CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Ook de Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Zuid-Holland had een duidelijke voorkeur voor een gesubsidieerde "belangenbehartiger" van klagers in procedures tegen de gezinsvoogdij

Ook mevrouw Barendse van de Stichting Kinderen, Ouders, Grootouders (KOG) krijgt te maken met een voorkeur van provinciale klachtencommissies voor gesubsidieerde hulpverleners in de jeugdzorg. 

 

Aan Provinciale Staten van Zuid Holland, Directie Strategie, Zorg en Cultuur, Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Betreft: Gedraging voorzitter Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening

Haarlem, 13 maart 2000.

Geachte Dames en Heren,

Hedenmorgen vergezelde ik een ouder naar een hoorzitting van de provinciale klachtencommissie jeugdhulpverlening. Ik heb mij daar voorgesteld met mijn naam en functie. Het was dus duidelijk dat de ouder in kwestie kon rekenen op bijstand door een belangenorganisatie. Desalniettemin attendeerde de voorzitter van de commissie de moeder op de Stichting AKJ, en adviseerde haar zich door de Stichting AKJ te doen bijstaan.

Het lijkt mij in het algemeen onwenselijk dat een provinciale klachtencommissie probeert ouders te sturen bij de keuze van personen of instanties die hen terzijde kunnen staan, a fortiori geldt dit als bijstand door de Stichting AKJ aanbevolen wordt. De Stichting AKJ immers heeft onlangs de kortgeding-rechter verzocht de heer J. Hop te Ermelo te verbieden op internet de vroegere functies en huidige (neven)functies van Stichting AKJ-medewerkers te publiceren; deze functies suggereren dat er sprake is van belangenverstrengeling. De rechter heeft echter geconstateerd dat deze publicatie rechtmatig is, want in overeenstemming met de waarheid.

Ik vertrouw erop dat u

Met vriendelijke groet.

Hoogachtend,

Mevrouw Barendse

In kopie aan de voorzitter van de Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening.

 

Antwoord van de Provincie Zuid-Holland:

Provinciale Staten van Zuid Holland, Directie Strategie, Zorg en Cultuur, Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

4 april 2000

Onderwerp: Provinciale klachtencommissie

Geachte mevrouw Barendse,

In uw brief d.d. 13 maart j.l. informeert u ons over de gang van zaken tijdens een hoorzitting van de provinciale klachtencommissie. Namens de belangenorganisatie Kinderen-Ouders-Grootouders verleende u bijstand aan een cliŽnte gedurende de hoorzitting.

Tijdens de hoorzitting heeft de voorzitter van de klachtencommissie cliŽnte geadviseerd zich te laten bijstaan door de Stichting AKJ, hetgeen u onwenselijk voorkomt.

Wij zijn van oordeel dat de voorzitter vrij is haar mening naar voren te brengen en in staat geacht mag worden in dezen een eigen afweging te maken betrokkene al dan niet te attenderen op de mogelijkheid een beroep te doen op de Stichting AKJ. De Stichting AKJ is een onafhankelijk bureau dat ondersteuning biedt aan jeugdigen en ouders met betrekking tot klachten over de jeugdhulpverlening. Ook op de PR folder van de Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening worden cliŽnten geattendeerd op de Stichting AKJ.

Wij zien geen reden naar aanleiding van het voornoemde de leden van de provinciale klachtencommissie aan te spreken met betrekking tot de reikwijdte van hun functie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

namens deze

Mevrouw P.P.Dirkx

Hoofd Bureau Jeugd Educatie Emancipatie.

Afschrift aan:

Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening.

 

Citaat uit de folder Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening:

Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Een fout kan voor u reden zijn om een klacht in te dienen. Iedere instelling binnen de jeugdhulpverlening heeft een klachtenreglement en een klachtencommissie. Soms echter is dat niet voldoende. Daarom is er ook een Provinciale Klachtencommissie. Deze komt in actie als de behandeling van uw klacht door de instelling niet volgens de regels gebeurt. De Provinciale Klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en leden die zijn voorgedragen door instellingen en cliŽntenorganisaties. Voor ondersteuning en advies bij klachten is het altijd raadzaam om contact op te nemen met de gesubsidieerde Stichting AKJ.

Wanneer kunt u bij deze commissie terecht?

Bij de Provinciale Klachtencommissie kunt u terecht nadat u een klacht heeft ingediend bij de interne klachtencommissie van de instelling waarmee u te maken heeft. Het gaat hier om een soort van hoger beroep. U kunt alleen dan bij deze commissie terecht als u van mening bent dat de behandeling van uw klacht door de klachtencommissie niet volgens de regels is gebeurd of als de directie van de betrokken instelling onvoldoende heeft gereageerd op de uitspraak van de klachtencommissie. De Provinciale Klachtencommissie werkt voor de provincie Zuid-Holland en de stadsregio's Haaglanden en Rotterdam.

 

Strijd om afschrift contactjournaal geeft representatief zicht op mentaliteit die heerst in de "jeugdzorg"
134 Tip van Hop: "Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent!"
100 Tip van Hop: "Zorg dat u iedere maand de werkwijze van de gezinsvoogd in uw zaak goed controleert!"
639 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een indicatiebesluit!"
640 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Plan van Aanpak GEZINSVOOGDIJ!"
641 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Hulpverleningsplan ZORGVERLENER!"
680 Tip van Hop: "Dien NOOIT een klacht in tegen de jeugdzorg, dien altijd een BEZWAARSCHRIFT en BEROEPSCHRIFT in!"
500 Tip van Hop: "Kinderrechters overleggen met jeugdzorg buiten de hoorzitting om hoe zij op weerwerk moeten beslissen!"
070 Het artikel "kinderdieven" van Prof. Dr. A. de Swaan werd door Hop als grondslag gebruikt in strijd om afgifte contactjournaal
069 Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling! Klagers hadden geen stukken en geen contactjournaal
068 VEreniging DIrecteuren VOogdij-instellingen (Vedivo) wil bepalen wat rechters en burgers mogen lezen
067 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigert Hop na klagen over naam instelling en contactjournaal
335 Hetze tegen Hop! Brief Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht dat er geen afschrift van het contactjournaal wordt gegeven
130 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg weigert afgifte contactjournaal en doet mee met hetze tegen Hop
066 Hetze tegen Hop! Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland weigert Hop "na aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal"
252 Hetze tegen Hop! Persbericht gezinsvoogdijinstelling over Hop in strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
251 Hetze tegen Hop! Brief gezinsvoogdijinstelling over Hop aan alle cliŽntenorganisaties 
250 Steun voor Hop! Platform cliŽntenorganisaties verheugt dat ouders actie voeren om afgifte contactjournalen
222 Complot tegen de rechtsstaat! De zaak Admiraal/Vermaas geeft direct inzicht in het belang burger bij contactjournaal
062 Hetze tegen Hop! AKJ en Veringmeier starten en verliezen kort geding tegen Hop bij rechtbankpresident mr. P.A. Offers
064 Oproep aan de gezinsvoogden: "Neem je eigen kinderrechter mee en ga demonstreren voor 200 miljoen extra
065 Hop voert actie met ouders en deelt folders uit bij ministeries en Parlement voor afgifte contactjournaal gezinsvoogd
063 Hop roept op niet meer te demonstreren in Den Haag na censuur in Nederland na demonstratie rechters gezinsvoogden
116 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Flevoland, Gelderland, Overijssel
316 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Zuid-Holland
220 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop in drie provincies na weigering Hop klachten op maximaal !4-tje in te dienen
061 Het HVRM arrest Mc Michael! Nederland schendt mensenrechten
053 Vedivo opent een helpdesk voor gezinsvoogdijinstellingen om hen bij te staan in hun strijd tegen Hop
055 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies JustitiŽle Kinderbescherming
056 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
057 Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
058 Contactjournaal: Vierde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Zuid-Holland
059 Contactjournaal: Vijfde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Rotterdam Haaglanden
060 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
137 Memo Margriet Storms aan alle sectormanagers Bureau Jeugdzorg Amsterdam inzake Vedivo formulering om Hop te weigeren
054 Vedivo besluit tot afgifte van contactjournaal gezinsvoogd
137 Hetze tegen Hop! Vedivo leidt hetze tegen Hop met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop zijn
052 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop nu omdat hij weigert te stoppen met steeds dezelfde klachten in te dienen
051 Hetze tegen Hop! Klacht gegrond! Hop is ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger van klagende burgers
050 Brief Platform CliŽntenorganisaties Familierecht aan Hop met de hoop dat Hop zijn werk zal voortzetten
084 Hetze tegen Hop! Advocaat jeugdzorg: "Hop moet bloeden" na de gewonnen strijd om afgifte contactjournaal
300 Liegen en bedriegen is de norm voor de werkwijze van de jeugdzorg om burgers te demoniseren en kapot te maken
020 Rene Diekstra: "Macht is recht! Wie meer macht heeft eigent zich ongestraft steeds meer rechten toe"
459 Nawoord. Zorg dat u de geschiedenis van de Omroepbijdrage goed kent!
718 Nawoord. Problemen met jeugdzorg? Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011, verkiezingen gemeenteraad 2014!
JH Dankzegging. Jan Hop bedankt iedereen die heeft meegeholpen in de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
   

top