CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Europees onderzoek naar gebruik persoonsgegevens door verzekeraars

16 maart 2006. De Europese privacytoezichthouders die samenwerken in de Artikel 29-werkgroep starten een onderzoek naar het gebruik van persoonsgegevens door ziektekostenverzekeraars in Europa. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de wijze waarop de bescherming van persoonsgegevens bij ziektekostenverzekeraars geregeld is en in welke mate de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens wordt nageleefd. Het onderzoek vindt plaats bij verzekeraars in alle Europese lidstaten. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst met een focus op zes kerngebieden waarin het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens een belangrijke rol speelt. De Artikel 29-werkgroep zal de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om praktische richtlijnen opstellen voor het gebruik van persoonsgegevens en de naleving van geldende wet- en regelgeving. Ziektekostenverzekeraars verzamelen en gebruiken veel gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over iemands gezondheid. CliŽnten moeten ervan uit kunnen gaan dat het verzekeraars op een verantwoorde wijze en vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens waarover zij beschikken.

Persbericht van de Artikel 29-werkgroep
Over de Artikel 29-werkgroep. De werkgroep ontleent haar naam aan artikel 29 van de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG. Alle toezichthoudende autoriteiten op het gebied van bescherming van persoonsgegevens van de Europese Unie nemen deel aan deze werkgroep, die een belangrijke rol speelt in de totstandkoming van Europees beleid. De werkzaamheden van de werkgroep leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van Europese normen en gemeenschappelijke interpretaties en in een aantal gevallen ook aan de privacybewustwording op internationaal niveau.

Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt -onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)- toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt. Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

 

 

Nederland wordt thuisbasis van de Clinquest Group. Clinquest maakt gebruik van een uniek business model waarbij Clinquest en klant daadwerkelijk partners zijn en Clinquest deel uit maakt van de organisatie van de klant

Amsterdam - 6 juli 2005 - Vandaag is in Amsterdam de Clinquest Group opgericht. De groep maakte meteen een bedrijfsovername bekend: het in Oss gevestigde Clinical Trial Operations (CTO) wordt onderdeel van de Clinquest Group, waartoe het in de Verenigde Staten gevestigde Clinquest Inc. en het in Amsterdam gevestigde Clinquest Europe BV behoren. De bedrijvengroep gaat biofarmaceutische, medische en diagnostische bedrijven in het gehele traject van productontwikkeling begeleiden. Clinquest is oorspronkelijk opgericht in Amerika. "De verplaatsing van het eigendom van alle wereldwijde Clinquest bedrijven naar Nederland maakt het voor de Clinquest Group mogelijk om gebruik te maken van de unieke geografische positie, toegankelijkheid en infrastructuur van Nederland ", aldus Cees Wortel, de Nederlandse oprichter en CEO van Clinquest. De wereldwijde services van de Clinquest Group omvatten de strategische planning van onderzoek en ontwikkeling, planning van registratieprocedures en klinisch onderzoek, organisatie van de kwaliteitszorg rond het klinisch onderzoek en de productie. Tevens begeleidt Clinquest overnames en fusies, licenties, investeringsmogelijkheden, business development en marktonderzoek. Met dit dienstenpakket kan de Clinquest Group zijn klanten kennis, ervaring en middelen op maat bieden. De activiteiten van CTO sluiten goed aan bij dit pakket. CTO is gespecialiseerd in management en uitvoer van klinische studies. Door de overname van CTO kan de Clinquest Group deze Europese activiteiten direct aan zijn services toevoegen. CTO en Clinquest werken al meerdere jaren samen. "We kijken er naar uit om door onze alliantie met CTO onze Europese en Amerikaanse klanten uitgebreide en volledig geÔntegreerde services aan te kunnen bieden", aldus Wortel. "Na drie jaar vruchtbare samenwerking met Clinquest hebben we vanwege strategische redenen besloten om onze samenwerking verder uit te breiden", zei Johan Kwaaitaal, oprichter en Managing Director van CTO. "Samen kunnen we sneller, sterker en efficiŽnter opereren in een zeer competitieve markt."

Over Clinquest. Clinquest begeleidt biofarmaceutische ondernemingen, bedrijven die medische instrumenten of diagnostica ontwikkelen en bedrijven die medische data verwerken. De diensten van Clinquest omvatten het gehele traject van product ontwikkeling: strategische planning van onderzoek en ontwikkeling, planning van registratieprocedures en klinisch onderzoek, organisatie van de kwaliteitszorg van klinisch onderzoek en productie. Tevens begeleidt Clinquest overnames en fusies, licenties, business development en marketing research. Clinquest maakt gebruik van een uniek business model waarbij Clinquest en klant daadwerkelijk partners zijn en Clinquest deel uit maakt van de organisatie van de klant. Clinquest Group BV TM is gevestigd in Amsterdam. Clinquest Group coŲrdineert de wereldwijde diensten die worden aangeboden door de dochterondernemingen die volledig in eigendom zijn van de groep. Het bedrijf coŲrdineert voor elk van zijn dochterondernemingen de marketing, business development, verkoop en financiŽle planning. Clinquest Europe BVTM levert diensten aan de Nederlandse en Europese markt voor farmaceutische productontwikkeling. Het bedrijf richt zich met name op life sciences bedrijven en wetenschappelijke onderzoeksinitiatieven. Clinquest Europe is gevestigd in het Amsterdam Science Park. Het Amerikaanse Clinquest Inc.TM werd opgericht in 1997. Het bedrijf is gevestigd in Hudson, Massachusetts. Klanten van Clinquest Inc. zijn wereldwijd gevestigd. Clinical Trial Operations BV, opgericht in 1996, is een contract research organisatie gespecialiseerd in management en uitvoer van fase I – IV klinische studies, inclusief data-verwerking en biostatistiek. Klinische monitoring kan overal in Europa worden uitgevoerd, inclusief Centraal en Oost-Europa. Studies worden uitgevoerd volgens de strengste regelgeving en de hoogste kwaliteitsnormen. De klanten van CTO zijn zowel grote als kleine farmaceutische bedrijven uit Europa, de Verenigde Staten en IsraŽl. Clinical Trial Operations is gevestigd in Oss.

 

 

“Reclametoezicht farma-industrie ligt stil”

Het reclametoezicht op de farmaceutische industrie ligt al drie jaar nagenoeg stil. Zo'n zeven mogelijke opsporingsonderzoeken tegen fabrikanten zijn niet uitgevoerd.
Dat zegt mr. Astrid Meij, reclame-inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in dagblad Trouw. Volgens haar zijn in de afgelopen drie jaar zeven opsporingsonderzoeken aangemeld door de inspecteurs die toezicht hielden op de marketing van de farmaceutische industrie. De leiding van de IGZ hield onderzoek tegen, omdat ze vindt dat problemen opgelost moeten worden via het zelfreguleringsorgaan CGR. Meij heeft uit onvrede haar ontslag ingediend. Ze noemt onder meer een zaak waarbij er aanwijzingen waren dat een farmaceutisch bedrijf advertenties betaalde door een lobby van een patiŽntengroep voor een geneesmiddel. Het gaat in dit geval volgens Trouw vrijwel zeker om fabrikant JanssenCilag, die een campagne van de patiŽntenorganisatie Balans voor vergoeding van een ADHD-middel gedeeltelijk financierde. De CGR is door de inspectie van deze zaak op de hoogte gebracht, maar ondernam geen actie. Volgens Meij zijn er ook opsporingsonderzoeken naar enkele seeding trials, waarbij neponderzoek is opgezet om een middel bij dokters te promoten, niet doorgezet. Inspecteurgeneraal Herre Kingma van de IGZ bevestigt dat zijn afdeling ' minder aan reclametoezicht' doet dan voorheen. Dit is het gevolg van het stellen van prioriteiten, zegt hij.

 

 

Kinderen vaker als proefkonijn voor farmacie, door Renť Steenhorst

AMSTERDAM, zondag. Kinderen zullen de komende jaren steeds vaker medicijnen gaan testen voor de farmaceutische industrie. Dit als gevolg van een initiatief van de Europese Commissie. Die wil geneesmiddelenbedrijven verplichten voortaan onderzoek te doen naar de werkzaamheid en veiligheid van specifieke kindermedicijnen. De commissie wil daarmee een eind maken aan een al heel lang bestaande situatie, waarbij kinderen geneesmiddelen (in aangepaste doseringen) krijgen toegediend die feitelijk voor volwassenen zijn ontwikkeld. Een nieuwe Europese wet die hierin verandering moet brengen, is in voorbereiding. Naar schatting tweederde van alle medicijnen die worden gebruikt door kinderen met bijvoorbeeld kanker of hiv, maar ook met een nierziekte, een hartprobleem of een zeldzame genetische aandoening, zijn vooraf nimmer op geschiktheid voor deze groep getest. Er is weinig zicht op de werkzaamheid en op bijwerkingen, en de dosering is vaak nattevingerwerk, zegt een kinderarts.

Toezicht. De Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis en andere Europese organisaties, die zich inzetten voor het bevorderen van het welzijn van zieke kinderen, hebben de industrie onlangs opgeroepen straks „behoedzaam en zorgvuldig” om te gaan met deze kinderproefpersonen. „Kinderen mogen bij deze medicijntests niet te veel worden blootgesteld aan een te grote lichamelijke en emotionele belasting”, stellen de verenigingen, samengebracht in de European Association for Children in Hospital (EACH). Bovendien pleit Kind en Ziekenhuis voor goed toezicht bij het testen van geneesmiddelen bij kinderen. De farmaceutische industrie loopt echter bepaald niet warm voor de van bovenaf opgelegde eis tot het maken van specifieke kindermedicijnen. Commercieel is het niet echt interessant, vinden de medicijnondernemingen. De Europese Commissie wil de industrie over de streep trekken met een verlenging van het patentrecht op geneesmiddelen waardoor langer hogere marges zijn te verdienen.

 

 

Kind naar CEL? Wie is de ziektekostenverzekeraar? Heeft u compleet dossier ziektekostenverzekeraar van uw kind?
685

PROBLEEMburgemeesters, helpt u mee met het indienen van verzoeken om hun (bestuurlijke) nevenfuncties?

655

Wie is de ziektekostenverzekeraar bij OTS en UHP? Heeft u als ouders compleet dossier ziektekostenverzekeraar van uw kind?

115

Vormverzuim ONRECHTMATIGE VRIJHEID ONTNEMING VERDACHTE DOOR OPENBAAR MINISTERIE! De politierechter is -met de officier van justitie- van oordeel dat er aldus sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek, als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering

543

Logtenberg met Hop tegen SGJ: " Indien er geen sprake is van ernstige gedragsproblemen kan kind NIET in een kindergevangenis opgesloten worden! Verzoekschrift SGJ OTS/opsluiting kind in kindergevangenis door rechtbank Zutphen afgewezen!

471

Keiharde toezeggingen directie JJI Harreveld overleg met Hop tijdens schorsing zitting College Advies JustitiŽle Kinderbescherming

102

Vraag 1 in iedere zaak met kind naar JJI! Kloppen de ondertekeningsblokken onder ieder BESLUIT en/of VERZOEKSCHRIFT en worden juridisch juiste beroepsmogelijkheden vermeld? Vraag 2 heeft u een Wob 102 verzoeken ingediend? Vraag 3 heeft u gelijk een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen (iedere regel) in ieder Plan van Aanpak, Indicatiebesluit, HVP, behandelplan waar de ouders het NIET MEE EENS ZIJN? Indien neen, waarom niet?

653

Kind naar CEL? Staat NAAM RECHTER in oproep vermeld? Indien neen gelijk klacht 653 indienen en onderzoek doen naar de KIR

605

Wraking kinderrechter die weigert op een hoorzitting eerst de VOORVRAGEN te toetsen

664

In Nederland hoeft een raadsrapport niet sterk en overtuigend te zijn om een bijdehand ABN meisje dat de gezinsvoogd op haar fouten corrigeert op te sluiten in CEL 12 een eigen kamertje van een paar vierkante meter zonder raam (177)

435

Klopt de feitelijke chronologische weergave hoorzitting in het proces-verbaal na WRAKING (605) van een kinderrechter?

479

CIZ indicatiebesluit, wat is het verschil met een BJZ indicatiebesluit en hoe is de NORM voor het cijfer 84 tot stand gekomen?

491

Modelverzoek 491 om respect CIZ voor de ouders minderjarige met verzoek afschrift compleet (elektronisch) dossier

055

Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde tegen JJI! Minderjarige mocht ten onrechte ALS STRAFMAATREGEL niet naar school

341

Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces in het voordeel van de overheid tegen burgers te komen

293

DNA-onderzoekminderjarigen in kindergevangenissen is gericht op het vaststellen van uiterlijke persoonskenmerken

319

Met Balkenende/Rouvoet aan het bewind zal ADHD medicijngebruik explosief toenemen als grond voor staatsopvoeding kinderen

392

Het gevaar! Na de rechterlijke macht wil ook de ADHD stichting de media aan een leidraad door de media aan te sturen! Worden door verkeerd ADHD medicijngebruik kinderen bij ouders weggehaald om als "proefkonijnen" opgesloten te worden in JJI of kindertehuis

374 Hoe worden persoonsgegevens van ouders en kinderen door verzekeraars gebruikt/misbruikt na contacten met "jeugdzorg"?
279 Hop Procederen met Hop! Minderjarige ontslaat haar advocaat op advies van Hop, opsluiting minderjarige in JJI wordt afgewezen!
055

Hop Werkaantekeningen en contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak College van Advies JustitiŽle Kinderbescherming

086 Hop Bezwaarschrift Hop GEGROND inzake publicatie namen medewerkers overheid met hun telefoonnummer bij de overheid
669 Hop Klacht gegrond Stichting William Schrikker Groep ONBEGRIJPELIJK na bijna 1 jaar JJI/OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt
100 Voldoen rapporten "jeugdzorg" aan de kwaliteitseisen die aan een rapport kunnen worden gesteld om kind in JJI op te sluiten?
334 BOPZ Misbruik van bevoegdheden, wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
202 Kent u de juridische juiste naam van de kindergevangenis? Wie is juridische eigenaar van de kindergevangenis van uw kind?
444 Iedere Nederlander hoort de WET te kennen! Kent u alle wetten en regelgeving die gelinkt kunnen worden aan JJI?
472 Een kinderrechter hoort de WET te kennen maar heeft maling aan de WET om steeds in voordeel "jeugdzorg" te beslissen
276 13 november 2000 MvJ vraagt NVvR advies over concept reglement justitiŽle jeugdinrichtingen met bijbehorende nota van toelichting
427 Om vrijheid van meningsuiting te onderdrukken gebruikt de jeugdzorg een advocaat met baantjes bij kerk en school
540 Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg" is een van de kenmerken van de griezelige bemoeizucht van een christelijk kabinet met de opvoeding van kinderen door ouders
383 Stemwijzer! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! STEM NIET OP CDA, Christen-Unie, SGP en VVD! Stem WEL op andere partij!

top