GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek

28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Hop: Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!
STEM WIJZER! STEM GROEP HOP!Wie hebben eigenlijk welke (politieke) (neven)functies bij de scholengemeenschap Groevenbeek?
De voorzitter/enig lid van het College van Bestuur fungeert als directeur/bestuurder van de school.
Drs. L.C. Duifhuizen = PERSOON DIE ZICH COLLEGE VAN SCHOLENGEMEENSCHAP GROEVENBEEK NOEMT?
NEVENFUNCTIES
o.a. Lid Raad van Toezicht Zorggroep Noordwest-Veluwe, vergoeding 6675 euro per jaar?
Waarom bestaat het COLLEGE van Scholengemeenschap Groevenbeek maar uit een persoon, welke enige persoon het COLLEGE van Groevenbeek is?
De Raad van Toezicht scholengemeenschap Groevenbeek bestaat uit de volgende leden:
Dr. ir. R. Arendsen (voorzitter): 0341-356454
P.T. Beumer
Mw. dr. J.C. van Eijk
Ir. W.M. van Herwijnen
Drs. W. Janssens MBA, nevenfuncties 362
Mw. mr. K. Mulder-Wildeboer
Waarom staan hun nevenfuncties niet gepubliceerd op de website van Scholengemeenschap Groevenbeek/genoemd in jaarverslag van Groevenbeek? Vreemd?
EMBARGO
STEM WIJZER! STEM GROEP HOP!

 


Drs. L.C. Duifhuizen = PERSOON DIE ZICH COLLEGE VAN SCHOLENGEMEENSCHAP GROEVENBEEK NOEMT?
Waarom bestaat het COLLEGE van Scholengemeenschap Groevenbeek maar uit een persoon, welke enige persoon het COLLEGE van Groevenbeek is?
NEVENFUNCTIES GEHEIM, staan niet op website en niet in jaarverslag Scholengemeenschap Groevenbeek!
o.a. Lid Raad van Toezicht Zorggroep Noordwest-Veluwe, vergoeding 6675 euro per jaar? Citaat uit jaarverslag 2012: Zorgverzekeraar. Met Zorgkantoor Achmea bestaat sinds jaren een uitstekende verhouding. Met respect voor ieders rol is er regelmatig overleg. Tot op heden slaagt de Zorggroep er nog steeds in om goede productieafspraken te maken en wordt steeds naar een win-win situatie gezocht. Nevenfuncties Duifhuizen staan ten onrechte niet in jaarverslag 2012 Zorggroep Noordwest-Veluwe
MEMO
Medebestuurder Janssen bij scholengemeenschap Groevenbeek is ook Directeur bestuursbureau Achmea
MEMO
28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!

Dr. ir. R. Arendsen (voorzitter): 0341-356454
Lid Raad van Toezicht scholengemeenschap Groevenbeek Ermelo
NEVENFUNCTIES GEHEIM, staan niet op website en niet in jaarverslag Scholengemeenschap Groevenbeek!
MEMO
28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!

P.T. Beumer
Lid Raad van Toezicht scholengemeenschap Groevenbeek Ermelo
NEVENFUNCTIES GEHEIM, staan niet op website en niet in jaarverslag Scholengemeenschap Groevenbeek!
MEMO
28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!

Mw. dr. J.C. van Eijk
Lid Raad van Toezicht scholengemeenschap Groevenbeek Ermelo
NEVENFUNCTIES GEHEIM, staan niet op website en niet in jaarverslag Scholengemeenschap Groevenbeek!
MEMO
28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!

Ir. W.M. van Herwijnen
Lid Raad van Toezicht scholengemeenschap Groevenbeek Ermelo
NEVENFUNCTIES GEHEIM, staan niet op website en niet in jaarverslag Scholengemeenschap Groevenbeek!
MEMO
28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!

Drs. W. Janssens MBA
Lid Raad van Toezicht scholengemeenschap Groevenbeek Ermelo
NEVENFUNCTIES
Secretaris TEAR tegen Armoede
Directeur bestuursbureau Achmea
Lid bestuur Federatie van Onderlinge verzekeringen
Board Association of Mutual Insurences and Insurence Cooperatives Europe AMICE
Bron: Internetonderzoek Hop 06022014
MEMO
28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!

Mw. mr. K. Mulder-Wildeboer
Lid Raad van Toezicht scholengemeenschap Groevenbeek Ermelo
NEVENFUNCTIES GEHEIM, staan niet op website en niet in jaarverslag Scholengemeenschap Groevenbeek!
MEMO
28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!

 

 

(362) Censuur in Nederland, De eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen. Naar eigen keuze sluiten raadsleden deze eed af met de woorden: ,,Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'' dan wel: ,,Dat verklaar en beloof ik''.

Raadsleden & wethouders
De Gemeentewet stelt aan het lidmaatschap van de gemeenteraad en het wethouderschap een aantal voorwaarden. Een overzicht van plichten en rechten:

Aantal raadsleden
De omvang van de gemeenteraad hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. Het minimum is 9 raadsleden in gemeenten met ten hoogste 3.000 inwoners; het maximum is 45 raadsleden in gemeenten met meer dan 200.000 inwoners. Het aantal leden van de raad is altijd een oneven getal; een eventuele uitbreiding van de raad - die alleen bij de eerstvolgende verkiezingen mogelijk is - bestaat altijd uit twee leden of een veelvoud daarvan. Ongeveer eenderde van de gemeenten in Nederland heeft 10.000 tot 20.000 inwoners en daardoor gemeenteraden van 15 of 17 leden. Als maatstaf geldt het aantal inwoners op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de verkiezingen. Voor de omvang van de gemeenteraden die volgende maand worden gekozen is dus de situatie van 1 januari 1997 bepalend.

Eisen
Raadsleden moeten in de betreffende gemeente wonen, 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Diverse functies zijn niet verenigbaar met het raadslidmaatschap. Daarom mogen ambtenaren geen raadslid zijn van de gemeente waar ze in dienst zijn, met uitzondering van ambtenaren van de burgerlijke stand en onderwijspersoneel. Evenmin mogen raadslid zijn: ministers, staatssecretarissen, leden van de Raad van State, leden van de Algemene Rekenkamer, commissarissen van de koningin, leden van Gedeputeerde Staten en griffiers van Provinciale Staten.

Andere functies
Raadsleden zijn verplicht hun andere functies openbaar te maken. Een lijst met deze functies moet op het gemeentehuis ter inzage liggen. Raadsleden mogen een aantal werkzaamheden niet uitoefenen. Zo mogen ze in geschillen met de gemeente niet als advocaat optreden, noch voor de gemeente, noch voor de tegenpartij. Ook mogen ze niet als adviseur werken voor bedrijven of organisaties die een overeenkomst met de gemeente willen sluiten voor bijvoorbeeld het aannemen van werk, leveranties willen doen of onroerendgoedtransacties sluiten. Soms kan het dagelijks bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten, van dergelijke verboden ontheffing verlenen.

Buitenlanders
Buitenlanders mogen bij gemeenteraadsverkiezingen hun stem uitbrengen en ook als raadslid worden gekozen mits ze ten minste vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen. Als zij in dienst zijn van de staat waarvan ze de nationaliteit bezitten, mogen ze geen raadslid worden; hetzelfde geldt voor hun niet-Nederlandse echtgenoten of partners en hun kinderen.

Burgemeester
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Dit is vastgelegd in de Grondwet. Een gemeente mag van deze regel dus niet afwijken. Ook is de burgemeester voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester wordt door de Kroon voor zes jaar (her)benoemd, maar kan tussentijds worden ontslagen. De burgemeester is geen lid van de gemeenteraad en heeft dus geen stemrecht. Wel kan hij voorstellen doen en aan de beraadslagingen deelnemen omdat hij een 'raadgevende stem' heeft. Als loco-burgemeester kan een van de wethouders de burgemeester zonodig vervangen. De voorzitter moet de orde in de vergaderingen handhaven. Hij kan het publiek laten verwijderen. Hetzelfde geldt voor een raadslid dat zich misdraagt; de burgemeester kan zo'n raadslid bovendien voor drie maanden de toegang tot de vergaderingen ontzeggen.

Eed
Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen. Naar eigen keuze sluiten raadsleden deze eed af met de woorden: ,,Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'' dan wel: ,,Dat verklaar en beloof ik''.

Vergaderen
Gemeenteraden vergaderen net zo vaak als ze zelf besluiten. Om te kunnen vergaderen moet meer dan de helft van het aantal raadsleden de presentielijst hebben getekend. Zo niet, dan mag de vergadering niet worden gehouden. Wel kan de burgemeester een tijdstip vaststellen (ten minste 24 uur later) waarop de raad alsnog zal vergaderen zonder dat voldoende leden de presentielijst hebben getekend. Daarin mogen alleen besluiten worden genomen over onderwerpen die op de agenda van de oorspronkelijk uitgeschreven vergadering stonden.

Immuniteit
Raadsleden kunnen niet rechterlijk worden vervolgd voor wat ze in raadsvergaderingen zeggen (of aan de raad schriftelijk hebben voorgelegd) en evenmin worden verplicht daarover een getuigenis af te leggen (het verschoningsrecht).

Openbaar
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, tenzij de voorzitter (de burgemeester) meent dat de bijeenkomst 'met gesloten deuren' moet worden gehouden. Ook als eenvijfde deel van de raad verzoekt om de deuren te sluiten, gebeurt dit. Daarna pas beslist de raad bij meerderheid of de vergadering ook daadwerkelijk besloten blijft. Over een aantal onderwerpen mag niet in beslotenheid worden beraadslaagd, zoals de vaststelling van de begroting of het benoemen en ontslaan van wethouders.

Commissies
Een gemeenteraad kan besluiten raadscommissies in te stellen, en doet dat gewoonlijk ook. Gemiddeld zijn er in elke gemeente zes van zulke commissies en in de grootste gemeenten gemiddeld tien. De gemeenteraad regelt samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissies.

Wethouders
De gemeenteraad kiest in de eerste vergadering na de verkiezingen uit zijn midden de wethouders, die dus tevens raadslid zijn en blijven. Ontstaat er een periode waarin de oude wethouders zijn afgetreden en de nieuwe nog niet benoemd - bijvoorbeeld omdat de meerderheid van de raad geen akkoord over de benoemingen heeft bereikt - dan vormt de burgemeester in zijn eentje het college van B en W, met de daarbij behorende bevoegdheden. Het minimumaantal wethouders bedraagt twee. Maximaal mag twintig procent van het aantal raadsleden wethouder zijn. Op deze regel is een uitzondering mogelijk in gemeenten waar het wethouderschap een volledige betrekking is. Dan mag de gemeenteraad besluiten hiervan een deeltijdfunctie te maken en mag maximaal 25 procent van het aantal raadsleden wethouder zijn. Het toegestane aantal wethouders wordt bij de berekening afgerond naar het dichtstbijgelegen getal. Binnen de voorgeschreven minima en maxima kan een gemeenteraad zelf bepalen hoeveel wethouders er zullen komen. Een wethouder mag niet tegelijkertijd ook rijks- of provincie-ambtenaar zijn.

Ontslag
Wethouders die niet meer het vertrouwen van de raad bezitten, kunnen worden ontslagen. Over zo'n ontslag moet de raad apart vergaderen. Dit moet ten minste na twee weken en maximaal binnen drie maanden gebeuren na de uitspraak dat de raad geen vertrouwen meer in de wethouder heeft. De wethouder kan vervolgens wel lid blijven van de gemeenteraad.

Vergaderingen
B en W Het college van B en W, het dagelijks bestuur van de gemeente, vergadert in beslotenheid, tenzij het zelf anders besluit. Het college mag alleen vergaderen als ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is. Voor wat de leden in hun vergaderingen zeggen, kunnen zij niet juridisch worden vervolgd. Als in het college bij een stemming 'de stemmen staken', moet er opnieuw worden gestemd. Staken de stemmen weer, dan geeft de stem van de voorzitter (de burgemeester) de doorslag. In de praktijk wordt zelden gestemd in collegevergaderingen.

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.