CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

Verdachtmakingen aan Tweede Kamerlid Hendriks welk Kamerlid de betere kamervragen stelde en die kritiek had op de vele partijrituelen bij beoordeling van wetsvoorstellen

Th. J.M. Hendriks, Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal: "Ik heb mij daarnaast mateloos geŽrgerd aan de vele onderlinge verdachtmakingen tussen de Tweede Kamerleden in het algemeen en aan mijn adres in het bijzonder". Voorzitter Deetman heeft een bedenkelijke rol gespeeld, de griffie en praesidium hebben alle fatsoensnormen overtreden

Persbericht

Aan alle media

Naar aanleiding van de komende Tweede Kamerverkiezingen deel ik mee dat ik mij hiervoor niet kandidaat zal stellen.

Gedurende de jaren 1994-98 heb ik behalve de eerste vijf maanden gewerkt als onafhankelijk Tweede Kamerlid en heb daarbij de belangen van de Ouderen zo goed mogelijk behartigd door middel van bijdragen aan de plenaire debatten en door schriftelijke vragen aan de regering.

Al mijn bijdragen aan deze debatten zijn samengevat in een schematisch overzicht. Daaraan zijn toegevoegd de vele schriftelijke vragen die ik heb gesteld aan de ministers en staatssecretarissen. Binnenkort zijn deze documenten gratis te verkrijgen op mijn correspondentieadres: Postbus 20018, 2500 EA  DEN HAAG.

Het is mij tijdens die vier jaar opgevallen dat bij de beoordeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer veel partijpolitieke rituelen plaatsvinden. Het is voor iedere waarnemer duidelijk dat de coalitiefracties hierbij de regering vier jaar lang vrij spel hebben gegeven. Hierdoor is de reŽle besluitvormende macht van de Staten-Generaal volledig uitgehold. Het politieke debat wordt duidelijk niet in de Tweede Kamer gevoerd. Ik heb mij hiertegen steeds verzet.

Het debat vindt meer plaats in de pers dat in het parlement. Ik heb mij daarnaast mateloos geŽrgerd aan de vele onderlinge verdachtmakingen tussen de Tweede Kamerleden in het algemeen en aan mijn adres in het bijzonder. Hierbij heeft de toenmalige voorzitter W. Deetman een bedenkelijke rol gespeeld en hebben de griffie en het praesidium alle fatsoensnormen overtreden. Ons parlement wordt mede door hen monddood gemaakt. Nochtans heb ik steeds uitsluitend de grondwet als richtsnoer gebruikt bij mijn werkzaamheden als volksvertegenwoordiger.

Den Haag, 3 maart 1998
Th. J.M. Hendriks
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

 

Geachte afgevaardigde Hendriks, wij danken u voor de inspanningen die u hebt geleverd en voor de inzet die u toonde om zaken die gewone mensen zoals wij naar voren brachten in het politieke debat te brengen.

Huizen, 8 maart 1998

Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks
Binnenhof 1a
2513 AA 's-Gravenhage

Geachte heer Hendriks,

Gezien de perverse artikelen in de dagbladen over uw functioneren in de Tweede Kamer en de onjuistheden, onwaarheden, verzinsels en beschuldigingen daarin, menen wij dat u elke gelegenheid zou moeten benutten om de zaken recht te trekken.

Wij stellen u voor om nu zelf de aanval te openen, en niet alleen in de richting van de VNU-bladen die het smaadartikel hebben gepubliceerd. Met nadruk vragen wij u om al datgene wat u voor ons en voor de mensen in het land hebt gedaan, niet te niet te laten doen met de vuilspuiterij in de media. Gebruik de wapens waarover u beschikt, en geniet van de apotheose die het einde van uw kamerlidmaatschap met zich meebrengt. Wij willen u de suggestie doen, de door u verdedigde lijn te blijven benadrukken en het onafhankelijke karakter van uw kamerlidmaatschap als uitgangspunt te blijven verdedigen; zoals dat in de grondwet tot uitdrukking komt.

Wij zien niet in dat u dat dan doet op een zogenaamde 'beminnelijke of parlementaire' manier, maar als iemand die groot onrecht is aangedaan. Het zal dan iets moeten worden waarbij u voluit en met echte verontwaardiging uw afschuw laat blijken over de publicaties in de bladen van nu en in het verleden. Met name over de pers in het algemeen, en over het volstrekt ondemocratische karakter van de parlementaire besluitvorming. Maar ook over het ongrondwettige partijbelang en het vrijwel geheel ontbreken van maatschappelijke verantwoordelijkheid van kennelijk overbetaalde volg-de-leider-types in het parlement, die de stem van het volk al lang niet meer horen.

Geachte afgevaardigde Hendriks, wij danken u voor de inspanningen die u hebt geleverd en voor de inzet die u toonde om zaken die gewone mensen zoals wij naar voren brachten in het politieke debat te brengen. Dat een en ander niet tot resultaat heeft kunnen leiden, ligt zeker niet aan uw functioneren maar aan de politieke machinaties, af- en misleidingen, tot en met de feitelijke boycot van de griffie van de Tweede Kamer aan toe, om zaken te manipuleren.

Bedankt voor alles wat u gedaan hebt.

getekend namens allen
R.M. Brockhus
ing. A.M.L. van Rooij
drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
J. Hop

 

 

Th.J.M. Hendriks, een stedebouwkundige die vier jaar een onafhankelijk en opvallend Tweede-Kamerlid was

Th.J.M. Hendriks Voormalige stedebouwkundige die vier jaar een opvallend Tweede-Kamerlid was. Werd gekozen voor het AOV, maar kwam vanwege zijn solistische optreden al direct in conflict met fractieleider Jet Nijpels. Werd vijf maanden na zijn verkiezing uit de AOV-fractie gezet. Als eenling viel hij op door zijn nogal onconventiŽle en controversiŽle optreden. Hield zich vaak niet aan de parlementaire gewoonten en was daardoor soms lastig voor de Kamervoorzitter.
AOV later fractie-Hendriks in de periode 1994-1998: lid Tweede Kamer
Theodorus Josephus Maria (Theo, Zutphen, 18 juli 1928
Partij/stroming:
K.V.P. (Katholieke Volkspartij)
A.O.V. (Algemeen Ouderen Verbond) tot 12 oktober 1994; uit de partij gezet
onafhankelijk, vanaf 12 oktober 1994
(Neven)functies:
Medewerker Philips' Gloeilampenfabrieken Internationaal te Eindhoven, van 1961 tot 1965
Medewerker Prof.ir. S. van Embden, Bureau Eindhoven, van 1965 tot 1971
Stedebouwkundig hoofdingenieur gemeente Tilburg, van 1971 tot 1993
Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 1973 tot 1974; Christen-Democratische fractie
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998
Voorzitter K.V.P. afdeling Veldhoven
Voorzitter Stichting Filips Willem van Oranje-Nassau, omstreeks juli 1997
Voorzitter Stichting Archipolis
Voorzitter V.V.V. Veldhoven; voor kamerlidmaatschap
Voorzitter Oudervereniging Sint Pauluslyceum te Tilburg; voor kamerlidmaatschap
Lid medezeggenschapsraad R.K. M.T.S. te Tilburg; voor kamerlidmaatschap
lid kring Midden-Brabant B.N.A. (Bond van Nederlandse Architecten); voor kamerlidmaatschap
Auteur/recensent vaktechnisch maandblad "Stadswerk"
Auteur/recensent literair tijdschrift "Leydraden"
Opleiding(en):
M.u.l.o.-a, met wiskunde tot 1944
Opleiding Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen tot 1954
opleiding Academie voor Voortgezet Bouwkunstonderricht te Tilburg tot 1966
opleiding interieur-architect en architect B.N.A. en stedebouwkundig architect B.N.S., Academie voor Hoger Bouwkunstonderricht te Tilburg

 

Eerbetoon aan oud lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th.J.M. Hendriks.
Oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th.J.M. Hendriks wenste Hop succes met zijn strijd om regelgeving te verbeteren en aan de bewustwording van Nederlandse politici bij te dragen.
337 Het complot! Kamervoorzitter Deetman bleef kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen. Voorzitter Deetman heeft een bedenkelijke rol gespeeld, de griffie en praesidium hebben alle fatsoensnormen overtreden
017 Oorkonde voor open democratie voor oud Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th. J.M. Hendriks
008 Kamervragen over (mogelijke) belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Hop
048 Kamervragen van Hendriks over de dubbelfunctie Officier van Justitie tevens rechter-plaatsvervanger
268 Kamervragen van Hendriks over onderzoek Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Gerben Rorije
328 Vragen Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan Minister van Justitie over tegenwerking Hop bij inzage bijbanenregisters
329 Antwoord Minister van Justitie op kamervragen Hendriks inzake tegenwerking van Hop bij inzage bijbanenregisters
047 Kamervragen van Hendriks over giftig hout, arsenicum en wolmanzouten in het milieu

Informant Moszkowics advocaten
285 Mr.Moszkowicz jr. heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Abraham Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?" Het complot! Pim Fortuyn werd na een reeks verdachtmakingen vermoord om hem uit de weg te ruimen
111 Op 24 augustus 1572 vermoordde de Franse overheid circa 30.000 protestanten om daarmee het van kerk en staat afwijkende geloof de kop in te drukken.

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten