CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Minister van Justitie J.P.H. Donner: " Om hanteerbaar te blijven moet maatschappelijke onvrede over de rechtspraak politiek gekanaliseerd worden"

De rechtbank Zwolle heeft in kort geding tegen J. Hop te Ermelo bepaald dat de klachtafhandeling en werkwijze van de gezinsvoogdij jegens vaders in Flevoland in overeenstemming is met wetgeving, normen en waarden. Daarmee is deze werkwijze dus representatief voor de werkwijze van de gezinsvoogdij in Nederland en het afhandelen van klachten ingediend door vaders

 

De uitspraak van de rechtbank Zwolle op verzoek van deze gezinsvoogdij-instelling tegen Hop wordt op deze site dan ook als norm vastgesteld voor de werkwijze van de interne klachtafhandeling bij gezinsvoogdij-instellingen en werkwijze van deze beroepsgroep jegens vaders

 

De norm! De voorzitter van de interne klachtencommissie (met dubbelfunctie griffier kinderrechter rechtbank Zwolle) verwijst klager van Spronsen terug naar de gezinsvoogdij-instelling voor een "bemiddelingsgesprek"

De norm! De directeur van de gezinsvoogdij-instelling schrijft vader Geert van Spronsen een brief met het volgende citaat: "Mocht u niet op de uitnodiging voor "het gesprek" op 19 februari a.s. ingaan, dan zullen wij een verzoekschrift machtiging uithuisplaatsing betreffende Joanne versturen aan de rechtbank."

De norm! De rechtbank Zwolle heeft bepaald dat personen waartegen een klacht is ingediend WEL ZITTING KUNNEN HEBBEN IN DE KLACHTENCOMMISSIE DIE OVER DE TEGEN HEN INGEDIENDE KLACHTEN GAAT BESLISSEN!

 

Rechtbankpresident Mr. Maan ontkende schriftelijk in een brief aan Hop de dubbelfunctie griffier kinderrechter Zwolle tevens voorzitter interne klachtencommissie bij die gezinsvoogdij-instelling.

De norm! Rechtbankpresidenten mogen VALSHEID IN GESCHRIFTE PLEGEN om gevoelige nevenfuncties van hun medewerkers te ontkennen.

 

Chronologisch overzicht

Vader Geert van Spronsen te Lelystad heeft het gezag en zorgt al anderhalf jaar voor zijn dochter Joanne na ernstige problemen bij moeder

Juli! De gezinsvoogdij-instelling schrijft zeer tevreden over Geert en de samenwerking van Geert met de gezinsvoogdij-instelling.

Kerstmis! De gezinsvoogdij-instelling wil dat moeder nog een keer een nieuwe kans krijgt! Joanne gaat naar haar moeder!

301298. Vader Geert van Spronsen dient klachten in bij de interne klachtencommissie van de betrokken gezinsvoogdij-instelling

Na drie weken gaat het weer helemaal mis bij de moeder, zoals voorspelt door Geert, Joanne gaat weer terug naar haar vader

020299 Brief 1. De voorzitter van de interne klachtencommissie verwijst klager terug naar de gezinsvoogdij-instelling voor een bemiddelingsgesprek. (Memo Hop: Voorzitter van de interne klachtencommissie heeft de dubbelfunctie griffier kinderrechter! De unitleider van teamleider H. is een andere meneer H. en tevens lid van deze interne klachtencommissie)

120299 Brief 2. De directeur van de gezinsvoogdij-instelling schrijft vader een brief aan vader Geert van Spronsen citaat: "Mocht u niet op de uitnodiging voor het gesprek op 19 februari a.s. ingaan, dan zullen wij een verzoekschrift machtiging uithuisplaatsing betreffende Joanne versturen aan de rechtbank."

000499 Gezinsvoogdij-instelling verzoekt om uithuisplaatsing van Joanne

000599 Joanne wordt uithuisgeplaatst

000599 Vader schakelt Hop in als belangenbehartiger

000599 Vader en moeder van Joanne gaan met Hop als belangenbehartiger van de ouders weerwerk leveren

000099 Gerechtshof Arnhem vernietigt de uithuisplaatsing van Joanne, Joanne moet van het Hof bij moeder wonen

000000 Kinderrechter rechtbank Zwolle "nu Joanne weer bij moeder woont mag vader in onderling overleg een omgangsregeling afspreken

000000 Einde OTS met Hop als belangenbehartiger

000000 Joanne gaat definitief bij vader wonen en woont nu nog steeds bij haar vader

000000 Vader Geert van Spronsen wint klachtzaak met Hop als belangenbehartiger tegen "extern deskundige buro"

 

Brief 1

De voorzitter van de interne klachtencommissie verwijst klager terug naar de gezinsvoogdij-instelling voor een "bemiddelingsgesprek"

 

Brief van de Interne Klachtencommissie van censuur aan

aan                    De heer van Spronsen

                        te

                        Lelystad

 

datum                     Lelystad 2 februari 1999 

uw kenmerk

ons kenmerk           h:\doc\klachten\S.\hot\mwf

betreft                     klacht 

Geachte heer Van Spronsen 

Naar aanleiding van uw brief 30-12-98 aan de klachtencommissie en uw brief d.d. 20-01-1999 aan de heer censuur waarin u uw ongenoegen uit over de gezinsvoogd en de heer censuur en enkele andere zaken, deel ik u het volgende mede:   

De heer H., teamleider, wil graag een gesprek met u , uw ex-vrouw en de gezinsvoogd P. over de gang van zaken.

Hij nodigt u bij deze ook allen uit voor een gesprek op vrijdag 12 februari a.s. om 14.00 uur. Het gesprek zal gehouden worden ten kantore van censuur, gevestigd aan De Stelling te Lelystad

De klachtencommissie wacht derhalve de resultaten van dit contact af en zal toch via de genoemde teamleider op de hoogte houden van de uitslag van dit gesprek. (Memo! De unitleider van teamleider H. is een andere meneer H. en tevens lid van deze interne klachtencommissie)

Hoogachtend,

Namens de klachtencommissie

CENSUUR                                                                                                            De heer van O.
(Voorzitter interne klachtencommissie tevens griffier kinderrechter in Zwolle)

Voorzitter                                                                                                            Secretaris

c.c.: de heer N., Teamleider 

       de heer P., Gezinsvoogd

 

 

Brief 2

De directeur van de gezinsvoogdij-instelling schrijft een brief aan vader Geert van Spronsen citaat: "Mocht u niet op de uitnodiging voor het gesprek op 19 februari a.s. ingaan, dan zullen wij een verzoekschrift machtiging uithuisplaatsing betreffende Joanne versturen aan de rechtbank."

 

Lelystad, 12 februari 1999.

Geachte heer Van Spronsen,

Wij dragen u bij deze op te verschijnen voor een gesprek met mevrouw S., de heer P.censuur en de heer H. op vrijdag 19 februari a.s. om 12.00 uur op het kantoor van censuur te Lelystad.

De motivatie voor deze aanwijzing is gelegen in het feit dat u, in tegenstelling tot uw telefonische bevestiging van de uitnodiging aan de heer H. op 5 februari jl., waarin u aangaf dat u bereid was uw goede wil te tonen, niet bent ingegaan op de schriftelijke uitnodiging van de heer H. en de klachtencommissie, beiden van 2 februari jl.

Mevrouw S. is wel op de uitnodiging verschenen. Dat u niet bent geweest is onacceptabel, ook mede gezien de schriftelijke aanwijzing van 20 januari 1999.

U krijgt deze aanwijzing omdat inmiddels gebleken is dat Joanne bij u verblijft, hetgeen samenwerking nog noodzakelijker maakt.

Mocht u niet op de uitnodiging (interne klachtencommissie) voor het gesprek op 19 februari a.s. ingaan, dan zullen wij een verzoekschrift machtiging uithuisplaatsing betreffende Joanne versturen aan de rechtbank.

Voor de goede orde melden wij u tevens dat wij geen genoegen nemen met een situatie waarin u niet rechtstreeks communiceert met de gezinsvoogd en bestrijden wij de inhoud van de brief van uw advocaat mr. E.J.C. Asselbergs  van 4 februari jl., waarin onterecht verwezen is naar een toezegging voor benoeming van een andere gezinsvoogd. Benoeming van een andere gezinsvoogd zou zich op geen enkele wijze verhouden tot een bemiddelingsgesprek zoals dat aan u is voorgelegd door de klachtencommissie.

Dit is een aanwijzing volgens art. 258 Boek 2, lid 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van dat artikel kan onze instelling ten uitvoering van haar taak, een schriftelijke aanwijzing geven betreffende de verzorging en opvoeding van uw kinderen. U en uw kinderen dienen deze aanwijzing op te volgen.

Wij maken u erop attent dat op grond van art. 1:259 Burgerlijk Wetboek de met het gezag belaste ouder en of de minderjarige van twaalf jaar of ouder de kinderrechter kunnen verzoeken deze aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren.

Bij het indienen van het verzoek bij de kinderrechter moet men de aanwijzing van de gezinsvoogdij-instelling overleggen. De termijn voor het indienen van het verzoek bij de kinderrechter bedraagt twee weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de aanwijzing is toegezonden of uitgereikt.

De aanwijzing is ook ter kennisneming verzonden aan Bureau Kinderrechter, Raad voor de Kinderbescherming, mevrouw S., de heer N. H., (Memo Hop zijn initialen kloppen niet!) de heer P. P. ((Memo Hop zijn initialen kloppen niet!) en de klachtencommissie. 

Hoogachtend,
de unitleiding van censuur,

Censuur,
directeur

 

Informanten:

bjz39077988 Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland, Maerlant 16 b, Postbus 1011, 8200 BA Lelystad
bjz39077988 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Flevoland, Noorderwagenstraat 2, 8223 AM Lelystad
134 De Staat beschuldigd in "jeugdzorg PR-campagnes" jaarlijks 107.000+ ouders van een kind van kindermishandeling. Wat is de omschrijving van een VERDACHTE?
081 De norm 6 x ABBB! Bezwaarschrift tegen BESLUIT STICHTING de RVDK te verzoeken onderzoek te doen naar opvoedingssituatie 
633 De norm 6 x ABBB! Bezwaarschrift tegen BESLUIT Raad voor de Kinderbescherming onderzoek te doen naar opvoedingssituatie 
262 Klopt dictum beschikking? PV ontvangen? (619) Staan NAMEN vertegenwoordigers STICHTING in beschikkingen en PV hoorzittingen vermeld? (435) Kloppen ondertekeningsblokken Stichting? (518) Waren de vertegenwoordigers STICHTING bevoegd? Wie was DE GRIFFIER? Is die persoon BENOEMD als DE GRIFFIER? Stond naam rechter in uitnodiging hoorzitting? (610) Indien neen, waarom niet?
Overleg Stichting Jeugd en Gezin met kinderrechters
Een a twee keer per jaar is er een overleg met kinderrechters. Doel van dit overleg is van de kinderrechters te vernemen of de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden voldoet aan de aan de verwachtingen ten aanzien van de vorm en inhoud van de rapportage, die de basis vormt voor de juridische toetsing door de kinderrechters. Het overleg en de samenwerking met de kinderrechters wordt door de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland als constructief en zinvol ervaren. Bron: Jaarverslag 1999 Stichting Jeugd en Gezin Flevoland.
2008 Na Vedivo hetze tegen Hop van 60 naar 2000 medewerkers. Flevoland: Zorginstelling Triade komt dit jaar in de rode cijfers. De instelling verwacht een tekort van minstens ťťn miljoen euro. Dat komt voornamelijk doordat Triade meer jeugdzorg heeft verleend dan het budget van de provincie toeliet. Daarnaast is de organisatie de afgelopen jaren gegroeid van 60 naar 2000 medewerkers. Triade heeft Hans Voogt aangetrokken als interim-bestuurder. Hij is op zoek naar een nieuwe directeur voor de afdeling Jeugdzorg en er is een vacaturestop ingevoerd. Daarnaast is de fusie met Coloriet voorlopig van de baan.
123 Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland
(123) GRATIS BEZWAARSCHRIFTEN tegen SBJFlevoland besluiten op ALLE Wob102 verzoeken GRATIS op internet
Ouders let op!
Onder besluiten SBJFlevoland op Wob-102 verzoeken staan juridisch juiste beroepsmogelijkheden WEL vermeld!
102 Zetel: Lelystad Nummer inschrijving KVK 39077988
M. Heyens bestuurssecretaresse (Ondertekeningsblok Wob102)
Steffie Velthuis, juridisch medewerker Ondertekeningsblok Wob102)nevenfunctie procesvertegenwoordiger SBJFlevoland
Mw. G. Bouman, directeur/bestuurder SBJFlevoland (Ondertekeningsblok Wob102)
Dhr. J. van Gelder, lid RvT SBJFlevoland
Mw. J.D.M. Rauws-Weekenborg, lid RvT SBJFlevoland
Dhr. B. Fokkens, lid RvT SBJFlevoland
Dhr. W.K. Kleinhuis
Mw. H.G. Glasbergen
Bron: Wob 102 procedure(s)
102 Bezwaarcommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland, Postbus 1011, 8200 BA Lelystad
Ontvangstbevestiging bezwaarschrift wob-102 Ondertekeningsblok Mw. D.A.H. Doorn-van der Voort
Dhr. F. de Reeper, lid BSC
SBJFlevoland
Mw. M. Gerritzen
, lid BSC SBJFlevoland
Mw. D. Doorn, lid BSC SBJFlevoland
Dhr. H.J. Hagen, lid BSC SBJFlevoland
Mw. S. Velthuis, lid BSC SBJFlevoland nevenfunctie procesvertegenwoordiger SBJFlevoland
Mw. C. Spiekerman
, lid BSC SBJFlevoland
Namens de stichting zal juridisch medewerker mw. S. Velthuis standpunten verduidelijken.
511 Beslissingen bezwaarcommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland
137 De norm! Betere rechters in Nederland kenmerken zich door waarheidsvinding en niet als een PAPEGAAI de jeugdzorg NAPRATEN!
680 (50) GEHEIM OVERLEG OVER HOP in Vedivo achterkamertje! MET SPOED wordt pas ingevoerde klachtwetgeving uitgehold!
300 (50) Een werkwijze in strijd met het negende gebod is representatief voor Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland
084 (50) Hop moet bloeden schrijft advocaat Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland in zijn stukken na strijd om afgifte contactjournaal
Vedivo hetze tegen Hop met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop zijn!
Ook SBJFlevoland krijgt ONGELIJK in hoger beroep bij gerechtshof Arnhem nadat Hop m.b.t. deze VALSE AANKLACHTEN TEGEN HOP al eerder gelijk had gekregen bij de Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Noord-Brabant! Hop ten onrechte geweigerd door SBJN-B als belangenbehartiger ouders! (51
427 (50) Om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken gebruikt de jeugdzorg een advocaat met baantjes bij kerk en school
220 (50) Beroepsverbod voor Hop in 3 provincies na weigering om klachten tegen jeugdzorg op maximaal een A4-tje in te dienen
252 (50) Doe de jeugdzorg leugendetector test en probeer een kopie te krijgen van de Hoge Raad uitspraak contactjournaal
251 (50) Brief 14-09-2001 directeur Stichting Jeugd en Gezin over hoofddoel van Hop het openbaar maken van contactjournalen
250 (50) Platform CliŽntenorganisaties verheugt dat ouders acties voeren voor openbaar maken van contactjournalen
395 Voorzitter interne klachtencommissie verwijst klager terug naar de gezinsvoogdij-instelling voor "bemiddelingsgesprek"
222 (50) Eerbetoon en geschiedenis. De zaak Oma Admiraal/Vader Vermaas tegen SJEGF, kinderrechters en RvdK Lelystad
195 (50) Eerbetoon en geschiedenis. De zaak Geert van Spronsen. Nu kind bij moeder woont omgang in onderling overleg afspreken
116 (50) Provinciale klachtencommissies in Flevoland, Gelderland, Overijssel hebben voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners
237 De Mr. F.G. van Arem-norm. Beroep tegen een beschikking op bezwaar inzake indicatiestelling, motivering onvoldoende deugdelijk
   
EERBETOON aan Judith Leenders en Ron Nienhuis Gem. Rheden: "Hoger beroep Raad van State Wob-102 GEGROND!"
547 Hoger beroep GEGROND bij Raad van State tegen "niet-ontvankelijk" bezwaarschrift tegen besluit op Wob102 sloeg in als een bom bij NL-jeugdzorg
PRO Democratie in Nederland! Deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma en kandidaat Ron Nienhuis uit Dieren gemeente Rheden verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Rheden? Antwoord 0!

Vraag: Wie zijn de moeder Judith Leenders en de vader Ron Nienhuis?
Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland) start afspelen van deze uitzending op 09:28

Vraag: Hoeveel personen zijn er na 3 jaar+ UHP van A. inmiddels betrokken bij deze zaak?
Antwoord: MEER DAN 164! (124)

Vraag: In hoeveel KINDERTEHUIZEN heeft A. na haar UHP gezeten?
Antwoord:
DRIE! Cel 12 in het tweede kindertehuis was een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam!
(177)

LIN Informant Stichting Lindenhout: "Jeugdzorg in Nederland is NIET kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING"
101 AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE
pleegouders in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!
102.1 Dag 1, u levert Wob verzoek 102.1 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.2 Dag 2, u levert Wob verzoek 102.2 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.3 Dag 3, u levert Wob verzoek 102.3 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.4 Dag 4, u levert Wob verzoek 102.4 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.5 Dag 5, u levert Wob verzoek 102.5 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.6 Dag 6, u levert Wob verzoek 102.6 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.7 Dag 7, u levert Wob verzoek 102.7 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.8 Dag 8, u levert Wob verzoek 102.8 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.9 Dag 9, u levert Wob verzoek 102.9 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.10 Dag 10, u levert Wob verzoek 102.10 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.12 Dag 12, u levert Wob verzoek 102.12 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.13 Dag 13, u levert Wob verzoek 102.13 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.14 Dag 14, u levert Wob verzoek 102.14 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.15 Dag 15, u levert Wob verzoek 102.15 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102 Toelichting op Wob-verzoeken 102!
419 Problemen met afhandeling/doorlooptijd Wob 102? Stuur uw verzoek/besluit stichting per post naar de redacteur?
STEM Kent u burgers in Ermelo, Rheden of Zoetermeer? Wilt u hen vragen of zij tijdens verkiezingen 2010 gemeenteraad Ermelo en/of gemeenteraad Rheden en/of gemeenteraad Zoetermeer op kandidaten van Groep Hop willen stemmen?
STEM Stem geen CDA, PVDA, VVD en GroenLinks in 2010 indien uw WOB 102 verzoek door de STICHTING of RVDK wordt afgepoeierd! Deze organisaties blijven weigeren de door hen gehanteerde NORMEN, GEVAREN en VERGELIJKINGSMETHODEN aan u openbaar te maken zodat u werkwijze en bejegening van burgers aan een NORM kunt gaan toetsen
   

 

 

 

bjz39077988 Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland, Maerlant 16 b, Postbus 1011, 8200 BA Lelystad
bjz39077988 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Flevoland, Noorderwagenstraat 2, 8223 AM Lelystad
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
597 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland
597 Tripartite overleg voorbeeld van uitstekende contacten tussen jeugdzorg en rechtbank
137 De norm! Betere rechters in Nederland kenmerken zich door waarheidsvinding en niet als een PAPEGAAI de jeugdzorg NAPRATEN!
680 GEHEIM OVERLEG OVER HOP in Vedivo achterkamertje! MET SPOED wordt pas ingevoerde klachtwetgeving uitgehold!
300 Een werkwijze in strijd met het negende gebod is representatief voor Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland
084 Hop moet bloeden schrijft advocaat Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland in zijn stukken na strijd om afgifte contactjournaal
427 Om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken gebruikt de jeugdzorg een advocaat met baantjes bij kerk en school
220 Beroepsverbod voor Hop in 3 provincies na weigering om klachten tegen jeugdzorg op maximaal een A4-tje in te dienen
252 Doe de jeugdzorg leugendetector test en probeer een kopie te krijgen van de Hoge Raad uitspraak contactjournaal
251 Brief 14-09-2001 directeur Stichting Jeugd en Gezin over hoofddoel van Hop het openbaar maken van contactjournalen
250 Platform CliŽntenorganisaties verheugt dat ouders acties voeren voor openbaar maken van contactjournalen
395 Voorzitter interne klachtencommissie verwijst klager terug naar de gezinsvoogdij-instelling voor "bemiddelingsgesprek"
222 Eerbetoon en geschiedenis. De zaak Oma Admiraal/Vader Vermaas tegen SJEGF, kinderrechters en RvdK Lelystad
195 Eerbetoon en geschiedenis. De zaak Geert van Spronsen. Nu kind bij moeder woont omgang in onderling overleg afspreken
116 Provinciale klachtencommissies in Flevoland, Gelderland, Overijssel hebben voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners
237 De Mr. F.G. van Arem-norm. Beroep tegen een beschikking op bezwaar inzake indicatiestelling, motivering onvoldoende deugdelijk

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014