CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Mr. D.J. van Dijk, president van de rechtbank in Arnhem, nam het voortouw bij de grote schoonmaak. Hij stelde zich als eerste krachtig op achter de minister van Justitie, die eist dat de nevenfuncties bekendgemaakt worden en dat advocaten geen plaatsvervangend-rechter in het eigen gebied mogen zijn

 

"In een brief aan J. Hop in Ermelo, een onderzoeker, die nauw samenwerkt met de Verontruste Burgers, meldde hij het ontslag van 22 rechters-plaatsvervangers, een verzoek tot ontslag voor nog eens zeven plaatsvervangers bij de minister van Justitie en een verzoek om ontslag te nemen aan zeven andere plaatsvervangers, onder wie de professoren mr. B.P. Sloot en mr. L.C. Winkel. De veertien rechtersplaatsvervangers zullen hangende de ontslagprocedure niet meer worden ingezet. Mr. Van Dijk stelde zich als eerste krachtig op achter de minister van Justitie, die eist dat de nevenfuncties bekendgemaakt worden en dat advocaten geen plaatsvervangend-rechter in het eigen gebied mogen zijn"

 

Bron: Telegraaf
Datum: 12 Juli 1997:
Door RON COUWENHOVEN en HENNY KORVER

Eind vorig jaar bood Henk Rem (rechts) namens de groep Verontruste Burgers zijn rapport Integriteit Rechterlijke Macht (I.R.M.) aan leden van de Tweede Kamer aan. E'n man, een gewone burger, heeft een revolutie ontketend binnen de altijd zo onaantastbare rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Als gevolg van zijn actie worden sinds kort een groot aantal rechters ontslagen, die weigeren hun nevenfuncties te laten registreren. Sinds 1 januari van dit jaar is dit wettelijk verplicht. De man die voor deze unieke ontslaggolf binnen de Nederlandse magistratuur zorgde, is Henk Rem uit het Noordhollandse Oosthuizen. Hij was zelf slachtoffer van een rechterlijke dwaling en ging persoonlijk op onderzoek uit. Zijn acties zijn nog lang niet ten einde. Met zijn groep Verontruste Burgers eiste hij vorige week bij de procureur-generaal van de Hoge Raad het ontslag van elf rechters in 's-Gravenhage en Amsterdam, die nog steeds weigeren hun bijbaantjes te laten registreren.

"De wonderen zijn de wereld niet uit", zegt Henk Rem (55) uit het Noordhollandse Oosthuizen. "Vijf jaar geleden probeerde Winnie Sorgdrager, toen nog procureur-generaal bij het gerechtshof in Arnhem, mij de toegang tot de gerechtelijke archieven te ontzeggen. Zij deed dat in overleg met de president van het gerechtshof mr. J.E.B. van Julsingha. Maar ik liet me, met de wet in de hand, niet wegsturen en kon toch mijn onderzoek naar mogelijke partijdigheid van Arnhemse rechters doen. Dat onderzoek maakte zoveel los, dat diezelfde Winnie Sorgdrager nu als minister van Justitie wettelijke maatregelen neemt, die rechtstreeks het gevolg zijn van mijn speurwerk."

Het is ongelooflijk, dat de actie van ''n burger zo'n schokgolf teweeg kan brengen in de altijd zo onwankelbaar geachte en gerespecteerde wereld van de rechterlijke macht. Rechters worden door de koningin voor het leven benoemd en mogen tot hun zeventigste jaar in functie blijven, maar voor het eerst vallen er de laatste weken ontslagen. Het gaat dan met name om rechters-plaatsvervangers, die weigeren hun nevenfuncties op te geven. Maar de ontslagen hebben ook te maken met de maatregel van de minister van Justitie, dat rechtersplaatsvervangers -- voornamelijk advocaten, die als rechter invallen -- geen recht meer mogen spreken in het arrondissement waar ze geregistreerd staan.

Maar het gaat Henk Rem, inmiddels de voorman van de groep Verontruste Burgers, niet ver genoeg. Op 25 juni eiste de groep in een schrijven aan procureur-generaal bij de Hoge Raad mr. Th.B. ten Kate het ontslag van liefst dertien rechters in Amsterdam en 's-Gravenhage, omdat deze weigeren hun nevenfuncties op te geven. De procureur-generaal antwoordde al twee dagen later en gaf voor het eerst toe, dat hij de affaire rond de nevenfuncties als een probleem ziet: "Het door U aangesneden onderwerp houdt mij vanzelfsprekend reeds geruime tijd bezig. Ik zal bij mijn nadere overwegingen gepaste aandacht schenken aan uw zienswijze."

De strijd van Henk Rem richt zich vooral op de vergaande belangenverstrengeling binnen de rechterlijke macht. Hij zegt: "Het is toch van de gekke, dat een jurist de ene dag als advocaat optreedt van je tegenpartij en je hem een dag later kan tegenkomen als rechter in een andere zaak. Ik ontdekte vijf jaar geleden in Arnhem, dat ''n van de rechters die mij in het ongelijk stelde getrouwd was met een advocate van het kantoor van mijn tegenpartij. Deze man had zich uit de zaak terug moeten trekken op grond van het verschoningsrecht, maar hij deed dat niet. Daarmee was de schijn van klassejustitie gewekt. Daarom is het ook noodzakelijk, dat elke Nederlandse burger die zich voor een rechter moet verantwoorden, kan controleren welke nevenfuncties zijn rechter vervult."

Grof schandaal

Hoewel het met ingang van 1 januari van dit jaar wettelijk verplicht werd, dat de nevenfuncties in een publiek register worden vastgelegd, blijken een half jaar na dato vele rechters nog niet aan deze plicht voldaan te hebben. Henk Rem zegt: "Een grof schandaal. We hebben nu te maken met de bizarre situatie in dit land, dat zelfs rechters de wet overtreden."

Mr. Paul Ruijs, ''n van de medestanders van Henk Rem, vult aan: "De Haagse rechtbank-president Van Delden heeft publiekelijk verklaard: 'Een deel van de rechters vertikt het of vindt het niet nodig. Het enige middel is deze rechters niet meer in te zetten' en mr. Gisolf, de president van de rechtbank in Amsterdam, zei: 'Ik heb ze meerdere malen op hun verplichting gewezen. De animo ontbreekt'. Dat duurt nu al een half jaar."

"Het valt natuurlijk niet mee om eind van de week te weten wat de rechters doen, als je het begin van de week vraagt... Maar het gekste is: degenen die hun nevenfuncties niet opgeven, mogen in deze regio wel blijven zitten. Toen ze werden aangesteld, hebben ze allemaal gezworen de wet te handhaven. En dit zijn dan de mannen, die iedereen straffen, die ook maar op de geringste wijze de wet overtreedt. Wij vragen ons af waarom ze niet op staande voet ontslagen worden. Dat is de reden dat we nu voor het eerst het ontslag van een aantal rechters hebben aangevraagd."

De groep Verontruste Burgers gaat na het onderzoek van de registers bij de rechtbanken in Amsterdam en Den Haag nu ook elders in het land de lijsten van nevenfuncties controleren, zodat er meer ontslag-eisen kunnen worden verwacht.

De brief, die door mr. Paul Ruijs namens de Verontruste Burgers aan de procureur-generaal Ten Kate werd gezonden, sloeg in als een bom. Er werd ontslag geŽistst van dertien rechters. Het waren: mr. A.J. Beukenhorst, vice-president van de rechtbank in Amsterdam, en de Amsterdamse rechters mr. A.C. Faber en R.H.M. Jansen, en de plaatsvervangend rechters mr. Y. Buruma, hoogleraar strafrecht in Nijmegen, mr. P. van der Nat, advocaat in Amsterdam, mevrouw mr. E.A. Mout-Bouman, advocaat in Amsterdam. Bij de Haagse rechtbank gaat het om de rechters mr. R.M. Bouritius, mr. S.M. van Lieshout en mr. R.G. Lange Tegelaar en de rechter-plaatsvervangers mevrouw mr. C.A.A.M. Barge-Coebergh, bedrijfsjurist van de Consumentenbond, en mr. R.A.A. Duk, advocaat in Den Haag.

Op de lijst kwamen ook mr. H.P. Utermark, rechter-plaatsvervanger en advocaat in Den Haag en jonkheer mr. I.L.R.A. Huydecoper, rechter-plaatsvervanger en advocaat te Den Haag en landelijk deken van de Orde van Advocaten. Paul Ruijs: "Hoe hard de brief aankwam bleek dezelfde dag, dat hij per fax verzonden werd. De procureur-generaal had de betrokken rechters kennelijk onmiddellijk op de hoogte gesteld van de ontslag-eis en hen gevraagd waarom ze weigerden hun bijbaantjes op te geven, want 's middags werd ik al gebeld door mr. Huydecoper met de mededeling, dat hij wel degelijk zijn nevenfuncties had laten registreren.

Om onopgehelderde redenen waren deze volgens hem niet in het register opgenomen. Van mr. Utermark waren de nevenfuncties wel bekend bij het gerechtshof, maar per abuis niet doorgegeven aan de rechtbank. De ontslageis tegen hen hebben we daarom ingetrokken."

Enorme omvang

De problematiek rond de rechters-plaatsvervangers heeft een enorme omvang genomen. Door de groeiende werkdruk werd de Nederlandse rechtspraak steeds meer afhankelijk van plaatsvervangers in de rechtbanken. Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie stelde vorig jaar april vast, dat er 3479 rechtersplaatsvervangers -- voornamelijk advocaten -- waren tegen slechts 1500 beroepsrechters.

Henk Rem: "Nederland is het enige land, dat dit systeem in de rechtspraak hanteert. Wij zijn nu vijf jaar bezig met intensief onderzoek naar misstanden binnen het rechterlijke apparaat. Dat heeft vorig jaar geleid tot de publicatie van het rapport Integriteit Rechterlijke Macht (IRM), dat aan alle Tweede Kamerleden werd toegezonden. De belangstelling voor dit rapport is enorm. Het is inmiddels aan zijn tweede druk toe."

Grote schoonmaak

Mr. D.J. van Dijk, president van de rechtbank in Arnhem, nam het voortouw bij de grote schoonmaak. In een brief aan J. Hop in Ermelo, een onderzoeker, die nauw samenwerkt met de Verontruste Burgers, meldde hij het ontslag van 22 rechters-plaatsvervangers, een verzoek tot ontslag voor nog eens zeven plaatsvervangers bij de minister van Justitie en een verzoek om ontslag te nemen aan zeven andere plaatsvervangers, onder wie de professoren mr. B.P. Sloot en mr. L.C. Winkel. De veertien rechtersplaatsvervangers zullen hangende de ontslagprocedure niet meer worden ingezet. Mr. Van Dijk stelde zich als eerste krachtig op achter de minister van Justitie, die eist dat de nevenfuncties bekendgemaakt worden en dat advocaten geen plaatsvervangend-rechter in het eigen gebied mogen zijn.

Deze revolutionaire stappen, die uniek zijn in ons land, zijn allemaal een rechtstreeks gevolg van het onderzoek, dat Henk Rem vijf jaar geleden in zijn eentje in de kille kelders van het gerechtshof Arnhem startte. Aanvankelijk werd er binnen de rechterlijke macht schamper gereageerd op zijn bevindingen. Zo schoof mr. J.E.B. van Julsingha, de toenmalige president van het Gerechtshof in Arnhem, de kritiek van Rem achteloos ter zijde met de opmerking: "Wij zijn integer en onkreukbaar. Rechters hebben de eed gezworen."

Maar ondanks massale tegenwerking van de rechterlijke macht bleef Rem onverzettelijk doorgaan met zijn onderzoeken, waardoor uiteindelijk een felle discussie binnen het apparaat zelf op gang kwam. Het vond zelfs zijn weerklank in de Tweede Kamer. En een aantal rechters-plaatsvervangers koos al eieren voor zijn geld. Zo trad mr. Anneke Goudsmit in februari vorig jaar plotseling af als plaatsvervanger bij het gerechtshof in Amsterdam, nadat gebleken was dat zij onwettige betaalde nevenfuncties had. Zij was commissaris bij de KLM en het Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek, maar werd ook betaald als lid van het scheidsgerecht N.Z.R. en het administratiekantoor Perscombinatie.

Henk Rem zegt: "Nu, na vijf jaar, kunnen we zeggen, dat er belangrijke resultaten zijn gehaald. De zaak is volop in discussie en in beweging. Ook binnen de rechterlijke macht, die altijd zo onaantastbaar was. Het is nu mogelijk om onafhankelijk onderzoek te doen in rechterlijke archieven met betrekking tot civiele zaken. Alleen de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, blijft onwrikbaar in zijn ivoren toren zitten. We krijgen daar geen entree, terwijl we daar volgens de wet wel het recht op hebben. Dat is onbegrijpelijk. Bij mr. S.K. Martens, de president van de Hoge Raad, heb ik formeel geprotesteerd tegen de gang van zaken en hem laten weten, dat het er alle schijn van heeft dat de Hoge Raad het nodige te verbergen heeft, niet onpartijdig en onafhankelijk is, dat er belangenverstrengeling voorkomt en dat de Hoge Raad zich schuldig maakt aan klasse-justitie en corruptie."

Keiharde beschuldigingen, waar de Hoge Raad kennelijk geen raad mee weet. Want het hoogste rechtscollege in ons land, dat zelf de bewaker is van de juiste rechtsgang in Nederland, ging nu zelf juridisch advies aanvragen over de eisen van de Verontruste Burgers omtrent inzage van arresten in civiele procedures. Daarvoor werd landsadvocaat mr. E.J. Daalder van het kantoor Pels, Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag geraadpleegd. Hij meldde namens zijn cliŽnt de Hoge Raad dat er geen medewerking aan het verzoek wordt verleend.

Mr. B.W.M. Zegers uit Volendam, die als raadsman namens Rem en de Verontruste Burgers optreedt in deze zaak, protesteerde tevergeefs: "Het is bevreemdend dat het hoogste rechtscollege zich om juridisch advies wendt tot de landsadvocaat. Deze bevreemding ontleent zijn grond niet alleen aan het feit dat de Hoge Raad als hoogste rechtscollege zich kennelijk niet in staat acht in deze tot een oordeel te komen, hoewel dit juist bij uitstek zijn taak is, maar ook aan het feit dat de landsadvocaat bij uitstek optreedt voor de Staat der Nederlanden en derhalve de vraag rijst in hoeverre uw optreden in deze zich verhoudt met het beginsel van de scheiding der machten."

Unicum

In goed Nederlands: de advocaat vindt dat de Hoge Raad zich aan zijn juridische verantwoordelijkheid onttrekt. Dat is een unicum in de Nederlandse rechtspraak.

Henk Rem laat het er niet bij zitten. Hij heeft inmiddels een klacht ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Hij zegt: "We gaan net zo lang door tot we ook in de archieven van de Hoge Raad worden toegelaten. Bovendien vinden we, dat alle rechter-plaatsvervangers in de nabije toekomst moeten verdwijnen en plaats maken voor beroepsrechters. Eerder heb ik geen rust."

 

 

Complot rechtspraak en stevig verzet tegen Hop mbt publicatie bijbanen rechters op internet
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
001 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
017 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Bijbanenregisters rechters op internet sloeg in als een bom, kinderrechters verbijsterd achterlatend
Startpagina bijbanen rechters op internet
327 Het complot! Zutphen President Oostveen: Na inzage in het bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgespeeld
210 Het complot! Minister van Justitie adviseert Hop om tegen rechters te gaan procederen om afgifte van bijbanen
469 Het complot! Rechtbank Utrecht wist computerdata van Hop om bijbanengegevens rechters verborgen te kunnen houden
012 Het complot! Rechtbank Den Bosch eist juridische stappen tegen Hop na publicatie bijbanen op internet
013 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
353 Het complot! De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hecht aan een goede registratie volledig, eenduidig, actueel en toegankelijk
114 Het complot! Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Rechters en Officieren van Justitie willen bijbanen gegevens verwijderen van internet
008 Kamervragen over (mogelijke) belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Hop
048 Kamervragen van Hendriks over de dubbelfunctie Officier van Justitie tevens rechter-plaatsvervanger
328 Vragen Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan Minister van Justitie over tegenwerking Hop bij inzage bijbanenregisters
329 Antwoord Minister van Justitie op kamervragen Hendriks inzake tegenwerking van Hop bij inzage bijbanenregisters
049 Brief van het Ministerie van Justitie aan gerechten en parketten over het niet opgeven van nevenfuncties
326 Grote schoonmaak begint in Arnhem, President D.J. van Dijk stelt zich krachtig op achter de Minister van Justitie
390 211004 President mr. Mr. H.A.E. Uniken Venema heeft een klacht van Hop over onvolledige opgave bijbanen gegrond verklaard
607 Rechtbank Zutphen heeft klacht van Hop over een verouderd register nevenfuncties rechterlijke macht gegrond verklaard
337 Het complot! Kamervoorzitter Deetman bleef kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
Startpagina complot tegen politici en/of klokkenluiders
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
NAWOORD.
Toen ik er achter kwam dat de kinderrechter in mijn zaak tevens President van de Soroptemistenclub was ben ik in heel Nederland geweest bij alle rechtbanken, kantongerechten, gerechtshoven en Hoge Raad en heb de bijbaantjes daar, met hier en daar flinke tegenwerking overal met het handje overgeschreven. Een enorme klus. Op mijn website staat dus informatie over rechters en OvJ die je bij de overheid niet meer kan vinden. Het is achteraf nog steeds weerzinwekkend dat de Minister van Justitie mij (Hop) adviseerde om maar tegen rechters te gaan procederen voor een kopietje van hun bijbanen terwijl die bijbanen openbaar waren. Dit is een bekend trucje om burgers met onnodig procederen te naaien en ik trapte daar niet in. Ik publiceerde gewoon mijn ervaringen met de bijbanen van (bepaalde) rechters en met regelmaat kwamen die dan vanzelf in beweging en namen contact met mij op voor een correcte vermelding op internet. Ik ben ook met regelmaat bedreigd door rechters met allerlei juridische stappen tegen mij omdat ik schreef dat zij hun bijbanen niet hadden opgegeven waarbij ik uitging van de publicatie op internet van "geen bijbanen" op dat moment. Ik was daar nooit van onder de indruk en dacht alleen wat voor zielige figuur moet je eigenlijk zijn als rechter om een burger juridisch bedreigen omdat op internet staat dat hij/zij zijn bijbanen niet heeft opgegeven terwijl dat de informatie is die de burger van de rechtspraak krijgt. Dit waren de "agressors" onder de rechters kennelijk door ingestudeerde "tunnelvisie" al lang niet meer niet in staat om kritiek op de eigen organisatie te uiten waarom door hen opgegeven bijbanen vervolgens niet in de bijbanenregisters van rechtbanken voor raadpleging door burgers stonden vermeld. Tenslotte. Ik heb ook met rechters gesproken over mijn kritiek op de bijbaan President Soroptemistenclub. Ik draaide de zaak om en vroeg hen als een kinderrechter de voorzitter is van de Stichting Dwaze Vaders zou die dan ook zaakjes met omgangsregelingen mogen doen....... Veel leesplezier. J. Hop. Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.