CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

Een uitnodiging van J. Hop om na te denken over de grootste grondtransactie sinds jaren

Fortis ruilt 750 ha landbouwgrond in Zuid-Holland voor 1577 ha grond in Flevoland, zuidwest Nederland en Drenthe. 

Wanneer gemeenten via bestemmingsplan-wijzigingen aan dergelijke gronden op termijn een bouwbestemming geven, zal de grond bij doorverkoop immers het veelvoudige opbrengen.

 

Origineel persbericht.

24 november 2005

Grootste grondtransactie in jaren
Ruim 2300 hectare grond in ruil voor landbouw en natuur

Dienst Landelijk Gebied (DLG), Fortis Vastgoed  en Domeinen bereikten op 21 november 2005 definitief akkoord over ťťn van de grootste grondtransactie sinds jaren.
Fortis draagt bijna 750 ha landbouwgrond in Zuid-Holland over aan DLG. DLG gaat de grond gebruiken als ruilgrond in (land)inrichtingsprojecten in Zuid-Holland. Door deze
transactie ontstaat voor het eerst in jaren weer meer ruimte op de grondmarkt in Zuid-Holland. 

In ruil ontvangt Fortis een portefeuille gronden van 1577 ha in Flevoland, zuidwest Nederland en Drenthe. De feitelijke overdracht van de gronden zal begin januari
2006 plaatsvinden.

Domeinen draagt de 1577 ha over aan DLG, die deze grond weer doorlevert aan Fortis. De gronden zijn uitgegeven in 40-jarige en altijd durende erfpacht. De verkoop van
agrarische Domeingronden  vloeit voort uit de motie Zalm 

en het nieuwe beleidskader agrarische Domeingronden, waarbij deze gronden aan derden worden verkocht indien zittende erfpachters geen gebruik hebben gemaakt van de eenmalige gelegenheid tot aankoop van de blote eigendom. Fortis neemt de bestaande erfpachtovereenkomsten op de agrarische
Domeingronden ongewijzigd over. En zal dus volledig treden in de rechten en plichten van de Staat.

De grondverwerving in Zuid Holland loopt door de grote druk op de grondmarkt in Zuid Holland al enige jaren achter bij de planning. Door de transactie die nu gesloten is
kunnen stedelijke groenprojecten, deltanatuurprojecten en natuurcompensatie voor de Tweede Maasvlakte (project Mainport Rotterdam) worden gerealiseerd. Op die manier wordt
een grote bijdrage geleverd aan natuurambities van het ministerie van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit.

DLG verwerft de Beningerwaard (67 ha) en de Sophiapolder (52 ha). Beiden zijn bestemd voor
Deltanatuur. Het overgrote deel bestaat uit gronden in de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen
in de Hoekse Waard (630 ha). Van deze 630 ha gronden is een groot deel bestemd voor
Deltanatuur en de rest voor de nieuwe vestiging van boeren uit andere delen van
Zuid-Holland of Nederland. Door deze grondruil zal het landbouwbedrijf van de
Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen - een van de grootste landbouwbedrijven van Nederland .
worden beŽindigd. Fortis onderzoekt op dit moment  hoe de maatschappelijke en
historische functies van het meer dan vijfhonderd jaar oude instituut
Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen  in de toekomst in stand gehouden kunnen worden.

De provincie Zuid-Holland beschouwt deze transactie als een grote doorbraak voor de
realisatie van natuur. Voor Fortis past deze grondruiltransactie in de strategie om de
beleggingen in landelijk onroerend goed voor het Nederlandse verzekeringsbedrijf uit te
breiden met een groter aandeel erfpachtgrond. Fortis is de grootste private belegger in
landelijk onroerend goed in Nederland met een oppervlakte grond van ongeveer 29.000
hectare.

Noot voor de redactie
Dit is een gezamenlijk persbericht van Dienst Landelijk Gebied, Fortis Vastgoed, Dienst
Domeinen en de Provincie Zuid-Holland.

Voor meer informatie over deze transactie kunt u contact opnemen met:
Brigitte van Wolferen, Persvoorlichter DLG, 06-5240 1057
Marianne Honkoop , Persvoorlichter Fortis, 06-2243 3522
Dewy Verhey, Persvoorlichter Domeinen, 06-1830 4288
Ingeborg Weltevreden, Persvoorlichter provincie Zuid-Holland, 06-2445 5008

 

 

Tweede Kamer der Staten Generaal

T.a.v. De Voorzitter

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

 

 

 

 

 

 

 

Datum

 

Uw brief (Kenmerk)

 

Ons kenmerk

8 mei 2003

 

-

 

DMN 2003-240

Onderwerp

Verkoop domeingronden

 

 

 

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft het kabinet aangegeven in te kunnen stemmen met het dekkingsvoorstel uit de motie Zalm c.s. (Kamerstukken II 2002/03, 28 600, nr. 26) voor 110 miljoen euro. Dit voorstel voorzag een opbrengst uit de versnelde verkoop van domeingronden die in zijn geheel in 2003 zou worden gerealiseerd. Het kabinet heeft ervoor gekozen om de 110 miljoen euro uit de verkoop van domeingronden te verdelen over 2003 en 2004 (Kamerstukken II 2002/03, 28 600, nr. 45). Uitgangspunt voor de verkooptaakstelling is dat er wordt gemikt op verkoop van gronden die niet dienstbaar kunnen worden gemaakt aan het publieke belang. Daarnaast spelen juridische belemmeringen en de realisatiekans van een verkoopopbrengst van €110 miljoen op basis van marktconformiteit een rol.  

 

De gronden die binnen het areaal van Domeinen het meest in aanmerking komen voor een versnelde verkoop zijn de in altijddurende erfpacht uitgegeven gronden (ca.15.900 ha). Door het in de tijd onbegrensde erfpachtrecht zijn de mogelijkheden voor het rijk om deze gronden effectief in te zetten voor de realisatie van andere rijksdoelen beperkt. Het merendeel van deze gronden ligt in de IJsselmeerpolders. 5% van het totale areaal altijddurende erfpachtgronden komt niet in aanmerking voor verkoop vanwege het feit dat voor deze gronden in het kader van de planologie een andere doelstelling zoals wonen en of infrastructuur is voorzien. Verkoop zowel aan de zittende erfpachters als aan een belegger vormt juridisch geen probleem. Om over te kunnen gaan tot de verkoop van altijddurende erfpachtgronden wordt de thans geldende verkoopstop voor deze gronden gedurende de jaren 2003 en 2004 opgeheven. Erfpachters worden in deze periode, tot een nog nader te bepalen datum, op basis van vrijwilligheid in staat gesteld om tegen marktconforme voorwaarden het blote eigendom van de aan hen in altijddurende erfpacht uitgegeven gronden te verwerven. In de prijsstelling van het blote eigendom zullen de beperkingen van de specifieke erfpachtconstructie mee worden genomen. Dit leidt ten opzichte van het gemiddelde prijsniveau van voor de verkoopstop tot een relatief lage verkoopprijs. Indien een erfpachter niet overgaat tot aankoop zal de mogelijkheid tot verkoop van deze gronden aan een derde worden bezien teneinde de beoogde opbrengst van 110 miljoen euro te kunnen realiseren. De erfpachtovereenkomsten blijven dan bestaan, alleen met een andere erfverpachter.

 

Op dit moment wordt het plan van aanpak voor de uitvoering en de  communicatie opgesteld. Over de verdere uitvoering zal overleg plaatsvinden met agrarische belangenorganisaties en financiŽle instellingen. De uitvoering van de motie Zalm c.s. zal zo spoedig mogelijk worden gestart. Hierover zal ik u nog nader informeren.

 

In de komende maanden wordt de thans voor de overige domeingronden geldende verkoopstop aan zittende (erf)pachters herijkt om een optimale bijdrage van deze gronden aan de doelstellingen van de overheid te waarborgen. Dit nieuwe beleidskader zal medio september aan u worden toegezonden.

De Staatssecretaris van FinanciŽn,

 

 

S.R.A. van EijckDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Binnenhof 4

2513 AA Den Haag

 

 

 

 

 

 

 

Datum

 

Uw brief (Kenmerk)

 

Ons kenmerk

24 juni 2003

 

 

 

DMN 2003-418 I

Onderwerp

Verkoop agrarische domeinen (Motie Zalm c.s.)

 

 

Op 19 juni jongstleden heb ik u tijdens het AO, aangaande de uitvoering van de Motie Zalm c.s. inzake de verkoop van domeingronden als onderdeel van de dekking van intensiveringen op het gebied van de veiligheidsketen, toegezegd u nader te informeren.

 

Bijgaand treft u een drietal kaarten aan waarop alle strategische en

niet-strategische altijddurende erfpachtgronden van de Staat in de IJsselmeerpolders zijn weergegeven. Een kaart van zuidelijk Flevoland ontbreekt omdat de Staat hier geen altijddurende erfpachtgronden bezit. In verband met het feit dat de kaarten namen van gebruikers bevatten moeten deze stukken als vertrouwelijk worden behandeld.

 

Ik informeer u over het totale areaal agrarische gronden middels onderstaand overzicht:

 

Uitgiftevorm

Totaal areaal in hectares

 

Pacht

54.590

Grondbank

5.000

40-jarige erfpacht

15.000

Altijddurende erfpacht

15.900

Totaal

90.490

 

In de brieven aan de erfpachters als vervolg op de nieuwsbrief zal worden aangeven dat de reactietermijn (belangstellingsregistratie) is verlengd tot 1 september.

 

Te zijner tijd zal in de verkoopakte een voorkeursrecht van koop voor de Staat worden gevestigd. Hierin zal het volgende worden bepaald:

         Als een erfpachter binnen een termijn van 10 jaar wil doorverkopen is hij verplicht de Staat bij voorkeur in de gelegenheid te stellen de grond te kopen;

         De terugkoopprijs zal gebaseerd zijn op de agrarische waarde. Voor geval er geen overeenstemming is over de prijs is er een arbitrageprocedure;

         Het voorkeursrecht geldt uitsluitend als de grond moet worden aangewend voor publieke doelstellingen waarvoor een bestemmingswijziging voor de grond noodzakelijk is.

 

In de komende maanden wordt de thans voor de overige Domeingronden geldende verkoopstop aan zittende (erf)pachters herijkt om een optimale bijdrage van deze gronden aan de doelstellingen van de overheid te waarborgen. Dit nieuwe beleidskader zal medio september aan u worden toegezonden.

 

De Staatssecretaris van FinanciŽn,

 

Mr. Drs. J.G. Wijn

 

LPF eist anti-speculatiebeding bij verkoop gronden

20 juni 2003

 

LPF- woordvoerder Gerard van As wil dat er een anti-speculatiebeding wordt opgenomen in de verkoopakte om grondspeculatie door erfpachters tegen te gaan. De VVD heeft vorig jaar via de Motie Zalm altijddurende erfpachters aangeboden om het blote eigendom te verwerven van agrarische domeingronden.

Op aandringen van de Vaste Tweede Kamercommissie voor FinanciŽn is de termijn waarbinnen de erfpachters hun belangstelling kenbaar kunnen maken tot verwerving van het blote eigendom verlengd tot 1 september a.s. Tijdens een overleg met staatssecretaris van FinanciŽn Wijn over het verkoopbeleid van deze agrarische domeingronden, heeft Van As geŽist dat bij mogelijke verkooptransacties een anti-speculatiebeding in de verkoopakte wordt opgenomen.

LPF-er Van As wil met deze voorwaarde voorkomen dat agrariŽrs gronden aankopen om ze vervolgens met ‘dikke winst’ door te verkopen. Wanneer gemeenten via bestemmingsplan-wijzigingen aan dergelijke gronden op termijn een bouwbestemming geven, zal de grond bij doorverkoop immers het veelvoudige opbrengen. Van As: ‘De huidige eigenaar, de Staat, kan deze winsten in dit geval beter zelf incasseren!‘

In de motie van VVD’er Zalm, ondersteund door de LPF en het CDA, werd besloten tot verkoop van de aan erfpachters in altijddurende erfpacht uitgegeven gronden, om extra geld te genereren voor meer veiligheid. Het betreft gronden die volgens Domeinen op lange termijn hun agrarische bestemming zouden moeten behouden. Maar tegenwoordig is niets meer zeker, aldus Van As, omdat bestemmingen nogal eens wijzigen.

Deze erfpachters zijn inmiddels door de Dienst Domeinen verzocht om hun belangstelling voor aankoop kenbaar te maken. Wanneer belangstelling tot aankoop wordt getoond, zal taxatie plaats vinden, waarna een definitief koopaanbod wordt gedaan. ‘We moeten niet overhaast uitverkoop houden’, vindt Van As, ‘maar zorgvuldig te werk gaan, omdat hier anders het ‘tafelzilver’ wordt weggegeven. Vandaar de opname van een anti-speculatiebeding.’

 

 

 

Uitnodiging om na te denken over geld, voeding, woonruimte en 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

101 Geld! CDA Terroristen Gesignaleerd in de gemeente Ermelo!
379 Geld! CDA PR commissie in Ermelo eist geld van Hop om mee te mogen doen aan debat. Antwoord Hop: DONDER OP!
288 Geld! Professor Daud: "De regentenstand speelt elkaar baantjes toe, parlement oefent nauwelijks controle uit
365 Geld! De grootste grondtransactie in Nederland! Wie verdienen hier veel geld aan? Wie betalen hiervoor de rekening?
217 Geld! Koop niets op krediet! Maak geen schulden! Geef geen geld aan gesubsidieerde goede doelen!
547 Geld! Hoe wordt je genaaid door de notaris bij een erfenis als pleegkind? Welke belangen heeft de belastingdienst?
P31 Woonruimte! Project 31 van Hop sloeg in als een bom bij de ondernemers van Ermelo tijdens en na het verkiezingsdebat
424 Woonruimte! Het schetsen van een beeld is een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode om burgers te naaien
585 Woonruimte! Om nieuwe kindertehuizen te vullen met kinderen word toegeschreven naar de gewenste conclusie
400 Voeding! Is voedsel opgewarmd in een magnetron gezond? Indien ja, waarom babymelk niet opwarmen in een magnetron?
544 Voeding! Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
375 Voeding! Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
401 Voeding! Waarom mogen boeren in Nederland geen gratis melk geven aan arme kinderen en moeten ze boetes betalen?
253 Voeding! Is gentechnologie gevaarlijk voor kleine winkeliers/bakkers en boeren in arme landen die zelf hun voedsel verbouwen?
181 Voeding! Ethische ondernemingen met smerige streken, "schone schijn" achter PR?
047 Voeding! Waarom deed de Raad voor de Kinderbescherming niets tegen giftig afval in houten speeltoestellen?
392 Voeding! Wie controleren media en jeugdzorg met berichtgeving over ADHD en toedienen van kindercocaÔne?
319 Voeding! Waarom is gebruik medicatie voor ADHD onder CDA Balkenende en ChristenUnie Roevoet explosief gestegen?
406 Voeding! Wie hebben belangen bij arbeidsproductiviteit (BurgerSlavenNummer) om burgers in de gaten te houden?

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten