SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

 

Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde! De non-verbale communicatie tussen de gehoorde persoon en de persoon of personen “aan de andere kant van de camera” is beperkt Er wordt slechts een tweedimensionaal beeld van (het boven de tafel uitkomende deel van) de gehoorde persoon gegeven

 

255

ADVIES
inzake

Het wetsvoorstel inzake het gebruik van de videoconferentie in het strafrecht


1. Inleiding
Bij brief van 27 oktober 2003 heeft de minister van Justitie de NVvR advies verzocht over een concept voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het gebruik van de videoconferentie in het strafrecht. Het bijgaande advies is voorbereid door een werkgroep uit leden van de vereniging; vertegenwoordigers van de Raad voor de Rechtspraak zijn bij de voorbereiding betrokken.

2. Inhoud voorstel
Het concept-wetsvoorstel voorziet in een wettelijke regeling om het horen per videoconferentie op verschillende momenten in het strafproces of de aanloop daartoe mogelijk te maken, zowel van verdachten als van getuigen en deskundigen. Als voordelen daarvan worden genoemd de vermindering van de vervoersproblemen van verdachten en de daarmee gepaard gaande kosten en het besparen op de kosten van rogatoire commissies door het horen van getuigen en deskundigen per videoconferentie. Verwacht wordt dat door deze regeling tevens het aantal aanhoudingen tijdens het strafproces zal verminderen en dat de wachttijden voor de terechtzitting zullen afnemen.
Het concept voorziet in een tweetal bepalingen in onderscheidenlijk het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering waarin kort gezegd wordt bepaald dat onder de bevoegdheid tot het (ver)horen en ondervragen van personen wordt begrepen het (ver)horen en ondervragen per videoconferentie, waarbij een directe beeld- en geluidsverbinding tussen de betrokkenen tot stand komt. Tevens wordt in beide voorgestelde bepalingen voorzien in een regeling bij algemene maatregel van bestuur van de technische eisen waaraan de videoconferentie dient te voldoen, en van de controle op de naleving daarvan.

3. Advies

3.1 Algemeen
De wetenschappelijke commissie heeft met belangstelling kennis genomen van het onderhavige concept. Zij staat in beginsel positief tegenover de gedachte dat de mogelijkheden van de moderne communicatietechnologie worden benut om de efficiency van het strafproces te vergroten. Wel is haar uit reacties van personen uit de rechterlijke macht gebleken dat het oordeel over de verrichte experimenten niet onverdeeld gunstig is. In de eerste plaats wordt naar voren gebracht dat de videoconferentie ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde heeft: de non-verbale communicatie tussen de gehoorde persoon en de persoon of personen “aan de andere kant van de camera” is beperkt en er wordt slechts een tweedimensionaal beeld van (het boven de tafel uitkomende deel van) de gehoorde persoon gegeven. Dat brengt de wetenschappelijke commissie tot de conclusie dat de videoconferentie met name zal kunnen worden toegepast in standaardsituaties en dat in gevallen waarin het bijvoorbeeld aankomt op de toetsing van betrouwbaarheid van een afgelegde verklaring, terug moet kunnen worden gegrepen op directe confrontatie. In dat kader is van bijzonder belang wie beslist of met gebruikmaking van de videoconferentie zal worden gehoord. Daarop wordt in paragraaf 3.4 nader ingegaan.
In de tweede plaats is naar voren gekomen dat de technische kwaliteit van de verbindingen regelmatig tot klachten aanleiding heeft gegeven. Wil dit technische hulpmiddel daadwerkelijk op ruime schaal ingang kunnen vinden, dan zal gewaarborgd moeten zijn dat de gebruikte verbindingen een hoge kwaliteit bezitten. De wetenschappelijke commissie dringt daar op aan. Waar het voor de beoogde financiŽle en logistieke voordelen tevens noodzakelijk is om de bedoelde technische verbindingen op vele plaatsen beschikbaar te hebben (ten minste in alle huizen van bewaring en in alle rechtbanken), verwacht de wetenschappelijke commissie dat per saldo de financiŽle voordelen beperkt zullen zijn en slechts zullen optreden als op grote schaal van dit hulpmiddel gebruik zal worden gemaakt.

3.2 De relatie met het wetsvoorstel ter uitvoering van de EU-overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
De wetenschappelijke commissie heeft geconstateerd dat het onderhavige concept mede een complement vormt van het wetsvoorstel ter uitvoering van de EU-overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Kamerstukken II, 2000-2001, 28351, nr 2). Dat wetsvoorstel geeft de Nederlandse autoriteiten de wettelijke mogelijkheden om te voldoen aan hun verplichting tot medewerking aan een rechtshulpverzoek om een verhoor per videoconferentie van de justitiŽle autoriteiten van een andere staat. Het onderhavige concept stelt veilig dat een door de Nederlandse justitiŽle autoriteiten per videoconferentie gehouden verhoor in een andere staat gelijk wordt gesteld met een verhoor dat hetzij direct in Nederland is afgenomen, hetzij via een rogatoire commissie in het buitenland is verricht. In de memorie van toelichting is bovenvermeld wetsvoorstel wel vermeld maar is niet ingegaan op de relatie tussen beide wetsvoorstellen. De wetenschappelijke commissie geeft in overweging dat alsnog te doen en daarbij tevens te vermelden welke rechten en verplichtingen de gehoorde personen hebben. De wetenschappelijke commissie gaat ervan uit dat die rechten en verplichtingen worden bepaald volgens het recht van het land waarin de betreffende persoon zich bevindt.

3.3 Voorgeleiding per videoconferentie en het EVRM
Artikel 5, derde lid, van het EVRM legt aan de staat de verplichting op om iedere gearresteerde verdachte onverwijld voor een rechterlijke autoriteit te geleiden. In de Nederlandse wetgeving is (mede) deze verplichting uitgewerkt in artikel 59a van het Wetboek van Strafvordering. Daarbij heeft de wetgever bepaald dat het doel van die voorgeleiding het horen van de verdachte is. Ingevolge deze toevoeging zal de regeling inzake het horen per videoconferentie ook op de zgn. rechtmatigheidtoetsing van toepassing zijn. De wetenschappelijke commissie wijst erop dat de strekking van deze bepaling uit het EVRM geenszins beperkt is tot het vernemen van de mening van verdachte over zijn detentie, maar ertoe strekt dat de rechter zich een zelfstandig oordeel vormt over alle omstandigheden van de detentie, waaronder (zoals in de memorie van toelichting terecht wordt geconstateerd) de fysieke conditie waarin de verdachte zich bevindt. De wetenschappelijke commissie vraagt zich ernstig af of de toepassing van de videoconferentie bij de rechtmatigheidtoetsing zich laat verenigen met de boven weergegeven strekking van artikel 5, derde lid, van het EVRM. Het lijkt de wetenschappelijke commissie bovendien onwaarschijnlijk dat de technische voorzieningen van de videoconferentie zodanig zullen kunnen worden, dat de rechterlijke autoriteit de verdachte en de ruimte waarin deze zich tijdens het verhoor bevindt, zodanig kan observeren dat dat met een fysieke voorgeleiding gelijk te stellen valt. Het is met name tijdens dit verhoor van belang te garanderen dat de verdachte zich in alle vrijheid kan uiten zonder mogelijke - al dan niet subjectief ervaren - druk die zou kunnen ontstaan door de aanwezigheid van anderen, met name opsporingsambtenaren, in dezelfde ruimte als de verdachte, ook al zouden die anderen formeel slechts aanwezig zijn voor de bediening van de apparatuur. Dit klemt temeer nu ook de raadsman van de verdachte zich veelal niet in dezelfde ruimte als de verdachte zal bevinden. Om deze redenen adviseert de wetenschappelijke commissie om de videoconferentie niet van toepassing te verklaren op de rechtmatigheidtoetsing.

3.4 Wie bepaalt of een videoconferentie zal worden gehouden
Nu regelmatig zal moeten worden afgewogen of in een concreet geval toepassing van de videoconferentie wenselijk is, is het van belang dat duidelijk wordt wie daarover uiteindelijk beslist. De memorie van toelichting schiet op dat punt naar de mening van de wetenschappelijke commissie tekort. Gesteld wordt (blz. 9/10) dat degene die de regie voert over het desbetreffende onderdeel van het strafproces, het initiatief neemt. In dat kader wordt onder meer gesteld dat de officier van justitie bij het oproepen van de verdachte of een deskundige voor de terechtzitting, kan aangeven dat van videoconferentie gebruik wordt gemaakt. Aangekondigd wordt dat het openbaar ministerie richtlijnen zal opstellen in overleg met de zittende magistratuur, advocatuur en de Dienst JustitiŽle Inrichtingen. De wetenschappelijk commissie is van mening dat niet altijd duidelijk is wie in een bepaalde fase van het strafproces de regie voert. Zo blijft gedurende het gehele opsporingsonderzoek de officier van justitie daaraan leiding geven, ook als een gerechtelijk vooronderzoek is geopend (zie artikel 177a van het Wetboek van Strafvordering) of als om een mini-instructie is verzocht. Ook zou kunnen worden gesteld dat de zittingsrechter vanaf zijn appointeringbeslissing de regie over de zitting heeft overgenomen. Dan kan de officier van justitie bij de oproep van getuigen niet meer aangeven of van videoconferentie gebruik zal worden gemaakt.
De wetenschappelijke commissie is van mening dat, nu terzake geen bijzondere wettelijke regeling wordt voorgesteld, het niet anders kan dan dat degene die het betreffende verhoor leidt, bepaalt of van videoconferentie gebruik wordt gemaakt, zoals hij ook over alle andere omstandigheden van het verhoor beslist. Ingeval de officier van justitie bij een bepaald verhoor ter terechtzitting videoconferentie voorstaat, zal hij dat tevoren aan de zittingsrechter moeten voorleggen, met mededeling daarvan aan de raadsman, zodat deze zijn visie aan de zittingsrechter kan geven.
Het bovenstaande neemt uiteraard niet weg, dat een rechterlijk college als beleidslijn kan vaststellen dat een bepaald type verhoren (bijvoorbeeld betreffende gevangenhoudingen of van bekennende veelplegers) in beginsel per videoconferentie zal worden gehouden, tenzij ambtshalve of op verzoek anders wordt beslist.
De wetenschappelijke commissie heeft zich afgevraagd of tegen de beslissing tot horen per videoconferentie een afzonderlijk beroepsrecht (voor de verdachte of de officier van justitie) moet worden gecreŽerd; zij is er overigens van uitgegaan dat zodanig beroepsrecht niet wordt beoogd nu de beslissing tot toepassing van videoconferentie wordt gezien als een beslissing betreffende de orde van het verhoor. Ingeval de beslissing tot toepassing van videoconferentie inderdaad blijft bij de verhorende autoriteit ziet de wetenschappelijke commissie geen noodzaak daartegen een afzonderlijke beroepsprocedure in het leven te roepen. Het is de taak van de rechter om te waarborgen dat een eerlijk proces plaatsvindt; de wijze van uitvoeren van een verhoor maakt daar onderdeel van uit. Beslissingen terzake door de rechter-commissaris zullen bij de behandeling van de zaak ter terechtzitting aan de orde kunnen worden gesteld; beslissingen ter terechtzitting kunnen in hoger beroep worden getoetst.

3.5 Overige opmerkingen
In de memorie van toelichting (blz. 10) wordt de figuur van een procesbegeleider opgevoerd. Daarbij blijft onduidelijk welke eisen aan een dergelijke persoon worden gesteld (moet het bijvoorbeeld een advocaat zijn) en welke bevoegdheden aan deze toekomen (worden zijn bevindingen omtrent de gang van zaken in de inrichting rond het verhoor vastgelegd en bij de processtukken gevoegd). Tevens wordt in het midden gelaten wanneer een procesbegeleider wordt ingeschakeld (heeft de gehoorde er recht op en op wiens kosten treedt hij op; wordt onder omstandigheden in betaling van overheidswege voorzien). Het is wenselijk daarover in de memorie van toelichting opheldering te verschaffen. Het lijkt de wetenschappelijke commissie juist, dat de tolk zich bevindt bij de persoon voor wie hij vertaalt, zoals ook in de memorie van toelichting vermeld staat. Wel wijst de commissie erop dat dat ertoe kan leiden dat nieuwe organisatorische problemen en wellicht hogere kosten kunnen ontstaan als verdachten die dezelfde taal spreken, uit oogpunt van voorkoming van onderling contact in verschillende huizen van bewaring zijn geplaatst.

In artikel 174, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering is bepaald dat bij verhoren door de rechter-commissaris de verklaring door de gehoorde wordt ondertekend. Het onderhavige wetsvoorstel brengt daarin geen verandering. In de memorie van toelichting ware in te gaan op de vraag of het in het voornemen ligt om bij verhoren door de rechter-commissaris per videoconferentie de uitgewerkte verklaring te faxen of te mailen naar de plaats waar de verhoorde zich bevindt en deze daar door hem/haar te laten tekenen, of dat wordt voorzien in toepassing van het tweede lid van dat artikel en derhalve als oorzaak van niet ondertekening het gebruik van videoconferentie wordt vermeld. De wetenschappelijke commissie geeft in overweging om bij de onderhanden zijnde herziening van het Wetboek van Strafvordering te bezien of deze bepaling gehandhaafd moet worden.

Te verwachten valt dat de videoconferentie op beeld- en geluidsdragers zal worden geregistreerd. De wetenschappelijke commissie gaat ervan uit dat de betreffende dragers ten minste zullen worden bewaard totdat het vonnis in de betreffende zaak onherroepelijk is geworden, zodat ook rechters die in latere instantie over de zaak moeten oordelen, van de opnames kennis kunnen nemen. Een verplichting tot opname in het procesdossier van de betreffende dragers acht de wetenschappelijke commissie niet noodzakelijk, zolang er van het verhoor nog proces-verbaal wordt opgemaakt.

4. Conclusie
De wetenschappelijke commissie adviseert de minister van Justitie om het wetsvoorstel in zoverre te wijzigen dat de toepassing van videoconferentie bij de voorgeleidingen in het kader van artikel 59a van het Wetboek van Strafvordering wordt uitgezonderd. Tevens adviseert de commissie om de relatie met wetsvoorstel 28351 te verduidelijken en om duidelijk te maken dat degene die het verhoor leidt, beslist over de toepassing van videoconferentie.

Namens het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak,
de wetenschappelijke commissie.

 

 

Knelpunten inzake EU-overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken daar waar het gaat om de openbare controle op dwangmiddelen en inbeslaggenomen goederen bij derden, met de daarbij behorende beklag- en raadkamerprocedures

Deze controle hoort thuis bij de rechter van de aangezochte lidstaat, die zal dienen te controleren of de geboden rechtshulp in overeenstemming is met de strafvorderlijke regels van het nationale recht en daarbij vaak genoodzaakt is onder andere de verdachte te horen. Verzuimen in de naleving van de wettelijke regeling kunnen substantiŽle nietigheden ten gevolge hebben; het is voor de wetenschappelijke commissie dan ook onzeker of de nationale wettelijke regeling vertrouwelijke behandeling toestaat.

 

211
ADVIES

Inzake
Het concept wetsvoorstel tot goedkeuring en uitvoering van de EU-overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken

 

Inleiding

1. Op 18 oktober 2001 heeft de Minister van Justitie de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om advies gevraagd over het concept wetsvoorstel tot goedkeuring en uitvoering van de EU-overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Het onderhavige advies van de wetenschappelijke commissie van de NVvR is voorbereid door leden van de studiekring Strafrecht.

Het wetsvoorstel

  1.     Het concept wetsvoorstel behelst wijzigingen van bepalingen van het Wetboek van Strafvordering (SV), het Wetboek van Strafrecht (SR) en de Wet Politieregisters. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk met het oog op de toepassing van bovengenoemde overeenkomst. De voorgestelde wijzigingen zien onder andere op het aftappen van telecommunicatie en het direct doorgeleiden daarvan, het toezenden van gerechtelijke stukken, het verhoor per videoconferentie en de opsporing door gemeenschappelijke onderzoeksteams in het kader van Europese rechtshulp.

 

Commentaar

3. De wetenschappelijke commissie heeft met waardering kennis genomen van het concept wetsvoorstel met de daarbij behorende EU-overeenkomst. Vooral dat het direct doorgeleiden van afgetapte telecommunicatie, het video verhoor en de oprichting van gemeenschappelijke onderzoeksteams wordt gecodificeerd vormt naar haar oordeel een aanwinst voor de rechtspraktijk.

Hieronder bespreekt de wetenschappelijke commissie het concept wetsvoorstel voor zover het ziet op de rechtspleging; daarbij signaleert ze in het bijzonder knelpunten met betrekking tot de vertrouwelijke behandeling van het rechtshulpverzoek en artikel 552P SV.

 

Vertrouwelijke behandeling van het rechtshulpverzoek

4. In de concept memorie van toelichting wordt artikel 4 van de EU-overeenkomst besproken, in welk artikel wordt bepaald dat bij de uitvoering van rechtshulpverzoeken rekening zal worden gehouden met de in het rechtshulpverzoek aangegeven formaliteiten zolang dit niet in strijd komt met de fundamentele rechtsbeginselen van de aangezochte staat.

Hieraan wordt in de EU-overeenkomst groot gewicht toegekend, en wel in het bijzonder in het kader van de bruikbaarheid van de resultaten van de rechtshulp als bewijs en de gewenste vertrouwelijke behandeling van het rechtshulpverzoek teneinde te voorkomen dat het strafrechtelijke onderzoek kan worden geschaad doordat het rechtshulpverzoek voortijdig bekend raakt.

In de concept memorie van toelichting wordt met betrekking tot de vertrouwelijke behandeling opgemerkt dat ten aanzien van artikel 552k lid 1 SV de nodige souplesse wordt betracht bij het uitvoeren van de rechtshulpverzoeken. Verder wordt er hier op de vertrouwelijke behandeling echter niet ingegaan, terwijl de wetenschappelijke commissie toch knelpunten voorziet daar waar het gaat om de openbare controle op dwangmiddelen en inbeslaggenomen goederen bij derden, met de daarbij behorende beklag- en raadkamerprocedures. Deze controle hoort thuis bij de rechter van de aangezochte lidstaat, die zal dienen te controleren of de geboden rechtshulp in overeenstemming is met de strafvorderlijke regels van het nationale recht en daarbij vaak genoodzaakt is onder andere de verdachte te horen. Verzuimen in de naleving van de wettelijke regeling kunnen substantiŽle nietigheden ten gevolge hebben; het is voor de wetenschappelijke commissie dan ook onzeker of de nationale wettelijke regeling vertrouwelijke behandeling toestaat.

De wetenschappelijke commissie adviseert de wetgever in de memorie van toelichting en het wetsvoorstel een extra passage respectievelijk artikel op te nemen waarin een eventuele botsing tussen enerzijds de verzochte vertrouwelijke behandeling van de resultaten van rechtshulpverzoeken en anderzijds de rechterlijke controle op de toegepaste dwangmiddelen en beslag met beklagprocedures nader wordt overdacht en genormeerd.

 

Video conferentie

5. De regeling met betrekking tot het horen van getuigen en deskundigen per video conferentie vormt naar het oordeel van de wetenschappelijke commissie een aanwinst voor de rechtspraktijk. De wetenschappelijke commissie waardeert het dan ook dat deze nieuwe vorm van horen van getuigen en deskundigen in het concept wetsvoorstel is opgenomen, maar wenst hierbij op te merken dat het nieuw voorgestelde artikel 552o, tweede lid SV, niet "dekkend" is. Zo worden de artikelen 214, 226 en 294 SV ten onrechte niet van overeenkomstige toepassing verklaard.

 

Gemeenschappelijke onderzoeksteams

6. Het betreft hier ad hoc onderzoeksteams, opgericht voor beperkte duur met een vastgelegde doelstelling. De in verschillende lidstaten uit te voeren (deel)onderzoeken worden geconcentreerd bij ťťn onderzoeksteam. De wetenschappelijke commissie waardeert de codificatie van deze vorm van internationale samenwerking.

Doelstelling, duur van het onderzoek en de plaats van vestiging van het gemeenschappelijke onderzoeksteam dienen in een overeenkomst te worden vastgelegd. De wetenschappelijke commissie begrijpt echter de rol en de status van een dergelijke overeenkomst in het strafprocesrecht niet geheel en vraagt zich af of deze tot het procesdossier behoort, zodat de besluitvorming met betrekking tot de oprichting van het gemeenschappelijke onderzoeksteam en de uitvoering van de doelstellingen daarvan kan worden getoetst indien zich vragen met betrekking tot bijvoorbeeld de legaliteit voordoen.

Artikel 13 lid 10 van de EU-overeenkomst beschrijft de voorwaarden waaronder gegevens mogen worden gebruikt die door een (gedetacheerd) lid van een gemeenschappelijke onderzoeksteam op rechtmatige wijze zijn verkregen, wanneer die informatie anders niet beschikbaar zou zijn voor de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

Het gebruik van deze bijvangst wordt echter -voor zover de wetenschappelijke commissie het kan overzien- niet nader in het concept wetsvoorstel vastgelegd. De wetenschappelijke commissie adviseert in de memorie van toelichting hier toch een passage aan te wijden.

Artikel 552qd SV codificeert de reeds bestaande rechtspraktijk van het voorwaardelijk ter beschikking stellen van onderzoeksgegevens aan het buitenland.

De wetenschappelijke commissie waardeert deze codificatie maar constateert daarbij dat zulks enkel is geschied voor zover het de gemeenschappelijke onderzoeksteams betreft. Wellicht dat in een algemeen artikel de rest van de onderhandse overdracht wettelijk verankerd kan worden.

Voorts merkt de wetenschappelijke commissie met betrekking tot artikel 552qd SV op dat hier gesproken wordt over gegevensdragers en stukken van overtuiging – zijnde voorwerpen - terwijl in artikel 13 van de EU-overeenkomst de term gegevens – zijnde informatie - wordt gebruikt. De wetenschappelijke commissie adviseert de wetgever de verschillen in benadering nader te verklaren.

Overigens adviseert de wetenschappelijke commissie tevens in het derde lid van artikel 552 qd SV de woorden "van het buitenland" te vervangen door "van de buitenlandse autoriteit".

 

Artikel 552ob SV

7. Nederland dient ingevolge artikel 18, eerste lid, van het EU-rechtshulpverdrag, aan buitenlandse verzoeken tot het aftappen en rechtstreeks doorgeleiden van de afgetapte telecommunicatie naar de verzoekende autoriteiten te kunnen voldoen.

In artikel 552ob SV komt de wetgever deze verplichting na. De wetenschappelijke commissie kan zich geheel verenigen met de directe doorgeleiding van afgetapte gesprekken naar het buitenland. Het openbaar ministerie zal in de toekomst niet meer gebonden hoeven te zijn aan de vertragende raadkamersprocedure ex artikel 552oa SV, hetgeen het opsporingsonderzoek in het buitenland ten goede zal komen.

Ook kan door het direct doorgeleiden observatie van de verdachte en/of medeverdachten (of eventueel andere bijzondere opsporingsbevoegdheden) in binnen of buitenland direct samen gaan met het afluisteren van de afgetapte gesprekken.

Daarnaast ziet de wetenschappelijke commissie het grote voordeel dat tolken niet de in Nederland afgetapte gesprekken eerst moeten vertalen voordat deze aan de buitenlandse autoriteit worden overgedragen. Dat scheelt veel werk en kan daarnaast voor de buitenlandse autoriteit zo z’n voordeel hebben. De wetenschappelijke commissie denkt bijvoorbeeld aan de stemherkenning door een doorgewinterde rechercheur.

In het derde lid van het voorgestelde artikel wordt artikel 126bb SV van overeenkomstige toepassing verklaard. De wetenschappelijke commissie constateert dat artikel 126bb SV in principe voldoende ruimte biedt om eventueel met notificeren te wachten totdat het buitenlandse onderzoek is afgerond, maar wenst wel het volgende op te merken. Of en in hoeverre het Nederlandse artikel 126 bb SV wordt geschonden en wat daarvan de consequenties moeten zijn is een zorg voor de buitenlandse autoriteiten, niet voor Nederland. Indien in het buitenland en/of door een gemeenschappelijk onderzoeksteam bewijsmateriaal wordt verzameld voor een in Nederland te berechten zaak, zal het openbaar ministerie ervoor moeten zorgen dat aan de Nederlandse standaard wordt voldaan.

De wetenschappelijke commissie is om deze reden minder gelukkig met hetgeen hieromtrent in de concept memorie van toelichting wordt gesteld op pagina 33. De wetenschappelijke commissie adviseert de memorie van toelichting in hier aan te passen.

 

Artikel 552p SV.

  1. De wetenschappelijke commissie constateert dat de implementatie van de EU-overeenkomst geen wijzigingen van artikel 552p SV met zich heeft gebracht, hetgeen de wetenschappelijke commissie bevreemdt.

Vooral na de inwerkingtreding van de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden en de Wet herziening van het gerechtelijk vooronderzoek heeft de officier van justitie in het kader van het gewone opsporingsonderzoek bevoegdheden die hem bij de rechtshulpverlening niet toekomen.

De wetenschappelijke commissie denkt hier in het bijzonder aan de inbeslagname van goederen, een bevoegdheid die in het kader van de rechthulp enkel aan de rechter-commissaris toekomt, in tegenstelling tot bij het gewone opsporingsonderzoek. Op grond van artikel 552p SV worden de goederen dan vervolgens via de raadkamer aan de officier van justitie ter beschikking gesteld. Gevolg van de "monopoliepositie" van de rechter-commissaris bij het beslag is ook dat het nieuwe artikel 96a SV – in de opsporingspraktijk vaak gebruikt voor de inbeslagname van allerlei financiŽle documenten – in het kader van de rechtshulp niet kan worden gebruikt; de rechter-commissaris moet zich bedienen van artikel 105 SV.

Daarnaast heeft de officier van justitie bij spoedzoekingen in het kader van een rechtshulpverzoek tevens geen bevoegdheden, gewacht moet worden op de komst van de rechter-commissaris. Dit kan bijvoorbeeld tot problemen leiden indien er in het buitenland en in Nederland gelijktijdig gezocht en aangehouden moet worden, waarbij het de buitenlandse autoriteit is die de exacte dag en tijd van doorzoeken bepaalt. Het wachten op de komst van de rechter-commissaris kan hier de coŲrdinatie ernstig belemmeren.

De wetenschappelijke commissie adviseert de wetgever te overwegen artikel 552p SV in die zin aan te passen dat de bevoegdheden van de officier van justitie in het kader van de rechtshulp gelijk worden aan zijn bevoegdheden in een gewoon nationaal opsporingsonderzoek.

Volgens de huidige jurisprudentie van de Hoge Raad zijn bij de procedure ex artikel 552oa SV en 552p SV de algemene strafvorderlijke regels met betrekking tot de raadkamerprocedure van toepassing. Gevolg hiervan is onder andere dat op grond van artikel 23 SV de verdachte moet worden opgeroepen om te worden gehoord.

 

Overige opmerkingen

9. Hieronder plaatst de wetenschappelijke commissie nog enkele overige opmerkingen.

 

Conclusie

10. De wetenschappelijke commissie heeft met waardering kennis genomen van het concept wetsvoorstel met de daarbij behorende EU-overeenkomst. Vooral de codificatie van het direct doorgeleiden van afgetapte telecommunicatie, de videoconferentie en de oprichting van gemeenschappelijke onderzoeksteams is naar de mening van de wetenschappelijke commissie van belang voor de internationale rechtspraktijk.

Met betrekking tot de vertrouwelijke behandeling vraagt de wetenschappelijke commissie zich af of de nationale wettelijke regeling deze toestaat.

Ze adviseert de wetgever in de memorie van toelichting en wetsvoorstel betreffende het onderwerp een extra passage respectievelijk artikel op te nemen.

De wetenschappelijke commissie begrijpt de rol en de status van een overeenkomst tot het aangaan van een gemeenschappelijke onderzoeksteam in het strafprocesrecht niet geheel en vraagt zich af of deze tot het procesdossier behoort, zodat de besluitvorming met betrekking tot de oprichting van het gemeenschappelijke onderzoeksteam en de uitvoering van de doelstellingen daarvan kan worden getoetst indien zich vragen met betrekking tot bijvoorbeeld de legaliteit voordoen.

Tenslotte adviseert de wetenschappelijke commissie de wetgever artikel 552p in die zin te wijzigen dat de bevoegdheden van de officier van justitie in het kader van de rechtshulp gelijk zijn aan zijn bevoegdheden in het kader van een nationaal opsporingsonderzoek.

 

Den Haag, 23 november 2001

 

Namens het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak,
de wetenschappelijke commissie,

 

G.Chr. Kok,

voorzitter.

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.