GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi, Alpuro is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

7 oktober 2005 Vragen van Hop aan het College van Ermelo inzake verkeer, verkeersforum op internet en verkeerssituaties in Ermelo

261005 Antwoord gemeente Ermelo kenmerk 2005/22345

101005 Ontvangstbevestiging Kenmerk 2005/21585

071005 Ontvangstbevestiging receptie gemeentehuis

College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Ermelo
te
Ermelo.

Ermelo, 7 oktober 2005.

Geachte College,

Beleefd verzoek ik zo snel mogelijk om antwoord op de volgende vragen?

1. Waarom is het verkeersforum van het internet gehaald?

2. Beleefd verzoek ik het College de inhoud van de discussie op dit verkeersforum weer op internet te zetten zodat burgers informatie ten tijde van dit forum nog eens kunnen bekijken?

3. Wat zijn de totaalkosten tot op heden welke de Gemeente moet betalen voor de organisatie die de gemeente heeft belast met dit forum en verkeersdiscussie en de adviezen van deze organisatie. Welke totaalkosten zijn voor dit project begroot?

4. Hoeveel geld heeft de gemeente Ermelo in 2004 betaald aan externe adviseurs?

Hoeveel geld heeft de gemeente Ermelo in 2005 betaald aan externe adviseurs?

Een totaaloverzicht van alle namen van personen en organisaties die als externe

adviseurs van de gemeente Ermelo kunnen worden aangemerkt?

Waarom het werk van deze externe adviseurs niet door een of meer van de 220 binnenkort 221 ambtenaren werkzaam bij de gemeente Ermelo kan worden gedaan?

5. Hoe vaak en hoeveel paaltjes zijn er bij wegchicanes in de gemeente Ermelo inmiddels omver gereden. Bevorderen de paaltjes bij de chicanes wel of niet de verkeersveiligheid? Graag motivering en onderbouwing van het antwoord?

6. Wat is de norm en motivering om een wegchicane in welke richting van de weg te plaatsen?

7. Wat kost het aanbrengen van een chicane op een openbare weg?

8. Kent het College de open brief van de heer Gerritsen die in de krant heeft gestaan n.a.v. het verkeersforum?
Indien neen waarom niet?

9. Niet alleen de heer R. Gerritsen, Lange Haeg 52, 3853 EJ Ermelo maar ook ondergetekende wil graag antwoord van het College van B en W op de volgende vragen waarbij ik de brief van de heer Gerritsen hier citeer en als herhaald en ingelast beschouw waarbij ook ik niet in staat was net zo als de heer Gerritsen om vragen in het openbaar te stellen op 31 augustus 2005 vanwege een verplichting elders in het land. Ondergetekende heeft ook dezelfde bezwaren als de heer R. Gerritsen

 

Hieronder leest u de open brief die Dhr. R. Gerritsen heeft geschreven:

Geachte raad,

Het doet mij deugd te constateren dat de Ermelose gemeente raad belangstelling heeft voor de mening van de burger. Middels een schriftelijke enquête en een forum via internet wordt de mening van de burger over Verkeer & Vervoer in Ermelo gevraagd. Een mooi initiatief hoewel de vraagstellig uitermate suggestief is.
Ik heb mij gestort op de het internetforum, hiervoor moest ik mij als gebruiker registreren. Op zich niets mis mee, maar dat roept vragen op en je moet ook akkoord gaan met de gestelde voorwaarden en daar begrijp ik helemaal niets van. Ik ben niet in staat woensdag 31 augustus deze vragen in het openbaar te stellen, dan maar op deze wijze omdat dit de belangen van alle deelnemers  aan het forum raakt.

Kunt u mij uitleggen welke instantie SMF is, die de gebruikersnaam controleert?

Kunt u mij uitleggen welke anderen u bedoeld met de vraag "E-mailadres verbergen voor anderen"?

Kunt u mij uitleggen waarom u niet kenbaar maakt dat er een profiel van de gebruiker aangemaakt én bewaard wordt?

Kunt u mij uitleggen wat er met het gedaan wordt en wie er inzage in hebben?

Kunt u mij uitleggen hoe het profiel tegen misbruik beschermd wordt?

Kunt u mij uitleggen waarom uitsluitend de voorwaarden om aan "Ermelo forum" mee te doen, in het Engels gesteld zijn?

Kunt u mij uitleggen waarom expliciet gesteld wordt dat de gegeven reactie niet strijdig mag zijn met iedere internationale _ÉN wetgeving van de Verenigde Staten_?

Kunt u mij uitleggen waarom er in dit verband voorbij gegaan wordt aan de Nederlandse wetgeving?

Kunt u mij uitleggen waarom er in de voorwaarden glashard gelogen wordt? Met name de laatste zin "The software does not collect or send any other form of information to your computer".

Ik heb ernstige bezwaren tegen het feit dat de voorwaarden in het Engels gesteld zijn. En liegen is verwerpelijk.!! (een  politieke doodzonde)

Tenslotte zijn een vraagje over Nederlandse wetgeving.

Ondergetekende was bij de vergadering gemeenteraad waar agendapunt schoolzwemmen werd behandeld en heeft daar ook nog enkele wetgevingvraagjes over. Behoort schoonzwemmen op basisscholen wel of niet tot het verplichte lesprogramma. Indien ja, waarom wel? Indien neen, waarom niet? Is er wel of niet sprake van een situatie in strijd met de wet indien van ouders een bijdrage aan schoolzwemmen wordt gevraagd?

Hoogachtend,

J. Hop (Groep Hop)

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

 

 

 

 

 

Groep Hop neemt het A4-tje van alle wijkplatforms CONFORM over in het verkiezingsprogramma maar dit leverde Groep Hop geen zetel op!

Aan de wijkplatforms in Ermelo is door de Groep Hop een verzoek gestuurd om hun inzichten kenbaar te maken voor ons concept programma.

 

Aan de wijkplatforms in Ermelo is door de Groep Hop een verzoek gestuurd om hun inzichten kenbaar te maken voor ons concept programma.

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: H. Janssen [mailto:janssenjgl@hetnet.nl]

Verzonden: donderdag 1 december 2005 21:14

Aan: j.hop3@chello.nl

CC: Gera Sinte Maartensdijk-Vermaat; Nel Franke; Hans Vastenhoud; Hans van der Meer; Hans Janssen; Coby Verhoef; Arie Knol

Onderwerp: Uw verzoek om informatie aan Wijkplatform Noord,Centrum en Tonsel

Geachte heer Hop,

In een gezamenlijke bijeenkomst van de Ermelose wijkplatforms is het plan opgevat om de wensen ten aanzien van de zaken waarvoor de wijkplatforms in Ermelo de komende jaren zullen strijden op een A4tje samen te vatten. Wij zullen dit A4tje de komende weken aan alle politieke partijen doen toekomen. Het ligt in ons voornemen de politieke partijen te beoordelen op het opnemen van onze wensen in de partijprogramma's. De komende vier jaar zullen we dan nauwlettend de politiek aan hun partijprogramma herinneren vanuit de wijkplatforms. Uiteraard hopen wij dat we vele zaken waarvoor we wensen te strijden in politieke programma's terugzien.

Met vriendelijke groet,

Hans Janssen,

Voorzitter Wijkplatform Noord, Centrum en Tonsel

 

 

Actiepunten wijkplatform op een A4-tje

Geachte heer Hop,  

Gelieve bijgaand de teksten aan te treffen van hetgeen we deze week zullen emailen en versturen naar de politieke partijen namens de gezamenlijke wijkplatforms.  

Hopelijk kan het nog meegenomen worden in uw de overwegingen bij het samenstellen van het partijprogram.  

Met vriendelijke groet,

Namens de gez. WPF’s  

Mr. J.G.L. Janssen, voorzitter Noord, Centrum en Tonsel

p/a Beatrixlaan 16, Ermelo

 

Wijkplatforms:Ermelo-West

                         Ermelo-Zuid

                         Ermelo-Oost

                         Ermelo-Noord, Centrum en Tonsel

                         Ermelo Horst en Telgt

 

Ermelo, 7 december 2005

Betreft: actiepunten van bovenstaande wijkplatforms

 

Ten dienste van alle politieke partijen hebben de wijkplatforms een lijst met actiepunten samengesteld, waarvan zij hopen dat aan deze punten, in de verkiezingsprogramma’s voor het komend jaar, aandacht zal worden geschonken.

De actiepunten zijn:

            *verkeer:

~ 30 km-zones zo snel mogelijk realiseren in alle wijken. Daartoe extra geld vrij maken. De huidige gang van zaken gaat veel te lang duren. Een uniforme aanpak in heel Ermelo is noodzakelijk om te kunnen slagen. Zoek naar fysieke barrières die goedkoop en effectief zijn. Velen doen enthousiast over de nieuwe lage drempels die bijna door alle voertuigen met veel te hoge snelheid kunnen worden gepasseerd en te weinig effectief zijn( zonde van de investering).

~ Waar maar enigszins mogelijk is de tijdelijke verblijfsgebieden binnen de 30 km-zones brengen. Op korte termijn een beslissing nemen.

~Geen doorgaand (sluip) verkeer door de woonwijken toelaten. Het woongenot dient daar te prevaleren boven de verkeersdoorstroming.

~Wijkontsluitingswegen alleen benutten voor de aan - en afvoer van het verkeer van en naar de betreffende woonwijk.

~Verhoging van de veiligheid voor fietsers door de aanleg van meer rijwielpaden

            *woningbouw:

                        ~Hoogbouw tegen gaan. Ermelo moet “zichtbaar” groen blijven.

                        ~De woningbouw in het centrum afstemmen op de overlast van de horeca.                    Daar geen senioren-woningen maar appartementen voor jongeren bouwen!

            *kapbeleid:

~Het huidig kapbeleid staat op zeer gespannen voet met Ermelo groen. Kaalslag bij nieuwbouw voorkomen. Tijdige gerichte controle op verleende vergunningen is noodzakelijk.

            *handhaving:

~Het toezicht op de naleving van de bepalingen van APV, muziek- vergunningen, horecavergunningen, parkeer en wachtverboden e.a. moet worden verbeterd.

*overlast vliegverkeer:

~Het gemeentebestuur van Ermelo moet, zoals de nabuurgemeenten reeds eerder hebben gedaan, ageren tegen de te verwachten overlast van vliegverkeer ten gevolge van de aanzienlijk uitbreiding van het vliegveld bij  Lelystad (30.000 vliegbewegingen per jaar met grote toestellen en 1,4 miljoen passagiers !) . Niet alleen het aan - en afvliegen kan hinder veroorzaken, maar voorkomen moet worden, dat boven Ermelo een deel van de ”wachtkamer” bij het aanvliegen wordt gesitueerd. 

*zwerfvuil en vernielingen:

~Bij de handhaving zal hoge prioriteit moeten worden toegekend bij het bestrijden van vervuilers en vernielers. Milieu-inspecteurs en politie moeten streng optreden. De opruimkosten en veroorzaakte schade moeten waar mogelijk worden verhaald. 

Namens de voorzitters van bovenstaande wijkplatforms:

 

Mr. J.G.L. Janssen 

 

 

 

 

Verslag van de interactieve bijeenkomst Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Ermelo (GVVP) met de leden van de raad  (in het bijzonder leden van de commissie openbare werken die in het forum zitten).

Plaats: gemeentehuis (De Dialoog) Datum: 31 augustus 2005

Publiek: ± 170 aanwezigen Tijd : 19.30 – 22.00 uur

Voor zover bekend bij de notulist worden de namen van aanwezigen in het publiek in dit verslag vermeld.

Inleiding.

De voorzitter, de heer De Haan van de VVD, heet iedereen welkom en stelt de commissieleden voor. Dit zijn de heer Arts van de SP, de heer mr. Van den Bosch van het CDA, de heer Bakker van de VVD, de heer Geijtenbeek van de ChristenUnie, de heer Van der Knaap van Gemeentebelang, de heer Klappe van Progressief Ermelo, de heer Snoek van de SGP en de heer Vogelsang van Dorpspartij Ermelo en. Als notulist is aanwezig mevrouw Smit.

Hij geeft aan dat er in totaal circa 400 reacties zijn ontvangen over het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP), waarvan 140 via het internet en circa 300 schriftelijke reacties.

Deze avond is op initiatief van de gemeenteraad tot stand gekomen. Het doel hiervan voor de commissieleden is om de mening van de burgers te horen over bepaalde zaken. De raad zal mogelijk deze informatie als bouwstenen voor het beleidskader (de startnotitie) gebruiken. De startnotitie wordt in oktober in de raadscommissie Openbare Werken ne de raad besproken.

De voorzitter geeft aan dat het niet de bedoeling is om vanavond op specifieke situaties in te gaan. Het gaat vooral om de hoofdlijnen waarbij voorbeelden gebruikt kunnen worden aan de hand van bepaalde situaties. Hetgeen over specifieke situaties gezegd wordt, zal wel genotuleerd worden. Deze inbreng zal zo veel mogelijk worden meegenomen door de commissieleden bij de totstandkoming van het uiteindelijke GVVP.

De voorzitter merkt op dat de presentatie gemaakt is en gehouden wordt door de heer Terry Albronda en mevrouw Judith Everaars van adviesbureau Oranjewoud. Alle getoonde sheets en de verslagen worden op internet gepubliceerd en zullen ook verkrijgbaar zijn bij de balie in het gemeentehuis.

Vanuit het publiek wordt gevraagd waarom de betreffende wethouder niet bij de commissieleden op het podium zit om vragen te beantwoorden.

De voorzitter antwoordt dat de wethouder onderdeel uitmaakt van het college en dat het college een uitvoerend orgaan is. Het moet straks de GVVP gaan uitvoeren, waarbij de raad controleert. Vanavond kunnen de burgers praten met de commissieleden OW en zij zijn de vertegenwoordigers van de raad.

De voorzitter geeft aan dat de opbouw van het plan van aanpak GVVP uit zes elementen is opgebouwd, namelijk de voorbereiding, de visievorming, de uitwerking, een concept GVVP, de bestuurlijke afhandeling en de evaluatie. Een evaluatie geeft aan of de ontwikkelingen wel of niet geslaagd zijn. Vanuit het publiek wordt gevraagd wie er onderdeel uitmaken van de klankbordgroep. De voorzitter geeft daar later op de avond antwoord op.

- 2 -

Presentatie door Oranjewoud.

De presentatie wordt gehouden door ing. T.J. (Terry) Albronda, senior adviseur Verkeer & Vervoer van Oranjewoud. Hij geeft aan dat de gemeente het bureau Oranjewoud gevraagd heeft ondersteuning te bieden bij het opstellen van het GVVP.

Hij legt uit wat een GVVP is. Een GVVP beschrijft het beleid op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende 10 jaar. Het plan is uitgebreider dan enkel het aspect van de verkeersveiligheid.

Hij zegt dat het GVVP beleid op hoofdlijnen aangeeft en dat het geen uitwerkingsplan is. Het GVVP bestaat uit twee onderdelen, namelijk een uitvoerings- en een beleidsgedeelte.

De heer Albronda geeft aan dat een GVVP voorwaarden schept voor een doelmatig, veilig en duurzaam verkeer- en vervoerbeleid. Met het GVVP beschikt de gemeente over een integraal en samenhangend verkeer- en vervoerbeleid dat aansluit bij de ontwikkelingen van het dorp. Hierbij spelen educatie en evaluatie een belangrijke rol.

Bij het opstellen van een GVVP moet rekening gehouden worden met het vastgestelde rijks- en provinciaalbeleid. De effecten voor de gemeente Ermelo worden bekeken en meegenomen in het GVVP.

Hij ligt enkele aspecten toe van het beleid op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau. Hij zegt dat de gemeente Ermelo momenteel aan het begin staat van het opzetten van een GVVP en dat er zoveel mogelijk aspecten meegenomen moeten worden.

Hij geeft aan dat de afgelopen tijd vooral aan de probleeminventarisatie gewerkt is. Door middel van een enquêteformulier konden de burgers aangeven waar de knelpunten liggen. Daaruit bleek vooral dat de autobereikbaarheid van Ermelo en van het centrum van Ermelo onder druk staan. Ook de parkeersituatie in het centrum en de kwaliteit van het openbaar vervoer baart zorgen. Hij merkt op dat de verblijfsfunctie in een aantal straten in Ermelo niet optimaal is. Dit komt vooral omdat de straten veelal 30 km zones zijn maar dat de inrichting hiermee niet overeen komt.

Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat de Oude Nijkerkerweg erg smal is en dat dit vooral voor fietsers gevaarlijke situaties oplevert.

Ten aanzien van de diverse verkeersonveilige situaties in Ermelo merkt de heer Albronda op dat deze bekend zijn geworden door registratie van het aantal ongevallen. Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat niet bij alle ongevallen registratie plaatsvindt omdat de politie niet altijd ter plaatse wil komen. Tevens wordt aangegeven dat een geregistreerd getal niet alleszeggend is, omdat de gevoelswaarde bij een gevaarlijke verkeerssituatie ook een rol speelt.

De heer Albronda bevestigt dit, maar geeft aan dat daarom gewerkt wordt met een bepaalde ophogende factor die gehanteerd wordt bij de bepaling van het aantal ongevallen.

Een ander gepresenteerd probleem betreft de ontbrekende schakels in het fietsnetwerk in Ermelo. Vanuit het publiek wordt aangegeven dat fietsers op sommige stukken gedwongen zijn op het asfalt te fietsen omdat de fietsvoorzieningen zeer slecht van kwaliteit zijn. Vooral de situatie op de Oude Nijkerkerweg wordt als zeer slecht bestempeld door de burgers.

De heer Albronda zegt dat vooral door de drukte op de weg de oversteekbaarheid van gebiedsontsluitingswegen te wensen over laat en dat dit momenteel nog een knelpunt is.

Hij sluit de presentatie af door te zeggen dat getracht zal worden rekening te houden met de genoemde factoren bij de totstandkoming van het GVVP.

Vanuit het publiek wordt gevraagd waarom er door de gemeente een adviesbureau wordt ingeschakeld om dit werk te doen en wat voor tegenwicht de commissie kan bieden tegen Oranjewoud.

De voorzitter antwoordt dat het soms nodig en verstandig is om, vooral als kleinere gemeente, expertise van buitenaf in te schakelen.

- 3 -

De heer Van den Bosch geeft aan dat de raad zeer kritisch is als het om inschakelen van deskundigen gaat. De commissieleden kunnen op hoofdlijnen wel goed beoordelen of het advies van een extern bureau inspeelt op de behoeften van Ermelo. Hij zegt dat de commissieleden dus goed in staat zijn tegenwicht te bieden aan Oranjewoud.

Vanuit het publiek wordt gevraagd wie de opdrachtgever is voor het inschakelen van een adviesbureau. De voorzitter merkt op dat het college de opdracht verleent.

Een andere vraag is in hoeverre er afstemming plaatsvindt met de buurgemeenten betreffende de verkeersplannen.

De heer Vogelsang geeft aan dat het om een gemeentelijk vervoersplan gaat en dat de eigen gemeente voorop staat. Wel vindt er overleg met buurgemeenten plaats.

Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat een adviesbureau mogelijk te veel afhankelijk is van de wil van de gemeente, omdat ze anders de opdracht niet krijgen. De kwaliteit van een adviesbureau is mede afhankelijk van de kwaliteit van de opdrachtgever.

Een bewoner van de Hamburgerweg geeft aan dat jaren geleden een ander adviesbureau DHV ook plannen bedacht heeft, waar de bewoners nu het slachtoffer van zijn. De voorzitter zegt dat de gemeenteraad destijds die plannen heeft goedgekeurd en dat de raad dus verantwoordelijk daarvoor is en niet het adviesbureau.

Vanuit het publiek wordt gevraagd waarom de plannen van vijf jaar terug niet eerst worden afgerond voordat er opnieuw een discussie plaatsvindt over nieuw beleid. Er wordt gezegd dat de gemeente zich moet schamen en gewoon aan het werk moet gaan om onder andere goede fietspaden aan te leggen. De commissieleden worden uitgedaagd een wandeling te komen maken op de Oude Nijkerkerweg en de situatie ter plaatse te beoordelen.

De heer Geijtenbeek geeft aan ook meer aanleg van fietspaden te willen maar er moeten afwegingen gemaakt worden tussen de financiële middelen en de te realiseren wensen. Hierdoor kan niet alles tot stand komen wat de burgers willen.

Vanuit het publiek wordt gezegd dat Ermelo veel mooie, goed onderhouden fietspaden heeft.

Een verkeersouder uit het publiek vraagt wat de inbreng is bij de totstandkoming van het GVVP van de betreffende verkeersambtenaar. Deze ambtenaar is voor hen gesprekspartner en kent de problematiek goed.

De voorzitter geeft aan dat er tussen Groenewoud en de ambtenaar veel contact is inzake de plannen en dat hij grote inbreng heeft in het geheel. Een ambtenaar heeft vooral technische expertise en wordt op de hoogte gesteld van de stand van zaken.

Een algemene opmerking uit het publiek is dat de gemeente moet proberen de problemen op te lossen en niet te verschuiven. Als voorbeeld wordt genoemd de gevaarlijke situatie op de Dr Holtropstraat door het aanbrengen van een drempel.

De heer Klappe geeft aan dat mensen problemen op eigen wijze ervaren. Wat de een een probleem vindt, vindt de ander acceptabel. Dit geldt ook voor de verschillende oplossingen, hetgeen dilemma’s oplevert voor de politiek.

Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat de voorlichting aan de burgers minimaal is, vooral bij nieuwe situaties. Als voorbeeld worden de uitritconstructies op de Ericalaan genoemd. Het is niet voldoende bekend bij de burgers hoe de situatie in elkaar steekt. Tevens wordt gezegd dat ambtenaren niet altijd de gestelde vragen van de burgers goed beantwoorden.

De heer Van der Knaap bevestigt dat de informatie naar de burgers toe niet altijd goed verloopt. Het is belangrijk de burger betrokken te houden bij nieuwe situaties. Hij geeft aan dat de commissieleden volksvertegenwoordigers zijn en dat ze daarom naar de burgers toe juist duidelijkheid moeten scheppen. Hij geeft aan dat de leden zelf ook de verschillende wijken zijn ingegaan om in gesprek te komen met de burgers en de wijkplatforms. Ook wordt de burger geïnformeerd door de gemeentepagina in de krant en via het internet.

- 4 -

Discussie over de stellingen

Na de pauze volgt de discussie over de stellingen. De voorzitter maakt met instemming van de aanwezigen in het publiek de afspraak dat de bijeenkomst om 22.00 uur eindigt. De voorzitter zegt dat er zes stellingen uit de enquête als speerpunten naar voren zijn gekomen die vanavond aan de orde kunnen komen. Alle mensen in de zaal hebben zowel een rode als een groene kaart. Indien men het met de stelling eens is kan men de groene kaart opsteken en is men het oneens met de stelling dan kan men de rode kaart gebruiken.

De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is dat de discussie op globaal niveau zal plaatsvinden en dat enkel de hoofdlijnen besproken zal worden.

Hij beantwoordt eerst de gestelde vraag over de samenstelling van de klankbordgroep door te zeggen dat die groep bestaat uit verschillende partijen en belanghebbenden bij het verkeers- en vervoersbeleid en circa 10 a 15 man omvat (bijvoorbeeld politie, wijkverenigingen, ondernemers).

 

Stelling 1: Er moet meer geld beschikbaar komen voor fietsvoorzieningen, zodat het fietsgebruik gestimuleerd kan worden. Prioriteit bij de fiets!

Het publiek steekt overwegend groene kaarten op en is het dus met de stelling eens.

De heer Beurs merkt op dat prioriteit voor de fiets inhoudt dan men de fiets boven de auto verkiest. De heer Bakker is het eens met de stelling en geeft aan dat er een goede uitvoering van het fietsplan moet plaatsvinden. Deze plannen kosten wel veel geld en die zullen bij de burger verhaald moeten worden.

Vanuit het publiek wordt aangegeven dat er gekozen moet worden door de politiek of men geld voor de fiets wil gebruiken ten kosten van bijvoorbeeld voorzieningen voor de auto. De heer Bakker zegt daar geen voorstander van te zijn.

De heer Klappe vindt het jammer dat er het afgelopen jaar zo weinig fietspaden zijn aangelegd. Als de burgers massaal aangeven dat daar de prioriteit moet liggen, ondersteunt hij dat.

De heer Van den Bosch geeft aan dat er middelen verdeeld moeten worden over verschillende aspecten. Er moeten daardoor keuzes gemaakt worden anders ontstaan er tekorten in de begroting. Hij zegt dat er wel een nieuw fietspad komt bij Speuld richting Leuvenum langs Navobi.

De voorzitter zegt dat de gemeenteraad besloten heeft om het fietsplan minder prioriteit te geven omdat hiervoor niet voldoende middelen beschikbaar zijn.

De heer Vogelsang geeft aan dat de raad wel degelijk prioriteit legt bij de fiets. Er heeft minder onderhoud van de wegen plaatsgevonden en de daarbij overgebleven middelen zijn gebruikt voor de fietspaden.

Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat de stelling heel ruim is geformuleerd.

De heer Kraaij merkt op dat drempels niet fietsvriendelijk zijn. Hij vraagt of het niet mogelijk is een geul van circa 75 cm aan te leggen naast de drempel, zodat de fietsers er veilig langs kunnen fietsen.

De heer Van Kasteel geeft aan dat de scholen en de ouders goede verkeerseducatie moeten geven aan kinderen.

Een bewoonster van de Fokko Kortlanglaan vraagt of het mogelijk is een fietstunnel onder de spoorlijn aan te leggen zodat de aanwonenden makkelijker richting de Harderwijkerweg kunnen komen.

Mevrouw Adam vraagt naar het nut van de witte strepen op de wegen in het buitengebied. Zij geeft aan dat het geld daarmee over de balk gegooid is.

De heer Snoek zegt dat er inderdaad op veel wegen dergelijke witte stroken zijn aangebracht. Hij merkt op dat het geen fietspaden zijn maar suggestiestroken. Deze suggestiestroken moeten de weg voor het beeld veiliger maken en horen bij een 60 km inrichting. Men mag er met de fiets dus overheen fietsen.

- 5 -

Stelling 2: Ook met 60 km/uur is Speuld bereikbaar

Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat de Drieërweg een doorgaande weg is en dat men daar op een snelle manier moet kunnen rijden. Daartegenover wordt gezegd dat er veel wild leeft in de bossen nabij Speuld en dat een regime van 60 km daarom beter is. Er wordt opgemerkt dat vanuit het oogpunt van de veiligheid 80 km niet verantwoord is op de Drieërweg.

Vanuit het publiek komt de opmerking dat de stelling fout geformuleerd is en dat men het altijd met deze stelling eens moet zijn.

Tevens wordt vanuit het publiek herhaaldelijk aangegeven dat 60 km/uur alleen maar zin heeft als er gehandhaafd wordt.

Mevrouw Van der Plas vraagt waarom er gehandhaafd moet worden. Zij geeft aan dat als iedereen de discipline kan opbrengen om zich aan de regels te houden, er geen handhaving nodig is.

Vanuit het publiek wordt aangegeven dat de praktijk uitwijst dat er handhaving nodig is. Tevens wordt opgemerkt dat de politie wel handhavend optreedt indien nodig.

De heer Snoek zegt dat het 2 minuten langer duurt om in Speuld te komen indien de snelheid wordt verlaagd van 80 naar 60 km per uur. Hij geeft aan dat de tijdsduur dus geen goed argument is om een hogere snelheid te hanteren. Tevens betwijfelt hij of men zich houdt aan het snelheidsregime.

De heer Geijtenbeek geeft aan dat de verkeersveiligheid bovenop staat en dat door het terugdringen van de snelheid er minder ongelukken gebeuren. Hij zegt dat onderzoek uitgewezen heeft dat een snelheidsverhoging van 1 km per uur voor 20% meer ongelukken zorgt. Tevens geeft hij aan dat er diverse campings en bushalten gevestigd zijn aan de Drieërweg, waarvan veel mensen gebruik maken. Hij zegt dat de eerste prioriteit de verkeersveiligheid moet zijn en dat daarom de Drieërweg een 60 km weg moet worden.

Vanuit het publiek wordt aangegeven dat er te veel handhavend wordt opgetreden tegen het niet gebruiken van de parkeerkaart en te weinig tegen het te hard rijden. Als voorbeeld wordt de Ericalaan genoemd.

 

Stelling 3: Het openbaar vervoer moet beter, maar bent u bereid hiervoor te betalen.

Het merendeel van het publiek is het met de stelling eens. Er wordt wel opgemerkt dat deze stelling ook niet juist is geformuleerd.

De heer Vogelsang zegt dat vooral de buurtbus meer lijnen moet krijgen. Hij geeft aan dat indien de vervoerscapaciteit van de bussen wordt verlaagd, ook de kosten naar beneden kunnen. De voorraad bussen moet dus aangepast worden aan de vraag.

De heer Poolen zegt dat het laten rijden van grote bussen op onrendabele lijnen goedkoper is dan de voorraad bussen aanpassen.

Hij merkt op teleurgesteld te zijn over de avond. Er wordt te veel ingegaan op individuele punten uit het plan in plaats van de grote lijnen.

Tevens geeft hij aan dat veel (verkeers)problemen zijn ontstaan door verschuiving. Als voorbeeld noemt hij het niet op tijd gereed zijn van de Tweede Verbindingsweg, de Spijkweg en de Harderwijkerweg. Hierdoor ontstaat er te veel verkeersdrukte op andere wegen, hetgeen voor problemen zorgt. Hij zegt dat er geen doortastende politiek bedreven wordt.

De heer Van den Bosch geeft de heer Poolen gedeeltelijk gelijk, maar voegt daar aan toe dat het om de beeldvorming gaat voor het GVVP. Hij zegt dat de commissieleden de signalen van de burgers oppikken en deze zo mogelijk zullen vertalen naar het beleid. Hij vindt deze avond dan ook zeker zinvol.

- 6 -

De heer Poolen bevestigt dat de mening van de burgers belangrijk is, maar benadrukt dat daar ook consequenties aan hangen. Hij zegt dat er door de gemeente besluiten genomen worden zonder de consequenties daarvan na te gaan.

Tevens merkt hij op dat het kennisniveau in de zaal verschillend is en dat dit gevolgen kan hebben voor argumenten en situaties. Hij geeft aan dat de achtergrond van de mensen een rol speelt deze avond.

Een lid van de samenwerkende bonden van ouderen merkt op dat de buurtbus inderdaad vaak zonder mensen rijdt en dat vooral ’s ochtends en ’s avonds gebruik wordt gemaakt van de bus.

Mevrouw Hofman geeft aan dat er vooral gekeken moet worden naar de inrichting van de wegen in Ermelo. Als voorbeeld noemt ze de omgeving van scholengemeenschap Groevenbeek, waar veel jongeren fietsen en er dus goede fietsvoorzieningen moeten zijn. Ook noemt ze Kerkdennen waar veel vrachtverkeer rijdt.

Een bestuurslid van de buurtbus zegt dat scholen wel degelijk goede educatie verschaffen. Hij merkt op dat er momenteel weinig geld beschikbaar is in de kassa van de buurtbus en dat er ook weinig animo is voor de bus. Men rijdt graag met eigen vervoer en niet met de buurtbus.

Vanuit het publiek wordt gezegd dat er wel veel regiotaxi’s rijden en gevraagd of dat niet omgezet kan worden naar bussen.

 

Stelling 4: Handhaving in 30 km zones is niet nodig. Deze zijn dusdanig ingericht dat ze de gewenste snelheid uit zichzelf afdwingen.

Vanuit het publiek wordt opgemerkt dat de situatie nabij de Margrietschool zeer treurig is. Er wordt gezegd dat er een gedragsverandering nodig is om de weggebruikers minder hard te laten rijden. Ook zullen de opvoeders van kinderen daarin een taak hebben.

De heer Van den Bosch geeft aan dat de weggebruikers ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben.

De heer Vogelsang merkt op dat het vaak de ouders zelf zijn die te hard rijden als ze hun kinderen naar school brengen. Het gedrag van de verkeersdeelnemer is belangrijker dan handhaving.

Vanuit het publiek wordt gesuggereerd alle voorrangswegen in Ermelo af te schaffen. Hierdoor voorkom je lange, rechte wegen die uitnodigen tot hard rijden. In de gemeente Laren hebben ze daar goede ervaringen mee opgedaan.

De heer Bakker zegt dat deze maatregel geen soelaas biedt. Als voorbeeld noemt hij wijk West, waar een 30 km regime geldt. Hij geeft aan dat daar ook te hard wordt gereden ondanks dat er wegen van rechts zijn waaraan de weggebruiker voorrang moet verlenen.

Rijschoolhouder Van Buren geeft aan dat op sommige verkeerssituaties in Ermelo de nadruk gelegd moet worden. Hij heeft de indruk dat de gemeente de kosten te hoog vindt om bepaalde maatregelen te nemen. Als voorbeeld noemt hij de situatie bij de Hamburgerweg en de school. Hij zegt dat de verantwoording daarvoor bij de gemeente ligt.

Vanuit het publiek wordt aangegeven dat er zeer lang over bepaalde knelpunten in Ermelo gepraat wordt en dat er niks aan wordt gedaan. Als voorbeeld wordt de situatie op de Horsterweg en de Hamburgerweg genoemd. Ook de situatie met de grote vrachtwagens van Polskamp op de hoek bij de Margrietschool zijn hen een doorn in het oog.

Vanuit het publiek wordt ook de situatie nabij de Wereldwinkel als knelpunt genoemd. Er wordt gevraagd of de gemeente wel de consequenties van de te nemen maatregelen overziet. Er zijn gevaarlijke situaties ontstaan doordat op een andere locatie een verkeersmaatregel is getroffen. Volgens het publiek kan dit niet de

- 7 -

bedoeling zijn geweest en moeten ook de details goed bekeken worden tijdens het ontwikkelen van een visie.

De heer Van der Knaap geeft aan dat er bij een nieuw plan goed wordt nagedacht over de te verwachten situatie en dat tevens naar details gekeken wordt. Hij merkt op dat deze avond vooral ook bedoeld is om genoemde situaties naar voren te brengen.

De heer Geijtenbeek zegt dat het aanleggen van drempels bedoeld is om de snelheid te reduceren. Als iedereen langzamer gaat rijden kunnen de drempels weer verwijderd worden.

Vanuit het publiek wordt aangegeven dat het weghalen van de drempels ook geld kost.

Een bewoner van de Wiekslag merkt op dat zijn achtertuin aan de Telgterweg grenst en dat deze weg als een racebaan gebruikt wordt. Hij merkt op dat de gemeente maatregelen heeft getroffen in de vorm van palen met borden maar dat daar vervolgens niets mee gedaan wordt. Hij geeft aan dat de getroffen maatregelen veel geld gekost hebben maar dat het geen effect heeft gesorteerd. In zijn ogen zijn er halve maatregelen getroffen.

De heer Bakker geeft aan dat er inderdaad twee palen zijn geplaatst maar dat er een verwisselbaar bord bij hoort, die dus op een van de palen gehangen kan worden.

De voorzitter merkt op dat het 22.00 uur is geweest en dat de resterende twee stellingen niet meer aan de orde hebben kunnen komen. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.

 

 

Van de Gemeente Ermelo

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland
Inspraak omgevingsplannen
Antwoordnummer 411
6800 WC ARNHEM.

Ontvangen op 20 februari 2004

ons kenmerk red/typ bijlage(n) inlichtingen bij

hkas/cb452 dhr. H. Kasteel 1

I 0 4 0 " 2 - 3 4 tel. 0341-567254 I '-

onderwerp: reactie gemeente Ermelo op ontwerp PVVP-2.

Geacht college,

Op 2 december 2003 heeft u ons het ontwerp Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP-2) toegezonden. In uw begeleidend schrijven geeft u aan dat de inspraakprocedure voor het ontwerp PVVP-2 van 15 december 2003 tot en met 15 februari 2004 loopt. 

Tevens geeft u aan dat de zienswijzen over deel A Hoofdlijnen van beleid en de opmerkingen bij deel B Dynamische beleidsagenda worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling door Provinciale Staten.

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid onze zienswijze te geven op het ontwerp PVVP-2. Aangezien het ontwerp PVVP-2 in een drietal onderdelen is verdeeld hebben wij onze reactie per onderdeel benoemd. Volledigheidshalve merken wij op dat het kaartmateriaal dat is opgenomen in Deel C Bijlagenrapport wat ons betreft een aantal onvolkomenheden vertoont. Ook onze zienswijze hierop hebben wij betrokken bij de reactie op het ontwerp PVVP-2.

Deel A - Hoofdliinen van beieid

In hoofdstuk 3 Visie op netwerken wordt bij paragraaf 3.1 verwezen naar kaart A4

Visiekaart wegennet 2014. Op deze kaart wordt aangegeven dat de N303 Putten-Ermelo-Harderwijk de functie heeft van een regionale ontsluiting.

In hoofdstuk 6 Regionale uitwerking wordt bij 6.2 Regio uitwerking Noordwest-Veluwe aangegeven dat de N303 een belangrijke functie heeft voor het lokaal, stedelijke verkeer.

 

Reactie gemeente Ermelo:

Gelet op de problemen die ten aanzien van de verkeersveiligheid en leefbaarheid aanwezig zijn op de N303 Putten-Ermelo-Harderwijk pleiten wij ervoor dat de N303 ter plaatse van Ermelo een lokaal stedelijke functie krijgt. Om te komen tot deze functie van de N303 zal uitgangspunt moeten zijn dat de rondweg ter plaatse van Putten wordt doorgezet naar de A28, afslag Nulde.

Hiermee wordt voorkomen dat "doorgaand" regionaal verkeer gebruik maakt van de N303 Putten, Ermelo, Harderwijk. Postadres Postbus 500 3850 AM Ermelo bezoekadres Raadhuisplein 2, telefoon 0341 567321 fax 0341 567369 email gemeente(Wernelo nl banknummer 28 50 02 449 In hoofdstuk 6 Regionale uitwerking wordt bij 6.2 Regio uitwerking Noordwest-Veluwe aangegeven dat de leefbaarheid in Putten wordt verbeterd met een omleiding van de N303. De verkeersstudie zal moeten uitwijzen of op termijn doortrekking van de rondweg Putten naar de A28 nodig is ten behoeve van het regionale verkeer.

Wij willen u er op wijzen dat de problemen die in Putten aanwezig zijn ten aanzien van de leefbaarheid ook aanwezig zijn in Ermelo. Deze problemen worden bevestigd op de kaarten A1 tot en met A3. Op deze kaarten worden de knelpunten die er zijn wat betreft de bereikbaarheid, leefomgeving en verkeersveiligheid op de N303 ter plaatse van Ermelo aangegeven. Ook vanuit deze problematiek zijn wij sterk voorstander van het doortrekken van de rondweg Putten naar de A28 ter verbetering van de situatie ter plaatse van Ermelo.

Een ander aspect dat wij hierbij tevens willen betrekken betreft de ecologische verbinding in oost-west richting tussen Ermelo en Putten. Deze ecologische verbinding is er bij gebaat als er een afname is van het doorgaande verkeer oftewel dat het regionale verkeer wordt afgewikkeld via het hoofdwegennet. Doortrekking van de rondweg Putten naar de A28 is essentieel voor het bewerkstelligen van een afname van het regionale verkeer tussen Ermelo en Putten. De ecologische verbinding op de N303 tussen Ermelo en Putten zal hierdoor aanzienlijk verbeterd worden.

In hoofdstuk 3 Visie op netwerken wordt bij paragraaf 3.2 Openbaar vervoer net aangegeven dat het mobiliteitsbeleid is gericht op maatregelen die de kwahteit en aantrekkelijkheid van het OV vergroten. Hierbij wordt uitgegaan van een drielagig OVsysteem.

Uitgangspunt voor het Openbaar Vervoer is opgenomen in kaart C3 van deel C Bijlagenrapport "ruggengraat van het Openbaar Vervoer n.a.v. de bezuinigingen 2003". Voor het lijnennet ter plaatse van Ermelo valt op dat de regionet lijn Harderwijk-Amersfoort onderdeel uitmaakt van het lijnennet.

Reactie gemeente Ermelo:

Momenteel bestaat er veel onzekerheid en onduidelijkheid over het openbaar vervoer op de Veluwe na 2004. Op korte termijn zal de aanbesteding van het openbaar vervoer, concessiegebied Veluwe plaatsvinden. Het kaartmateriaal dat is opgenomen in het programma van eisen voor deze aanbesteding geeft aan dat er in ieder geval een snelnet verbinding zal zijn tussen Harderwijk en Barneveld.

In het ontwerp PVVP-2 is Kaart C3 opgenomen in het Bijlagenrapport. Deze kaart geeft aan dat naast een HOV snelnetlijn Harderwijk-Barneveld er ook een HOV regionetlijn Harderwijk-Amersfoort is opgenomen. Het is ons echter niet duidelijk hoe kaart C3 zich verhoudt met het kaartmateriaal dat is opgenomen in het programma van eisen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer op de Veluwe. Uiteraard zien wij de regionetlijn Harderwijk-Amersfoort graag opgenomen in de dienstregeling van de vervoerder.

Als de regionet lijn Harderwijk-Amersfoort wordt opgenomen in de dienstregeling zien wij ter plaatse van Ermelo graag dat het NS-station in het centrum van Ermelo wordt aangedaan. Hierdoor zal de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer in Ermelo in de toekomst gehandhaafd blijven. In hoofdstuk 3 Visie op netwerken, paragraaf 3.2 Openbaar \/en/oernef onderschrijft u dit beleid ook.

- 3 -

In hoofdstuk 3 Visie op netwerken wordt bij paragraaf 3.4 Netwerk van fietsverbindingen het beleid ten aanzien van de fiets omschreven.

Reactie gemeente Ermelo:

Wat betreft het bovenlokale fietsnetwerk hebben wij een aantal bemerkingen. Ten aanzien van de totstandkoming van dit netwerk plaatsen wij een aantal kanttekeningen. Wij zijn ambtelijk betrokken geweest bij het opstellen van het bovenlokale fietsnetwerk. Tijdens meerdere bijeenkomsten hebben wij informatie aangeleverd. Deze informatie heeft gediend als input voor het opstellen van dit netwerk. Op het concept bovenlokaal fietsnetwerk hebben wij bemerkingen geplaatst, echter deze bemerkingen zijn niet opgenomen in het kaartmateriaal. Wij moeten dan ook constateren dat het kaartmateriaal dat is opgenomen in het ontwerp PVVP-2 ten behoeve van het bovenlokale fietsnetwerk wat betreft de situatie in Ermelo niet juist is.

Wij verzoeken u om afzonderlijk terug te komen op het bovenlokale fietsnetwerk en de door ons reeds aangeleverde informatie te betrekken bij de vervaardiging van het kaartmateriaal. Voor een meer uitgebreide reactie verwijzen wij u graag naar de reactie die is opgesteld door de regio Noordwest-Veluwe.

In deze reactie wordt nader ingegaan op de hoeveelheid tijd en energie die ambtelijk is ingezet om te komen tot een bovenlokaal fietsnetwerk. Ook wordt ingegaan op de afstemming die ons inziens moet plaatsvinden in het kader van de diverse beleidsplannen voor de fiets.

In hoofdstuk 6 Regionale uitwerking wordt bij 6.2 Regio uitwerking Noordwest-Veluwe een viertal opgaven geformuleerd.

Opgave 3 geeft aan dat de N303 Putten, Ermelo, Harderwijk een zwaar belaste verbinding is. De kaarten A1 tot en met A3 geven daarbij aan dat er een knelpunt is wat betreft de bereikbaarheid, leefomgeving en verkeersveiligheid op de N303 tussen Ermelo en Harderwijk.

Opgave 4 vraagt aandacht voor het verbeteren van de fietsvoorzieningen op de Veluwe.

Reactie gemeente Ermelo:

Ter verbetering van de verbinding N303 Putten, Ermelo, Harderwijk worden concretemaatregelen niet omschreven in het ontwerp PVVP-2, maar afhankelijk gesteld van de verkeersstudie. Wij pleiten ervoor dat de omleiding van de N303 bij Putten wordt doorgezet naar de A28, afslag Nulde.

Hiermee wordt voorkomen dat doorgaand regionaal verkeer gebruik maakt van de N303 Putten, Ermelo, Harderwijk. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de reactie over dit onderwerp op pagina 1. Ten aanzien van opgave 4 hechten wij er veel waarde aan dat er een goede afstemming is tussen de diverse beleidsnota's voor de fiets, in het bijzonder de afstemming tussen het bovenlokale fietsnetwerk dat onderdeel uitmaakt van het PWP-2 en het in voorbereiding zijnde fietstotaalplan waarin de gemeente Apeldoorn voor de Veluwe een coordinerende rol vervult. Momenteel constateren wij dat er onvoldoende afstemming tussen de diverse beleidsplannen plaatsvindt. Deze afstemming is essentieel om te komen tot een hoog kwaliteitsniveau voor het toekomstig fietsbeleid.

- 4 -

Deel B - Dynamische Beleidsagenda

Hierop hebben wij inhoudelijk geen bemerkingen. Wel vragen wij aandacht voor de haalbaarheid van genoemde projecten in relatie tot met name de beschikbare financiele middelen.

Deel C - Bijlagenrapport

Bij hoofdstuk 6 Openbaar vervoer wordt verwezen naar kaart C3 Ruggengraat

Openbaar Vervoer (n.a.v. bezuinigingen 2003).

Reactie gemeente Ermelo:

Als voorwaarde voor het Regionet ter plaatse van Ermelo zien wij graag opgenomen dat het NS-station in het centrum van Ermelo ook wordt aangedaan door de bus. Verder verwijzen wij naar de reactie die is geformuleerd op pagina 2.

Hoofdstuk 8 Fiets geeft aan hoe het bovenlokale fietsnetwerk voor Gelderland tot stand is gekomen.

Reactie gemeente Ermelo:

De reactie op het bovenlokale fietsnetwerk, in relatie tot het in voorbereiding zijnde fietstotaalplan is opgenomen bij Deel A, hoofdstuk 3 Visie op netwerken, paragraaf 3.4 Netwerk van fietsverbindingen. Zie hiervoor de reactie die is geformuleerd op pagina 2.

Wij hopen met deze reactie een bijdrage te leveren aan het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan-2. Om er zeker van te zijn dat onze reactie betrokken wordt bij de uiteindelijke vaststelling van het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan-2 verzoeken wij u bij ontvangst van deze brief een bevestiging hiervan aan ons toe te zenden.

Voor nadere informatie en/of een toelichting op onze zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer H. Kasteel van de afdeling Openbare Werken via doorkiesnummer

(0341)-567254.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

de secretaris,                                                      de burgemeester,

mevr. drs. WrGTJTvan tie Weijer.                    ing. W.P. Omta.

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.