CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Vragen van oud Kamerlid Hendriks aan Minister van Justitie over tegenwerking Hop bij inzage bijbanenregisters

 

0421/28 januari 1998                                                        47 124                                                        D28-2

De heer Hendriks: Is de minister bekend met het feit dat het vaak voorkomt dat die openbare registers, die voor iedereen te raadplegen zouden moeten zijn, juist gesloten zijn voor mensen die daar inzage in willen hebben?

Minister Sorgdrager: Dat is mij niet bekend en dat is daar ook de bedoeling niet van. Mensen moeten inzage kunnen hebben in zo'n register.

De heer Hendriks: Ik duid erop dat het regelmatig voorkomt en ik verzoek u om daar aandacht aan te besteden. Anders heeft het helemaal geen zin voor de burger dat er openbare registers zijn. Uiteindelijk gaat het er toch om dat de burger daar inzage in moet hebben.

Minister Sorgdrager: Ik nodig de heer Hendriks uit het mij te melden als hij daar een concrete aanwijzing voor heeft.

De heer Hendriks: Die zal ik op schrift stellen en de minister aanreiken

 

 

Brief P. Bukman, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de Minister van Justitie

Den Haag, 4 februari 1998

Voorzitter

Aan: de Minister van Justitie

Op verzoek van het lid van de Kamer, de heer Th. J.M. Hendriks doe ik u hierbij een brief van hem toekomen. Het betreft hier geen schriftelijke vragen in de zin van artikel 134 van het Reglement van Orde en u bent dan ook vrij in de wijze van beantwoording. Tenzij u het zelf wenselijk vindt om de Kamer als zodanig in te lichten, kunt u volstaan met een antwoord aan de heer Hendriks.

Met vriendelijke groet,

P. Bukman
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 

I.a.a.: de heer Th. J.M. Hendriks

 

 

Daar deze zaak reeds eerder in het verkeer tussen Tweede Kamer en Minister is besproken stel ik U voor burgers niet meer naar de rechter te verwijzen, maar zelf met beleidsmaatregelen te komen

 

Aan de Minister van Justitie
Mevrouw Mr. W. Sorgdrager

Betreft: nevenbetrekkingenregisters rechterlijke ambtenaren

's-Gravenhage 3 februari 1998.

Geachte mevrouw,

Naar aanleiding van het plenaire debat van 28 januari jongstleden doe ik U hierbij toekomen een afschrift van een brief die ik ontving van de heer J. Hop. Op diverse plaatsen heeft hij een weigering tot inzage, danwel tegenwerking bij inzage in de nevenbetrekkingenregisters van rechterlijke ambtenaren, zoals bedoeld in de wet van 29 november (10 december) 1996. STb. 590 (1996), art. 44, ondervonden.

Zoals U uit de brief kunt opmaken is inzage geweigerd bij het Gerechtshof te Leeuwarden, de Rechtbank te Roermond, het Kantongerecht te Utrecht, het Parket van de Procureur-generaal te 's-Hertogenbosch en het Arrondissementsparket te Almelo.

Tegenwerking bij de inzage is ondervonden bij de Rechtbanken te Utrecht en te Almelo.

Verder is uit de brief op te maken dat er bij 12 kantongerechten in het geheel geen registers met nevenbetrekkingen zijn aangetroffen en er verder vele kantongerechten problemen hebben met hun registers.

Tenslotte wordt melding gemaakt van de verstrengeling tussen rechtbanken en Klachtencommissies Kinderbescherming.

Naar ik heb begrepen heeft U bij brief van 24 september 1997 (kenmerk 652200/897) de heer Hop geadviseerd klachten over inzage aan de rechter voor te leggen. Daar deze zaak reeds eerder in het verkeer tussen Tweede Kamer en Minister is besproken stel ik U voor burgers niet meer naar de rechter te verwijzen, maar zelf met beleidsmaatregelen te komen.

Zo is mij niet gebleken dat U na de wet van 26 november (10 december) 1996 een circulaire met richtlijnen voor de vorm en inhoud van de nevenfunctieregisters aan de in art. 44, lid 3 bedoelde functionele autoriteiten heeft verzonden. Evenmin is mij bekend of U een omschrijving van de in de wet zo genoemde "betrekkingen die zij buiten hun ambt vervullen" heeft bekend gemaakt. Het komt mij voor dat er grote interpretatieverschillen tussen de bedoelde rechterlijke ambtenaren bestaan over wat wel en wat niet onder een "betrekking buiten het ambt" wordt verstaan. Bent U bereid de Kamer daar nader over te informeren?

Hoogachtend,

 

Th. J.M. Hendriks

Bijlagen:
- afschrift stenogram Tweede Kamer 28 januari 1998 (47-124)
- brief  J. Hop 29 januari 1998

 

 

 

Minister van Justitie adviseert Hop te procederen tegen de rechters (210) als hij geen inzage kan krijgen in nevenfuncties

Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn de bijbanenregisters van rechterlijke ambtenaren beter gaan functioneren." Het gevaar! Rechters en officieren van justitie willen dat privé-gegevens over hun nevenfuncties van internet worden gehaald

De rechterlijke macht weigerde inzage in (verborgen) nevenfuncties te geven waarna de Minister van Justitie Hop adviseerde tegen de rechterlijke macht te procederen om inzage in (verborgen)  nevenfuncties te krijgen. Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks steunde Hop door vragen te stellen in het Parlement over de tegenwerking van Hop bij inzage in de bijbanenregisters rechterlijke macht. De norm. Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "In 1997 zorgde een site van Ermeloër Jan Hop met daarop informatie over nevenfuncties van rechters voor ophef. Zijn bijbanenregister is nog altijd online" Bron Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak dinsdag 7 oktober 2003.

 

Eerbetoon aan oud lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th.J.M. Hendriks.
Oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th.J.M. Hendriks wenste Hop succes met zijn strijd om regelgeving te verbeteren en aan de bewustwording van Nederlandse politici bij te dragen.
337 Het complot! Kamervoorzitter Deetman bleef kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen. Voorzitter Deetman heeft een bedenkelijke rol gespeeld, de griffie en praesidium hebben alle fatsoensnormen overtreden
017 Oorkonde voor open democratie voor oud Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th. J.M. Hendriks
008 Kamervragen over (mogelijke) belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Hop
048 Kamervragen van Hendriks over de dubbelfunctie Officier van Justitie tevens rechter-plaatsvervanger
268 Kamervragen van Hendriks over onderzoek Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Gerben Rorije
328 Vragen Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan Minister van Justitie over tegenwerking Hop bij inzage bijbanenregisters
329 Antwoord Minister van Justitie op kamervragen Hendriks inzake tegenwerking van Hop bij inzage bijbanenregisters
047 Kamervragen van Hendriks over giftig hout, arsenicum en wolmanzouten in het milieu

Complot rechtspraak en RvdK tegen vader Hop na indiening verzoek omgangsregeling kinderen
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
001 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
016 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
017 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Bijbanenregisters rechters op internet sloeg in als een bom, kinderrechters verbijsterd achterlatend
Startpagina bijbanen rechters op internet
008 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
012 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
014 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
013 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Weigering inzage dossier door de kinderrechter
Startpagina weigering inzage compleet dossier
112 Het complot! Een vader heeft geen inzage recht dossier kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
Startpagina politie
136 Het complot! RvdK: Geen omgangsregeling omdat vader die met een beschikking wil afdwingen
009 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigeren waarheidsvinding na verzonnen verhalen in de zaak Hop
010 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
011 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
093 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
018 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
019 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! Kamervoorzitter Deetman bleef kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
Startpagina complot tegen politici en/of klokkenluiders
459 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
NAWOORD.
Het is achteraf nog steeds weerzinwekkend dat je als vader veel geld uitgaf om te procederen voor een omgangsregeling terwijl alle andere partijen al wisten dat de rechtspraak in die tijd "doorgestoken kaart" was met overleg tussen RvdK=overheid en de kinderrechter buiten de hoorzittingen om. De bejegening/beeldvorming jegens vaders was bij andere partijen bekend. Als vader had je geen rechten en werd je financieel kaalgeplukt. Met de komst van internet werden bovenstaande misstanden (door Hop) aan de kaak gesteld en openbaar gemaakt. Met de bemoeienis van jeugdzorg met omgangsregelingen werd het nog veel erger en werden ouders tegen elkaar opgezet om steeds meer kinderen uithuis te kunnen plaatsen. Overleg tussen rechters met RvdK/jeugdzorg over zaken gebeurt nu telefonisch buiten de hoorzittingen om. De RvdK is een overbodig bestuursorgaan en kan direct worden afgeschaft. Kinderrechters in zittingzalen kun je ook vervangen door papegaaien die hoeven immers de RvdK en jeugdzorg alleen maar na te praten. Dan weet iedereen gelijk waar hij/zij aan toe is. Veel leesplezier. J. Hop. Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.