SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

 

(377) De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie. Als de Officier van Justitie zich op de zitting laat vertegenwoordigen door iemand (een persoon die geen Officier van Justitie is) anders vraag dan altijd afschrift van de VOLMACHT die deze Officier van Justitie heeft afgegeven waarin staat zwart op wit staat beschreven dat die persoon  de Officier van Justitie mag vertegenwoordigen op de hoorzitting

 

Procedureel en systematisch procederen met Hop tegen de pseudo-Officier van Justitie.

Vraag 1. Waar staat in de wet dat een Officier van Justitie zich op een hoorzitting mag laten vertegenwoordiger door een parketsecretaris?

Vraag 2. Waar staat in de wet dat een parketsecretaris om een kostenveroordeling van een burger kan vragen?

Vraag 2. Had die parketsecretaris op de hoorzitting DE TOGA van de Officier van Justitie aan?

Vraag 3. Indien ja, kan deze parketsecretaris dan vervolgd worden voor het uitoefenen van een ambt in valse hoedanigheid?

Vraag 4. Waarom staat de naam van deze parketsecretaris niet in de onderstaande beschikking van deze CDA- kantonrechter?

Vraag 5. Waarom staat de naam van de Officier van Justitie die zich laat vertegenwoordigen niet in de onderstaande beschikking van deze CDA-kantonrechter?

Als de Officier van Justitie zich op de zitting laat vertegenwoordigen door iemand anders (een persoon die geen Officier van Justitie is) vraag dan altijd om afschrift van de VOLMACHT die deze Officier van Justitie heeft afgegeven waarin zwart op wit staat geschreven dat die persoon  de Officier van Justitie mag vertegenwoordigen.  Let op dat onder deze volmacht de juridisch juiste naam, titel en initialen staan van de Officier van Justitie die die volmacht heeft afgegeven.

Indien er op verzoek van de rechtzoekende burger geen afschrift van een VOLMACHT gegeven kan worden verzoek de rechter DIRECT de zaak te stoppen en verzoek om het toezenden van de volmacht per fax naar de rechtbank? 

Graag zou ik van lezers kopietjes van zulke volmachten willen ontvangen voor publicatie op internet. Om vervolgens te kijken of zulke volmachten in overeenstemming met wetgeving afgegeven zijn.

 

Een CDA-rechter wil graag de naam van de Officier van Justitie en de naam van de pseudo Officier van Justitie voor het gewone volk verborgen houden.

 

 

LJN-nummer: AF3778  Zaaknr: 119781 WM 02-831
Bron: Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak: 30-01-2003
Datum publicatie: 6-02-2003
Soort zaak: bestuursrecht - bestuursrecht overig
Soort procedure: eerste aanleg - enkelvoudig

Rechtbank Leeuwarden
Sector Kanton
Locatie Leeuwarden

BESCHIKKING BEROEP "WET MULDER"

Beschikkingsnr.: 51439284
Kantonnummer: 119781 WM 02-831

De kantonrechter te Leeuwarden:

Gezien het beroepschrift als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften ("Wet Mulder"), van

de besloten vennootschap: [x].,
gevestigd te [adres],
hierna te noemen appellante,

tegen de beslissing van de officier van justitie van 15 augustus 2002, die de stukken in deze zaak op 17 december 2002 ter kennis van de kantonrechter heeft gebracht en waarvan de behandeling heeft plaatsgevonden ter openbare zitting van 16 januari 2003.

Appellante is, hoewel behoorlijk daartoe opgeroepen, niet ter zitting verschenen.
De officier van justitie was vertegenwoordigd door de parketsecretaris [y].

Gezien de stukken in deze zaak, waaronder het zaakoverzicht en de bestreden beschikking van de officier van justitie, van welke stukken de inhoud als hier overgenomen moet worden beschouwd;

DE VERBODEN GEDRAGING:

De verboden gedraging betreft "overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (gedragsregel); t/m 10 km per uur", gepleegd op 17 april 2002, om 13.01 uur, op de N355 te Buitenpost, gemeente Achtkarspelen, met een vrachtauto met meerassige aanhangwagen, gekentekend BG-PD-19.

De opgelegde sanctie bedraagt € 28,-, voor welk bedrag door appellante zekerheid is gesteld.

GRONDEN:

Appellante bestrijdt de juistheid van de beslissing van de officier van justitie met de stelling (kort samengevat), dat a. zij niet ter plaatse is geweest, b. dat zij van mening is dat de meting onbetrouwbaar is, c. dat zij inzage wenst in stukken als het zaakoverzicht en het ijkrapport en d. dat de politie niet tijdig heeft gereageerd.

BEOORDELING:

De kantonrechter is van oordeel dat het beroep van appellante niet kan slagen en overweegt daartoe het volgende.

Vooropgesteld zij, dat uit niets is gebleken dat de politie niet tijdig zou hebben gereageerd. Behalve dat niet is gesteld of gebleken waarop de politie zou hebben moeten reageren en zelfs al ware dat anders, dan nog zou dat geen reden zijn het beroep te honoreren, nu niet is gebleken dat appellante daardoor in enig te respecteren belang zou zijn geschaad.

Uit de stukken is duidelijk geworden, dat de aan appellante verweten verboden gedraging met een haar in eigendom toebehorend voertuig is gepleegd, zodat zij (als kentekenhoudster) daarvoor aansprakelijk is.

Geen wettelijke bepaling schrijft voor, dat in een geval als het onderhavige -een met behulp van radarapparatuur geconstateerde snelheidsovertreding- het ijkrapport van die apparatuur deel uitmaakt van de stukken van de zaak. Dat ijkrapport bevindt zich ook niet bij de stukken.
Dit brengt mee, dat betrokkene aan art. 11, vierde lid, Wet Mulder, waarin het recht van de betrokkene op inzage van de stukken en op verstrekking van afschriften daarvan is geregeld, geen aanspraak op inzage van dat ijkrapport of verstrekking van afschrift daarvan kan ontlenen, terwijl een zodanige aanspraak evenmin uit enige andere wettelijke bepaling voortvloeit (zie ook HR 27 oktober 1998, VR 1999,53). Dit geldt ook voor de overige door appellante genoemde stukken.
De op ambtsbelofte afgelegde verklaring van verbalisant bevindt zich in het zich bij de stukken bevindend zaakoverzicht. Appellante had daarvan desgewenst inzage kunnen vragen, maar heeft van de haar daartoe door de griffier geboden gelegenheid geen gebruik gemaakt.

Hetgeen overigens door appellante is aangevoerd is hier niet van belang, omdat dit op de onderhavige zaak geen betrekking heeft en slechts algemeen van aard is.

Nu ook niet gebleken is dat de officier van justitie bij de afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen en evenmin is gebleken dat de omstandigheden waaronder de gedraging heeft plaatsgevonden het opleggen van een administratieve sanctie niet billijken dan wel dat, gelet op de omstandigheden waarin betrokkene verkeert, een lager bedrag van de administratieve sanctie had moeten worden vastgesteld, kan de beslissing van de officier van justitie volledig worden gehandhaafd en moet het beroep ongegrond worden verklaard.

DE KOSTEN VAN DE PROCEDURE:

Door de vertegenwoordiger van de officier van justitie is ter zitting verzocht op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht appellante in de kosten van deze procedure te veroordelen, welke kosten door hem worden begroot op € 80,-.
De kantonrechter overweegt te dien aanzien als volgt.
Geoordeeld kan worden dat appellante in het onderhavige geval een kennelijk onredelijk gebruik maakt van procesrecht. Uit de in het dossier aanwezige stukken blijkt, dat het appellante volkomen duidelijk had kunnen zijn dat het instellen van beroep bij de kantonrechter zinloos was. Nu niettemin een uit de lucht gegrepen, aan het internet ontleend, beroepschrift is ingediend, kennelijk slechts met het doel "zand in de machine te strooien", bestaat er aanleiding appellante in de kosten van deze procedure te veroordelen.

BESLISSING:

DE KANTONRECHTER:

Verklaart het beroep ongegrond.

Veroordeelt appellante in de kosten van deze procedure, tot heden aan zijde van de officier van justitie op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht begroot op € 80,-.

Aldus gegeven en uitgesproken ter openbare zitting van 30 januari 2003 door mr. T.K. Hoogslag (28), kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.

 

 

 

Ik heb eerst de OM-bezwaartest gedaan, alvorens het bezwaarschrift op te stellen en aan de Officier van Justitie te versturen

 1.

Bezwaar-test

1. Ik heb de overtreding niet begaan; iemand anders zat achter het stuur.

Voor de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv, ook wel bekend als de ‘Wet Mulder’) maakt het niet uit wie er gereden heeft: jij, je partner of een bekende. Die wet regelt dat de kentekenhouder aansprakelijk is voor lichte verkeersovertredingen, ook als iemand anders rijdt en ook als het voertuig in bruikleen is gegeven. Dat is geregeld in artikel 5 Wahv. Alleen als iemand het voertuig tegen jouw wil heeft gebruikt en dat redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen (vb. joyriding, diefstal), dan is dat een reden om het beroep gegrond te verklaren. Doe wel altijd aangifte bij de politie; zonder kopie van de aangifte heeft dit beroep weinig kans van slagen. (NB: valse aangifte is strafbaar!)

Resultaat: als je kunt aantonen dat je auto tegen jouw wil werd gebruikt, zal de Officier van Justitie het beroep waarschijnlijk gegrond verklaren.

 2.

Bezwaar-test

2. Op het moment van de overtreding had ik het voertuig al verkocht.

De Officier van Justitie kijkt naar de officiŽle tenaamstelling bij de RDW. Als je een voertuig verkoopt, zorg er dan altijd voor dat het kenteken bij de RDW direct wordt overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Bewaar het vrijwaringbewijs zorgvuldig. Met een kopie van het vrijwaringbewijs kun je aantonen dat de auto niet meer op jouw naam stond toen de overtreding werd begaan.

Resultaat: met het officiŽle RDW-vrijwaringbewijs kun je aantonen dat het voertuig op het moment van de overtreding niet meer op jouw naam stond (kopie meesturen!). De Officier van Justitie zal dit beroep waarschijnlijk gegrond verklaren.

 3.

Bezwaar-test

3. Op het moment van de overtreding had ik de lease-auto al ingeleverd.

De Officier van Justitie kijkt naar de officiŽle tenaamstelling bij de RDW. Stond de auto op naam van de leasemaatschappij, dan kan de Officier van Justitie de beschikking niet vernietigen omdat de tenaamstelling van de auto in orde is. Je kunt wel contact opnemen met de leasemaatschappij, maar beroep bij de Officier van Justitie is zinloos. Stond de auto op jouw eigen naam, dan kun je met een kopie van het RDW-vrijwaringbewijs aantonen dat de auto niet meer op jouw naam stond toen de overtreding werd begaan.

Resultaat: als het om een auto op naam van de leasemaatschappij gaat, kun je je beter wenden tot de leasemaatschappij dan tot de Officier van Justitie. Stond de auto op jouw eigen naam, dan kun je met een kopie van het RDW-vrijwaringsbewijs aantonen dat het voertuig op het moment van de overtreding niet meer op jouw naam stond. De Officier zal je beroep dan waarschijnlijk gegrond verklaren

 4.

Bezwaar-test

4. Er moet een vergissing in het spel zijn; ik was op het moment van de bekeuring niet op de betreffende plaats.

Je hebt wel een bekeuring maar bent zeker niet op dat moment op die plek geweest? Daarvoor zijn verschillende oorzaken mogelijk:
a). Je hebt wel te hard gereden, maar de plaats- of de tijdsaanduiding op de beschikking klopt niet. De politie mag binnen zes weken een correcte beschikking sturen. Verstrijkt die termijn, dan mag de Officier van Justitie alsnog een beschikking sturen met de juiste gegevens. Dit is dus geen ‘vormfout’ waarbij de beschikking vernietigd moet worden; je moet de boete gewoon betalen.
b). er is een (type)fout gemaakt bij de verwerking van de kentekengegevens. Dat komt weleens voor. Door de foto erbij te halen is eenvoudig te achterhalen of er een foutje is gemaakt. Is het kenteken inderdaad verkeerd overgenomen, dan wordt de beschikking vernietigd.
c). iemand anders rijdt met jouw kenteken. De kans op kentekenfraude is sinds de nieuwe afgifteprocedure van kentekens en kentekenplaten veel kleiner, maar het komt wel voor. Door te checken of er een ander voertuig dan het jouwe gefotografeerd is, valt dit te controleren. Lijkt er inderdaad sprake van kentekenfraude, neem dan altijd contact op met de politie en de RDW om aangifte te doen en duplicaten aan te vragen. De Officier van Justitie kan om die aangifte vragen.

Resultaat: deze bezwaargrond is gegrond als er aantoonbaar sprake is van een verkeerd gelezen kenteken of van kentekenfraude. Vermeld in je beroepschrift de kenmerkende gegevens van jouw voertuig (kleur, merk, type, wel/geen trekhaak, eventuele andere kenmerken) en stuur bij bewezen fraude kopieŽn mee van het procesverbaal.

 5.

Bezwaar-test

5. Ik heb te hard gereden wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden en ik vind een boete niet terecht.

Voor de Officier van Justitie zijn persoonlijke omstandigheden doorgaans geen reden om de sanctie kwijt te schelden. Alleen heel ernstige situaties kunnen bij wijze van hoge uitzondering aanleiding geven tot verlaging van de sanctie.

Resultaat: beroepschriften met bewijzen van noodsituaties kunnen gegrond worden verklaard. Zonder bewijs zal de Officier van Justitie het bezwaarschrift waarschijnlijk ongegrond verklaren.

 6.

Bezwaar-test

6. Ik krijg een boete voor te hard rijden bij wegwerkzaamheden, maar op dat moment werd er niet gewerkt.

Bij wegwerkzaamheden gelden lagere maximumsnelheden omwille van de veiligheid van de wegwerkers en de weggebruikers zelf. Ook als er niet daadwerkelijk gewerkt wordt, is er vaak sprake van gevaarzetting, bijvoorbeeld doordat de rijstroken smaller zijn, het wegdek beschadigd is of doordat de vluchtstrook ontbreekt. Voor de Officier van Justitie zijn twee voorwaarden relevant: het bord J16 (wegwerkzaamheden) moet geplaatst zijn en er moet sprake zijn van gevaarscheppende elementen. Het doet dus niet ter zake of er wel of niet daadwerkelijk gewerkt wordt; de weggebruikers moeten zich houden aan de maximumsnelheid die op de (matrix)borden staat aangegeven.

Resultaat: de Officier van Justitie zal het beroep waarschijnlijk alleen gegrond verklaren als het bord J16 ontbrak en er geen sprake was van gevaarscheppende elementen.

 7.

Bezwaar-test

7. Ik rijd nooit te hard; de meetapparatuur van de politie is waarschijnlijk niet in orde en ik wil graag inzage in de ijkrapporten.

Het is niet voor de hand liggend dat de meetapparatuur van de politie niet naar behoren werkt; de Officier van Justitie ziet erop toe dat die apparatuur jaarlijks geijkt wordt. Het is waarschijnlijker dat de snelheidsmeter van het bekeurde voertuig afwijkt. Voor de Officier van Justitie is dit geen reden om de sanctie te vernietigen. De Hoge Raad der Nederlanden heeft bepaald dat de Officier van Justitie het ijkrapport van de politieapparatuur niet ter beschikking hoeft te stellen (HR 6 april 1999, 725-98-V).

Resultaat: deze bezwaargrond wordt doorgaans niet gehonoreerd; de Officier van Justitie zal het beroep ongegrond verklaren.

Reactie Hop
Vraag niet om verouderde ijkrapporten uit het verleden dat kan best goed zijn geweest! Gebruik gewoon mijn bezwaren onder 7 en denk na waarom de Officier van Justitie deze gronden niet in zijn OM bezwaartest onder 7 heeft vermeld.

 8.

Bezwaar-test

8. Via het bezwaar wil ik protesteren tegen de snelheidscontroles in Nederland.

Als je wilt protesteren tegen de Nederlandse snelheidslimieten en handhaving, is het niet zinvol om ‘protestbezwaarschriften’ te versturen. De Officier van Justitie en het Openbaar Ministerie zijn namelijk niet de partijen die de wet bepalen; dat gebeurt door de Eerste en Tweede Kamer. Zo’n beroepschrift is dus niet effectief.

Resultaat: de Officier van Justitie zal het beroep niet ontvankelijk verklaren.

 9.

Bezwaar-test

9. Ik wist helemaal niet dat daar een snelheidsbeperking gold; ik heb geen bord gezien.

De politie controleert voor aanvang van elke snelheidscontrole of de bebording in orde is. ‘Ik heb het bord niet gezien’ is dus geen excuus. Ook slechte weersomstandigheden zijn geen reden. Je wordt geacht je snelheid zodanig aan te passen dat je de verkeersborden altijd kunt waarnemen, dus ook bij mist, sneeuwval etc. Overigens hoeven de ‘normale’ verkeersregels wettelijk niet nog eens extra aangegeven te worden met een bord. Dus zodra je een aanduiding ‘bebouwde kom’ ziet, word je geacht te weten dat daar –tenzij de bebording anders aangeeft- een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt. Datzelfde geldt voor de snelheden buiten de bebouwde kom (80 km/uur), op autowegen (100 km/uur) en autosnelwegen (120 km/uur). Voor bestuurders met een aanhanger geldt op auto(snel)wegen uiteraard een maximumsnelheid van 80 km/uur.

Resultaat: de Officier van Justitie zal het beroep waarschijnlijk ongegrond verklaren.

10.

Bezwaar-test

10. De politie heeft mijn snelheid gemeten met een lasergun. De rechtbank in Leeuwaren heeft toch bepaald dat dat niet meer mag?

Nee, dat is een hardnekkig misverstand. De rechtbank in Leeuwarden heeft er alleen op gewezen dat de lasergun niet beschreven staat in de Regeling meetmiddelen politie. De Hoge Raad heeft echter al in 2000 bepaald dat er geen wetgeving is die dat vereist (arrest no. 323-99-V). Kortom, de lasergun is een rechtsgeldig controlemiddel.

Resultaat: de Officier van Justitie zal het beroep ongegrond verklaren.

11.

Bezwaar-test

11. De gegevens op de beschikking kloppen niet – mijn naam/adres is verkeerd geschreven of er is een vergissing gemaakt met het tijdstip/de plaatsaanduiding. Als ik beroep instel, hoef ik dan niet te betalen?

Nee. Sommige mensen verkeren in de veronderstelling dat dit ‘vormfouten’ zijn waardoor de beschikking vernietigd moet worden. Kennelijke vergissingen zijn echter geen aanleiding om de sanctie te vernietigen. Je kunt beroep instellen, waarna je een nieuwe beschikking krijgt met de gecorrigeerde gegevens. Je moet de boete uiteindelijk dus wel betalen (dat kun je ook meteen doen, zonder eerst beroep in te stellen).

Resultaat: naar aanleiding van je beroepsschrift zal de Officier een gecorrigeerde beschikking laten toesturen. Uiteindelijk moet je de boete wel betalen.

12.

12. Ik heb een verkeersovertreding begaan en krijg pas maanden later bericht. Kan ik me beroepen op een verjaringstermijn?

Ja, bij verkeersovertredingen die onder de wet Mulder vallen (de lichtere overtredingen) behoort de CJIB-beschikking in principe binnen 4 maanden op de mat te liggen. Gaat het om een huurauto, dan moet je de CJIB-envelop binnen 8 maanden ontvangen. Er zijn situaties waarbij deze termijnen overschreden mogen worden, bijvoorbeeld als je verhuisd bent of als er andere oorzaken zijn (buiten de schuld van het CJIB) waardoor het langer duurt om de bestuurder/kentekenhouder te bereiken.
Bij verkeersovertredingen die onder het strafrecht vallen, geldt een formele verjaringstermijn van twee jaar. Daarnaast moet het OM zich houden aan de ‘redelijke’ termijn. De rechter bepaalt of het OM aan deze voorwaarde heeft voldaan. Voor vrij eenvoudige zaken bedraagt de redelijke termijn ongeveer een jaar; bij ingewikkelde zaken mag het langer duren. De rechter kan het OM niet-ontvankelijk verklaren als hij vindt dat de redelijke termijn is overschreden.

Resultaat: als de beschikking later dan 4 maanden na de pleegdatum op de mat valt (8 maanden bij huurauto’s) en er geen sprake is van bijzondere omstandigheden, dan zal de Officier van Justitie het beroep waarschijnlijk gegrond verklaren en hoef je de sanctie niet te betalen.

13.

Bezwaar-test

13. De politie heeft me staande gehouden omdat ik te hard reed, maar ze hebben geen bewijs in de vorm van videobeelden of een flitsfoto. Ik wil beroep instellen, want Justitie kan nooit bewijzen dat ik te hard heb gereden.

Naar het Nederlandse recht is het voldoende dat een beŽdigd opsporingsambtenaar de snelheidsoverschrijding heeft geconstateerd. Meestal gebeurt dat via geijkte snelheidsmeters, maar de politie kan in bijzondere gevallen ook een bekeuring uitschrijven na het volgen met een auto met een ongeijkte meter. In zeer uitzonderlijke gevallen kun je zelfs bekeurd worden doordat die opsporingsambtenaar zelf ziet dat iemand rijdt met een op zijn ervaring als politieagent geschatte snelheid van xx km/h. Dat moet dan wel een veel hogere snelheid zijn dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid. Deze situatie komt overigens nauwelijks voor.

Resultaat: als een beŽdigd opsporingsambtenaar een proces verbaal van je overtreding heeft opgesteld, is dat voldoende bewijs - aanvullend bewijs zoals een foto is niet nodig. De Officier van Justitie zal je beroep waarschijnlijk ongegrond verklaren.

14.

Bezwaar-test

14. Onlangs heeft de politie een laserguncontrole gehouden, waarbij ik niet aan de kant ben gezet. Tot mijn verbazing kreeg ik onlangs toch een envelop van het CJIB in de bus. Kan ik hiertegen beroep instellen?

Dat hangt ervan af. De allermodernste laserguns kunnen video-opnames maken. Bij die controles en hoeft de bestuurder niet persť staande te worden gehouden, maar mag de politie op kenteken bekeuren. Bij ‘gewone’ laserguncontroles moet je in beginsel wel staande gehouden worden, tenzij de situatie dat niet toelaat (te druk verkeer, geen veilige plek om overtreders aan de kant te zetten etc.) Als de politie bij zo’n controle toch op kenteken bekeurt, wordt in het proces-verbaal of de beschikking gemotiveerd waarom dat is gebeurd. Als die motivering niet voldoende is, zal de Officier de beschikking vernietigen.

Resultaat: De kans is groot dat de Officier je beroep gegrond zal verklaren, tenzij de politie een goede reden had om op kenteken te bekeuren.

15.

Bezwaar-test

15. Ik ben staande gehouden voor een verkeersovertreding, maar heb geen bon overhandigd gekregen. Ik wil beroep instellen want dat mag toch niet?

Inderdaad. Volgens de wet moet je meteen een ‘aankondiging van beschikking’ overhandigd krijgen, tenzij het te gevaarlijk is (te druk verkeer, geen veilige plek om overtreders aan de kant te zetten etc.) om iemand aan de kant te zetten. Het niet uitreiken van de beschikking terwijl dat in redelijkheid wel had gekund, kan leiden tot vernietigen van de beschikking. De bon weigeren heeft overigens weinig zin, want in de wet staat letterlijk: ‘weigering de beschikking in ontvangst te nemen, schort de bekendmaking daarvan niet op’.

Resultaat: De Officier van Justitie zal de beschikking waarschijnlijk vernietigen als de politie je geen aankondiging van beschikking heeft uitgereikt, terwijl dat in redelijkheid wel had gekund.

16.

Bezwaar-test

16. Ik ben geflitst terwijl ik aan het inhalen was. Kan ik beroep aantekenen?

Nee, dat is niet zinvol. Ook bij het inhalen moet je je aan de maximumsnelheid houden.

Resultaat: de Officier van Justitie zal het beroep ongegrond verklaren.

17.

Bezwaar-test

17. Ik wil beroep instellen omdat mijn auto frontaal is geflitst. Dat is oneerlijk, want motoren hebben aan de voorkant geen kentekenplaat.

Een dergelijke vraag is ook al eens aan de Hoge Raad voorgelegd (HR 9 februari 1999, nr. 692-98-V). Kort samengevat komt het arrest erop neer dat het OM op basis van het opportuniteitsbeginsel vrij is om te kiezen welke zaken wel en niet vervolgd worden. Volgens de Hoge Raad is er dus geen sprake van rechtsongelijkheid als het OM en politie ervoor kiezen om frontaal te flitsen, waarbij motorrijders die te hard rijden niet worden geflitst. Overigens wordt er in Nederland vooral van achteren geflitst.

Resultaat: de Officier van Justitie verklaart dit beroep waarschijnlijk ongegrond.

18.

Bezwaar-test

18. Ik twijfel aan de bevoegdheid van de opsporingsambtenaar en de ijking van de apparatuur. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) eis ik dat ik de foto, het ijkrapport van de meetapparatuur en alle relevante documenten over de beŽdiging c.q. benoeming van de opsporingsambtenaar en van zijn bevoegdheid om de meetapparatuur te bedienen, toegestuurd krijg.

Je hebt geen recht op toezending van de gevraagde stukken. Lichte verkeersovertredingen worden namelijk afgedaan via de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv, ook wel bekend als de ‘wet Mulder’) en die wet heeft een eigen openbaarmakingsregeling. De landsadvocaat heeft onlangs bepaald dat deze openbaarmakingsregeling toepassing van de Wob uitsluit.
Daarnaast heeft De Hoge Raad der Nederlanden bepaald dat de Officier van Justitie het ijkrapport van de politieapparatuur niet ter beschikking hoeft te stellen (HR 6 april 1999, 725-98-V). Degenen die aangegeven hebben door Officier van Justitie gehoord te willen worden, hebben tijdens die hoorzitting wel recht op inzage in het dossier.

Resultaat: je hebt geen recht op toezending van de gevraagde stukken. De Officier van Justitie zal het beroep waarschijnlijk ongegrond verklaren.

Commentaar J. Hop auteur Censuur in Nederland!

Het verzoek 2 in alle beroepschriften tegen verkeersboetes:
Ik verzoek (2) u aan mij de gelegenheid te geven met dit model internet bezwaarschrift weerwerk tegen een opgelegde verkeersboete te leveren. Ik verzoek u (2) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan mij BINNEN DE TERMIJN VAN 14 DAGEN na dagtekening afschrift van het complete dossier in deze zaak toe te sturen. Indien van toepassing bij radar, laser of trajectcontroles hierin begrepen het ijk rapport van de apparatuur waarmee de vermeende overtreding is geconstateerd en een foto van de gemaakte overtreding welke foto voorzien is van datum en tijdstip en een duidelijk zichtbaar kenteken. Indien er meerdere voertuigen op de foto zichtbaar zijn moet er duidelijk zijn welke voertuig de overtreding heeft begaan. Een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal gelijkend document waruit ondubbelzinnig blijkt hoe de betreffende overtreding is waargenomen. Let op! Dit is geen verzoek op grond van de Wet Mulder!  Ik verwijs naar de uitspraak 200405147/1 d.d. 120605 op de website www.burojeugdzorg.nl/510.htm Indien deze uitspraak niet op mijn verzoek van toepassing is verzoek ik u dit binnen 14 dagen te berichten met juridische onderbouwing om het toezenden van een herhaald verzoek na 14 dagen en het indienen van een beroepschrift met een procesvertegenwoordiger waarbij verzocht zal worden om u in de kosten te veroordelen te voorkomen.

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012
Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.