CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"

Aan de Officier van Justitie Zonder Naam  
Arrondissementsparket te ........................................
Adres:
Postcode en woonplaats:
(Op de beschikking staat vermeld naar welk adres het bezwaarschrift verzonden dient te worden.)

Betreft: Bezwaarschrift beschikkingnummer:..............................................

Plaats en datum:

Geachte heer/mevrouw de Officier van Justitie Zonder Naam,

SPOEDVERZOEK! Beleefd VERZOEK ik u mij MET SPOED te informeren waarom de naam van de Officier van Justitie eerste klasse in salariscategorie 8 leden rechterlijke macht Dhr. mr. J.(eroen)H.A. Steenbrink met de dubbelfunctie directeur van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) benoemd vanaf 1 mei 2005 voor onbepaalde tijd" niet onder de beschikking staat waartegen dit beroepschrift is ingediend? Indien er sprake is van een andere OvJ in deze zaak wordt verzocht om toezending compleet afschrift Koninklijk BESLUIT van deze OvJ? 

Inleiding. Ik informeer u dat ik dit gratis internet beroepschrift heb gevonden op de website Censuur in Nederland waarvan de redacteur de aan u bekende heer J. Hop te Ermelo is. Dit beroepschrift is door hem ontworpen voor degene die niet gewend is om brieven te schrijven of formulieren in te vullen met als uitgangspunt een beroepschrift juridisch en zakelijk zo goed mogelijk op papier te zetten zodat "het personeel dat handelt uit naam van de Officier van Justitie eerste klasse in salariscategorie 8 leden rechterlijke macht Dhr. mr. J.(eroen)H.A. Steenbrink met de dubbelfunctie directeur van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie benoemd vanaf 1 mei 2005 voor onbepaalde tijd" razendsnel op dit beroepschrift kan beslissen waardoor de communicatie tussen burger en overheid direct wordt verbeterd. 

Voordat ik dit gratis internet beroepschrift ging gebruiken ben ik eerst nagegaan wie die meneer Hop is. Ook heb ik zijn introductie gelezen op de website Censuur in Nederland. Na het lezen van zijn introductie en enkele andere websites (222) (116) (251) denk ik dat de heer Hop in het verleden niet alleen op basis van praktijkervaring  veel heeft meegemaakt in de rechtspraak maar ook op landelijk niveau heeft bewezen in staat te zijn de uiterlijke kenmerken van de rechtspraak ondanks felle tegenwerking van deze beroepsgroepen flink te verbeteren. Ik geef als voorbeelden de websites (12) (184) (51) (50) (55), acht de inhoud hiervan als herhaald en ingelast beschouwd. Ook heb ik kennis genomen van de websites (17) en (50) waar een Parlementslid en het Platform CliŽntenorganisaties Jeugdzorg hopen dat Hop zich in wil blijven zetten voor klagers en blijft doorgaan het publiek van informatie te blijven voorzien.

Ook ben ik nagegaan wat de heer Hop zelf aanvoert als grondslag voor zijn deskundigheid om dit gratis beroepschrift op internet te zetten. Hop adviseert op zijn website gewoon te kijken naar de kritiek van tegenstanders van Hop aan de hand van de H.P.H. van Griendsven-norm.
Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.  Conclusie en bewijs. De tegenstanders van Hop vinden Hop een hinderlijke tegenstander die met legale middelen deskundig genoeg is om als voortrekker het systeem lam te leggen. Vervolgens heb ik gekeken bij de H.P.H.. van Griendsven-norm. welke methodes de tegenstanders van Hop hebben gebruikt om hem als lastige en deskundige tegenstander uit te schakelen en ik schrijf u dat ik niet alleen verbijsterd ben over de tegen Hop gebruikte methodes onder 2 x C, D en E. maar ook dat u het als Officier van Justitie Zonder Naam kennelijk belangrijker vind om mij bovengenoemde boete toe te sturen dan iets te (laten) doen aan het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting in dit land met als grondslag liegen en bedriegen om kritiek van buitenaf op "rechtspraak" te onderdrukken. Klassenjustitie. Het bovenstaande klemt allemaal des te maar omdat tijdens de provinciale verkiezingen Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop van de verkiezingborden werden afgerukt of werden overplakt. De bekennende daders niet werden vervolgd door het Openbaar Ministerie omdat er sprake was van een gering strafbaar feit.

Met het toesturen van uw verkeersboete heeft u in ieder geval bereikt dat ik ben gaan nadenken over wat er om mij heen gebeurt. Ik verzoek (1) u voordat u op dit beroepschrift beslist eerst na te gaan of er bij de heer Hop tot op heden nog geen tweede verzoek van het Ministerie van Justitie is binnengekomen om een van zijn sites, in het bijzonder dit beroepschrift, in onderling overleg, iets aan te passen. Indien neen, dan  is er in casu dus geen sprake van zand strooien in de JustitiŽle boetemachines maar van procedureel en systematisch weerwerk waarbij ik ook nog de OM-bezwaartest heb gedaan alvorens u dit beroepschrift toe te sturen.  

Ik verzoek (2) u aan mij de gelegenheid te geven met dit model internet beroepschrift weerwerk tegen een opgelegde verkeersboete te leveren. Ik verzoek u (2) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan mij BINNEN DE TERMIJN VAN 14 DAGEN na dagtekening afschrift van het complete dossier in deze zaak toe te sturen. Indien van toepassing bij radar, laser of trajectcontroles hierin begrepen het ijk rapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd en een foto van de gemaakte overtreding welke foto voorzien is van datum en tijdstip en een duidelijk zichtbaar kenteken. Indien er meerdere voertuigen op de foto zichtbaar zijn moet er duidelijk zijn welke voertuig de overtreding heeft begaan. Een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal gelijkend document waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de betreffende overtreding is waargenomen. Let op! Dit is geen verzoek op grond van de Wet Mulder!  Ik verwijs naar de uitspraak 200405147/1 d.d. 120605 op de website www.burojeugdzorg.nl/510.htm Indien deze uitspraak niet op mijn verzoek van toepassing is verzoek ik u dit binnen 14 dagen te berichten met juridische onderbouwing om het toezenden van een herhaald verzoek na 14 dagen en het indienen van een beroepschrift met een procesvertegenwoordiger waarbij verzocht zal worden om u in de kosten te veroordelen te voorkomen. 

Ik verzoek (3) u onjuistheden, correcties of aanvullingen om dit model beroepschrift verder te verbeteren en te ontwikkelen onverwijld in een "tripartite  overleg" kenbaar te maken en/of onverwijld door te geven aan de auteur van deze website zodat het onderhavige beroepschrift zo actueel mogelijk bijgewerkt en bij iedere Officier van Justitie ingeleverd kan worden. Ik verzoek (4) u waar dat maar mogelijk dit beroepschrift met de verzoeken ambtshalve te verbeteren met jurisprudentie, technische of andere informatie om het beroepschrift gegrond te kunnen verklaren omdat ondergetekende anders dan een Officier van Justitie geen dure (gesubsidieerde) juridische opleiding op kosten van de belastingbetaler heeft gekregen om de wet, regeltjes, jurisprudentie, technische of andere informatie te kennen!

Verzoek (5) betreft de identificatieplicht Officier van Justitie. Vast staat dat de beschikking naar mij is toegestuurd door een Officier van Justitie Zonder Naam. Dat toesturen van verkeersboetes door een Officier van Justitie Zonder Naam zal best in het kader van uithollen van de rechtspositie van rechtszoekende burgers zijn afgedekt om het incassosysteem volledig te automatiseren. Daar klaag is dus niet over. U heeft nu echter te maken met een burger die bezwaar maakt en deze burger wil weten welke naam hoort bij de Officier van Justitie die mij een verkeersboete heeft opgelegd en ik wil weten of het wel een echte Officier van Justitie is. Ik verzoek (6) u binnen de termijn die de Officier van Justitie nodig had om bovengenoemde beschikking na een vermeende overtreding naar mij toe te sturen aan mij de volledige naam met juiste initialen en titel te verstrekken van de Officier van Justitie die mij deze beschikking heeft opgelegd en ik verzoek (7) om afschrift van een COMPLEET KONINKLIJK BESLUIT waarin deze Officier van Justitie is benoemd. Niet bedoeld wordt het BESLUIT van de Minister van Justitie waarin deze Minister mr. Jeroen H.A. Steenbrink geboren 3 oktober 1959 benoemd tot directeur van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie.

Verzoek (8) Ik verzoek om een schadevergoeding van 50 Euro per dag voor iedere dag dat de Officier van Justitie zich weigert te identificeren en een schadevergoeding van 50 Euro per dag voor iedere dag dat de Officier van Justitie weigert aan mij een afschrift van het Koninklijk Besluit toe te sturen na het verstreken van de onder verzoek 6 genoemde termijn.

Verzoek (9) Indien de Officier van Justitie zich kennelijk met opzet weigert te identificeren wordt verzocht dit beroepschrift gegrond te verklaren.

Verzoek (10) Onder verwijzing naar verzoek (4) verzoek ik om een schadevergoeding indien door de Officier van Justitie  informatie is en/of wordt achtergehouden in de ruimste zin van het woord. Ondergetekende wijst de Officier van Justitie er expliciet op dat in de Wet NIET STAAT dat ondergetekende verplicht is "jurisprudentie" te kennen. Indien in de toekomst blijkt dat de Officier van Justitie bij het ongegrond verklaren van dit beroepschrift jurisprudentie, technische of andere informatie heeft achtergehouden dan maakt ondergetekende met dit beroepschrift hier tijdig bezwaar tegen. Ondergetekende verzoekt om een schadevergoeding van 10000,-- Euro voor iedere gebeurtenis met betrekking tot een onjuiste voorlichting van het OM en/of alle andere overheden aan burgers en een schadevergoeding van 10 miljoen Euro indien nu en/of in de toekomst blijkt dat het OM gebruik heeft gemaakt van middelen bij de opsporing van verkeersboetes die schadelijk zijn voor de gezondheid van burgers.

Verzoek (11) Ik maak vooraf bezwaar tegen een beslissing op dit beroepschrift door een Officier van Justitie die met twee petten op werkt en dus ook een rechterbaantje vervuld. Ik verzoek derhalve om toezending van een afschrift uit het bijbanenregister binnen de termijn genoemd onder verzoek (6)

Verzoek 12. Ik verzoek om een schadevergoeding van 100 Euro per dag indien de Officier van Justitie niet binnen acht weken op dit beroepschrift heeft beslist. Werkdruk wordt niet door mij niet als argument beschouwd omdat er werklozen genoeg zijn die ook het baantje Officier van Justitie voor veel minder dan het voor een Officier van Justitie gangbare salaris willen vervullen. Het niet beslissen binnen acht weken op dit beroepschrift wordt door mij opgevat als meten met twee maten door de overheid. Voor het meten met twee maten verzoek ik u aan mij een schadevergoeding toe te kennen van 10.000 euro. 

Toelichting op verzoeken om schadevergoeding: www.burojeugdzorg.nl/446.htm De 1-ste Balkenende norm. Ondergetekende maakt bezwaar tegen het opleggen van een boete aan een burger terwijl in het omgekeerde geval een stevige handhaving van regels en wetten door de overheid als een visie dient te worden aangemerkt. Indien de Officier van Justitie een stevige handhaving van regels op deze burger wil toepassen eist deze burger door de zaak om te draaien ook een stevige handhaving van regels door de Officier van Justitie. Of denkt de Officier van Justitie boven de WET te kunnen staan om zijn absolute macht over burgers kenbaar te maken. Een ontwikkeling waar de auteur van dit beroepschrift al in 1997 voor heeft gewaarschuwd! Toelichting www.burojeugdzorg.nl/305.htm 

 

 

GRONDEN BEROEPSCHRIFT TEGEN BESCHIKKING BOETE.

Ik heb de GRONDEN als onderbouwing van mijn beroepschrift hieronder aangekruist en/of met info aangevuld.

O Het ondertekeningsblok klopt niet! Zonder tegenbericht is de naam van de OvJ in deze zaak: "Officier van Justitie eerste klasse in salariscategorie 8 leden rechterlijke macht Dhr. mr. J.(eroen)H.A. Steenbrink met de dubbelfunctie directeur van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) benoemd vanaf 1 mei 2005 voor onbepaalde tijd". De naam van de OvJ is bekend en kan geautomatiseerd onder de beschikking worden vermeld en omdat dat niet is gebeurd wordt verzocht het beroepschrift GEGROND te verklaren omdat het ondertekeningsblok niet klopt e.e.a onder verwijzing naar jurisprudentie uit het verleden (518) (667) (398) Ten onrechte ontbreekt de naam van het personeelslid dat namens OvJ Steenbrink deze beschikking aan een burger heeft uitgedeeld op de beschikking. De boete is in strijd met de WET uitgedeeld.

O Het uitdelen van boetes door personeel van het Openbaar Ministerie namens "Officier van Justitie eerste klasse in salariscategorie 8 leden rechterlijke macht Dhr. mr. J.(eroen)H.A. Steenbrink met de dubbelfunctie directeur van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) benoemd vanaf 1 mei 2005 voor onbepaalde tijd" is in strijd met de WET. De boete is in strijd met de WET uitgedeeld.

O De beschikking is ten onrechte gestuurd omdat het complete dossier in de onderhavige zaak NIET IN HET BEZIT IS van de Officier van Justitie die deze boete heeft uitgedeeld. Er is sprake van HANDELEN IN STRIJD MET DE WET met als gevolg HANDELEN IN STRIJD MET DE AMBTSEED OvJ waarbij deze boete is uitgedeeld door de OvJ en/of door personeel namens de OvJ zonder dat de OvJ en/of personeel dat handelt namens deze OvJ het complete dossier in bezit heeft en/of zonder dat het complete dossier is gelezen. BEWIJS is toekomstige correspondentie met als grondslag dit beroepschrift van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie dat alle gevraagde documenten niet in het bezit van CVOM zijn en dat er twee aparte procedures gevoerd moeten worden. De boete is in strijd met de WET uitgedeeld.

O In onze GRONDWET staat in artikel 107 dwingend voorgeschreven:"De wet regelt het burgerlijk recht, het strafrecht en het burgerlijk en strafprocesrecht in algemene wetboeken, behoudens de bevoegdheid tot regeling van bepaalde onderwerpen in afzonderlijke wetten". Het strafprocesrecht of strafvordering genoemd, geeft aan welke weg moet worden bewandeld om tot strafoplegging te komen. Artikel 1. Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien. Het naleven van de WET door personeel in dienst van de overheid dient NIET als een VISIE te worden aangemerkt met als toelichting de 1-ste Balkenende norm. Indien de boete is uitgedeeld in strijd met de WET dient het beroepschrift direct GEGROND te worden verklaard!

O Het Wetboek van Strafvordering geeft in artikel 27 een nauwkeurige beschrijving van de "verdachte". Als verdachte wordt, voordat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten en omstandigheden, een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit. Daarna wordt als verdachte aangemerkt degenen tegen wie de vervolging is gericht. In artikel 27 lid 1 is men verdachte, als men degene is, te wiens aanzien uit

1. FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN

2. REDELIJK VERMOEDEN van

3. SCHULD aan een

4. STRAFBAAR FEIT voortvloeit.

De nauwkeurige beschrijving van de verdachte zoals vastgelegd in de WET is niet van toepassing op de onderhavige zaak. M.a.w. de verdachte, te weten ondergetekende, in deze zaak voldoet niet aan de omschrijving van het begrip verdachte van artikel 27 Wetboek van Strafvordering.

O Onder opsporingsambtenaar, artikel 127 Wetboek van Strafvordering, wordt verstaan alle personen met de opsporing van strafbare feiten belast. Uit de beschikking blijkt niet dat er sprake is van een algemeen opsporingsambtenaar naam, titel, initialen en functie ontbreken of buitengewoon opsporingsambtenaar die alleen bevoegd zijn strafbare feiten op te sporen waarvoor zij in de akte van aanstelling zijn aangewezen en tot welk grondgebied hun optreden is beperkt. naam, titel, initialen en functie ontbreken. Akte van aanstelling ontbreekt in het dossier. Er is sprake van een opsporingsambtenaar die onbevoegd is geweest m.b.t. de opsporing van het strafbare feit zoals genoemd in de beschikking.

O Een proces-verbaal is een door een ambtenaar geschreven verslag, over wat hijzelf heeft waargenomen tijdens het onderzoek of wat een verdachte of getuige heeft verklaard. Het proces-verbaal ontbreekt in de onderhavige zaak en/of is ten onrechte niet aan de verdachte gestuurd en/of kan op verzoek van verdachte niet aan verdachte worden toegestuurd.

O Ik ontken dat ik te hard gereden heb. Ik ben NIET staande gehouden. Ik verzoek om bewijs van de verkeersovertreding?

O Ik ontken dat ik te hard gereden heb. Ik ben WEL staande gehouden. Ik verzoek om bewijs van de verkeersovertreding?

O Ik ontvang een boete die met een lasergun is gemeten. Ik constateerde dat de lasergun niet op en statief statief stond! Er is hiermee sprake van een ongeldige meting. Ik maak bezwaar tegen de verkeersboete omdat er sprake is van een ongeldige meting met een lasergun omdat de lasergun niet op een statief stond.

O Ik ontken dat ik met een BROMMER te hard gereden heb. Ik reed op een weg waar ik 30 km per uur mag rijden. Ik ben staande gehouden door een verbalisant die beweerde dat ik op basis van een lasergun meting een paar kilometer te hard heb gereden. Ik verzocht om een schriftelijk bewijs dat ik de overtreding heb gemaakt. Verbalisant weigerde mij een bewijsstuk van de overtreding te geven. Primair voer ik aan dat ik NIET te hard heb gereden en dat verbalisant mij weigert afschrift van een bewijsstuk te geven. Indien verbalisant geen bewijsstuk van de overtreding hoeft te geven voer ik aan dat het om een minimale overtreding van enkele kilometers gaat. Ik maak dan bezwaar tegen een boete voor een minimale overtreding waarbij ik KLASSENJUSTITIE aanvoer omdat Justitie mij voor (mogelijk) een paar kilometer te hard rijden een boete wil geven en het OM in Zutphen het vernielen en overplakken van verkiezingsposters van Groep Hop in de gemeente Putten www.putten.nl niet wil vervolgen omdat het hier 'volgens Justitie om een minimaal strafbaar feit gaat". Na het lezen van de website van Groep Hop blijkt dat in heel Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop door CDA en andere partijen zijn overplakt en dat deze praktijken mogelijk blijven omdat Justitie zulke vernielingen van de gevestigde politiek tegen nieuwkomers weigert aan te pakken. Met het toesturen van een boete omdat ik "mogelijk" een paar kilometer te hard met mijn brommertje heb gereden heeft de OvJ in ieder geval bereikt dat ook ik ben ga nadenken over de uitgangsformule achter de website Censuur in Nederland en Groep Hop waarbij de Staat dus kennelijk alles in het werk wil stekken om een minderjarige (het gewone volk) te achtervolgen met een boete voor een paar kilometer te hard rijden en omgekeerd het OM het grote gesubsidieerde CDA wegens vernieling van verkiezingsposters laat gaan omdat het een minimale overtreding betreft. Ik zal dan ook alles op alles zetten om via andere wegen het bedrag dat de Staat wil binnen halen via een verkeersboete wegens het rijden van een paar kilometer te hard in het tienvoudige te gaan verrekenen door iedereen in mijn omgeving te vragen om niet meer te roken (409) zodat de Staat door het toesturen van een verkeersboete steeds grotere bedragen aan accijns gaat mislopen. Ik natuurlijk ook nadenk over andere wegen hoe ik in het tienvoudige deze verkeersboete kan  gaan verrekenen met als grondslag de uitgangsformule achter de website Censuur in Nederland en Groep Hop.

O Ik ontken dat ik met een AUTO te hard gereden heb. Ik reed buiten de bebouwde kom. Daar mag je 80 km per uur rijden. Ik ben WEL staande gehouden. Verbalisant beweerde dat ik binnen de bebouwde kom reed en daarom te hard reed. Ik heb geen borden gezien dat ik de bebouwde kom binnenreed. Verbalisant weigerde mij aan te wijzen waar op die dag op die plaats op dat tijdstip de borden bebouwde kom staan. Ik ben nog terug gereden en nergens stonden borden dat ik de bebouwde kom binnenreed.

O Ik ontken dat ik te hard gereden heb. Ik reed op een wegdek dat glad waarbij de snelheidslimiet over het traject waar ik reed op die dag op die plaats op die tijd onduidelijk aangegeven was. Ik maak bezwaar tegen de praktijken van de overheid om eerst het wegdek glad te laten worden om het repareren van dat gladde wegdek te betalen met de opbrengst uit verkeersboetes door de snelheidlimiet over dat traject onduidelijk aan te geven.

O Ik ontken dat ik te hard gereden heb. Mijn snelheid is gemeten door een lasergun. Primair verzoek ik om bewijs van de door mij op die dag op die plaats op dat tijdstip gereden snelheid. Indien het woord van de verbalisant zwaarder weegt dan het woord van een burger verzoek ik de Officier van Justitie na te gaan of er meer bezwaarschriften zijn binnengekomen tegen een opgelegde verkeersboete waarbij dezelfde verbalisant betrokken is. Indien er twee of meer burgers bezwaar gemaakt hebben tegen snelheidsmetingen met een lasergun op die dag op die plaats waarbij dezelfde verbalisant(en) betrokken zijn geweest dan wordt verzocht om dit bezwaarschrift gegrond te verklaren omdat meerdere burgers bezwaar hebben gemaakt tegen met een lasergun op die dag in die woonplaats gemeten snelheid.

O Ik ontken dat ik te hard gereden heb. Onlangs heeft de politie een laserguncontrole gehouden, waarbij ik niet aan de kant ben gezet. Tot mijn verbazing kreeg ik onlangs toch een envelop van het CJIB in de bus. Ik stel hiertegen beroep omdat er geen bijzondere omstandigheden voor deze handelwijze in de beschikking staan vermeld en/of aanwezig zijn.

O Ik ontken dat ik te hard gereden heb. Ik verzoek om afschrift van het kalibratierapport (correcte werking) en de norm van de meetapparatuur. Ik wijs erop dat een standaardafwijking niet de afwijking kan zijn van meetapparatuur. Een afwijking kan hoger of lager zijn. Ik verzoek u aan mij aan te tonen dat de meetapparatuur op het moment van de overtreding correct gewerkt heeft. Correcte meeting voor de overtreding en correcte meting na de overtreding. Afschrift van de norm van de testapparatuur? Toegestane afwijking? Toegestane tolerantie?

O Ik ontken dat ik te hard gereden heb. Volgens de beschikking zou ik op ................. (datum) omstreeks ....................(tijdstip) met een snelheid van ............ km/u op de .........................(weg) ter hoogte van ......................................(plaats) hebben gereden. Dit is volgens mij niet juist. Uit eigen waarneming weet ik dat ik niet ............................(snelheid) km/u kan hebben gereden. De door de verbaliserende afgelezen rijsnelheid kan dan ook niet juist geweest zijn. Er moet dan ook vanuit worden gegaan dat de opsporingsambtenaren in de surveillancewagen allŤŤn al geen geldige snelheidspeiling kunnen hebben gedaan omdat zij niet gedurende de voorgeschreven periode achter mij hebben gereden en/of op gelijkblijvende afstand achter mij hebben gereden en er sowieso voortdurend andere auto’s tussen mijn auto en de surveillancewagen hebben gereden en bovendien mijn auto en de surveillancewagen voortdurend op verschillende rijstroken hebben gereden. De gereden snelheid kan dan ook niet geldig door de agenten zijn gemeten en/of zijn waargenomen. Verder moet ervan uit worden gegaan dat de in de surveillancewagen aanwezige meetapparatuur waarvan de snelheid kennelijk werd afgelezen blijkbaar defect was en/of niet naar behoren functioneerde zodat de snelheidsmeting niet geldig is geschied. Gelet op het voorgaande verzoek ik u dan ook om het op ambtseed/ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal aan mij over te leggen waarin de verbaliserende opsporingsambtenaren verklaren hoe zij de snelheid hebben afgemeten met inachtneming van de bovenstaande punten inzake het volgen en aflezen van de snelheid. Mocht u een van deze documenten niet aan mij kunnen of willen overleggen en/of mocht een van deze documenten niet aan de genoemde eisen voldoen dan verzoek ik u de onderhavige beschikking onmiddellijk te vernietigen. 

O Ik ontken dat ik te hard gereden heb. Ik heb een boete gekregen voor een paar kilometer te hard rijden na correctie. Mijn auto heeft een type goedkeuring. Mijn auto is een model  goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Ik heb gereden volgens mijn teller en de snelheid niet overschreden. Ik lees na het doen van de OM bezwaartest "Het is waarschijnlijker dat de snelheidsmeter van het bekeurde voertuig afwijkt." Ik maak daar bezwaar tegen. Het is waarschijnlijker te stellen dat ik op basis van de teller van mijn door de Rijksdienst voor wegverkeer goedgekeurde auto heb gereden. Ik vind dan ook de redenatie van het OM "Het is waarschijnlijker dat de snelheidsmeter van het bekeurde voertuig afwijkt." terwijl mijn auto goedgekeurd door een Rijksdienst is om mij op die manier een boete te geven voor een paar kilometer te hard rijden zo discutabel als de pest.

O Ik beken dat ik op die dag op die plaats op die tijd te hard gereden heb. Ik maak bezwaar tegen de opgelegde verkeersboete omdat er sprake is geweest van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Zie de bijlage met een toelichting.

O Ik beken dat ik op die dag op die plaats op die tijd te hard gereden heb. Ik maak bezwaar tegen de opgelegde verkeersboete omdat er sprake is geweest van spoedeisende medische hulp voor een van de inzittenden. Als bijlage heb ik als bewijs een artsenverklaring bijgevoegd.

O Ik beken dat ik (misschien) wel enkele kilometers te hard gereden heb. Ik maakte dus een klein foutje. Dit foutje van mij had ook met een berisping afgedaan kunnen worden waarbij ik als grondslag aanvoer dat het OM veel ernstiger zaken niet vervolgd. Bijvoorbeeld het niet vervolgen van vakbondsbestuurders wegens meineed in de zaak van aannemer Karel de Werd. Toelichting www.burojeugdzorg.nl/375.htm

O Ik beken dat ik (misschien) wel enkele kilometers te hard gereden heb. Ik maakte dus een klein foutje. Dit foutje van mij had ook met een berisping afgedaan kunnen worden waarbij ik als grondslag aanvoer het boekwerkje "Rechtspraak in Nederland" uitgegeven door de Raad voor de Rechtspraak Den Haag, uitgave oktober 2002 waar op pagina 3 onder inleiding door de Raad voor de Rechtspraak zelf het woord "rechtersleger" gebruikt en op pagina 4 onder algemeen "maar soms is er geen oplossing, of is een vergrijp te ernstig om met een berisping af te doen" Ook heb ik kennis genomen van de passage uit de troonrede 2004 "De inspanningen van regering, gemeenten, politieregio's, rechterlijke macht, openbaar ministerie en gevangeniswezen beginnen hun vruchten af te werpen. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om bestuurlijke boetes op te leggen voor kleine vergrijpen en parkeerovertredingen" Bij mij is na het lezen van deze passages de indruk ontstaan dat de beroepsgroep rechterlijke macht probeert zoveel mogelijk bestuurlijke boetes aan burgers op te leggen terwijl dit soort zaken met een berisping kan worden afgedaan. Ik maak bezwaar tegen de opgelegde bestuurlijke boete en voer daartoe als bezwaar aan 1. dat er wel een oplossing mogelijk door het feit met een berisping af te doen. 2. Het vergrijp niet te ernstig is om wel met een berisping af te doen. Ik verzoek u derhalve mijn bezwaarschrift gegrond te verklaren omdat er geen sprake is van een feit dat NIET met een berisping afgedaan kon worden.

O Ik beken dat ik (misschien) wel enkele kilometers te hard gereden heb. Ik maakte dus een klein foutje. Dit foutje van mij had ook met een berisping afgedaan. Ik wijs op Het eerste Justitie gevaar! Raad voor de rechtspraak Den Haag Het voornemen is om in het jaar 2004 de gehele organisatie met het baten en lastenstelsel te laten proefdraaien, om vervolgens 1 januari 2005 officieel over te kunnen stappen naar dit nieuwe financiŽle regime. Bert van Delden, voorzitter Raad voor de Rechtspraak Ik begrijp dat het de bedoeling is om in de rechtspraak een baten en lastenstelsel te realiseren. Ik maak bezwaar tegen de bonnenregen vanuit het OM richting burgers om in de rechtspaak een baten en lastenstelsel in te voeren.. Ik maak bezwaar tegen de opgelegde bestuurlijke boete en voer daartoe als bezwaar aan 1. dat er wel een oplossing mogelijk door het feit met een berisping af te doen. 2. Het vergrijp niet te ernstig is om wel met een berisping af te doen. Ik verzoek u derhalve mijn bezwaarschrift gegrond te verklaren omdat er geen sprake is van een feit dat NIET met een berisping afgedaan kon worden.

O Ik beken dat ik (misschien) een verkeersovertreding heb begaan maar krijg pas maanden later bericht, ik beroep mij op de verjaringstermijn omdat de beschikking later dan 4 maanden na de pleegdatum op de mat valt (8 maanden bij huurauto’s) en er geen sprake is van bijzondere omstandigheden

O Anders, te weten

 

 

De OM-norm. Minachting van het gewone volk door het Openbaar Ministerie door computers op beroepschriften van burgers te laten beslissen.
Het is mij bekend dat de Officier van Justitie haar/zijn minachting jegens het gewone volk duidelijk laat blijken door beroepschriften van burgers niet meer te lezen maar computers op de beroepschriften van burgers te laten beslissen. Indien bij de beslissing van de Officier van Justitie op dit beroepschrift opnieuw de naam van de Officier van Justitie geweigerd wordt is er sprake van opzet en wordt verzocht alle hierboven genoemde verzoeken om schadevergoeding toe te wijzen die verband houden met de weigering van de Officier van Justitie om zich bij haar/zijn beslissing op het beroepschrift te identificeren.

Ik weet dat er de mogelijkheid is om binnen zes weken schriftelijk beroep in te stellen bij de kantonrechter. Op de zitting van de kantonrechter krijgen de indiener en het openbaar ministerie de mogelijkheid hun zienswijze nader toe te lichten. De procedure hiervoor staat ook vermeld op de achterzijde van de acceptgiro. Ik weet dat bij een beroep bij de kantonrechter het sanctiebedrag wťl betaald moet worden. Dat is een zekerheidsstelling; als de rechter mijn beroep gegrond verklaart, krijg ik dat geld weer terug. Zonder zekerheidsstelling zal de rechter het beroep niet ontvankelijk verklaren. Ik verzoek de Officier van Justitie in het omgekeerde geval ook zekerheid te stellen voor betaling van alle bedragen die de Officier van Justitie aan mij moet betalen indien de kantonrechter de verzoeken om schadevergoeding wegens de weigering van de Officier van Justitie om zich te identificeren bij haar/zijn beslissing op dit beroep. Indien de Officier van Justitie geen zekerheid stelt voor deze bedragen het verweer van de Officier van Justitie tegen deze verzoeken om schadevergoeding NIET ONTVANKELIJK te verklaren, waarbij ik er bij voorbaat vanuit ga dat de kantonrechter die mijn schriftelijk beroep zal aan behandelen niet met twee maten zal gaan meten omdat de rechters en Officieren van Justitie gezellig samen in dezelfde gesubsidieerde Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak zitten.

Ik weet dat de computer die op mijn beroepschrift kan gaan beslissen de volgende passage kan gebruiken citaat: "Betrokkene heeft aangevoerd dat de in de beschikking genoemde gedraging niet is verricht. Deze stelling is niet nader onderbouwd en ook anderszins is niet aannemelijk geworden dat de in de beschikking genoemde gedraging niet is verricht. De Officier van Justitie verklaart daarom het beroep ongegrond. Dit formulier is centraal in een geautomatiseerd proces vervaardigd en is daarom niet ondertekent."

Indien deze werkwijze ook op dit beroepschrift wordt toegepast zal ik de kantonrechter primair verzoeken mijn beroepschrift gegrond te verklaren en de Officier van Justitie niet ontvankelijk te verklaren omdat er geen Officier van Justitie op dit beroepschrift heeft beslist maar een computer. Ik hoop dat deze werkwijze van het OM niet alleen in strijd is met de grondwet en 6 EVRM maar ook op weerstand van de betrokken kantonrechter kan rekenen omdat de kantonrechter moet gaan beslissen op een OM computer beslissing. Voor de hoorzitting zal ik dan ook de naam van deze kantonrechter opvragen om onderzoek te kunnen doen naar de nevenfuncties en uitspraken van deze kantonrechter.

 

Ik verzoek de Officier van Justitie mijn beroepschrift GEGROND te verklaren.

 

Hoogachtend,

Handtekening

Naam

Adres

Plaats

 

 

 

 

 

 

Jurisprudentie, toelichting en aanvullende informatie gelinkt aan het ten onrechte toesturen van een verkeersboete "overtreding van de maximum snelheid" 

Bij besluit van 3 november 2003, Stb. 464, is het Voertuigreglement onder meer als volgt gewijzigd: Het is verboden om radarontvangstapparaten die geschikt zijn om de aanwezigheid aan te tonen van een apparaat dat tot doel heeft om een overschrijding van de maximumsnelheid vast te stellen, in te voeren, te koop aan te bieden, in voorraad te hebben of af te leveren.

 

LJN-nummer: AO1125  Zaaknr: KG 03/1410
Bron: Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 30-12-2003
Datum publicatie: 31-12-2003
Soort zaak: civiel - civiel overig
Soort procedure: kort geding

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
sector civiel recht - voorzieningenrechter

Vonnis in kort geding van 24 december 2003,
gewezen in de zaak met rolnummer KG 03/1410 van:


1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Target Automotive B.V., gevestigd te Soest,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wexler B.V., gevestigd te Naarden,
eiseressen,
procureur mr. W. Taekema,
advocaten mr. B.J.M. van Meer en mr. J.A.M. van den Berk te Arnhem,

tegen:

de Staat der Nederlanden (Ministerie van Verkeer en Waterstaat),
zetelende te 's-Gravenhage,
gedaagde,
procureur mr. M. Dijkstra.

1. Het verloop van de procedure

Eiseressen hebben gedaagde bij exploot van 4 december 2003 gedagvaard om te verschijnen ter terechtzitting van 19 december 2003. Eiseressen hebben hun vordering toegelicht. Gedaagde heeft verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vordering. Op 24 december 2003 is de beslissing mondeling aan partijen doorgegeven. Het onderstaande vormt de uitwerking, die op 30 december 2003 aan partijen is toegezonden.

2. De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 19 december 2003 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1. Eiseressen zijn importeur en distributeur van radarontvangstapparaten in Europa. Eiseressen hebben ook in Nederland radarontvangstapparaten op de markt gebracht. Eiseressen hebben tezamen een marktaandeel in Nederland van circa honderd procent.

2.2. De Dienst Wegverkeer (RDW), Centrum voor voertuigtechniek en informatie, heeft op 1 november 2002, 25 november 2002, 9 december 2002 en 24 januari 2003 een 'EEC type-approval certificate' afgegeven voor respectievelijk de volgende radarontvangstapparaten die door eiseressen op de markt worden gebracht:
- Europa 966R;
- Quintezz XT7000;
- Target Euro 550 en Target Euro 330;
- Quintezz XT-6000.

2.3. Bij besluit van 3 november 2003, Stb. 464, is het Voertuigreglement onder meer als volgt gewijzigd:
(...)
A
Na artikel 1a.6 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 1a.7
1. Het is verboden om radarontvangstapparaten die geschikt zijn om de aanwezigheid aan te tonen van een apparaat dat tot doel heeft om een overschrijding van de maximumsnelheid vast te stellen, in te voeren, te koop aan te bieden, in voorraad te hebben of af te leveren.
(...)
B
Na artikel 5.1.5 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 5.1.6
Het is de bestuurder van een motorrijtuig verboden daarmee te rijden en de eigenaar of houder verboden daarmee te laten rijden, indien in of aan het motorrijtuig een radarontvangstapparaat aanwezig is, dat geschikt is om de aanwezigheid aan te tonen van een apparaat dat tot doel heeft om een overschrijding van de maximumsnelheid vast te stellen.
C
Artikel 8.1 komt te luiden: Overtreding van de artikelen (...) 5.1.6 is een strafbaar feit.

Het besluit van 3 november 2003 treedt met ingang van 1 januari 2004 in werking.

In de nota van toelichting bij dit besluit is onder meer het volgende vermeld:
"(...) Dit besluit strekt ertoe om radarontvangstapparaten te verbieden die geschikt zijn om de bestuurder te waarschuwen dat er een meting van de snelheid plaatsvindt. Het uitvoeren van snelheidscontroles vormt een essentieel onderdeel van de inspanningen van de overheid om de bestuurders van motorrijtuigen ertoe te brengen de geldende snelheidslimieten na te leven. Het overtreden van de snelheidslimieten leidt tot meer verkeersslachtoffers. De toepassing van de apparaten waarop dit verbod zich richt, zorgt voor een verminderde effectiviteit van deze controles en vormt aldus een gevaar voor de verkeersveiligheid. (...)
Het verbod tot het invoeren, te koop aanbieden, in voorraad hebben en afleveren van de apparaten, zoals geregeld in artikel 1a.7 van het Voertuigreglement, heeft als grondslag artikel 34, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994. (...)
De grondslag voor het verbod om de apparaten aanwezig te hebben in of aan een rijdend motorrijtuig, zoals geregeld in artikel 5.1.6 van het Voertuigreglement, is gelegen in artikel 71 van de Wegenverkeerswet 1994. (...)
Met dit besluit worden alleen detectiesystemen verboden die werken door middel van radarontvangst. Er zijn meer apparaten die geschikt zijn om de bestuurder te waarschuwen dat er een meting van de snelheid plaatsvindt. Te denken valt bijvoorbeeld aan bepaalde (satelliet)navigatiesystemen die zijn voorzien van informatie over de posities van vaste snelheidscontroles, maar ook aan radio's en dergelijke. Het verbieden van dergelijke apparaten is niet gewenst. Of het melden van snelheidscontroles via deze apparaten verboden dient te worden is nog onderwerp van nader onderzoek. Indien hiertoe zou worden overgegaan dan zou dit op het niveau van een wet in formele zin moeten worden geregeld. (...)"

2.4. Bij brief van 9 september 2003 heeft de advocaat van eiseressen aan gedaagde (de Minister van Verkeer en Waterstaat) onder meer als volgt bericht: "(...) de radarontvangstapparaten die cliŽnten importeren en distribueren beschikken over de CE-markering, alsmede de meer specifieke E-markering voor voertuigen c.q. voertuigonderdelen (dit is de zogenaamde typegoedkeuring ex artikel 22 UVW 1994 [bedoeld is kennelijk: Wegenverkeerswet 1994, toevoeging voorzieningenrechter]. Deze CE-markering en E-markering geven aan dat is voldaan aan de verplichtingen die met betrekking tot het product aan de fabrikanten zijn opgelegd krachtens communautaire richtlijnen die in het aanbrengen daarvan voorzien. Het gaat dan in ieder geval om het voldoen aan de essentiŽle eisen inzake veiligheid, volksgezondheid, consumentenbescherming etc. Door CE-markering respectievelijk E-markering kunnen cliŽnten hun producten vrij, zonder beperkingen op de Europese markt distribueren. Het voorgenomen verbod brengt daarop een niet gerechtvaardigde beperking aan.(...) CliŽnten stellen vast dat aan het voornemen van uw Minister om thans het verbod op radarontvangstapparaten in te voeren geen enkel onderzoek, laat staan wetenschappelijk verantwoord onderzoek, ten grondslag heeft gelegen. (...) Een enkele aanname (...) dat radarontvangstapparaten de verkeersveiligheid in negatieve zin beÔnvloeden is onvoldoende voor een succesvol beroep op artikel 30 EEG-verdrag. (...)"

2.5. Bij brief van 6 oktober 2003 heeft gedaagde (de Minister van Verkeer en Waterstaat) daarop onder meer als volgt geantwoord: "(...) Genoegzaam is komen vast te staan dat te hoge snelheden een gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Onderzoek en ervaring hebben uitgewezen dat handhaving (mede) noodzakelijk is om een zo hoog mogelijke naleving van de snelheidslimieten te bewerkstelligen. Dit is de reden van het bestaan van maximumsnelheden en van een continue aandacht voor het handhaven van die snelheidslimieten.(...) Het is dan van belang dat de burger niet altijd weet waar de controle plaatsvindt. (...) Apparaten die enkel de functie hebben deze informatie wel te verkrijgen, (...) geven betrokkenen de mogelijkheid de snelheidslimieten te overschrijden, met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid. Hieruit vloeit voort dat radarverklikkers een risico vormen voor de verkeersveiligheid en dat het verbod moet worden doorgezet. Gezien het feit dat meerdere Europese lidstaten een verbod op radarverklikkers hebben ingesteld, staat Nederland niet alleen met deze opvatting.
Daarnaast wijst u erop dat de radarverklikkers van uw cliŽnten zijn geproduceerd op grond van een Europese typegoedkeuring en dat een verbod in strijd zou komen met artikel 22 van de Wegenverkeerswet 1994. In dat verband kan ik u melden dat er geen Europese eisen inzake radarverklikkers zijn op grond waarvan een typegoedkeuring kan worden verkregen. Van strijdigheid met artikel 22 kan dan ook geen sprake zijn. (...)"

2.6. Bij brief van 9 december 2003 heeft de RDW aan gedaagde (de Minister) onder meer als volgt bericht: "(...) De door de Dienst Wegverkeer verleende typegoedkeuringen (...) [zoals hiervoor vermeld onder 2.2] zijn typegoedkeuringen verleend op basis van artikel 4b, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, jo artikel 2, onder b, van de Regeling taken Dienst Wegverkeer. Dit zijn geen typegoedkeuringen overeenkomstig artikel 22, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994. Deze typegoedkeuringen zien op het aspect 'elektromagnetische compatibiliteit' van elektronische subeenheden en zijn niet te beschouwen als typegoedkeuringen voor radardetectoren als zodanig. (...)"

3. De vordering, de gronden daarvoor en het verweer

Eiseressen vorderen na wijziging van eis-zakelijk weergegeven-:
primair gedaagde te gebieden ervoor zorg te dragen dat de invoering van het voorgenomen wettelijk verbod op radarontvangstapparaten, zoals vastgelegd in het besluit van 3 november 2003, niet in werking treedt totdat in de (door eiseressen aanhangig te maken) bodemprocedure in kracht van gewijsde is beslist;
subsidiair gedaagde te gebieden zich te onthouden van gedragingen die op de werking van het verbod zoals vastgelegd in het besluit van 3 november 2003 zijn gegrond totdat in de bodemprocedure in kracht van gewijsde is beslist.

Daartoe voeren eiseressen onder meer het volgende aan.
De door eiseressen verhandelde radardetectoren hebben alle een typegoedkeuring op grond van artikel 22 Wegenverkeerswet 1994. De 'EEC type-approval certificates' zijn daarmee immers gelijk te stellen. De typegoedkeuring is in dit geval afgegeven voor een bepaald uitrustingsstuk, te weten een radarontvangstapparaat (zie artikel 1 lid 1, aanhef en onder f, Wegenverkeerswet 1994). Dit brengt mee dat het gedaagde niet is toegestaan de raradarontvangstapparaten te verbieden op de voet van artikel 34 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 of artikel 71 Wegenverkeerswet 1994. Het besluit van 3 november 2003 is derhalve onmiskenbaar onrechtmatig jegens eiseressen. Als gevolg van het besluit lijden eiseressen schade.
Gedaagde heeft zijn stelling dat de toepassing van radarontvangstapparaten de verkeersveiligheid negatief beÔnvloedt, onvoldoende gemotiveerd. De enkele aanname dat dat zo is, is onvoldoende. Gedaagde beroept zich derhalve ten onrechte op artikel 30 van het EG-Verdrag (hierna: EG). Als gevolg daarvan is het besluit in strijd met artikel 28 EG.
Ten slotte is het besluit onzorgvuldig voorbereid. Er is al jarenlang sprake van een dergelijk verbod, hetgeen echter nooit heeft geleid tot een feitelijk verbod. Eiseressen konden niet anders dan de verkoop van de radarontvangstapparaten doorgang te laten vinden. Door geen duidelijkheid te verschaffen en thans op korte termijn tot invoering van het verbod over te gaan handelt gedaagde onzorgvuldig.

Gedaagde voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.

4. De beoordeling van het geschil

4.1. Vooropgesteld wordt dat op grond van de artikelen 21 en 22 Wegenverkeerswet 1994 bepaalde categorieŽn voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers dienen te zijn goedgekeurd tot toelating tot het verkeer. Uit de memorie van toelichting volgt dat dat gaat om een (type)goedkeuring voordat de genoemde categorieŽn in gebruik zijn genomen. Eiseressen hebben niet betwist dat er tot voor kort voor radarontvangstapparaten geen wettelijke hindernissen waren en dat iedereen zonder tussenkomst van de RDW een radarverklikker in zijn auto of op de motorfiets kon monteren. Zij hebben evenmin betwist dat zij hun radarontvangstapparaten al in Nederland verhandelden vůůr 1 november 2002, derhalve voordat de RDW daarvoor voor het eerst de 'EEC type-approval certificates' heeft afgegeven (zie hiervoor onder 2.2). Uit het door gedaagde genoemde artikel in Autovisie aflevering 10/'02 (oktober 2002) blijkt dat laatste ook. Daarnaast volgt uit dat artikel dat er in totaal de volgende negen radardetectoren zijn getest:

Vector 966R
Morpheous TSC
Insider 001
Roadie EU-500
Roadie EU-550
Quintezz XT6000 Z-1
Target 330
Target 550
Speedbuster

[red. In deze uitspraak is op deze plaats een plaatje opgenomen welke niet digitaal beschikbaar is. De volledige uitspraak is op schrift beschikbaar]

Vast staat dat ten tijde van de test alle negen detectoren al in de handel waren. Van die radardetectoren worden er drie (Quintezz XT6000 XZ-1, Target 330 en Target 550) door eiseressen verhandeld. Aan onder meer dŪe drie detectoren heeft de RDW in de periode vanaf 1 november 2002 een 'EEC type-approval certificate' toegekend. Hieruit volgt dat er geen sprake kůn zijn van een typegoedkeuring in de zin van artikel 22 Wegenverkeerswet. Gedaagde heeft derhalve voldoende aannemelijk gemaakt dat de 'EEC type-approvals' keuringen zijn uit hoofde van artikel 2 onder b Regeling taken Dienst Wegverkeer en dat deze goedkeuringen zien op het aspect 'elektromagnetische compatibiliteit' (zie hiervoor onder 2.6). Aan de stelling van eiseressen dat het gedaagde niet is toegestaan de raradarontvangstapparaten te verbieden op de voet van artikel 34 lid 1 Wegenverkeerswet 1994 of artikel 71 Wegenverkeerswet 1994, moet dus worden voorbijgegaan.

4.2. Partijen zijn het erover eens dat bestuurders van motorrijtuigen die te hard rijden een grotere kans lopen om bij een ongeval betrokken te raken dan degenen die zich aan de maximumsnelheid houden. In de nota van toelichting bij het besluit van 3 november 2003 (zie hiervoor onder 2.3) is in dat verband onder meer het volgende vermeld: "(...) Het uitvoeren van snelheidscontroles vormt een essentieel onderdeel van de inspanningen van de overheid om de bestuurders van motorrijtuigen ertoe te brengen de geldende snelheidslimieten na te leven. Het overtreden van de snelheidslimieten leidt tot meer verkeersslachtoffers. (...)" Gesteld noch gebleken is dat bezitters van een radardetector dat apparaat bij zich hebben met een ander doel dan voor hen niet waarneembare snelheidscontroles op te sporen. Op die manier kunnen zij zich onttrekken aan de handhaving door gedaagde van de wettelijke snelheidsmaxima. Het is derhalve zeer waarschijnlijk dat dŪe groep bestuurders -zoals gedaagde onbetwist heeft gesteld, gaat het hierbij om circa 250.000 ŗ 500.000 personen in totaal- juist op plaatsen waar de snelheid niet wordt gemeten te hard rijdt. Gedaagde kon derhalve in redelijkheid komen tot de (op zichzelf genomen logische) conclusie dat het gebruik van de apparaten waarop het verbod zich richt, voor een verminderde effectiviteit van de snelheidscontroles zorgt en aldus een gevaar voor de verkeersveiligheid vormt. In de nota van toelichting heeft de Minister bovendien uitgebreid uiteengezet op grond waarvan zij tot die conclusie komt. Van een motiveringsgebrek is derhalve geen sprake. In die nota is tevens duidelijk uiteengezet dat de Minister het verbieden van diverse andere apparaten die -naast radardetectoren- geschikt zijn om de bestuurder te waarschuwen dat er snelheidsmetingen plaatsvinden, niet wenselijk acht. Dit zou immers via een wet in formele zin moeten geschieden. Aan gedaagde (de wetgever) komt op dit punt beleidsvrijheid toe, zodat ook die keus niet tot een ander oordeel leidt. Uit het voorgaande volgt tevens dat voorshands -binnen het beperkte kader van dit kort geding- met een voldoende mate van aannemelijkheid kan worden geconcludeerd dat de gewraakte verboden gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de gezondheid en het leven van personen; een en ander in de zin van artikel 30 EG. Dit betekent dat het bepaalde in artikel 28 EG niet in de weg staat aan de rechtsgeldigheid van deze verboden.

4.3. Van onzorgvuldige voorbereiding is evenmin sprake. Zoals eiseressen zelf stellen hangt een verbod op radardetectoren al jarenlang in de lucht. Dat eiseressen ervoor gekozen hebben om desondanks met de handel daarin te beginnen en door te gaan dient voor hun risico te komen. Eiseressen dienden er rekening mee te houden dat een dergelijk verbod ooit zou worden uitgevaardigd. Ook een belangenafweging leidt niet tot een andere uitkomst.

4.4. Uit al het voorgaande volgt dat de vorderingen moeten worden afgewezen. Eiseressen zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.


5. De beslissing


De voorzieningenrechter:

wijst de vordering af; veroordeelt eiseressen in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van gedaagde begroot op € 908,-, waarvan € 703,- aan salaris procureur en € 205,- aan griffierecht.


Dit vonnis is gewezen door mr. H.F.M. Hofhuis. (28) De beslissing is uitgesproken ter openbare zitting van 24 december 2003 in tegenwoordigheid van de griffier.

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.