SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiële) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiële) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

NOVACAP TULPENFRAUDE

 

Novacap verheugd dat de Alkmaarse rechtbank heeft besloten dat er voldoende gronden zijn om beslag te leggen op de vermoedelijke fraudeurs

Het beleggingsfonds uit Lisse heeft bij 53 bedrijven voor 44 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en materialen.

 

Opheffing beslagen Uitspraak rechtbank Alkmaar in kort geding op verzoek van Holland Bolroy Markt B.V., Holland Blumen Markt Holland Beheer B.V., Holand Blumen Markt HBM Holding B.V., Holland Iris Select B.V. alle gevestigd te Heiloo tegen Novacap Floralis Termijnfonds 2004 cv, Novacap Termijnfonds Beheer B.V., Novacap Agricola B.V.

LJN-nummer: AO5443  Zaaknr: 84/2004 JJ Rechtbank Alkmaar uitspraak: 11-03-2004

De voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, rechtdoende in kort geding, heeft het volgende vonnis gewezen in de zaak van:

1. de besloten vennootschap Holland Bolroy Markt B.V.;
2. de besloten vennootschap Holland Blumen Markt Holland Beheer B.V.;
3. de besloten vennootschap Holand Blumen Markt HBM Holding B.V.;
4. de besloten venootschap Holland Iris Select B.V.,
alle gevestigd te Heiloo,
5. [eiser 5],
wonende te Heiloo,
EISERS IN KORT GEDING,
procureur mr. H.B. de Regt,
advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam,

tegen:

1. de commanditaire vennootschap Novacap Floralis Termijnfonds 2004 cv;
2. de besloten vennootschap Novacap Termijnfonds Beheer B.V.;
3. de besloten vennootschap Novacap Agricola B.V.,
alle gevestigd te Lisse,
GEDAAGDEN IN KORT GEDING,
procureur mr. H.R.M. Jenné,
advocaat mr. S.J.H.M. Berendsen te Amsterdam.

Eisers worden hierna tezamen ook aangeduid als HBM; gedaagden als Novacap .


HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 8 maart 2004 hebben eisers gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Gedaagden hebben de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van gedaagden pleitnotities en van de zijde van eisers de originele dagvaarding, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.


DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

1. De uitgangspunten

1.1. Eisers houden zich bezig met het (doen) telen van - en de handel in - bloembollen, waaronder in het bijzonder vermeerdering van partijen bollen van nieuwe kwekersrechtelijk beschermde tulpenrassen. Zij exploiteren met gelieerde vennootschappen onder meer een groot aantal winkels en ettelijke groothandelsverkooppunten. In binnen en buitenland werken bij eisers ongeveer 725 personeelsleden. Alle inkoop van te verhandelen producten vindt plaats in Nederland.
1.2. Op 3 december 2003 is in staat van faillissement verklaard Sierteelt Bemiddelings Centrum B.V., hierna te noemen SBC. Deze vennootschap dreef een als commissionairsbedrijf te kwalificeren onderneming, waarbij zij tegen provisie overeenkomsten met betrekking tot partijen bloembollen tussen derden-partijen tot stand bracht. Wat betreft bemiddeling bij overeenkomsten van koop/verkoop van tulpenbollen gold zij als marktleider.
1.3. De tulpenbollenhandel werd binnen SBC mede beheerd door haar directeur [directeur]. De handel had een omvang van ongeveer 200 miljoen euro per jaar.
1.4. Novacap houdt zich bezig met de handel/beleggingen in tulpenbollen. Zij richtte daartoe een fonds op en haalde een bedrag van ongeveer 83 miljoen euro op, welk bedrag in de tulpenbollenhandel werd geïnvesteerd. Het fonds was zodanig gestructureerd dat uitsluitend bollen gekocht konden worden indien op het moment van de koop de bollen van het volgend jaar reeds verkocht waren. Om deze aan- en verkopen tot stand te brengen maakte Novacap gebruik van de diensten van SBC.
1.5. De handel vond overeenkomstig het reglement van SBC, verder te noemen het Reglement, plaats via commissionairs met gebruikmaking van zogenaamde koopbriefjes, waarna de desbetreffende koper/verkoper werd ingelicht, respectievelijk het koopbriefje werd toegezonden. Indien binnen drie dagen niet werd gereclameerd was de koopovereenkomst definitief geworden. Zowel eisers als gedaagden zijn op die manier via SBC koopovereenkomsten aangegaan.
1.6. Voor het inlichten van de partijen werd onder meer een zogenaamd mXbulb systeem ingesteld. Een partij die aangesloten was op mXbulb kreeg automatisch een mail of sms-bericht ter bevestiging van een via SBC gesloten transactie.
1.7. Volgens het Reglement, dienden de betrokken kopers vóór of op 31 oktober 2003 de koopsommen aan SBC te voldoen. Uiterlijk 12 november 2003 diende SBC deze koopsommen onder aftrek van bepaalde kosten, te voldoen aan de betrokken verkopers. SBC hanteerde daarbij de zogenaamde salderingsmethode. Voorwaarde voor het functioneren van een dergelijke methode is dat een positieve positie eerst kan worden voldaan indien de betrokken contractuele wederpartij aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de zogenaamde één op één relatie.
1.8. Na medio 2003 vond een sterk toenemende handel in tulpenbollen plaats, waarbij partijen bollen meerdere malen werden verhandeld en waarbij (grote) prijsstijgingen aan de orde waren. Voorts werd door SBC de één op één relatie losgelaten. Rond valutadatum 31 oktober 2003 heeft SBC onder meer de gelden die Novacap had ingebracht, 73 miljoen op 30 oktober 2003, doorbetaald aan diverse partijen, waaronder HBM. Laatstgenoemde ontving daardoor een bedrag van ongeveer 8 miljoen euro. Overigens werd van dat bedrag 1 miljoen euro reeds betaald (600.000,- euro op 30 oktober 2003 en 400.000,- euro op 1 november 2003) nog voordat een berekening terzake het eventuele tegoed van HBM had kunnen plaatsvinden.
1.9. Tot de kopende partijen behoorde een groep buitenlandse recent opgerichte vennootschappen, waaronder twee, Lenore Commercial Ltd (hierna te noemen Lenore) en Centre for Industrial and Economical Research LLP (hierna te noemen Cier), die uitzonderlijk veel aankopen hebben gedaan. HBM heeft aan deze vennootschappen voor ongeveer 10 miljoen euro aan bloembollen/rechten verkocht en geleverd. Betaling heeft echter niet plaatsgevonden. Partijen die handelden via SBC waren op grond van het Reglement bij Cofase verzekerd en zij werden op kredietwaardigheid gecontroleerd. Ten aanzien van de bedoelde vennootschappen was dat niet het geval. Voorts heeft HBM aan met name Cier verkocht en geleverd in 2003 met als uitgestelde valutadatum 31 oktober 2004. De door de buitenlandse vennootschappen gekochte maar niet betaalde partijen zijn wel meegenomen in de door SBC verrichte uitbetaling, waaronder die van 8 miljoen euro aan HBM.
1.10. Zodoende werd de één op één relatie verlaten, hetgeen mede ten grondslag lag aan het uiteindelijke faillissement van SBC. De rol van SBC en bij de handel betrokken partijen is in onderzoek, zowel bij de curator in het faillissement als bij justitie/belastingdienst.
1.11. Novacap heeft een aantal koopbriefjes in het geding gebracht waaruit zou kunnen worden afgeleid dat HBM via SBC ([directeur] voornoemd) aankopen van Novacap heeft gedaan, maar die volgens HBM niet verzonden "pookbriefjes" betreffen.
1.12. Novacap stelt schade te hebben geleden door de handelwijze van onder meer HBM en zij heeft ten laste van HBM conservatoir beslag doen leggen, onder meer onder de bankrelaties van HBM. Die laatste beslagen zijn inmiddels in overleg opgeheven.

2. De vordering en de standpunten van partijen

2.1. HBM vordert, samengevat, opheffing van de door Novacap ten laste van de vennootschappen en de bestuurder [eiser 5], eiser sub 5, gelegde beslagen.
2.2. Volgens eisers is er niets onrechtmatigs aan haar deelname aan de termijnhandel in bloembollen; dat de prijzen tot een hoog niveau stegen en dat Novacap kennelijk tegen een relatief hoge prijs heeft aangekocht is hen niet aan te rekenen. Bovendien heeft Novacap volgens HBM zelf de hausse veroorzaakt door in één keer een bedrag van 83 miljoen euro te pompen in een markt van slechts 200 miljoen euro per jaar. De koopovereenkomsten waarop Novacap zich beroept zijn volgens HBM valse contracten; spookcontracten die de bestuurder van SBC, [directeur] voornoemd, heeft opgemaakt zonder dat de partijen genoemd in die overeenkomsten daarvan op de hoogte waren. Volgens HBM bestaat er dan ook geen betalingsverplichting jegens Novacap . Het geld dat aan HBM door SBC is uitgekeerd betreft slechts een gedeelte van de (ver)koopsommen waarop HBM recht had. De verkopen bleken achteraf voor een gedeelte plaats te hebben gehad aan niet-solvabele partijen. De schade van HBM bedraagt hierdoor meer dan 14 miljoen euro, alles aldus HBM.
2.3. Novacap heeft de vordering bestreden. Volgens haar heeft de samenwerkende groep handelaren waartoe HBM moet worden gerekend met de komst van Novacap en de daarbij behorende betaling van 83 miljoen euro "bruto" in het vooruitzicht, de markt gemanipuleerd teneinde een zo groot mogelijk deel van de voornoemde som in handen te krijgen, waarmee HBM onrechtmatig jegens Novacap heeft gehandeld. Novacap stelt hierdoor aanzienlijke schade te hebben geleden. Novacap stelt verder dat HBM de prijzen bewust onevenredig heeft doen stijgen door onder meer het rondpompen van partijen bloembollen tussen de diverse vennootschappen van haar zelf en tot voornoemde groep behorende andere handelaren. Verder heeft HBM volgens Novacap gefraudeerd door grote partijen - onbetaald gebleven - bloembollen voor hoge prijzen te verkopen aan onduidelijke buitenlandse vennootschappen, uitsluitend met het doel om zich een positieve positie te verschaffen in het saldo aan- en verkopen bij SBC. Volgens Novacap dient HBM de koopovereenkomsten terzake waarvan koopbriefjes in het geding zijn gebracht na te komen.
2.4. Partijen hebben hun standpunten over en weer nader toegelicht, eisers mede aan de hand van de tekst van de dagvaarding en gedaagden mede aan de hand van pleitnotities en de tekst van de beslagrekesten. Voor zover nodig voor de beslissing zal op de afzonderlijke stellingen hierna uitdrukkelijk worden ingegaan.

3. De gronden van de beslissing

3.1. Uit hetgeen partijen ter zitting naar voren hebben gebracht kan worden afgeleid dat naast de eerder weergegeven uitgangspunten de volgende feiten en/of omstandigheden tussen hen vast staan.
- Novacap heeft op 30 oktober 2003 een geldbedrag van ruim 83 miljoen euro bij SBC ingebracht. Die som is door SBC zeer kort nadien uitbetaald aan diverse bollenhandelaren, waaronder een bedrag van ruim 8 miljoen euro aan HBM, deels zelfs vóór de valutadatum.
- Betaling aan HBM vond plaats doordat zij een positieve positie had ingenomen in het bij SBC gehanteerde salderingsmethode bij aan- en verkoop.
- De prijzen van de partijen bloembollen zijn in relatief korte tijd zodanig gestegen dat van een onverantwoorde speculatie kan worden uitgegaan.
- HBM, en met name de bestuurder [eiser 5], was op de hoogte van het bij SBC gehanteerde systeem van de één op één relatie en van het verlaten daarvan ten behoeve van onder meer uitbetalingen aan HBM.
- Die één op één relatie werd door SBC verlaten doordat zij koopsommen die nog niet daadwerkelijk bij haar waren betaald, wel mee rekende bij de aan de verkopers van die niet betaalde partijen bloembollen uitgekeerde bedragen, waartoe het bedrag van 8 miljoen dat aan HBM werd betaald moet worden gerekend.
- Een aanzienlijk deel van de verkopen van HBM betrof die aan onduidelijke buitenlandse vennootschappen, in ieder geval aan ondernemingen waarvan de kredietwaardigheid in onvoldoende mate was vastgesteld. In dat opzicht komt de mededeling van HBM inhoudende dat [directeur] had verklaard dat hij 15 miljoen euro aan zekerheden van die buitenlandse vennootschappen in zijn kluis had, onaannemelijk voor.
- HBM was tevens op de hoogte van het onreglementaire karakter van de door haar gesloten overeenkomsten met uitgestelde valutadatum.
- De omzet van HBM over 2003 is extreem hoog gestegen ten opzichte van de omzet over de voorafgaande jaren.
- Het tekort en het daardoor gevolgde faillissement van SBC was mede het directe gevolg van de ongedekte uitbetalingen aan onder meer HBM.
3.2. Voorts kan worden vastgesteld dat de prijzen van de partijen bloembollen in relatief korte tijd zodanig zijn gestegen dat van een onverantwoorde speculatie kan worden uitgegaan en dat HBM behoorde tot de handelaren die zich zeer intensief met deze handel bezig hielden. Ofschoon in het algemeen ervan kan worden uitgegaan dat in het actief beleggen in bloembollen alsmede met de handel daarin geen onrechtmatigheid schuilt, kunnen bij een handel als hiervoor geschetst en zeker die waarbij ongedekte uitbetalingen worden gedaan en geaccepteerd, deelnemers aan die handel op onrechtmatige wijze worden gedupeerd.
3.3. Novacap beroept zich op een dergelijke positie en gelet op de hiervoor genoemde vaststaande feiten kunnen haar bedenkingen en standpunten en aldus haar vordering die zij aan de beslagen ten grondslag heeft gelegd niet bij voorbaat als onjuist en/of als ondeugdelijk worden aangemerkt. Een verder onderzoek naar die feiten in een bodemprocedure is echter noodzakelijk. Daarbij zal ook aan de orde kunnen komen de - bestreden - stelling van Novacap ten aanzien van de in het geding gebrachte koopbriefjes waaruit koopovereenkomsten tussen Novacap en HBM zouden kunnen worden afgeleid. HBM heeft de echtheid van die briefje bestreden en het moet haar worden toegegeven dat vraagtekens vooralsnog op zijn plaats zijn. Zo heeft de curator van SBC kort na zijn aantreden als bewindvoerder een schrijven gezonden aan de diverse partijen bij de bloembollenhandel met de vraag of zij instemden met de koopovereenkomsten zoals die op diverse koopbriefjes waren aangetroffen. Een deugdelijke administratie blijkt niet uit dit verzoek. Verder heeft kennelijk [directeur] verklaard dat hij een of meer koopbriefjes valselijk heeft opgemaakt, omdat problemen ontstonden door de ontspoorde prijzen. Tenslotte is nu nog onduidelijk of ter zake van de hier aan de orde zijnde zes koopovereenkomsten bevestiging per email heeft plaatsgevonden. Novacap heeft haar standpunt omtrent de gebondenheid van HBM aan de overeenkomsten derhalve nog zeker niet bewezen. Evenmin kan echter reeds nu van de ondeugdelijkheid van haar standpunt worden uitgegaan. De voorzieningenrechter neemt daarbij nog in aanmerking, dat tussen partijen vast staat dat de door SBC gehanteerde werkwijze met betrekking tot de niet door partijen ondertekende koopbriefjes gebruikelijk was en tevens in overeenstemming met haar reglement.
De gevolgtrekking uit het voorgaande is dan ook dat nader onderzoek in een bodemprocedure noodzakelijk is, zowel ten aanzien van de grondslag van het beslag van 1 maart 2004 (wanprestatie van Holland Bolroy Markt B.V.) als ten aanzien van de grondslag van het beslag van 2 maart 2004 (onrechtmatige gedragingen van HBM).
3.4. Die laatste gevolgtrekking leidt niet tot opheffing van de beslagen. Daarvoor is gelet op hetgeen hiervoor onder 3.1, 3.2 en 3.3 is overwogen geen plaats. Wel zullen de beslagen die direct de dagelijkse bedrijfsvoering van HBM aangaan worden opgeheven, omdat voldoende aannemelijk is geworden dat de desbetreffende gelden nodig zijn voor een adequate bedrijfsvoering, hetgeen overigens ook in het belang van Novacap moet worden geacht. Nu de beslagen op de bankrekeningen al door Novacap zelf zijn opgeheven zal de hierna bevolen opheffing zich beperken tot het beslag onder de belastingdienst en het beslag op de kwekersrechten. Aan het totaal der te verbeuren dwangsommen zal een maximum worden verbonden.
3.5. Een verbod tot het opnieuw leggen van beslagen op tegoeden van HBM wordt afgewezen. Novacap kan immers, indien nieuwe feiten aan het licht komen, het recht op het treffen van conservatoire maatregelen niet bij voorbaat worden ontzegd.
3.6. Nu partijen over en weer in het gelijk en in het ongelijk worden gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de wijze als hierna gemeld.


DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- veroordeelt Novacap om de ten laste van HBM gelegde beslagen onder de Staat der Nederlanden/De Belastingdienst, zoals genoemd in punt 13 van het beslagrekest van 1 maart 2004 alsmede in punt 33 van het beslagrekest van 2 maart 2004 en het beslag op de kwekersrechten zoals genoemd in punt 29 van het beslagrekest van 2 maart 2004, binnen 24 uren na betekening van dit vonnis op te heffen, op verbeurte van een dwangsom van 500.000,- euro per overtreding en een dwangsom van 100.000,- euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van 10.000.000,- euro;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- weigert de meer of anders gevorderde voorzieningen;

- compenseert de kosten van het geding in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.


Gewezen door mr. P.H.B. Littooy (32), voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 maart 2004 in tegenwoordigheid van J.J.M. Jeurissen, griffier.

 

Waarom is er op 28 januari 2005 maar één uitspraak inzake Novacap in de complete databank van de Nederlandse rechtspraak te vinden?

Onderbouwing 280105:

Gezocht op:

Printbare versie

zoektekst: "Novacap"

Er is één uitspraak die voldoet aan uw zoekcriteria.

1.

LJN: AO5443, Rechtbank Alkmaar, 84/2004 JJ

Datum uitspraak:

11-03-2004

Datum publicatie:

11-03-2004

Rechtsgebied:

Civiel overig

Soort procedure:

Kort geding

Inhoudsindicatie:

Beslagen door beleggingsfonds gelegd onder tulpenbollenkwekers/handelaren slechts gedeeltelijk opgeheven.

Wie kan mij uitspraken met als zoekcriteria Novacap toesturen om de beslissingen van rechters inzake Novacap op internet met een norm te analyseren en over de werkwijze van de rechtspraak inzake Novacap actueel op basis van rechtbankuitspraken te berichten gelinkt aan de naam van de betrokken rechter zodat de volgende partijen nog beter kunnen procederen op basis van de kennis die op deze site in informatie is omgezet om die informatie weer in kennis om te zetten.

 

Novacap verheugd dat de Alkmaarse rechtbank heeft besloten dat er voldoende gronden zijn om beslag te leggen op de vermoedelijke fraudeurs

Bloembollen Visie en Noord-Hollands Dagblad. Directeur J. Franken van Novacap Floralis is verheugd over het vonnis van de beslaglegging in de bollenzaak, dat donderdag is uitgesproken door de rechtbank van Alkmaar. Voorzieningenrechter P.H.B. Littooy (32) vonniste dat de beslagen die de dagelijkse gang van zaken bij het Heilooër bollenbedrijf HBM raken, opgeheven moeten worden. Alle overige beslagen blijven gehandhaafd. ,,Dat zijn de beslagen op onroerend goed, privé-rekeningen, aandelen van vennootschappen, enzovoorts'', aldus Franken. Zij had eerder al besloten om de beslagleggingen die met de adequate bedrijfsvoering te maken hebben, vrij te geven. ,,Maar ook de inhoudelijke motivering van de rechter stemt ons zeer positief over de kansen van de procedures'', vindt Franken., De rechter vond dat HBM ook een aanzienlijk deel van partijen bloembollen had verkocht aan onduidelijke buitenlandse vennootschappen waarvan de kredietwaardigheid onvoldoende was vastgesteld. Anderzijds stelde hij dat Novacap nog niet heeft kunnen bewijzen dat HBM aan ter zake zijnde overeenkomsten is gebonden. Hij oordeelde dan ook dat in een aantal onderdelen nader onderzoek in een bodemprocedure noodzakelijk is, zowel ten aanzien van een beslag dat op 1 maart is gelegd ('wanprestatie' HBM) als dat van 2 maart ('onrechtmatige gedragingen' HBM). In een officiële reactie op de extra nieuwsbrief van BloembollenVisie die gisteren op internet is verschenen, laat Novacap weten het niet eens te zijn met de weergave van het vonnis in dit bericht. De interpretatie van Novacap luidt als volgt: "Maandag j.l. was een eerste opheffings kort geding van één van de vermoedelijke fraudeurs (tevens koper van het fonds) tegen Novacap Floralis. De rechter heeft vandaag vonnis gewezen en ten gunste van Novacap besloten zodat de beslagen op het onroerend goed mogen blijven liggen. Alleen beslagen in het kader van de dagelijkse bedrijfsvoering , n.l. op de bedrijfsrekeningen (die al vrijgegeven waren) en de vordering op de fiscus moeten opgeheven worden. De rechter heeft zelfs gesteld dat: "..de handel zoals geschetst, en zeker die waarbij ongedekte betalingen worden gedaan (j.f.: door SBC) (Rechtercommissaris Unger) (40) en geaccepteerd (jf: door ‘HBM’), deelnemers aan die handel onrechtmatig kunnen worden gedupeerd (jf: fonds)". Wij zijn verheugd dat de rechter heeft besloten dat er voldoende gronden zijn om beslag te leggen op de vermoedelijke fraudeurs. We hadden reeds verwacht dat de dagelijkse bedrijfsvoering doorgang moest vinden en hadden, reeds voor het geding, de rekeningen vrij gegeven. Ook de inhoudelijke motivering van de rechter stemt ons zeer positief over de kansen van de procedures". Tot zover deze reactie van Novacap Floralis Termijnfonds Beheer BV. De redactie van BloembollenVisie wijst er met nadruk op, dat in het bericht zoals dat gisteren in de extra nieuwsbrief is verschenen bewust gekozen is voor een letterlijke vermelding van de beslissing van de voorzieningenrechter zonder daarbij verder in te gaan op inhoudelijke zaken. Uit het rechterlijke vonnis blijkt overduidelijk dat de rechtbank Novacap veroordeeld heeft tot opheffing van de beslagen op de belastingdienst en de kwekersrechten. Conform het principe hoor en wederhoor hebben we niettemin gemeend Novacap de ruimte te bieden om haar zienswijze kenbaar te maken.

 

Briesend van woede zaten ze in de Alkmaarse rechtbank. Vijftien betrokken bloembollenkwekers woonden gisteren de zitting bij waarmee ze een einde wilden maken aan het beslag op hun bezittingen.

Noord-Holland Dagblad. Van onze verslaggever Jan Vriend. Briesend van woede zaten ze in de Alkmaarse rechtbank. Vijftien betrokken bloembollenkwekers woonden gisteren de zitting bij waarmee ze een einde wilden maken aan het beslag op hun bezittingen. Onopvallend waren ze opvallende verschijningen in de rechtbank. Want in het gebouw van stropdassen en gepoetste schoenen, keken ze even naar werkershanden in truien. De beslaglegging op bezittingen van bloembollenbedrijven is gestoeld op oneerlijke gronden en moet daarom meteen worden opgeheven. Met dat betoog probeerde advocaat A. van Hees de rechtbank te overtuigen het 'bollenbeslag' door beleggingsfonds Novacap Floralis ongegrond te verklaren. Het beleggingsfonds uit Lisse heeft bij 53 bedrijven voor 44 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en materialen. Novacap probeert hiermee af te dwingen dat de bollentelers koopcontracten nakomen die volgens het bedrijf zijn gesloten. De bollentelers ontkennen echter dat er koopcontracten zijn en stellen dat Novacap met 'spookbriefjes' schermt. Novacap op zijn beurt beschuldigde de telers er gisteren van op grote schaal fraude te plegen met gefingeerde transacties en schimmige buitenlandse vennootschappen. Advocaat S. Berendsen van Novacap: ,,Op alle fronten is hier sprake van doorgestoken kaart.'' In dat licht paste het volgens hem ook om te sjoemelen met de Novacap-contracten. Om zijn verhaal te staven vertelde hij de rechtbank dat de FIOD bezig is met een grootschalig onderzoek waarbij de hele bollenbranche tegen het licht wordt gehouden. Het 'bollenbeslag' is een staartje van een fraudeaffaire met bollenbemiddelingsbureau SBC uit Lisse, dat inmiddels failliet is. (Rechtercommissaris Unger) (40) De curator trof in de boedel van SBC onder meer koopcontracten aan waar de betrokken partijen niets van afweten. Volgens de betrokken bloembollenkwekers gaat het om nepcontracten. Koopbriefjes. Over wat de curator wel of niet had aangetroffen en over al dan niet verzonden koopbriefjes, vertelden de advocaten gisteren verschillende verhalen aan de rechtbank. En ook over de geldigheid van koopcontracten hadden ze verschillende lezingen. Als er niks is getekend, kan er volgens de advocaat van Novacap toch nog wel sprake zijn van een overeenkomst. Berendsen schetste een troebel beeld van de bollenbranche: ,,Het stinkt aan alle kanten. Er is geld weggesluisd en ze werken met schimmige postbusvennootschappen in Engeland.'' In die wereld van 'obscure structuren', leek het niet vreemd om te rommelen met koopcontracten, zo schetste hij. Met niet in te houden woede reageerden de bollenkwekers op de tribune op die beweringen. Hoongelach wisselde gebrom af. ,,Het is toch erg'', riep één van hen toen de beweringen hem te bar werden. Hun advocaat Van Hees probeerde de rechtbank ervan te overtuigen dat Berendsen volgens hem onzin verkocht. In korte bewoordingen legde hij uit dat de zogenaamde megawinsten die Berendsen bij zogenaamde neptransacties had ontdekt simpel te weerleggen waren. De rechter doet donderdag uitspraak.

 

Bollensector vleugellam door beslagen

Noord-Hollands Dagblad. Van onze verslaggevers. Anna Paulowna, Beleggingsfonds Novacap Floralis uit Lisse heeft bij 53 bloembollenbedrijven beslag laten leggen op bankrekeningen en goederen. Tachtig procent van de bedrijven komt uit Noord-Holland. Met de beslagleggingen is in totaal 44 miljoen euro gemoeid. De bedrijven zijn door deze actie vleugellam gemaakt. Novacap wil volgens een ingewijde bereiken dat de bedrijven door hen betwiste bloembolbestellingen op basis van nepbestellingen ('spookbriefjes') afnemen. De betrokkenen houden de kaken stijf op elkaar. Maar volgens welingevoerde kringen wil in ieder geval één van hen het beslag op zijn bedrijf komende week via een kort geding van tafel zien te krijgen. Het beslag heeft alles te maken met de fraudeaffaire die eind vorig jaar aan het licht kwam bij het inmiddels failliete bollenbemiddelingsbureau SBC (Rechtercommissaris Unger) (40), ook uit Lisse. Novacap Floralis investeert in de ontwikkeling van nieuwe soorten tulpenbollen. Het beleggingsfonds kocht tulpenbollen in de veronderstelling dat SBC daar een koper voor had geregeld. Vorig najaar deed Novacap aangifte van oplichting door SBC, nadat een nepkoopcontract was ontdekt. De curator trof daarna in de boedel van SBC veel 'spookbriefjes' aan. Dit zijn aan- en verkoopcontracten voor bloembollen, waar de betrokken partijen niets van afweten. De bollentelers vinden dat ze geen nepcontracten hoeven na te komen, maar Novacap denkt daar duidelijk anders over. Omdat de sommaties om de spookcontracten na te komen werden genegeerd, heeft Novacap nu beslag laten leggen op de bankrekeningen en goederen. Volgens een ingewijde wil het fonds daarmee voorkomen dat het in augustus blijft zitten met een grote voorraad bloembollen zonder koper. Dat zou een enorme financiële strop voor Novacap zijn, dat tientallen miljoenen in de bollen heeft geïnvesteerd. J. Franken van Novacap wilde gisteren niet veel over de kwestie kwijt. Zij belooft volgende week een uitgebreider persbericht. Branchevereniging KAVB heeft inmiddels een telefoonnummer ingesteld voor bollenbedrijven die met beslaglegging zijn geconfronteerd. Samen met de ondernemers gaat de KVAB bekijken welke stappen mogelijk zijn. Voorzitter J. Langeslag maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de beslaglegging voor de betrokken bedrijven. ,,De bollentelers kunnen niets meer doen. De beslaglegging leidt ertoe dat de bedrijfsvoering wordt platgelegd. Het is heel ingrijpend.''

 

Beslaglegging baart bollensector grote zorgen

Noord-Holland Dagblad. De eigenaren vandiverse grote bollenbedrijven uit de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en de regio Alkmaar zitten met de handen in het haar. Door de beslaglegging op hun bankrekeningen en goederen staat hun bedrijfsvoering flink onder druk. Directeur E. van Dam van het bedrijf Triflor uit Niedorp, vindt de actie van Novacap 'schandalig, te belachelijk voor woorden'. Op de lijst van bedrijven die met beslaglegging zijn geconfronteerd, staan bekende namen. Behalve Triflor uit Niedorp, zijn bijvoorbeeld ook Van de Wereld World Flower BV en Kesteloo Bloembollen BV uit Breezand de dupe. Van de Wereld en Kesteloo willen geen reactie geven op de beslaglegging. E. van Dam, directeur van Triflor, zegt desgevraagd dat zijn bedrijf niet stil ligt. Bij het bedrijf werken vijftig personen, de helft van dat aantal is in vaste dienst. Zijn hoop is nu gevestigd op het kort geding dat een collega-gedupeerde tegen Novacap heeft aangespannen. Die zaak dient naar verluidt komende week. Bij branchevereniging KAVB stromen inmiddels de aanmeldingen binnen van gedupeerde bollenboeren. J. Langeslag, algemeen voorzitter van de KAVB, had gistermiddag nog geen overzicht van het aantal aanmeldingen. ,,Wat we nu gaan doen is analyseren waar de beslaglegging op gebaseerd is en of de argumenten valide zijn. Ik weet dus niet of het allemaal terecht is en hoe snel de beslagen kunnen worden opgeheven.'' De voorman van de bollenboeren zegt zich grote zorgen te maken over de gevolgen die de beslagleggingen hebben op de bedrijfsvoering van de betrokken telers. ,,De bollentelers kunnen niks meer doen. De beslaglegging leidt ertoe dat de bedrijfsvoering wordt platgelegd. Het is allemaal heel ingrijpend.'' Over het effect van de beslagleggingen op het imago van de bollensector ligt Langeslag niet echt wakker. ,,Het grootste risico dat de bedrijven lopen, is dat ze geen uitgaven kunnen doen om hun gewassen te verzorgen. Dat kan een enorme schadepost opleveren. Dit is een uitermate slechte actie van Novacap, een actie die diep ingrijpt in de bedrijfsvoering.'' Wethouder S. Steenbergen van Anna Paulowna zegt desgevraagd dat de gemeente geen partij is in het conflict tussen de bollenboeren en het beleggingsfonds. ,,Ik maak me wel ernstige zorgen, omdat de bollensector de economische dobber is waar Anna Paulowna op drijft. Als daar door allerlei oorzaken de klad in komt, is dat schadelijk voor de gemeente.''

 

 

Project 421 Novacap tulpenfraude voorbeeld uitgangsformule Censuur in Nederland en Groep Hop
Novacap Floralis Termijnfonds 2004 cv, Novacap Termijnfonds Beheer B.V., Novacap Agricola B.
V.
221 Holland Integrity Group (HIG) heeft met medewerking van het OM tapverslagen gekregen van
verdachten met hun advocaten, erkenden gisteren de officier van justitie
140 Slachtoffers tulpenfraude verliezen alles
421 Novacap Tulpenfraude, de extra betaling van Novacap aan SBC
314 Novacap Tulpenfraude FAILISSEMENTSVERSLAG NR. 3 (2e tussentijds verslag) F04/144, F04/145 en F04/146
v.o.f. Firma J. Visser & Zonen en W.P.M. Visser Bloembollen B.V. en P.J.M. Visser Bloembollen B.V.
op verzoek van Holland Bolroy Markt B.V., Holland Blumen Markt B.V. en Holland Iris Select B.V., alle te Heiloo
167 Openbare verslagen curator SBC Gegevens failliet Sierteelt Bemiddelingscentrum B.V. en Stichting Derdengelden SBC
113

MX BULB was toegankelijk voor abonnees en alle SBC medewerkers.Van de Poll had alleen maar verstand van bollen en wilde zekerheid over de betrouwbaarheid van dit systeem en liet een computerbedrijf een rapport maken over MX BULB. De systemen bleken zo lek als een mandje en men kon zelfs koopbriefjes, prijzen en kilos aanpassen, verhogen of wijzigen

223 Heeft bank (HBU) weleens een veel grotere rol gespeeld kan hebben dan tot nu toe is aangenomen per slot van rekening hebben zij 49 mln. gefinancierd op lucht (portefeuille sbc) wanneer ze dit gecontroleerd hadden was dit direkt duidelijk geworden ook heeft bijna iedereen die hier gefinancierd is de toezegging gekregen dat de portefuille bij sbc gecontroleerd zou worden
260 Wie kent de namen van de partijen waarmee Novacap tulpenfonds een "settlement-agreement" is overeengekomen en wie heeft een kopie van die "settlement-agreement" en een kopie van de beschikking van die engelse rechter?
274 Is het stellen van betalingszekerheid strafbaar als achteraf die betalingszekerheid door dezelfde steller als "LETTER OF COMFORT" wordt betiteld?
402

Novacap verheugd dat de Alkmaarse rechtbank heeft besloten dat er voldoende gronden zijn om beslag te leggen op de vermoedelijke fraudeurs. Het beleggingsfonds uit Lisse heeft bij 53 bedrijven voor 44 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en materialen.

   

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: Één mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiënteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coöperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar Justitiële Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.