CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Sportvrouw van het jaar mw Laura Dekker zeilde in haar eentje de hele wereld rond en Hop wenst haar verder heel veel succes toe.

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Groep Hop is ontstaan op de Veluwe en in de periode 2006 - 2018 is er nog niets veranderd en moet Groep Hop kost wat kost worden doodgezwegen. In 2006 deden we mee in Ermelo, in 2007 in de provincie Gelderland, in 2010 in Ermelo, Rheden, Zoetermeer en in 2014 in negen gemeenten, Dronten, Ermelo, Harderwijk, Putten, Lelystad, Zoetermeer, Oldambt, Rheden en Purmerend.

Bedankt alle kandidaten voor uw inzet.
Bedankt alle kiezers die op ons gestemd hebben en/of geholpen hebben met het verkrijgen van de benodigde ondersteuningsverklaringen.
Bedankt alle sponsors van Groep Hop.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder
Lees verder
Lees verder

 

 

Een uitnodiging om de klachtafhandeling met Hop als gemachtigde tussen "jeugdzorg Utrecht" en Raad voor de Kinderbescherming met elkaar te vergelijken

 

Intimidatie van klagers is de norm voor de werkwijze van de Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht. Hop was het hier niet mee eens en dat leverde hem zijn eerste beroepsverbod in de jeugdzorg op

Bureau Jeugdzorg Utrecht

aan
J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo.

Kenmerk: HvdB/0129.492

Onderwerp: uw klacht dd 25 januari jl. namens mevrouw P.

Geachte heer Hop,

Wij ontvingen de klacht van mevrouw P. uit Amersfoort tegen onze Stichting en met name tegen de gezinsvoogd de heer B. U verzoekt om de klacht direct voor te leggen aan de klachtencommissie en niet te bemiddelen.

Wij maken u erop attent dat dit de belangen van uw cliŽnt ten zeerste kan schaden. Bij behandeling van klachten kan de commissie uitsluitend beoordelen of klachten gegrond dan wel ongegrond zijn. De commissie zal geen andere hulpverleningslijn kunnen uitzetten en zal ook niet bemiddelen tussen de gezinsvoogd en mevrouw P. In het algemeen brengen de redelijkheid en billijkheid met zich mee, dat beide partijen zich moeten inspannen om tot oplossingen te komen. Wij lezen niet uit de klacht op welke wijze mw. P. dit heeft geprobeerd. Alleen om die reden al zou de commissie de klachten ongegrond kunnen verklaren. Een oplossing van de problemen of verbetering van de samenwerking met de gezinsvoogd is dan verder weg dan ooit.

Wij dringen er derhalve ten zeerste bij u op aan, mw. P. te bewegen allereerst in gesprek te gaan met de heer B. en diens leidinggevende mw. H. Naar onze mening is het zowel vanuit moreel als ethisch oogpunt de taak van een goede belangenbehartiger om in de eerste plaats oplossingen te zoeken in plaats van een bij voorbaat minder kansrijke klachtenprocedure te starten. Wij vertrouwen erop dat u hierop acht zult slaan.

Ondergetekende zal er bij de unitleider van de heer B., mw. H. op aandringen mw. P. op korte termijn uit te nodigen voor een gesprek.

Hoogachtend,

H.C. van den Bosch. Hoofd Primaire Processen Jeugdbescherming.

 

 

Het vervolg

Hop ging voorbij aan het intimidatiebriefje van deze "jeugdbeschermer" en de klachten werden zonder bemiddeling bij de interne klachtencommissie ingediend. Ongegrond verklaarde klachten gingen gelijk door naar de Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Utrecht. En dat vonden ze bij de Jeugdzorg in Utrecht niet zo leuk. Hop kreeg in het volgende zaakje tegen de jeugdzorg in Utrecht (familie M.) een beroepsverbod opgelegd.

Het leuke van de jeugdzorg is altijd dat ze daar vaak academisch zijn opgeleid en dat ze macht hebben om over kinderen te beslissen maar niet onmiddellijk in de gaten hebben dat de methodes die ze gebruiken, representatief voor het werk van de jeugdzorg, desastreus is voor hun imago en dat zelfs een kind in de gaten heeft dat hij/zij met de intimidatiebriefjes van Harry wordt genaaid. Een jeugdige zal dus niet zo snel een klacht indienen als de deskundigste en lastige tegenstander is uitgeschakeld.

Het aantal zwerfkinderen in Nederland zal met deze praktijken van Harry van den Bosch alleen maar blijven toenemen omdat zwerven op straat nog altijd beter is dan met Harry van den Bosch te maken te krijgen. Waarom denkt u dat agressie en geweld op straat zo toeneemt. Ze krijgen het voorbeeld van Harry van den Bosch.

 

 

De Provinciale Klachtencommissie in Utrecht verklaarde een record aantal klachten met bijstand van Hop in beroep tegen Bureau Jeugdzorg Utrecht ingediend gegrond

Op al die gegrond verklaarde klachten ga ik hier niet in omdat dit de aandacht afleid van de methode van Harry van den Bosch om klagers te intimideren. Ik ga publiceer hieronder dus de reactie van Harry van den Bosch aan de Provinciale Klachtencommissie zodat u weet hoe een "jeugdbeschermer" op een zeer groot aantal gegrond verklaarde klachten reageert. Dat is veel interessanter om te weten.

Harry was namelijk een beetje boos tijdens de hoorzitting van de Provinciale Klachtencommissie op meneer Hop. Harry probeerde op de hoorzitting nog allemaal stukken bij deze commissie in te dienen. Daar maakte meneer Hop bezwaar tegen omdat de termijn voor het indienen van stukken al lang was verstreken. De commissie honoreerde het bezwaar van Hop als gemachtigde van moeder. Harry kon zijn stukken dus weer mee naar huis nemen. Het enige dat Harry van den Bosch vervolgens kon bedenken was Hop in alle volgende zaken als belangenbehartiger van klagers tegen Bureau Jeugdzorg Utrecht weigeren omdat hij juridisch kennelijk niet in staat was het tegen Hop op te nemen. (Niet voor niets noemde kinderrechter Groot de verzoekschriften van Hop juridische Hogeschool.)

 

 

RANCUNE IS REPRESENTATIEF VOOR HET WERK VAN HARRY VAN DEN BOSCH IN DE GEZINSVOOGDIJ

Reactie Bureau Jeugdzorg Utrecht op een enorm aantal gegrond verklaarde klachten tegen Bureau Jeugdzorg Utrecht

Bureau Jeugdzorg Utrecht

aan

Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Kenmerk hvdb/0705/286/K01/99

Onderwerp: Reactie mbt PKU-089-2000-03.

Geachte leden van de commissie,

Allereerst willen wij de waardering uitspreken voor de zorgvuldigheid waarmee de commissie deze kwestie behandeld heeft. Desondanks herkennen wij uw uitspraak niet volledig. Dit is niet te wijten aan het werk van de commissie, doch aan het feit dat het hulpverleningsplan door een omissie mijnerzijds, niet in uw bezit was. Een en ander had wellicht een ander accent kunnen krijgen. Wij nemen goede nota van het standpunt van de commissie.

Ten eerste het feit dat de Stichting een onjuiste naam voert. Hoewel het feitelijk belang van cliŽnten hierin ons ontgaat, is het wel juist om zo correct mogelijk naar buiten te treden. Onze statuten zullen hierop worden aangepast.

Wat betreft het uitreiken van onze klachtenregeling is ons beleid het volgende. Wij reiken standaard bij de start van een ots een pakket uit, waarin opgenomen zijn: een toelichtende folder over de ots, een folder over het privacyreglement en een folder over de klachtenregeling. In de folder wordt verwezen naar de mogelijkheid om de klachtenregeling op te vragen. Het is onze ervaring dat verreweg de meeste van onze cliŽnten geen prijs stellen op de moeilijk toegankelijke volledige klachtenregeling. Zodra cliŽnten een klacht indienen wordt hen wel een volledig exemplaar van de regeling toegestuurd. Wij menen hiermede voldoende zorgvuldig te handelen en daarmee te voldoen aan het egstelde in art 48 lid 1 Wjhv. Wij zien geen reden hierin verandering aan te brengen. Een informatiesetje voegen wij bij deze reactie ter informatie van de commissie.

Als aanbeveling formuleert de commissie voorts, dat de instellingsreactie bij gegrond verklaarde klachten op zodanige wijze vorm gegeven moet worden dat duidelijk wordt aangegeven op welke wijze gestreefd wordt om de klager genoegdoening te geven. Wij constateren dat u in uw uitspraak onder 17 abusievelijk de klachtencommissie de taak geeft een vervolgtraject uit te zetten. Naar onze mening is dit niet de taak van een commissie, maar van de directie in haar reactie op de (on)gegrondverklaring.

In uw aanbeveling kunnen wij ons volledig vinden. Wij zullen streven naar het zorgvuldig afhandelen van klachten. De vraag is echter wel, of bij het uitblijven van de beloofde maatregelen, dit een onderwerp is waarover bij de Provinciale Commissie geklaagd kan worden. Ons insziens is dat niet het geval. Bij het uitblijven van de maatregelen zal eerst (wederom) de interne klachtenprocedure bewandeld moeten worden (inclusief de bemiddelingsfase) Pas daarna kan weer de Provinciale Commissie benaderd worden.

In het onderhavige geval wreekte zich het feit dat de behandeling in eerste aanleg al zeer lang geleden was. De vraag of het klagen heeft geholpen kon zodoende aan de orde komen en was ook inhoudelijk gezien relevant. Dit probleem kan voorkomen worden door het opnemen in de klachtverordening van een termijn waarbinnen de klacht aan de Provinciale Klachtencommissie voorgelegd moet worden. Wij weten dat deze termijn in Brabant zes weken na de instellingsreactie op de interne klacht bedraagt. Wij doen u de suggestie deze termijn over te nemen.

Met vriendelijke groet,

H.C. van den Bosch. Hoofd Jeugdbescherming.

cc mw P en dhr Hop.

 

 

Reactie Hop op brief van Harry van den Bosch

Het leuke van Harry is dat hij klagers na het uitblijven van maatregelen na gegrond verklaarde klachten weer het klachttraject met verplichte bemiddeling in wil jagen als reactie van de instelling op gegrond verklaarde klachten. Zo werkt dat dus in de jeugdzorg. U begrijpt nu misschien waarom het een puinhoop in de jeugdzorg is. Ze doen daar niets met gegrond verklaarde klachten en stellen als oplossing voor maar weer opnieuw te gaan klagen..................

In uw aanbeveling kunnen wij ons volledig vinden. Wij zullen streven naar het zorgvuldig afhandelen van klachten. De vraag is echter wel, of bij het uitblijven van de beloofde maatregelen, dit een onderwerp is waarover bij de Provinciale Commissie geklaagd kan worden. Ons insziens is dat niet het geval. Bij het uitblijven van de maatregelen zal eerst (wederom) de interne klachtenprocedure bewandeld moeten worden (inclusief de bemiddelingsfase) Pas daarna kan weer de Provinciale Commissie benaderd worden.

Fijntjes wijs ik je op een uitspraak van de Provinciale Klachtencommissie in Noord-Brabant, de commissie waar jij zo graag naar verwijst. (137) (51)

 

 

Vervolgtraject weigering Hop als gemachtigde door Interne klachtencommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht

Sowieso was die Interne Klachtencommissie Stichting Bureaus Jeugdzorg Utrecht NIET ONAFHANKELIJK en zo partijdig als de pest voor de Stichting. In Utrecht maakte de directie van SBJU de dienst uit bij de Interne Klachtencommissie en zoiets is ONAANVAARDBAAR voor Hop. Aan deze intimidatiepraktijken van het management van SBJU ging Hop gewoon voorbij.

Hop vermoed dat onder "druk" van de provincie Utrecht de Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht vervolgens begon te weigeren de klachten van ouders die met Hop procedeerden tegen de weigering als gemachtigde van ouders bij de INTERNE KLACHTENCOMMISSIE in eerste aanleg te behandelen op de manier zoals de Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Noord-Brabant dat wel keurig netjes heeft gedaan. (137) (51) en zoals de Provinciale Klachtencommissie Noord-Holland dat ook had gedaan. (668)

De Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht heeft gekozen voor het "bemiddelingstraject". De commissie is van mening dat nadat de beslissing van Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht werd genomen om Hop te weigeren als gemachtigde zonder hoor en wederhoor na bovengenoemde klachtzaak met een lawine aan gegrond verklaarde klachten de kwestie alsnog via bemiddeling moet worden opgelost.

Procedureel achte Hop deze gang van zaken volstrekt onjuist en is de commissie was aan zet om conform de werkwijze van eenzelfde commissie in Noord-Brabant en Noord-Holland op de ingediende klachten van Hop "weigering Hop als gemachtigde"  Dit klemt des te meer omdat Harry expliciet heeft laten weten in een schrijven aan deze commissie "De vraag is echter wel, of bij het uitblijven van de beloofde maatregelen, dit een onderwerp is waarover bij de Provinciale Commissie geklaagd kan worden. Ons insziens is dat niet het geval. Bij het uitblijven van de maatregelen zal eerst (wederom) de interne klachtenprocedure bewandeld moeten worden (inclusief de bemiddelingsfase) Pas daarna kan weer de Provinciale Commissie benaderd worden."

 

Toen zelfs een kind kon begrijpen dat ook de "betere" Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht CORRUPT was geworden en koos voor het "bemiddelingstraject" zoals SBJU dat altijd graag wil en weigerde de klachten van Hop conform de wet te behandelen was het snel gedaan met de beroepen van burgers bij Provinciale Klachtencommissies in heel Nederland en dat klemt des te meer omdat in al die interne klachtencommissies bij de jeugdzorg allerlei gezinsvoogden zaten die Hop natuurlijk liever kwijt dan rijk waren om het oncontroleerbaar werken (geen afgifte contactjournaal) in stand te kunnen houden.

 

 

Hop ontving op 3 augustus 2000 een uitnodiging voor een gesprek met Bureau Jeugdzorg Utrecht "ten einde tot overeenstemming te komen over de wijze waarop u bijstand verleent in zaken van onze cliŽnten"

Hop reageerde hier niet eens op want de jeugdzorg gaat toch echt niet bij Hop uitmaken hoe hij ouders bij staat in procedures sta tegen de jeugdzorg

 

 

Op 21 februari 2001 neemt Bureau Jeugdzorg Utrecht een nieuwe beslissing inzake de weigering van Hop als gemachtigde naar aanleiding van een bezwaarschrift van Hop ingediend bij Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht

Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht

aan

J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

Kenmerk: HvdB/MC/0221-070

Onderwerp: Weigering als gemachtigde.

Geachte heer Hop,

Aanleiding voor dit schrijven is uw bezwaarschrift d.d. 23 januari 2001 tegen het feit dat wij u tot op dit moment nog weigeren als gemachtigde.

Ik roep in uw herinnering dat wij door de Provinciale Klachtencommissie Utrecht in overweging hebben gekregen met elkaar te spreken over deze kwestie. Wij hebben u daartoe omstreeks twee augustus tot twee maal toe uitgenodigd voor een gesprek. U heeft niets van u laten horen. Uw bezwaar komt ons derhalve ongegrond voor. U heeft het immers aan uzelf te wijten dat wij u nog steeds weigeren als gemachtigde.

De weg van het gesprek staat wat ons betreft nog steeds open. Wij vinden daarbij wel dat u aan zet bent. Indien u bereid bent tot overleg, verzoek ik u telefonisch contact op te nemen met mw mr. Marianne Cuypers (030-6778106) uiterlijk op 5 maart a.a. en een afspraak te maken.

Indien wij niets van u vernemen, dan houdt dat in dat wij uw bezwaarschrift afwijzen.

Hoogachtend,

De directeur van Bureau Jeugdzorg Utrecht.

Namens deze Mr. H.C. van den Bosch.

 

 

Intimidatie van klager, deel II Hop negeert opnieuw de intimidatiepraktijken van Harry van den Bosch

Beste Harry,

Jij bent een vies mannetje omdat jij probeert je intimidatiepraktijken uit je briefjes aan klagers ook op mijn persoon toe te passen. Jochie jij hebt nu niet met iemand te maken die door kinderrechters aan jouw praktijken is uitgeleverd maar met iemand die maling heeft aan jouw intimidatie. Wees blij met je beroepsverbod dat jij aan mij (Hop) hebt opgelegd want jij bent nog steeds veel te stom om te begrijpen dat het aan mij opgelegde beroepsverbod ALS EEN BOEMERANG DE KOMENDE JAREN OP HET WERK VAN BUREAU JEUGDZORG UTRECHT ZAL BLIJVEN INSLAAN omdat zelfs een kind begrijpt dat jij het mooiste voorbeeld van het tuig bent dat klagende burgers probeert te intimideren om het indienen van klachten tegen jouw organisatie te voorkomen.

Lekker handhaven dus mijn beroepsverbod Harry waarbij ik natuurlijk hoop dat het wantrouwen van burgers tegen jouw organisatie met jullie mentaliteit alleen maar groter wordt. Jullie hebben dat immers zelf over je afgeroepen......................

Lekker handhaven dus mijn beroepsverbod Harry en doe de groeten aan al je maatjes in jullie interne klachtencommissie die net als jij veel te stom zijn om maar te begrijpen dat jullie management ONBEVOEGD is om mij als belangenbehartiger te kunnen weigeren bij de interne klachtencommissie. (668)

 

 

Wat er ook van zij!

Hop werd ten onrechte geweigerd door de Interne klachtencommissie SBJU omdat de directie van SBJU ONBEVOEGD WAS HIEROVER TE BESLISSEN EN DE PROVINCIALE KLACHTENCOMMISSIE JEUGDHULPVERLENING WAS CORRUPT OM DE KLACHTEN VAN BURGERS DIE MET HOP PROCEDEERDEN INZAKE DE WEIGERING VAN HOP NIET TE BEHANDELEN ZOALS ANDERE BONAFIDE PROVINCIALE KLACHTENCOMMISSIES DAT WEL DEDEN.

Klagen tegen "jeugdzorg" is daarom een grote schijnvertoning geworden en wordt daarom door Hop gemotiveerd afgeraden!

bjz41177220 Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht, Nijenoord 2-4, 3552 AS UTRECHT,
Uitnodiging Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop
338 Laura Dekker zeilt de wereld rond en Hop wenst haar heel veel succes toe
134 Jeugdzorgmentaliteit: Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
067 Jeugdzorgmentaliteit: Ik leefde in een hel bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en toen ik jou (Hop) tegenkwam kwam ik in de hemel
270 Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten
335 Jeugdzorgmentaliteit: Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigerde afgifte contactjournaal
398 Jeugdzorgmentaliteit: Klacht gegrond tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht na klagen over gebruik van een juridisch onjuiste naam
397 Jeugdzorgmentaliteit: Record aantal klachten gegrond verklaart na intimidatie van klaagster door medewerker Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht
062 Jeugdzorgmentaliteit: Inzicht in netwerken van gesubsidieerde klachtondersteuners en hoe elkaar zaakjes toegespeeld worden
413 Jeugdzorgmentaliteit: Ten einde tot overeenstemming te komen over de wijze waarop u bijstand verleent in zaken van onze cliŽnten
211 Jeugdzorgmentaliteit: Vedivo terreur tegen Hop betekende ook het einde van alle Provinciale Klachtencommissies in Nederland
680 Jeugdzorgmentaliteit: NEP Parlement in Den Haag veranderd klachtwetgeving tegen jeugdzorg om effectief klagen te onderdrukken
PERS Persberichten van Hop over de jeugdzorgmentaliteit in Nederland doodgezwegen door het NEP Parlement in Den Haag

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten