CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg

s41208154 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Spoordreef 10, 1315GN Almere (Gezinsvoogdij)
s41208154 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Spoordreef 10,1315GN Almere (Voorziening voor Pleegzorg)

Organisatie. Het Leger des Heils kent dezelfde hiŽrarchische structuur als elk ander leger. Aan het hoofd van de internationale organisatie staat een generaal. De huidige generaal is John Larsson. In Nederland is de leiding momenteel in handen van commisioner Wim van der Harst. De actieve leden van het Leger heten heilssoldaten, en dragen veelal een uniform. De leden zijn georganiseerd in "gevechtseenheden", korpsen genaamd, die meer beogen te zijn dan een kerkelijke "gemeente", namelijk in de eerste plaats een post van het Leger des Heils, opgericht ter verbreiding van het Evangelie. Verantwoordelijk voor het korps is de bevelvoerend officier.

 

 

 

Meten met twee maten representatief voor de puinhoop die "hulpverlening" van het Leger des Heils heet! Tips van Hop tegen twee trucs van het Leger des Heils om klachten van burgers te onderdrukken!

 

Truc 1! Leger des Heils wijst klagers op PROCEDUREEL KLAGEN van Hop en adviseert een andere (gesubsidieerde) belangenbehartiger te nemen

contra

Truc 2! Indien u geen gebruik wenst te maken van een bemiddelingsgesprek conform artikel 4 lid 1 van het klachtenreglement van de AJL, en een beroep wenst te doen op de uitzondering zoals geformuleerd in artikel 4 lid 3, verzoeken wij u dit schriftelijk en gemotiveerd aan ons kenbaar te maken. U dient dan tevens een klacht in te dienen die aan de formele regels van het klachtenreglement voldoet.


Hop constateerde dat het klachtreglement en de klachtprocedure van de gezinsvoogdij-instelling Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en/of Ambulante Jeugdhulpverlening te Leusden in strijd met de wet op de jeugdhulpverlening waren? De voorzitter van de klachtencommissie was kinderrechter A.P. van der Linden van de rechtbank Utrecht.

Met het bovenstaande onderbouw ik niet alleen meten met twee maten door het Leger des Heils maar ook het enorme belang van procedureel procederen tegen "kinderbeschermers". Deze sector heeft een bloedhekel aan burgers die het belang van systematisch werken en procedureel procederen inzien en toepassen.

 

 

Voorbeeldbrief van het Leger des Heils aan cliŽnten van Hop om klachten via een "bemiddelingsgesprek" op te lossen..........

Geachte heer X,

Op 29 december 1999 ontving de klachtencommissie van de AJL een faxbrief d.d. 28 december 1999, die door de heer Hop uit Ermelo namens u is opgesteld. Hij heeft als uw gemachtigde klachten ingediend bij de klachtencommissie van de AJL.

De klachtencommissie kan deze klachten niet ontvankelijk verklaren om reden die in een brief aan de heer Hop uiteen zijn gezet. U treft een afschrift van deze brief aan als bijlage 1.

De klachtencommissie wil u aangaande de klachtenprocedure het volgende onder de aandacht brengen.

Uit de tekst van de faxbrief van de heer Hop blijkt dat er nog geen bemiddelingsgesprek (217) heeft plaatsgevonden met de teamleider van vestiging Zutphen. De AJL heeft er echter methodisch voor gekozen om, indien mogelijk, onvrede over bejegening en uitvoering zo dicht mogelijk bij de bron op te lossen. Deze methodiek is uiteengezet in het Supplement bij het Klachtenreglement (zie bijlage 2).

Indien u geen gebruik wenst te maken van een bemiddelingsgesprek conform artikel 4 lid 1 van het klachtenreglement van de AJL, en een beroep wenst te doen op de uitzondering zoals geformuleerd in artikel 4 lid 3, verzoeken wij u dit schriftelijk en gemotiveerd aan ons kenbaar te maken. U dient dan tevens een klacht in te dienen die aan de formele regels van het klachtenreglement voldoet.

Vooralsnog zullen wij de teamleider van vestiging Zutphen, mevrouw Roelofs, informeren over uw onvrede en haar verzoeken u uit te nodigen voor een bemiddelingsgesprek.

De klachtencommissie erkent dat u vrij bent uw keuze door wie u zich in een klachtenprocedure wenst te laten bijstaan, maar wil u er op wijzen dat de heer Hop zich in klachtenprocedures met name concentreert op de inhoudelijke, concentreert op de procedurele aspecten van het werk van de gezinsvoogdij-instelling. In bovengenoemde klachtbrief wordt niet eenmaal de naam van uw kind genoemd of de omstandigheden waarover u zich zorgen maakt.

De klachtencommissie geeft u daarom in overweging om zich te laten bijstaan door een professioneel klachtenondersteuningsbureau zoals Stichting X. De medewerkers van Stichting X zijn onafhankelijk en professioneel en kunnen u kosteloos bijstaan in een klachtenprocedure waarin de belangen van u en uw kinderen centraal staan.

De klachtencommissie hoopt u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Mevrouw mr. T.A. van Kranenburg
ambtelijk secretaris klachtencommissie AJL Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Bijlage 1:    afschrift van de brief aan de heer Hop, d.d. 27 januari 2000
Bijlage 2:    klachtenreglement AJL met bijlagen

 

 

Openbaar verzetsplan
(317) Hoor en wederhoor:

1. Zielig Leger des Heils klaagt over bijstand (groot)ouders met Hop tegen Leger des Heils. De klachtencommissie erkent dat u vrij bent uw keuze door wie u zich in een klachtenprocedure wenst te laten bijstaan, maar wil u er op wijzen dat de heer Hop zich in klachtenprocedures met name concentreert op de inhoudelijke, concentreert op de procedurele aspecten van het werk van de gezinsvoogdij-instelling. Uw  inhoudelijke, concrete klachten zijn nauwelijks gemotiveerd en onderbouwd. De klachtencommissie geeft u daarom in overweging om zich te laten bijstaan door een professioneel klachtenondersteuningsbureau zoals Stichting X, telefoon X. De medewerkers van de Stichting X zijn onafhankelijk en professioneel en kunnen u kosteloos bijstaan in een klachtenprocedure waarin de belangen van u en uw kinderen centraal staan.

2. Nationale Ombudsman! Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg handelt in strijd met de bedoeling van de wetgever dat aan de toegang tot het klachtrecht ook nog de voorwaarde wordt verbonden dat een bemiddelingsprocedure wordt doorlopen.

3. Voor u ligt het jaarverslag over 2001. In het afgelopen jaar was het opvallend dat de Provinciale Klachtencommissie aanzienlijk minder klachten binnen heeft gekregen dan in 2000. Naar de oorzaak kan slechts geraden worden. Mogelijk speelt een rol dat een gemachtigde die klagers bijstond en die daarbij herhaaldelijk een zeer groot aantal klachten indiende, met zijn werkzaamheden lijkt te zijn gestopt.

(318) Hoor en wederhoor:

1. Hop procedeerde WEL procedureel en systematisch TEGEN Leger des Heils en TEGEN toegang interne klachtencommissie via een verplichte bemiddeling! Een professioneel (gesubsidieerd) klachtenondersteuningsbureau zoals Stichting X, telefoon X deed dat NIET!

(683) Hoor en wederhoor:

1. Hop procedeerde WEL procedureel en systematisch TEGEN Leger des Heils en TEGEN termijnoverschrijding ontvangstbevestiging klacht door interne klachtencommissie! Een professioneel (gesubsidieerd) klachtenondersteuningsbureau zoals Stichting X, telefoon X deed dat NIET!

3. Klachten gegrond in de zaak Z. met Hop als gemachtigde tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

4. Klachten gegrond in de zaak E. met Hop als gemachtigde tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

 

 

Openbaar verzetsplan
(556) Hoor en wederhoor:

1. De leden van het Leger des Heils zijn georganiseerd in "gevechtseenheden"
2. Rechterlijke instanties Moskou weigeren Leger des Heils als religieuze beweging te erkennen en als zodanig te registreren
3. Problemen Leger des Heils Zutphen gebed zonder eind! Zaak Leger des Heils wordt wel naar andere rechtbank verwezen!

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014