GROEP HOP ERMELO ©

2006-2018 Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Christelijk vuilnis uit Ermelo wint met "doodzwijgen" (Groep) Hop bij Christelijk College Groevenbeek, Bedrijvenkring Ermelo, CDA debatten, Buurtvereniging Speuld en de krantjes Stentor, Ermelo Weekblad en hun vriendinnen bij locale internetkrantjes. HET CDA KAN ALLEEN GROEP HOP NIET CONTROLEREN want alleen Groep Hop met Hop weigerde vanaf 2006 losgeld te betalen voor debat aan de CDA PR commissie in Ermelo. Het betalen van losgeld aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid zoals dat in de gemeente Ermelo gebruikelijk is in strijd met wetgeving dat je voor de verkiezingen geen geld moet aanbieden als je gekozen wordt.

Groep Hop won van christelijk vuilnis uit Ermelo dat sportverenigingen wilde verplaatsen naar natuur- en agrarisch gebied. Ging niet door!

Groep Hop gaat winnen tegen het Ermelose christelijk vuilnis dat Nederlanders blijft discrimineren tov van buitenlanders mbt wonen in (recreatie)woningen. Voorbeeld 1 discriminatie Voorbeeld 2 discriminatie

Groep Hop gaat winnen tegen het christelijk vuilnis en het wonen in recreatiewoningen door jongeren gaat gelegaliseerd worden De WALGING van Ermeloers tegen christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo wordt steeds erger. Christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo en hun meelopers gaan zich steeds meer zorgen maken omdat zij merken op straat uitgekotst te worden door burgers.

Maar laten we reŽel zijn christelijk vuilnis uit Ermelo gaat inmiddels huis aan huis de deuren langs tijdens buurtonderzoeken om bewoners te vragen waar Hop mee bezig is en wie er allemaal bij Hop over de vloer komen. Het Ermelose christelijk vuilnis blijft dan ook gevaarlijk met het "fabriceren van bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Christelijk vuilnis uit Ermelo fraudeert ongehinderd met GBA gegevens en/of verkiezingsformulieren om kost wat kost Groep Hop buiten het gemeentehuis te houden. Na 12 jaar Ermelose politiek heb ik alleen maar minachting voor christelijk vuilnis dat in Ermelo ouderen terroriseert en de armoede injaagt. Verkiezingen niet wint maar steelt!

Denk eens na?
1 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
80 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente?

Contact: lees verder

28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek

28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Hop: Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!
STEM WIJZER! STEM GROEP HOP!Wie hebben eigenlijk welke (politieke) (neven)functies bij de scholengemeenschap Groevenbeek?
De voorzitter/enig lid van het College van Bestuur fungeert als directeur/bestuurder van de school.
Drs. L.C. Duifhuizen = PERSOON DIE ZICH COLLEGE VAN SCHOLENGEMEENSCHAP GROEVENBEEK NOEMT?
NEVENFUNCTIES
o.a. Lid Raad van Toezicht Zorggroep Noordwest-Veluwe, vergoeding 6675 euro per jaar?
Waarom bestaat het COLLEGE van Scholengemeenschap Groevenbeek maar uit een persoon, welke enige persoon het COLLEGE van Groevenbeek is?
De Raad van Toezicht scholengemeenschap Groevenbeek bestaat uit de volgende leden:
Dr. ir. R. Arendsen (voorzitter): 0341-356454
P.T. Beumer
Mw. dr. J.C. van Eijk
Ir. W.M. van Herwijnen
Drs. W. Janssens MBA, nevenfuncties 362
Mw. mr. K. Mulder-Wildeboer
Waarom staan hun nevenfuncties niet gepubliceerd op de website van Scholengemeenschap Groevenbeek/genoemd in jaarverslag van Groevenbeek? Vreemd?
EMBARGO
STEM WIJZER! STEM GROEP HOP!

 


Drs. L.C. Duifhuizen = PERSOON DIE ZICH COLLEGE VAN SCHOLENGEMEENSCHAP GROEVENBEEK NOEMT?
Waarom bestaat het COLLEGE van Scholengemeenschap Groevenbeek maar uit een persoon, welke enige persoon het COLLEGE van Groevenbeek is?
NEVENFUNCTIES GEHEIM, staan niet op website en niet in jaarverslag Scholengemeenschap Groevenbeek!
o.a. Lid Raad van Toezicht Zorggroep Noordwest-Veluwe, vergoeding 6675 euro per jaar? Citaat uit jaarverslag 2012: Zorgverzekeraar. Met Zorgkantoor Achmea bestaat sinds jaren een uitstekende verhouding. Met respect voor ieders rol is er regelmatig overleg. Tot op heden slaagt de Zorggroep er nog steeds in om goede productieafspraken te maken en wordt steeds naar een win-win situatie gezocht. Nevenfuncties Duifhuizen staan ten onrechte niet in jaarverslag 2012 Zorggroep Noordwest-Veluwe
MEMO
Medebestuurder Janssen bij scholengemeenschap Groevenbeek is ook Directeur bestuursbureau Achmea
MEMO
28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!

Dr. ir. R. Arendsen (voorzitter): 0341-356454
Lid Raad van Toezicht scholengemeenschap Groevenbeek Ermelo
NEVENFUNCTIES GEHEIM, staan niet op website en niet in jaarverslag Scholengemeenschap Groevenbeek!
MEMO
28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!

P.T. Beumer
Lid Raad van Toezicht scholengemeenschap Groevenbeek Ermelo
NEVENFUNCTIES GEHEIM, staan niet op website en niet in jaarverslag Scholengemeenschap Groevenbeek!
MEMO
28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!

Mw. dr. J.C. van Eijk
Lid Raad van Toezicht scholengemeenschap Groevenbeek Ermelo
NEVENFUNCTIES GEHEIM, staan niet op website en niet in jaarverslag Scholengemeenschap Groevenbeek!
MEMO
28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!

Ir. W.M. van Herwijnen
Lid Raad van Toezicht scholengemeenschap Groevenbeek Ermelo
NEVENFUNCTIES GEHEIM, staan niet op website en niet in jaarverslag Scholengemeenschap Groevenbeek!
MEMO
28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!

Drs. W. Janssens MBA
Lid Raad van Toezicht scholengemeenschap Groevenbeek Ermelo
NEVENFUNCTIES
Secretaris TEAR tegen Armoede
Directeur bestuursbureau Achmea
Lid bestuur Federatie van Onderlinge verzekeringen
Board Association of Mutual Insurences and Insurence Cooperatives Europe AMICE
Bron: Internetonderzoek Hop 06022014
MEMO
28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!

Mw. mr. K. Mulder-Wildeboer
Lid Raad van Toezicht scholengemeenschap Groevenbeek Ermelo
NEVENFUNCTIES GEHEIM, staan niet op website en niet in jaarverslag Scholengemeenschap Groevenbeek!
MEMO
28-02-2014 Groevenbeek politiek debat H5/A6 locatie scholengemeenschap Groevenbeek
Het is uitermate zorgwekkend dat scholieren die onderwijs volgen op scholengemeenschap Groevenbeek worden opgeleid tot een politiek volgzaam volkje!

 

 

(362) Censuur in Nederland, De eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen. Naar eigen keuze sluiten raadsleden deze eed af met de woorden: ,,Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'' dan wel: ,,Dat verklaar en beloof ik''.

Raadsleden & wethouders
De Gemeentewet stelt aan het lidmaatschap van de gemeenteraad en het wethouderschap een aantal voorwaarden. Een overzicht van plichten en rechten:

Aantal raadsleden
De omvang van de gemeenteraad hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. Het minimum is 9 raadsleden in gemeenten met ten hoogste 3.000 inwoners; het maximum is 45 raadsleden in gemeenten met meer dan 200.000 inwoners. Het aantal leden van de raad is altijd een oneven getal; een eventuele uitbreiding van de raad - die alleen bij de eerstvolgende verkiezingen mogelijk is - bestaat altijd uit twee leden of een veelvoud daarvan. Ongeveer eenderde van de gemeenten in Nederland heeft 10.000 tot 20.000 inwoners en daardoor gemeenteraden van 15 of 17 leden. Als maatstaf geldt het aantal inwoners op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de verkiezingen. Voor de omvang van de gemeenteraden die volgende maand worden gekozen is dus de situatie van 1 januari 1997 bepalend.

Eisen
Raadsleden moeten in de betreffende gemeente wonen, 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Diverse functies zijn niet verenigbaar met het raadslidmaatschap. Daarom mogen ambtenaren geen raadslid zijn van de gemeente waar ze in dienst zijn, met uitzondering van ambtenaren van de burgerlijke stand en onderwijspersoneel. Evenmin mogen raadslid zijn: ministers, staatssecretarissen, leden van de Raad van State, leden van de Algemene Rekenkamer, commissarissen van de koningin, leden van Gedeputeerde Staten en griffiers van Provinciale Staten.

Andere functies
Raadsleden zijn verplicht hun andere functies openbaar te maken. Een lijst met deze functies moet op het gemeentehuis ter inzage liggen. Raadsleden mogen een aantal werkzaamheden niet uitoefenen. Zo mogen ze in geschillen met de gemeente niet als advocaat optreden, noch voor de gemeente, noch voor de tegenpartij. Ook mogen ze niet als adviseur werken voor bedrijven of organisaties die een overeenkomst met de gemeente willen sluiten voor bijvoorbeeld het aannemen van werk, leveranties willen doen of onroerendgoedtransacties sluiten. Soms kan het dagelijks bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten, van dergelijke verboden ontheffing verlenen.

Buitenlanders
Buitenlanders mogen bij gemeenteraadsverkiezingen hun stem uitbrengen en ook als raadslid worden gekozen mits ze ten minste vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen. Als zij in dienst zijn van de staat waarvan ze de nationaliteit bezitten, mogen ze geen raadslid worden; hetzelfde geldt voor hun niet-Nederlandse echtgenoten of partners en hun kinderen.

Burgemeester
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Dit is vastgelegd in de Grondwet. Een gemeente mag van deze regel dus niet afwijken. Ook is de burgemeester voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester wordt door de Kroon voor zes jaar (her)benoemd, maar kan tussentijds worden ontslagen. De burgemeester is geen lid van de gemeenteraad en heeft dus geen stemrecht. Wel kan hij voorstellen doen en aan de beraadslagingen deelnemen omdat hij een 'raadgevende stem' heeft. Als loco-burgemeester kan een van de wethouders de burgemeester zonodig vervangen. De voorzitter moet de orde in de vergaderingen handhaven. Hij kan het publiek laten verwijderen. Hetzelfde geldt voor een raadslid dat zich misdraagt; de burgemeester kan zo'n raadslid bovendien voor drie maanden de toegang tot de vergaderingen ontzeggen.

Eed
Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen. Naar eigen keuze sluiten raadsleden deze eed af met de woorden: ,,Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'' dan wel: ,,Dat verklaar en beloof ik''.

Vergaderen
Gemeenteraden vergaderen net zo vaak als ze zelf besluiten. Om te kunnen vergaderen moet meer dan de helft van het aantal raadsleden de presentielijst hebben getekend. Zo niet, dan mag de vergadering niet worden gehouden. Wel kan de burgemeester een tijdstip vaststellen (ten minste 24 uur later) waarop de raad alsnog zal vergaderen zonder dat voldoende leden de presentielijst hebben getekend. Daarin mogen alleen besluiten worden genomen over onderwerpen die op de agenda van de oorspronkelijk uitgeschreven vergadering stonden.

Immuniteit
Raadsleden kunnen niet rechterlijk worden vervolgd voor wat ze in raadsvergaderingen zeggen (of aan de raad schriftelijk hebben voorgelegd) en evenmin worden verplicht daarover een getuigenis af te leggen (het verschoningsrecht).

Openbaar
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, tenzij de voorzitter (de burgemeester) meent dat de bijeenkomst 'met gesloten deuren' moet worden gehouden. Ook als eenvijfde deel van de raad verzoekt om de deuren te sluiten, gebeurt dit. Daarna pas beslist de raad bij meerderheid of de vergadering ook daadwerkelijk besloten blijft. Over een aantal onderwerpen mag niet in beslotenheid worden beraadslaagd, zoals de vaststelling van de begroting of het benoemen en ontslaan van wethouders.

Commissies
Een gemeenteraad kan besluiten raadscommissies in te stellen, en doet dat gewoonlijk ook. Gemiddeld zijn er in elke gemeente zes van zulke commissies en in de grootste gemeenten gemiddeld tien. De gemeenteraad regelt samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissies.

Wethouders
De gemeenteraad kiest in de eerste vergadering na de verkiezingen uit zijn midden de wethouders, die dus tevens raadslid zijn en blijven. Ontstaat er een periode waarin de oude wethouders zijn afgetreden en de nieuwe nog niet benoemd - bijvoorbeeld omdat de meerderheid van de raad geen akkoord over de benoemingen heeft bereikt - dan vormt de burgemeester in zijn eentje het college van B en W, met de daarbij behorende bevoegdheden. Het minimumaantal wethouders bedraagt twee. Maximaal mag twintig procent van het aantal raadsleden wethouder zijn. Op deze regel is een uitzondering mogelijk in gemeenten waar het wethouderschap een volledige betrekking is. Dan mag de gemeenteraad besluiten hiervan een deeltijdfunctie te maken en mag maximaal 25 procent van het aantal raadsleden wethouder zijn. Het toegestane aantal wethouders wordt bij de berekening afgerond naar het dichtstbijgelegen getal. Binnen de voorgeschreven minima en maxima kan een gemeenteraad zelf bepalen hoeveel wethouders er zullen komen. Een wethouder mag niet tegelijkertijd ook rijks- of provincie-ambtenaar zijn.

Ontslag
Wethouders die niet meer het vertrouwen van de raad bezitten, kunnen worden ontslagen. Over zo'n ontslag moet de raad apart vergaderen. Dit moet ten minste na twee weken en maximaal binnen drie maanden gebeuren na de uitspraak dat de raad geen vertrouwen meer in de wethouder heeft. De wethouder kan vervolgens wel lid blijven van de gemeenteraad.

Vergaderingen
B en W Het college van B en W, het dagelijks bestuur van de gemeente, vergadert in beslotenheid, tenzij het zelf anders besluit. Het college mag alleen vergaderen als ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is. Voor wat de leden in hun vergaderingen zeggen, kunnen zij niet juridisch worden vervolgd. Als in het college bij een stemming 'de stemmen staken', moet er opnieuw worden gestemd. Staken de stemmen weer, dan geeft de stem van de voorzitter (de burgemeester) de doorslag. In de praktijk wordt zelden gestemd in collegevergaderingen.

 

 

Doodzwijgen Groep Hop overal zichtbaar op de Veluwe met vernielen Groep Hop verkiezingsposters

Geschiedenis. Groep Hop moest kost wat kost worden doodgezwegen en daarom werden over al Gelderland de posters van Groep Hop van de borden gerukt en overplakt
1 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
Na indienen van klachten wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
Stemwijzer 2007 Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. de gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
646 Archief Groep Hop deed mee aan provinciale verkiezingen Gelderland in 2007
340 Een sfeerverslag van Hop. Verkiezingsposters Groep Hop worden overal in Gelderland vernield en overplakt
425 "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
561 "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
541 Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
362 Het is verboden om losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Groep Hop weigerde!
379 CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Groep Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR commissie.
610 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
752 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop moet zijn mond houden van Ermelose CDA burgemeester
765 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders een woning van een oude gehandicapte burger!
766 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders in Ermelo een auto van een burger!
265 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
201 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Knippen en plakken mag in Ermelose verkiezingsformulieren
358 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Welke boom is hier ziek?
424 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
101 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bejaarde mevrouw
145 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo
686 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Asielzoekers hebben voorrang bij toewijzing woningen in Ermelo
665 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met Stasi praktijken
80 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
511 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
459 Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
218 Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten