CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

CDA duldt geen kritiek in eigen blad en wil de hoofdredacteur van het blad Christen Democratische Verkenningen, Thijs Jansen, de laan uitsturen

Bron: Trouw 31-08-'07
Van onze redactie politiek

 

Het CDA is bang voor kritische geluiden uit eigen huis, zegt hoofdredacteur Jansen die de partij kritisch volgt en nu zijn ontslag aanvecht. Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA wil de hoofdredacteur van het blad Christen Democratische Verkenningen, Thijs Jansen, de laan uitsturen. Het WI vindt dat het blad een te afwijkende koers volgt. Jansen vocht zijn ontslag gisteren aan voor de kantonrechter in Utrecht, die over drie weken uitspraak doet.

De rechtszaak is de climax van een slepend conflict over de koers van het blad, dat aan de weg timmert met controversiŽle en politiek gevoelige onderwerpen, zoals de marktwerking in de zorg, de oorlog in Irak en de rol van religie in onze democratie. In het jongste nummer leverde de christen-democratische oud-minister Kooijmans fundamentele kritiek op de politieke steun van het demissionaire kabinet-Balkenende I en zijn partij aan de Amerikaans-Britse inval in Irak, tot ergernis van de partijtop.

De eerste meningsverschillen tussen Jansen en de toenmalige WI-directeur Ab Klink, nu minister van VWS, dateren van 2003. Volgens Jansen zijn de spanningen toegenomen sinds het CDA regeert. De partij is huiverig voor kritische geluiden uit eigen huis. In zijn verweer tegen het ontslag beroept de hoofdredacteur zich op de redactionele onafhankelijkheid van het blad, vastgelegd in een redactiestatuut. Hij beschouwde de inmenging en bemoeienis van Klink de afgelopen jaren als strijdig daarmee. In 2005 leidde een ingreep van Klink tot het vertrek van Dorien Pessers, hoogleraar rechtstheorie aan de VU, die kort tevoren tot de redactie was toegetreden. Zij vond het ingrijpen ontoelaatbaar.

De meningsverschillen liepen zo hoog op dat Klink de hoofdredacteur begin 2007 voor de keuze stelde in te binden of ontslag te nemen. Jansen weigerde op deze keuze in te gaan. Het CDA beschouwt de kwestie als ’een personele zaak’ waarop het geen commentaar wil leveren. Tegenover de kantonrechter verklaarde het WI dat Jansen te veel vrijheid nam. Ondanks de gespannen sfeer heeft Jansen, die vijftien jaar geleden bij het WI in dienst trad, zijn werk als hoofdredacteur de afgelopen maanden gewoon voortgezet.

Jansen heeft na de Fortuyn-revolte in 2002 naar zijn zeggen bewust gepoogd lastige onderwerpen aan te snijden. Hij trok ook denkers van buiten het CDA aan, onder wie Pessers, de cultuursocioloog GabriŽl van den Brink en de filosoof Ad Verbugge. Dat strookte volgens hem met de ’gewetens- en vooruitdenkfunctie’ die het blad behoort uit te oefenen. „Maar Klink wilde geen kritiek in een eigen blad.”

 

 

Censuur in Nederland en de geschiedenis van de Omroepbijdrage met praktijk voorbeelden uit heden en verleden
JH10 Het gevaar! Het "doodzwijgen van Groep Hop tijdens de verkiezingen gemeenteraad 2006" gaat de jaren erna gewoon door. Groep Hop is een gevestigde politieke partij die in 2006 een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd in Ermelo. In 2007 bij de provinciale verkiezingen Gelderland. In alle Ermelose gemeentegidsen 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 wordt Groep Hop als politieke groepering niet vermeld. Op de website van de gemeente Ermelo worden alle Ermelose politieke groeperingen tot 090909 vermeld maar NIET Groep Hop. Ermelo 2010: "Als u in Ermelo iemand kent wilt u haar/hem vragen in 2010 Groep Hop te stemmen?" Dank u wel.
JH15 Het gevaar! Eindredacteur krant als gespreksleider van een CDA lijsttrekkersdebat!  “Van alle kanten in Ermelo wordt de roep gehoord om deze politieke partij (Groep Hop) dood te zwijgen en ik ben er helaas achter gekomen dat dit waarschijnlijk waar is” schrijft mevrouw Jeanne Dijkstra eindredacteur van het Ermelo's Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek.
JH5 Het gevaar! De GESLOTEN PERSCONFERENTIE! Geschiedenis in Ermelo 10 oktober 2005. Hop laat zich niet door persvoorlichter Oerlemans tegenhouden en breekt door het Ermelose systeem van de GESLOTEN PERSCONFERENTIES heen en heeft daarmee gelijk de primeur met een publicatie over de in een onderonsje overeengekomen verplaatsing van DVS'33 naar het Natuurgebied Zanderij
JH9 Het gevaar! Het CDA lijsttrekkersdebat met eindredacteur krant als gespreksleider! Geschiedenis in Ermelo. Hop WEIGERDE mee te doen aan CDA lijsttrekkersdebat. Hop weigerde geld te betalen aan de PR-commissie van het CDA. Hop WEIGERDE de CDA PR-commissie GEZAG uit te laten oefenen over Groep Hop. Hop WEIGERDE de CDA PR-commissie te laten kijken naar de omvang en draagkracht van Groep Hop. Hop WEIGERDE geld te betalen voor de ILLUSIE van een debat georganiseerd door de PR-commissie van het CDA. Hop trapte daar niet in en deed als enigste lijsttrekker in Ermelo NIET MEE aan het CDA lijsttrekkersdebat. 
JH14 Het gevaar! Een schooldirecteur als gespreksleider van een lijsttrekkersdebat! Schooldirecteur uit Nunspeet met dubbelfunctie gespreksleider BKE lijsttrekkerdebat bedreigt Jan Hop met "stappen" om informatie over de politieke activiteiten van Jan Hop en over gebeurtenissen voor, tijdens en na BKE lijsttrekkersdebat EN PROJECT 31 van Internet te halen! 
JH6 Het gevaar! Gekozen bestuurders die een burger de mond proberen te snoeren. Geschiedenis 10 oktober 2005. Kritische burgers worden in Ermelo door raadsleden van CDA, VVD en Progressief Ermelo eensgezind monddood gemaakt tijdens bijeenkomst Commissie Samenleving. De inspraak van Hop inzake het openbaar maken van de financiŽle onderbouwing voor de verplaatsing van DVS'33 naar natuurgebied de Zanderij wordt absurd genoemd!
459 Het SS verleden van de Omroepbijdrage ongecensureerd op internet! Geheel herschreven door de schrijver de heer H.J. Hoogeveen Putten aangevuld met passende cartoons, belangrijke krantenartikelen, een aantal hyperlinks, correspondentie met de oud-staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs, twee vonnissen en foto's van direct betrokkenen
218 Rechter-plaatsvervanger, vaste civiele advocaat NRC Handelsblad en hoogleraar informatierecht Prof. Dr. Mr. E. J. Dommering (24): "De geschiedenis van de vrijheid van meningsuiting leert dat het inzetten van strafrechtelijke of daarmee vergelijkbare middelen een methode is om de media af te schrikken"
654 Diagnose op bestelling door het Centraal Bureau voor de Statistiek na fiscalisering omroepbijdrage
300 De H.P.H. van Griendsven-norm. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 14 mei 2004 ook in hoger beroep als norm vastgesteld dat een advocaat MET OPZET mag liegen en bedriegen om de vrijheid van meningsuiting van burgers te onderdrukken om kritiek van buitenaf op jeugdzorg en hun handlangers te kunnen censureren. Bron: Zaak Hop tegen advocaat X Raad van Discipline Den Haag no. 3876.
095 De Zutphense ver(hoor)methode representatief voorbeeld van corruptie coalities tussen jeugdzorg en rechtbanken
GH15 Het werk van de Raad voor de Journalistiek kenmerkt zich door geen beslissing op de belangrijkste klacht "de journalist heeft de uitspraken van Hop tijdens het lijsttrekkerdebat CORRECT in haar werkaantekeningen staan maar KENNELIJK MET OPZET op een onjuiste manier in haar berichtgeving over Hop in haar CDA-PR-krantje gezet als voorbeeld hoe gewone burgers tijdens de (gemeenteraad)verkiezingen ook door de journalistiek worden genaaid!
GHAC Hoe komt de grootste christelijke partij van Nederland aan haar stemmen tijdens verkiezingen?
346 CDA duldt geen kritiek in eigen blad en wil hoofdredacteur van het blad Christen Democratische Verkenningen, Thijs Jansen, de laan uitsturen
324

De Frans Groenendijk-norm. "Hoe hoger de persoon in de partij-hierarchie, hoe minder kritiek; hoe fanatieker het eigen denkvermogen werd onderdrukt"

020 Sabotagetechnieken overheid tegen burger: "Dossiers laten verdwijnen of gewoon niet vertellen dat ze er zijn. Of beweren dat bepaalde documenten niet openbaar gemaakt hoeven te worden. zodat de burger eerst daar een proces over moet gaan voeren. Een geintje dat de overheid jegens Oltmans voortdurend heeft geflikt Daarbij krijgt de overheid vaak hulp van een van de hoogste instantie in ons land, de Raad van State"
288 Is er inderdaad sprake van een min of meer gesloten circuit waaruit de kandidaten voor de sleutelfuncties in het openbaar bestuur exclusief en op grond van een partijlidmaatschap gerekruteerd en benoemd worden?
BSC Censuur in Nederland. Waarom mogen gewone burgers NIET weten wie er in bezwaarcommissies zitten met welke nevenfuncties?
GRI Censuur in Nederland. Vereniging van Nederlandse Gemeenten opent helpdesk voor gemeenten nadat J. Hop Ermelo vragen ging stellen over de (bestuurlijke) nevenfuncties van de RAADSGRIFFIER van iedere gemeente in Nederland
GEM Censuur in Nederland. Vereniging van Nederlandse Gemeenten opent helpdesk voor gemeenten nadat J. Hop Ermelo vragen ging stellen over de (bestuurlijke) nevenfuncties van de GEMEENTESECRETARIS van iedere gemeente in Nederland
664 (575) (581) (101) Openbare "jeugdzorg training" voor burgers, bestuurders en ambtenaren van alle gemeenten en provincies. Onderzoek nu eens zelf hoe de uithuisplaatsing van A, de dochter van Judith Leenders en Ron Nienhuis is gerealiseerd door een STICHTING aan de hand van het contactjournaal gezinsvoogd!
STEM Stemwijzer! Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks indien u TEGEN het "doodzwijgen" van Groep Hop bent en TEGEN de gang van zaken rondom de UHP A. bent
   
Het CDA en de Balkenende normen met correspondentie tussen J. Hop en Minister- President Jan Peter Balkenende
GHA Het CDA. Hoe komt de grootste christelijke partij van Nederland aan zijn  stemmen?
452 Het CDA staat in Nederland BOVEN DE WET en kan dus ongestoord de verkiezingsposters van Groep Hop blijven vernielen
346 CDA duldt geen kritiek in eigen blad, wil hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen de laan uitsturen
446 De 1-ste Balkenende-norm: Het naleven van regels door de overheid zelf dient als een visie te worden aangemerkt
447 De 2e Balkenende-norm: Je mag alleen iets zeggen als je het met mij eens bent en bang zijn om tegen mijn beleid te ageren
448 De 3e Balkenende-norm. Ik vervuil het milieu met bergen papierafval om u ervan te overtuigen het met me eens te zijn
449 De 4e Balkenende norm. Justitiemedewerkers worden opgeleid om toe te schrijven naar de conclusie om burgers kapot te maken
290 Hop: "Als u minder te besteden hebt let op milieu retourneer ongevraagd drukwerk aan de afzender"
   

top