CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

 

Veel stukken die Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven afgeven zijn niet rechtsgeldig want ongrondwettelijk opgemaakt. Technisch is sprake van systematische valsheid in geschrift

 

‘Rechtsbedrijf handelt tegen Grondwet’

Bron: Katholiek Nieuwsblad, 19 mei 2006

Veel stukken die Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven afgeven zijn niet rechtsgeldig want ongrondwettelijk opgemaakt. Technisch is sprake van systematische valsheid in geschrift. Hoe kon het zo ver komen? Prof. Anton van Putten pleit voor het invoeren van objectieve kwaliteitscontrole volgens ISO-normen. Maar dat vergt een grondige cultuuromslag.

Henk Rijkers

Het komt niet vaak voor dat je gaat praten over juridische zaken met een prof. dr. ir. in de elektronische meettechniek en instrumentatie. Het interview kent een opmerkelijk intermezzo als toevallig een van de zonen (ook prof. dr. ir.) pa’s werkkamer/werkplaats binnenwandelt die een luchtige conversatie begint over ‘zwarte gaten’, waar hij juist een boek over heeft gepubliceerd. Geen dommerdjes, die Van Puttens: vader en zijn drie zonen zijn allemaal ingenieurs uit Delft. De oudste is ook nog eens neuroloog. Het gezin werkt veel samen. Dochterlief is logopediste en getrouwd met een KNO-arts die daarnaast ook al weer ingenieur uit Delft is.

“Mijn hemel”, vraag ik mevrouw van Putten (overigens ook B.A.). “Waar praten jullie over bij het kerstdiner? Verveelt u zich niet dood?” “Ben je gek”, zegt ze. “Ik zit hier toch al die tijd al tussen. Ik heb het allemaal van begin af aan meegemaakt.”

Ze is intensief betrokken bij alle activiteiten. Prof. Anton van Putten, voor wie we vandaag naar Eindhoven zijn gegaan om te praten over zijn visie op de Nederlandse rechtspraak, weidt eerst enthousiast uit over zijn levenslange fascinatie voor meettechniek, vooral voor de nieuwe gasenergieverbruiksmeter. Daarvan heeft hij, met zijn zonen juist een nieuw en revolutionair model ontwikkeld, waarvan veel verwacht mag worden. Je kunt er het gasverbruik op iedere plaats in je huis mee meten. Goed onthouden voor: u las er het eerst over in KN.

Maar goed, de rechtspraak dus. Aanstaande zaterdag 20 mei houdt prof. Anton van Putten in het Erasmusgebouw in Nijmegen een ‘workshop’ over recht en Europese regelgeving. Dat gebeurt in het kader van het Sociaal Forum, een grootse driedaagse manifestatie voor ‘andersglobalisering’ (19 t/m 21 mei, zie www.sociaalforum.nl), onder het motto ‘een andere wereld is mogelijk’. Van Putten stelt daar dat het zo opzichtig falende rechtsbedrijf eenvoudig verbeterd kan worden door het te onderwerpen aan een internationale standaard van kwaliteitscontrole, zoals die op alle bedrijven van toepassing is, het ISO 9000-kwaliteitsmanagementsysteem. Het idee is zo eenvoudig, dat je je afvraagt waarom er nog niemand eerder op gekomen is.

Donner laconiek
Maar de energieke Van Putten heeft het niet bij een ideetje gelaten. Samen met vrouw en zoon heeft hij een onderzoek ingesteld, een stichting in het leven geroepen en een website gelanceerd (www.hollandpromote.com) om er handen en voeten aan te geven. Daar is te lezen hoe de ISO 9000 zonder meer op het rechtsbedrijf kan worden toegepast.

Waarom vindt hij een kwaliteitscontrolesysteem in het rechtsbedrijf nodig? Omdat, volgens Van Putten, de betrokkenen allergisch blijven reageren op kritiek. Fouten geeft men bijna nooit toe. “Mensen betrekken die kritiek op zichzelf”, stelt prof. van Putten. “Dat is verkeerd. Het gaat niet om de personen, maar om de fouten. Hoe krijgen we die weg? Daar gaat het om.” Als voorbeeld noemt hij zijn onderzoek naar de wijze waarop de oorspronkelijke akten van rechterlijke beslissingen worden opgemaakt. Dit zijn de zogenaamde ‘minuten’. De procespartijen krijgen daarvan een ‘grosse’ (voor de winnaar) en een ‘afschrift’ (voor de verliezer). Van Putten stelde vast dat van uitspraken door meervoudige kamers (dus als er meerdere rechters/raadsheren bij betrokken zijn) de minuten, afschriften en grossen als regel valselijk worden opgemaakt. Zij worden namelijk niet ondertekend door wie dat wettelijk zouden moeten doen, de voorzittende rechter/raadsheer en dienstdoende griffier, maar door onbevoegde administratieve medewerkers. “Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad is iedere ondertekening door iemand anders dan wie voorgeeft te tekenen, valsheid in geschrift”, aldus Van Putten. “Dat staat los van de vraag of er aan de inhoud iets mankeert.” Helaas is dat laatste ook nog vaak het geval. Van Putten noemt gevallen waarbij de rechter de partijen door elkaar haalde, producties verwisselde, of aan beide partijen een grosse verstrekte, dus beide partijen gelijk gaf.

Deze ongrondwettige handelwijze door rechtbanken en gerechtshoven gebeurt allemaal “in naam der koningin”. Van Putten heeft minister Donner hierop attent gemaakt. Deze wil daar niet zwaar aan tillen. Het ‘in naam der koningin’ in rechtsbesluiten is niet meer dan een “overblijfsel”, heeft Donner laconiek laten weten.

Gewoonterecht?
Toch gaat het echt wel om iets meer dan een formaliteit. De handtekeningen van de voorzitter en de griffier ter gerechtzitting moeten garanderen dat de uitspraak wettig tot stand is gekomen, en in het openbaar is uitgesproken “in aanwezigheid van de griffier”.

Van Putten: “De openbaarheid in de rechtspleging, zowel van de terechtzitting als van de uitspraak, ingevolge artikel 121 van de Grondwet, wordt sinds mensenheugenis beschouwd als een grondslag van eerlijke en onafhankelijke rechtspraak. Je vindt het in allerlei andere wetten en internationale verdragen terug. Het maakt publieke controle mogelijk. Als je dit grondbeginsel niet naleeft, stel je je buiten het gesloten systeem van de normale procesorde.” Dat doen bijvoorbeeld de gerechtshoven Amsterdam en ’s-Hertogenbosch, als zij afschriften en grossen (authentieke akten) laten tekenen door anonieme administratieve medewerkers, in plaats van door degenen die de stukken pretenderen te tekenen. Als Van Putten daarop wijst, krijgt hij bij alle instanties te horen dat dit “sinds jaar en dag bestaande usance” is. Dit is veelzeggend. Kan iets onwettigs en fundamenteel onjuists gerechtvaardigd worden met het argument dat het al heel lang onwettig en fout gedaan is? Van Putten: “Dan wordt volstrekt ten onrechte teruggevallen op het gewoonterecht dat sinds de invoering van de Code Napolťon in 1809 is afgeschaft. Tegelijk wordt de motiveringsplicht van rechters zo omzeild.” Van een feitelijk uitspreken van de rechterlijke beslissing in het openbaar, in aanwezigheid van de griffier mede als controleur en waarnemer, komt meestal helemaal niets meer terecht.

Niet constitutioneel
Van Putten stelt vast dat van de grondwettelijk geregelde openbaarheid van rechtspleging in de praktijk weinig meer terecht komt. “Daarmee zijn de principes van een eerlijke en openbare rechtspleging een illusie geworden.” Zo laat het Landelijk Rol Reglement (LRR) zelfs de mogelijkheid open dat er helemaal geen openbare terechtzitting is, hoewel dit noodzakelijk is om aan de vereiste van openbaarheid te voldoen. Een bizar verschijnsel is de ‘uitspraak bij vervroeging’. Van Putten: “Het komt regelmatig voor, zowel bij rechtbanken als gerechtshoven, dat de uitspraak plotsklaps en tot ontsteltenis van de partijen vroeger wordt gedaan dan de rechter aangekondigd heeft. Deze willekeur stelt de partijen voor een voldongen feit, verhindert hen bij de uitspraak aanwezig te zijn en is dus niet openbaar. Dergelijke uitspraken zijn zonder aankondiging vooraf niet rechtsgeldig. Tegelijk ontnemen ze de burger het wrakingsrecht, omdat wraking slechts tot aan de uitspraak mogelijk is.”

Helemaal bont maakt het gerechtshof Amsterdam het. Daar maken ze gemakshalve en in strijd met de wet van beslissingen door meervoudige kamers helemaal geen oorspronkelijke akten – minuten – meer. Partijen krijgen slechts een geschrift, ondertekend door twee anonieme personen. Van Putten: “Dergelijke geschriften kunnen niet erkend worden, want ze zijn niet constitutioneel tot stand gekomen. We kunnen rustig stellen dat het huidige rechtsbedrijf systematisch en structureel de grondslag van de openbaarheid van rechtspleging schendt, waardoor controle, traceerbaarheid en verifieerbaarheid onmogelijk worden. Dit is een aantasting van de democratische rechtsstaat. De democratie legt de macht bij de burger. Als het rechtsbedrijf een loopje neemt met de naleving van de constitutionele plicht tot openbaarheid, en andere van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, haalt het alle vaste grond onder de voeten van de burgers vandaan.

 

 

Hier komt de inhoud van het gespreksverslag

 

 

Overheid & werknemer, ziekteverzuim, re-integratieprojecten, ontslag, concurrentiebeding en rechtersleger
350 Zorgen J. Hop (Groep Hop) over rechtspositie werknemers in de zorg bij sluiting van bejaardentehuizen
303 Hop geeft zicht op kilometervergoeding personeel gemeente Ermelo. Waarom krijgt u als werknemer niet dezelfde kilometervergoeding?
111 Waar de overheid enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid zien we onderdrukking en dictatuur
109 Voor iedere topcrimineel is het van 't grootste belang dat hij in de publiciteit niet in zijn ware gedaante wordt geportretteerd"
419 Ontslag binnen het rechtersleger. Hoe bont moet je het maken voordat je als RECHTER wordt ontslagen? Voorbeeld 1!
555 Ontslag binnen het rechtersleger. Hoe bont moet je het maken voordat je als RECHTER wordt ontslagen? Voorbeeld 2!
Omroep Gelderland Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger bij behandeling wraking gewraakte rechter door dezelfde rechtbank
80 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger bij behandeling wraking gewraakte rechter door dezelfde rechtbank
389 Openbaar Ministerie probeert kost wat kost namen, initialen, functies en bijbaantjes van hun personeel geheim te houden
203 Structureel probleem! Rechtersleger doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding.
205 Structureel probleem! Openbaar Ministerie doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
225 Structureel probleem! Politie doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
232 Structureel probleem! Raad voor de Kinderbescherming doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
241 Structureel probleem! Jeugdzorg doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
284 Structureel probleem! Gemeente doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
134 Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
Wat is het verschil tussen 107.000+ kindermishandelingen per jaar in "jeugdzorg PR-campagnes" en het daadwerkelijk aantal veroordelingen van ouders wegens het plegen van kindermishandeling ieder jaar steeds opnieuw om ieder jaar steeds opnieuw kinderen af te leveren bij kindertehuizen en pleeggezinnen zodat die hun hypotheek makkelijk kunnen betalen?
300 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de jeugdzorg om kritiek op hun maatjes de jeugdzorg=overheid te onderdrukken
680 Weerzinwekkende partijdigheid Minister/politiek voor jeugdzorg. Om systematisch klagen met Hop tegen jeugdzorg te voorkomen werd met spoed klachtwetgeving aangepast
800 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de jeugdzorg: Zolang ouders zich richten op waarheidsvinding/procedures "zonder samenwerking met gezinsvoogd" is geen vooruitgang mogelijk
470 Ongelijke doorlooptijden procedures ouders tegen RvdK/jeugdzorg representatief voor Nederlandse rechtspraak
125 Uitzondering bevestigd de regel! ONBEVOEGD UITSCHRIJVEN KIND UIT GEMEENTE DOOR JEUGDZORG! Bezwaar- en beroep GEGROND verklaard! Rancune. Als een burger zo'n zaak wint en vervolgens als burger ook toepast dan wordt je snel door het rancuneuze rechtersleger uit het gezag over je kind gezet!
want winnen bij dit rechtersleger helpt natuurlijk niet!
6 Uitzondering bevestigd de regel! Veertien klachten met Hop GEGROND bij klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming Zuid
maar winnen (NEDERLANDS RECORD KLACHTEN GEGROND BIJ KLACHTENCOMMISSIE RVDK) bij de RvdK klachtencommissie helpt natuurlijk niet!
137 Uitzondering bevestigd de regel! Klacht GEGROND tegen weigering Hop als gemachtigde
maar winnen bij deze jeugdzorg klachtencommissie helpt natuurlijk niet!
343 Voorbeeld reactie rancuneuze jeugdzorg medewerker die zelf in de bezwaarcommissie zit en zelf in hoger beroep van Hop een zaak verliest
212 Uitzondering bevestigd de regel! Moszkowicz sr: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft gevangen in gesubsidieerde voogdij
Winnen bij dit rechtersleger helpt natuurlijk niet!
160 Moszkowicz sr. waarschuwt Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest!
414 STASI NEDERLAND! Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden geeft inzicht in werkwijze OM en politie inzake opslaan gegevens over burgers
688 STASI NEDERLAND! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten houden door invoering van kilometerheffing
623 STASI NEDERLAND! Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
468 STASI NEDERLAND! Wat doet een informatiebewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken? En wat wordt er over burgers verzameld door allerlei oncontroleerbare stichtingen en bedrijven waar de "overheid" ook belangen bij/in heeft?
334 CDA - Donner: Ik ben CDAer. Kritiek op rechtspraak via politiek kanaliseren dus infiltratie rechterlijke macht in OM en Ministerie van Justitie
246 CDA - Donner: Ik ben CDAer. "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
348 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik heb maling aan de Hoge Raad. Ik ben CDAer en ik wil de bevolking blijven uitzuigen en blijven uitmelken met peperdure paspoorten
624 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik wil nu de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
626 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
476 CDA - Donner: Ik ben CDAer en zorg goed voor het onder elkaar verdelen van alle belangrijke en mooie bestuurs- en juridische baantjes
187 CDA - Donner: Ik ben CDAer en wil burgers blijven uitzuigen en blijven uitmelken. Ik verbiedt proef 'no cure no pay' zodat burgers niet zelf gaan kunnen procederen zonder peperdure advocaat!
482 CDA - Donner: Confrontatie LPF met CDA MvJ Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
383 CDA - Donner: Ik ben CDA-er en ik heb maling aan de wet. Ik doe gewoon een uitspraak als rechter terwijl ik helemaal geen rechter ben.
394 CDA - Donner: Ik ben CDAer en in de rechtspraak maken we van alles valselijk op. Uitspraken “in naam der koningin” door meervoudige kamers de minuten, afschriften en grossen worden als regel valselijk worden opgemaakt! Deze uitspraken worden namelijk niet ondertekend door wie dat wettelijk zouden moeten doen, de voorzittende rechter/raadsheer en dienstdoende griffier, maar door onbevoegde administratieve medewerkers. Het ‘in naam der koningin’ in rechtsbesluiten is niet meer dan een “overblijfsel” en we maken deze uitspraken altijd al valselijk op laat CDA rechter en Minister van Justitie Donner op vragen hierover weten
348 CDA - burgemeester - Ermelo: Ik ben CDAer en ik ben de burgemeester van Ermelo en ik heb een flinke zak geld om een 71-jarige gehandicapte burger uit te zuigen en uit te melken om zijn voor 1996 zelf (af)gebouwde recreatiewoning te kunnen jatten. Natuurlijk in prima samenwerking met mijn maatjes bij het rechtersleger. Met met CDA maatje Donner als voorzitter bij de Raad van State wordt toch nergens naar gekeken.
201 CDA - verkiezingen - gemeente Ermelo 2010: Ik ben CDAer en ik ben de CDA burgemeester van Ermelo. Meneer Hop knippen en plakken door de VVD in verkiezingsformulieren is voor ons CDA gemeente bestuur geen enkel probleem. Wij van het CDA krijgen immers van ieder gekozen VVD raadslid een losgeld betaling voor de CDA PR commissie en u kunt wel gaan procederen bij de Raad van State. Wij hebben daar uitstekende contacten die knippen en plakken (rotzooien) in verkiezingsfortmulieren ook prima zullen vinden
Discriminatie CDA Klacht Hop tegen (CDA) bestuur gemeente Ermelo inzake discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders
Intimidatie CDA - Intimidatie gemeente Ermelo - Ermelose politie wil dat het CDA bestuur toestemming geeft voor politieke activiteiten Groep Hop tijdens verkiezingen
Christelijk? CDA - Ermelo - Christelijk College Groevenbeek - 2014 Uitdagers mogen niet meedoen aan ons (christelijk) schooldebat. Schoolvoorbeeld CDA tunnelvisie onderwijs
379 CDA - Ermelo - 2010 Alleen Groep Hop ging NIET AKKOORD met betaling LOSGELD per gekozen raadslid aan de Ermelose CDA-PR commissie
194 CDA - Ermelo - 2006 Alleen Groep wil wilde geen geld betalen aan het CDA om mee te mogen doen aan politiek debat
199 CDA Journalist Jeanne Dijkstra - 2006 - Aan de Raad voor de Journalistiek "Van alle kanten krijg ik berichten om Groep Hop dood te zwijgen en ik ben het nagegaan het klopt.
246 CDA duldt geen kritiek in eigen blad, wil hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen de laan uitsturen
557 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de gemeente! Pikmeer I, OM niet-ontvankelijk bij vervolging gemeente als verdachte
558 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de gemeente! Pikmeer II, OM niet-ontvankelijk bij vervolging gemeente als verdachte
569 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor UWV. Geen snelle rechtspraak voor burger en hun bedrijven maar opschorting behandeling lopende procedures startende zelfstandigen tegen UWV
406 Arbeidsproductiviteit. De ontwikkeling van Nederland als informatie samenleving cruciaal voor arbeidsproductiviteit en sociale cohesi
352 Arbeidsproductiviteit. Bent u ziek? Verzuimverzekeraar die als arbodienst fungeert rekent op medeplichtigheid werkgever
285 Arbeidsproductiviteit. Man moest succesvolle DSM loopbaan afbreken! Welk belang had DSM bij opsluiten van zijn vrouw?
5 Arbeidsproductiviteit. Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor OM tegen K.H. de Werd na problemen met werknemers vakbond
192 Arbeidsproductiviteit. Jaarverslag 2005 Nederlands Instituut van Psychologen, de beroepsvereniging van psychologen, wie verzekert?
195 Uitzondering bevestigd de regel. Klacht gegrond met Hop als gemachtigde tegen Mw Drs C. Snijder pedagoog PAR Amsterdam. Maatregel waarschuwing!
322 Uitzondering bevestigd de regel. Klacht gegrond tegen psychiater in de zaak van vader H. met Hop als gemachtigde tegen GGZ Drenthe
283 Arbeidsproductiviteit. Strijd werknemer tegen Gemeente Amsterdam een waarschuwing voor anderen die tegen gemeente procederen
104 Arbeidsproductiviteit. Ontslag werknemer wegens verstoorde verhoudingen na valsheid in geschrifte gepleegd door directeur
278 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 1-3
296 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 4-8
297 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 9-10
572 OM Arbeidsproductiviteit. Ad Bos verklapte in 2001 geheim bouwfraude en eindigt in camper in de gemeente Bergen Noord-Holland
334 Arbeidsproductiviteit. Op patiŽntenkaart Defensiemedewerker Fred Spijkers werden stiekem psychiatrische aantekeningen gezet
422 Uitzondering bevestigt de regel. Commando's winnen strijd om behoud van de groene baret tegen bevelhebber KL Marcel Urlings en zijn patrol kleurige baret!
20 Wat zijn de kansen van de gemiddelde Nederlander die door de overheid wordt gedwarsboomd en getreiterd? Eerbetoon aan journalist Oltmans
80 12-2010, 2011, 2012, 2013 - 2014-vandaag. Wat zijn de kansen van de gemiddelde Nederlander die door de overheid wordt gedwarsboomd en getreiterd? Frontale opsporingsactie Openbaar Ministerie (OM) tegen Hop OPHALEN en DOEN BEKENNEN! Winnen tegen rechtersleger, jeugdzorg, OM en kinderbescherming bij het weerzinwekkend voor de overheid partijdige rechtersleger gebeurt niet (vaak) en (uitzondering bevestigd de regel) helpt ook niet. HOP AAN WRAKINGSKAMER RECHTBANK ASSEN TIJDENS HOORZITTING WRAKINGSKAMER DECEMBER 2013: "Als mijn wraking van jullie (maatje) rechter met twee petten op rechter en OvJ) ongegrond wordt verklaard en het OM van alles mag inleveren op geen letter was commentaar en ik heb niets ingeleverd. Voer alleen stevig procedureel weerwerk op de hoorzitting met een pleitnotitie (VOORVRAGEN) en ik mag mijn pleitnotitie niet voorlezen dan kom ik niet meer terug EN JULLIE ZOEKEN HET VERDER MAAR UIT MET JULLIE ZOOITJE.................

Mijn naam is J. Hop Ermelo. Ik ben verzetsstrijder en heb te vaak te maken (gehad) met het rechtersleger en hun maatjes de bestuursorganen! Ik wens u veel leesplezier toe bij het bekijken van mijn websites die ik zelf betaal en zelf onderhoud. Proost burgers op ons fantastische rechtersleger. Ik ben ook politicus dus van mij mag u alles weten. Ik ben BONAFIDE en ben ook niet zo bang uitgevallen. Ik wil ook rustig een openbare leugendetectortest ondergaan in het OM zaakje tegen Hop. Op verzoek van de overheid ben ik ook onderzocht, heb daaraan in die zaak ook keurig netjes meegewerkt. Ik had een ex politiepsycholoog die mij onderzocht en heb die dag meer dan 2500 vragen beantwoord. Ik had VIER TIENEN voor communicatie en dat had die politiepsycholoog nog nooit eerder meegemaakt. Ik overweeg mijn psychologisch rapport gewoon compleet zonder censuur op internet te zetten zodat iedereen dat kan lezen. Lees verder

 

top
Activiteiten
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.