CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Aan:
(Naam en adres politie)

Plaats/datum   :

Betreft: Een verzoek 355 om respect van de politie voor de ouders van de minderjarige. Verzoek afschrift (elektronisch) dossier/alle andere informatie inzake de minderjarige:

........................................................................................................................

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding. Dit "modelverzoek 355" is op internet gezet door de heer J. Hop te Ermelo. Deze meneer Hop is redacteur van de websites Censuur in Nederland en Groep Hop. Hij is ook lijsttrekker van de politieke groepering Groep Hop. Bij meneer Hop is de indruk ontstaan dat politie-ambtenaren geen idee hebben wat voor weerzinwekkende gevolgen van het verstrekken van informatie over kinderen aan de jeugdzorg voor het betrokken gezin kan hebben. Bijvoorbeeld door het invullen van vragenlijsten over een kind op verzoek van de jeugdzorg waarvan geen kopie in het dossier wordt opgeslagen en/of waarvan gelijktijdig geen kopie aan de ouders van het betrokken kind wordt gestuurd. Dit klemt allemaal des te meer omdat er geen onafhankelijke kinderrechters meer zijn in Nederland omdat er afspraken zijn gemaakt door de kinderrechters met de RvdK en jeugdzorg over het indienen en afhandelen van verzoeken en overleg tussen kinderrechters en jeugdzorg buiten de hoorzittingen om (500) tot de normaalste gang van zaken is gaan behoren als representatief voorbeeld van wat in de rechtbank PR "onafhankelijke rechtspraak" heet. Dit klemt allemaal des te meer omdat gezinsvoogden zich in VALSE HOEDANIGHEID als VOOGDEN van een kind presenteren om informatie over gezinnen bij de politie los te peuteren buiten de OUDERS BELAST MET HET GEZAG OM!

Beleefd verzoek ik onverwijld om AFSCHRIFT van alle en complete (electronische) politiedossiers en afschrift van alle correspondentie, emailverkeer, gespreksverslagen, informantenverklaringen, vragenlijsten tussen de politie en/of AMK=BJZ=STICHTING en/of gemeente/leerplichtambtenaar en/of anderen m.b.t. mijn kind? Ik verzoek u op de afschriften iedere pagina rechts onderaan te nummeren zodat exact vastgesteld kan worden uit hoeveel pagina's en uit welke pagina's het complete (elektronisch) politiedossier van de minderjarige op bovengenoemde datum op het moment van dit verzoek bestaat. 

Ik verzoek om afschrift van de "Samenwerkingsovereenkomst netwerk 12 tussen politie en gemeente"? Ik verzoek om afschrift van alle verslagen die gemaakt zijn over mijn kind bij "zorgbreedte bijeenkomsten" over mijn kind met een vermelding van alle namen van personen met vermelding van de naam, titel en functie die bij deze "zorgbreedte bijeenkomsten" aanwezig zijn geweest.

Beleefd verzoek ik om AFSCHRIFT alle (TOEKOMSTIGE) CORRESPONDENTIE, GESPREKSVERSLAGEN, INFORMANTENVERKLARINGEN en KINDVOLGSYSTEEM tussen uw politie en/of jeugdzorg en/of Raad voor de Kinderbescherming en/of de gemeente/leerplichtambtenaar en/of anderen inzake bovengenoemde minderjarige?

LET OP! Indien er sprake is (geweest) van emailverkeer tussen politie en gemeente (leerplichtambtenaar) over schoolverzuim van de minderjarige wordt verzocht om afschrift van het BESLUIT om de ouder(s) geen afschrift van al dit emailverkeer te sturen? Ondergetekende maakt expliciet bezwaar tegen de weigering van politie/gemeente/leerplichtambtenaar stelselmatig met een cc aan de ouder(s) afschrift van al het emailverkeer te sturen over dit kind te sturen zodat ouder(s) exact weten waar het emailverkeer over ging. De ouder(s) onverwijld leeftijdsadequate maatregelen kunnen nemen om schoolverzuim direct en adequaat te bestrijden.

LET OP! Indien er sprake is van "pesten van mijn kind door politie" bijvoorbeeld HINDERLIJK VOLGEN wordt verzocht om afschrift van ALLE maatregelen die de politie genomen heeft om het HINDERLIJK VOLGEN van mijn kind door de politie direct te stoppen. Ik verzoek om afschrift om een COMPLETE NAMENLIJST van alle politie-ambtenaren die mijn kind pesten om gelijk aangifte te kunnen doen indien het pesten van mijn kind door de politie na ontvangst van dit verzoek niet onmiddellijk is gestopt.

LET OP! Ik maak hierbij bezwaar tegen alle (geheime) gesprekken tussen een medewerker van politie en mijn kind. Ik verzoek u ervoor zorg te dragen dat de politie een veilige plaats is voor mijn kind waar TRANSPARANT, met NORMEN, GEVAREN en MET EEN VERGELIJKINGSMETHODE gewerkt wordt. Ten overvloede wordt nog eens extra vermeld dat hierbij verzocht is/wordt de ouder(s) gelijk in kennis te stellen zodra de politie informatie heeft gekregen over een "geheime jeugdzorg operatie" om dit kind bij haar/zijn ouder(s) weg te halen.

Het gevaar! Ondergetekende verwacht van u dat u dit verzoek goed heeft bestudeerd alvorens een beslissing te geven. Expliciet wordt er op gewezen dat dit GEEN VERZOEK IS VOOR INZAGE IN HET DOSSIER en/of voor een INZAGE GESPREK maar een VERZOEK OM AFSCHRIFT VAN ALLE DOSSIERS. Verzocht wordt geen beslissing te geven op een verzoek dat niet is gedaan door verzoeker(s) uit te nodigen voor inzage of een inzage gesprek.

De overheid heeft een "elektronisch kind dossier" ingevoerd waarin ook alle gegevens over mijn kind zijn ingevoerd door politie. Expliciet wordt nog eens extra vermeld dat ook verzocht is om afschrift van alle (elektronische) gegevens die door de politie over de minderjarige ten behoeve van het "elektronisch kind dossier" en/of KINDVOLGSYSTEEM door politie zijn aangeleverd en over mijn kind in het "elektronisch kind dossier" en/of het KINDVOLGSYSTEEM is opgeslagen?

Ik vertrouw erop dat de politie onverwijld aan dit verzoek kan voldoen. De politie verzoeker omgaand laat weten aan haar/hem al hetgeen waarom in dit verzoek aan de POLITIE is verzocht gehaald kan worden.

COMPETENTIE! Indien u bij OTS of VOTS personen tegenkomt die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

Is er in de onderhavige zaak sprake van: "Overheidsdienst en overheidsdienaar of Burgerdienst en burgerdienaar?" (20) Gelet op het spoedeisende belang in deze zaak wordt verzocht ONVERWIJLD een BESLUIT te nemen? Onder het BESLUIT de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden, binnen welke termijn waar bezwaar gemaakt kan worden tegen het BESLUIT met vermelding van een correct ondertekeningsblok onder het BESLUIT met de juridisch juiste naam, initialen, titel en functie van de persoon die BEVOEGD het BESLUIT heeft genomen.

Handtekening :                                

Naam            :

Adres            : 

Woonplaats   

 

 

 


(743) Politie. Modelklacht tegen politie geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing na afpoeieren aangifte
(744) Politie. Openbare informatie op internet over de werking van politieklachtencommissies
(745) Politie. Openbaar antecedentenregister medewerkers politie. Geen beroepsmogelijkheden onder besluiten.
(746) Politie. Modelklacht 746 gelinkt aan identicatieplicht zonder juridische grondslag
(747) Politie. Modelklacht tegen verplichte bemiddeling klacht tegen politie
(355) Politie. Modelverzoek politie afschrift dossier
(756) Politie. Verzoek om een eerlijk rechtsproces bij de kantonrechter

 

top
Groep Hop
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland
De website www.groephop.nl is het eigendom van politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of de voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.