CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Voorbeeld gesprek tussen een gewone burger en een opsporingsambtenaar bij een mogelijke verkeersovertreding mobiel bellen


Ambtenaar: Mag ik uw ID (en kentekenbewijs)? Burger beantwoord gelijk: Mag ik ook uw ID even zien?
Na tonen ID door ambtenaar. Mag ik uw naam even opschrijven?
Ambtenaar: U zat mobiel te bellen! U krijgt hiervoor een bekeuring. Burger beantwoord gelijk: Nee hoor ik zat niet te bellen.
Ambtenaar: Mag ik uw mobieltje? Mag ik het merk weten? Burger beantwoord gelijk: Nee hoor ik zat niet te bellen.
Ambtenaar: Ik wil uw auto doorzoeken op een mobieltje of om het bewijs hiervoor te vinden.
Burger antwoord gelijk: Nee hoor u bent hiervoor NIET BEVOEGD en ik geef u geen toestemming om mijn auto te doorzoeken!
Ambtenaar: Ik ga het toch doen! Burger antwoord gelijk: "Ik maak hiertegen bezwaar wat is de grondslag om mijn auto te doorzoeken?"
Ambtenaar: Wet Mulder! Burger antwoord gelijk: Ik maak bezwaar met als motivering van mijn bezwaar: "6 EVRM" en schending mensenrechten.
Ambtenaar: Ik heb het gevoel dat ik hier wordt genaaid! Burger beantwoord gelijk: Dat gevoel krijg ik ook.
Ambtenaar: Wil u een geel papiertje geven maar vraagt eerst wat kan ik als uw verklaring opschrijven? Burger beantwoord gelijk: 6 EVRM
Ambtenaar: Wat betekent dat 6 EVRM? Burger beantwoord gelijk: Heeft iets te maken met mensenrechten maar staat ook op internet
zodra u de boete ontvangt maakt bezwaar met onderstaande beroepschrift u gratis aangeboden door J. Hop Ermelo, lijsttrekker Groep Hop met als programmapunt op beroepschriften verkeersboetes moet binnen 6 weken worden beslist anders vervalt de boete want burgers moeten in het omgekeerde geval ook binnen zes weken bezwaar maken/beroep instellen.

 

 

Beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon

Aan de Officier van Justitie Zonder Naam  
Arrondissementsparket te ........................................
Adres:
Postcode en woonplaats:
(Op de beschikking staat vermeld naar welk adres het beroepschrift verzonden dient te worden.)

Betreft: Beroepschrift beschikkingnummer:..............................................

Plaats en datum:

Geachte heer/mevrouw de Officier van Justitie Zonder Naam,

SPOEDVERZOEK! Beleefd VERZOEK ik u mij MET SPOED te informeren waarom de naam van de Officier van Justitie eerste klasse in salariscategorie 8 leden rechterlijke macht Dhr. mr. J.(eroen)H.A. Steenbrink met de dubbelfunctie directeur van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) benoemd vanaf 1 mei 2005 voor onbepaalde tijd" niet onder de beschikking staat waartegen dit beroepschrift is ingediend? Indien er sprake is van een andere OvJ in deze zaak wordt verzocht om toezending compleet afschrift Koninklijk BESLUIT van deze OvJ? 

Inleiding. Ik informeer u dat ik dit gratis internet beroepschrift heb gevonden op de website Censuur in Nederland waarvan de redacteur de aan u bekende heer J. Hop te Ermelo is. Dit beroepschrift is door hem ontworpen voor degene die niet gewend is om brieven te schrijven of formulieren in te vullen met als uitgangspunt een beroepschrift juridisch en zakelijk zo goed mogelijk op papier te zetten zodat "het personeel dat handelt uit naam van de Officier van Justitie eerste klasse in salariscategorie 8 leden rechterlijke macht Dhr. mr. J.(eroen)H.A. Steenbrink met de dubbelfunctie directeur van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie benoemd vanaf 1 mei 2005 voor onbepaalde tijd" razendsnel op dit beroepschrift kan beslissen waardoor de communicatie tussen burger en overheid direct wordt verbeterd. 

Voordat ik dit gratis internet beroepschrift ging gebruiken ben ik eerst nagegaan wie die meneer Hop is. Ook heb ik zijn introductie gelezen op de website Censuur in Nederland. Na het lezen van zijn introductie en enkele andere websites (222) (116) (251) denk ik dat de heer Hop in het verleden niet alleen op basis van praktijkervaring  veel heeft meegemaakt in de rechtspraak maar ook op landelijk niveau heeft bewezen in staat te zijn de uiterlijke kenmerken van de rechtspraak ondanks felle tegenwerking van deze beroepsgroepen flink te verbeteren. Ik geef als voorbeelden de websites (12) (184) (51) (50) (55), acht de inhoud hiervan als herhaald en ingelast beschouwd. Ook heb ik kennis genomen van de websites (17) en (50) waar een Parlementslid en het Platform CliŽntenorganisaties Jeugdzorg hopen dat Hop zich in wil blijven zetten voor klagers en blijft doorgaan het publiek van informatie te blijven voorzien.

Ook ben ik nagegaan wat de heer Hop zelf aanvoert als grondslag voor zijn deskundigheid om dit gratis beroepschrift op internet te zetten. Hop adviseert op zijn website gewoon te kijken naar de kritiek van tegenstanders van Hop aan de hand van de H.P.H. van Griendsven-norm.
Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304. Conclusie en bewijs. De tegenstanders van Hop vinden Hop een hinderlijke tegenstander die met legale middelen deskundig genoeg is om als voortrekker het systeem lam te leggen. Vervolgens heb ik gekeken bij de H.P.H.. van Griendsven-norm. welke methodes de tegenstanders van Hop hebben gebruikt om hem als lastige en deskundige tegenstander uit te schakelen en ik schrijf u dat ik niet alleen verbijsterd ben over de tegen Hop gebruikte methodes onder 2 x C, D en E. maar ook dat u het als Officier van Justitie Zonder Naam kennelijk belangrijker vind om mij bovengenoemde boete toe te sturen dan iets te (laten) doen aan het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting in dit land met als grondslag liegen en bedriegen om kritiek van buitenaf op "rechtspraak" te onderdrukken. Klassenjustitie. Het bovenstaande klemt allemaal des te maar omdat tijdens de provinciale verkiezingen Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop van de verkiezingborden werden afgerukt of werden overplakt. De bekennende daders niet werden vervolgd door het Openbaar Ministerie omdat er sprake was van een gering strafbaar feit.

Met het toesturen van uw verkeersboete heeft u in ieder geval bereikt dat ik ben gaan nadenken over wat er om mij heen gebeurt. Ik verzoek (1) u voordat u op dit beroepschrift beslist eerst na te gaan of er bij de heer Hop tot op heden nog geen tweede verzoek van het Ministerie van Justitie is binnengekomen om een van zijn sites, in het bijzonder dit beroepschrift, in onderling overleg, iets aan te passen. Indien neen, dan  is er in casu dus geen sprake van zand strooien in de JustitiŽle boetemachines maar van procedureel en systematisch weerwerk waarbij ik ook nog de OM-bezwaartest heb gedaan alvorens u dit beroepschrift toe te sturen.  

Ik verzoek (2) u aan mij de gelegenheid te geven met dit model internet beroepschrift weerwerk tegen een opgelegde verkeersboete te leveren. Ik verzoek u (2) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan mij BINNEN DE TERMIJN VAN 14 DAGEN na dagtekening afschrift van het complete dossier in deze zaak toe te sturen. Indien van toepassing bij radar, laser of trajectcontroles hierin begrepen het ijk rapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd en een foto van de gemaakte overtreding welke foto voorzien is van datum en tijdstip en een duidelijk zichtbaar kenteken. Indien er meerdere voertuigen op de foto zichtbaar zijn moet er duidelijk zijn welke voertuig de overtreding heeft begaan. Een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal gelijkend document waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe de betreffende overtreding is waargenomen. Let op! Dit is geen verzoek op grond van de Wet Mulder!  Ik verwijs naar de uitspraak 200405147/1 d.d. 120605 op de website www.burojeugdzorg.nl/510.htm Indien deze uitspraak niet op mijn verzoek van toepassing is verzoek ik u dit binnen 14 dagen te berichten met juridische onderbouwing om het toezenden van een herhaald verzoek na 14 dagen en het indienen van een beroepschrift met een procesvertegenwoordiger waarbij verzocht zal worden om u in de kosten te veroordelen te voorkomen. 

Ik verzoek (3) u onjuistheden, correcties of aanvullingen om dit model beroepschrift verder te verbeteren en te ontwikkelen onverwijld in een "tripartite  overleg" kenbaar te maken en/of onverwijld door te geven aan de auteur van deze website zodat het onderhavige beroepschrift zo actueel mogelijk bijgewerkt en bij iedere Officier van Justitie ingeleverd kan worden. Ik verzoek (4) u waar dat maar mogelijk dit beroepschrift met de verzoeken ambtshalve te verbeteren met jurisprudentie, technische of andere informatie om het beroepschrift gegrond te kunnen verklaren omdat ondergetekende anders dan een Officier van Justitie geen dure (gesubsidieerde) juridische opleiding op kosten van de belastingbetaler heeft gekregen om de wet, regeltjes, jurisprudentie, technische of andere informatie te kennen!

Verzoek (5) betreft de identificatieplicht Officier van Justitie. Vast staat dat de beschikking naar mij is toegestuurd door een Officier van Justitie Zonder Naam. Dat toesturen van verkeersboetes door een Officier van Justitie Zonder Naam zal best in het kader van uithollen van de rechtspositie van rechtszoekende burgers zijn afgedekt om het incassosysteem volledig te automatiseren. Daar klaag is dus niet over. U heeft nu echter te maken met een burger die bezwaar maakt en deze burger wil weten welke naam hoort bij de Officier van Justitie die mij een verkeersboete heeft opgelegd en ik wil weten of het wel een echte Officier van Justitie is. Ik verzoek (6) u binnen de termijn die de Officier van Justitie nodig had om bovengenoemde beschikking na een vermeende overtreding naar mij toe te sturen aan mij de volledige naam met juiste initialen en titel te verstrekken van de Officier van Justitie die mij deze beschikking heeft opgelegd en ik verzoek (7) om afschrift van een COMPLEET KONINKLIJK BESLUIT waarin deze Officier van Justitie is benoemd. Niet bedoeld wordt het BESLUIT van de Minister van Justitie waarin deze Minister mr. Jeroen H.A. Steenbrink geboren 3 oktober 1959 benoemd tot directeur van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie.

Verzoek (8) Ik verzoek om een schadevergoeding van 50 Euro per dag voor iedere dag dat de Officier van Justitie zich weigert te identificeren en een schadevergoeding van 50 Euro per dag voor iedere dag dat de Officier van Justitie weigert aan mij een afschrift van het Koninklijk Besluit toe te sturen na het verstreken van de onder verzoek 6 genoemde termijn.

Verzoek (9) Indien de Officier van Justitie zich kennelijk met opzet weigert te identificeren wordt verzocht dit beroepschrift gegrond te verklaren.

Verzoek (10) Onder verwijzing naar verzoek (4) verzoek ik om een schadevergoeding indien door de Officier van Justitie  informatie is en/of wordt achtergehouden in de ruimste zin van het woord. Ondergetekende wijst de Officier van Justitie er expliciet op dat in de Wet NIET STAAT dat ondergetekende verplicht is "jurisprudentie" te kennen. Indien in de toekomst blijkt dat de Officier van Justitie bij het ongegrond verklaren van dit beroepschrift jurisprudentie, technische of andere informatie heeft achtergehouden dan maakt ondergetekende met dit beroepschrift hier tijdig bezwaar tegen. Ondergetekende verzoekt om een schadevergoeding van 10000,-- Euro voor iedere gebeurtenis met betrekking tot een onjuiste voorlichting van het OM en/of alle andere overheden aan burgers en een schadevergoeding van 10 miljoen Euro indien nu en/of in de toekomst blijkt dat het OM gebruik heeft gemaakt van middelen bij de opsporing van verkeersboetes die schadelijk zijn voor de gezondheid van burgers.

Verzoek (11) Ik maak vooraf bezwaar tegen een beslissing op dit beroepschrift door een Officier van Justitie die met twee petten op werkt en dus ook een rechterbaantje vervuld. Ik verzoek derhalve om toezending van een afschrift uit het bijbanenregister binnen de termijn genoemd onder verzoek (6)

Verzoek 12. Ik verzoek om een schadevergoeding van 100 Euro per dag indien de Officier van Justitie niet binnen acht weken op dit beroepschrift heeft beslist. Werkdruk wordt niet door mij niet als argument beschouwd omdat er werklozen genoeg zijn die ook het baantje Officier van Justitie voor veel minder dan het voor een Officier van Justitie gangbare salaris willen vervullen. Het niet beslissen binnen acht weken op dit beroepschrift wordt door mij opgevat als meten met twee maten door de overheid. Voor het meten met twee maten verzoek ik u aan mij een schadevergoeding toe te kennen van 10.000 euro. 

Toelichting op verzoeken om schadevergoeding: www.burojeugdzorg.nl/446.htm De 1-ste Balkenende norm. Ondergetekende maakt bezwaar tegen het opleggen van een boete aan een burger terwijl in het omgekeerde geval een stevige handhaving van regels en wetten door de overheid als een visie dient te worden aangemerkt. Indien de Officier van Justitie een stevige handhaving van regels op deze burger wil toepassen eist deze burger door de zaak om te draaien ook een stevige handhaving van regels door de Officier van Justitie. Of denkt de Officier van Justitie boven de WET te kunnen staan om zijn absolute macht over burgers kenbaar te maken. Een ontwikkeling waar de auteur van dit beroepschrift al in 1997 voor heeft gewaarschuwd! Toelichting www.burojeugdzorg.nl/305.htm

 

 

GRONDEN BEROEPSCHRIFT TEGEN BESCHIKKING BOETE.

Ik heb de GRONDEN als onderbouwing van mijn beroepschrift hieronder aangekruist en/of met info aangevuld.

O Het ondertekeningsblok klopt niet! Zonder tegenbericht is de naam van de OvJ in deze zaak: "Officier van Justitie eerste klasse in salariscategorie 8 leden rechterlijke macht Dhr. mr. J.(eroen)H.A. Steenbrink met de dubbelfunctie directeur van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) benoemd vanaf 1 mei 2005 voor onbepaalde tijd". De naam van de OvJ is bekend en kan geautomatiseerd onder de beschikking worden vermeld en omdat dat niet is gebeurd wordt verzocht het beroepschrift GEGROND te verklaren omdat het ondertekeningsblok niet klopt e.e.a onder verwijzing naar jurisprudentie uit het verleden (518) (667) (398) Ten onrechte ontbreekt de naam van het personeelslid dat namens OvJ Steenbrink deze beschikking aan een burger heeft uitgedeeld op de beschikking. De boete is in strijd met de WET uitgedeeld.

O Het uitdelen van boetes door personeel van het Openbaar Ministerie namens "Officier van Justitie eerste klasse in salariscategorie 8 leden rechterlijke macht Dhr. mr. J.(eroen)H.A. Steenbrink met de dubbelfunctie directeur van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) benoemd vanaf 1 mei 2005 voor onbepaalde tijd" is in strijd met de WET. De boete is in strijd met de WET uitgedeeld.

O De beschikking is ten onrechte gestuurd omdat het complete dossier in de onderhavige zaak NIET IN HET BEZIT IS van de Officier van Justitie die deze boete heeft uitgedeeld. Er is sprake van HANDELEN IN STRIJD MET DE WET met als gevolg HANDELEN IN STRIJD MET DE AMBTSEED OvJ waarbij deze boete is uitgedeeld door de OvJ en/of door personeel namens de OvJ zonder dat de OvJ en/of personeel dat handelt namens deze OvJ het complete dossier in bezit heeft en/of zonder dat het complete dossier is gelezen. BEWIJS is toekomstige correspondentie met als grondslag dit beroepschrift van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie dat alle gevraagde documenten niet in het bezit van CVOM zijn en dat er twee aparte procedures gevoerd moeten worden. De boete is in strijd met de WET uitgedeeld.

O In onze GRONDWET staat in artikel 107 dwingend voorgeschreven:"De wet regelt het burgerlijk recht, het strafrecht en het burgerlijk en strafprocesrecht in algemene wetboeken, behoudens de bevoegdheid tot regeling van bepaalde onderwerpen in afzonderlijke wetten". Het strafprocesrecht of strafvordering genoemd, geeft aan welke weg moet worden bewandeld om tot strafoplegging te komen. Artikel 1. Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien. Het naleven van de WET door personeel in dienst van de overheid dient NIET als een VISIE te worden aangemerkt met als toelichting de 1-ste Balkenende norm. Indien de boete is uitgedeeld in strijd met de WET dient het beroepschrift direct GEGROND te worden verklaard!

O Het Wetboek van Strafvordering geeft in artikel 27 een nauwkeurige beschrijving van de "verdachte". Als verdachte wordt, voordat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten en omstandigheden, een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit. Daarna wordt als verdachte aangemerkt degenen tegen wie de vervolging is gericht. In artikel 27 lid 1 is men verdachte, als men degene is, te wiens aanzien uit

1. FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN

2. REDELIJK VERMOEDEN van

3. SCHULD aan een

4. STRAFBAAR FEIT voortvloeit.

De nauwkeurige beschrijving van de verdachte zoals vastgelegd in de WET is niet van toepassing op de onderhavige zaak. M.a.w. de verdachte, te weten ondergetekende, in deze zaak voldoet niet aan de omschrijving van het begrip verdachte van artikel 27 Wetboek van Strafvordering.

O Onder opsporingsambtenaar, artikel 127 Wetboek van Strafvordering, wordt verstaan alle personen met de opsporing van strafbare feiten belast. Uit de beschikking blijkt niet dat er sprake is van een algemeen opsporingsambtenaar naam, titel, initialen en functie ontbreken of buitengewoon opsporingsambtenaar die alleen bevoegd zijn strafbare feiten op te sporen waarvoor zij in de akte van aanstelling zijn aangewezen en tot welk grondgebied hun optreden is beperkt. naam, titel, initialen en functie ontbreken. Akte van aanstelling ontbreekt in het dossier. Er is sprake van een opsporingsambtenaar die onbevoegd is geweest m.b.t. de opsporing van het strafbare feit zoals genoemd in de beschikking.

O Een proces-verbaal is een door een ambtenaar geschreven verslag, over wat hijzelf heeft waargenomen tijdens het onderzoek of wat een verdachte of getuige heeft verklaard. Het proces-verbaal ontbreekt in de onderhavige zaak en/of is ten onrechte niet aan de verdachte gestuurd en/of kan op verzoek van verdachte niet aan verdachte worden toegestuurd.

O Ik zat niet te bellen met een mobiele telefoon. Ik ben NIET staande gehouden. Ik verzoek om bewijs van de verkeersovertreding?

O Ik zat niet te bellen met een mobiele telefoon. Ik ben WEL staande gehouden. Ik verzoek om bewijs van de verkeersovertreding?

O Ik zat niet te bellen met een mobiele telefoon. Op mijn mobiele telefoon zit een dicteerfunctie. Deze dicteerfunctie gebruik ik omdat dicteren veiliger is tijdens deelname aan het verkeer dan onder het rijden iets opschrijven. U kunt mijn telefoongegevens opvragen en op juistheid controleren dat ik op dat moment op die tijd niet zat te bellen met mijn mobiele telefoon. Ik verzoek om afschrift van een uitspraak van een rechtbank dat "dicteren" tijdens deelname aan het verkeer is verboden. Ik verzoek om een totaaloverzicht van alles wat een bestuurder van een voertuig niet in zijn hand mag houden en in welk wetsartikel deze opsomming is opgenomen zodat ik uw opgave op juistheid kan controleren.

O Ik zat niet te bellen met een mobiele telefoon. Ik hield een broodje vast. Verbalisant heeft ten onrechte een broodje voor een mobiele telefoon aangezien. Een broodje is geen mobiele telefoon.

O Ik zat niet te bellen met een mobiele telefoon. Ook hield ik geen mobiele telefoon vast! Ik hield iets anders vast. Dat is niet bij wet verboden. Indien u bij uw beslissing op dit beroepschrift automatisch vermeld dat het vasthouden van een mobiele telefoon ook strafbaar is ga ik ervan uit dat u dit beroepschrift niet eens gelezen heeft en verzoek ik om een schadevergoeding van 1000,-- omdat u mij primair vals beschuldigd van iets wat ik niet heb gedaan met als financieel oogmerk een verkeersboete te incasseren. Secundair kennelijk met de bedoeling de rechter te misleiden door de indruk te wekken in uw beslissing dat ik en mobiele telefoon vast hield en dit soort onjuiste insinuaties door het OM om verkeersboetes te kunnen incasseren zij voor mij onaanvaardbaar en denk ik ook in strijd met uw ambtseed. Of heeft u geen ambtseed afgelegd omdat u geen echte Officier van Justitie bent en ook geen afschrift COMPLEET Koninklijk Besluit van uw benoeming kunt overleggen.

O Ik beken dat ik wel een mobiele telefoon belde. Ik maakte dus een klein foutje. Dit foutje van mij had ook met een berisping afgedaan kunnen worden waarbij ik als grondslag aanvoer dat het OM veel ernstiger zaken niet vervolgd. Bijvoorbeeld het niet vervolgen van vakbondsbestuurders wegens meineed in de zaak van aannemer Karel de Werd. Toelichting www.burojeugdzorg.nl/375.htm

O Ik beken dat ik wel een mobiele telefoon belde. Ik maakte dus een klein foutje. Dit foutje van mij had ook met een berisping afgedaan kunnen worden waarbij ik als grondslag aanvoer het boekwerkje "Rechtspraak in Nederland" uitgegeven door de Raad voor de Rechtspraak Den Haag, uitgave oktober 2002 waar op pagina 3 onder inleiding door de Raad voor de Rechtspraak zelf het woord "rechtersleger" gebruikt en op pagina 4 onder algemeen "maar soms is er geen oplossing, of is een vergrijp te ernstig om met een berisping af te doen" Ook heb ik kennis genomen van de passage uit de troonrede 2004 "De inspanningen van regering, gemeenten, politieregio's, rechterlijke macht, openbaar ministerie en gevangeniswezen beginnen hun vruchten af te werpen. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om bestuurlijke boetes op te leggen voor kleine vergrijpen en parkeerovertredingen" Bij mij is na het lezen van deze passages de indruk ontstaan dat de beroepsgroep rechterlijke macht probeert zoveel mogelijk bestuurlijke boetes aan burgers op te leggen terwijl dit soort zaken met een berisping kan worden afgedaan. Ik maak bezwaar tegen de opgelegde bestuurlijke boete en voer daartoe als bezwaar aan 1. dat er wel een oplossing mogelijk door het feit met een berisping af te doen. 2. Het vergrijp niet te ernstig is om wel met een berisping af te doen. Ik verzoek u derhalve mijn beroepschrift gegrond te verklaren omdat er geen sprake is van een feit dat NIET met een berisping afgedaan kon worden.

O Ik beken dat ik wel een mobiele telefoon belde. Ik maakte dus een klein foutje. Dit foutje van mij had ook met een berisping afgedaan. Ik wijs op Het eerste Justitie gevaar! Raad voor de rechtspraak Den Haag Het voornemen is om in het jaar 2004 de gehele organisatie met het baten en lastenstelsel te laten proefdraaien, om vervolgens 1 januari 2005 officieel over te kunnen stappen naar dit nieuwe financiŽle regime. Bert van Delden, voorzitter Raad voor de Rechtspraak Ik begrijp dat het de bedoeling is om in de rechtspraak een baten en lastenstelsel te realiseren. Ik maak bezwaar tegen de bonnenregen vanuit het OM richting burgers om in de rechtspaak een baten en lastenstelsel in te voeren.. Ik maak bezwaar tegen de opgelegde bestuurlijke boete en voer daartoe als bezwaar aan 1. dat er wel een oplossing mogelijk door het feit met een berisping af te doen. 2. Het vergrijp niet te ernstig is om wel met een berisping af te doen. Ik verzoek u derhalve mijn beroepschrift gegrond te verklaren omdat er geen sprake is van een feit dat NIET met een berisping afgedaan kon worden.

O Ik beken dat ik (misschien) een verkeersovertreding heb begaan maar krijg pas maanden later bericht, ik beroep mij op de verjaringstermijn omdat de beschikking later dan 4 maanden na de pleegdatum op de mat valt (8 maanden bij huurauto en er geen sprake is van bijzondere omstandigheden

O Anders, te weten

 

De OM-norm. Minachting van het gewone volk door het Openbaar Ministerie door computers op beroepschriften van burgers te laten beslissen.
Het is mij bekend dat de Officier van Justitie haar/zijn minachting jegens het gewone volk duidelijk laat blijken door beroepschriften van burgers niet meer te lezen maar computers op de beroepschriften van burgers te laten beslissen. Indien bij de beslissing van de Officier van Justitie op dit beroepschrift opnieuw de naam van de Officier van Justitie geweigerd wordt is er sprake van opzet en wordt verzocht alle hierboven genoemde verzoeken om schadevergoeding toe te wijzen die verband houden met de weigering van de Officier van Justitie om zich bij haar/zijn beslissing op het beroepschrift te identificeren.

Ik weet dat er de mogelijkheid is om binnen zes weken schriftelijk beroep in te stellen bij de kantonrechter. Op de zitting van de kantonrechter krijgen de indiener en het openbaar ministerie de mogelijkheid hun zienswijze nader toe te lichten. De procedure hiervoor staat ook vermeld op de achterzijde van de acceptgiro. Ik weet dat bij een beroep bij de kantonrechter het sanctiebedrag wťl betaald moet worden. Dat is een zekerheidsstelling; als de rechter mijn beroep gegrond verklaart, krijg ik dat geld weer terug. Zonder zekerheidsstelling zal de rechter het beroep niet ontvankelijk verklaren. Ik verzoek de Officier van Justitie in het omgekeerde geval ook zekerheid te stellen voor betaling van alle bedragen die de Officier van Justitie aan mij moet betalen indien de kantonrechter de verzoeken om schadevergoeding wegens de weigering van de Officier van Justitie om zich te identificeren bij haar/zijn beslissing op dit beroep. Indien de Officier van Justitie geen zekerheid stelt voor deze bedragen het verweer van de Officier van Justitie tegen deze verzoeken om schadevergoeding NIET ONTVANKELIJK te verklaren, waarbij ik er bij voorbaat vanuit ga dat de kantonrechter die mijn schriftelijk beroep zal aan behandelen niet met twee maten zal gaan meten omdat de rechters en Officieren van Justitie gezellig samen in dezelfde gesubsidieerde Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak zitten.

Ik weet dat de computer die op mijn beroepschrift kan gaan beslissen de volgende passage kan gebruiken citaat: "Betrokkene heeft aangevoerd dat de in de beschikking genoemde gedraging niet is verricht. Deze stelling is niet nader onderbouwd en ook anderszins is niet aannemelijk geworden dat de in de beschikking genoemde gedraging niet is verricht. De Officier van Justitie verklaart daarom het beroep ongegrond. Dit formulier is centraal in een geautomatiseerd proces vervaardigd en is daarom niet ondertekent."

Indien deze werkwijze ook op dit beroepschrift wordt toegepast zal ik de kantonrechter primair verzoeken mijn beroepschrift gegrond te verklaren en de Officier van Justitie niet ontvankelijk te verklaren omdat er geen Officier van Justitie op dit beroepschrift heeft beslist maar een computer. Ik hoop dat deze werkwijze van het OM niet alleen in strijd is met de grondwet en 6 EVRM maar ook op weerstand van de betrokken kantonrechter kan rekenen omdat de kantonrechter moet gaan beslissen op een OM computer beslissing. Voor de hoorzitting zal ik dan ook de naam van deze kantonrechter opvragen om onderzoek te kunnen doen naar de nevenfuncties en uitspraken van deze kantonrechter. 

Ik verzoek de Officier van Justitie mijn beroepschrift GEGROND te verklaren.

 

Hoogachtend,

Handtekening

Naam

Adres

Plaats

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.