CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden uit kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dient als heling te worden aangemerkt. Aangiften van ouders dienen door het OM niet afgepoeierd te worden maar er dient vervolging ingesteld te worden. Lees verder

De politieke groepering Groep Hop wil in 2018 weer meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad met steeds grotere netwerken.

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit Ermelo, lees verder

 

 

Modelklacht tegen Raad voor de Kinderbescherming na besluit onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie

Aan de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming
Adres en woonplaats:

Plaats en datum:

Geachte directeur,

Hierbij dien ik een klacht in dat de RvdK ten onrechte onderzoek doet naar de opvoedingssituatie.

O De RvdK ten onrechte niet gelijk het compleet dossier in de onderhavige zaak heeft toegestuurd met de brief waarin staat dat de RvdK ondetrzoek gaat doen naar de opvoedingssituatie. Klager beschikt ten onrechte NIET over alle stukken. Klager heeft verzoeken 636 en 637 ingediend maar nog steeds gevraagde stukken stukken NIET ontvangen.

O Er is sprake van "succesvolle tegenwerking jeugdzorg"

O Er is sprake van een conflict over leeftijdsadequate eisen die de ouders aan de minderjarige stellen. Toelichting

O Vrijwillige hulpverlening, indien nodig, heeft NIET gefaald.

O Anders te weten:

 

 

Hoogachtend,

Dhr./Mw. ..........................

Adres en Woonplaats:...............

 

top
Groep Hop
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.