CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Zaaknummer:

Hoorzitting   :

Naam, titel, initialen rechter:

Naam, titel, initialen griffier:

Klacht 384 inzake WEIGERING afschrift COMPLEET proces-verbaal hoorzitting met het hierboven genoemde zaaknummer. 

Aan: ...................................................................................................................

Adres, postcode en woonplaats................................................................................ 

Plaats/datum: .......................................................................................................

Klacht 384 inzake WEIGERING afschrift COMPLEET proces-verbaal hoorzitting met het hierboven genoemde zaaknummer. 

Geachte heer/mevrouw,

Toelichting en onderbouwing. Deze klacht 384 bij uw organisatie (nu) bekend, is gratis op internet gezet door de heer J. Hop te Ermelo voor degene die niet gewend is om brieven te schrijven of formulieren in te vullen. Uitgangspunt is de klacht weigering afschrift PV juridisch en zakelijk zo goed mogelijk op papier te zetten zodat uw organisatie op dit verzoek snel een beslissing kan geven om de rechtstreekse communicatie tussen burger en overheid te verbeteren. 

Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 en 8 EVRM. Een goede hulpverlening en rechtsgang brengt met zich mee dat partijen in het hulpverleningsproces in beginsel zoveel mogelijk gelijkwaardige kansen en mogelijkheden moeten hebben om hun standpunten naar voren te brengen. Toezending van een afschrift van een COMPLEET proces-verbaal aan verzoeker is dus een zwaarwegend belang met een duidelijk omschreven reden.

Verzoeker klaagt:

X Ten onrechte wordt aan klager GEWEIGERD afschrift COMPLEET proces-verbaal van de bovengenoemde hoorzitting met het hierboven genoemde zaaknummer.

O Ten onrechte wordt aan klager GEWEIGERD afschrift COMPLEET proces-verbaal van de bovengenoemde hoorzitting met het hierboven genoemde zaaknummer met als argument dat degene die het PV van de hoorzitting heeft gemaakt ZIEK is en het PV NA DE BOVENGENOEMDE HOORZITTING wegens ziekte nog NIET heeft kunnen maken. Het PV hoorzitting wordt immers tijdens de hoorzitting opgemaakt.

O BIJLAGE Verzoek(en) 263 om TOEZENDING proces-verbaal hoorzitting met als grondslag het doel, de eisen en functie van het proces-verbaal

X Verzocht wordt de KLACHT GEGROND TE VERKLAREN en erop toe te zien dat bij een PV hoorzitting kinderrechter de naam, titel en initialen van DE GRIFFIER (180) correct worden vermeld.

Wetteksten.
Artikel 290 lid 1. Daarnaast verstrekt de griffier op grond van ditzelfde artikel 290 z.s.m. een afschrift aan de verzoeker en aan de in de procedure verschenen belanghebbenden.

Uitspraken.
Een griffier hoort de WET te kennen! Jurisprudentie (117) klacht Hop gegrond, griffier hoort de WET te kennen!

Doel van proces-verbaal
De functie van het proces-verbaal is tweeledig, het heeft namelijk de functie van bewijsmiddel en van onderzoeksverslag.
Het proces-verbaal is tevens een onderzoeksverslag. In het proces-verbaal wordt in chronologische volgorde een overzicht gegeven van de wijze waarop feiten zijn ontdekt alsmede welke handelingen zijn verricht. Deze laatste vraag is van belang om achteraf te kunnen toetsen of bevoegdheden op de juiste wijze zijn toegepast.

Gelet op het spoedeisende belang van verzoeker bij een compleet afschrift proces-verbaal hoorzitting wordt verzocht om binnen 1 week op klacht 384 te beslissen met toezending afschrift van het PV welk PV voldoet aan de functie van bewijsmiddel en van correct chronologisch onderzoeksverslag.

Handtekening :                                

Naam            :

Adres            : 

Woonplaats   :  

 

 

 

 

551 Nadenken met Hop over de functie van GRIFFIER........... Waarom mogen burgers geen geluidsopnamen maken tijdens hoorzittingen bij rechtbanken om het werk van "griffiers" te kunnen controleren?


551 Wie is de GRIFFIER van de rechtbank Amsterdam?
101 Vanaf 26 maart 2014 zijn niet alle ingediende klachten voor ontvangst bevestigd, in geen enkele klachtzaak vanaf 26 maart 2014 afschrift reacties deurwaarders ontvangen,in geen enkele klachtzaak vanaf 26 maart 2014 een oproep ontvangen maw vanaf 26 maart 2014 doet de GRIFFIER van de rechtbank Amsterdam helemaal niets en zit daar in Amsterdam zijn zakken te vullen met een peperduur (bij)baantje. Het lijkt de rechtbank Gelderland wel die liet ook ZES zaken tegen de gemeente Ermelo een jaar liggen maar wat voor KLOOTZAK zit daar in Amsterdam burgers te naaien door zaken tegen deurwaarders gewoon te laten liggen vraag ik me af? Kan de rechtspraak in Nederland als een terroristische organisatie worden aangemerkt door deurwaardersterreur tegen burgers af te dekken en klachtzaken te laten liggen zoals mijn klachtzaak tegen de deurwaarder die mijn peperdure Iphone uit mijn handen sloeg en een verbod vroeg en KREEG aan/van de politie om die opnamen van die agressieve deurwaarder op internet te publiceren. Wat voor klootzak is daar eigenlijk GRIFFIER bij de rechtbank Amsterdam met een bijbaantje secretaris Kamer van Toezicht Deurwaarders en is het niet slimmer de wet te wijzigen om een einde te maken aan dit soort walgelijke praktijken van de GRIFFIER van de rechtbank Amsterdam en dit bijbaantje af te pakken? Wie ben jij klootzak en wie geeft jou het recht burgers vanaf 26 maart 2014 te naaien die klagen tegen deurwaarders door ingediende klachtzaken tegen deurwaarders vanaf 26 maart 2014 te laten liggen? Ik heb jou wederom een overzicht toegestuurd maar jij reageert nergens op dus gaan we nu ook publiceren om je in beweging te krijgen en jou aan het werk te krijgen voor burgers die door jou genaaid omdat jij je werk niet doet en anders DONDER JE MAAR OP uit de rechtspraak met een beroepsverbod van een paar jaar om jouw soort KLOOTZAKKEN de rechtspraak uit te trappen om de rechtspraak veiliger te maken voor het gewone volk.
partijdigheid Vervolgactie na 11 december 2014
458 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op auto die van iemand anders is
462 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op goederen die van iemand anders zijn
463 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op inboedel
479 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op vakantiegeld
492 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onjuiste vaststelling beslagvrije voet
aangifte 2014 Aangifte tegen Hop na publicatie klacht tegen griffier gemeenteraad Lelystad
Maar een ding is snel duidelijk: "De FAIR bewaker die werkt in het gemeentehuis Lelystad sjoemelde in zijn dagrapport door de gebeurtenis NIET te vermelden!"
117 Klacht GEGROND! In 1997 hoorde de griffier de wet nog wel te kennen
7 Werk altijd procedureel en systematisch met bijgewerkte internetformulieren
263 Verzoek toezending afschrift proces-verbaal van de hoorzitting
384 Klacht naar President rechtbank over weigering afschrift proces-verbaal
435 Kent u het doel, de eisen, functie van het proces-verbaal? Klopt de feitelijke chronologische weergave in het proces-verbaal?
106 Informant Hop: Kinderrechter mevrouw R.A.J. Mees had veel geel gestreepte passages te verbergen, weigerde inzage dossier
363 Informant Hop: Reclame Code Commissie probeert vitale uitspraak Rijksmuseum Amsterdam "Moeders zijn beter geschikt om leuke dingen met kinderen te doen dan vaders" (dossiernummer 05.0149) te verzwijgen om klacht van Hop ongegrond te kunnen verklaren.
78 Informant Burhoven Jaspers. Rechtbank kan proces-verbaal hoorzitting Burhoven Jaspers niet vinden!
267 Het verdwenen strafdossier in de zaak Khan bij de rechtbank Amsterdam
587 Informant Leenders/Nienhuis: " Gaarne ontvangen wij PV hoorzitting zodat wij EXACT weten wat er op de hoorzitting is gezegd"
Griffier Strijd Hop om bijbaantjes van de raadsgriffier voor publicatie op internet
Waarom mogen burgers geen geluidsopnamen maken tijdens hoorzittingen bij rechtbanken om het werk van "griffiers" te kunnen controleren?
Kent u het doel, de eisen, functie van het proces-verbaal? Klopt de feitelijke chronologische weergave in het proces-verbaal?
proces-verbaal (PV) Heeft u een ondertekent proces-verbaal ontvangen van de hoorzitting?
Welke uitspraken ter zitting zijn verdraaid of weggelaten om toe te schrijven naar de gewenste conclusie?

top
Groep Hop
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.