Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter K BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Dhr.drs. H.B. Eenhoorn (VVD) Burgemeester waarnemend gemeente Kaag en Brassem GOG18-08-2010
Landelijk voorzitter Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (20.000 leden, stafbureau van ruim 100 medewerkers) Zelfstandig ondernemer, adviseur in het Openbaar Bestuur Voorzitter Stichting tot bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen Groningen (houder van 5 bijzondere leerstoelen aan de Rijksuniversiteit Groningen) Geeft master- en postuniversitaire (gast)colleges  mso-bidi-“beleidsconstructies en -evaluatiemso-bidi-”, RUG en UvU Voorzitter Raad van Advies van de AVD-groep, Lid van de Board of Directors van de AVD Falck holding Lid Raad van Advies P. en O. Services Groep Lid Raad van Advies Mercuri Urval, Nederland Lid Raad van Advies Ingenieursbureau Boorsma (Drachten) Voorzitter Stichting Kleur Buiten (SKB) Voorzitter Stichting Duivesteijn (sportcomplex) U kunt hier informatie vinden, die in de loop van de tijd zal worden uitgebreid. Tot nu zijn vooral formele gegevens opgenomen. Publicaties , door mij geschreven in tal van tijdschriften, couranten en boeken, zullen in de toekomst vermeld worden.

De werkweek wordt gevuld met het voorzitterschap van het KNGF, en tot voor kort het waarnemend burgemeesterschap van de nieuw gevormde gemeente Lansingerland ( ongeveer 50.000 inwoners ). Fysiotherapeuten ( het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie heeft 20.000 leden ) zitten midden in het experiment vrije prijzen in de zorg en nemen voluit deel aan de invoering van en de discussie over het nieuwe zorgstelsel. Lobby en communicatie zijn belangrijke bestanddelen van het voorzitterschap. Daarnaast vragen een aantal commissariaten ( soms minder formeel in de vorm van een adviesraad ) de nodige tijd. De code “Tabaksblatt “ wordt daarbij serieus genomen.

Ongeveer twee dagen worden besteed aan opdrachten in het openbaar bestuur of annex daaraan. Schaal en toekomst van ( individuele ) gemeenten en de wijze van taakvervulling is een belangrijk onderwerp van de opdrachten. Ook onderwerpen gerelateerd aan veiligheidsvragen komen in opdrachten aan de orde. Bestuurlijke samenwerking en wijze waarop dat vorm kan krijgen speelt daarbij een rol.

In de politieke arena vervul ik met regelmaat een adviesrol ; de commissies Eenhoorn 1 en 2 over respectievelijk de interbestuurlijke Code en het gemeentelijke belastingdomein / OZB zijn voorbeelden. Ook binnen de VVD, op het gebied van ruimtelijke ordening bijvoorbeeld en in de ELDR ( de Europese liberale partij ), ben ik actief. "Tot slot kan worden vermeld dat ik meer en meer ( met veel plezier ) dagvoorzitterschappen doe en studiedagen leid. Bovendien geef ik jaarlijks een aantal gastcolleges. En zo vult zich de week met ook nog een aantal niet gehonoreerde nevenfuncties als voorzitter van de stichting bevordering ruimtelijke wetenschappen, voorzitter van de Stichting Kleur Buiten en een Stichting die verantwoordelijk is voor een groot sportcomplex.

Bas Eenhoorn ( 1946 ) studeerde geografie en was daarna 20 jaar burgemeester. In die periode was hij actief op tal van gebieden van het openbaar bestuur ; in de tachtiger jaren maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur van de VVD. Tien jaar geleden stapte hij over naar het bedrijfsleven ; eerst als partner bij Ernst & Young vervolgens als vice president bij Capgemini. In die periode was hij ( tot eind 2003 ) landelijk voorzitter van de VVD. In die periode maakte de VVD onder zijn leiding grote organisatorische veranderingen door. In politiek opzicht waren het bepalende jaren voor het liberalisme in Nederland.

Tegenwoordig is hij actief als bestuurder in de zorgsector, was hij onlangs waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Lansingerland en is hij zelfstandig adviseur voor strategische vraagstukken in het openbaar bestuur. Daarnaast vervult hij de positie van vice president ( en penningmeester ) van de Europese liberale partij, de ELDR.

Arie Meerburg CDA burgemeester gemeente Alkemade GOG 18-08-2010
Meerburg begon zijn politieke loopbaan in 1978 in Leiderdorp. Ik was acht jaar burgerlid geweest en zat net drie maanden in de raad toen mijn voorganger tijdens de begrotingsbehandeling overleed. Er moest snel een opvolger komen. De keus viel op mij, onder andere omdat ik als leraar economie een terugkeergarantie had in mijn oude baan. In Leiderdorp viel de jonge wethouder met zijn neus in een aantal grote bouwprojecten. Ik was verantwoordelijk voor de nieuwbouw van het gemeentehuis en van de Winkelhof. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Bijvoorbeeld dat je niet overal achteraan moet hollen. Als er ergens klachten over zijn, gaat het meestal over incidenten. Die moet je oplossen, maar je moet niet meteen allerlei regels op gaan stellen in een poging om nieuwe klachten uit te sluiten. Ik heb sowieso geleerd dat je soepel om moet gaan met regels en niet bang moet zijn om een precedent te scheppen

K.M. (Marina) van der Velde-Menting PARTIJ? burgemeester gemeente Kaag en Brassem
Lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Lid van de Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid-Holland
Lid van het Districtscollege
Lid van het Algemeen Bestuur van Regio Holland Rijnland
Bron 18-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. J. Wienen (CDA) burgemeester gemeente Katwijk
Vereniging v. Ned. Gemeenten, Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag
Lid Delegatie voor overleg inzake Vluchtelingen en Asielzoekers
Vicevoorzitter Adviescommissie Asiel en integratie
Lid redactie Kontekstueel (tijdschrift) p/a Mathenesserlaan 470 3023 HK Rotterdam
Voorzitter Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij plaatselijke commissie Katwijk
Lid Redactie Bestuursforum,(blad CDA-bestuurdersvereniging) Postbus 30453, Den Haag
Holland Rijnland vice-voorzitter, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening
lid bestuur Greenport Nederland
Lid Raad van Arbitrage voor de Bouw Stationsplein 29 3511 ED Utrecht
Voorzitter Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDLN)
Lid DB veiligheidsregio Hollands-Midden
Lid bestuurlijk Overleg Water
Lid congres lokale en regionale overheden Raad van Europa
Secretaris Nederlands Genootschap Burgemeesters
Lid bestuur Stichting NIDOS jeugdbescherming voor vluchtelingen
Lid Commissie Europese Zaken
Ambassadeur Randstad Urgent
Lid commissie water VNG
Lid Bestuur Stichting Welzijn en Gezondheidszorg Leger des Heils
Bron 31-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Bestuurlijk Overleg Hoogwaterbescherming
Plvv lid Regiocomitť van Raad van Europa
Evangelische Omroep, Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum
Lid partijraad CDA, Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
Lid bestuur RAP-architectuurcentrum, Nieuwstraat 33 2312 KA Leiden
lid bestuur Stichting de Limes, Muntstraat 7, Utrecht

Mw. drs. L. Sipkes (GroenLinks) burgemeester gemeente Koggenland
AB Regionaal College Politie NHN Veiligheidsregio
Adviescie. Vregio Brandweer Algemeen Bestuurlijke Zaken Regionale Driehoek
Implementatie Huisverbod B-kring
AB Archiefdienst Westfriese gemeenten
Lid van de raad van toezicht van de St. Geriant
Voorzitter van de landelijke Commissie Geschil en Beroep van GroenLinks
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid OGGZ West Friesland
Werkgroep Brandweerzorg NHN

Dhr. B. Bilker (CDA)Burgemeester Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
Lid landinrichtingscommissie ruilverkaveling Kollumerland
Lid Regionaal College Politie Friesland
Voorzitter Monumentenstichting Kollumerland c.a.
Lid Stuurgroep Plattelandsprojecten N.O. Frysl‚n
Lid Algemeen bestuur Hulpverleningsdiensten (brandweer, alarm, GGD)
Lid Bestuur Vereniging Friese Gemeente (VGF, cultuur en monumentenzorg)
Lid Provinsjale Kommisje Kritebelied (vice-voorzitter)
Voorzitter Stuurgroep Lauwershage
Lid Rie fan Wurkatelier Frysl‚n
Lid en vice Voorzitter Wenjen Oerliz Frysl‚n
Lid stuurgroep verkeersveiligheid NOF
Voorzitter Fryske Toanielstifting Tryater
Voorzitter Stichting Nassau en Friesland
Voorzitter Stichting Staten en Stinzen
Lid Speakers Academy
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Districtsoverleg Regionale Politie
Voorzitter Monumentenstichting Kollumerland c.a. :
Lid Bestjoer Fryske Rie ķt namme fan de VFG
Voorzitter Stichting Onroerend Goed Samenlevingsopbouw

Mw. R.W.J. Melissant - Briene (CDA)Burgemeester Gemeente Korendijk
Nevenfuncties:
Vice voorzitter CDA –bestuurdersvereniging Zuid-Holland
Lid Raad van Toezlcht Rien Poodvliet Museum Korendijk
Bestuurslid CDA –bestuurdersvereniging Zuid-Holland
Lid regionale driehoek: OM-politie-burgemeester
Lid algemeen bestuur veiligheidsregio zhz
Voorzitter stuurgroep Nieuw Samenwerkingsmodel Hoekse Waard
Lid algemeen bestuur Samenwerkingsorgaan Hoekse Waard
Bron 27-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid burgemeesterskring Hoekse Waard
Lid regionale brandweer
Voorzitter werkgroep Streekmuseum Hoekse Waard
Lid Commissie Hoekse Waard

Dhr. drs. mr. B. Koelewijn, burgemeester gemeente Kampen
NEVENFUNCTIES
Vereniging van Zuiderzeegemeenten Vertegenwoordiger namens college
Stichting Stadstoezicht Kampen Lid bestuur
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland Lid algemeen bestuur
Burgerij van Grafhorst Lid en voorzitter dagelijks bestuur en voorzitter Vergadering van oudburgers
Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vertegenwoordiger namens college
VNG afd. Overijssel Bestuurslid
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, deputaatschap Kerk en Overheid Waarnemend voorzitter
Nederlands Rode Kruis Adviseur
Nederlands Genootschap van Burgemeesters Lid bestuur
Bron 08-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. ing. J. Oosterhof (VVD) burgemeester Gemeente Kampen GOG08-06-2010
NEVENFUNCTIES
Voorzitter coŲperatieve vereniging VAOP
Lid Dagelijks Bestuur Nederlandse Vereniging van Zuiderzeegemeenten
Lid Raad van Toezicht Stichting De Gouden Cirkel
ROC Kampen; commissaris
Commissaris Wadinko NV
Bezwarencommissie IZR; voorzitter
Lid Bestuur Stichting Regionaal Overslagcentrum
Commissaris Regionaal Overslag Centrum Kampen Vastgoed BV
Voorzitter college van regenten Grootburgerweeshuis
GOG08-06-2010

Dhr. S.W.G.M. Kramer (VVD) Burgemeester gemeente Kapelle
Lid Districtscollege Politie (Oosterscheldebekken)
Lid Regionaal College Politie Zeeland
Lid Algemeen Bestuur GGD
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
Lid Algemeen Bestuur Centrale Post Ambulance (CPA)
Lid Algemeen Bestuur Provinciaal Handhavingsoverleg (PHO)
Lid Algemeen Bestuur Nationaal Park Oosterschelde
Lid Dagelijks Bestuur Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG)
voorzitter Portefeuillehouders overleg Milieu
voorzitter Portefeuillehouders overleg Sociale Zaken
Lid Dagelijks Bestuur Stichting Zeeuwse Ombudsman
Lid Bestuursoverleg Westerschelde (BWOS)
Lid Stuurgroep MMM
Lid Stuurgroep Grootschalige Evacuaties
Voorzitter Projectgroep Risicokaart Zeeland
Lid Stuurgroep Rijn Schelde Delta (RSD)
Lid Stichting Bodemsanering Bedrijven Zuid (BSB Zuid)
Lid Bestuurlijk Platform De Bevelanden
Voorzitter Burgemeesters Kring Zeeland
Contactpersoon namens burgemeesters voor Huiselijk Geweld
Klankbordgroep Milieu & Gezondheid GGD West-Brabant
Voorzitterschap bij de Stichting Zeeuwse Streekdrachten
Voorzitter Bezwarencommissie Zuid HSL
Lid van de LandelijkePartijcommissie Defensie van de VVD.
Bron 18-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm Burgemeester Siebe Kramer kwam eind 2002 naar Kapelle na diverse functies bij de luchtmacht en een bestuurlijke loopbaan in de gemeentepolitiek. Langdurig als raadslid en kort als wethouder bij de voormalige gemeente Zevenbergen. En langdurig als wethouder en kort als raadslid in de gemeente

Dhr. J.J.M. Som (CDA) burgemeester gemeente Kerkrade
voorzitter Stichting Koningin van de Vrede, Kerkrade
Lid DB Stichting Les Amis d’Amati, Maastricht
Lid Raad van Advies van de Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse veteranen (“Het Elders Hoes”), Landgraaf
Lid SociŽtť St. Gerlach Schinnen
commissaris In ‘Four, Heerlen
Lid Deutsch-Niederlandische Gesellschaft zi Aachen e.V.
Lid Kurotorium Deutsch-Niederlandsiches Jugendwerk e.V.
Lid Comite van Aanbeveling Museum Continium Kerkrade
Lid Comite van Aanbeveling Knappentag 2011 mijnwerkers
Lid Comite van Aanbeveling Landelijke stichting tegen zinloos geweld LSZTG
Lid Beschermcomite Viva Veldeke, stad Hasselt
Lid Comite van Aanbeveling Stichting Ronald Mc. Donald Kindervallei Valkenburg a.d. Geul
Beschermheer Klone Vuur clown Kerkrade
Beschermheer Kirchroatsjer Vasteloavends-Verain
Beschermheer Broederschap St. Sebastianus Eygelshoven
Beschermheer Broederschap St. Sebastian Kerkrade
Beschermheer Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus Kerkrade
Beschermheer Harmonie St. Pancratius Kerkrade
Beschermheer Atletiekvereniging Achilles Top Kerkrade
Plv. vz AB en DB Openbaar lichaam Eurode
Lid AB en DB Regionale BRandweer GHOR Zuid-Limburg en/of AN en DB Veiligheidregio Zuid-Limburg incl. bransweer, GGD/Afd. Ghor
Lid AB GGD Zuid-Limburg
Vertegenwoordiger aandeelhouder Parkstad Limburg Theaters
Vertegenwoordiger aandeelhouder Eurode Businbess Center EBC
Vertegenwoordiger aandeelhouder Technologie Park Herzogenrath TPH
Vertegenwoordiger aandeelhouder Gaiapark
Lid stuurgroep jeugdcriminaliteit Zuid-Limburg
Voorzitter Regionale Stuurgroep Euregiocrime
Voorzitter Districtscollege Politie Zuid Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Gulpen-Wittem, Vaals
Voorzitter internationale werkgroep bestrijding drugstoerisme nenedeagpol
Lid vaste VNG beleidscommissie bestuur en Veiligheid
Lid overleg betaald voetbal KNVB
Voorzitter stuurgroep in- en extern
Lid bestuurscommissie informatievoorziening veiligheid Driebergen
Bron 12-09-2011 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
voorzitter Vereniging Sport en Gemeenten, Oosterbeek
Lid Raad van advies Museum voor industrie en samenleving ”Industrion” Kerkrade
Lid Raad voor multidisciplinaire informatievoorziening Veiligheid, Driebergen
lid Stuurgroep Informatievoorziening (MIV), Driebergen
lid VNG-Commissie OZW
lid Stichting Janshen/Hahnraths Foundation Kerkrade

Dhr. M.J.D. Jansen  (D66)burgemeester gemeente Krimpen aan de IJssel
Burgemeester van Krimpen aan den IJssel (sinds 1988)
Lid Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam (sinds 1994)
Voorzitter Technisch Bureau in de Krimpenerwaard (sinds 1989)
Lid Presidium (dagelijks bestuur) Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond (sinds 1995) waarvan waarnemend Korpsbeheerder (sinds 1996)
Voorzitter Stichting Fonds 1813 – Krimpen aan den IJssel (sinds 1988)
Voorzitter bestuur Ver. Zuid-Hollandse Gemeenten ( lid sinds 1995 voorzitter sinds 2004)
Vertegenwoordiger Aandeelhoudersvergadering Eneco
Vertegenwoordiger Aandeelhoudersvergadering Waterbedrijf Oasen
Vertegenwoordiger Aandeelhoudersvergadering BNG
Lid van dagelijks bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (sinds 2006)
Voorzitter STEK regionale instelling voor jeugdzorg- en hulpverlening (sinds 2006)
Vice Voorzitter bestuur Regionaal Bureau HALT (sinds 2006 )
Lid van de Raad voor de Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid (2007 )
Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Stichting Nedvang (sinds 2010)
Vroegere functies:
Stafmedewerker St. Kunstzinnige vorming Rotterdam
Lid van de gemeenteraad Rotterdam
Wethouder gemeente Rotterdam
Voorzitter Landelijk Bestuur D66
Voorzitter Stichting Halt Nederland
Lid IPSV (Interdepartementaal Project Sociale Vernieuwing) 1990-1993
Lid dagelijks bestuur Overlegorgaan Rijnmond (OOR)
Voorzitter Begeleidingscommissie Halt Krimpenerwaard 1990-2003
Voorzitter Stedelijk Bureau Ander Werk (SBAW)
Voorzitter Klankbordgroep Provinciaal Moluks Ouderenwerk 1993-1996
Lid Dagelijks Bestuur Stadsregio Rotterdam
Vice voorzitter Diergaarde Blijdorp
Vice voorzitter Rotterdams Philharmonisch Orkest
Lid bestuur Stichting Opvang Verslaafden (SOV) 2002-2006
Voorzitter Stuurgroep Vrijwillige Politie Rotterdam/Rijnmond 2002-2006
Lid algemeen bestuur ver Ned. 2003-2006
Penn./secr. Brandweer Oost IBO 1998-2007
Voorzitter Stuurgroep Veiligheidsregio ( meldkamer )
Lid Alg. Bestuur RHRR ( Hulpverleningsregio ) 1996-2006
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid bestuur VNG (sinds 1 juli 2004)
Vertegenwoordiger Aandeelhoudersvergadering Hydron
Lid Comitť van aanbeveling Charity en Sport
Lid Comitť van aanbeveling Verkoop je Loop (Marathon Rotterdam
Lid Comitť van aanbeveling Stichting Pallieter Palliatieve Zorg voor Kinderen Gemeente Kaag en Braassem
Bron Kaag en Brassem 18-08-20 nog verwerken de wethouders hieronder
Wethouder J.B. (Jan) uit den Boogaard:
• Lid van de beroepscommissie melkkwaliteit Campina
• Voorzitter Vebo bestuur
• Scriba Kerkenraad PKN, gemeente Hoogmade- Rijpwetering ca. • Lid van het Dagelijks Bestuur van Regio Holland Rijnland

Wethouder A.J.M. (Ton) van Velzen:
• Namens Qualitiy Hoffman Bv uit Emmen, voor Ballast Nedam Infra Beheer Bv, quality control inspector op het windmolen park Q8 van Nuon en Shell op de Noordzee

Wethouder F. M. (Floris) Schoonderwoerd:
• Meddle Festival Commissie
• Gastspreker/docent Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld

Wethouder A.G.M. (Antoon) Kea:
• Melkveehouder
• Districtsvoorzitter Friesland / Campina tevens coŲperatie raadslid en ledenraadslid
• Voorzitter van het Bestuur van de begrafenisvereniging St. Barbara Leimuiden/ Rijnsaterwoude Raadslid
C.deLange=Dhr. C. de Lange (CDA)
DNagtegaal=Dhr. D Nagtegaal (CDA)
H.Hoek=Dhr. H. Hoek  (CDA)
J.Grovenstein=Dhr. J. Grovenstein (CDA)
A.E.Bannenberg-terHorst=Mw. A.E. Bannenberg - ter Horst (CDA)
K.A.M.vanderKaaden-vanKlink=Mw. K.A.M. van der Kaaden-van Klink (CDA)
Mw. K.W. Brouwer - Vogel (CDA)
E.H.Henrotte=Dhr. E.H. Henrotte (PvdA)
P.F.G.M.vanVeen=Dhr. P.F.G.M. van Veen (PvdA)
I.vanderPoel=Mw. I. van der Poel (PvdA)
G.C.P.vanEmmerik=Dhr. G.C.P. van Emmerik (Samen voor Kaag en Braassem)
H.J.A.vanSchooten=Dhr. H.J.A. van Schooten (Samen voor Kaag en Braassem)
H.S.vanRijn=Dhr. H.S. van Rijn (Samen voor Kaag en Braassem)
J.Nicolai=Dhr. J. Nicolai (Samen voor Kaag en Braassem)
J.M.E.vanderPlas=Mw. J.M.E. van der Plas (Samen voor Kaag en Braassem)
M.J.Spaargaren=Mw. M.J. Spaargaren (Samen voor Kaag en Braassem)
Mw. P.C. van der Wereld-Verkerk (Samen voor Kaag en Braassem)
J.vanderGeest=Dhr. J. van der Geest (VVD)
W.F.Dobbe=Dhr. W.F. Dobbe (VVD)
ing.P.J.A.Koek=Dhr. ing. P.J.A. Koek (VVD)
Y.Peters-Adrian=Mw. Y. Peters-Adrian (VVD) Wethouder
A.G.M.Kea=Dhr. A.G.M. Kea (CDA)
J.B.UitdenBoogaard=Dhr. J.B. Uit den Boogaard (CDA)
Dhr. F.H.M. Schoonderwoerd (PvdA)
A.J.M.vanVelzen=Dhr. A.J.M. van Velzen (VVD)

Kaag en Braasem, mw. I. Romijn-Speekenbrink raadsgriffier gemeente Kaag en Braassem tot 1 mei 2009
NEVENFUNCTIES
CliŽntenraad naschoolse opvang Werkgroep communicatie politieke partij Bron gemeente Kaag en Braassem 10 februari 2009   Vanaf 1 mei 2009 griffier provinciale staten Noord-Holland

Jan Uit den Boogaard (CDA) Lid van de beroepscommissie melkkwaliteit Campina Voorzitter Vebo bestuur Scriba Kerkenraad PKN, gemeente Hoogmade- Rijkwetering ca.
 

Antoon Kea (CDA) Melkveehouder Districtsvoorzitter Friesland / Campina tevens coŲperatie raadslid en ledenraadslid Voorzitter van het Bestuur van de begrafenisvereniging St. Barbara Leimuiden/ Rijnsaterwoude

Ton van Velzen (VVD) Namens Qualitiy Hoffman Bv uit Emmen, voor Ballast Nedam Infra Beheer Bv, quality control inspector op het windmolen park Q8 van Nuon en Shell op de Noordzee
 

Floris Schoonderwoerd (PvdA) Meddle Festival Commissie Gastspreker/docent Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld

Karin van der Kaaden-van Klink
Beleidsadviseur arbeidsvoorwaardenontwikkeling Amsterdam-Amstelland


Riet Spaargaren
Wijkverpleegkundige, coŲrdinator thuiszorg bij zorgcentrum Aalsmeer

Bestuurslid IJsclub Nut 10.0pt; & Vermaak

Penningmeester aflegteam Leimuiden/Rijnsaterwoude


Ger van Emmerik
Technisch coŲrdinator DOSR 10.0pt;

Brandweer (vrijwilliger blusgroep Roelofarendsveen)


Petra van der Wereld
St. Topaz, lokatie Overrhijn


Hans Nicolai
mso-bidi-
Voorzitter badmintonvereniging SMASH ‘70

Verfspecialist AkzoNobel 10.0pt; CR B.V. Sassenheim


Harry van Schooten
Assistent activiteitenbegeleider IPSE De Bruggen, locatie Zwammerdam tot 01-04-2009

Medewerker Voedselbank Leiden (vrijwilliger)

Begeleider Dagkliniek Langdurende Zorg, Oegstgeest GGZ-Leiden (vrijwilliger)


Job Grovenstein
Freelance correspondent Witte Weekblad (geen politiek georiŽnteerde artikelen)

Adviseur Aqua For All (Stichting voor verbetering drinkwater en sanitaire voorzieningen Derde Wereld)

Consulent CNV Publieke Zaak


Henry van Rijn
Docent/lee rlingbegeleider ROC Mondriaan
 

Piet van Veen
 
Horecamanager La Place V  en D


Lia Brouwer-Vogel
Libra-intermediation (eigen bureau)
- ouderschapsplannen
- echtscheidingsbemiddeling
- pedagogisch advies

Lid van de begeleidingsgroep mentorprojecten voor jongeren van het Oranjefonds, Maliebaan 18 te Utrecht


Jelmer Dobbe
Advocaat, Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP


Evert Henrotte


Politie Hollands Midden: part time coordinator ambulancevervoer

Lid algemeen bestuur Rijnstreekberaad

Lid algemeen bestuur ISDR

Lid bestuur Stichting Ontwikkelingssamenwerking Ghana/Alkemade

Lid van de Derde Kamer 10.0pt;


Peter Koek
Bouwkundig schaderegelaar/taxateur Compander BV te Assen, partners in schademanagement
Full time functie


Cees de Lange
Geven van presentaties voor de Chr. Bibliotheek voor blinden en slechtzienden over de mogelijkheden die er zijn voor jongeren en ouderen met een leeshandicap (vrijwillligerswerk)
 
 
 
De websites Alkemade en Jacobswoude zijn samengevoegd in een nieuwe website Kaag en Braassem
De griffie van de raad van de gemeente Kaag en Braassem is mevrouw I.J.M. Romijn. Fusiewebsite Kaag en Braassem
 
U kijkt naar de fusiewebsite van de gemeente Kaag en Braassem. Kaag en Braassem ontstaat op 1 januari 2009 als de gemeenten Alkemade en Jacobswoude in elkaar opgaan. Op deze fusiewebsite leest u alle nieuws over de fusie en kunt u documenten en plannen raadplegen en downloaden. 
Omdat de fusiewebsite slechts tijdelijk bestaat, is hij heel eenvoudig gehouden. Niettemin heeft hij een frisse en mooie uitstraling. De vormgeving is gebaseerd op een ontwerp van het bureau GHS in Nieuwkoop. De Projectgroep Fusie van beide gemeenten heeft het beheer over de fusiewebsite. We gebruiken dit medium om nieuws en achtergrondinformatie te publiceren. Daarnaast blijven wij ook in het Witte Weekblad en in andere bladen berichten plaatsen.
Hebt u suggesties of vragen? Mail ze naar de Projectgroep Fusie, herindeling@alkemade-jacobswoude.nlof bel met de gemeente Alkemade 071 332 7272, of de gemeente Jacobswoude 0172 503100.
De ambtelijke sturing en coŲrdinatie van het fusieproces ligt bij de projectleider, in samenspraak met de Projectgroep. In de projectgroep zitten de projectleider (die ook voorzitter is) en zijn assistent, de gemeentesecretarissen van beide gemeenten, vertegenwoordigers van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR), de communicatieadviseur en het projectsecretariaat.
 

Beoogd gemeentesecretaris Marja Spreij

Gemeentesecretaris Alkemade a.i. Peter Theuns

Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) Marike Jehee

 Projectsecretariaat Petra Schaatsbergen

Communicatieadviseur Gerdie Weuring
Gemeente Kaag en Braassem Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade
Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge
Raadsgriffier:
Dhr. M.C.C. Philips op 12 januari 2009

College van burgemeester en wethouders
Mevr. M. van Lente, burgemeester lid raad van advies cwi
J.N. van Nuijs, wethouder lid ab regio stedendriehoek/plv.lid db regio stedendriehoek
De heer R. de Vries, wethouder leraar, vereniging voor prot. chr. onderwijs te vaassen (bijzonder verlof)
De heer H.J. Berkhoff, wethouder Lid Dagelijks Bestuur van de GGD
Mevr. F.M. van Dam, wethouder
Lid AB Recreatiegemeenschap
Voorzitter marktcommissie
Vice-voorzitter stichting schaapskudde Epe-Heerde
Lid Regionaal Bestuurlijk Handhavingsoverleg
Lid Bestuurlijk Economisch Platform Stedendriehoek
Lid portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Stedendriehoek
Lid portefeuillehoudersoverleg plattelandsontwikkeling Stedendriehoek
Lid stuurgroep Apeldoorns kanaal
Voorzitter Op Overeenstemming Gericht Overleg
Lid Subsidientenoverleg
Voorzitter klankbord en regiegroep programma Minder Regels
Voorzitter platvorm Recreatie & Toerisme
Voorzitter formeel overleg Bedrijvenkring
Voorzitter Ondernemersplatform
B.A. Cramer height:25.5pt"> l1 level1 lfo12;

 − lid algemeen bestuur tc veluwe, epe</span> auto; mso-list:l1 level1 lfo12;

 

 


P. Kerkmans  

 

 

− plv. afdelingshoofd operationele dienst meteo consult b.v. te wageningen</span> auto; mso-list:l25 level1 lfo13;

 

 

 
R.R. van der Vlies height:37.5pt"> accountmanager</span> l13 level1 lfo14;

 

 height:158.25pt">
J.W. Lagerweij height:158.25pt">

penningmeester db dialectkring gemeente epe


J.H. van Essen l3 level1 lfo16;

height:37.5pt; − voorzitter landelijke ondernemingsraad albert heijn</span> l3 level1 lfo16;

 

 height:37.5pt">
W.J.T. van der Heijden height:37.5pt">

l26 level1 lfo17;

height:12.75pt; − ambtenaar in dienst van het waterschap groot-salland</span> l26 level1 lfo17;

 

 height:12.75pt">
Mevr. A.E.H. Looman-Van Breen height:12.75pt">

l16 level1 lfo18;

− lid van de raad van Advies Yarden
J.H.A.M. van der Sloot lid AB Feluagroep (plaatsvervangend lid) Nieuwe Lijn
R.A.J. Scholten manager ecolab institutional diorsion</span> l43 level1 lfo20;

 

 height:25.5pt">
W. Schakelaar voorzitter buurtvereniging deventerstraat e.o.</span> auto; mso-list:l4 level1 lfo21;

 

 
P.M. Wiersinga commissaris van politie KLPD l30 level1 lfo22;

− lid tuchtcollege Kon. Ned. Warmbloed Paardenstamboek (KNPN) l30 level1 lfo22;

− lid arbitragecommissie KNPN bestuurslid Jumping Amsterdam l34 level1 lfo23;

− voorzitter draverij/ren comitť stichting Ned. Draf- en Rensport
− lid AB en DB Ned. Politiemuseum l31 level1 lfo24;

 − voorzitter ab dutch endurance
Mevr. A.R. van Huffelen-Roffel eigenaar/directeur counseling bureau juna PvdA<
H.J. van Kessel lid raad van toezicht isa, interconfessionele scholengroep amsterdam
Mevr. S. Kuiper teamleider woon-leefklimaat verpleeghuis
D.J. Beumer werkzaam bij tŁv nord nederland bv
Mevr. B. van Dijk-Bouma
J.S.M. Wubben GroenLinks
B.J. Aalbers lid algemeen bestuur waterschap veluwe
J. de Graaf beroepsgroep sociaal cultureel werk: personeelslid SGP / RPF
D. van Norel directeur-bestuurder Stichting Zorgpalet Gelre Noord
C.H.A.P. Verrips ;t Mosterdzaadje te Gortel a ;t Mosterdzaadje te Gortel

Gemeentebelangen< F.W.P.J. Surink< commercieel directeur van een industrieel/maritiem elektrotechnisch bedrijf a vlieginstructeur/examinator verbonden aan het Nationaal vliegcentrum Terlet SZT/VZT voorzitter stichting "inchaban", hulporganisatie voor ghana< Liberale Burger Partij
R. Hesselink beroepsgroep voortgezet onderwijs Alkemade / Jacobswoude

Rekenkamer Alkemade, Jacobswoude

Directeur:

Vacant Jacobswoude,Dhr. M. Philips, raadsgriffier gemeente Jacobswoude Wat is de situatie op 10 november 2008? en/of mw. I. (INGRID) Romijn-Speekenbrink (plv griffier gemeente Alkemade en Jacobswoude)

(Gemeente Alkemade en Jacobswoude wordt in 2009 gemeente Kaag en Braassem
 

Overzicht nevenfuncties vanaf de functie van directeur van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), december 2006


Functienaam
Salariss
chaal Omschrijving werkzaamheden
Naam en adres
organisatie of bedrijf
Nevenfunctie
sinds
Nevenfunctie
functie bij OCW
directeur A 16
advieswerkzaamheden via
Kailac consultancy BV Kailac consultancy BV 1990 nee 10.0pt;
directeur A 16
lid van de Raad van Toezicht
van Paradiso 2005 nee
directeur B 16
toezicht houden in de functie
van commissaris bij
Woningcorporatie Rochdale Amsterdam 2006 2011 nee
directeur C 17
bestuurslid IIA (instituut voor
internal Auditers
interdepartementaal
overleg
departementale
auditdiensten 2004 2007 ja
directeur C 17 bestuurslid VKZ/IKON IKON (omroep) 2001 nee
directeur D 16
bestuurslid stichting Public Art
Squad 2000 nee
directeur E 16 lijstduwer landelijke lijst PvdA
Partijbureau in Den
Haag 2003 2006 nee
directeur E 16
lid van de comm. Toekomst
lokaal bestuur VNG in Den Haag 2005 2006 nee
directeur E 16
lid van de raad van toezicht van
de stichting kinderopvang DAK DAK in Den Haag 2003 2012 nee 10.0pt;
directeur E 16
commissaris bij Woonzorg
Nederland WZN in Amstelveen 2005 2014 nee
directeur E 16
lid van de ledenraad Rabobank
Den Haag e.o. Rabobank Den Haag 2005 2008 nee
directeur E 16
lid fondsbeheer van het
CoŲperatiefonds Rabobank
Voorschoten
Wassenaar
Rabobank
Voorschoten 2005 2006 nee
Functienaam
Salariss
chaal Omschrijving werkzaamheden
Naam en adres
organisatie of bedrijf
Nevenfunctie
sinds
Nevenfunctie
tot
Uit hoofde van de
functie bij OCW
directeur F 16
onderzoek naar het hoger
onderwijs, CHEPS (Center for
Higher Education Policy
Studies). Universiteit Twente 1994 nee
directeur F 16
ontwikkeling van een typologie
voor hoger
onderwijsinstellingen in Europa Universiteit Twente 2004 nee
directeur F 16 lid redactieraad science guide science guide 2005 nee
directeur G 17
bestuurslid stichting De
Noordzee 2006 nee
directeur H 17
lid raad van advies algemene
bestuursdienst
directeur I 17
lid bestuur van de vereniging
van wetgeving en wetgevingsbeleid
2005 nee
directeur I 17
plv. voorzitter bezwaren adviescommissie
rechtspositionele
besluiten 2001 nee
directeur I 17 lid lions club Vlaardingen Vlaardingen 1996 nee 10.0pt;
directeur I 17
lid raad van toezicht stichting
De Polderpoort Vlaardingen 2006 nee
directeur J 16
bestuurslid stichting Blok
(werkstichting choreografe
Suzy Blok) Amsterdam 2003 nee
directeur J 16 bestuurslid stichting Rembrandt Leiden 2004 2007 10.0pt;
directeur K 16 Dean, Faculty of Archaeology Leiden 1989 nee
directeur K 16
korrespondierendes mitglied
des Deutschen
Archaologischen Instituts 1989 nee
Functienaam
Salariss
chaal Omschrijving werkzaamheden
Naam en adres
organisatie of bedrijf
Nevenfunctie
sinds
Nevenfunctie
tot
Uit hoofde van de
functie bij OCW
directeur K 16
lid van de comm. van de
Stichting voor de Ned.
Archeologie ter toekenning
voor de jaarlijkse 'W.A. van Es
prijs voor archeologie' 1988 nee
directeur K 16
lid van het bestuur van de
Stichting Amerfoortse
Publicaties 1990 nee
directeur K 16
reserve-majoor der Genie,
sectie Cultuurbescherming 1975 nee
directeur K 16
Commissie Stadskwaliteit
gemeente Venlo Venlo 2000 2006 nee
directeur L 17
voorzitter stichting behoud
Doesburger Eng 2006 2008 nee
directeur M 18
bestuurslid Rijksweb/Haagsche
ring 2006 nee
directeur M 18
bestuurslid RBB (Rijksbrede
Benchmark) 2004 2008 nee
directeur M 18
Lid adviescommissie
Rijksdienst 2006 nee
directeur N 19 Bestuurlid Teleac-NOT 1992 nee
directeur N 19
lid raad van Toezicht Rijnland
Revalidatiecentrum 2004 nee
directeur N 19
Voorzitter Stichting Vrienden
"de Brug" 2006 nee
directeur O 17
deelname adviesraad TIASAVS
2006 2008 nee
directeur P 17
lid en plv. vz. Klachtencomm.
Sexuele intim. Ashram college Alpen aan de Rijn 1998 nee
directeur P 17
lid v. comm. Beroep en
bezwaarschriften gemeente
Jacobswoude Jacobswoude (Z-H) 1998 nee
Functienaam
Salariss
chaal Omschrijving werkzaamheden
Naam en adres
organisatie of bedrijf
Nevenfunctie
sinds
Nevenfunctie
tot
Uit hoofde van de
functie bij OCW
directeur P 17
bestuurslid vereniging van
onderwijsrecht 2000 nee
directeur Q 16
beoordelen van de financiŽle
haalbaarheid van
investeringsvoorstellen van een
BV/projectontwikkelaar op het
gebied van spirituele groei
ondersteunende (woning)
bouw/onroerend goed 2006 nee
directeur R 16 Bestuur Evangelische Omroep 2004 2008 nee
directeur S 17
zitting in de Programmaraad
van het Expertisecentrum
Beroepsonderwijs 2007 ja
directeur T 17
lid van het Algemeen Bestuur
van de stichting CAOP 2000 2007 ja
directeur T 17
lid van het bestuur van de
stichting Verbond van
Werkgevers Overheid en
Onderwijs (VSO) 2006 ja
directeur U 18
lid van het curatorium
TIAS/NIMBAS 2006 2010 ?
Inventarisatie deelnemingen, vertegenwoordigingen externe betrekkingen

Wethouder C. Vink
lid portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer (Rijnstreekberaad)
lid portefeuillehoudersoverleg Milieu (Rijnstreekberaad)
lid Breed Bestuurlijk Overleg (regionale milieuhandhaving)
lid CROS (Schiphol)
lid werkgroep slappe bodem
lid stuurgroep Aar- en Amstel zone
lid werkgroep ligplaatsenplan Kaag en Braassem
voorzitter Raad van Toezicht zwembad De Kleine Oase

Opgave bezoldigde nevenfuncties wethouder C. Vink l10 level1 lfo43;

medefirmant VOF Veehouderij Vink

Opgave onbezoldigde nevenfuncties wethouder C. Vink: l6 level1 lfo44;

commissaris Cyclus

Wethouder D. Verhagen
voorzitter Monumentencommissie
lid portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening en Economische zaken Rijnstreekberaad
lid portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Onderwijs Rijnstreekberaad
lid portefeuillehoudersoverleg Recreatie en Toerisme Rijnstreekberaad
lid portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rijnstreekberaad
voorzitter adviescommissie RAS (regionale agenda samenwerking)
lid AB Sociale Werkvoorziening Alphen (SWA)
lid AB en DB Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek (ISDR)
lid AB RDOG Midden-Holland
lid Schadeschap Luchthaven Schiphol
lid Schadevergoedingsschap HSL-Zuid/A16/A4
lid provinciale stuurgroep Bibliotheekvernieuwing namens VZHG
lid bestuurlijk overleg Stad - Kaag - Braassem
voorzitter stuurgroep WMO (ISDR gemeenten)

Opgave bezoldigde nevenfuncties wethouder D. Verhagen:
Penningmeester SOPO (alleen vacantiegeld)

Opgave onbezoldigde nevenfunctie wethouder D. Verhagen: l27 level1 lfo47;

Lid van Raad van Advies stichting Inversa


Versie 12-06-2006
Naam: Kea; A.G.M. (Antoon)
Raadslid   gemeente Jacobswoude
Hoofdfunctie: AgrariŽr
Werkzaamheden: Zelfstandig ondernemer in maatschapverband
Organisatie: Veehouderij
Vestigingsplaats: Leimuiden
Nevenfunctie: Bestuur Begrafenisvereniging St. Barbara
Werkzaamheden: Voorzitter
Vestigingsplaats: Leimuiden / Rijnsaterwoude Nee
Nevenfunctie: Afdelingsbestuur ZuivelcoŲperatie
Werkzaamheden: Afdelingsvoorzitter
Organisatie: Campina
Vestigingsplaats: Zaltbommel Onkostenvergoeding / vacatiegeld
05-02-2007

Brunt – Borst; H.M. (Riekie )
Raadslid   gemeente Jacobswoude
Nevenfunctie: Bestuurslid
Werkzaamheden: Secretaris
Organisatie: St. Welzijn Ouderen Hoogmade - Woubrugge
Vestigingsplaats: Jacobswoude Nee
Nevenfunctie: lid (namens Stiwo H-W) van de WMO-Adviesraad Rijnstreek
Organisatie: Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek
Vestigingsplaats: Jacobswoude Nee
07-02-2007
Naam: Lange; C. de (Cees)
Raadslid   gemeente Jacobswoude
Nevenfunctie: Kerkeraadslid
Organisatie: Prot. Kerk. Ned.
Vestigingsplaats: Woubrugge Nee
Nevenfunctie: Consulent
Organisatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden
Vestigingsplaats: Ermelo Nee
09-03-2006
Naam: Selderbeek; L.M.A. (Ria)
Raadslid   gemeente Jacobswoude
Nevenfunctie: Bestuurslid
Organisatie: St. Welzijn Ouderen Nee
Nevenfunctie: Docente
Organisatie: Disconsult
Vestigingsplaats: Zoetermeer Ja
Nevenfunctie:
Werkzaamheden: Computerles
Organisatie: St. Peppelhof
Vestigingsplaats: Leimuiden Nee
14-03-2006
Naam: Jong; C.J. de (Kees)
Raadslid   gemeente Jacobswoude
Geen nevenfuncties
09-03-2006
Naam: Grauwen – Joppe; J. (Jacqueline )
Adres: Herenweg 169 B
Woonplaats: Rijnsaterwoude
Hoofdfunctie: Global Support Team Coordinator
Werkzaamheden:
Organisatie: Shell International BV
Vestigingsplaats: Den Haag Ja
Nevenfuncties: Geen
07-02-2007
Naam: Keune – Beverwijk; M.J. (Marijke )
Raadslid   gemeente Jacobswoude
Nevenfunctie: Directeur Kunstencentrum
Werkzaamheden: Directie
Organisatie: Kunstencentrum
Vestigingsplaats: Haarlem Nee
08-03-2006
Naam: Wiel; E.G.M. van der (Edo)
Raadslid   gemeente Jacobswoude
Hoofdfunctie: Van der Wiel optiek Van der Wiel Holding B.V.
Werkzaamheden: Allround / groot aandeelhouder
Organisatie: Totaal optiek / Brillen lenzen kijkers telescopen
Vestigingsplaats: Nieuwe Rijn 62 te Leiden Ja
07-02-2007
Naam: Beukenholdt; G.J.J. (Ben)
Raadslid   gemeente Jacobswoude
Nevenfunctie: Adviseur
Organisatie: Bencon
Vestigingsplaats: Woubrugge Ja
Nevenfunctie: Voorzitter
Organisatie: Historische Vereniging O.C. van Hemessen
Vestigingsplaats: Woubrugge Nee
12-03-2006
Naam: Henrotte: E. H. (Evert)
Raadslid   gemeente Jacobswoude
Hoofdfunctie: Verpleegkundige spoedeisende hulp / lid van de O.R.
Organisatie: Alatus / ziekenhuis Leiderdorp
Vestigingsplaats: Leiderdorp
Omvang in tijd: 32 uur Ja
Nevenfunctie: Onderzoeksverpleegkundige
Werkzaamheden: Dossieronderzoek
Organisatie: VUMC / Nivel
Vestigingsplaats: Amsterdam Ja
Nevenfunctie: Lid van de ledenraad Ned. Hartstichting
Werkzaamheden: Vertegenwoordiger Rijn en Bollenkring
Organisatie: Ned. Hartstichting / coőrdinator collecte
Vestigingsplaats: Den Haag / Rijnsaterwoude Nee
10-03-2006
Naam: Jacobs; K.M.G. (Kamť)
Raadslid   gemeente Jacobswoude
Nevenfunctie: Voorzitter Duikvereniging Letmso-bidi-’s dive Nee
Nevenfunctie: Overblijfmoeder Nee
09-03-2006
Naam: Rijn; H.S. van (Henry)
Raadslid   gemeente Jacobswoude
Hoofdfunctie: Docent/leerlingbegeleider
Organisatie: De Mondriaan Onderwijsgroep
Vestigingsplaats: Den Haag Ja
Nevenfunctie: Productauditor
Werkzaamheden: Beoordeling examens
Organisatie: K.C.E. Kwaliteit Centrum Examinering
Vestigingsplaats: Amersfoort Ja
10-03-2006
Raadslid   gemeente Jacobswoude
Woonplaats: 2481 CH Woubrugge
Hoofdfunctie: Verftechnoloog
Werkzaamheden: QA engineer
Organisatie: Akzo Nobel CR B.V.
Vestigingsplaats: Sassenheim Ja
Nevenfunctie: Bestuurslid sportvereniging
Werkzaamheden: Bestuurslid
Organisatie: SMASH 70 badminton
Vestigingsplaats: Woubrugge Nee
09-03-2006
Raadslid   gemeente Jacobswoude 
Hoofdfunctie: Recreatie medewerkster / coŲrdinator vrijwilligers
Werkzaamheden: Organiseren
Organisatie: Ons Tweede Thuis
Vestigingsplaats: Aalsmeer Ja
Nevenfuncties: Geen
09-03-2006

 

 

Gemeente Kampen
Raadsgriffier
drs.H.A.vanderMeulen=Dhr. drs. H.A. van der Meulen ()
Raadslid
A.VanDam=Dhr. A. Van Dam (CDA)
D.Visser=Dhr. D. Visser  (CDA)
Dhr. J.T.M. Bolwerk (CDA)
A.H.vanderMaat=Mw. A.H. van der Maat (CDA)
H.M.Mulder=Mw. H.M. Mulder (CDA)
A.A.Klumpje=Dhr. A.A. Klumpje (ChristenUnie)
C.Wursten=Dhr. C. Wursten (ChristenUnie)
G.J.Keizer=Dhr. G.J. Keizer (ChristenUnie)
J.W.Schutte=Dhr. J.W. Schutte (ChristenUnie)
L.Kievit-Braakman=Mw. L. Kievit - Braakman (ChristenUnie)
R.A.vanderVelde-Buist=Mw. R.A. van der Velde - Buist (ChristenUnie)
R.A.TŲller=Dhr. R.A. TŲller  (Fractie Toller)
Dhr. J. Elhorst (Gemeente Belang Kampen)
K.Knijnenberg=Dhr. K. Knijnenberg (Gemeente Belang Kampen)
mr.A.Holtland=Dhr. mr. A. Holtland (Gemeente Belang Kampen)
H.Woning=Mw. H. Woning  (Gemeente Belang Kampen)
W.Rill=Dhr. W. Rill  (GroenLinks)
J.H.Jansen=Mw. J.H. Jansen (GroenLinks)
C.W.Setz=Dhr. C.W. Setz  (Kijk op Kampen)
J.T.M.Piederiet=Dhr. J.T.M. Piederiet (PvdA)
Mw. B.T.T. Lichtendahl-Lansing (PvdA)
E.H.Harteveld=Mw. E.H. Harteveld (PvdA)
Mw. I. Erdtsieck (PvdA)
J.G.Tabak=Mw. J.G. Tabak  (PvdA)
E.Spaan=Dhr. E. Spaan  (SGP)
K.Meuleman=Dhr. K. Meuleman (SGP)
W.A.vanderLinde=Dhr. W.A. van der Linde (SGP)
drs.G.J.Bakker=Dhr. drs. G.J. Bakker (SGP)
A.Weever=Dhr. A. Weever  (VVD)
Wethouder
E.Boerman=Dhr. E. Boerman (ChristenUnie)
J.Kattenberg=Dhr. J. Kattenberg (ChristenUnie)
J.N.Wieten=Dhr. J.N. Wieten (PvdA)

Rekenkamer Kampen Voorzitter:


dhr. drs. W.H. van den Hoek

 

Secretaris:


mevr. D. van Capelle-Breet

 

Leden


dhr. G.J. Put
dhr. ir. J. W. van Dalen

 

OUD: mr. P.J.N. van de Geyn, raadsgriffier gemeente Kampen

 

Dhr. drs. H.A. van der Meulen raadsgriffier gemeente Kampen
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Kampen 11 december 2008/Monday, January 19, 2009 10:31 AM
J.N. Wieten,
wethouder Eigenaar adviesbureau op gebied
Personeel en Organisatie
Adviesbureau in praktijk
niet meer werkzaam
-
M.M. Markusse,
wethouder
Lid Algemeen Bestuur Waterschap
Groot Salland
Onkostenvergoeding -
Penningmeester College van
Regenten De Verenigde Gasthuizen
Onkostenvergoeding -
J. Kattenberg,
wethouder Deeltijd (25%) in dienst bij Pieter Zandt
Scholengemeenschap
Ja -
Penningmeester Landelijk Bestuur
Christenunie
Nee -
E. Boerman,
wethouder Lid Comitť Luidklokken Bovenkerk Nee -
H. de Goede,
wethouder

Dhr. J.W. Schutte

Raadslid  gemeente Kampen

 

1. Voorzitter medezeggenschapsraad Iris Schoolvereniging

Mevr. L. Kievit-Braakman

Raadslid  gemeente Kampen

 

1. beleidsmedwerkster PatiŽntenconsumentenplatform Zwolle
2. fysiotherapeut zwembad De Steur 3;height:23.25pt">

Mevr. mr. R.G. van der Velde-Buist

Raadslid  gemeente Kampen

 

1. Bestuurslid Reformatorische Bijbelschool De Wittenberg te Zeist
2. Vrijwilliger tandemproject Vluchtelingenwerk Kampen
3. Lid Thuisfrontcommissie en redacteur Nieuwsbrief MAF Nederland
4. redactielid Flitsen ChristenUnie
5. plv voorzitter commissie misbruik Sprank (gehandicaptenzorg)
6. secretaris Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs 4;height:23.25pt">

Dhr. G.J. Keizer

Raadslid  gemeente Kampen

 

1. IJsselmuiden helpt OekraÔne; lid 5;height:23.25pt">

Dhr. A.A. Klumpje

Raadslid  gemeente Kampen

1. Voorzitter raadscommissie Bestuur en middelen


1. Essent Netwerk Noord (ENN); teamleider
2. Waterschap Groot Salland; commandant dijkwacht 6;height:23.25pt">

Dhr. C. Wursten

Raadslid  gemeente Kampen

1. ROC Friese Poort; docent 7;height:23.25pt">

Dhr. P.H. Treep

Raadslid  gemeente Kampen

1. Voorzitter raadscommissie Ruimtelijke ontwikkeling


1. teamleider Talentstad
2. medewerker Wegener/De Stentor
3. docent, examinator en scheidsrechter KNKV 8;height:23.25pt">

Mevr. mr. A.H. van der Maat

Raadslid  gemeente Kampen

1. Burgerij van Grafhorst
plv. lid
2. Algemeen bestuurslid Gem. Regeling Werkvoorzieningschap Kampen-Dronten


1. Gemeente Ermelo;
juridisch medewerker 9;height:23.25pt">

Mevr. mr. H.M. Mulder  

Raadslid  gemeente Kampen

 

1. jurist / adviseur bij ICS Adviseurs in Zwolle 10;height:23.25pt">

Dhr. C.H. Adema

Raadslid  gemeente Kampen

 

1. St. Christophorus; leraar
2. R.K. Parochie Kampen-IJsselmuiden; leken-voorganger/lector
3. VVV; stadsgids
4. St. Vermogensbeheer Kampen; lid College van Regenten en lid werkgroep Kunst in IJsselheem 11;height:23.25pt">

Dhr. J.T.M. Bolwerk

Raadslid  gemeente Kampen

 

1. Eigenaar Drogisterij

 

margin-left:18.0pt"> 12;height:23.25pt">

 

Mevr. E.H. Harteveld

Raadslid  gemeente Kampen

--

IN STRIJD MET DE WET HEEFT DEZE OP 120208 GEEN OPGAVE GEDAAN VAN HAAR NEVENFUNCTIES!!!!!!! 14;height:23.25pt">

Mevr. B.T.T. Lichtendahl-Lansing

Raadslid  gemeente Kampen

1. I & M. Plaatsvervangend bestuurslid

 
1. St. Vrouwenraad Kampen; raadsvrouw/-adviseur

margin-left:18.0pt"> 15;height:23.25pt">

 

Dhr. M. Yasar

Raadslid  gemeente Kampen
 IN STRIJD MET DE WET HEEFT DEZE OP 120208 GEEN OPGAVE GEDAAN VAN HAAR NEVENFUNCTIES!!!!!!! 17;height:23.25pt">

Dhr. J. Elhorst

Raadslid  gemeente Kampen


1. Centrale vereniging ambulante handel afdeling Kampen e.o.; secretaris
2. Kamper Taalkringe; voorzitter

Mevr. H. Woning

Raadslid  gemeente Kampen
IN STRIJD MET DE WET HEEFT DEZE OP 120208 GEEN OPGAVE GEDAAN VAN HAAR NEVENFUNCTIES!!!!!!!

Dhr. A. Holtland

Raadslid  gemeente Kampen
1. Burgerij van Grafhorst; lid.
1. Desafio B.V.; dga (Directeur en Groot Aandeelhouder)
2. Rederij N.V. Argo; dga
3. Rederij BvbA Verleene; dga N.V. Limanda; Tresso Trading Pty Lmt; dga
6. Juridisch Adviesbureau Holtland; eigenaar Dhr. R.A. TŲller  

Raadslid  gemeente Kampen

1. Burgerij van Grafhorst; lid


1. VZOD; voorzitter + Gewestelijk Afgevaardigde
2. PCOB; voorzitter
3. Abvakabo FNV; secretaris Gep. en Vutt. Zwolle
Landelijk bestuurslid sector G en V
Lid landelijke sectorraad G en V
Lid landelijke bondsbraad
4. COSBO; bestuurslid
5. Abvakabo FNV; lid platform Oost G en V
6. PCOB; afgevaardigde Gewest en Regio

Dhr. drs. G.J. Bakker

Raadslid  gemeente Kampen

1. Werkvoorzieningschap Kampen Dronten; bestuurslid (algemeen adjunct)
2. Voorzitter raadscommissie Inwoners


1. S.G. Pieter Zandt; teamleider MO

Dhr. W.A. van der Linde

Raadslid  gemeente Kampen
1. Gemeente Zwolle; planeconoom

 
2. SGP IJsselmuiden; penningmeester
3. Mannenvereniging Verdana">‘TimotheŁs’ IJsselmuiden; secretaris
4. Burgerij van Grafhorst; secretaris/penningmeester

Dhr. K. Meuleman

Raadslid  gemeente Kampen  IN STRIJD MET DE WET HEEFT DEZE OP 120208 GEEN OPGAVE GEDAAN VAN HAAR NEVENFUNCTIES!!!!!!!

Dhr. E. Spaan

Raadslid  gemeente Kampen


1. Hoofd combinatie ND & RD 25;height:23.25pt">

Dhr. W. Rill

Raadslid  gemeente Kampen
 IN STRIJD MET DE WET HEEFT DEZE OP 120208 GEEN OPGAVE GEDAAN VAN HAAR NEVENFUNCTIES!!!!!!! 

Dhr. H. van Heerde

Raadslid  gemeente Kampen

 

1. Communicatieadviseur provincie Flevoland 

Dhr. C.W. Setz

Raadslid  gemeente Kampen
 IN STRIJD MET DE WET HEEFT DEZE OP 120208 GEEN OPGAVE GEDAAN VAN HAAR NEVENFUNCTIES!!!!!!!

Dhr. A. Weever

Raadslid  gemeente Kampen

 

1. Bert Weever Beheer BV;
directeur
2. Weever Sloopwerken BV;
directeur
3. Bert Weever Containers en Transport Bv; directeur
4. Bert Weever Handelsonderneming BV; directeur
5. Bert Weever pensioen BV; directeur
6. IJsseltechniek BV;
directeur
7. Van der Weerd en Co Beheer BV; directeur
8. Bouwbedrijf Van de Weerd BV;
directeur
9. Metselbedrijf Van der Weerd BV; directeur
10. Lustrum BV; directeur
11. Millenium BV; directeur Graanvloot Kampen BV; directeur
13. Het kapitaal BV; directeur

Januari 2008

 

 

Dr. Joost Naafs
Lid Rekenkamercommissie Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal
Directeur Via Zorg

Drs. A.R. Arthur Vons
Lid Rekenkamercommissie Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal
Beleidsadviseur maatschappelijke dienstverlening bij de gemeente Bergen op Zoom

J.G. (Jan) van der Weele
Lid Rekenkamercommissie Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal
Directeur REB-advies (energie)

Gemeente Kapelle
Raadslid
Dhr. C.A.Toorenaar (CDA)
Dhr. E. Damen (CDA)
Dhr.drs. M. Eversdijk (CDA)
Mw.M.J. Vermeij-Wensink (CDA)
Mw. M.Rijksen-Blok (ChristenUnie)
Dhr. A.W.Schmid (Gemeentebelang)
Dhr. G.A.M. van Gool (Gemeentebelang)
Dhr. W.J.A. van Boven (Gemeentebelang)
Dhr. M.S.van Hekke (PvdA)
Dhr. drs.H.M. Riel (PvdA)
Dhr.drs. R.H.D. Lambeck (PvdA)
Dhr.drs. L.A. Niewenhuijse (SGP)
Dhr. ir.B.P. Pors (SGP)
Dhr. G.E.Verdurmen (VVD)
Dhr. P.Arkenbout (VVD)
Wethouder
Dhr. G.J.J.Burger (CDA)
Dhr. L.F. Kosten (SGP)

Mevr. J. Chamalaun Raadsgriffier gemeente Kapelle (parttime)
Beleidsmedewerker gemeente Halderberge (parttime)
Voorzitter van :
-Provinciale commissie Prof. Podiumkunsten Film
-Commissie Muziekfonds Amateurkunst – en podiumkunsten
-Parochiekoor Moeder Gods
-Roosendaalse Operettevereniging Maskerade
- Programmaraad Lokale radio en tv omroep StadFM
Vice-voorzitter :
-Koninklijke Bond van Zang- en oratoriumverenigingen in Nederland
-Raad van Toezicht MEE West-Brabant
Kernlid:
Adviescommissie Professionele Podiumkunsten Internationaal
Lid Stuurgroep CultuurlinC
Bron: Gemeente Kapelle 11 november 2008.

Wethouder GJ Burger
Loco-burgemeester Giel-Jan Burger is geboren in Kapelle, waar hij ook zijn jeugd heeft doorgebracht. Na een tussenstop in Biezelinge belandde hij in 1979 in het fraaie Wemeldinge, waar hij niet meer weg wil. Zijn politieke aspiraties uiten zich in een raadslidmaatschap sinds 1986 en een wethouderschap sinds 1998.
Kerkvoogd Nederlands Hervormde Kerk te Wemelding
Bestuurslid Rabobank Kapelle-Wemeldinge
Leraar basisonderwijs te Wemeldinge

Herselman, J.H.
Wethouder gemeente Kapelle 1998
Raadslid gemeente Kapelle 1994
Zelfstandig ondernemer

Wethouder LF Kosten

 
Leo Kosten werd geboren in Yerseke, waar hij de eerste vijfentwintig jaar van zijn leven doorbracht. Na zijn huwelijk ging hij in Waarde wonen, waarna hij in 1986 verhuisde naar Kapelle. Hij was dertig jaar docent voortgezet onderwijs, kwam in 2002 in de raad en in 2006 in het college.
 

Docent Nederlands aan het Calvijn College te Goes
Bestuurslid kiesvereniging SGP te Kapelle
Reisleider bij Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten en/of Kreykes
Examinator staatsexamens
 

Naam: ir. M. (Ria) Quapp

Functie: Gemeentesecretaris

Taken:

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie en heeft daarmee de leiding over alle ambtenaren.Tevens is de gemeentesecretaris secretaris van het college van Burgemeester en Wethouders.
Geen nevenfuncties opgegeven op 120208
Dhr. P.Arkenbout
VVD
Consulent Brancheorganisatie Kon.Horeca Nederland 2">
 
 
  3">
Dhr. W.van Boven
Gemeentebelang
Docent/Loopbaanbegeleider 4">
 
 
  5">
Dhr. E. Damen
CDA
Administrateur 6">
Dhr.drs. M.Eversdijk
CDA
Docent Hogeschool Zeeland
Lid Orgelcommissie Kapelle 8">
 
 
  9">
Dhr.G. van Gool
Gemeentebelang
Docent
Voorzitter cliŽntenraad Stichting Thuiszorg Nederland 10">
 
 
  11">
Dhr.M. van Hekke
PvdA
Ambtelijk secretaris medezeggenschap PI Zuid-West
Automat ( computer advies & programmering)
Bestuurslid/secretaris Ostrea Lyceum 12">
 
 
  13">
Dhr. drs.R. Lambeck
PvdA
  14">
 


 


 

15">
Dhr. drs.L. Niewenhuijse
SGP
Docent 16">
 
 
  17">
Dhr. ir.B. Pors
SGP
Docent 18">
 
 
  19">
Mevr. R.Rijksen-Blok
CU
  20">
 


 


 

21">
Dhr. drs.H. Riel
PvdA
Inspecteur Onderwijs 22">
 
 
  23">
Dhr. A. Schmid
Gemeentebelang
Sales Manager bij RVS-ING 24">
 
 
  25">
Dhr. C. Toorenaar
CDA
Voorzitter Zeeuws Mannenkoor 26">
 
 
  27">
Dhr. B. Verdurmen
VVD
Bestuurslid Anbo afd. Hansweer/Schore
Lid cliŽntenraad gehandicapten
Adviserend lid namens de Anbo afdelingen gemeente Kapelle Reimerswaal in de cliŽntenraad Wwb
Lid adviesraad Regionale Samenwerking Oosterschelde namens CI-raad gehandicapten
Lid adviesraad parochie Oostzuid-Beveland 28">
 
 
  29">
Mevr. M. Vermeij – Wensink
CDA
Detaillist (eigenaar winkel)
Ouderling-kerkrentmeester PKN Wemeldinge
Bestuurslid MKB Wemeldinge
Secretaris buurtvereniging ‘De Zeester 30">
 
 
  31;mso-yfti-lastrow:yes">
Mevr. J. Chamalaun
Raadsgriffier
Raadsgriffier gemeente Kapelle (parttime)
Beleidsmedewerker gemeente Halderberge (parttime)
Voorzitter van :
-Provinciale commissie Prof. Podiumkunsten Film
-Commissie Muziekfonds Amateurkunst – en podiumkunsten
-Parochiekoor Moeder Gods
-Roosendaalse Operettevereniging Maskerade
- Programmaraad Lokale radio en tv omroep StadFM
Vice-voorzitter :
-Koninklijke Bond van Zang- en oratoriumverenigingen in Nederland
-Raad van Toezicht MEE West-Brabant
Kernlid:
Adviescommissie Professionele Podiumkunsten Internationaal
Lid Stuurgroep CultuurlinC
Burgemeester SWGM Kramer

 
Burgemeester Siebe Kramer kwam eind 2002 naar Kapelle na diverse functies bij de luchtmacht en een bestuurlijke loopbaan in de gemeentepolitiek. Langdurig als raadslid en kort als wethouder bij de voormalige gemeente Zevenbergen. En langdurig als wethouder en kort als raadslid in de gemeente Moerdijk. De overgang van het Bourgondische Brabant naar het winderige Zeeland is hem heel goed bevallen. Overigens is Zeeland hem niet vreemd; hij is in Goes geboren.
 

Wethouder GJ Burger Giel-Jan Burger is geboren in Kapelle, waar hij ook zijn jeugd heeft doorgebracht. Na een tussenstop in Biezelinge belandde hij in 1979 in het fraaie Wemeldinge, waar hij niet meer weg wil. Zijn politieke aspiraties uiten zich in een raadslidmaatschap sinds 1986 en een wethouderschap sinds 1998.
 

Kerkvoogd Nederlands Hervormde Kerk te Wemelding
Bestuurslid Rabobank Kapelle-Wemeldinge
Leraar basisonderwijs te Wemeldinge

Wethouder LF Kosten

 
Leo Kosten werd geboren in Yerseke, waar hij de eerste vijfentwintig jaar van zijn leven doorbracht. Na zijn huwelijk ging hij in Waarde wonen, waarna hij in 1986 verhuisde naar Kapelle. Hij was dertig jaar docent voortgezet onderwijs, kwam in 2002 in de raad en in 2006 in het college.
 

Docent Nederlands aan het Calvijn College te Goes
Bestuurslid kiesvereniging SGP te Kapelle
Reisleider bij Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten en/of Kreykes
Examinator staatsexamens

Naam: ir. Ria Quapp

Functie: Gemeentesecretaris

Taken:
Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur
De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie en heeft daarmee de leiding over alle ambtenaren.Tevens is de gemeentesecretaris secretaris van het college van Burgemeester en Wethouders.
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 

Nevenfuncties uit hoofde burgemeestersambt


Regionaal College (RC) (Zeeland) en Districtscollege (DC) (Oosterscheldebekken)
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
Algemeen Bestuur GGD
College van Zorg en Welzijn
Algemeen Bestuur Centrale Post Ambulance
Dagelijks Bestuur Vereniging Zeeuwse Gemeenten
Voorzitter overleg Sociale Zaken 
Voorzitter overleg Milieu
Lid Stichting Bodemsanering Bedrijventerreinen (BSB) Zuid als vertegenwoordiger van de kleine gemeenten in de drie zuidelijke provincies.
Lid van het Bestuurlijk Overlegorgaan van de GGD Brabant/Zeeland m.b.t. Milieu & Veiligheid
Algemeen Bestuur Provinciaal Handhavingsoverleg (PHO)
Algemeen Bestuur Nationaal Park Oosterschelde (NPO)
Lid Stichtingsbestuur Zeeuwse Ombudsman
Lid Struurgroep Grootschalige Evacuaties
Voorzitter Projectgroep Risicokaart Zeeland
Voorzitter Burgemeesters Kring Zeeland
Lid Bestuurlijk Platform De Bevelanden
Lid Stuurgroep Rijn Schelde Delta (RSD)
Lid Regiostuurgroep Westerschelde
Lid Bestuurlijk Overleg Westerschelde
Lid Taakgroep Westerschelde
 

Nevenfuncties uit persoonlijke titel


Voorzitter Bezwarencommissie Zuid HSL en Lid van de LandelijkePartijcommissie Defensie van de VVD.
 
Wethouder GJ Burger
Loco-burgemeester Giel-Jan Burger is geboren in Kapelle, waar hij ook zijn jeugd heeft doorgebracht. Na een tussenstop in Biezelinge belandde hij in 1979 in het fraaie Wemeldinge, waar hij niet meer weg wil. Zijn politieke aspiraties uiten zich in een raadslidmaatschap sinds 1986 en een wethouderschap sinds 1998.
Kerkvoogd Nederlands Hervormde Kerk te Wemelding
Bestuurslid Rabobank Kapelle-Wemeldinge
Leraar basisonderwijs te Wemeldinge

 

Wethouder LF Kosten
Leo Kosten werd geboren in Yerseke, waar hij de eerste vijfentwintig jaar van zijn leven doorbracht. Na zijn huwelijk ging hij in Waarde wonen, waarna hij in 1986 verhuisde naar Kapelle. Hij was dertig jaar docent voortgezet onderwijs, kwam in 2002 de raad en in 2006 in het college

Docent Nederlands aan het Calvijn College te Goes
Bestuurslid kiesvereniging SGP te Kapelle
Reisleider bij Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten en/of Kreykes
Examinator staatsexamens "De leden van de rekenkamercommissie;

Gemeenschappelijke Rekenkamercommissie Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal Voorzitter

Dr. Joost Naafs uit Kloetinge
Directeur Via Zorg Leden: 

Drs. A.R. Arthur Vons uit Wemeldinge
Beleidsadviseur maatschappelijke dienstverlening bij de gemeente Bergen op Zoom

J.G. (Jan) van der Weele uit Kruiningen
Directeur REB-advies (energie)

Gemeente Katwijk
Burgemeester
Fractievoorzitter
B.vanKruistum=Dhr. B. van Kruistum (CDA)
K.J.vanderBent=Dhr. K.J. van der Bent (ChristenUnie)
C.E.L.Schonenberg=Mw. C.E.L. Schonenberg (GemeenteBelangen)
J.P.Haasnoot=Dhr. J.P. Haasnoot (PvdA)
J.vanderPlas=Dhr. J. van der Plas (SGP)
2703Dhr.drs.E.K.V.vanEfferink=Dhr. drs. E.K.V. van Efferink (VVD)
Locoburgemeester
drs.W.J.vanDuijn=Dhr. drs. W.J. van Duijn (SGP)
Raadsgriffier
drs.H.Kruijt=Dhr. drs. H. Kruijt ()
Raadslid
B.vanKruistum=Dhr. B. van Kruistum (CDA)
B.J.J.vandenNouland=Dhr. B.J.J. van den Nouland (CDA)
D.vanDuijn=Dhr. D. van Duijn (CDA)
H.Imthorn=Dhr. H. Imthorn (CDA)
Dhr. H.G. Aten  (CDA)
J.W.Ravensbergen=Dhr. J.W. Ravensbergen (CDA)
K.vanderSpijk=Dhr. K. van der Spijk (CDA)
drs.G.J.J.Weegink=Dhr. drs. G.J.J. Weegink (CDA)
drs.W.vanDuijn=Dhr. drs. W. van Duijn (CDA)
J.Pluimgraaff-Hoek=Mw. J. Pluimgraaff-Hoek (CDA)
J.C.Oudes=Dhr. J.C. Oudes (ChristenUnie)
K.J.vanderBent=Dhr. K.J. van der Bent (ChristenUnie)
N.vanderHorst=Dhr. N. van der Horst (ChristenUnie)
Dhr. drs. J.M. Post (ChristenUnie)
A.Kuijt-vandenOever=Mw. A. Kuijt-van den Oever (ChristenUnie)
drs.C.C.Noort-Verhoeff=Mw. drs. C.C. Noort-Verhoeff (ChristenUnie)
G.H.A.Bol=Dhr. G.H.A. Bol (GemeenteBelangen)
J.A.Kralt=Dhr. J.A. Kralt (GemeenteBelangen)
J.P.Velema=Dhr. J.P. Velema (GemeenteBelangen)
M.vanTol=Dhr. M. van Tol (GemeenteBelangen)
W.deMooij=Dhr. W. de Mooij (GemeenteBelangen)
C.E.L.Schonenberg=Mw. C.E.L. Schonenberg (GemeenteBelangen)
drs.J.Slings-vanZanden=Mw. drs. J. Slings-van Zanden (GemeenteBelangen)
J.P.Haasnoot=Dhr. J.P. Haasnoot (PvdA)
Mw. P.S. Smits-Visser (PvdA)
D.Remmelzwaal=Dhr. D. Remmelzwaal (SGP)
G.G.vanDelft=Dhr. G.G. van Delft (SGP)
J.vanderPlas=Dhr. J. van der Plas (SGP)
P.Walen=Dhr. P. Walen  (SGP)
W.J.Vroegindeweij=Dhr. W.J. Vroegindeweij (SGP)
drs.E.C.deMol=Dhr. drs. E.C. de Mol (VVD)
drs.E.K.V.vanEfferink=Dhr. drs. E.K.V. van Efferink (VVD)
mr.E.H.J.Rosier=Dhr. mr. E.H.J. Rosier (VVD)
A.H.vanGinkel-Lanting=Mw. A.H. van Ginkel-Lanting (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.E.Stolk=Dhr. drs. E. Stolk ()
Wethouder
D.C.W.Binnendijk=Dhr. D.C.W. Binnendijk (CDA)
W.M.deJong=Dhr. W.M. de Jong (CDA)
H.Vingerling=Dhr. H. Vingerling (Gemeentebelangen)
drs.W.J.vanDuijn=Dhr. drs. W.J. van Duijn (SGP)
Dhr. E. Stolk, gemeentesecretaris gemeente Katwijk
NEVENFUNCTIES
Georgia;Voorzitter van de medezeggenschapsraad van de RK basisschool De Horizon te Katwijk, ingangsdatum 23 aug. 2004
Bron gemeente Katwijk Sent: Friday, February 27, 2009 1:55 PM 

 

Dhr. drs. H. Kruijt raadsgriffier gemeente Katwijk  
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten
Bron gemeente Katwijk 19 november 2008

Nevenfuncties van de raadsleden van de gemeente Katwijk

H.G. Aten

28 februari 2006
Projectmanager
Organist
Official KNZB

Begeleider koren
Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg
Gereformeerde Kerk te Valkenburg
Koninklijke Nederlandse Zwembond te Nieuwegein, als lid van de Katwijkse Zwem- en Poloclub te Katwijk

Diverse koren, o.a. in Katwijk en Valkenburg
(ca. 4 uur per wedstrijd)
Onregelmatig (wisselend tijdbeslag) 2">

ir. K.J. van der Bent

11 februari 2006

Architect

ANWB, Den Haag

G.H.A. Bol

8 februari 2006
Directeur
P.R. – medewerker
Diverse (niet bestuurlijk)
O.B.S. de Dubbelburg (Valkenburg en Rijnsburg)
R.K. Parochie H. Joannes de Doper (Katwijk)

R.K. Parochie H. Joannes de Doper (Katwijk)

G.G. van Delft

24 mei 2008

CoŲrdinator Facilitaire dienst

DSV, locatie Duinrand, Katwijk

Ouderling-kerkvoogd

Nederlands Hervormde gemeente (i.h.v.), Katwijk aan Zee

Bestuurslid Stichting zending

Hersteld Hervormde kerk, Veenendaal

Synodelid

Hersteld Hervormde kerk, Veenendaal
Nevenfuncties van de raadsleden van de gemeente Katwijk (081015) oktober 2008 Nevenfuncties van de raadsleden van de gemeente Katwijk (081015) oktober 2008

D. van Duijn

7 februari 2006
CoŲrdinator beleggingsfondsen calculator

Lid Technisch management
AEGON Verzekeringen

KVV Quick Boys

dr. H.J. van Duijn

9 februari 2007

huisarts

huisartspraktijk H.J.van Duijn
secretaris/penningmeester

Stichting Huisartsengroep Katwijk langs de Rijn

secretaris/pennngmeester

ZorgcoŲperatie Katwijk langs de Rijn U.A.

penningmeester

Stichting Dirk Kuyt Foundation

lid

Klachtencommissie Stichting Hervormde Scholen Katwijk aan Zee

lid

Commissie van Beroep K.V.V. Quick Boys

drs. W. van Duijn

7 februari 2006
Hoofd planning & control
Kerkrentmeester

Bestuurslid
Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden
Openhofkerk te Katwijk

Tripodia te Katwijk

drs. E.K.V. van Efferink
4 maart 2006
Directeur

Voorzitter
Montessorischool Waalsdorp / DenHaag

Katwijkse SociŽteit

Mw. A.H. van Ginkel-Lanting

2 februari 2006

geen

J.P. Haasnoot

22 januari 2007

Zelfstandig ondernemer/bestuurder

Inland Shipping SA

Van Egmond & van Hirtum te Katwijk

N. van der Horst

4 februari 2006
CoŲrdinator Groen-terreinen en milieu
Ouderling Voorzitter kerkraad

Bestuurslid
S’Heerenloo West-Nederland (Willem van der Bergh
Geref. Kerk Vrijgemaakt Valkenburg

Stichting het Valkenburgse Pont
Nevenfuncties van de raadsleden van de gemeente Katwijk (081015) oktober 2008

H. Imthorn

4 februari 2006
Beleidsmedewerker

Secretaris
Dienst stedelijke ontwikkeling Den Haag

Vereniging Oud Valkenburg
Ja
Nee32
verschill.

  2">

J.A. Kralt

26 maart 2007

Software engineer

Getronics PinkRoccade, Amersfoort
Ja32

  3">

B. van Kruistum

1 maart 2006
Ondernemer

volleybaltrainer
Van Kruistum Schilders

RVV

Mw. A. Kuijt-van den Oever

13 oktober 2008
Voorzitter
Lid Politiek Beraad/ Bestuurslid
2e secretaris Groepsleider GemeenteGroeiDorp
Werkgroep Kerken (platform Kocon)
Stichting De Vuurbaak, Katwijkse Gebedsdag
Tweede Kamer/Bestuurdersvereniging ChristenUnie
Raad van Toezicht DSV

Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

W. de Mooij

9 maart 2006
Adviseur bedrijfsvoering

Voorzitter
Hoogheemraadschap van Rijnland

Technische commissie NZ en PC Noordwijk

C.C. Noort-Verhoeff

24 oktober 2007

Junior-onderzoeker

Algemene Rekenkamer

B.J.J. van den Nouland

19 februari 2006
Politieambtenaar

Lid jeugdcommissie
Politie Haaglanden te Den Haag

Voetbalvereniging Valken -’68 te Valkenburg

J.C. Oudes

3 februari 2006
Beleidsadviseur

Bestuurslid
ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam

Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg
Ja
Nee40
Nevenfuncties van de raadsleden van de gemeente Katwijk (081015) oktober 2008

J. van der Plas

6 februari 2006
Ambtenaar

Voorzitter
Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden

Personeelsvereniging hhr. te Katwijk

drs. J.M. Post

23 augustus 2008

Accountmanager

Pepperflow bv

J.W. Ravensbergen

14 februari 2006
Manager Marketing en Teelttechniek

Lid Klankbordgroep PanAmerican Seed Europe B.V. , Rijsenhout

Chr. Lyceum dr. W.A. Visser -’t Hooft, Leiden

D. Remmelzwaal

16 februari 2006
ControlecoŲrdinator
Diaken
Lid moderamen (dagelijks bestuur) Centrale kerkenraad
Penningmeester en lid moderamen
Voorzitter/jeugdleider
Secretaris/bestuurslid
Voorzitter
Medewerker

Voorzitter
Belastingdienst te Leiden
Hersteld Nederlandse Hervormde Gemeente te Katwijk
Hersteld Nederlandse Hervormde Gemeente te Katwijk
Hersteld Nederlandse Hervormde wijkgemeente De Noord te Katwijk
Jeugdvereniging Shalom II te Katwijk (18 plus groep)
Hervormd Gereformeerd Jeugdverband te Katwijk
JeugdsociŽteit De Vuurbaak te Katwijk
Zondagschool Het Mosterdzaadje te Katwijk

Thuisfrontcommissie Petra Beukers

mr. E.H.J. Rosier

26 mei 2008

Voorzitter


Stichting CoŲrdinatie Wonen Welzijn Zorg Ouderen Noordwijk

Voorzitter
Stichting CoŲrdinatie Wonen Welzijn Zorg Ouderen Noordwijkerhout
Voorzitter Kunstkring mso-bidi-’88, Duin- en Bollenstreek (incl. kunstuitleen), Rijnsburg
Voorzitter Blik99 (multiculturele organisatie) Katwijk
Voorzitter Stichting "Valkenburgse Toren"
Mw. C.E.L. Schonenberg

6 februari 2006
Ondernemer

Lid Jeugdcommissie

Kwekerij van bijzondere planten

Tennisvereniging Zee en Duin te Katwijk

Mw. drs. J. Slings-van Zanden
Mw. P.S. Smits 9">

K. van der Spijk

2 juli 2008

Directeur/aandeelhouder


Accountantskantoor K. van der Spijk BV

Adviseur/mede-eigenaar

Restaurant Tante Kee te Kaageiland

Adviseur/mede-eigenaar

Restaurant Kaagzicht te Buitenkaag

Adviseur/mede-eigenaar

Grand cafe A-muze te Lisse

Penningmeester

Rijnsburgse Boys te Rijnsburg

M. van Tol

21 juli 2008

Jongerenwerker


Factor Welzijn Callaoweg 1 Katwijk
Ja40

  15">

Adviseur/aandeelhouder

Cafť de Bierwinkel te Katwijk
Nevenfuncties van de raadsleden van de gemeente Katwijk (081015) oktober 2008

mr. W.J. Vroegindeweij

14 mei 2008

Advocaat en Procureur


Vroegindeweij & De Water Advocaten te Katwijk
Ja50

  2">

Bestuurslid

Stichting Hervormd Gast- en Weeshuis te Katwijk

Bestuurslid
Stichting Exploitatie Bejaardenwoningen Herv. Gast- en weeshuis "Gasthuishof" te Katwijk

Bestuurslid
SGP, provinciale vereniging Zuid-Holland te Den HaaG

P. Walen

7 oktober 2008

Teamleider


Trigion Aviation Security, Schiphol
Ja38

  6;mso-yfti-lastrow:yes">

drs. G.J.J. Weegink

1 juli 2008
Beleidsmedewerker (hoofdbetrekking)

Lid van de kerngroep van de jonge gemeentekring

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Den Haag)

Hervormde wijkgemeente Rehoboth (Katwijk)
Nevenfuncties van de raadsleden van de gemeente Katwijk (081015) oktober 2008
Nevenfuncties van de burgerleden van de gemeente Katwijk

G.W. ter Haar
E-development manager

Bestuursvoorzitter
KLM Royal Dutch Airlines (Amstelveen)

Jongerencentrum De Schuit (Katwijk)
Ja
Nee40
10

  2">

drs. E.C. de Mol

14 mei 2008

Interim-professional

Yacht, Leidschendam-Voorburg
Penningmeester
Vereniging van Eigenaren appartementencomplex mso-bidi-‘de Railingmso-bidi-’ te Katwijk
Webmaster

VVD Katwijk

Lid Regiobestuur

VVD Duin- en Bollenstreek

Dhr. mr. D.C.W. Binnendijk
Dhr. mr. D.C.W. Binnendijk
gemeente Katwijk

Lid bestuur CDA D&B-streek
Lid bezwaarcommissie Leidsche Schaakbond
Dhr. drs. W.J. van Duijn Dhr. drs. W.J. van Duijn gemeente Katwijk
28-03-2002
Verpleeghuisarts Van Wijckerslooth, Van Wijckersloothplein 1 te Oegstgeest
01-03-1993

Bestuurslid Stichting Schuilplaats te Veenendaal
X

4 vergaderingen per jaar
2000 height:24.0pt">
Raad van Advies voor het Hoofdbestuur SGP
Dhr. W.M. de Jong RA gemeente Katwijk GEEN NEVENFUNCTIES
Dhr. ing. J.J. Vingerling gemeente Katwijk
14-09-2006 h
Voorzitter Stichting GBKN ZH (Grootschalige Basiskaart Nederland)
Lid Stuurgroep WoonZorg Welzijn van de Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid Holland Noord namens Holland Rijnland
Nevenfuncties van de raadsleden van de gemeente Katwijk

H.G. Aten

28 februari 2006
Projectmanager
Organist
Official KNZB

Begeleider koren
Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg
Gereformeerde Kerk te Valkenburg
Koninklijke Nederlandse Zwembond te Nieuwegein, als lid van de Katwijkse Zwem- en Poloclub te Katwijk

Diverse koren, o.a. in Katwijk en Valkenburg

ir. K.J. van der Bent

11 februari 2006

Architect

ANWB, Den Haag

G.H.A. Bol

8 februari 2006
Directeur
P.R. – medewerker
Diverse (niet bestuurlijk)
O.B.S. de Dubbelburg (Valkenburg en Rijnsburg)
R.K. Parochie H. Joannes de Doper (Katwijk)

R.K. Parochie H. Joannes de Doper (Katwijk

D. van Duijn

7 februari 2006
CoŲrdinator beleggingsfondsen calculator

Lid Technisch management
AEGON Verzekeringen

KVV Quick Boys

dr. H.J. van Duijn

9 februari 2007

huisarts

huisartspraktijk H.J.van Duijn

secretaris/penningmeester

Stichting Huisartsengroep Katwijk langs de Rijn

secretaris/pennngmeester

ZorgcoŲperatie Katwijk langs de Rijn U.A.

penningmeester

Stichting Dirk Kuyt Foundation
lid

Klachtencommissie Stichting Hervormde Scholen Katwijk aan Zee
lid

Commissie van Beroep K.V.V. Quick Boys

drs. W. van Duijn

7 februari 2006
Hoofd planning & control
Kerkrentmeester

Bestuurslid
Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden
Openhofkerk te Katwijk

Tripodia te Katwijk

drs. E.K.V. van Efferink
4 maart 2006
Directeur

Voorzitter
Montessorischool Waalsdorp / DenHaag

Katwijkse SociŽteit
Mw. A.H. van Ginkel-Lanting
2 februari 2006
geen

J.P. Haasnoot

22 januari 2007

Zelfstandig ondernemer/bestuurder

Inland Shipping SA

Van Egmond & van Hirtum te Katwijk

Penningmeester
Stichting Beheer Accommodatie Katwijk te Katwijk

Bestuurslid

Stichting Factor W te Katwijk

N. van der Horst

4 februari 2006
CoŲrdinator Groen-terreinen en milieu
Ouderling Voorzitter kerkraad

Bestuurslid
S’Heerenloo West-Nederland (Willem van der Bergh
Geref. Kerk Vrijgemaakt Valkenburg

Stichting het Valkenburgse Pont

drs. J.H. ten Hove

3 februari 2006
Huisarts

Voorzitter
Katwijk

Huisartenskring KRV
H. Imthorn
4 februari 2006
Beleidsmedewerker
Secretaris
Dienst stedelijke ontwikkeling Den Haag
Vereniging Oud Valkenburg
ing. H.A. Klok
27 februari 2006
Senior Adviseur
Medewerker
Redactie Wegwijs
Ministerie van Defensie, Marinebedrijf te Den Helder
Zondagschool Het Mosterdzaadje te Katwijk
SGP te Katwijk Ja Nee
J.A. Kralt
26 maart 2007
Software engineer
Getronics PinkRoccade, Amersfoort
B. van Kruistum
1 maart 2006
Ondernemer
volleybaltrainer
Van Kruistum Schilders
RVV
Mw. A. Kuijt-van den Oever
24 januari 2007
Voorzitter
Secretaris
Medewerkster Inloophuis
Bestuurslid
Lid Politiek Beraad/ Bestuurslid
2e secretaris
Werkgroep Kerken (platform Kocon)
Andreas College
Stichting De Brug
Stichting De Vuurbaak, Katwijkse Gebedsdag
Tweede Kamer/Bestuurdersvereniging ChristenUnie
Raad van Toezicht DSV N
W. de Mooij
9 maart 2006
Adviseur bedrijfsvoering
Voorzitter
Hoogheemraadschap van Rijnland
Technische commissie NZ en PC Noordwijk Ja
B.J.J. van den Nouland
19 februari 2006
Politieambtenaar
Lid jeugdcommissie
Politie Haaglanden te Den Haag
Voetbalvereniging Valken -’68 te Valkenburg Ja
J.C. Oudes
3 februari 2006
Beleidsadviseur
Bestuurslid
ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam
Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg Ja
J. van der Plas
6 februari 2006
Ambtenaar
Voorzitter
Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden
Personeelsvereniging hhr. Te Katwijk
drs. J.M. Post
22 april 2006
Financieel raadsadviseur
Gemeente Delft
J.W. Ravensbergen
14 februari 2006
Manager Marketing en Teelttechniek
Lid Klankbordgroep
PanAmerican Seed Europe B.V. , Rijsenhout
Chr. Lyceum dr. W.A. Visser -’t Hooft, Leiden Ja
D. Remmelzwaal
16 februari 2006
ControlecoŲrdinator
Diaken
Lid moderamen (dagelijks bestuur) Centrale kerkenraad
Penningmeester en lid moderamen
Voorzitter/jeugdleider
Secretaris/bestuurslid
Voorzitter
Medewerker
Voorzitter
Belastingdienst te Leiden
Hersteld Nederlandse Hervormde Gemeente te Katwijk
Hersteld Nederlandse Hervormde Gemeente te Katwijk
Hersteld Nederlandse Hervormde wijkgemeente De Noord te Katwijk
Jeugdvereniging Shalom II te Katwijk (18 plus groep)
Hervormd Gereformeerd Jeugdverband te Katwijk
JeugdsociŽteit De Vuurbaak te Katwijk
Zondagschool Het Mosterdzaadje te Katwijk
Thuisfrontcommissie Petra Beukers
Mw. H.M. Rost-de Bruijn
11 maart 2006
geen 5">
Mw. C.E.L. Schonenberg
6 februari 2006
Ondernemer
Lid Jeugdcommissie
Kwekerij van bijzondere planten
Tennisvereniging Zee en Duin te Katwijk
Mw. drs. J. Slings-van Zanden
2 maart 2006
geen
Mw. P.S. Smits
2 februari 2006
geen

K. van der Spijk

28 februari 2006
Directeur/aandeelhouder
Vennoot/maatschap
Ouderling
Adviseur/mede-eigenaar
Adviseur/mede-eigenaar
Adviseur/mede-eigenaar

Bestuurslid
Accountantskantoor K. van der Spijk BV
Bouwer & Officier Accountants te Hazerswoude
Gereformeerde Kerk te Rijnsburg
Restaurant Tante Kee te Kaageiland
Restaurant Kaagzicht te Buitenkaag
Grand cafe A-muze te Lisse

Stichting Dorcas AAC Duin- & Bollenstreek

M. van Tol

3 februari 2006

Jongerenwerker

Factor Welzijn Callaoweg 1 Katwijk

J.P. Velema

2 maart 2006

mr. W.J. Vroegindeweij

18 februari 2006
Advocaat en Prcureur
Bestuurslid

Bestuurslid
Vroegindeweij & De Water Advocaten
Stichting Hervormd Gast- en Weeshuis

Stichting Exploitatie Bejaardenwoningen Herv. Gast- en weeshuis "Gasthuishof"
P. Walen

7 maart 2006
Mobiele Eenheid

Werving en Selectie
Politie Haaglanden (Den Haag centrum)

Politie Haaglanden (landelijk)

drs. G.J.J. Weegink

23 januari 2007
Beleidsmedewerker (hoofdbetrekking)
Lid van de kerngroep van de jonge gemeentekring
Lid van de delegatie voor het CDA-partijcongres, namens de Duin- en Bollenstreek

Secretaris (uitvoerend)
CDA-Tweede-Kamerfractie (Den Haag)
Hervormde wijkgemeente Rehoboth (Katwijk)
Provinciale CDA-afdeling Zuid-Holland (Den Haag)

Stichting A.F. de Savornin Lohman (Zoetermeer)

G.W. ter Haar

16 februari 2007
E-development manager

Bestuursvoorzitter
KLM Royal Dutch Airlines (Amstelveen)

Jongerencentrum De Schuit (Katwijk)

Gemeente Kerkrade
Raadsgriffier
mr.drs.B.Jacobs-vanDongen=Mw. mr. drs. B. Jacobs-van Dongen ()
Raadslid
A.J.F.Persoon=Dhr. A.J.F. Persoon (Belangen Behartiging Kerkrade)
J.J.M.Snijders=Dhr. J.J.M. Snijders (Belangen Behartiging Kerkrade)
H.G.Housen=Dhr. H.G. Housen (Burgerbelangen)
H.J.G.M.Jacobs=Dhr. H.J.G.M. Jacobs (Burgerbelangen)
J.Roland=Dhr. J. Roland  (Burgerbelangen)
J.L.P.Hanssen=Dhr. J.L.P. Hanssen (Burgerbelangen)
Dhr. L.J.M. Crombach (Burgerbelangen)
N.Krasovec=Dhr. N. Krasovec (Burgerbelangen)
T.W.Weijers=Dhr. T.W. Weijers (Burgerbelangen)
W.M.Muller=Dhr. W.M. Muller (Burgerbelangen)
G.H.W.Smeijsters=Dhr. G.H.W. Smeijsters (CDA)
M.J.L.Stevens=Dhr. M.J.L. Stevens (CDA)
M.P.P.Ruiters=Dhr. M.P.P. Ruiters (CDA)
P.J.WŲltgens=Dhr. P.J. WŲltgens (CDA)
W.J.Heijltjes=Dhr. W.J. Heijltjes (CDA)
J.G.Bok=Dhr. J.G. Bok  (Fractie Bok)
A.H.M.Brauers=Dhr. A.H.M. Brauers (GroenLinks)
Mw. A.M.J.N. Fischer-Otten (GroenLinks)
ir.A.G.Coumans=Dhr. ir. A.G. Coumans (Lijst Coumans)
A.M.J.vonKann=Dhr. A.M.J. von Kann (PvdA)
L.A.Jongen=Dhr. L.A. Jongen (PvdA)
P.H.L.Kockelkorn=Dhr. P.H.L. Kockelkorn (PvdA)
R.W.J.Sulmann=Dhr. R.W.J. Sulmann (PvdA)
C.J.A.Szalata-Thomas=Mw. C.J.A. Szalata-Thomas (PvdA)
M.H.deJong-Bisschops=Mw. M.H. de Jong-Bisschops (PvdA)
M.S.A.Ribbink-Pieters=Mw. M.S.A. Ribbink-Pieters (PvdA)
M.A.H.vanAken=Dhr. M.A.H. van Aken (SP)
P.A.A.Bell=Dhr. P.A.A. Bell (SP)
Dhr. D.W.J. Schneider (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.C.M.Kuikman=Dhr. mr. C.M. Kuikman ()
Wethouder
F.Krasovec=Dhr. F. Krasovec (Burgerbelangen)
W.H.E.Terpstra=Dhr. W.H.E. Terpstra (Burgerbelangen)
mr.P.J.B.C.Thomas=Dhr. mr. P.J.B.C. Thomas (CDA)
J.G.G.Bosch=Dhr. J.G.G. Bosch (PvdA)
R.K.H.Krewinkel=Dhr. R.K.H. Krewinkel (PvdA) , Dhr. mr. C.M. Kuikman gemeentesecretaris gemeente Kerkrade NEVENFUNCTIES
Voorzitter b ezwarencommissie Informatiebeheergroep
Bestuurslid St. Vrienden van Industrion
Bron gemeente Kerkrade juni 2008-130209

Mw. mr. drs. B. Jacobs-van Dongen raadsgriffier gemeente Kerkrade nevenfuncties:

bestuurslid Vereniging van Limburgse Gemeenten

lid CDA, afdeling Nuth

lid Ruitervereniging Schimmert

collectant Reuma Stichting
Bron gemeente Kerkrade 19 november 2008 Overzicht nevenfuncties (bezoldigd/onbezoldigd) college van B&W d.d. juni 2008 Krasovec F.
Vrienden Oude kerkje voorzitter onbezoldigd Bosch J.G.G.
Toneelvereniging Excelsior
voorzitter onbezoldigd Thomas P.J.B.C.
AB Waterschap Roer &
Overmaas (tot 1.1.2009)
lid bezoldigd
Kerkbestuur parochie O.L.V.
onbevlekt ontvangen
Terwinselen
vice- voorzitter onbezoldigd
Commissie van Bijstand
Harmonie St. Jozef
Kaalheide
lid onbezoldigd Naam: Terpstra W.H.E.
Schuttersbroederschap St.
Sebastianus
bestuurslid onbezoldigd
Terpstra AssurantiŽn V.O.F.
mede-eigenaar/vennoot bezoldiging uit winstdeling
Terpstra Vastgoed V.O.F.
mede-eigenaar/vennoot bezoldiging uit winstdeling Naam: Krewinkel R.K.H.

Nevenfuncties gemeenteraad ontvangen moeten nog op internet worden gezet >Naam: Krasovec F.(wethouder) t;AB Waterschap Roer & Overmaas

Gemeente Kessel
Burgemeester
L.M.M.H.Imkamp=Dhr. L.M.M.H. Imkamp (D66)
Fractievoorzitter
P.G.H.vandePas=Dhr. P.G.H. van de Pas (CDA)
A.A.E.P.Teeuwen=Dhr. A.A.E.P. Teeuwen (Kessels Perspectief)
ir.P.W.H.F.Smits=Dhr. ir. P.W.H.F. Smits (Reeel Alternatief)
Locoburgemeester
Dhr. F.A.P. van Kessel (Reeel Alternatief)
Raadsgriffier
A.J.E.M.Houwen=Dhr. A.J.E.M. Houwen ()
Raadslid
G.P.Bouten=Dhr. G.P. Bouten (CDA)
J.P.Emonts=Dhr. J.P. Emonts (CDA)
P.G.H.vandePas=Dhr. P.G.H. van de Pas (CDA)
T.G.M.Willems=Dhr. T.G.M. Willems (CDA)
A.A.E.P.Teeuwen=Dhr. A.A.E.P. Teeuwen (Kessels Perspectief)
I.A.H.Joosten=Dhr. I.A.H. Joosten (Kessels Perspectief)
M.G.Gommans=Dhr. M.G. Gommans (Reeel Alternatief)
W.R.Egelmeers=Dhr. W.R. Egelmeers (Reeel Alternatief)
ir.P.W.H.F.Smits=Dhr. ir. P.W.H.F. Smits (Reeel Alternatief)
Mw. J.M.C. Hesen-Slots (Reeel Alternatief)
W.deGroot=Mw. W. de Groot (Reeel Alternatief)
Gemeentesecretaris
H.H.M.Timmermans=Dhr. H.H.M. Timmermans ()
Wethouder
L.L.M.Simons=Dhr. L.L.M. Simons (CDA)
F.A.P.vanKessel=Dhr. F.A.P. van Kessel (Reeel Alternatief)
Kessel, Dhr. H.H.M. Timmermans gemeentesecretaris gemeente Kesseln?
NEVENFUNCTIES
Trainer en lid volleyclub
Bron gemeente Kessel 13 februari 2009

Dhr. A.J.E.M. Houwen raadsgriffier gemeente Kessel NEVENFUNCTIES
voorzitter Koninklijke fanfare Maasoever Kessel

Arial;color:navy">De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Beesel is aangewezen als bezwaarschriftencommissie voor de gemeente Kessel

Mr. A.H.J.M. Swachten (VVD)
Burgemeester

Nevenfuncties 

- Burgemeester gemeente Kessel

Bestuurslid stichting Shakespeare

Lid Euregioraad Rijn-Maas-Noord

Lid Regioraad Noord- en Midden-Limburg

Lid cie. People to People Euregio R.M.N.

Lid Algemeen Bestuur NLW

Erebestuurslid Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

Voorzitter Stichting Keverberg

Voorzitter Stichting Kessels Eigen

Lid Auditcommissie Politie Limburg Noord

Voorzitter stuurgroep project Centrumplan Merwijck

Lid Stuurgroep Herindeling Peel en Maas
(Portefeuillehouder Perspectievennota)

Voorzitter/President Stichting Promotie Gehandicaptensport Nederland
- Voorzitter Stichting Keverberg
-Voorzitter jubileumcomitť 125 jaar Schutterij St.Hubertus 
(Start september 2008)

 

 

F.A.P. van Kessel (RA)


Wethouder
Nevenfunctie(s):

-Hoofd facilitaire dienst Sanquin bloedbank

Bestuurslid werkvoorzieningschap

Voorzitter stichting Boerebroelof Kessel

Bestuurslid vrijwilligersvervoer Kessel

 

  "L.L.M. Simons (CDA)<
Wethouder
Nevenfunctie(s):
-lid dagelijks bestuur reinigingsdienst Maasland

 

 

H.H.M. Timmermans


Gemeentesecretaris
Nevenfunctie(s):
-trainer en lid volleyclub  

A. Houwen

Griffier Nevenfunctie(s): -voorzitter Koninklijke fanfare Maasoever Kessel Raadsleden  

G.P. Bouten

Nevenfunctie(s):

-Toezichthouder provincie Limburg  

W.R. Egelmeers

Nevenfunctie(s):

- Missie bureau Bisdom

Bibliotheek bisdom

Bijzondere activiteiten bisdom

Katechist en vrijwilligerswerk parochie

Klussen bibliotheek Kessel

Bestuurslid KBO/penningmeester

Programma radio P&M ( zin in mso-bidi-’t leven)

Begeleiding personen met financiŽle problemen

 

J.P. Emonts

Nevenfunctie(s):

-Milieu inspecteur  

M.J. Gommans

Nevenfunctie(s):

-Advocaat

Bestuurslid Stichting afzetbevordering asperges

Bestuurslid gemeenschapshuis de Paort

Lid commissie Grondgebied Kessel  

 

W. de Groot

Nevenfunctie(s):

- Medewerker ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

J.M.C. Hesen-Slots

Nevenfunctie(s):

-Administratief medewerkster

Vrijwilligster  

I.A.H. Joosten

Nevenfunctie(s):

-Adviseur communicatie & PR

Lid stichting dubbel A

Secretaris Kessels Perspectief, locale politieke partij  

PG.H. van de Pas

Nevenfunctie(s):

-Zelfstandig ondernemer

Bestuurslid LLTB afd. Maasland

Lid ledenraad Rabobank Peel en Maas

Bestuurslid LLTB, vakgroep paardenhouderij  P.W.H.F. Smits
Nevenfunctie(s): - Marketing manager Fancom BV    A.A.E.P. Teeuwen

Nevenfunctie(s):

- adviseur stedelijk water

voorzitter Kessels Perspectief,

Locale politieke partij T.G.M. Willems<

Nevenfunctie(s):

- Champignonkweker

Bestuurslid Funghi telersvereniging 

Kringcommissielid CNC

Voorzitter buurtvereniging Commissies Grondgebied en Burgerzaken

Leden commissie Grondgebied

Dhr. P. Smits

RA (ReŽel Alternatief)

Voorzitter

Mevr. J. Hesen-Slots

RA

Raadslid 3"

Dhr. W. Egelmeers

RA

Raadslid

Dhr. M. Gommans

RA

Raadslid

Dhr. H. Vorst

RA

Burgerlid

Dhr. P. van de Pas

CDA

Raadslid 7

Dhr. T. Willems

CDA

Raadslid

Dhr. J. Reinders

CDA

Burgerlid

Dhr. H. Willems

CDA

Burgerlid 10

Dhr. A. Teeuwen

Kessels Perspectief

Raadslid

Dhr. N. Houwen

Kessels Perspectief

Burgerlid

Dhr. H. Geraets

Kessels Perspectief

Burgerlid

Leden commissie Burgerzaken

Dhr. J. Emonts

CDA

Voorzitter >

Mevr. W. de Groot

RA (ReŽel Alternatief)

Raadslid 3">

Dhr. J. Claessen

RA

Burgerlid 4">

Dhr. M. van Kessel

RA

Burgerlid 5">

Dhr. B. Kokshoorn

RA

Burgerlid 6">

Dhr. G. Bouten

CDA

Raadslid 7">

Dhr. H. Willems

CDA

Burgerlid 8">

Mevr. G. Lenders

CDA

Burgerlid 9">

Dhr. G. Litjens

CDA

Burgerlid 10">

Dhr. A. Teeuwen

Kessels Perspectief

Raadslid

Dhr. I. Joosten

Kessels Perspectief

Raadslid 12;mso-yfti-lastrow:yes">

Dhr. P. Simons

Kessels Perspectief

Burgerlid

Gemeente Koggenland
Raadsgriffier
drs.P.M.Tromp=Mw. drs. P.M. Tromp ()
Raadslid
A.A.J.Tessel=Dhr. A.A.J. Tessel (CDA)
H.J.J.Schoenmaker=Dhr. H.J.J. Schoenmaker (CDA)
J.A.Vlaar=Dhr. J.A. Vlaar (CDA)
Dhr. Th. Weel  (CDA)
W.P.J.Bijman=Dhr. W.P.J. Bijman (CDA)
H.P.Kager-Mul=Mw. H.P. Kager-Mul (CDA)
M.C.A.Sjerps-vanDiepen=Mw. M.C.A. Sjerps-van Diepen (CDA)
M.H.deBoer-Buis=Mw. M.H. de Boer-Buis (CDA)
C.T.M.Reus=Dhr. C.T.M. Reus (GBK)
G.J.vanderRoest=Dhr. G.J. van der Roest (GBK)
R.Klok=Dhr. R. Klok  (GBK)
C.C.vanLeijen-Spaansen=Mw. C.C. van Leijen-Spaansen (GBK)
Dhr. G.B.M. van Beusekom (PvdA)
J.A.Vlaar=Dhr. J.A. Vlaar (PvdA)
M.A.Blomberg=Mw. M.A. Blomberg (PvdA)
A.Helder=Dhr. A. Helder  (VVD)
J.W.Zwagerman=Dhr. J.W. Zwagerman (VVD)
W.A.J.Fakkeldij=Dhr. W.A.J. Fakkeldij (VVD)
Mw. C.M. Schipper (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.N.H.Swellengrebel=Dhr. drs. N.H. Swellengrebel ()
Wethouder
Dhr. J.G. Vriend (CDA)
J.P.A.J.Ursem=Dhr. J.P.A.J. Ursem (CDA)
J.T.Wijnker=Dhr. J.T. Wijnker (VVD)

Koggenland, Dhr. drs. N.H. (Nico) Swellengrebel gemeentesecretaris gemeente Koggenland 
NEVENFUNCTIES
Mede-eigenaar is van het bedrijf Swellengrebel v.o.f.  
Bron gemeente Koggenland Monday, March 02, 2009 12:24 PM Mw. P.M. Tromp raadsgriffier gemeente Koggenland10.0pt">   

GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Koggenland Monday, December 01, 2008 2:42 PM

J.P.A.J. (Johan) Ursem (CDA)
Wethouder
Nevenfunctie(s)
Ambtelijk secretaris Verpleegkundige Adviesraad Medisch Centrum Alkmaar
Secretaris CDA Noord-Holland
Voorzitter Commissie van toezicht Penitentiaire Inrichting Noord-Holland, locatie Zwaag
Plv. lid Provinciale Planologische Commissie
Lid van de commissie Ruimte en wonen, Vereniging Nederlandse Gemeente
Interviewer voor Westfrieslandradio

 J.T. (Jan) Wijnker (VVD)
Wethouder
Nevenfunctie(s)
Scheidsrechter KNVB en lid van de avondwake groep

 J.G. (Jan) Vriend (CDA)
Wethouder
Nevenfunctie(s)
Houder van een paardenfokkerij
Vice-voorzitter van de Agrarische natuurvereniging Westfriesland  

 

 

Raadsleden 

 

M.C.A. Sjerps -Van Diepen

CDA
Nevenfunctie(s)
Penningmeester van het dagelijkse bestuur van het Atlascollege te Hoorn

 


W.P.J. Bijman

CDA

Rozenkweker
Nevenfunctie(s)
Voorzitter rozenprojectgroep van groeinet
Voorzitter Holland combi rozen telers vereniging 

 

M.H. De Boer-Buis

CDA

Boekhouder witlof/bollen bedrijf echtgenoot
Nevenfunctie(s)
Lid werkgroep liturgie Spierdijk
Verzorgster boekenuitleen wisselbibliotheek woon-zorgcomplex "de Oever" in Spierdijk

 

A.A.J. Tessel

CDA

Leraar agrarisch onderwijs
Nevenfunctie(s)
Geen

 

Th. Weel

CDA
Nevenfunctie(s)
Bestuurslid KBO Hensbroek

 

H.P. Kager-Mul

CDA
Nevenfunctie(s)
Geen

 

H.J.J. Schoenmaker

CDA

Medewerker Bovegro te Spierdijk
Nevenfunctie(s)
Geen

 

J.A. Vlaar

CDA

Adviseur Ketenbeheer bij HVC groep te Alkmaar / mededirecteur Sortiva
Nevenfunctie(s)
Voorzitter Stichting bestuur Dorpshuis d' Oude School
Voorzitter Stichting bestuur Vrienden van de Nederlandse Hervormde Kerk (monumentaal pand)

 

 

J.W. Zwagerman

VVD

Veehouder
Nevenfunctie(s)
Voorzitter Diaconie HOSOH
Voorzitter stichting Alkmaars agrarisch centrum
Dagelijks bestuur Nederlandse wolfederatie NWF
Dagelijks bestuur Nederlandse schapenfokkersorganisatie (NSFO)
Regisseur Toneelvereniging Oudorp
Belangenbehartiging LTO Noord vakgroep schapen

 

 

C.M. Schipper

VVD
Nevenfunctie(s)
Voorzitter Stichting theater 88

A. (Arie) Helder-Berkhout
Lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier
Ledenraadslid agrarische bedrijfsvereniging Noord-Holland
Veehouder
Raadslid VVD gemeente Koggenland
Hoofdingeland voormalig waterschap Westfriesland


W. Fakkeldij

VVD

Medewerker Tasmania te Amsterdam
Nevenfunctie(s)
Voorzitter tennisvereniging tv De Berk in Berkhout

 

 

R. Klok

GBK

Specialistisch Accountmanager Sales Corporate Market bij KPN
Nevenfunctie(s)
Adviseur eigen adviesbureau

 

C.C. van Leijen - Spaansen

GBK
Nevenfunctie(s)
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

G.J. van der Roest

GBK

Veehouder
Nevenfunctie(s)
Geen

 

 

C.T.M. Reus

GBK

Milieu-inspecteur bij de milieudienst Kop van Noord Holland
Nevenfunctie(s)
Geen

 

 

G.P. Vlaar

PvdA
Nevenfunctie(s)
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

 

M. Blomberg

PvdA

Vakbondsbestuurder FNV Bouw
Nevenfunctie(s)
Geen

 

G.B.M. van Beusekom

PvdA

Bestuurssecretaris bij Omring
Nevenfunctie(s)
Geen

 

 

 

Commissieleden (geen raadslid)

 

J. Broers

Verftechnicus Coater, projectbegeleider en Assistent Levenfase Bewust 

Personeels coŲrdinator bij Corus in IJmuiden
Nevenfunctie(s)
Geen

 

R. Olij


Districtmanager bij Opleidingsbedrijf Installatie Werk Noord-Holland

Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
Raadsgriffier
N.A.IJnema=Mw. N.A. IJnema ()
Raadslid
L.Feenstra=Dhr. L. Feenstra (CDA)
L.B.Bijleveld=Dhr. L.B. Bijleveld (CDA)
M.Riemersma=Dhr. M. Riemersma (CDA)
A.Klaver-Pieters=Mw. A. Klaver-Pieters (CDA)
T.Riemersma-Brouwer=Mw. T. Riemersma-Brouwer (CDA)
D.Keegstra=Dhr. D. Keegstra (ChristenUnie)
P.M.vanderMolen-Jonker=Mw. P.M. van der Molen-Jonker (ChristenUnie)
Dhr. J. Samplonius (FNP)
W.Rekker=Dhr. W. Rekker  (FNP)
A.Dijkstra-deVries=Mw. A. Dijkstra-de Vries (FNP)
B.Jongstra=Dhr. B. Jongstra (PvdA)
P.Maasbommel=Dhr. P. Maasbommel (PvdA)
G.Vaatstra-Schaafstal=Mw. G. Vaatstra-Schaafstal (PvdA)
B.Bosma=Dhr. B. Bosma  (VVD)
J.Boerema=Dhr. J. Boerema (VVD)
Dhr. H. Visser(CDA) wethouder gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
Dhr. C. Schaafstal (PvdA)wethouder gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
Kollumerland en Nieuwkruisland, Dhr. R. de Boer gemeentesecretaris gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland 
NEVENFUNCTIES Geen Bron gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland 13 februari 2009

Mw. drs. M.J. Slopsema-Terpstra raadsgriffier gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland sinds 1 maart 2004
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van een lokale oudercommissie van een kinderopvangorganisatie in Oldekerk (gemeente Grootegast)
Penningmeester van een speel-o-theek in Niekerk (gemeente Grootegast)
Bron gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland November 27, 2008 12:31 PM

Tj. Hogendorp Wethouder gemeente Kollumerland c.a.
Nevenfuncties
Voorzitter Stuurgroep Woonservice Zone Kollum 70.9pt 3.0cm Arial;mso-fareast-Arial">2.mso-fareast-Arial">  Arial;mso-bidi-
Voorzitter Woonplatform Kollumerland 70.9pt 3.0cm Arial;mso-fareast-Arial">3.mso-fareast-Arial">  Arial;mso-bidi-
Lid bestuur Monumentenstichting Kollumerland Arial;mso-bidi-
Lid bestuursorgaan Nationaal Park Lauwersmeer 70.9pt 3.0cm Arial;mso-fareast-Arial">5.mso-fareast-Arial">  Arial;mso-bidi-
Lid algemeen bestuur Milieu Advies Dienst 70.9pt 3.0cm Arial;mso-fareast-Arial">6.mso-fareast-Arial">  Arial;mso-bidi-
Lid Algemeen bestuur HŻs en Hiem 70.9pt 3.0cm Arial;mso-fareast-Arial">7.mso-fareast-Arial">  Arial;mso-bidi-
Lid bestuur Ontwikkeling Lits-Lauwersmeerroute 70.9pt 3.0cm Arial;mso-fareast-Arial">8.mso-fareast-Arial">  Arial;mso-bidi-
Voorzitter Stuurgroep zorgrecreatiepark Lauwershage 70.9pt 3.0cm Arial;mso-fareast-Arial">9.mso-fareast-Arial">  Arial;mso-bidi-
Voorzitter Stuurgroep Herstructurering 1. Vice-voorzitter Raad van Toezicht Rabobank De Lauwers 2. Lid bestuur Projektenfonds Rabobank De Lauwers 3. Lid Lauwersplatform Nevenfuncties van wethouder Tj. Hogendorp
Lid dagelijks bestuur NOFA
Voorzitter Stuurgroep Woonservice Zone Kollum
Voorzitter Woonplatform Kollumerland
Lid bestuur Monumentenstichting Kollumerland
Lid bestuursorgaan Nationaal Park Lauwersmeer
Lid algemeen bestuur Milieu Advies Dienst 
Lid Algemeen bestuur HŻs en Hiem
Lid bestuur Ontwikkeling Lits-Lauwersmeerroute
Voorzitter Stuurgroep zorgrecreatiepark Lauwershage
Voorzitter Stuurgroep Herstructurering
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Rabobank De Lauwers
Lid bestuur Projektenfonds Rabobank De Lauwers
Lid Lauwersplatform

OPGAVE NEVENFUNCTIES
Van: 1"> R. Schaafstal 
Wethouder gemeente Kollumerland c.a.
Voorzitter Trion
Lid raad van commissarissen NV Kabel Noord
Plaatsvervangend lid van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Frysl‚n Arial;mso-bidi-
Lid van VFG portefeuillehouderplatform SoZaWe
Bestuurslid Monumentenstichting Kollumerland c.a. Lid raad van commissarissen Omrin afvalverwerking Fryslan Lid algemeen bestuur recreatieschap De Marrekrite
Lid dagelijks bestuur NOFA


Kollum, augustus 2007

 

 

 

 

Het CDA is in de raad vertegenwoordigd door:
Attie Klaver-Pieters (raadslid sinds 2006)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland

Beroep: agrarisch ondernemer en administratief medewerker
Hobby's: lezen, puzzelen, tuinieren, klussen, spelletjes (o.a. klaverjassen)
Functies als raadslid:

 

 
fractievoorzitter

 
portefeuille samenlevingszaken en financiŽn

 
lid presidium
Nevenfuncties:

mso-list:l2 level1 lfo7;

 
secretaris locatie Ouder Raad Lauwers College Buitenpost mso-list:l2 level1 lfo7;

 
lid werkgroep Kerken en Landbouw
Lieuwe Feenstra (raadslid sinds 2002)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland

Beroep: assistent-accountant 
Hobby's: voetballen, schaatsen, vissen, tuinieren en ontwerpen van tuinen, politiek, archeologie en metaaldetectie
Functies als raadslid:

mso-list:l3 level1 lfo8;

 
portefeuille binnen de fractie: financiŽn mso-list:l3 level1 lfo8;

 
lid rekeningcommissie
Trienke Riemersma-Brouwer (raadslid sinds 1994)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland

 

Beroep: agrarisch ondernemer en medisch analiste
Hobby's: lezen, puzzelen, tuinieren
Functies als raadslid:

l28 level1 lfo9;

fractiesecretariaat l28 level1 lfo9;

portefeuille samenlevingszaken l28 level1 lfo9;

plv. voorzitter raad l28 level1 lfo9;

lid Trion
Nevenfuncties: lid diverse besturen op kerkelijk, maatschappelijk en landbouwkundig gebied
Meindert Riemersma (raadslid sinds 1998)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland

 

Beroep: gepensioneerd 
Hobby's: fietsen, wandelen, lezen, puzzelen
Functies als raadslid: l20 level1 lfo11;

lid AB Kabel Noord
Nevenfuncties:

ouderling Gereformeerde Kerk
Lieuwe Bijleveld (raadslid sinds 2005)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland

Beroep: coŲrdinator Christelijk, maatschappelijk opvang- en ontmoetingscentrum "het Lichtpunt" in Kollumerzwaag 
Hobby's: schaatsen, verzamelen, genealogie, historische geografie en theologie plv. lid Trion
Nevenfuncties: bestuurslid VCBO Kollumerland l9 level1 lfo14;

eindverantwoordelijk medewerker Flevofestival toeruster catecheten

De ChristenUnie is in de raad vertegenwoordigd door:
Douwe Keegstra (raadslid sinds 2003)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland

Beroep: beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en projectleider gemeente Dongeradeel

Hobby’s: lezen, tuinieren, archeologie 
Functies als raadslid: plv. lid Trion
Margreet van der Molen - Jonker (raadslid sinds 2007)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland

beroep: fractiemedewerker Provinciale Statenfractie ChristenUnie

nevenfuncties: bestuurslid VCBO

Hobby's: lezen, piano spelen, wandelen
Functies als raadslid:

portefeuille ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer, openbare werken, natuur en milieu, economische zaken

De PvdA is in de raad vertegenwoordigd door:
Berend Jongstra (raadslid sinds 1998)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland

Beroep: operator satellietcommunicatie bij Stratos Global in Burum (it Greate Ear) 
Hobby’s: wandelen, ‘doe-het-zelf’-activiteiten en fotograferen l6 level1 lfo16;

lid Trion
Nevenfunctie: adviserend lid afdelingsbestuur PvdA Kollumerland c.a. l8 level1 lfo17;

vertegenwoordiger in het (PvdA) Platvorm (Friesland)Noord.
Paul Maasbommel (raadslid sinds 2006)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland

Beroep: docent Lauwerscollege, locatie Surhuisterveen lid AB Kabel Noord
Gryte Vaatstra - Schaafstal (raadslid sinds 2007)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland

beroep: verpleegkundige
hobby's: paardensport, wandelen, lezen, ontwikkelingswerk
Functies als raadslid: lid ab regio stedendriehoek/plv.lid db regio stedendriehoek l0 level1 lfo7;

 height:254.25pt; - lid raad van advies cwi; mso-list:l23 level1 lfo6;

 Nevenfuncties

portefeuille werkgelegenheid, onderwijs, maatschappelijke zaken, volksgezondheid, jongeren, welzijn en WMO, recreatie en toerisme, personeel en organisatie, cultuur

 


Nevenfuncties: moeder van bijna vier kinderen

bestuurslid / PR Functionaris Stichting Urology for all ontwikkelingshulpverpleegkundige

VVD is in de raad vertegenwoordigd
Bartele Bosma (raadslid sinds 1997)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland

 

Beroep: veehouder
Hobby’s: schaken, klaverjassen, skiŽn, jagen, films en muziek
Functies als raadslid:
Nevenfunctie: vertegenwoordiger in het afdelingsbestuur van de VVD l26 level1 lfo22;

voorzitter schaakclub ‘De Twee Kastelen’
Jelle Boerema(raadslid vanaf 28 juni 2007)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland

 

Beroep: Beroepsmilitair
Hobby's: voetbal, scheidsrechter veldvoetbal, hardlopen, militaire geschiedenis
Functies als raadslid:

mso-list:l27 level1 lfo23;

 
portefeuille financien en economische zaken, ruimtelijke ordening, sociale zaken en gesubsidieerde arbeied, samenlevingszaken, milieu, recreatie en toerisme, ICT beleid
Nevenfuncties:

mso-list:l4 level1 lfo24;

 
Voorzitter SV de Lauwers mso-list:l4 level1 lfo24;

 
Voorzitter Federatie Voetbal Verenigingen Kollumerland (FVVK) mso-list:l4 level1 lfo24;

 
Penningmeester VVD afdeling Kollumerland

Foar de FNP sitte yn'e ried:

 

Johannes Samplonius (riedslid sŻnt 2003)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland

Wieger Rekker (riedslid sŻnt 2006)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland
berop: gjin (Vutter)
hobbys: blomme- en grientetķn, mei de caravan der op ķt nei East-Europeeske lannen en fytse
Nevenfuncties:
Voorzitter A.P.K. (Aktiviteiten Platform Kollum)
skriuwer 'Stichting Vrienden van Meckama State'
op opropbasis runlieder op Fogelsanghstate Feankleaster

Aafke Dijkstra-de Vries (riedslid sŻnt 2006)
Raadslid  gemeente Kollumerland Nieuwkruisland
berop: skoalleskjinmakster
Nevenfuncties:


foarsitster fan 'e begraffenisferiening fan Trieme/Westergeast

Gemeente Korendijk
Raadsgriffier
drs.A.Walsum-Goslings=Mw. drs. A. Walsum-Goslings  ()
Raadslid
B.Schelling=Dhr. B. Schelling  (CDA)
Dhr.P.Boogaard=Dhr. P. Boogaard  (CDA)
R.Zwijgers=Dhr. R. Zwijgers  (CDA)
W.M.Walle=Dhr. W.M. Walle  (Gemeentebelangen Korendijk)
A.M.E.vanHulst-Sundermeijer=Mw. A.M.E. van Hulst-Sundermeijer  (Gemeentebelangen Korendijk)
E.Minnaard=Dhr. E. Minnaard  (PvdA)
J.Stelpstra=Dhr. J. Stelpstra  (PvdA)
P.Oprel=Dhr. P. Oprel  (PvdA)
A.vanderLinden=Dhr. A. van der Linden  (SGP)
C.H.Moree=Dhr. C.H. Moree  (SGP)
J.K.Matze=Dhr. J.K. Matze  (SGP)
Dhr.P.Kranenburg=Dhr. P. Kranenburg  (SGP)
H.P.Heikoop=Dhr. H.P. Heikoop  (VVD)
L.Boer=Dhr. L. Boer  (VVD)
E.Hage-Huisman=Mw. E. Hage-Huisman  (VVD)
Wethouder
J.L.vanDriel=Dhr. J.L. van Driel  (CDA)
Dhr. W.F. Reijnierse  (VVD
Overzicht nevenfuncties gemeentesecretaris, afdelingshoofden en griffier 9 juli 2009
A.M.Weststrate, Gemeentesecretaris
Voorzitter overleg gemeentesecretarissen Hoeksche Waard

Voorzitter VGS-kring gemeentesecretarissen regio Zuid-Holland Zuid

Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Lid Algemeen Bestuur landelijke (beroeps)vereniging voor gemeentesecretarissen

Voorzitter Raad van Toezicht van de protestants-christelijke woonzorg-organisatie Stichting Sabina van Egmont te Oud-Beijerland

Hoofd afdeling Beheer

Voorzitter van de bezwaar- en beroepschriftencommissie van de gemeente Alblasserdam<

Hoofd afdeling Beleid en Projecten

Geen nevenfuncties
Hoofd afdeling Dienstverlening

geen nevenfuncties
Hoofd afdeling Middelen

Geen nevenfuncties
Griffier
Voorzitter Oranjecomite in Oostvoorne

Kinderkerkleiding PKN Oostvoorne
L. Boer (raadslid)
Eigenaar agrarisch bedrijf L. Boer
Bestuurslid Stichting Dorpshuis de Swaensvoet te Nieuw-Beijerland (nevenfunctie/onbezoldigd)

P.Boogaard (raadslid)
Commercieel Directeur bij Drukkerij Broekzitter te Ridderkerk
Voorzitter Stichting Dorpshuis De Coorndijk te Goudswaard (nevenfunctieonbezoldigd)
q.q.functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid raadsledenplatform regio Zuid-Holland-Zuid
Lid Adviesraad Hoeksche Waard

J.L. Driel, van (wethouder)
Directeur/eigenaar agrarisch bedrijf J.L. van Driel Landbouw BV te Nieuw-Beijerland ;
Directeur/eigenaar management bureau Capricorn Management te Nieuw-Beijerland
Kringbestuurslid/ledenraadslid van de Kring Zuid-Hollandse-Eilanden van Koninklijke Cooperatie Cosun U.A. )
q.q.functies die volgen uit het wethouderschap:
Lid Werkvoorziening WHW-bedrijven
Lid Regionale Sociale Dienst
Lid Regionale Afvalstoffendienst
Lid GGD-ZHE
Lid OGGZ+-stuurgroep

E. Hage-Huisman (raadslid)
Secretaris District Hoeksche Waard KNSB (nevenfunctie/onbezoldigd)
q.q.functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid Regionale Sociale Dienst

H.P. Heikoop (raadslid)
q.q. functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid Adviesraad Hoeksche Waard

A.M.E. Hulst-Sundermeijer, van (raadslid)
Hoofdanalist Sanquin Bloedbank Zuid-West
Voorzitter Stichting Dorpshuis de Swaensvoet te Nieuw-Beijerland (nevenfunctie/onbezoldigd);
Trainer duikteam Hoeksche Waard (nevenfunctie/onbezoldigd)
q.q. functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid Werkvoorziening WHW-bedrijven
P. Kranenburg (raadslid)
Zelfstandig fruitteler
Nevenfuncties/geen

A. Linden, van der (raadslid)
Directeur Kwaliteit & Milieu van The Greenery te Barendrecht

Nevenfuncties: Mede-eigenaar fruitteeltbedrijf Ven der Linden VOF te Oud-Beijerland (bezoldigd)
J.K. Matze (raadslid)
Onderwijsadviseur en lid managementteam Onderwijsadviesdienst Driestar-educatief
Lid rekenkamercommissie Hoeksche Waard
Lid Adviesraad Hoeksche Waard
E. Minnaard (raadslid)
Directeur/eigenaar Minnaard Consultants bureau voor marketing en communicatie
nevenfuncties: Examinator (extern deskundige) Hogeschool InHolland, School of Communication & Media Rotterdam,nevenfunctie (bezoldigd);
Voorzitter Stichting Adviesraad Senioren en Gehandicapten Gemeente Korendijk ;
Coordinator Klevering-en Klankbordprijs Stichting Ondernemers- klankbord OKB Den Haag ;
Lid van het DB van de Cooperatie Partij van de Arbeid Hoeksche Waard
C.H. Moree (raadslid)
Directeur De Vlasschuur BV
Nevenfunctie/geen
q.q.functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid Regionale Afvalstoffen Dienst
P. Oprel (raadslid)
Zelfstandig ondernemer Markingservice Oprel
W.F. Reijnierse (wethouder)
Nevenfunctie: voorzitter vereniging W(z)oz (Wonen (zonder)onder zorgen
q.q.functies die volgen uit het wethouderschap:
Lid Commissie Hoeksche Waard
Lid Regio Zuid-Holland-Zuid
Lid Samenwerkingsverband Vastgoed Hoeksche Waard (SVHW)
Lid Openbaar primair onderwijs HW
Plv. Lid Werkvoorziening WHW-bedrijven
Lid Groenbeheer Hoeksche Waard
B. Schelling (raadslid)
Senior Auditor Fortis Audit Services (FBN) (hoofdfunctie: bezoldigd)
Nevenfuncties:
St. Bibliotheek Goudswaard (secretaris: onbezoldigd)
St. Dorpshuis “De Coorndijk” (penningmeester: onbezoldigd)
Protestantse gem. te Oud-Beijerland PKN: (kerkrentmeester: onbezoldigd)
J. Stelpstra (raadslid)
Vennoot van JSKS Administratie & Fiscaal Advies
Student fiscale economie & Nederlands recht ;
Nevenfuncties:
Werkstudent bij Deloitte Belastingadviseurs B.V., Rotterdam (bezoldigd);
Acquisitiecommissielid van het Erasmus Business Network Rotterdam ;
Vice-voorzitter Rotaract Club Hoeksche Waard ;
Lid van het AB van de Cooperatie Partij van de Arbeid Hoeksche Waard .
q.q.functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid Adviesraad Hoeksche Waard
W. Walle (raadslid)
Sales van bouwstoffen/civiele nieuwbouw en facilitair manager ATM Moerdijk (hoofdfucntie/bezoldigd)
Nevenfuncties:
Geen
q.q.functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid Adviesraad Hoeksche Waard
Plv. Lid RAD
R. Zwijgers (raadslid)
NVM Makelaar RMT (Register-Makelaar-Taxateur) bij Iblue Makelaars te Rotterdam
Nevenfuncties: geen

Korendijk,Dhr. A.M. (Aldrik) Weststrate gemeentesecretaris gemeente Korendijk
NEVENFUNCTIES
Voorzitter overleg gemeentesecretarissen Hoeksche Waard
Voorzitter VGS-kring gemeentesecretarissen regio Zuid-Holland Zuid
Lid Algemeen Bestuur en dagelijks Bestuur van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten
Lid Algemeen Bestuur landelijke (beroeps)vereniging voor Gemeentesecretarissen
Lid Dagelijks Bestuur VGS Vereniging gemeentesecretarissen<
Voorzitter van de Raad van Toezicht van de protestants-christelijke woonzorg-organisatie Stichting Sabina van Egmont te Oud-Beijerland
Bron gemeente Korendijk Sent: Tuesday, February 24, 2009 2:55 PM

Mw. drs. A. van Walsum-Goslings raadsgriffier gemeente Korendijk NEVENFUNCTIES
Voorzitter van het Oranjecomite in Oostvoorne
Lid Kinderkerkleiding van de protestantse gemeente te Oostvoorne/SOW Bron gemeente Korendijk 11 november 2008 P.L. Boer
(raadslid)
Eigenaar agrarisch bedrijf L. Boer
Bestuurslid Stichting Dorpshuis de Swaensvoet te Nieuw-Beijerland (nevenfunctie/onbezoldigd)
J.
Boogaard
(wethouder)
Medewerker Beheer AgathosThuiszorg
Voorzitter Vereniging “Een handreiking”, Staphorst;
(nevenfunctie/onbezoldigd)
q.q.functies die volgen uit het wethouderschap:
Plv.lid Groenbeheer Hoeksche Waard
Plv. lid Regio Zuid-Holland-Zuid
Plv.lid Regionale Sociale Dienst 3">
P.
Boogaard
(raadslid)
Commercieel Directeur bij Drukkerij Broekzitter te Ridderkerk
Voorzitter Stichting Dorpshuis De Coorndijk te Goudswaard (nevenfunctieonbezoldigd)
q.q.functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid raadsledenplatform regio Zuid-Holland-Zuid
Lid Adviesraad Hoeksche Waard 4">
J.L.
Driel, van
(wethouder)
Directeur/eigenaar agrarisch bedrijf J.L. van Driel Landbouw te Nieuw-Beijerland ;
Directeur/eigenaar management bureau Capricorn Management BV te Nieuw-Beijerland
Kringbestuurslid/ledenraadslid van de Kring Zuid-Hollandse-Eilanden van Koninklijke Cooperatie Cosun U.A. )
q.q.functies die volgen uit het wethouderschap:
Lid Werkvoorziening WHW-bedrijven
Lid Groenbeheer Hoeksche Waard
Lid Regionale Sociale Dienst
Lid Regionale Afvalstoffendienst 5">
I.
Giesen, van der
(raadslid)
Nevenfuncties/geen
q.q.functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid Adviesraad Hoeksche Waard 6">
E.
Hage-Huisman
(raadslid)
Secretaris District Hoeksche Waard KNSB (nevenfunctie/onbezoldigd)
q.q.functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid Regionale Sociale Dienst 7">
H.P.
Heikoop
(raadslid)
q.q. functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid Adviesraad Hoeksche Waard 8">
A.M.E.
Hulst-Sundermeijer, van
(raadslid)
Hoofdanalist Sanquin Bloedbank Zuid-West
Voorzitter Stichting Dorpshuis de Swaensvoet te Nieuw-Beijerland (nevenfunctie/onbezoldigd);
Trainer duikteam Hoeksche Waard (nevenfunctie/onbezoldigd)
q.q. functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid Werkvoorziening WHW-bedrijven 9">
P.
Kranenburg
(raadslid)
Zelfstandig fruitteler
Nevenfuncties/geen 10">
A.
Linden, van der
(raadslid)
Directeur Kwaliteit & Milieu van The Greenery te Barendrecht
Nevenfuncties: Mede-eigenaar fruitteeltbedrijf Ven der Linden VOF te Oud-Beijerland (bezoldigd)
J.K.
Matze
(raadslid)
Onderwijsadviseur en lid managementteam Onderwijsadviesdienst Driestar-educatief
q.q.functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid rekenkamercommissie Hoeksche Waard
Lid Adviesraad Hoeksche Waard 12">
R.W.J.
Melissant-Briene
(burgemeester)
Nevenfunctie: Bestuurslid CDA –bestuurdersvereniging Zuid-Holland R>q.q.functies die volgen uit het ambt burgemeester:
Lid burgemeesterskring Hoeksche Waard
Lid regionale driehoek: OM-politie-burgemeester
Lid regionale brandweer
Voorzitter werkgroep Streekmuseum Hoekshe Waard
Lid Commissie Hoeksche Waard 13">
E. margin-left:13.0pt;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace: none">Arial"> Minnaard (raadslid)

Arial">Directeur/eigenaar Minnaard Consultants bureau voor marketing en communicatie

Arial">

Arial">nevenfuncties: Examinator (extern deskundige) Hogeschool InHolland, Sc Arial">hool of Communication & Media Rotterdam,nevenfunctie (bezoldigd);

Arial">Voorzitter Stichting Adviesraad Senioren en Gehandicapten

Arial">Gemeente Korendijk ;

Arial">Coordinator Klevering-en Klankbordprijs Stichting Ondernemers-

Arial">klankbord OKB Den Haag ;
Lid van het DB van de Cooperatie Partij van de Arbeid Arial">Hoeksche Waard . 14">
C.H.
  Moree
(raadslid)
Directeur De Vlasschuur BV
Nevenfunctie/geen
q.q.functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid Regionale Afvalstoffen Dienst 15">
P.
Oprel
(raadslid)
Zelfstandig ondernemer Markingservice Oprel 16">
W.F.
Reijnierse
(wethouder)
Nevenfunctie: voorzitter vereniging W(z)oz (Wonen (zonder)onder zorgen
q.q.functies die volgen uit het wethouderschap:
Lid Commissie Hoeksche Waard
Lid Regio Zuid-Holland-Zuid
Lid Samenwerkingsverband Vastgoed Hoeksche Waard (SVHW)
Lid Openbaar primair onderwijs HW
Plv. Lid Werkvoorziening WHW-bedrijven 17">
B.
Schelling
(raadslid)
Senior Auditor Fortis Audit Services (FBN) (hoofdfunctie: bezoldigd)
Nevenfuncties:
St. Bibliotheek Goudswaard (secretaris: onbezoldigd)
St. Dorpshuis “De Coorndijk” (penningmeester: onbezoldigd)
Protestantse gem. te Oud-Beijerland PKN: (kerkrentmeester: onbezoldigd) 18">
J.
Stelpstra
(raadslid)
Vennoot van JSKS Administratie & Fiscaal Advies
Student fiscale economie & Nederlands recht ;
Nevenfuncties:
Werkstudent bij Deloitte Belastingadviseurs B.V., Rotterdam (bezoldigd);
Acquisitiecommissielid van het Erasmus Business Network Rotterdam ;
Vice-voorzitter Rotaract Club Hoeksche Waard ;
Lid van het AB van de Cooperatie Partij van de Arbeid Hoeksche Waard .
q.q.functie die volgt uit het raadslidmaatschap:
Lid Adviesraad Hoeksche Waard 19;mso-yfti-lastrow:yes">
R.
Zwijgers
(raadslid)
NVM Makelaar RMT (Register-Makelaar-Taxateur) bij Iblue Makelaars te
Nevenfuncties: geen Overzicht hoofd/nevenfuncties behorende bij de gedragscodes voor de burgemeester, wethouders en raadsleden, vastgesteld 1 maart 2005, versie 5, d.d. 14-2-2008 Hoofdfunctie en Nevenfuncties naast raads/collegelidmaatschap Korendijk
L.
Boer
(raadslid)
Eigenaar agrarisch bedrijf L. Boer
Bestuurslid Stichting Dorpshuis de Swaensvoet te Nieuw-Beijerland (nevenfunctie/onbezoldigd) 2">
J.
Boogaard
(wethouder)
Medewerker Beheer AgathosThuiszorg
Voorzitter Vereniging “Een handreiking”, Staphorst;
Secretaris cliŽntenraad Stichting Abdullam Gehandicaptenzorg
(nevenfuncties/onbezoldigd) 3">
P.
Boogaard
(raadslid)
Accountmanager bij Van As (drukwerk,design en database publishing) te Oud-Beijerland
penningmeester s.v. Goudswaardse Boys (nevenfunctie/onbezoldigd)
voorzitter Stichting Dorpshuis De Coorndijk (nevenfunctieonbezoldigd) 4">
J.L.
Driel, van
(wethouder)
Directeur/eigenaar agrarisch bedrijf J.L. van Driel Landbouw te Nieuw-Beijerland
Directeur/eigenaar management bureau Capricorn Management BV te Nieuw-Beijerland
Lid Kringbestuur COSUN (nevenfunctie/onbezoldigd) 5">
I.
Giesen, van der
(raadslid)
Docent ICT Regionaal opleidingscentrum (ROC) Zoetermeer
Nevenfuncties/geen 6">
E.
Hage-Huisman
(raadslid)
Secretaris District Hoeksche Waard KNSB (nevenfunctie/onbezoldigd) 7">
H.P.
Heikoop
(raadslid)
Bestuurslid Rabobank ) 8">
A.M.E.
Hulst-Sundermeijer, van
(raadslid)
Hoofdanalist Sanquin Bloedbank Zuid-West
Voorzitter Stichting Dorpshuis de Swaensvoet te Nieuw-Beijerland (nevenfunctie/onbezoldigd)
Trainer duikteam Hoeksche Waard (nevenfunctie/onbezoldigd) 9">
F.K.
Janssen
(raadslid)
Nevenfuncties/geen
P.
Kranenburg
(raadslid)
Zelfstandig fruitteler
Nevenfuncties/geen
A.
Linden, van der
(raadslid)
Directeur Kwaliteit & Milieu van The Greenery te Barendrecht
 
Nevenfuncties: Mede-eigenaar fruitteeltbedrijf Ven der Linden VOF te Oud-Beijerland (bezoldigd) 12">
J.K.
Matze
(raadslid)
Schoolbegeleider Schoolbegeleidingsdienst en Lid managementteam BGS 13">
R.W.J.
Melissant-Briene
(burgemeester)
Nevenfunctie: Bestuurslid CDA –bestuurdersvereniging Zuid-Holland mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"> Arial">  14">
C.H.
  Moree
(raadslid)
Directeur De Vlasschuur BV
Nevenfunctie/geen 15">
P.
Oprel
(raadslid)
Zelfstandig ondernemer Markingservice Oprel
Nevenfunctie: Voorzitter van de Nieuw-Beijerlandse Sport-en Voetbalvereniging NBSVV
W.F.
Reijnierse (wethouder)
Nevenfunctie: voorziter vereniging W(z)oz (Wonen (zonder)onder zorgen
J.
Stelpstra
(raadslid)
Student fiscale economie & nederlands recht ,
Vennoot van JSKS Administratie & Fiscaal Advies
Mentor en docent van het vak Vaardigheden I aan de faculteit Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit (nevenfunctie/bezold igd)
Verkoopmedewerker delicatessen en kaas Albert-Heijn te Oud-Beijerland
Penningmeester Rotaract Club Hoeksche Waard nevenfunctie/onbezoldigd)
Lid van het AB van de Cooperatie Partij van de Arbeid Hoeksche Waard
R. Zwijgers (raadslid)
Register Makelaar-Taxateur (RMT) bij BHM Makelaars & Taxateurs te Klaaswaal
Nevenfuncties: geen

Mevrouw A. van Walsum - Goslings, Arial">Een raadsgriffier is de algemene beroepskracht van de gemeenteraad, het centrale aanspreekpunt voor raadsleden

 

 

Gemeente Krimpen aan de IJssel
Raadsgriffier
drs.M.vanderHam-Bartels=Mw. drs. M. van der Ham-Bartels  ()
mr.M.Verhoev=Mw. mr. M. Verhoev  ()
Raadslid
Dhr. H. Luijendijk  (CDA)
P.J.Moerland=Dhr. P.J. Moerland  (CDA)
M.W.Cornet=Dhr. M.W. Cornet  (ChristenUnie)
drs.A.H.Poelman=Dhr. drs. A.H. Poelman  (ChristenUnie)
M.W.vanBeek=Dhr. M.W. van Beek  (GroenLinks)
Mw. A. Nieuwenhuijzen  (GroenLinks)
A.J.J.Colen=Dhr. A.J.J. Colen  (Leefbaar Krimpen)
G.Boudesteijn=Dhr. G. Boudesteijn  (Leefbaar Krimpen)
R.J.F.vanderVen=Dhr. R.J.F. van der Ven  (Leefbaar Krimpen)
J.Butter=Dhr. J. Butter  (PvdA)
J.J.Meulenkamp=Dhr. J.J. Meulenkamp  (PvdA)
J.P.A.M.dePont=Dhr. J.P.A.M. de Pont  (PvdA)
L.J.Portasse=Dhr. L.J. Portasse  (PvdA)
Mw. E.H.J. Hofs-van Wensveen  (PvdA)
C.vanderVelden=Dhr. C. van der Velden  (SGP)
C.A.Oosterwijk=Dhr. C.A. Oosterwijk  (SGP)
ing.J.vanderHam=Dhr. ing. J. van der Ham  (SGP)
ir.H.J.A.Ruissen=Dhr. ir. H.J.A. Ruissen  (SGP)
ing.J.S.Ponsen=Dhr. ing. J.S. Ponsen  (VVD)
I.S.van'tHoogerhuijs-Buitenhuis=Mw. I.S. van 't Hoogerhuijs-Buitenhuis  (VVD)
N.Manusama-Kuijper=Mw. N. Manusama-Kuijper  (VVD)
Wethouder Dhr. J.H. Blankenberg  (PvdA)
Dhr. A. Prins  (SGP)
Mw. A.A. Aeyelts Averink-Winsemius  (VVD)

OUD: Mw. drs. M. van der Ham-Bartels  raadsgriffier gemeente Krimpen aan de IJsselVerdana" class="GramE"> 
 

Mw. mr. M. Verhoev raadsgriffier gemeente Krimpen aan de IJssel  
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Krimpen aan de IJssel November 26, 2008 1:39 PM

Ledenlijst commissie bezwaarschriften.
?
 
Overzicht nevenfuncties burgemeester en wethouders 2006.

ARCHIEF NEVENFUNCTIES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 7 MAART

Mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder mso-list:l24 level1 lfo2;

 
Lid Dagelijks Bestuur Stadsregio Rotterdam mso-list:l24 level1 lfo2;

 
Lid Raad van advies Zorgkantoor mso-list:l24 level1 lfo2;

 
Lid Bestuur Openbaar Lichaam Voorzieningen Gezondheidszorg (GGD) mso-list:l24 level1 lfo2;

 
Lid Bestuur Stichting Habitat Platform mso-list:l24 level1 lfo2;

 
Lid Raad van Toezicht Voedingscentrum mso-list:l24 level1 lfo2;

 
Voorzitter Winsemius Schreiber Stichting mso-list:l24 level1 lfo2;

 
Voorzitter Provinciaal Platform Samen Besturen mso-list:l24 level1 lfo2;

 
Lid Deelgebiedscommissie Bentwoud/Goudse Regio mso-list:l24 level1 lfo2;

 
Lid Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Scheiland en de Krimpenerwaard
Mevrouw M.C. van Deijk-den Hartog, wethouder mso-list:l9 level1 lfo3;

 
Lid Dagelijks Bestuur Werkverband IJssel en Lek mso-list:l9 level1 lfo3;

 
Lid Dagelijks Bestuur Streekarchief Krimpenerwaard mso-list:l9 level1 lfo3;

 
Lid Algemeen Bestuur Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) mso-list:l9 level1 lfo3;

 
Lid Stuurgroep Hollandsche IJssel mso-list:l9 level1 lfo3;

 
Lid Bestuur Vrienden van Crimpenersteijn mso-list:l9 level1 lfo3;

 
Adjunct directeur Van Deijk Beheer b.v.
De heer A. Prins, wethouder mso-list:l27 level1 lfo4;

 
Lid Algemeen Bestuur Technisch Bureau in de Krimpenerwaard mso-list:l27 level1 lfo4;

 
Voorzitter N.V. Milieu Services AVR - Krimpen aan den IJssel (N.V. MAK)
Mutatiedatum: 18 april 2005
RAADSLEDEN, functie en nevenfuncties
I.J. Bakker, Medewerkster Brunel Nederland mso-list:l28 level1 lfo5;

 
Secretaris van de Historische Kring Krimpen aan den IJssel
W. Bek mso-list:l13 level1 lfo6;

 
GEEN NEVENFUNCTIES 10.0pt;
M.W. van Beek, 1e graads docent Natuurkunde aan het Rotterdams Montessori Lyceum mso-list:l18 level1 lfo7;

 
Secretaris afdelingsbestuur Jan Willem Friso-groep, Vereniging Scouting Nederland te Leusden mso-list:l18 level1 lfo7;

 
Secretaris bestuur Stichting Scouting Jan Willem Friso te Krimpen aan den IJssel mso-list:l18 level1 lfo7;

 
Lid beheerscommissie Krimpenerwaardcollege, Stichting v.o. IJsselstreek
C.H. Brand, Docent Hoornbeek College Rotterdam mso-list:l11 level1 lfo8;

 
GEEN NEVENFUNCTIES 10.0pt;
G. Boudesteijn, Medewerker Ernst & Young, Corporate Finances & Economics, Medewerker afdeling projecten Ernst & Young mso-list:l15 level1 lfo9;

 
Bestuurslid fotogroep AFO te Ouderkerk aan den IJssel
J. Butter, Teamchef bij de Dienst Sozawe van de gemeente Rortterdam mso-list:l1 level1 lfo10;

 
Secretaris van het bestuur van de PvdA afdeling Krimpen aan den IJssel mso-list:l1 level1 lfo10;

 
Bestuurslid Stichting Fonds 1813
A.J.J. Colen, Districtshoofd Stadstoezicht, Gemeente Rotterdam 10.0pt; mso-list:l4 level1 lfo11;

 
Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Technisch Bureau in de Krimpenerwaard
M.W. Cornet, Commercieel Technisch medewerker Buitendienst Bartec Nederland B.V. mso-list:l8 level1 lfo12;

 
GEEN NEVENFUNCTIES 10.0pt;
I.S. van Hoogerhuijs-Buitenhuis mso-list:l12 level1 lfo13;

 
Eigenaar-directeur House of Lords, bureau voor Communicatie en Organisatie te Krimpen aan den IJssel mso-list:l12 level1 lfo13;

 
Bestuurslid Vrouwen Service Club ZONTA internationaal
E.H.J. Hofs-van Wensveen mso-list:l20 level1 lfo14;

 
Gastvrouw/coŲrdinator vakantieweken gehandicapten Stichting KSA Vrijwilligerswerk mso-list:l20 level1 lfo14;

 
Lid Bewoners Overleg Groep Woonwaard
M.M. Kuijt, Directeur Ingenieursbureau Multical Rotterdam mso-list:l5 level1 lfo15;

 
Contactpersoon voor de Fietsersbond
drs. H.G. Leertouwer, Docent Wartburg College, locatie "Guido de Bres" te Rotterdam mso-list:l3 level1 lfo16;

 
Redactielid serie "Het Blijvende Woord", uitgeverij Groen te Heerenveen
H. Luijendijk mso-list:l17 level1 lfo17;

 
Secretaris/penningmeester Stichting De Loopplank mso-list:l17 level1 lfo17;

 
Secretaris Nederlandse Vereniging van Binnenhavens mso-list:l17 level1 lfo17;

 
Lid Algemeen Bestuur Europese Vereniging van Binnenhavens mso-list:l17 level1 lfo17;

 
Lid Berat Europšische Verein fur Binnenschiffart und Wasserstrassen
N. Manusama-Kuijper, Rechercheur van het KLPD bij de dienst verkeerspolitie te Waddinxveen mso-list:l0 level1 lfo18;

 
Lid Medezeggenschapsraad O.B.S. de Fontein te Krimpen ad IJssel.
P.J. Moerland, Adjunct-directeur MME bv mso-list:l16 level1 lfo19;

 
Waarnemend voorzitter certificeringscommissie SKO mso-list:l16 level1 lfo19;

 
Voorzitter waarborgcommissie verb. Techn. DNV
H. Noordegraaf
Secretaris Raad van Commissarissen Woningstichting Woonwaard
Penningmeester Stichting "Trouw aan Oranje"
Lid programmaraad Lokale Omroep Krimpen
ing. J.S. Ponsen
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Rabobank 'Lek en IJssel
Voorzitter Stichting Lokale Omroep Krimpen
Voorzitter Stichting "Trouw aan Oranje"
Vice-voorzitter Comitť 40-45
Lid Algemeen Bestuur Organisatie Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
drs. A. H. Poelman
Werkzaam Ministerie Binnenlandse Zaken
GEEN NEVENFUNCTIES
J.P.A.M. de Pont, Ambtenaar gemeente Rotterdam
Penningmeester bestuur PvdA, afdeling Krimpen aan den IJssel
Voorzitter Stichting Comite Jeugdnatuurwacht Krimpen aan den IJssel

F. van der Velde
GEEN NEVENFUNCTIES

C. van der Velden
Directeur Johannes Calvijnschool Krimpen aan den IJssel 10.0pt;
Hoofdingeland Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
BURGERLEDEN
A.C. Banis
Voorzitter ouderensocieteit Kortland
A. van den Bor, Docent Krimpenerwaard College
GEEN NEVENFUNCTIES
C.C. Campen
Vice-voorzitter Nut, departement Krimpen aan den IJssel
Redactrice Kabelkrant Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel
G.A. de Jong, Projectleider Projectleider
GEEN NEVENFUNCTIES
Risico- en Procescontroller Rabobank
Lid Raad van Bestuur Via Futura
W.A.H. Pierik
Penningmeester Stichting Nieuwbouw St. Clara Ziekenhuis
Mutatiedatum: 21 april 2005

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.