CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

21 oktober 2004 President rechtbank Arnhem Mr. H.A.E. Uniken Venema (41) honoreert bezwaar van Hop inzake onvolledige opgave van bijbanen van een rechterlijk ambtenaar bij de rechtbank Arnhem

Hoever mag een rechterlijk ambtenaar vanaf 4 september 2004 gaan met het onvolledig opgeven van zijn bijbanen is de inzet van een procedurele klachtzaak van Hop tegen rechter Bijloo?

De President van de rechtbank Arnhem heeft bij brief gedateerd 21 oktober 2004 kenmerk 102104/md aan Hop laten weten dat zijn bezwaar is gehonoreerd.

Het gaat hier om een belangrijke procedurele uitspraak over onvolledige bijbanenopgaven van rechterlijke ambtenaren waarna in andere zaken verwezen kan worden als jurisprudentie indien onvolledige bijbanenopgaven van rechterlijke ambtenaren wordt aangetroffen in bijbanenregisters.

Ik hoop dan ook dat burgers die gaan klagen over onvolledige bijbanenopgaven van rechterlijke ambtenaren systematisch naar deze klachtzaak gaan verwijzen als onderbouwing van de klacht en deze zaak als jurisprudentie gaan gebruiken.

Ik bedank de President van de rechtbank Arnhem voor deze duidelijke beslissing.

Ermelo, 22 oktober 2004.

J. Hop, auteur website Censuur in Nederland.

 


21 oktober 2004 President rechtbank Arnhem Mr. H.A.E. Uniken Venema honoreert bezwaar van Hop inzake onvolledige opgave van bijbanen van een rechterlijk ambtenaar bij de rechtbank Arnhem

Op 24 oktober 2004 werd door Hop een vernieuwde bijbanenopgave van rechter Bijloo gevonden:

dhr. mr. W.F. Bijloo

Beroepsgegevens

Functie:

Rechter

Instantie:

Rechtbank Arnhem

Datum ingang :

28-02-1997

Nevenbetrekkingen

Functie:

vice-voorzitter

Instantie:

wijkraad De Parken

Plaats:

Apeldoorn

Datum ingang:

01-06-2003

Functie:

lid bezwarencommissie

Instantie:

van de Gemeente Apeldoorn

Plaats:

Apeldoorn

Datum ingang:

01-01-1998

Functie:

juridisch adviseur van het bestuur

Instantie:

Stichting Apeldoornse Monumenten

Datum ingang:

01-01-1998

Functie:

voorzitter

Instantie:

registratiecommissie van de gemeente Apeldoorn

Plaats:

Apeldoorn

Datum ingang:

01-04-1990

 

Op deze plaats komt de onderhavige brief die ik nog even moet overtypen.

 

Brief met vragen van Hop over het verborgen houden van bijbaneninformatie door rechter W.F. Bijloo van de rechtbank Arnhem

Hoor en wederhoor

"De gerechten hebben er voor gekozen om het openbare register van nevenfuncties op het internet te publiceren. Zij beogen hiermee volledige openheid en correcte informatie met betrekking tot de nevenfuncties." Bron website rechtbank Arnhem 9 september 2004.

Hoor en wederhoor

De rechterlijke macht probeert de bijbanenwetgeving zo veel mogelijk uit te hollen en zo min mogelijk informatie over bijbanen te geven. Ik nodig mijn lezers uit de informatie over rechter W.F. Bijloo zoals bekend uit mijn bijbanenregister te vergelijken met de recente bijbaneninformatie uit het register van de rechtbank Arnhem. Ik heb de President van de rechtbank Arnhem gevraagd op deze opgave de nieuwste norm is voor een bijbanenopgave van een rechter. J. Hop.

 

Aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem,

Walburgstraat 2-4,

Arnhem

Ermelo, 6 september 2004.

Geachte President,

Ondergetekende is de auteur van de website Censuur in Nederland www.burojeugdzorg.nl en publiceert bijbanen van rechters op internet vanaf 1997 en is bij uw rechtbank bekend uit eerdere correspondentie over bijbanen van rechters.

Op dit moment ben ik bezig alle bijbanen van rechterlijke ambtenaren van de rechtbank Arnhem op mijn website bij te werken.

Bij de letter B viel de heer BIJLOO onmiddellijk op omdat hij onvolledige bijbaneninformatie geeft.

Als bijlage vindt u een afschrift van de bijbanenopgave van de heer BIJLOO zoals gepubliceerd op de website van uw rechtbank. Het kopietje is gemaakt op 4 september 2004.

Hieronder vindt u een kopietje van mijn bijgewerkte opgave over de heer BIJLOO zoals die te vinden is op de website www.burojeugdzorg.nl/22.htm

 

BIJLOO

W.F.0550

NLRM 94 95 96 97 98

Hoofd afdeling Juridische Zaken GAK Arnhem

Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 40294-GOG040904

Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 51295-GOG040904

NU

Arnhem rechter 280297

NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN VOOR C040904

Voorzitter wijkraad De Parken Apeldoorn

Voorzitter registratiecommissie van de gemeente Apeldoorn

Bestuurslid Stichting Apeldoornse monumenten

Bestuurslid Genootschap Nederland-Engeland Deventer

Lid bezwarencommissie gemeente Apeldoorn

NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN NA C040904

Lid bezwarencommissie van een Gemeente

juridisch adviseur van het bestuur Stichting A Monumenten 01-01-1998

vice-voorzitter wijkraad

voorzitter registratiecommissie

C150198-040904 Hop bijbanenregister Arnhem

WAARSCHUWING!

Deze geeft op 040904 NIET meer op bij welke gemeente hij in de bezwarencommissie zit!

De heer BIJLOO viel op in negatieve zin omdat hij niet meer opgeeft waar hij bijbanen vervuld.

Om nieuwe normen vast te stellen dien ik een klacht in over de bijbanenopgave van de heer BIJLOO.

Klacht 1.

Deze rechter ten onrechte niet opgeeft in welke gemeente hij in de bezwarencommissie zit.

Klacht 2.

Deze rechter ten onrechte niet opgeeft in welke monumenten stichting hij zit.

Klacht 3.

Deze rechter ten onrechte niet opgeeft in welke wijkraad hij zit.

Klacht 4.

Deze rechter ten onrechte niet opgeeft in welke registratiecommissie hij zit.

Klacht 5.

Deze rechter ten onrechte bezig is bijbanenwetgeving uit te holen en probeert relevante informatie voor burgers verborgen te houden.

Het contrast tussen de bijbanenopgave van uw rechtbank en de bijbanenopgave op mijn website is verbijsterend en het lijkt erop dat de rechterlijke macht een nieuwe richting is ingeslagen om zo min mogelijk informatie over bijbanen te geven. Indien dat de nieuwe norm is dat zou ik deze nieuwe norm gaarne door u bevestigd krijgen zodat de burgers in Nederland weten wat er op dit moment staat te gebeuren met rechter bijbanen opgaven.

Deze klachtbrief publiceer ik op de website www.burojeugdzorg.nl/6.htm.

In afwachting van uw reactie op mijn klachtbrief, verblijf ik,

hoogachtend,

J. Hop auteur website Censuur in Nederland.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

Bijlage: Kopie bijbanenopgave bijbanenregister rechtbank Arnhem 040904

 

De norm! Rechtbank Arnhem publiceert het klachtreglement keurig netjes op internet!

Artikel 1 Definitie

Onder het bestuur wordt in deze regeling verstaan: het bestuur van de rechtbank Arnhem. 

Artikel 2 Klachtrecht

1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de rechtbank Arnhem zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen, bij het bestuur een klacht in te dienen. Niet geklaagd kan worden over de inhoud en de motivering van een beslissing van een met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaar noch over de totstandkoming van een rechterlijke beslissing met inbegrip van de in dat kader genomen beslissingen van procedurele aard.

2. Een gedraging van een persoon, werkzaam bij (een van de locaties van) de rechtbank Arnhem, wordt aangemerkt als een gedraging van de rechtbank Arnhem, voor zover deze gedraging aan de rechtbank Arnhem kan worden toegerekend.

3. Onder personen werkzaam bij de rechtbank Arnhem worden verstaan:

a. de met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaren die de rechtbank Arnhem vormen;

b. de leken/deskundigen-rechters, verbonden aan de rechtbank Arnhem;

c. de gerechtsauditeurs en rechterlijke ambtenaren in opleiding die bij de rechtbank Arnhem werkzaam zijn;

d. de gerechtsambtenaren, die bij de rechtbank Arnhem werkzaam zijn, onder wie mede begrepen personen werkzaam bij de arrondissementale stafdienst ten behoeve van de rechtbank Arnhem;

e. de overige, niet onder de vorige letters begrepen, bij de rechtbank Arnhem werkzame personen.

4. De in het derde lid bedoelde personen kunnen alleen een klacht indienen voorzover zij partij of belanghebbende zijn in een bij de rechtbank Arnhem aanhangig geding, een partij of belanghebbende in een dergelijk geding vertegenwoordigen of bijstaan of daarin getuige of deskundige zijn.

5. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend.

Artikel 3 Klaagschrift

1. Een klaagschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht en het tijdstip van de gedraging.

2. Klaagschriften die niet gedagtekend zijn worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

3. Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

4. Indien de klager minderjarig is, respectievelijk onder curatele is gesteld, moet de klacht worden ondertekend door de met het gezag beklede ouder of voogd, respectievelijk de curator.

Artikel 4 Afdoening in der minne

1. In iedere fase van de klachtbehandeling kan het bestuur nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden.

2. Zodra het bestuur naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling.

Artikel 5 Bijstand van klager

1. Een klager en degene op wiens gedragingen de klacht betrekking heeft kunnen zich door een gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.

2. Het bestuur kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

3. Het bestuur kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon, tegen wie ernstige bezwaren bestaan, weigeren.

4. Het derde lid is niet van toepassing ten aanzien van advocaten en procureurs.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging; door- en toezending en administratie

1. Het bestuur bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk onder mededeling van de datum van ontvangst van het klaagschrift en onder toezending van een afschrift van deze regeling.

2. Het bestuur zendt een klaagschrift tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is, onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.

3. Het bestuur zendt een klaagschrift dat niet voor hem bestemd is en dat ook niet wordt doorgezonden, zo spoedig mogelijk terug naar de indiener.

4. Het bestuur zendt een afschrift van het klaagschrift en de daarbij meegezonden stukken aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

5. Het bestuur kan besluiten het klaagschrift dat niet aan artikel 3, eerste, derde lid of vierde lid voldoet, niet te behandelen, mits de indiener in de gelegenheid is gesteld het klaagschrift binnen een door het bestuur te stellen termijn aan te vullen.

6. Het bestuur registreert en administreert binnengekomen klaagschriften en zorgt voor een goede voortgangscontrole.

Artikel 7 Geen verplichting tot klachtbehandeling

1. Het bestuur is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:

a. waarover door de klager reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze regeling is afgedaan;

b. die langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

c. waartegen de klager bezwaar als bedoeld in artikel 1:5, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht kan of had kunnen maken;

d. waartegen de klager beroep als bedoeld in artikel 1:5, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht kan of had kunnen instellen;

e. die anderszins door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie kon of had kunnen worden onderworpen;

f. zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en terzake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

2. Het bestuur is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt het bestuur de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis.

Artikel 8 Gelegenheid tot horen

1. Het bestuur stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 9 Behandeling en beslissing

1. Het bestuur handelt de klacht binnen zes weken of, -indien aan het bepaalde in artikel 11, eerste lid toepassing wordt gegeven- binnen tien weken na de ontvangst van het klaagschrift af.

2. Het bestuur kan de behandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

3. Wanneer de klacht een lid van het bestuur betreft, neemt dit lid niet aan de behandeling van de klacht deel.

Artikel 10 Afdoening

1. Het bestuur stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

2. Indien vervolgens nog een klacht kan worden ingediend bij een persoon of college, aangewezen om klachten over degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft te behandelen, wordt daarvan bij de kennisgeving melding gemaakt.

Artikel 11 Klachtadviescommissie (KLAC)

1. Het bestuur kan een klachtadviescommissie met de advisering over een klacht belasten. In dat geval zijn de artikelen 12 en 13 van toepassing.

2. Het bestuur benoemt de voorzitter, de secretaris en de overige leden van de klachtadviescommissie, alsmede hun plaatsvervangers.

3. Degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, maakt geen deel uit van de klachtadviescommissie.

4. Het bestuur kan de klachtadviescommissie alleen algemene aanwijzingen geven.

Artikel 12

1. Zodra het bestuur besluit de klachtadviescommissie in te schakelen deelt het bestuur degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, alsmede de klager, mee dat een klachtadviescommissie met de advisering over de klacht is belast.

2. Het horen geschiedt door de klachtadviescommissie.

3. De klachtadviescommissie kan het horen aan de voorzitter of een lid opdragen.

4. De klachtadviescommissie beslist over de toepassing van artikel 8, tweede lid.

5. De klachtadviescommissie zendt een rapport van bevindingen, vergezeld van het advies en eventuele aanbevelingen, aan het bestuur.

6. Het rapport bevat het verslag van het horen. Artikel 13

Indien de conclusies van het bestuur afwijken van het advies van de klachtadviescommissie, wordt in die conclusies de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies meegezonden met de kennisgeving, bedoeld in artikel 10, eerste lid. Artikel 14 , bekendmaking en inwerkingtreding

1. Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling van de rechtbank Arnhem.

2. Deze regeling is in werking getreden met ingang van 1 april 2001 en gepubliceerd in de Staatscourant.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de rechtbank te Arnhem op 29 maart 2001 

 

 

Complot rechtspraak en stevig verzet tegen Hop mbt publicatie bijbanen rechters op internet
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
001 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
017 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Bijbanenregisters rechters op internet sloeg in als een bom, kinderrechters verbijsterd achterlatend
Startpagina bijbanen rechters op internet
327 Het complot! Zutphen President Oostveen: Na inzage in het bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgespeeld
210 Het complot! Minister van Justitie adviseert Hop om tegen rechters te gaan procederen om afgifte van bijbanen
469 Het complot! Rechtbank Utrecht wist computerdata van Hop om bijbanengegevens rechters verborgen te kunnen houden
012 Het complot! Rechtbank Den Bosch eist juridische stappen tegen Hop na publicatie bijbanen op internet
013 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
353 Het complot! De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hecht aan een goede registratie volledig, eenduidig, actueel en toegankelijk
114 Het complot! Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Rechters en Officieren van Justitie willen bijbanen gegevens verwijderen van internet
008 Kamervragen over (mogelijke) belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Hop
048 Kamervragen van Hendriks over de dubbelfunctie Officier van Justitie tevens rechter-plaatsvervanger
328 Vragen Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan Minister van Justitie over tegenwerking Hop bij inzage bijbanenregisters
329 Antwoord Minister van Justitie op kamervragen Hendriks inzake tegenwerking van Hop bij inzage bijbanenregisters
049 Brief van het Ministerie van Justitie aan gerechten en parketten over het niet opgeven van nevenfuncties
326 Grote schoonmaak begint in Arnhem, President D.J. van Dijk stelt zich krachtig op achter de Minister van Justitie
390 211004 President mr. Mr. H.A.E. Uniken Venema heeft een klacht van Hop over onvolledige opgave bijbanen gegrond verklaard
607 Rechtbank Zutphen heeft klacht van Hop over een verouderd register nevenfuncties rechterlijke macht gegrond verklaard
337 Het complot! Kamervoorzitter Deetman bleef kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
Startpagina complot tegen politici en/of klokkenluiders
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
NAWOORD.
Toen ik er achter kwam dat de kinderrechter in mijn zaak tevens President van de Soroptemistenclub was ben ik in heel Nederland geweest bij alle rechtbanken, kantongerechten, gerechtshoven en Hoge Raad en heb de bijbaantjes daar, met hier en daar flinke tegenwerking overal met het handje overgeschreven. Een enorme klus. Op mijn website staat dus informatie over rechters en OvJ die je bij de overheid niet meer kan vinden. Het is achteraf nog steeds weerzinwekkend dat de Minister van Justitie mij (Hop) adviseerde om maar tegen rechters te gaan procederen voor een kopietje van hun bijbanen terwijl die bijbanen openbaar waren. Dit is een bekend trucje om burgers met onnodig procederen te naaien en ik trapte daar niet in. Ik publiceerde gewoon mijn ervaringen met de bijbanen van (bepaalde) rechters en met regelmaat kwamen die dan vanzelf in beweging en namen contact met mij op voor een correcte vermelding op internet. Ik ben ook met regelmaat bedreigd door rechters met allerlei juridische stappen tegen mij omdat ik schreef dat zij hun bijbanen niet hadden opgegeven waarbij ik uitging van de publicatie op internet van "geen bijbanen" op dat moment. Ik was daar nooit van onder de indruk en dacht alleen wat voor zielige figuur moet je eigenlijk zijn als rechter om een burger juridisch bedreigen omdat op internet staat dat hij/zij zijn bijbanen niet heeft opgegeven terwijl dat de informatie is die de burger van de rechtspraak krijgt. Dit waren de "agressors" onder de rechters kennelijk door ingestudeerde "tunnelvisie" al lang niet meer niet in staat om kritiek op de eigen organisatie te uiten waarom door hen opgegeven bijbanen vervolgens niet in de bijbanenregisters van rechtbanken voor raadpleging door burgers stonden vermeld. Tenslotte. Ik heb ook met rechters gesproken over mijn kritiek op de bijbaan President Soroptemistenclub. Ik draaide de zaak om en vroeg hen als een kinderrechter de voorzitter is van de Stichting Dwaze Vaders zou die dan ook zaakjes met omgangsregelingen mogen doen....... Veel leesplezier. J. Hop. Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

top
Censuur in Nederland
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.