CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Aanmeldingslijst verzoek raadsonderzoek

Aan de Raad voor de Kinderbescherming
Vestiging ?
Ter attentie van de bureaudienst
Adres ?
Woonplaats ?
Telefoon ?
Fax ?

Datum verzoek ?

Gegevens melder?

Naam instelling ?

Contactpersoon ?

Adres

Postcode/plaats

Telefoon

Fax

Email

Kenmerk/dossiernummer

Meldingsgegevens

Gezin bekend bij RvdK? ja nee niet gecheckt

Gemeld kind 1.
Achternaam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Verblijfsadres bij vader bij moeder anders te weten
Nationaliteit
Culturele achtergrond

Ouder- en gezinsgegevens


Wettelijke vader
Achternaam
Voornamen
Geb.datum en -plaats
Adres van inschrijving geheim ?
Verblijfsadres geheim ?
Telefoon geheim ?
Fax geheim ?
Email geheim ?
Nationaliteit
Culturele achtergrond

Wettelijke moeder
Achternaam
Voornamen
Geb.datum en -plaats
Adres van inschrijving geheim ?
Verblijfsadres geheim ?
Telefoon geheim ?
Fax geheim ?
Email geheim ?
Nationaliteit
Culturele achtergrond

Huwelijk / samenwoning

Datum en plaats huwelijk

Datum en plaats samenwoning

Datum en plaats scheiding

Datum en plaats einde samenwoning

Andere niet gemelde kinderen behorende tot het gezin
Naam
Geboortedatum
Verblijfplaats bij ouders

Wordt herhaald bij ieder kind

Andere gezinsleden of inwonenden
1. Naam
Geboortedatum
Relatie tot gezin

Wordt herhaald bij ieder gezinslid of inwonenden

gezagssituatie gemelde kinderen
Kind 1 Gezag berust bij ouders samen vader moeder derden

Inhoudelijke meldingsinformatie.

Wie heeft zorgen over kind gemeld bij:
CliŽnt(systeem)zelf
Instelling of particulier
Relatie tot het gezin
Datum melding bij
Concrete aanleiding voor de melding

Het stoppen van de ingezette hulp van ? (welke instelling) van de ouders

Het hulp inroepen van een onbekende

Wat waren de zorgen van cliŽnt(systeem) en/of melder (in het kort)
De bejegening van medewerk(st)er X van de instelling ?
Het stoppen van de hulp op initiatief van de ouders zelf
Het stoppen van de hulp op initiatief van de minderjarige zelf
Het inzetten van hulp door de ouders zelf van een onafhankelijk persoon die niet in dienst is van een gesubsidieerde organisatie of instelling van hulpverlening
Met de ouders is niet bespreekbaar te maken dat het inzetten van een onafhankelijk persoon die niet in dienst is van een gesubsidieerde organisatie voorzichtig moeten zijn in verband met de veiligheid van kind in combinatie met ?

Welke informatiebronnen zijn door geraadpleegd?
Kind(eren)
Moeder
Vader
Grootouders moeders zijde
Grootouders vaders zijde
Pleegouders
School
Huisarts
Consultatiebureau
Gesubsidieerde hulpverleners
Anders te weten

Signalen en klachtgedrag van het gemelde kind 1.

Wat is positief

Bijzonderheden
School
Gezondheid
Politiecontacten
Anders te weten

Gezinsomstandigheden/opvoedingssituatie
Let op aandachtspunten als eventuele problemen en gezondheid van gezinsleden bijvoorbeeld handicap, verslaving, psychiatrische problemen, criminaliteit, duur van de problemen, mate van ondersteuning vanuit de omgeving, werk- en schoolsituatie, gezinsleden, kwaliteit ouder-kind relatie,
Genoten onderwijs moeder
Genoten onderwijs vader
Heeft de vader werk, zo ja welke werkgever
Indien neen, welke uitkeringsinstanties ?
Heeft de moeder werk, zo ja welke werkgever
Indien neen, welke uitkeringsinstanties ?

Zijn er ook financiŽle problemen?
Indien ja, wordt gebruik gemaakt van van schuldhulp ?
Is is sprake van helpend contact van familie?
Indien neen, waarom niet?
Indien ja, wordt dit contact als helpend of bemoeizuchtig ervaren?
Heeft de moeder/vader aangegeven niet om kind ? te geven?
Heeft de moeder/vader aangeven om kind ? als niet gewenst aan te merken en/of af te wijzen in bijzijn van anderen

Hulpverleningsgeschiedenis, chronologisch overzicht van de tot dan toe (ook) door andere instanties geboden hulp en hoe die hulp is verlopen
Hoe is de hulp door de cliŽnten ervaren? (Zonodig per individuele cliŽnt vermelden.)
Bij welke instelling is relevante diagnostische rapportage of hulpverleningsrapportage over de gemelde kinderen beschikbaar (indien mogelijk, met toestemming cliŽnten, meezenden als bijlage(n))
Indien van toepassing reden van stagnering vrijwillige hulpverlening
Wordt eventueel lopende hulpverlening wel of niet voortgezet en waarom?
Beleving cliŽnten van de gemelde zorgen
Kind(eren)per kind benoemen
Ouders per ouder benoemen
Eigen acties ? ten aanzien van de oorspronkelijke zorgmelding
Wanneer is (eventueel samen met oorspronkelijke melder) contact met de cliŽnt gehad? Zo ja, op welke manier?
Zo nee, waarom niet?
Welke overlegmomenten zijn er geweest met het gezin?
Is de nieuw ontstane situatie al met de ouders besproken?
Indien neen, waarom niet?
Wat is er verder ondernomen?
Is er een melding bij het AMK gedaan, zo ja wie is daar de contactpersoon?
Informeren cliŽnten over dit verzoek tot raadsonderzoek
Wanneer (datum) zijn het gemelde kind (de gemelde kinderen) (vanaf 12 jaar) en diens ouders op de hoogte gebracht van dit verzoek aan de RvdK om een onderzoek in te stellen?
Wat zijn de reacties van het gemelde kind (de gemelde kinderen) en diens ouders op het verzoek?
Ingeval de cliŽnten (of ťťn van hen) bij wijze van uitzondering niet zijn geÔnformeerd over dit verzoek, wat is dan de reden hiervan?
Hebben de vader/moeder/kinderen vanaf 12 jaar een kopie gehad van dit aanmeldingsverzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming
Indien neen, waarom niet?
Indien het wel ter inzage is gegeven wat was de reactie?

Reden voor het raadsonderzoek
Waarom is vrijwillige hulpverlening op dit moment niet toereikend?
Kind ? is gebaat bij uithuisplaatsing
Bejegening van ouders/moeder/vader is pedagogisch niet meer verantwoord
Kind ? heeft al schade opgelopen en zal in de toekomst nog meer beschadigd worden als er niet snel zaken veranderen.
Indien de melding spoedeisend is, hier vermelden waar de acute en ernstig bedreigende situatie voor de gemelde jeugdige(n) uit bestaat waarvoor onmiddellijke hulp of zorg moet worden geboden?

Voorbeelden:

- Afzeggen van de zorg van een gesubsidieerde instelling of organisatie door de ouders

- Negatieve bejegening van medewerkers van de gesubsidieerde instelling of organisatie X maakt de melding spoedeisend

Adressen van belangrijke contactpersonen
School
Politie
GGZ Jeugd
AMK
GGD
Huisarts
Consultatiebureau

Tolk noodzakelijk ja neen
Zo ja, welke taal?

Lijst van bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ondertekening

Uitvoerend werker
Naam
Functie
Handtekening

Verantwoordelijk leidinggevende
Naam
Functie
Handtekening

 

 

 

Tot uw dienst. De frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders en het opzetten van kinderen door school en jeugdzorg tegen hun ouders


De jeugdzorg werkt NIET transparant, zal u altijd proberen te naaien met voor u geheime werkaantekeningen en voor u geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u "geheime onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om". Het is essentieel om steeds systematisch en procedureel te werken om de "geheime werkaantekeningen" en de geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u geheime "onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om" in uw zaak duidelijk zichtbaar te maken.
574 Kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein in Utrecht
780 De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg
80   Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
6     Risicofactoren jeugdzorg, de weerzinwekkende partijdigheid van het rechtersleger voor jeugdzorg en RvdK
1000 U kruist steeds aan met welke kenmerken van organisatiecriminaliteit u te maken heeft
Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html
177 En hoe ging het eigenlijk verder na het weghalen van die kinderen door "jeugdzorg"
547 Frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders, omschrijving complot
123 Geschiedenis! Hop deelt duizenden uitnodigingen uit voor ingang rechtbank Den Bosch
132 Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg. Volg de enorme geldstromen!
689 Zicht op exploitatie kinderen. Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)
s41052011 Zicht op exploitatie kinderen. Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!
189 Zicht op exploitatie kinderen. Salarissen overheidspersoneel
174 Geld en arbeidsproductiviteit. Geef jeugdzorg de controle over valuta en het maakt ze niet meer uit wie wetten maakt
217 Geld en arbeidsproductiviteit. Voorkom problemen, weg met de jeugdzorg maak geen schulden en leen geen geld
219 Media. Als je de gesubsidieerde leugens van de leugens maar vaak genoeg herhaald gaan mensen dat geloven
429 Media. Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen
246 Media -
CDA - mentaliteit in Nederland RAMP voor kinderen/ouders die met "jeugdzorg"te maken krijgen
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
79 President rechtbank Maastricht: "Wie de zaken verdeeld kan de uitspraak beÔnvloeden"
7 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
Inzicht in denk- en werkwijze "jeugdzorg" 72 73 97 122 339 388 436 437 445 481 545 549 600 602 617
108Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
101 Modelklacht tegen gezinsvoogd, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder BESLUIT
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
145 Gemeente Ermelo (
CDA bestuur) praktijk voorbeeld zinloos klagen over onjuiste/geen ontvangstbevestiging
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 Iedere 14 dagen een informatieverzoek naar school bij kinderbeschermingsmaatregelen
403 Geld, school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), geld en de geheime onderonsjes COMPLOT TEGEN OUDERS!
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
509 Model bezwaarschrift gemeente tegen uitschrijving kind van uw woonadres
311 Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming werken samen TEGEN OUDERS!
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
81 Klacht 81 ouder(s) tegen BESLUIT jeugdzorg=STICHTING om RvdK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
385 Model klacht tegen BESLUIT RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 U maakt bezwaar tegen het benaderen van informanten door de RvdK
339 Landelijke afspraak tussen jeugdzorg en kinderrechters: Verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten!
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
663 Verzoekschrift omgangsregeling bij KIR na BESLUIT jeugdzorg
636 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal jeugdzorg
255 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet contactjournaal jeugdzorg
637 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal RvdK
170 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet afschrift contactjournaal RvdK
639 Modelklacht tegen indicatiebesluit
642 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel indicatiebesluit te toetsen
640 Modelklacht tegen Plan van Aanpak
366 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel Plan van Aanpak te toetsen
641 Modelklacht tegen HVP Zorgverlener
499 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel HVP Zorgverlener te toetsen
443 Modelklacht tegen gezinsvoogd PvA/indicatiebesluit naar KIR zonder inzichten
657 Verzoek KIR retour sturen PvA/indicatiebesluit zonder inzichten ouder
679 Modelverzoek wraking rechter meenemen naar iedere hoorzitting rechter en toetsen met info 457
658 Checklist ouder voor procederen bij de kinderrechter
263 Na (afloop) hoorzitting rechter levert u verzoek afschrift PV in bij de informatiebalie
384 Modelklacht tegen weigering afgifte proces-verbaal van de hoorzitting
124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle met Hop GEGROND!
VOORVRAAG handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro.
Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro.
Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar niet als kind aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Rechtbanktraining waarheidsvinding: Kloppen de nevenfuncties bestuurders, gemeentesecretaris en griffier van uw gemeente?
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beÔnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beÔnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact J. Hop.

 

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.