CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Klacht gegrond in de zaak Hop (namens X) tegen Raad voor de Kinderbescherming Noord, rapport onderzoek wordt vernietigd en raadsonderzoek wordt overnieuw gedaan door andere vestiging

 

Vader kansloos in het tweede onderzoek van de Raad voor de Moederbescherming

 

Klachtencommissie I
De Raad voor de kinderbescherming Directie Noord

Postadres:
Postbus 1534
8901 BV  Leeuwarden

Klacht 3.

De directeur heeft ten onrechte geen en/of onvoldoende toezicht uitgeoefend op de vernietiging van de raadsrapporten en de onderzoekstukken tot aan de vernietiging van de rapportages. Recent bleek dat de rapporten ten onrechte niet vernietigd zijn, maar gewoon een eigen leven zijn gaan leiden.

Dit is naar het oordeel van de commissie waar het gaat om het toezicht dat de directeur in deze bijzondere zaak had behoren uit te oefenen op de nieuwe start van het onderzoek na het intrekken van de vorige rapportage. Gelet op de voorgeschiedenis van deze zaak, waarin de raad heeft erkend dat het eerder onderzoek niet deugdelijk was, op grond waarvan een geheel nieuw onderzoek door een andere vestiging is aangeboden, had de directeur een bijzondere toezichtstaak ten aanzien van de wijze waarop het nieuwe onderzoek werd gestart en de - toegezegde - vernietiging van de oude rapportage en daarbij horende stukken. Ook al is in dit geval het onderzoek aan een zustervestiging van de raad uitbesteed, dan nog was het naar het oordeel van de commissie de taak van de directeur om al het mogelijke te doen teneinde het onderzoek zo veel als mogelijk te bespoedigen. Deze klachten zijn derhalve ontvankelijk.

Ten aanzien van klacht 3 overweegt de commissie dat ter zitting door de vertegenwoordigers van de raad niet kom worden bevestigd dat de oude rapportage was vernietigd, ook al was dit door de raad aan klager toegezegd en was dit ook aangewezen, omdat de eerdere rapportage kennelijk ondeugdelijk was. Dit brengt mee dat de stelling van klager dat die rapportage niet is vernietigd en met bijbehorende stukken door de nieuwe onderzoeker is gebruikt, voor juist moet worden gehouden. De commissie acht dit onzorgvuldig en klachtwaardig. In een geval waarin eerder onderzoek met bijbehorende rapportage door de raad zelf als ondeugdelijk wordt bestempeld, waarna de raad een geheel nieuw onderzoek aanbiedt, dient de administratie van de raad een aantekening moet worden gemaakt. Dit zou ook kunnen gelden voor onderliggende stukken, die eveneens als ondeugdelijk moeten worden beschouwd. Het is in de eerste plaats aan de raad om gemotiveerd aan te geven om welke stuken het in een dergelijk geval gaat. Nu de raad dit alles heeft nagelaten, is sprake van een onzorgvuldige handelwijze waarvan in dit geval de directeur een verwijt kan worden gemaakt. De derde klacht is mitsdien gegrond.

Aldus gegeven op 12 oktober 2000 te Leeuwarden door de klachtencommissie I, bestaande uit mr. D.J. Keur, voorzitter, mr. J.C. Koppenol en prof. dr. Tj. Zandberg, leden, bijgestaan door de secretaris mr. H. Koetje.

_______________________________________________________________________________________________

 

Ministerie van Justitie
Raad voor de Kinderbescherming Vestiging Assen

Postadres:
Postbus 30009
9400 RA  Assen

 

Aan de Arrondissementsrechtbank
Postbus 30009
9400 RA  ASSEN

 

Onderdeel                :    Raad voor de Kinderbescherming
Contactpersoon      :    I.N. van Splunder
Doorkiesnummer    :    0592-333444
Datum                    :    22 februari 2000
Uw kenmerk          :    Zaaknummers 20505 en 20063
Onderwerp             :    Dossiernaam X en XX

 

Naar aanleiding van de door de heer X  ingediende klacht bij de Raad voor de Kinderbescherming en onze eigen afweging van deze klacht en de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd , menen wij dat er reden is om dit onderzoek terug te trekken. Wij verzoeken u daarom ons rapport en advies aan ons adres te retourneren. Gebaseerd op uw oorspronkelijke verzoek zullen wij een andere vestiging van de Raad voor de Kinderbescherming vragen het onderzoek opnieuw uit te voeren.

Hoogachtend,

Namens P. de Haan, wnd directeur Directie Noord
Raad voor de Kinderbescherming

Mw. I.N. van Splunder
Unitmanager

c.c.:    X
c.c.:    XX

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Ministerie van Justitie
Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord

Postadres:
Postbus 11008
9700 CA  Groningen

Contactpersoon:    P. de Haan
Datum                :    24 februari 2000
Onskenmerk     :    PdH/WF
Onderwerp        :    Uw klacht  

 

Geachte heer X, 

Uw klacht over de gang van zaken rond het uitgevoerde raadsonderzoek over uw wens om tot een omgangsregeling met betrekking tot uw kinderen te komen is met u besproken tijdens de hoorzitting op 24 november 1999. Naar aanleiding van hetgeen alstoen besproken is heeft nader intern beraad plaatsgevonden. De uitkomst hiervan is dat ik u wil aanbieden om een nieuw raadsonderzoek te laten verrichtten. Dit onderzoek zou verricht moeten worden door een andere raadsonderzoeker die niet verbonden is aan de vestiging in Assen maar verbinden is aan een ander vestiging van de Raad voor de Kinderbescherming. Dit om iedere schijn van vooringenomenheid te vermijden.  

De Rechtbank is inmiddels van deze beslissing op de hoogte gebracht en verzocht het rapport terug te zenden het advies als niet gedaan te beschouwen.

Gaarne verneem ik binnen twee weken na dagtekening van deze brief of u met een dergelijke wijze van afhandeling van uw klacht akkoord kunt gaan.

Hoogachtend,

 

P. de Haan
wnd. directeur.   

 

_______________________________________________________________________________________________

Ministerie van Justitie
Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord

Postadres:
Postbus 11008
9700 CA  Groningen

Contactpersoon:    P. de Haan
Datum                 :    7 maart 2000
Onskenmerk       :    PdH/WF
Onderwerp         :    Uw klacht  

 

Geachte heer X,

Telefonisch vernamen wij op 2 maart jl. van u dat u instemt met de door mij voorgestelde afdoening van deze zaak. Ik heb begrepen dat de Rechtbank inmiddels ter zitting heeft besloten tot het vragen van een nieuw advies en dat de behandeling is verdaagd. Ik constateer dat de klacht hiermee niet meer aan de orde kan zijn aangezien het onderzoek waarover u klaagde is ingetrokken en vernietigd.

 

Hoogachtend,

 

P. de Haan
wnd. directeur.   

_______________________________________________________________________________________________

 

Ministerie van Justitie
Raad voor de Kinderbescherming Vestiging Leeuwarden

Postadres:
Postbus 2203
8901 JE  Leeuwarden

Onderdeel           :    team oost
Contactpersoon :    Klaas Schipper
Datum                  :    25 april  2000
Bijlage(n)            :    3
Onderwerp         :    gesprek

 

Geachte heer X,

De arrondissementsrechtbank in Assen heeft de Raad voor de Kinderbescherming verzocht een onderzoek te starten naar de voorziening in het gezag met betrekking tot uw kinderen X en X. Eveneens dienen de mogelijkheden tot een omgangsregeling te worden onderzocht. Een eerder onderzoek door de Raad in Assen werd teruggetrokken. De vestiging Leeuwarden is vervolgens gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Ondergetekende is belast met de uitvoering hiervan. 

Bijgevoegd treft u aan een Plan van aanpak en een aantal folders. 

Met vriendelijke groet,

K. Schipper, raadsonderzoeker.

 

Nawoord J. Hop.

Ik adviseer iedere vader de heer K. Schipper te weigeren als raadsonderzoeker in zaken omgang en gezag! U kunt als onderbouwing van uw weigering naar deze site verwijzen. Zijn werkwijze werkt contraproductief en als hij zich er mee gaat bemoeien komen kinderen klem te zitten in het gezin van moeder met als resultaat dat omgang tussen minderjarige en vader onmogelijk wordt gemaakt. Deze figuur adviseerde vader met het gezag te belasten maar adviseerde vervolgens geen omgang tussen kinderen en hun vader............

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.