CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Verzoek (404) aan LBIO om terugbetaling teveel of ten onrechte betaalde ouderbijdrage

Landelijk Buro Inning Onderhoudsbijdragen, t.a.v. de directeur van het LBIO
Postbus 8901,
3009 AX Rotterdam.

Plaats/datum: .............................................................................................. 

Naam minderjarige: ....................................................................................... 

Zaak/Beschikkingnummer:............................................................... dagtekening beschikking........................................

Geachte heer/mevrouw, 

Dit modelverzoek 404, bij het LBIO bekend, is gratis op internet gezet door de heer J. Hop te Ermelo voor degene die niet gewend is om brieven te schrijven of formulieren in te vullen. Uitgangspunt is dit modelverzoek en modelbezwaar juridisch en zakelijk zo goed mogelijk op papier te zetten zodat het LBIO op dit VERZOEK 159 snel en gemakkelijk EEN BESLUIT kan geven om de rechtstreekse communicatie tussen burger en LBIO te verbeteren. 

Ondergetekende VERZOEKT LBIO om terugbetaling teveel of ten onrechte betaalde ouderbijdrage

met ingang van:................................................................................................(Datum)

omdat er sprake is van gewijzigde omstandigheden te weten:  

O Ondergetekende heeft geen financiŽle draagkracht om een LBIO bijdrage te betalen. 

O Ondergetekende is een ALLEENSTAANDE OUDER MET UITKERING waarvan de uitkering na UHP bovenstaande kind naar beneden is bijgesteld en heeft om die reden geen financiŽle draagkracht om een LBIO bijdrage te betalen. 

O Ondergetekende ontvangt geen kinderbijslag voor bovengenoemde minderjarige vanaf........................................(Datum)

O In de (LBIO) beschikking staat dat het kind geplaatst is in een pleeggezin. Dit is onjuist! Ondergetekende wil hiervan een BEWIJSSTUK zien.

O In de (LBIO) beschikking staat dat het kind geplaatst is in een JJI. Dit is onjuist! Ondergetekende wil hiervan een BEWIJSSTUK zien.

O In de (LBIO) beschikking staat dat het kind geplaatst is in een ResidentiŽle Voorziening. Dit is onjuist! Ondergetekende wil hiervan een BEWIJSSTUK zien.

O De minderjarige woont bij haar/zijn MOEDER vanaf........................................(Datum)

O De minderjarige woont bij haar/zijn VADER vanaf........................................(Datum)

Ondergetekende VERZOEKT om toezending van

x afschrift compleet dossier m.b.t. het bovengenoemde zaak/beschikkingnummer?

x wil zijn gronden voor dit bezwaarschrift aanvullen na ontvangst van een compleet dossier m.b.t. het bovengenoemde zaak/beschikkingnummer.

BESLISTERMIJN EN DWANGSOM BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN. Ondergetekende in overweging heeft genomen hebben, dat het wenselijk is belanghebbenden doeltreffendere rechtsmiddelen te bieden tegen het niet tijdig nemen van een besluit door een bestuursorgaan stelt ondergetekende hierbij het betreffende bestuursorgaan in gebreke en zal de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen conform de wet dwangsom in werking getreden vanaf 2 oktober 2009. Toelichting: (615)

Overheidsdienst en overheidsdienaar of burgerdienst en burgerdienaar? (20) (288) Gelet op het spoedeisende belang in deze zaak wordt verzocht wordt binnen 14 dagen na dagtekening op dit VERZOEK een BESLUIT te nemen? Onder uw BESLUIT de juridisch juiste beroepsmogelijkheden, binnen welke termijn waar bezwaar gemaakt kan worden tegen uw BESLUIT met vermelding van de juridisch juiste naam, initialen,titel en functie van de persoon die op dit VERZOEK met een BESLUIT heeft beslist.

Handtekening :

Naam :

Adres :

Woonplaats :

 

 

Ouders BOYCOT de Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die IsraŽl hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na het ONDERONSJE met BARRAU om Leenders/Nienhuis uit het GEZAG te zetten.

 

CENSUUR IN NEDERLAND ©    Groep Hop ©    Boycot RvdK    NBG    BSC    Modelbrief 91    Modelbrief 465    Oorlog op de Veluwe: (340) (425) (459) (379)    FarizeeŽrs gesignaleerd!
Het verzet op internet begon op de Veluwe in 1997 (1) (16) en daar waren ze bij de rechtbank Zutphen niet zo blij mee. (12) (95) (710)
(Wraking, naam en nevenfuncties rechters)


095
466
509
118

LBIO/RvdK/Rechtersleger: "Kinderen gaan naar moeder of UHP en vader proberen we financieel kapot te maken"

467 LBIO en wat iedereen behoort te weten over de mentaliteit bij het LBIO LBIO ook na UHP van (al) uw kinderen blijven we proberen ouders financieel kapot te maken. Dat kan je het leven kosten! LBIO ouder(s) controleer altijd welke persoon van welke instelling uw kind bij de gemeente heeft uitgeschreven Bezwaarschrift tegen BESLUIT (490) gemeente om uw kind UIT TE SCHRIJVEN
125
Verzoekschrift aan de gemeente om uw kind weer IN TE SCHRIJVEN met jurisprudentie Nienhuis/Leenders tegen Rheden LBIO, UHP & Ouderbijdrage u dient DIRECT een BEZWAARSCHRIFT een ONJUIST BESLUIT (490)  LBIO om geld te vorderen
092
LBIO, UHP & Ouderbijdrage Na ontvangst COMPLEET LBIO dossier wordt BEZWAARSCHRIFT 118 nader toegelicht
159
LBIO, UHP & Ouderbijdrage Verzoek aan LBIO inning (met) terugwerkende kracht te stoppen. Gewijzigde omstandigheden!
404
LBIO, UHP & Ouderbijdrage Verzoek aan LBIO om terugbetaling teveel of ten onrechte betaalde ouderbijdrage