CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

 

President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt

 

Arrondissementsrechtbank Zutphen

President

Postadres:   Postbus 9008                                                                                                                        Bezoekadres:   Martinetsingel 2
                 7200 GJ  Zutphen                                                                                                                                       Zutphen

Doorkiesnummer(s)    (0575) 593520
Datum                     25 april 1997
Ons kenmerk             JVO/ACP 857/97

 

Geachte heer Hop,

Uw faxbericht van 16 april j.l., gericht tot mijn secretaresse, beantwoord ik bij deze namens haar.

Desgevraagd heeft u inzage gehad in het register van nevenfuncties van de leden van mijn rechtbank. Daarmee is in feite uw recht terzake "uitgewerkt". Het is dus niet aan u om kritiek in algemene zin op dat register te uiten dan wel beleidsmatige vragen ter beantwoording voor te leggen. Ik acht mijn althans niet gehouden daarop in te gaan.

Eén concrete vraag van u wil ik wil beantwoorden: dat register is bedoeld voor de registratie van nevenfuncties, derhalve van functies die worden uitgeoefend naast de rechterlijke functie(s). Om die reden wordt niet vermeld, dat alle leden van de Zutphense rechtbank tevens kantonrechter-plaatsvervanger zijn in de vijf tot het arrondissement Zutphen behorende kantons.

Hoogachtend,

Mr. J.J. van Oostveen (35)

 

 

 

Minister van Justitie adviseert Hop te procederen tegen de rechters (210) als hij geen inzage kan krijgen in nevenfuncties

Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn de bijbanenregisters van rechterlijke ambtenaren beter gaan functioneren." Het gevaar! Rechters en officieren van justitie willen dat privé-gegevens over hun nevenfuncties van internet worden gehaald

De rechterlijke macht weigerde inzage in (verborgen) nevenfuncties te geven waarna de Minister van Justitie Hop adviseerde tegen de rechterlijke macht te procederen om inzage in (verborgen)  nevenfuncties te krijgen. Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks steunde Hop door vragen te stellen in het Parlement over de tegenwerking van Hop bij inzage in de bijbanenregisters rechterlijke macht. De norm. Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "In 1997 zorgde een site van Ermeloër Jan Hop met daarop informatie over nevenfuncties van rechters voor ophef. Zijn bijbanenregister is nog altijd online" Bron Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak dinsdag 7 oktober 2003.

 

 

Complot rechtspraak en stevig verzet tegen Hop mbt publicatie bijbanen rechters op internet
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
001 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
017 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Bijbanenregisters rechters op internet sloeg in als een bom, kinderrechters verbijsterd achterlatend
Startpagina bijbanen rechters op internet
327 Het complot! Zutphen President Oostveen: Na inzage in het bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgespeeld
210 Het complot! Minister van Justitie adviseert Hop om tegen rechters te gaan procederen om afgifte van bijbanen
469 Het complot! Rechtbank Utrecht wist computerdata van Hop om bijbanengegevens rechters verborgen te kunnen houden
012 Het complot! Rechtbank Den Bosch eist juridische stappen tegen Hop na publicatie bijbanen op internet
013 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
353 Het complot! De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hecht aan een goede registratie volledig, eenduidig, actueel en toegankelijk
114 Het complot! Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Rechters en Officieren van Justitie willen bijbanen gegevens verwijderen van internet
008 Kamervragen over (mogelijke) belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Hop
048 Kamervragen van Hendriks over de dubbelfunctie Officier van Justitie tevens rechter-plaatsvervanger
328 Vragen Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan Minister van Justitie over tegenwerking Hop bij inzage bijbanenregisters
329 Antwoord Minister van Justitie op kamervragen Hendriks inzake tegenwerking van Hop bij inzage bijbanenregisters
049 Brief van het Ministerie van Justitie aan gerechten en parketten over het niet opgeven van nevenfuncties
326 Grote schoonmaak begint in Arnhem, President D.J. van Dijk stelt zich krachtig op achter de Minister van Justitie
390 211004 President mr. Mr. H.A.E. Uniken Venema heeft een klacht van Hop over onvolledige opgave bijbanen gegrond verklaard
607 Rechtbank Zutphen heeft klacht van Hop over een verouderd register nevenfuncties rechterlijke macht gegrond verklaard
337 Het complot! Kamervoorzitter Deetman bleef kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
Startpagina complot tegen politici en/of klokkenluiders
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
NAWOORD.
Toen ik er achter kwam dat de kinderrechter in mijn zaak tevens President van de Soroptemistenclub was ben ik in heel Nederland geweest bij alle rechtbanken, kantongerechten, gerechtshoven en Hoge Raad en heb de bijbaantjes daar, met hier en daar flinke tegenwerking overal met het handje overgeschreven. Een enorme klus. Op mijn website staat dus informatie over rechters en OvJ die je bij de overheid niet meer kan vinden. Het is achteraf nog steeds weerzinwekkend dat de Minister van Justitie mij (Hop) adviseerde om maar tegen rechters te gaan procederen voor een kopietje van hun bijbanen terwijl die bijbanen openbaar waren. Dit is een bekend trucje om burgers met onnodig procederen te naaien en ik trapte daar niet in. Ik publiceerde gewoon mijn ervaringen met de bijbanen van (bepaalde) rechters en met regelmaat kwamen die dan vanzelf in beweging en namen contact met mij op voor een correcte vermelding op internet. Ik ben ook met regelmaat bedreigd door rechters met allerlei juridische stappen tegen mij omdat ik schreef dat zij hun bijbanen niet hadden opgegeven waarbij ik uitging van de publicatie op internet van "geen bijbanen" op dat moment. Ik was daar nooit van onder de indruk en dacht alleen wat voor zielige figuur moet je eigenlijk zijn als rechter om een burger juridisch bedreigen omdat op internet staat dat hij/zij zijn bijbanen niet heeft opgegeven terwijl dat de informatie is die de burger van de rechtspraak krijgt. Dit waren de "agressors" onder de rechters kennelijk door ingestudeerde "tunnelvisie" al lang niet meer niet in staat om kritiek op de eigen organisatie te uiten waarom door hen opgegeven bijbanen vervolgens niet in de bijbanenregisters van rechtbanken voor raadpleging door burgers stonden vermeld. Tenslotte. Ik heb ook met rechters gesproken over mijn kritiek op de bijbaan President Soroptemistenclub. Ik draaide de zaak om en vroeg hen als een kinderrechter de voorzitter is van de Stichting Dwaze Vaders zou die dan ook zaakjes met omgangsregelingen mogen doen....... Veel leesplezier. J. Hop. Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.