Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

Rechtbank Oost Nederland vestiging Zutphen. President Mr. J.J. van Oostveen: na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt

Arrondissementsrechtbank Zutphen

President

Postadres:   Postbus 9008                                                                                                                        Bezoekadres:   Martinetsingel 2
                 7200 GJ  Zutphen                                                                                                                                       Zutphen

Doorkiesnummer(s)    (0575) 593520
Datum                     25 april 1997
Ons kenmerk             JVO/ACP 857/97

 

Geachte heer Hop,

Uw faxbericht van 16 april j.l., gericht tot mijn secretaresse, beantwoord ik bij deze namens haar.

Desgevraagd heeft u inzage gehad in het register van nevenfuncties van de leden van mijn rechtbank. Daarmee is in feite uw recht terzake "uitgewerkt". Het is dus niet aan u om kritiek in algemene zin op dat register te uiten dan wel beleidsmatige vragen ter beantwoording voor te leggen. Ik acht mijn althans niet gehouden daarop in te gaan.

Eén concrete vraag van u wil ik wil beantwoorden: dat register is bedoeld voor de registratie van nevenfuncties, derhalve van functies die worden uitgeoefend naast de rechterlijke functie(s). Om die reden wordt niet vermeld, dat alle leden van de Zutphense rechtbank tevens kantonrechter-plaatsvervanger zijn in de vijf tot het arrondissement Zutphen behorende kantons.

Hoogachtend,

Mr. J.J. van Oostveen (35)

 

 

 

Minister van Justitie adviseert Hop te procederen tegen de rechters (210) als hij geen inzage kan krijgen in nevenfuncties

Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn de bijbanenregisters van rechterlijke ambtenaren beter gaan functioneren." Het gevaar! Rechters en officieren van justitie willen dat privé-gegevens over hun nevenfuncties van internet worden gehaald

De rechterlijke macht weigerde inzage in (verborgen) nevenfuncties te geven waarna de Minister van Justitie Hop adviseerde tegen de rechterlijke macht te procederen om inzage in (verborgen)  nevenfuncties te krijgen. Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks steunde Hop door vragen te stellen in het Parlement over de tegenwerking van Hop bij inzage in de bijbanenregisters rechterlijke macht. De norm. Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "In 1997 zorgde een site van Ermeloër Hop met daarop informatie over nevenfuncties van rechters voor ophef. Zijn bijbanenregister is nog altijd online" Bron Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak dinsdag 7 oktober 2003.