CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Vanaf 11 mei 2008 wordt op de website Censuur in Nederland rechterlijke macht consequent vervangen door rechtersleger (371)

Aanleiding! Op 20 september 2004 kreeg ik het boekje "Rechtspraak in Nederland" uitgegeven door de Raad voor de Rechtspraak Den Haag, uitgave oktober 2002 in handen. Een zeer interessant boekwerkje en een aanrader voor burgers om inzicht te krijgen in de mentaliteit, werkwijze en redenering van de rechtspraak en gratis te verkrijgen bij rechtbanken. Dus snel gaan halen bij rechtbanken voordat deze boekjes worden weggehaald als deze beroepsgroep in de gaten krijgt hoe ik dit boekwerkje gebruik om mijn website verder te ontwikkelen en te verbeteren om informatie in kennis en kennis in informatie over de rechtspraak om te zetten. Ik maak dan ook dankbaar gebruik van dit boekwerkje om het taalgebruik en andere informatie op mijn website steeds verder te verbeteren en te ontwikkelen.

Op pagina 3 onder inleiding wordt door de Raad voor de Rechtspraak zelf het woord "rechtersleger" gebruikt. Vanaf 11 mei 2008 wordt op deze website het woord "rechtersleger" ingevoerd als aanduiding voor de beroepsgroep rechters. Als norm op deze website wordt er vanaf 11 mei 2008 dus vanuit gegaan dat de de beroepsgroep rechters een leger is. Bij een leger hoort een vijand en ik denk dat als vijand van het "rechtersleger" de onafhankelijke producerende burgers en bedrijven kunnen worden aangemerkt welk beeld wordt bevestigd door de NVvR adviezen en andere documentatie te lezen. 

Door in gedachte de zaak om te draaien kunnen onafhankelijke producerende burgers en bedrijven het "rechtersleger" en de rechtspraak die daaraan gelinkt kan worden als een vijand aanmerken. Als norm op deze website wordt er vanaf 11 mei 2008 dus vanuit gegaan dat de beroepsgroep rechters een leger is, dat erop uit is om onafhankelijke producerende burgers en bedrijven financieel uit te kleden en kapot maken om de gesubsidieerde hulpverlening en de elite die daar verborgen achterzit steeds verder te verrijken.

Bij een leger hoort een vijand en bij een vijand hoort VERZET van burgers die zich tegen de onderdrukking van dat leger willen verzetten. Bij een leger dat als vijand kan worden aangemerkt hoort onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting. Vast staat dat het Nederlandse "rechtersleger" zich actief en aantoonbaar bezig heeft gehouden met het onderdrukken van vrijheid van meningsuiting van burgers in Nederland bijvoorbeeld in de censuurzaak tegen Hop, de auteur van de website Censuur in Nederland. Vanaf 20 september 2004 kan het weerwerk van burgers tegen "overheden en hun gesubsidieerde handlangers, door taalgebruik af te stemmen op bovengenoemde publicatie ook als VERZET kan worden aangemerkt.

De inhoud van dit boekwerkje zal ik de komende tijd in mijn websites verwerken om sites verder te ontwikkelen en te verbeteren om het weerwerk (VERZET) van burgers op een hoger niveau te brengen bijvoorbeeld door informatie uit dit boekje in mijn bezwaarschriften verkeersboetes te verwerken. Ik wijs expliciet op de Wet 14 juni 1822, Artikel 11 "De regter moet volgens de wet regt spreken; hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordelen" Als het Parlement ook dit wetje buiten werking gaat stellen wordt het nog gevaarlijker in Nederland. U bent gewaarschuwd!

J. Hop, auteur website Censuur in Nederland.

 

 

 

 

STASI NEDERLAND! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten houden door invoering van kilometerheffing
688 STASI NEDERLAND! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten houden door invoering van kilometerheffing
406 De ontwikkeling van Nederland als informatie samenleving cruciaal voor arbeidsproductiviteit en sociale cohesi
623 Doordat akten van de burgerlijke stand elektronisch worden opgeslagen, kan er direct een zogeheten 'dubbel' worden gestuurd naar de centrale bewaarplaats van de JustitiŽle Informatiedienst (JustID) in Almelo
124 AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE
pleegouders in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!
JH11 Geschiedenis 7 oktober 2005 Vraagjes van Hop aan College Ermelo inzake verkeer, verkeersforum,verkeerssituaties in Ermelo
Kunt u mij uitleggen welke instantie SMF is, die de gebruikersnaam controleert?
Kunt u mij uitleggen welke anderen u bedoeld met de vraag "E-mailadres verbergen voor anderen"?
Kunt u mij uitleggen waarom u niet kenbaar maakt dat er een profiel van de gebruiker aangemaakt ťn bewaard wordt?
Kunt u mij uitleggen wat er met het gedaan wordt en wie er inzage in hebben?
Kunt u mij uitleggen hoe het profiel tegen misbruik beschermd wordt?
Kunt u mij uitleggen waarom uitsluitend de voorwaarden om aan "Ermelo forum" mee te doen, in het Engels gesteld zijn?
Kunt u mij uitleggen waarom expliciet gesteld wordt dat de gegeven reactie niet strijdig mag zijn met iedere internationale _…N wetgeving van de Verenigde Staten_?
Kunt u mij uitleggen waarom er in dit verband voorbij gegaan wordt aan de Nederlandse wetgeving?
Kunt u mij uitleggen waarom er in de voorwaarden glashard gelogen wordt? Met name de laatste zin "The software does not collect or send any other form of information to your computer".
JH15 “Van alle kanten in Ermelo wordt de roep gehoord om deze politieke partij (Groep Hop) dood te zwijgen en ik ben er helaas achter gekomen dat dit waarschijnlijk waar is” schrijft mevrouw Jeanne Dijkstra eindredacteur van het Ermelo's Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek
308 De norm! Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen
623 Burgers, paspoorten, voertuigen krijgen microchip met foto en vingerafdruk om boetes volautomatisch te incasseren
372 Beroepschrift tegen verkeersboete onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
373 Beroepschrift op internet tegen de verkeersboete bellen met mobiele telefoon
126 Jurisprudentie, toelichting en aanvullende informatie gelinkt aan de verkeersboete bellen met mobiele telefoon
191 Beroepschrift op internet tegen de verkeersboete "bestemmingsverkeer"
412 Beroepschrift op internet tegen IDENTIFICATIEPLICHT boete
172 Jurisprudentie, toelichting en aanvullende informatie gelinkt aan boetes IDENTIFICATIEPLICHT
235 Beroepschrift op internet tegen de verkeersboete verplichte APK keuring
330 Beroepschrift op internet tegen de verkeersboete gesimuleerde wegsituaties
364 Beroepschrift verkeersboete voetganger op voetgangersoversteekplaats niet voor laten gaan, feitcode R482
510 Onderbouwing verzoek (2) met jurisprudentie van de Raad van State
331 Beroepschrift op internet tegen de verkeersboete overtreding maximum snelheid
386 Jurisprudentie, toelichting en aanvullende informatie gelinkt aan de verkeersboete overtreding maximum snelheid
423 OM blijft gebruikers lasershield of laserecho vervolgen voor “belemmeren van een opsporingshandeling” (WvS, art.184)
418 Commercieel belang OvJ bij opleggen en handhaven van administratieve sancties
155 Bonnenregen richting burgers wordt door Justitie steeds beter en sneller georganiseerd
336 Troonrede 2004 Gemeenten meer mogelijkheden bestuurlijke boetes voor kleine vergrijpen en parkeerovertredingen
BSC Waarom zijn namen en nevenfuncties van leden/secretarissen bezwaarschriftencommissie gemeente GEHEIM?
240 Als bewijslast tegen burgers door OM als problematisch wordt ervaren worden wetten voor het Openbaar Ministerie opgerekt
475 OM: "Verkeerscamera's kunnen we mooi gebruiken om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden"
414 Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 270597 inzicht werkwijze OM en politie opslaan gegevens burgers geheime dossiers
370 OM, rechtersleger, politie, veiligheidsdiensten willen wetten oprekken om info over niet-verdachte burgers op te slaan
371 Vanaf 11 mei 2008 wordt op de website het woord "rechtersleger" ingevoerd als aanduiding voor beroepsgroep rechters
STEM Stemwijzer! Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks indien u TEGEN het in de gaten houden van burgers door de STAAT via de kilometerheffing bent
   
Groep Hop wil Raad voor de Kinderbescherming AFSCHAFFEN! RVDK is een overbodig bestuursorgaan en blok aan het been van burgers. Centra voor Jeugd en Gezin kunnen taken RVDK overnemen om bureaucratie in jeugdzorg te bestrijden! Met de enorme besparingen die dit oplevert kunnen starterswoningen in een kindvriendelijke woonomgeving gebouwd worden bijvoorbeeld conform Project 31 in het belang van kinderen in Nederland
445 BOYCOT de Raad voor de Kinderbescherming
134 Wat is de juridisch juiste omschrijving van EEN VERDACHTE van kinderMISHANDELING?
602 Het gevaar! Nederlands RECHTERSLEGER: "Ouders VALS AANKLAGEN VAN KINDERMISHANDELING is niet onrechtmatig!
371 De norm! Voor adequaat weerwerk tegen valse aanklacht kindermishandeling RECHTERSLEGER procedureel en systematisch werken!
PvA Blijf rustig en kalm wat er ook gebeurt want u weet al van tevoren dat kinderrechters in Nederland buiten de hoorzittingen om met de jeugdzorg overleggen hoe kinderrechters op ingediende verweerschriften van ouders van kinderen moeten beslissen. 
007 Begin gelijk met het maken van chronologische overzichten zodra u met AMK, BJZ, RVDK of RECHTERSLEGER te maken krijgt!
110 VERZOEK aan AMK=STICHTING om TOEZENDING afschrift compleet AMK/BJZ dossier
632 BEZWAARSCHRIFT tegen BESLUIT AMK=STICHTING onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 GEEN TOESTEMMING VERKLARING OUDER aan AMK=BJZ=STICHTING om informanten te benaderen (575) (581) (101) (602)
635 BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen BESLUIT (CONCEPT) RAPPORT AMK=STICHTING?
635 BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen BESLUIT (DEFINITIEF) RAPPORT AMK=STICHTING?
635 BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen BESLUIT (CONCEPT) RAPPORT BJZ=STICHTING aan RVDK te verzoeken onderzoek te doen?
635 BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen BESLUIT (DEFINITIEF) RAPPORT BJZ=STICHTING aan RVDK te verzoeken onderzoek te doen?
388 Hop publiceert BJZ aanmeldingslijst om RVDK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie op internet
081 BEZWAARSCHRIFT BESLUIT BJZ=STICHTING aan de RVDK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie?
633 BEZWAARSCHRIFT tegen BESLUIT RVDK onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
596 GEEN TOESTEMMING VERKLARING OUDER aan de RVDK om informanten te benaderen (575) (581) (101) (180) (75)
138 VERZOEK toezending afschrift compleet dossier RVDK met genummerde pagina's voordat een afspraak wordt gemaakt
498 BEZWAAR OUDER tegen betaling van geldbedrag voor afschrift dossier bij begin van raadsonderzoek
077 BEZWAARSCHRIFT tegen BESLUIT (CONCEPT) RAPPORT RVDK
473 Afschrift van ieder VERZOEK 473 wordt naar President/Kinderrechter van de rechtbank verstuurd!
077 BEZWAARSCHRIFT tegen BESLUIT (DEFINITIEF) RAPPORT RVDK
612 Verzoek om een voorlopige voorziening ouder(s) tegen BESLUIT RAPPORT Raad voor de Kinderbescherming
639 Bezwaarschrift tegen (COMBI) indicatiebesluit afgegeven door BJZ op verzoek Raad voor de Kinderbescherming bij OTS/UHP
642 Beroepschrift tegen (COMBI) indicatiebesluit afgegeven door BJZ op verzoek Raad voor de Kinderbescherming bij OTS/UHP
360 Verweerschrift tegen verzoekschrift Raad voor de Kinderbescherming (voorlopige) ondertoezichtstelling minderjarige
361 COMBI Verweerschrift tegen verzoekschrift RVDK (voorlopige) ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing minderjarige
612 Verzoek om een voorlopige voorziening ouder(s) tegen BESLUIT RAPPORT Raad voor de Kinderbescherming
Altijd BEZWAAR maken tegen aanwezigheid BJZ personeel in zittingzaal bij (V)OTS of UHP VERZOEK Raad voor de Kinderbescherming
605 WRAKING KINDERRECHTER op de hoorzitting indien de kinderrechter weigert op de hoorzitting eerst de VOORVRAGEN te toetsen
STEM Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks als u de Raad voor de Kinderbescherming als overbodig bestuursorgaan wilt afschaffen!
445 Ouders BOYCOT de Raad voor de Kinderbescherming! Ga NIET met hun personeel in gesprek! Dien alleen bezwaar- en beroepschriften in tegen BESLUITEN van dit overbodige bestuursorgaan.
   

top