SLAVERNIJ IN NEDERLAND ©


(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer)=SGJ namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

De Telegraaf 280802

Onze Minister van Justitie Mr. Donner (470), stelt dat het de politie (justitie) is toegestaan telefoongesprekken tussen een verdachte en een advocaat af te luisteren en te registreren. (292) De politie, zo stelt onze justitieminister, luistert advocaten immers af in situaties waarbij de politie (rechtmatig) de telefoon van een verdachte aftapt. (In die situatie zou de politie dan wel bevoegd zijn om kennis te nemen van de inhoud van het gesprek, M.M.) Zo begrijp ik de minister en zo zullen zijn woorden worden begrepen door officieren en lagere opsporingsambtenaren.

Dit is alleszins een merkwaardige stellingname van de minister. En nog merkwaardiger is, dat voor zover mij bekend tot nu toe niemand zich geroepen heeft gevoeld naar de pen te grijpen om daartegen te ageren, ofschoon de uitspraak van de minister toch in strijd komt met de wet, de jurisprudentie van de Hoge Raad, de jurisprudentie van het Europese Hof tot Bescherming van de Rechten van de Mens, en met de conclusie van een rapport dat onlangs is uitgebracht door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Ook het Tweede-Kamerlid De Wit, op wiens vraagstelling in de Kamer de minister reageerde, laat het er kennelijk maar bij zitten. En dat alles terwijl het beroepsgeheim van de advocaat een fundamenteel karakter draagt en direct raakt aan de vraag of Nederland nog een rechtsstaat genoemd kan worden! Het beroepsgeheim van de advocaat is immers een van de fundamenten van het Nederlands rechtssysteem. Het heeft er dus alle schijn van dat de minister voorbij gaat aan de jurisprudentie van de Hoge Raad. Die komt er kort gezegd op neer, dat een ieder de mogelijkheid heeft vrijelijk een advocaat te raadplegen, zonder vrees voor enigerlei vorm van openbaarmaking van hetgeen aan een advocaat in diens hoedanigheid wordt toevertrouwd. (HR 29 juni 1993, NJ 1993, 692 en HR 12 januari 1999, NJ 1999, 290).

Opgemerkt zij, dat de aangehaalde jurisprudentie weliswaar dateert van voor de invoering van de artikelen 126 m en t van het Wetboek van Strafvordering, doch immer nog geldend recht s. Zie memorie van toelichting bij de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden. Treffend is, dat zelfs ook het publiek belang van het beroepsgeheim van de advocaat door de Hoge Raad zo fundamenteel wordt geacht, dat - kort samengevat - een telefoonaansluiting die een advocaat in de uitoefening van diens functie pleegt te gebruiken, niet mag worden afgeluisterd, behalve als hij zelf verdachte zou zijn. (HR 10 april 1979, NJ 1979, 374).

De Hoge Raad oordeelde in het arrest van 1 juni 1999 dat niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie kan volgen indien inbreuk op de beginselen van behoorlijke procesorde een fundamenteel karakter heeft, zelfs indien de belangen van een verdachte daarbij niet zijn geschaad. Naar mijn mening zou ook schending van het beroepsgeheim van een advocaat, door het in een zaak opnemen en afluisteren van telefoongesprekken die vallen onder het verschoningsrecht, kunnen leiden tot niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

In wezen propageert de minister het gebruik van een bijvangst (telefoongesprekken tussen een verdachte en zijn raadsman) daar waar hij zich juist sterk zou moeten maken (door filtering, door nauwlettend toezicht van en op de uitluisterende opsporingsambtenaar) voor het voorkomen van deze bijvangst. Gezien het feit dat het afluisteren van advocaten ( en kennisnemen van telefoongesprekken) veelvuldig voorkomt en mr. Donner als minister van Justitie (!) ongestoord door enige kritiek, kan stellen dat de politie daarbij niet wederrechtelijk handelt, dringt zich de vraag op:

Leven we nog wel in rechtsstaat?

Maastricht, mr. M. Moszkowicz sr.

 

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: Één mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.