CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ę

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

376 Wet openbaarheid bestuur (Wob) Beroep gegrond omdat de rechtbank Amsterdam de aan de beslissing op bezwaar ten grondslag gelegde motivering weergegeven en voor de motivering van haar oordeel in wezen volstaan met een (korte) weergave van de door de Minister ingeroepen afwijzingsgronden

Deze beoordeling kan niet plaatsvinden indien de rechter, zoals in dit geval, geen kennis heeft kunnen nemen van (alle) geheimgehouden stukken. Het oordeel van de rechtbank dat de Minister de geheimgehouden stukken op goede gronden niet aan de openbaarheid heeft prijsgegeven is dan ook onbegrijpelijk, voorzover de rechtbank niet zelf van de stukken heeft kunnen kennisnemen.

 

LJN: AT5101, Raad van State, 200404773/1

Inhoudsindicatie: Bij besluit van 12 mei 2000 heeft de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) het verzoek van appellante op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) om verstrekking van documenten die betrekking hebben op de export van wapens in de periode 1990 tot en met 1999 gedeeltelijk ingewilligd en gedeeltelijk afgewezen.

Uitspraak Datum uitspraak: 4 mei 2005

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid "Vrijzinnige Protestantse Radio Omroep", gevestigd te Hilversum,
appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 26 april 2004 in het geding tussen:

appellante

en

de Minister van Economische Zaken.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 12 mei 2000 heeft de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) het verzoek van appellante op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) om verstrekking van documenten die betrekking hebben op de export van wapens in de periode 1990 tot en met 1999 gedeeltelijk ingewilligd en gedeeltelijk afgewezen.

Bij besluit van 10 juli 2001 heeft de Minister het daartegen door appellante gemaakte bezwaar gegrond verklaard, het besluit van 12 mei 2000 herroepen en het verzoek wederom gedeeltelijk ingewilligd en gedeeltelijk afgewezen.

Bij uitspraak van 26 april 2004, verzonden op 29 april 2004, heeft de rechtbank Amsterdam (hierna: de rechtbank) het daartegen door appellante ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellante bij brief van 9 juni 2004, bij de Raad van State ingekomen op 10 juni 2004, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 14 juli 2004. Deze brieven zijn aangehecht.

Bij brief van onder meer 6 augustus 2004 heeft appellante de Afdeling toestemming verleend als bedoeld in artikel 8:29, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) om kennis te nemen van de niet openbaar gemaakte stukken.

Bij brief van 22 september 2004 heeft de Minister van antwoord gediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 17 maart 2005, waar appellante, vertegenwoordigd door R.J.E. Vleugels, gemachtigde, en drs. F. Slijper, en de Minister, vertegenwoordigd door mr. drs. S.R. Stein en drs. G.W. Bontebal, zijn verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.    In geschil is het oordeel van de rechtbank dat de gedeeltelijke weigering om de door appellante gevraagde stukken openbaar te maken kan worden gedragen door de daaraan ten grondslag gelegde motivering.

2.2.    De Afdeling stelt voorop dat zij beschikt over alle door de Minister aan de rechtbank met toepassing van artikel 8:29 van de Awb toegezonden stukken. Na bestudering van deze stukken stelt de Afdeling vast dat niet alle stukken die de Minister blijkens de beslissing op bezwaar uitdrukkelijk heeft geweigerd te verstrekken aan de rechtbank zijn overgelegd. Zo ontbreken de stukken die de Minister met een beroep op de veiligheid van de Staat geheim heeft gehouden (artikel 10, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wob). Voorts ontbreken de aanvullende stukken, waaronder de zogenoemde eindgebruikersverklaringen, die de Minister geheim heeft gehouden met het oog op de bescherming van bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob). Dat voornoemde stukken niet aan de rechtbank zijn overgelegd is ter zitting in hoger beroep door de vertegenwoordiger(s) van de Minister niet weersproken.

Binnen het kader van de in artikel 8:29 van de Awb opgenomen procedure, in welk verband alleen de rechter kennis neemt van de geheimgehouden documenten, dient de rechter te beoordelen of met betrekking tot die documenten tot een juiste beslissing inzake de openbaarmaking is gekomen. Deze beoordeling kan niet plaatsvinden indien de rechter, zoals in dit geval, geen kennis heeft kunnen nemen van (alle) geheimgehouden stukken. Het oordeel van de rechtbank dat de Minister de geheimgehouden stukken op goede gronden niet aan de openbaarheid heeft prijsgegeven is dan ook onbegrijpelijk, voorzover de rechtbank niet zelf van de stukken heeft kunnen kennisnemen. De Afdeling neemt daarbij in aanmerking dat uit de uitspraak noch uit het dossier van de rechtbank blijkt waarop de rechtbank haar oordeel in zoverre heeft gebaseerd.

2.3.    De Afdeling stelt voorts vast dat de rechtbank in de aangevallen uitspraak op geen van de door appellante in beroep aangevoerde gronden is ingegaan. In de uitspraak heeft de rechtbank de aan de beslissing op bezwaar ten grondslag gelegde motivering weergegeven en voor de motivering van haar oordeel in wezen volstaan met een (korte) weergave van de door de Minister ingeroepen afwijzingsgronden. Dit is evenwel een onvoldoende weerlegging van hetgeen appellante in beroep heeft betoogd. Zo heeft appellante in beroep gesteld dat de Minister de reikwijdte van het verzoek om openbaarmaking in de beslissing op bezwaar te eng heeft afgebakend, dat informatie afkomstig van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, thans de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst niet zonder meer kan worden geweigerd door enkele verwijzing naar haar herkomst, maar dat dit afhangt van de aard, inhoud en ouderdom van de informatie en voorts dat het beroep op bedrijfs- en fabricagegegevens voor alle documenten waarop die weigeringsgrond ziet een te algemene motivering is, terwijl het bovendien slechts zou gaan om handelsgegevens die zijn verstrekt in het kader van een vergunningprocedure, welke naar zijn aard openbaar moet worden geacht. Uit de uitspraak kan niet worden opgemaakt dat de rechtbank deze argumenten alsook de overige door appellante naar voren gebrachte argumenten bij haar beoordeling heeft betrokken, althans dat zij de geheimgehouden stukken waarvan zij wel heeft kunnen kennisnemen aan die argumenten heeft getoetst.

2.4.    Gezien het vorenstaande is Afdeling van oordeel dat de aangevallen uitspraak in strijd is met de in artikel 8:77, eerste lid, van de Awb neergelegde motiveringsplicht.

2.5.    Het hoger beroep is gegrond en de aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. De Afdeling zal de zaak met toepassing van artikel 44, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet op de Raad van State terugwijzen naar de rechtbank om haar in staat te stellen de hiervoor geconstateerde gebreken te herstellen.

2.6.    De Afdeling zal de proceskosten in hoger beroep vaststellen. De rechtbank dient omtrent de vergoeding van die kosten te beslissen. Dit laat overigens onverlet dat de rechtbank ook omtrent de vergoeding van de proceskosten in beroep dient te beslissen.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I.    verklaart het hoger beroep gegrond;

II.    vernietigt de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 26 april 2004, kenmerk AWB 01/2971 WOB A 3;

III.    wijst de zaak naar de rechtbank terug;

IV.    stelt de door appellante in verband met de behandeling van het hoger beroep gemaakte proceskosten vast op een bedrag van € 644,00 geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, en bepaalt dat de rechtbank beslist omtrent vergoeding van deze kosten;

V.    gelast dat de Staat der Nederlanden (het ministerie van Economische Zaken) aan appellante het door haar voor de behandeling van het hoger beroep betaalde griffierecht (€ 409,00) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. H. Troostwijk (40), Voorzitter, en mr. Ch.W. Mouton (33) en mr. C.H.M. van Altena (21), Leden, in tegenwoordigheid van mr. I.A. Molenaar, ambtenaar van Staat.

w.g. Troostwijk    w.g. Molenaar
Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 4 mei 2005

369.

 

"Hoe heeft het Openbaar Ministerie haar juridische kooi door gebrek aan controle kunnen verlaten?" Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
288 INFORMANT professor Hans Daudt Democratie in Nederland is een ilussie! In het parlement zitten geen gekozen vertegenwoordigers van het volk meer, maar benoemde mensen. Ze zien het Kamerwerk als opstapje naar een baan in het openbaar bestuur. En ja, daar moet je helaas vier jaar de politiek voor in. Die banen zijn in overvloed te vergeven - alle politieke partijen willen dezer dagen in alle regionen van het openbaar bestuur 'hun mannetje' hebben zitten. Dat is, zegt Hans Daudt, 'het handjeklap van de regenten.
407 HET GEVAAR! Het zeer gevaarlijke voorstel van wet van Tweede-Kamerlid Halsema, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de grondwet door de rechter 
102 Vraag 1 in iedere zaak Wat is DE NORM? Wat is HET GEVAAR? Hoe is de vergelijkingsmethode tot stand gekomen?
050 Het doel van de Wob is het bevorderen van een goede en democratische bestuursvoering. Dit doel wordt verwezenlijkt door u als burger de mogelijkheid te verschaffen om informatie die bij de overheid/bestuursorganen berust in te zien, dan wel verstrekt te krijgen. Op deze wijze kan de burger controle uitoefenen op de besluitvorming door en het beleid van de overheid/bestuursorganen, waaronder BJZ. Wob102verzoek1, Wob102verzoek2, Wob102verzoek3, Wob102verzoek4, Wob102verzoek5, Wob102verzoek6, Wob102verzoek7, Wob102verzoek8, Wob102verzoek9, Wob102verzoek10, Wob102verzoek11, Wob102verzoek12, Wob102verzoek13, Wob102verzoek14, Wob102verzoek15
020 Een van de sabotagetechnieken van de Staat jegens burgers is beweren dat bepaalde documenten niet openbaar gemaakt hoeven te worden zodat de burger eerst daar een proces over moet gaan voeren. Daarbij krijgt de overheid vaak hulp van een van de hoogste instantie in ons land de Raad van State
JH15 Gezellig onderonsje! Hoofdredacteur Wegener krant: "Van alle kanten kreeg ik berichten om Groep Hop dood te zwijgen"
GH Gezellig onderonsje! Hoe komt de grootste christelijke politieke partij aan stemmen? Groep Hop verkiezingsposters verwijderen!
048 Gezellig onderonsje! CDA voorstander van dubbelfunctie Officier van Justitie rechter-plaatsvervanger
089 Gezellig onderonsje! CDA voorstander van dubbelfunctie advocaat rechter-plaatsvervanger
377 Gezellig onderonsje! CDA voorstander van kruimel OvJ/pseudo Officier van Justitie! Wat voor een toga hebben zij eigenlijk aan?
476 Gezellig onderonsje! CDA MvJ Donner voorbeeld van het onder elkaar verdelen van alle belangrijke bestuurs- en juridische baantjes
267 Gezellig onderonsje! CDA MvJ Donner: "Maatschappelijke onvrede over rechtspraak politiek kanaliseren"
BSC Gezellig onderonsje! Jan Hop Groep Hop: "Waarom zijn de (bestuurlijke) nevenfuncties van de leden en secretarissen bezwaarcommissies in Nederland niet openbaar? Omdat er sprake is van "vriendjes" in de commissies bezwaarschriften om de maatschappelijke onvrede over rechtspraak politiek kanaliseren?
305 Gezellig onderonsje! OvJ weigert strafvervolging in te stellen tegen 200 rechters die nevenfuncties niet hebben opgegeven
088 Gezellig onderonsje! OvJ stuurt aangifte van een burger door naar de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming
180 Gezellig onderonsje tussen politie, jeugdzorg, OM en rechtersleger!  

Cel 12 voor bijdehand meisje! OM weigert strafvervolging tegen daders die dochter Nienhuis/Leenders in elkaar hebben geslagen

Zijn de ouders van A. in het kader van deze "jeugdzorg DOOFPOTOPERATIE" in een ONDERONSJE op 191009 met kinderrechter BARRAU al uit het gezag gezet voordat de RVDK op 201009 een verzoekschrift ging indienen? Het antwoord is JA!

300 Gezellig onderonsje! Liegen en bedriegen is norm voor overheid en rechtersleger om kritiek op de overheid zelf te onderdrukken
005 Gezellig onderonsje! Procederen tegen Openbaar Ministerie met K.H. de Werd geeft inzicht hoe ondernemer kapot wordt gemaakt
289 Gezellig onderonsje! Gelderse Verhoormethode! Praktijkvoorbeeld hoe wordt  minderjarigen LINKE jeugdzorg projecten ingejaagd
332 INFORMANT Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
178 INFORMANT Pim Fortuyn: "Ik zal mij na 15 mei 2002 inspannen om OM een halt toe te roepen en op de terugweg te dwingen"
285 Wederrechtelijke vrijheidsberoving. Ik zat opgesloten in de isoleercel en werd vrijgelaten de IBS beschikking niet werd afgegeven
334 Wederrechtelijke vrijheidsberoving. Wie zich niet co÷peratief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
104 Overheid start ontslagprocedures tegen medewerkers die als klokkenluider durven te fungeren wegens verstoorde verhoudingen
267 CDA Lubbers: "Atoomspion Khan in Nederland niet verder vervolgd op verzoek buitenlandse geheime dienst, dossier is zoek"
307 Reorganisatie OM door ˛nze Arthur is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
306 Hop stelde al op 27 januari 1998 de vraag: "Is er een complot OM en Rechterlijke Macht tegen democratische rechtsstaat?"
323 Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door rechters zich en bloc tegen minister en de Tweede Kamer keren"
109 Voor iedere topcrimineel is het van 't grootste belang dat hij in de publiciteit niet in zijn ware gedaante wordt geportretteerd"
278 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 1-3  WAARSCHUWING OM: "IRT klokkenluiders hebben ambtsgeheim geschonden!"
296 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 4-8 WAARSCHUWING OM: "IRT klokkenluiders hebben ambtsgeheim geschonden!"
297 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 9-10 WAARSCHUWING OM: "IRT klokkenluiders hebben ambtsgeheim geschonden!"
179 Pamela Hemelrijk: "Rechters deinzen niet terug voor fraude om de Staat als deze partij aan het langste eind te laten trekken
089 De landsadvocaat vertegenwoordigt de partij van de overheid maar overlegt met rechters alsof het niets is
340 Boven de wet, het arrogante bolwerk van de Nederlandse rechters
135 Een voor de overheid partijdige rechter is te herkennen aan weigering RECHT te spreken met als grondslag de WET
301 Een voor de overheid partijdige rechter is te herkennen aan rechtspraak in strijd met procesreglement familierecht
222 Sabotagetechniek kinderrechter is verzoekschrift pas behandelen wanneer moeder en kind naar buitenland zijn vertrokken
119 Een heerlijk onderonsje in Den Haag bij de Raad van State met het gemeentebestuur van Den Haag
376 Beroep gegrond! Rechtbank Amsterdam motiveert met korte weergave van afwijzingsgronden Minister
616 Troonredes 1990-2009 met ieder jaar meer inspanningen van politie en justitie om rechtspositie burger verder uit te hollen
308 Met ieder jaar meer (geautomatiseerde) bonnenregens om burgers financieel verder uit te kleden onder mom (verkeers)veiligheid
STEM Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks als u TEGEN (geautomatiseerde) bonnenregens voor paar kilometer te hard rijden bent
   

top