht

Yurdakul,Z. (Zafer) (D66)

Lid vanprovinciale staten Opleiding:
PostHBO Organisatie en Management
Beroep:Organisatieadviseur
Statenlid
sinds 2007
Lidstatencommissie:

FinanciŽn,Europa, Personeel en Organisatie (FEPO)
Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid (ROG)
Sociale Infrastuctuur (SI)
Water,Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur(WAMEN)
Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV)
Rekeningencommissie

Nevenfunctie:
Voorzitter RvC Semah N.V.

mr. A.Zeeman (Aagje) (CDA),

lidprovinciale staten
Opleiding:Doctoraalrechten
Beroep: Bestuurder

Statenlidsinds 2003

Lidstatencommissie:
SocialeInfrastuctuur (SI)
Rekeningencommissie

Nevenfunctie:
LidRvC van de Wooncompagnie Hoorn;
Lid/voorzitter van een drie-talklachtencommissies

Het Bildt

Griffier de heer P. Haagsma / nevenfuncties: geen

Gemeentesecretaris: de heer R.C. Goeman / nevenfuncties: bestuurlid Vereniging van Friese gemeenten.

Afdelingshoofd Wonen: de heer B. van der Veer / nevenfuncties: voorzitter van het bestuur van de stichting Nij Dok ( een
Multifunctioneel dorpscentrum)

Afdelingshoofd Werken: de heer R. Meenderink / nevenfuncties: geen

Afdelingshoofd Middelen: de heer A. van Tuijl / nevenfuncties: docent

Bestuursacademie Zuid-Nederland, bestuurslid vakgroep financien en control FAMO

Bron gemeente Het Bildt R.C.Goeman gemeentesecretaris 13 juli 2009.

rekenkamer

Voorzitter:

Ir. J.W. van Dalen

Ambtelijk secretaris:

drs. G. Jansen

Leden:

Mr. M. Boumans MPM

O. de Jager RC/MAC

Het Bildt, Dhr. R.C. Goeman, gemeentesecretaris gemeente Het Bildt
NEVENFUNCTIES
bestuurslid Vereniging van Friese Gemeenten.
Bron gemeente Het Bildt Wednesday, December 03, 2008 11:25 AM

Het Bildt, Dhr. P. Haagsmaraadsgriffier gemeente Het Bildt
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN!
Bron gemeente Het Bildt R.C.Goeman gemeentesecretaris 13 juli 2009.

Nevenfuncties bestuurders ontvangen moeten nog op internet worden gezet.
? >Burgemeester
A. van der Werff Docent Steenkampinstituut
Voorzitter Stichting Houtzaagmolen De Rat te Ijlst nee
Voorzitter Stichting Molens in bedrijf te Woudsend nee
Bestuurslid Stichting IndiŽ-Monument te Leeuwarden nee
Lid Raad van Commissarissen Empatecja

>Wethouder
H. Kaper
Lid adviescommissie Openbare Gezondheidszorg

Wethouder
N. Haarsma geen nevenfunctie

Bron gemeente Het Bildt 2 juli 2009

A. van der Werff Geb. datum: 03/09/1953
Docent Steenkampinstituut

-Voorzitter Stichting Houtzaagmolen De Rat te IJlst
Voorzitter Stichting Molens in bedrijf te Woudsend
Bestuurslid Stichting IndiŽ-Monument te Leeuwarden

Nel Haarsma_Vrieswijk Wethouder Geen.

Hans Kaper Wethouder Voorzitter mr. OBS ’t Fonnemint (tot oktober 2006) Aanvulling nevenfuncties d.d. 26 februari 2007:
Lid adviescommissie Openbare Gezondheidszorg

Drs.E.H.T.M. Nijpels
Commissaris vande Koningin
VoorzitterClub Diplomatique VoorzitterStichting Instandhouding Stadhouderlijke Grafruimten VoorzitterStichting Bouwcultuurfonds VoorzitterStichting Vrienden van het MCL Voorzitter AbeBonnema Stichting Provisordiverse lenen in Frysl‚n VoorzitterPrins Bernhard Cultuurfonds Frysl‚n Lid algemeenen dagelijks bestuur SNN VoorzitterStichting Instandhouding Klokkenstoel en begraafplaatsDijken Voorzitterbestuur Stichting Simulatortraining Nautisch Onderwijs (SSTNO)
lidRaad van Commissarissen Siers Groep BV
VoorzitterSena (Stichting ter exploitatie van naburigerechten voor producenten en uitvoerenden)
VoorzitterStichting Energie Prestatie Keur
VoorzitterRonald McDonald Kinderfonds
Vice-voorzitterCollege van Toezicht Rijksuniversiteit Utrecht
VoorzitterStichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders
VoorzitterBestuur en Raad van Toezicht van de Raad voorAccreditatie
VoorzitterRaad van Toezicht Kadaster
VoorzitterStichting Sterkin
VoorzitterStichting PromoDE
LidRaad van Toezicht Universitair Medisch CentrumGroningen
LidRaad van Commissarissen DSB Groep N.V.
VoorzitterBestuur Stichting Milieu Centraal
LidRaad van Commissarissen Peute Papierrecycling B.V.
VoorzitterRegiegroep"Grijs Werkt"
VoorzitterRaad van Commissarissen Maeyveld
President-commissarisMalta Recycling B.V.

Onderscheidingen Eimert Sinooprijs (vakbondsprijs voor initiatieven op het terrein van dearbeidsomstandigheden in de bouw) Commandeur inde Orde van Oranje Nassau Ridder in deOrde vande Nederlandse Leeuw Commandeur inde Orde van de Gouden Ark CommandeurOrdevan Verdienste van de Republiek Polen Commandeur inde Leopolds Orde (Belgie) Grootofficierin de Orde van de Eikenkroon (Luxemburg) GedeputeerdeJ. Ploeg

Gedeputeerde(CDA) en loco-CdK DagelijksBestuur Interprovinciaal Overleg (IPO) VoorzitterIPO-delegatie FinanciŽn en IPO-Adviesgroep FinanciŽn VoorzitterCommissie voor het georganiseerd overleg inambtenarenzaken Lidalgemeen bestuur I.Z.R. IPO-delegatieSociaal Beleid (plv. voorz.) Voorzitterstuurgroep Westergo-zone NUON(aandeelhouderschap) AandeelhouderschapCV/BV/IBF AandeelhouderschapNOM BV AandeelhouderschapWestergo CV/BV Bestuurscie.Stedelijke Ontwikkeling / SNN (plv. lid) Bestuurscie.Economische Zaken / SNN (plv. lid) BestuurTresoar (plv. lid)
Presidenta.i./treasurer EDC VW/Audi te Hannover/Isernhagen
CommissarisFriesland Lease BV te Drachten
CommissarisVan den Brug Beheer BV
Bestuurslid(RvB) Rabobank Drachten-Ureterp
VennootPama Management&Consultancy VOF Gedeputeerdedr. A.J. Mulder Gedeputeerde (PvdA)

Ambtgebondennevenfuncties (q.q.)
Economie, recreatie en toerisme VoorzitterStuurgroep Friese Meren Project en daarvan afgeleidelidmaatschappen SecretarisRegionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Frysl‚n VoorzitterMarrekrite Lid StuurgroepStaande Mastroute LidBestuurscommissie Economische Zaken / SamenwerkingsverbandNoord-Nederland Lid StichtingRecreatietoervaart Nederland (plv. lid) Lidadviescommissie Economische zaken van het IPO Lidadviescommissie Cultuur en Zorg van het IPO

CultuurenOnderwijs Adviseur PrinsBernhard Cultuurfonds Frysl‚n Lid Bestuur Bolswarderstudielenen Voorzitter ProvincialeAdviescie. Monumentenzorg VoorzitterGemeenschappelijke regeling Tresoar Onderwijs Voorzitter StichtingThorbecke fonds

Diversen IZR-overleg (plv. lid) Voorzitter Stuurgroepconvenant Leeuwarden Lid van de Nederlandsedelegatie van het Congres of Local and RegionalAuthorities van deRaad van Europa Rapporteur voor deRaad van Europa voor Taalminderheden GedeputeerdeT. Baas Gedeputeerde (VVD)

Ambtgebondennevenfuncties (q.q.)
Milieu

Fries Milieu Overleg(voorzitter) en agendalid bestuurlijk beleidsoverleg milieuhandhavingregio's Noord-Frysl‚n, De Friese Wouden en Zuidwest-Frysl‚n
ROM-project Z.O. Friesland (voorzitter)
BestuursCie. van overleg en voorlichting mili-euhygiŽne vliegbasisLeeuwarden (voorzitter)
Afval Overleg Orgaan (AOO)
IPO-Adviesgroep Milieu
Werkgroep Milieu NHI
Lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
Voorzitter Overleg Zuivelindustrie

Verkeer en vervoer
IPO-delegatie Mobiliteit / IPO-Adviesgroep Verkeer en Vervoer
Adviescie. ex artikel 21 Luchtvaartweg vliegveld Ameland (voorzitter)
egionaal orgaan verkeersveiligheid Friesland (voorzitter)
Ferkearoerlis OVVF (voorzitter)
Stuurgroep spoorverbinding Leeuwarden-Groningen (voorzitter)
Stuurgroep A7 (voorzitter)
Stuurgroep Rijksweg 31 (verdeeld over drie stuurgroepenZurich-Harlingen, W‚ldwei en Haak om Leeuwarden)
CoŲrdinatiegroep Vaarweg Lemmer-Delfzijl
Centrale As (voorzitter)
Stuurgroep Masterplan Zuiderzeelijn (voorzitter)
Stuurgroep N 381 (voorzitter)
Stuurgroep Noordwest-tangent (voorzitter)
Stuurgroep aanbesteding OV ZW-Frysl‚n (voorzitter)
Stuurgroep Staande Mastroute
Stuurgroep Zuiderzeelijn
Stuurgroep aanbesteding 315.Qliner (voorzitter)
Voorzitter Stuurgroep Verkeersplein Joure
Diversen
Stuurgroep Streekplan
Bestuurscie. Stedelijke Ontwikkeling / SNN
Cie. voor het georganiseerd overleg in ambtenarenzaken(vice-voorzitter)

Piet Bijman (CDA) Nevenfuncties

Ambtsgebondennevenfuncties

Europese eninternationale contacten Comitť van deregio's (lid Commissie Coter resp. Commissie EDUC) PohoEuropa-aangelegenheden(SNN; voorzitter) IPO-delegatieEuropa (plv.) North SeaCommission (SNN)
Conference onMaritime and Periphere Regions (SNN) Stuurgroep NHI InternationaalRegionaal Voorzittersoverleg Waddenzee (voorzitter) Lid dagelijksbestuur Huis der Nederlandse Provincies te Brussel (SNN) LidIPO-bestuurlijk platform Europa

Economie Raad vanCommissarissen NOM Voorzitter Raadvan Commissarissen CV/BV Ontwikkelingsmij.Westergo (Haven Harlingen) Werkgroep Economievan de NHI (voorzitter) VoorzitterStichtingNetwerk Friesland Bestuurscie. EZSNN VoorzitterAdviescie. Toepassing Mijnwet 1810 Bestuur St.Leerstoel Regionale Economie

Water BestuurlijkOverleg GS - Afstemmingsoverleg Friese Waterschappen ProvinciaalOverlegorgaan Kustbeleid (voorzitter) IntegraalWaterbeheer Terwisscha VoorzitterStuurgroep Waddenprovincies Vice-voorzitter CoŲrdinatiecollegeWaddengebied Voorzitter FrieseWateralliantie Nederland WaterPlatform (lid AB)

Diversen Dagelijks BestuurSNN StuurgroepInterprovinciaal Beleidsplan IJsselmeer Bestuurscie.Landelijk Gebied / SNN ProvinsjaleKommisje Kritebelied (vice-voorzitter) ProvinsjaleKommisje Wenjen en Stedlike Fernijing (plv. voorzitter) StuurgroepStreekplan StuurgroepMelkveehouderij (plv. IPO-lid)

Nevenfuncties
Voorzitterschapvan Stichting Farm Friends Nederland Gedeputeerdemr. A.M. Andriesen

Gedeputeerde (PvdA)

Ambtgebondennevenfuncties (q.q.)

Ruimte ProvinsjaleKommisje Wenjen en Stedlike Fernijing (voorzitter) Commissie.gemeentelijke plannen (voorzitter) ProvinsjaleKommisje Kritebeleid (voorzitter) IPOadviescommissies landelijk gebied en ruimtelijkeontwikkeling en wonen. Hoorcie.bezwaren bestemmingsplannen (voorzitter) StuurgroepRegiovisie Stadsregio Leeuwarden en Westergozone StuurgroepWaddenprovincies (plv. lid) CoŲrdinatiecollegeWaddengebied (plv. vice-voorzitter) StuurgroepMasterplan Zuiderzeelijn StuurgroepStreekplan (voorzitter) Stuurgroepactualisering bestemmingsplannen (voorzitter) StuurgroepWestergozone Stuurgroepglastuinbouw Noordwest-Frysl‚n (voorzitter)

Landelijk gebied StuurgroepLandbouwontwikkelingsplan Overleg metvoorzitters Landinrichtingscommissies (voorzitter) Provincialecie. Landelijk Gebied (voorzitter) Agrarischfonds (voorzitter) OverlegplatformNatuurbeschermingswet Friese IJsselmeerkust (voorzitter) Platform NoordFriesland Buitendijks (voorzitter) SER groepbestuurlijk overleg Programma Beheer Stuurgroepflankerend beleid IJsselmeervisserij (voorzitter) ProvincialeLandbouwcie (voorzitter) St. LeeuwardenLandbouwstad OverlegorgaanNationaal Park Lauwersmeergebied (vice-voorzitter) OverlegorgaanNationaal Park Alde Feanen (vice-voorzitter) OverlegorgaanNationaal Park Schiermonnikoog (vice-voorzitetr) OverlegorgaanNationaal Park Drents-Friese Wold (vice-voorzitter) Bestuurscie.Landelijk gebied / SNN (voorzitter)

Diversen Dagelijks enalgemeen bestuurSNN Bestuurscie.Stedelijke Ontwikkeling CV/BV/IBF(aandeelhouder) Lid SEAN Secretarismr. J. Wibier Secretaris
Algemeendirecteur provinciale organisatie
SecretarisCollegevanGedeputeerde Staten

Hoorn

Hoorn, De heer F. G. Mencke, gemeentesecretaris gemeente Hoorn per 010309
NEVENFUNCTIES
lid dagelijks bestuur Vereniging gemeentesecretarissen
lid raad van commissarissen van de Wooncompagnie Bron gemeente Hoorn Sent: Wednesday, February 18, 2009 1:07 PM

Dhr. M. Horjusraadsgriffier gemeente Hoorn per 1 juli 2008
NEVENFUNCTIES
De raadsgriffier, de heer M. Horjus, heeft geen nevenfuncties.
Bron: Gemeente Hoorn 11 november 2008


Jan Hoek is plaatsvervangend griffier

dr. G.O. van Veldhuizen, burgemeester gemeente Hoorn
NEVENFUNCTIES
voorzitter marktplaats West-Friesland + voorzitter agendacommissie
voorzitter commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken West-Friesland
voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Samenwerkingsorgaan West-Friesland (in liquidatie)
lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord
lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Basisgezondheidsdienst West- Friesland
voorzitter Stichting Administratiekantoor van Aandelenbezit B.V. Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram Hoorn-Medemblik
voorzitter H2A-overleg (overleg tussen colleges van B&W van Hoorn, Alkmaar en Den Helder)
Politie regio Noord-Holland Noord:
plaatsvervangend korpsbeheerder
lid van het Regionaal College
lid van het Kernberaad
als plaatsvervangend korpsbeheerder lid van het Regionaal Beheers Overleg Politieregio Noord-Holland Noord
als plaatsvervangend korpsbeheerder voorzitter van de Permanente Commissie Integrale Veiligheid
als plaatsvervangend korpsbeheerder voorzitter van de Stuurgroep Terugdringen Recidive/Veelplegers van het Ministerie van Justitie/Penitentiaire Inrichtingen Noord-
Holland Noord
voorzitter van het Driehoeksoverleg West-Friesland
voorzitter van de Stuurgroep HALT Noord-Holland Noord
voorzitter van de burgemeesterskring West-Friesland
lid van de Vereniging van Burgemeesters in de provincie Noord-Holland
lid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
voorzitter Stichting Kerkenarmenfonds
lid Regiegroep Lobby Vereniging Noordwest8
lid van het Bestuurlijk Platform Europa van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
voorzitter van de Nederlandse Delegatie in het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa

h. landelijk ambassadeur project Verdana">‘Goed Besteed’ van de Verdana"> Vereniging van Nederlandse Gemeenten
lid van de adviescommissie Internationale Samenwerking van de Vereniging van Nederlandse
Voorzitter van het Unesco Centrum Nederland
Lid van de Regieraad Bouw
Showband Hoorn
Stichting Behoud Lutherse Kerk
Comitťs van Aanbeveling
Stichting Hoorn 650 (voorzitter)
Stichting Tegen Zinloos Geweld
Stichting Ronde van Noord-Holland
Stichting Alkmaarse Synagoge
Stichting Hoorn Oude Muziek Nu
Stichting Wiegedood
Stichting 400 jaar Michiel de Ruyter (consulaat Noorderkwartier)
Stichting Lopen doet Hopen
Stichting 1 Hoorn-Art
Stichting Leergeld Hoorn
Stichting Junior Kamer West-Friesland

NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?
?

van Es, J.H., wethouder gemeente Hoorn (PvdA)
lid Algemeen Bestuur Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regionale Ambulancedienst NHN
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio NHN
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur SOW in liquidatie
bestuurslid NW8
lid bestuur Publicatiestichting Bas Baltus
Openbare betrekkingen:
geen
Persoonlijke (bestuurs)functies:
ambtenaar van de burgerlijke stand (bij uitzondering)

TTE16478F0t00">

C.A. van der Maat, wethouder gemeente Hoorn (VOCH)
lid Algemeen Bestuur Milieudienst Westfriesland
lid en vice voorzitter Dagelijks Bestuur Milieudienst Westfriesland
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
bestuurslid Stichting Binnenstadsmanagement
Openbare betrekkingen:
geen
Persoonlijke (bestuurs)functies:
geen

TTE16478F0t00">

van Weel-Niesten, C.G. (mevrouw), wethouder gemeente Hoornr (CDA)
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Milieudienst Westfriesland
voorzitter portefeuillehoudersoverleg VVRE
voorzitter portefeuillehoudersoverleg MaDiVo
Openbare betrekkingen:
geen
Persoonlijke (bestuurs)functies:
ambtenaar van de burgerlijke stand (bij uitzondering)
lid Raad van Toezicht Radio TV Noord-Holland

TTE16478F0t00">

J.A. de Boer, wethouder gemeente Hoorn (GroenLinks)
lid Algemeen Bestuur Op/maat
voorzitter Dagelijks Bestuur Op/maat
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal
Onderwijs in Westfriesland
secretaris Stichting Binnenstadsmanagement
bestuurslid Parkmanagement Hoorn
penningmeester Halter in Balans
Commissaris NV Houdstermaatschappij GKNH
Openbare betrekkingen:
geen
Persoonlijke (bestuurs)functies:
geen


R.J.R. Witteveen, wethouder gemeente Hoorn (PvdA)
lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Westfriesland
lid Algemeen Bestuur GGD Westfriesland
lid namens het Algemeen Bestuur van het Dagelijks Bestuur GGD Westfriesland
lid Algemeen Bestuur Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Westfriesland
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Op/maat
lid portefeuillehoudersoverleg MaDiVo
Openbare betrekkingen:
geen
Persoonlijke (bestuurs)functies:
geen


Raadsleden
Mw. A.J. de Jong, raadslid gemeente Hoorn
PvdA

Beroep: stafadviseur, gemeente Enkhuizen
Algemene Raadscommissie (lid)
S. Broersma, raadslid gemeente Hoorn
PvdA
Algemene Raadscommissie (lid)
nevenfunctie
- voorzitter Platform Stichting Onderdak Westfriesland
Dhr. P.J. Bruijns, raadslid gemeente Hoorn
PvdA
Algemene Raadscommissie (lid)
Geen nevenfuncties opgegeven op 21 november 2007


Dhr. A.J.N. Flameling, raadslid gemeente Hoorn
PvdA
Geen nevenfuncties opgegeven op 21 november 2007
Mw. E. de Groot, raadslid gemeente Hoorn
PvdA

Beroep:Jongerenwerker Stichting Netwerk
Algemene Raadscommissie (lid)
Dhr. L. Helelespe, raadslid gemeente Hoorn
PvdA
Algemene Raadscommissie (lid)
Nevenfunctie
- Voorzitter van Turkse Stichting Platform
Mw. L. Hortensius, raadslid gemeente Hoorn
PvdA
Geen nevenfuncties opgegeven 21 november 2007
Mw. K. al Mobayed, raadslid gemeente Hoorn
PvdA
Geen nevenfuncties opgegeven 21 november 2007
Dhr. A. Schaake, raadslid gemeente Hoorn
PvdA

Beroep: ambtenaar gemeente Almere
Algemene Raadscommissie (lid)
Geen nevenfuncties opgegeven 21 november 2007
R.L.H.C.M. Tonnaer, raadslid gemeente Hoorn
PvdA
Algemene Raadscommissie (lid)
Geen nevenfuncties opgegeven 21 november 2007
Dhr. A.A.G.M. Wijdeven, raadslid gemeente Hoorn
PvdA
Geen nevenfuncties opgegeven 21 november 2007
Dhr. P.C. Mol, raadslid gemeente Hoorn
VOC Hoorn (Voorzitter)
Algemene Raadscommissie (lid)
Nevenfunctie
voorzitter Stichting Behoud Kerk (exploitatie kerk) Oosterblokker
bestuurslid Branche vereniging Uneto VNI


Dhr. H. den Boer, raadslid gemeente Hoorn
VOC Hoorn
Geen nevenfuncties opgegeven 21 november 2007
Mw. A.F.C. Klaassen, raadslid gemeente Hoorn
VOC Hoorn
Algemene Raadscommissie (lid)
Nevenfunctie
secretaresse van Stichting Jeugdopvang het Witte Paard
Dhr. A.J. Stam, raadslid gemeente Hoorn
VOC Hoorn
Algemene Raadscommissie (lid)
Nevenfunctie
Voorzitter zakenclub de Gouw;
Voorzitter Jeugdopvang Het Witte Paard.
Dhr. H. Weeda, raadslid gemeente Hoorn
VOC Hoorn
Geen nevenfuncties opgegeven 21 november 2007
Dhr. J.H.B.M. Wolthuis, raadslid gemeente Hoorn
VOC Hoorn
Algemene Raadscommissie (lid)
Nevenfunctie
voorzitter West-Friese sportverkiezingen;
bestuurslid Stichting Cisocs
Dhr. M. Pijl, raadslid gemeente Hoorn
CDA
Algemene Raadscommissie (lid)
Nevenfunctie
fractiemedewerker CDA Provinciale Staten Noord-Holland
Mw. M.J.S. van Berkum-Schouten, raadslid gemeente Hoorn
CDA
Geen nevenfuncties opgegeven 21 november 2007
Dhr. C. Schaap, raadslid gemeente Hoorn
CDA
Geen nevenfuncties opgegeven 21 november 2007
Dhr. J. van der Tuin, raadslid gemeente Hoorn
CDA
Geen nevenfuncties opgegeven 21 november 2007


Mw. A.M. Ponte, raadslid gemeente Hoorn
GroenLinks
Geen nevenfuncties opgegeven 21 november 2007
Dhr. H.G. Bakker, raadslid gemeente Hoorn
GroenLinks

Beroep:
Loopbaanadviseur bij het Horizon College
Algemene Raadscommissie (lid)
Leden van de rekenkamercommissie


drs. K. Brand
Voorzitter
nevenfunctie

drs. G.J. Huisman
Secretaris
nevenfunctie

A. Schaake (PvdA) Raadslid
nevenfunctie
Ambtenaar gemeente Almere

J. van der Tuin (CDA) Raadslid
nevenfunctie
- Lid van de gemeenteraad van Hoorn
- Voorzitter algemene raadscommissie
- Lid van de Agendacommissie van de gemeenteraad
- Lid van de Rekenkamercommissie

W. van Hilten (VVD) Raadslid
Functies
Lid Commissie Mens en Maatschappij
Lid Commissie Bestuur en Middelen
Lid Commissie Rekenkamer

Plaatsvervangend voorzitter:
Commissie Stad en Ruimte
Commissie Bestuur en Middelen
nevenfunctie
lid van het bestuur van de protestantse kerk te Blokker
WLTO/LTO - 1976 tot 2006 Bestuurslid,
Portefeuilles - Sociaal beleid, Arbeidsvoorwaarden overleg en Zelfstandigenbeleid.
The Greenery - 1996- 2003 Lid Raad van Commissarissen
Hervormde Gemeente Blokker - 2002 - heden Voorzitter KerkenraadIr. J.F.C.P. Meijne
Externe lid
nevenfunctie
Lid rekenkamercommissie


M.J.M. Broersen QC
Externe lid
nevenfunctie
Lid rekenkamercommissie


mw. C.L.C.A. Greuter-Cornet
Externe lid
nevenfunctie
Lid rekenkamercommissie
Lid van het bestuur van de stichting molen De Krijgsman


Geachte heer Hop, de nevenfuncties van de drie interne (raadsleden) leden zijn terug te vinden op de site van de gemeente Hoorn en voor de vier externe leden is het rekenkamerwerk zelf een nevenfunctie. Het externe lid mevr. Greuter is daarnaast lid van het bestuur van een molenstichting. Met vriendelijke groet, Gerrit-Jan Huisman, secretaris

10.0pt; font-family: Verdana">Wim van Hilten, Arnoud Schaake en Johan van der Tuin. De nevenfuncties van de externe leden staanniet op de website. Dit zijn de leden Kim Brand te Heerhugowaard, Jeroen Meijne te Egmond, Karin Greuter te Oosterblokker en Michel Broersen te Hoorn. Voor de externe leden is nu juist het lid zijn van de rekenkamercommissie een nevenfunctie die zij uitoefenen naast hun normale beroep.

Houten


Houten, Dhr. J. Wiegelgemeentesecretaris gemeente Houten
NEVENFUNCTIES
Arial;Bestuurslid Humanitas Neder Veluwe
Bron gemeente Houten Sent: Monday, February 23, 2009 2:39 PM

Dhr. mr. P.M.H. van Ruitenbeek raadsgriffier gemeente Houten
NEVENFUNCTIES
Docent bestuursacademie Maarssen
OUD: trainer voor een politieke partij (debattrainingen, voorzitterstrainingen).

NIEUW: Trainer Steenkamp Instituut + COA

Bron gemeente Houten 14 november 2008 en 1 december 2008

Jan Hop Ermelo breekt door de geŽiste IDENTIFICATIEPLICHT gemeente IJsselstein heen op 17 februari 2009!

Dhr. J. (Jeroen) van Delden, CDA-gemeentesecretaris gemeente IJsselstein color:red">
NEVENFUNCTIES
Raadslid en fractievoorzitter CDA gemeente Houten
Lid seniorenconvent
Hoofd concernstaf / concerncontroller gemeente Lelystad GOG gemeente Houten op 170209 10.0pt;
Bestuurslid Peters van der Laanstichting
Plaatsverv. Lid algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Bron: gemeente IJsselstein From: "bestuurssecretariaat" <bestuurssecretariaat@ijsselstein.nl> Sent: Thursday, February 12, 2009 10:52 AM 10.0pt;
Bron: Jan Hop Ermelo breekt door de geŽiste IDENTIFICATIEPLICHT gemeente IJsselstein heen op 17 februari 2009!
NEVENFUNCTIES COLLEGELEDEN januari 2009
Collegelid Functie Organisatie Vanaf Bezoldigd Tijdsbesteding Aanvullingen
C.H.J. Lamers Lid Regionaal College politieregio Utrecht 2001 nee 2 uur per maand Functiegebonden
Lid Districtcollege (driehoeksoverleg district
Lekstroom politieregio Utrecht)
2001 nee 2 uur per maand Functiegebonden
Lid Dagelijks en Algemeen en Bestuur
Veiligheidsregio Utrecht
lid RvT regionale ambulancedienst (RAVU)
lid Beraad GHOR-burgemeesters
2001 & 2005 nee 8 uur per maand Functiegebonden
Lid Algemeen bestuur Bestuur Regio
Utrecht (BRU)
2001 nee 3 uur per maand Functiegebonden
Lid Burgemeesterskring Utrecht 2001 nee 6 uur per jaar Functiegebonden
Voorzitter Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen
Houten (SBBH)
2002 nee 2 uur per 3
maanden
Functiegebonden
Vicevoorzitter
en lid
Bestuur Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG)
lid van het Policy Committee van CEMR
lid van de World Council van UCLG
plv. lid van het Strategisch Beraad

Veiligheid
Jan 2002 nee 16 uur per maand Functiegebonden
Lid (namens
de VNG)
Comitť van de Regio’s (EU)
lid van de Commissie Duurzaamheid

(DEVE) van het comitť
lid van het Platform Europa van de VNG
Oktober 2005 Presentiegeld
en reiskosten

(na aftrek van

gemaakte kosten

worden de

vergoedingen in

de gemeentekas

gestort)
10 dagdelen per
jaar
Functiegebonden
Voorzitter Bezwarencommissie personeel DCMR
Milieudienst Rijnmond
2003 Presentiegeld 4 uur per jaar Niet
Functiegebonden
Voorzitter Gebiedscommissie Stad en Land
Utrecht (voorheen
Landinrichtingscommissie Utrecht-West
Voorjaar 2005 Onkostenvergoeding
4 uur per maand Niet
Functiegebonden

Onafhankelijk

voorzitterschap op

verzoek van de provincie.
NEVENFUNCTIES COLLEGELEDEN januari 2009
2
Collegelid Functie Organisatie Vanaf Bezoldigd Tijdsbesteding Aanvullingen
M. van Daalen Voorzitter Bestuur St. Telecounseling Plus te
Zeewolde
2003 nee 4 uur per maand Niet
functiegebonden
Lid Commissie van Toezicht Rentray te
Lelystad
2004 Vacatievergoe
ding
3 uur per maand Niet
functiegebonden
Lid Commissie Contact en Samenspreking
met andere kerken
2005 nee 2 uur per maand Niet
functiegebonden
Voorzitter Bestuur Operatie Mobilisatie te
Emmeloord
2007 nee 2 uur per maand Niet
functiegebonden
Voorzitter Bestuur St. ambulante geestelijke
gezondheidszorg (STAGG)
2008 nee 4 uur per maand Niet
functiegebonden
Lid Bestuur St. EduCare te Nunspeet 2008 nee 4 uur per maand Niet
functiegebonden
Directeur/
eigenaar
Chiriqui BV te Zeewolde (dit is een BV

waarin pensioen wordt opgebouwd en beheerd

o.m. door verhuur van een aantal woningen. Deze

activiteiten worden beperkt tot de gemeente

zeewolde)
1999 nee 3 uur per maand Niet
functiegebonden
J. Koudijs Voorzitter Stuurgroep Kromme Rijn Sept. 2008 nee 3 uur per week Niet
Functiegebonden
Lid Dagelijks Bestuur Recreatieschap
Stichtse Groenlanden
2006 nee 2 uur per maand Functiegebonden
Lid Algemeen Bestuur Volwassenen
Educatie
2006 nee 6 uur per jaar Functiegebonden
Lid Regionaal Meld- en CoŲrdinatiefunctie
(RMC)
2006 nee 2 uur per maand Functiegebonden
Lid Raad van Toezicht Quarijn 2006 Ja, € 150 netto
pm
20 uur per jaar Niet
Functiegebonden
Vicevoorzitter
Stuurgroep Station op wielen
2006 nee 1 uur per maand Functiegebonden
Lid Raad van Advies “Terecht Anders” 2006 nee 15 uur per jaar Functiegebonden
Lid Algemeen Bestuur Facilitaire dienst
Utrechtse recreatieschappen
2006 nee 10 uur per jaar Functiegebonden
Lid Bestuur Theater Muziekkoepel Leersum 2006 nee 5 uur per jaar Niet
Functiegebonden
NEVENFUNCTIES COLLEGELEDEN januari 2009
3
Collegelid Functie Organisatie Vanaf Bezoldigd Tijdsbesteding Aanvullingen
M.N. Kallen Voorzitter Dagelijks Bestuur Bestuurdersvereniging
VVD
2004 nee 3 dagdelen per
jaar
Niet
Functiegebonden
Lid Raad van toezicht Chr. Voortgezet
Onderwijs Groep Z-O Utrecht (CVOG)
2005 nee 4 avonden per jaar Niet
Functiegebonden
Bestuurslid St. Beveiliging Bedrijfsterreinen Houten 2007 nee 2 uur per kwartaal Functiegebonden
Lid Dagelijks Bestuur Provinciale Utrechtse
Welstandscommissie
2007 nee 1 dagdeel per jaar Functiegebonden
Lid Stuurgroep A27 2007 Nee 1 dagdeel per
kwartaal
Functiegebonden
N.A. Teeuwen Lid Algemeen Bestuur GGD Midden
Nederland
2006 nee 10 uur per maand Functiegebonden
Lid
Bestuurlijk platform Wonen, Welzijn,
zorg
2006 nee 10 uur per maand Functiegebonden
Lid Georganiseerd overleg 2006 nee 2 uur per jaar Functiegebonden
Lid Platform Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen
2006 nee 2 uur per maand Functiegebonden
Lid Redactie Lokaal Bestuur PvdA 2008 nee 1 dag per maand Niet
Functiegebonden
W.W.M.
Wagenmans
Lid Aandeelhoudersvergadering BNG 2006 nee 1 dagdeel per jaar Functiegebonden
Lid Provinciale Planologische Commissie
(PPC) Utrecht
2007 nee 3 uur per maand Functiegebondennevenfuncties collegeleden januari 2007

1
Collegelid

functie Organisatie vanaf bezoldigd tijdsbesteding aanvullingen C.H.J. Lamers
Lid Regionaal college politieregio
Utrecht
2001 nee 2 uur per maand Functiegebonden
Lid Districtcollege (driehoeksoverleg
district Lekstroom politieregio
Utrecht
2001 nee 2 uur per maand Functiegebonden
Vice-voorzitter Algemeen en dagelijks bestuur
Veiligheidsregio Utrecht
2001 & 2005 nee 8 uur per maand Functiegebonden
was voorheen BRUL +
CPA/GHOR
Lid Algemeen bestuur Bestuur Regio
Utrecht (BRU)
2001 nee 3 uur per maand Functiegebonden
Lid Burgemeesterskring Utrecht-
West
2001 nee 6 uur per jaar Functiegebonden
Voorzitter Stichting Beveiliging
Bedrijfsterreinen Houten (SBBH)
2002 nee 2 uur per 3
maanden
Functiegebonden
Lid Bestuurslid, tevens
penningmeester, van de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG)
Jan 2002 nee 8 uur per maand Functiegebonden
Voorzitter Commissie Milieu en Mobiliteit
VNG
Juni 2002 nee 8 uur per maand Functiegebonden
Voorzitter raad van toezicht O.L.V. Broederschap
2001 nee 2 uur per jaar Functiegebonden
Lid Bezwarencommissie pers. en
org. Gemeente Capelle a/d IJssel
1990 Presentiegeld
4 uur per jaar Niet Functiegebonden
Voorzitter Bezwarencommissie DCMR
Milieudienst Rijnmond
2003 Presentiegeld
4 uur per jaar Niet Functiegebonden
Voorzitter Landinrichtingscommissie
Utrecht-west
Voorjaar 2005 Reiskosten 4 uur per maand Onafhankelijk
voorzitterschap op verzoek
van de provincie.
C.H.J. Lamers
Lid Commissie Duurzaamheid
comitť van de Regio’s en tevens
plv. lid van Comitť van de regio’s
(Europese Unie)
Oktober 2005 Presentiegeld
&
reiskosten
10 dagdelen per
jaar
Functiegebonden. Na
aftrek van gemaakte
kosten worden de
vergoedingen in
gemeentekas gestort.

nevenfuncties collegeleden januari 2007 font-family:
2 W. de Jong font-family:

Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen
Bestuur Bestuur Regio Utrecht
(BRU)
2004 nee 3 uur per week Functiegebonden
Bijzonder ambtenaar
burgerlijke stand
Gemeente Houten 2004 nee Sterk wisselend Niet Functiegebonden
Lid AB Afvalverwijdering Utrecht
(AVU)
2002 nee 4 uur per jaar Functiegebonden
Bestuurslid St. Behoud Collectieve Middelen 2003 nee 4 uur per maand Functiegebonden
Lid raad van toezicht O.L.V. Broederschap 2001 nee 2 uur per jaar Functiegebonden
Advieslid Commissie Sociale zaken VNG 2002 nee 1 uur per maand Functiegebonden
Lid Algemeen Bestuur Regio
Randstad
2004 nee 2 uur per maand Functiegebonden
W. de Jong
Lid Stuurgroep NV Utrecht 2005 nee 2 uur per maand Functiegebonden J. Koudijs
Lid Dagelijks Bestuur
Recreatieschap Stichtse
Groenlanden
2006 nee 2 uur per maand Functiegebonden
Lid Algemeen Bestuur Volwassenen
Educatie
2006 Nee 6 uur per jaar Functiegebonden
Lid Regionaal Meld- en
CoŲrdinatiefunctie (RMC)
2006 2 uur per maand Functiegebonden
Lid Platform Focus op de Kromme
Rijn
2006 nee 1 uur per maand Functiegebonden
Vicevoorzitter Raad van Toezicht De
Rijnswaarde
2006 nee 20 uur per jaar Niet Functiegebonden
Lid raad van toezicht O.L.V. Broederschap
2006 nee 2 uur per jaar Functiegebonden
Voorzitter Stuurgroep Station op wielen
2006 nee 1 uur per maand Functiegebonden
Lid Raad van Advies “Terecht
Anders”
2006 nee 15 uur per jaar Functiegebonden
Lid Dagelijks Bestuur
Recreatieschap Stichtse
Groenlanden
2006 nee 25 uur per jaar Functiegebonden
J. Koudijs
Lid Algemeen Bestuur Facilitaire
dienst Utrechtse
recreatieschappen
2006 nee 10 uur per jaar Functiegebonden


nevenfuncties collegeleden januari 2007
3
J. van Oostrum font-family:

Secretaris VVD bestuurdersvereniging
Utrecht
2002 nee 2 uur per maand Niet Functiegebonden
Lid Provinciale Staten Utrecht (t/m
13 maart 2007)
2003 ja 5 uur per week Niet Functiegebonden
Bijzonder ambtenaar van de
burgerlijke stand
gemeente Houten mei 2003 nee sterk wisselend Niet Functiegebonden
Bestuurslid St. Beveiliging Bedrijfsterreinen
Houten
2001 nee 2 uur per kwartaal Functiegebonden
Lid raad van toezicht O.L.V. Broederschap 2001 nee 2 uur per jaar Functiegebonden
Lid Dagelijks Bestuur Provinciale
Utrechtse Welstandscommissie
J. van Oostrum
Lid Stuurgroep A27 2006 nee 4 uur per kwartaal Functiegebonden Lid Algemeen Bestuur GGD Midden Nederland
Lid Bestuurlijk platform Wonen, Welzijn, zorg
Lid Georganiseerd overleg 2006
Lid raad van toezicht O.L.V. Broederschap 2006 nee 2 uur per jaar Functiegebonden
N.A. Teeuwen
Lid Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

W.W.M. Wagenmans
Bestuurslid/ penningmeester St. Fair Wear Foundation (FWF),
Amsterdam
febr. 1999 nee 2 uur per maand Niet Functiegebonden
Lid raad van toezicht O.L.V. Broederschap 2006 nee 2 uur per jaar Functiegebonden
Penningmeester/secretaris Evert Vermeer Stichting
(Amsterdam)
nov. 1998 nee 2 uur per maand Niet Functiegebonden
W.W.M. Wagenmans
Lid Aandeelhoudersvergadering
BNG
2006 nee 4 uur per jaar Functiegebonden


M.A. Alting Siberg
Interim manager/ adviseur
Alting Siberg organisatie BV
Lid raad van toezicht Stade
F.J. Dekker
Directeur –eigenaar Columbus automaten BV
Columbus innovation, bureau voor productontwikkeling
Eigenaar / beheerder onroerend goed Standaardmolen 20 en 18
A.R. van Dijk<
Werkgroepsecretaris Commissie MER
H.J.C. Geerdes
leraar basisonderwijs Stg. Katholiek Primair Onderwijs Nieuwegein
Voorzitter
Stg. Verenigingsgebouw Schalkwijk
Bestuurslid Stg. Cosafina Schalkwijk
Voorzitter
muziekcommissie St. Caecilia
Lid algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden
J.H.A. Goes
Programma manager Triple P Nederland
A.M. Groothoff-Bos
lid Ledenraad MEZZO
A.A. van Heuven
Voorzitter Milieuwerkgroep Houten
penningmeester provinciaal bestuur GroenLinks
D.J. van Hoek
Manager forensische zorg Leger des Heils
M.S.J.A. Jongen
Jurist De Unie
Lid Scheidsgerecht voor het Bankwezen
G. van Leeuwen
Accountmanager/ ledenconsulent Intrakoop

R.H. Lubberdink
A. Mouahbi
Directeur Insafagency
Bestuurslid Stg. Weeskinderen
P.J.Th. Musters
Consultant Holland Railconsult
Bestuurslid Stichting Enter
Plaatverv. lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht
T.D.J. van Pelt
Uitvoerend Facilitair manager Reinstaat
Vrijwilliger/diskjockey Chipolata
J.C.H. Rensen
Certificatie manager DASS certificatie
Y. Rietveld-Hessing
Firmant ADPRO
A.W. van de Ruit
Hoofd projectleiding Arcadis Regio West
Bestuurslid
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
A.G.J. Strien
Vice-voorzitter CDA bestuurdersvereniging (landelijk)
Adviseur dagelijks bestuur en partijbestuur CDA
Bestuurslid Stichting Ztroom Cultuurfestival Kromme Rijn
E.C.F. Timmermans-Venema
Docent voortgezet onderwijs RSG Levant Zeewolde
Lid jeugdbestuur ‘t Goy
A.A. J. Uijttewaal
AgrariŽr Varkens- en paardenhouderij & landbouwmechanisatiebedrijf

R.Chr. Verbeek
Productmanager ETC-PLUZ
L. Verhagen
Adviseur energie en milieu Bilum
A.T. Verkade
Quality Assurance Manager Cascade Europe
Directeur Verkade-Kooiman BV
Muzikant/ Bassist Mister EAK
Lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht
C.Z. Voorberg Hoofd planmatig beheer & onderhoud Rijkswaterstaat
G. Zandbergen
Teamleider Financieel Toezicht Provincie Zuid-Holland

J. van Zijst
Directeur*
Beleid in context
Directeur Van Zijst Holding
Voorzitter Stg. Cultuurnacht Houten i.o.
Bestuurslid Sustainability Challenge Foundation

Huizen

Huizen, Dhr. P.W.J. Veldhuisengemeentesecretaris gemeente Huizen
NEVENFUNCTIES
docent bestuursacademie
voorzitterschap bezwaarschriftencommissies in Weesp en Zeewolde
lid Raad van Toezicht Sportbedrijf Amsterdam Centrum
lid VNG-commissie werk en inkomen

Bron gemeente Huizen Sent: Friday, February 20, 2009 11:46 AM

Managementteam 190209.
Het managementteam bestaat uit de directeuren van de verschillende diensten en het hoofd van de afdeling FinanciŽn en is het overlegorgaan van de ambtelijke top van de gemeentelijke organisatie.Wie maakt er deel uit van het managementteam?
De heer P.W.J. Veldhuisen, gemeentesecretaris, directeur dienst Bestuur en Middelen
De heer P. de Groot, directeur dienst Ruimtelijke Ordening enOpenbare Werken
De heer J.P. Cnossen, directeur dienst Maatschappelijke Zaken
De heer J. Weijermans, commandant Brandweer
De heer B. Visser, hoofd afdeling FinanciŽn

Dhr. J. Veenstraraadsgriffier gemeente Huizen
NEVENFUNCTIES
parttime docent bij de bestuursacademie Nederland.
Bron gemeente Huizen Tuesday, December 02, 2008 10:18 AM

F.W. van Gils, burgemeester gemeente Huizen
NEVENFUNCTIES

 • Voorzitter wethoudersvereniging VVD (onbezoldigd) tot beginnovember 2006
 • beschermheer Reddingsbrigade
 • voorzitter plaatselijke commissie KNRM
 • lid commissie Beheer politie

  ?
  Wethouder mevrouw mr. drs. J. Bakker - Klein
  Lid Algemeen Bestuur Gewest Gooi en Vechtstreek (onbezoldigd)
  Lid dagelijks bestuur Gewest Gooi en Vechtstreek (Portefeuille Financien, Economie en Werk)(onbezoldigd)
  Bestuurslid Stichting "Vrienden van de Huizer Botters" (onbezoldigd)
  Bestuurslid Amnesty International Huizen (onbezoldigd)
  Voorzittervan de vrijzinnige geloofsgemeente NPB Huizen (onbezoldigd)
  Lid Rotary Huizen Oostermeent (onbezoldigd)
  Promovendus Universiteit vanTilburg (promotoren: prof. dr. Wim G.H.J. van de Donk en prof. dr. Paul Dekker) (onbezoldigd)
  Lid protestantse Kerk Nederland (PKN) (onbezoldigd)
  Bewindvoerder ihkv het burgerlijk wetboek
  Wethouder mevrouwmr. P.J. van Hartskamp - de Jong
  Lid Dagelijks Bestuur Goois natuurreservaat (GNR)
  Wethouder mevrouwL.M. Tijhaar
  Lid Dagelijks Bestuur Werkvoorzieningsschap Tomingroep
  Lid Dagelijks Bestuur Regionaal Bureau Leerlingzaken


  Nevenfuncties raadsleden

  De heer C. Bikkers
  Voorzitter Hoofddirectie / C.E.O. Audax B.V. te Gilze.
  Onder Audax vallen:
  In Gilze: Audax Diensten b.v, Audax A&I b.v, Betapress b.v, Van Gelderen Import b.v, Autoreparatie en Leasingmaatschappij A.R.L. b.v. en Media Logistics b.v
  In Amsterdam: AKO b.v, AKO Schiphol b.v, AKO N.S. b.v, AKO Algemeen b.v, AKO Online b.v, Van Ditmar boekenimport b.v, Audax Publishing b.v, (uitgever van o.a. HP/De Tijd, Weekend, Vriendin, Aktueel, Glossy, Avant Garde, Mijn Geheim, Intiem en Girlz Stars en Donna & Diva ) Audax Media b.v, Party Publishing b.v. ( uitgever van Party en Showmix).
  Te Schiphol: Van Gelderen Inflight Netherlands B.V.
  In Turnhout Belgie: Imapress n.v.
  In Antwerpen BelgiŽ: Cascade n.v. ( uitgever van Eos, Scientific American, TV Gids en Glossy Belgie)
  Directeur Biog B.V. te Huizen.
  Directeur Bibi Alexandra b.v. te Amsterdam, 50 % dochter Biog b.v.
  Directeur Bicha b.v. te Huizen.
  Directeur Bitra b.v. te Huizen.
  Commissaris b.v. Willem II te Tilburg
  Voorzitter Stichting Odillia de Leeuw te Huizen.
  Voorzitter Stichting Timotey Baker te Huizen.
  Vice-voorzitter Oranje Stichting te Huizen.
  Vice-voorzitter Bedrijfspensioenfonds Vaco voor de Banden en Wielen branche te Leiden.
  Member of the Distripress Council te Zurich, Zwitserland


 • De heer G.W. Ormel
  Ambtenaar gemeente Amersfoort beleidsterrein Planning & Control

  Mevrouw J.H. Prins
  Geen nevenfuncties
  De heer drs. R.J. Stekelenburg
  Teamleider Toezicht Productiebedrijven Voedsel en Warenautoriteit Regio Oost (VWA, bezoldigd)
  Algemeen adviseur van Grafisch Ontwerpbureau GEMMŃRT (onbezoldigd)
  De heer G. Rebel
  Loondienst bij Lentink Accountants/belastingadviseur te Huizen
  Mevrouw N. Rebel-Kruijmer
  Penningmeester SWV ’t Gooi en Omstreken
  Zorgconsulente en Particulier verpleegkundige P.V.V. Naarden
  De heer R. Schaap
  Locatiemanager wijkcentrum Holleblok (in dienst van Stichting Lokaal Welzijn, bezoldigd)
  Vrijwillige functies bij Kerkgenootschap
  Bestuurslid Stichting Huisvesting Oostermeent/P:KN i.w. (onbezoldigd)
  Secretaris OEC (Oost Europa Commissie) Huizen, algemeen secretariaat (onbezoldigd)  Mevrouw M. Lemmens
  Ambulant begeleider bij Mulock Houwer (speciaal onderwijs)
  De heer M. Mdaghri
  Leraar VSO-Almere
  Docent Pedagogiek. Het seminarium voor orthopedagogie Utrecht
  Bestuurder Algemene Onderwijsbond
  De heer G.E.H. Pas
  Stafmedewerker bij het wetenschappelijk bureau/Lokaal Kenniscentrum Groen Links (Utrecht)
  De heer A.T.M. van der Helm
  Geen nevenfuncties
  De heer mr. H. van Amstel
  Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
  Bestuurslid Stichting ontmoetingscentrum Huizen
  Plv.lid algemeen bestuur GNR
  Lidmaatschap Gewest Gooi en Vechtstreek
  Interim jurist
  De heer mr. T.W. Duijst
  Lid van de Raad van Toezicht van SAL-apotheken
  Voorzitter van de Vereniging Vrij Evangelische Gemeente Huizen
  Lid RvT Vrienden van Effatha
  De heer B.G. van Ruiswijk
  Geen nevenfuncties
  Mevrouw M.K. Rebel
  Geen nevenfuncties
  Mevrouw J. Botter
  VestigingsmanagerAdRem Uitzendbureauin Amersfoort
  Mevrouw C. Vos
  Eigenaar van een Assurantiekantoor
  Bestuurslid Stichting Jachthaven
  Dhr. J. Koehoorn
  Directiesecretaris stichting Coloriet te Lelystad
  Voorzitter atletiekvereniging Zuidwal te Huizen
  Lid medezeggenschapsraad vo-scholengemeenschap Huizermaat
  Voorzitter vertrouwenscommissie stichting Kinderopvang Huizen
  Dhr. J. van As
  Programmamanager bij Bestuursacademie Nederland
  Jeugdleider bij de Hervormde jeugdverenigingen '4You'en 'KV'(onbezoldigd)
  Dhr. R. Blaas

  Werkzaam in eigen administratiekantoor Ron Blaas, boekhouding, administratie en advies<
  Dhr. M.W. Hoelscher
  Bestuurder bij vakbond De Unie
  Dhr. C.G. de Kok
  geen nevenfuncties
  Mevrouw M.N. Leeuwin
  Bewindvoerder voor Particulieren bij de Stichting C.A.V. Amsterdam
  Lid van de CliŽntenraad Samenwerkende Ziekenhuizen Gooi
  Mevrouw W.H. Metz
  Gastonderzoeker bij het Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam
  Directeur van WHM Luchtfotografie
  Vice Voorzitter van de Stichting MoWIC (Monumenten van de Westindische Compagnie
  Secretaris van de Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie
  Voorzitter van de Stichting Vliegmaterieel Schiphol
  Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Timotey Baker
  Lid van hetAlgemeen Bestuur van het Goois Natuur Reservaat
  Adviseur van het bestuur van de Dierenbescherming Afd. Gooi en Eemland

  (34) Dhr. R.C. van Nunspeet
  Gemeentesecretaris gemeente Zeewolde
  Raadslid gemeente Huizen
  Lid bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere
  Lid bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Hilversum
  Lid commissie bezwaarschriften gemeente Eemnes
  Lid algemeen bestuur Vereniging gemeentesecretarissen (VGS)

  Dhr. L.J.D.C. Voorbraak
  Directuer automatisering bij Fortis
  Penningmeester Partij van de Arbeid, afdeling Huizen

   

   

   

  Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

  Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
  50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

  Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

  Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

  Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
  Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

  581 Troonrede 2019
  579 Troonrede 2018
  562 Troonrede 2017
  560 Troonrede 2016
  514 Troonrede 2015
  247 Troonrede 2014
  567 Troonrede 2013
  254 Troonrede 2012
  477 Troonrede 2011
  660 Troonrede 2010
  616 Troonrede 2009
  662 Troonrede 2008
  Troonrede 2007
  Troonrede 2006
  Troonrede 2005
  Troonrede 2004
  Troonrede 2003
  Troonrede 2002
  Troonrede 2001
  Troonrede 2000
  Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
  Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
  Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
  Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
  Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
  Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
  Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
  Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
  Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
  Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

   

   


  www.bureaujeugdzorg.nl
  www.burojeugdzorg.nl
  Referenties
  Disclaimer
  Contact
  Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.