SLAVERNIJ IN NEDERLAND ©


(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Jongerenraad Ermelo
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)

 

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

 


(405) Beginletter L

 

ACTUEEL
Check nevenfuncties bestuurders/BSC gemeenten beginletter L.
Indien informatie ontbreekt en/of bij bestuurders niet klopt gaarne onverwijld redacteur informeren!

 

Mw. M. (Margreet) Horselenberg (PvdA) (01-12-1950) burgemeester gemeente Lelystad per 01-02-2006
Lid bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Voorzitter SAMIJ-regeling (Samenwerkingsregeling IJsselmeergebied)
Voorzitter Raad van Toezicht SBBF (Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Flevoland)
lid Stuurgroep Waterrand
wnd. lid VNG-commissie Europa en Internationaal
lid bestuurscommissie Brandweer Veiligheidsberaad
lid bestuurlijke werkgroep brandweer van het College voor Arbeidszaken
lid Stuurgroep Luchthaven
Bron 31-12-2011 website gemeente Lelystad. Aanleiding uitwerken nevenfuncties problemen met afhandeling verzoek 381
bestuurslid AB Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing
lid Comité van aanbeveling Stichting InPetto
korpsbeheerder regiopolitie Flevoland
plv. bestuurslid GR Hulpverleningsdienst Flevoland
AANDACHTSVESTIGING VERZOEK 381
Wat zijn de doorlooptijden na het indienen van verzoeken 381 bij burgemeester mw. M. Horselenberg?
Antwoord: Tenminste 30 dagen in 2011.
Antwoord: Geen ontvangstbevestiging binnen 30 dagen van verzoek 381
Deze PVDA burgemeester is er eentje van het soort burgemeesters die burgers niet serieus neemt maar alleen aan haar eigen inkomen denkt!
Deze behoort geen burgemeester van Lelystad te zijn en al helemaal geen korpsbeheerder omdat na 30+ dagen geen actie ondernomen wordt op verzoek 381.
AANDACHTSVESTIGING GEGEVENS UIT HAAR VERLEDEN
(638)Bestuurslid Gelders Genootschap
Wethouder van Zaanstad
september 2000 burgemeester van Doetinchem.
In 2005 volgde haar herbenoeming, nadat Doetinchem gefuseerd was met Wehl. Deze herbenoeming gaf nog problemen. De gemeenteraad had namelijk (tegen de gewoonte in) bij de vacature voor de nieuwe gemeente niet aangegeven dat de zittende burgemeester meesolliciteerde en dat de gemeenteraad niet door wilde gaan met Horselenberg. Toen uiteindelijk bleek dat er buiten Horselenberg niemand gesolliciteerd had, werd ze na de nodige politieke rellen (met onder andere een afsplitsing van de plaatselijke PvdA-fractie tot gevolg) alsnog benoemd.

 

 

Mw. P.H.M. Jacobs-Aarts, GEEN LID VAN POLITIEKE PARTIJ!, waarnemend burgemeester gemeente Laarbeek
Voorzitter geschillencommissie personele aangelegenheden gemeente Zaltbommel
lid hoor- en adviescommissie provincie Noord-Brabant (voorzitter kamer 2)
lid bezwarencommissie gemeente Boxtel, voorzitter Stuurgroep MEROS
lid visitatiecommissie SRE, voorzitter reconstructiecommissie Boven-Dommel
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. dr. J.J.P.M. Gilissen (PvdA)Burgemeester gemeente Laarbeek GOG18-05-2010
NEVENFUNCTIES
SRE: Lid regioraad, Commissie van advies voor bestuurlijke organisatie, voorlichting, representatie
Regionaal college (politie): Lid Regionaal College,
Voorzitter commissie financien
Lid Stuurgroep Veelplegers.
Veiligheidsregio: Lid Dagelijks bestuur Veiligheidsregio, Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio
Lid bestuurlijk overleg Raad voor de Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid
Voorzitter Stichting Solidariteitsfonds
Voorzitter Jeugdgemeenteraad Laarbeek
Lid bestuurlijk provinciaal resp. regionaal handhavingsoverleg
Lid Platform De Peel
Lid College van Advies, Merletcollege Cuijk
Voorzitter Stichting Dialectwoordenboek gemeente Gennep
Lid Stichting Cultureel Erfgoed Laarbeek
Voorzitter sociaal-democratische bestuurders provincie Noord-Brabant
Lid College van Toezicht, De Combinatie, Eindhoven
GOG18-05-2010

Mw. W.C. Doorn-van der Houwen (CDA) Burgemeester gemeente Landerd
Lid AB Veiligeheidsregio Brabant Noord (politie,brandweer, GHOR, meldkamer)
Lid AB Regionaal Ambulancevervoer
Lid AB Streekarchief BHIC
Lid commissie financien regionale brandweer
Voorzitter burgemeesterskring Brabant-Noord-Oost
Bron 27-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Werkvoorzieningschap IBN
Brabants Kenniscentrum Ouderen
Voorzitter welstandcommissie Noord-Brabant

Dhr. mr. L.H.F.M. Janssen (PvdA)burgemeester Gemeente Landgraaf
Alternerend voorzitter/vice-voorzitter Werkgemeenschap Grensland Kreis Heinzberg-Limburg
Bestuurslid stichting Landrychow
Bestuurslid Vegal
Lid Bestedingscommissie stichting Abel
Lid Raad van Toezicht Huis voor de Kunsten Limburg
Voorzitter GR Brandweer Parkstad Limburg
Voorzitter raad van commisarissen Nazorg Limburg BV
Voorzitter Stichting Wielerpromotie Landgraaf
Bron 27-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. B.J. Mewe(PvdA) burgemeester gemeente Landsmeer
Lid algemeen en dagelijks bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
Lid algemeen en dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Lid van het Regionaal College Politie
Lid van het algemeen en dagelijks bestuur tevens vice-voorzitter van het Recreatieschap het Twiske
Lid van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Landschap Waterland
Lid van het algemeen bestuur van de Stichting Laag Holland
Lid van de Stuurgroep Ilperveld
Lid van de Bestuurscommissie Groengebied Purmerland
Lid van het bestuur van Halt Zaanstreek-Waterland
Voorzitter Stichting Tamsarya Amsterdam
Bron 18-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. J.F.N. Cornelisse (CDA) gemeente Langedijk
Nevenfuncties
Voorzitter 4 mei comité
Lid Brandweercommissie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord, lid Algemeen bestuur
Politieregio Noord-Holland-Noord, lid
Samenwerkingsverband Noord-kennemerland, lid Dagelijks Bestuur
Comité ter ondersteuning Museum Broekerveiling voorzitter
Lid van de subcommissie Gemeentelijke Plannen van de PPC VNGNH CDA-commissie kandidaatstelling Statenverkiezing 2007

Dhr. E.H. van Vliet Burgemeester Gemeente Lansingerland
Lid dagelijks bestuur Stadsregio Rotterdam, portefeuille Groen en Milieu
Lid algemeen bestuur Stadsregio Rotterdam
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Lid algemeen bestuur Schadevergoedingsschap HSL-Zuid
Lid dagelijks bestuur Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Lid stuurgroep Greenport(s) Nederland
Lid Regionale Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid
Ambassadeur Vrienden van Berkel Roparun
Adviseur CAIW (beëindigd december
Voorzitter stichting Skills Nederland
Comité van Aanbeveling Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
Lid Regieraad Bouw Regio Randstad
Voorzitter dagelijks bestuur Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Bleizo
Bron 27-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. E.J. Roest (D66) Burgemeester gemeente Laren
Lid Gewestraad van het gewest Gooi en Vechtstreek
Lid Algemeen bestuur Stichting Gooisch Natuurreservaat
Lid Bestuur Stichting Gooisch Politiek Café
Lid Commissie beleid en strategie politie Gooi- en Vechtstreek
Lid Commissie gemeentefinanciën en belastingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voorzitter Stichting Geit intocht Laren
Commissaris Raad van Commissarissen van woningstichting Goede Stede te Almere
President Stichting Euroclio (conférence permanente Europiéeenne des Associations de Professeurs d´Historie)
Lid Raad van Toezicht Europese structuurfondsen, landsdeel Oost
commissaris Tomingroep Commissaris Singer Memorial Foundation (museum en theater)
Voorzitter van de adviescommissie voor de podiumkunsten in zijn provincie
Roest is lid van het bestuur van het Prins Bernard Cultuurfonds
Roest is partij-politiek actief als landelijk voorzitter van de bestuurdersvereniging van D66
lid van het dagelijks bestuur van het Goois Natuurreservaat
lid van de stuurgroep "Heel de Heuvelrug"
Vice voorzitter van de gemeenschappelijke regeling BEL
portefeuillehouder brandweerzaken en als zodanig belast met de regionalisering van de Brandweer Gooi en Vechtstreek
Voorzitter van de stuurgroep die is belast met het uitvoeringsprogramma ter verbetering van de bereikbaarheid van de stad Hilversum en in het bijzonder het Mediapark
lid van de coördinatiecommissie Regionale Samenwerking Amsterdam
Lid van de Commissie beleid en strategie van de politie Gooi en Vechtstreek
Lid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Lid van de raad van advies van Museum Hofland
Voorzitter van de Stichting Geitintocht Laren
Lid van de commissie van aanbeveling St. Zomerconcerten St. Francis Hospital
Beschermheer RK Harmonie van Sint Jan
Ambassadeur Stichting Race 4 Kids
Bron 25-07-2011 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Dhr. B.C. Hoekstra(VVD) Burgemeester gemeente Leek
Voorzitter Dijk Weering Fonds
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Regio Centraal Groningen
Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg
Algemeen bestuurslid Eems Dollard Regio (EDR)
Lid Driehoeksoverleg basiseenheid
Voorzitter Nederlandsc Basketbal Bond
Voorzitter rayonbestuur NBB
Voorzitter HSV-B (Basketbalvereniging)
Lid van commissie van beroep van de Nederlandse Basketball Bond
Voorzitter bestuurdersvereniging VVD afdeling Groningen
Voorzitter Stichting Molen De Hoop
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting ELANN
Bron 20-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. V.J.H. Molkenboer  (PvdA) burgemeester gemeente Leerdam
Voorzitter Fietsenberaad (organisatorisch onderdeel van kenniscentrum KPVV van Min. V&W)
Lid Adviesraad Stichting Wetenschap Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
Voorzitter St. fysieke veiligheid ZHZ
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. F.J.M. Crone(PvdA) burgemeester gemeente Leeuwarden
Korpsbeheerder Regiopolitie Fryslân
Voorzitter AB/DB Regionaal College Politie Fryslân
Lid DB Korpsbeheerdersberaad vts Politie Nederland
Lid stuurgroep Evaluatie van het Budgetverdeelsysteem Min. BiZa/KBB
Lid stuurgroep Normkostenonderzoek Min. BiZa/KBB
Lid Taskforce next generation networks Min E.Z.
Lid DB Bestuurscommissie Veiligheid, Rampenbeheersing en Gezondheid (Frl)
Voorzitter Bestuur Stichting Herdenking Gevallenen 4 mei
Secretaris Bestuur Stichting Onderhoud Stadhouderlijke grafruimten Grote Kerk
Voorzitter Regionale Hulpverleningsdienst Fryslân
Lid Veiligheidsberaad (landelijk beraad Voorzitters Veiligheidsregio’s)
Lid Raad van Toezicht VARA
Lid Audit Commissie Bestuur van Penisoenfonds ABP
Lid Raad van Toezicht Stichting Energy Valley
Lid Bestuur Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Nederlandse Politie (afgevaardigde vanuit het KBB)
Beschermheer Pasveerkorpsen Leeuwarden
Lid Comité van Aanbeveling Van Harte Restaurant Leeuwarden
Lid Comité van aanbeveling orgelproject St. Bonifatiuskerk
Lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van Noorderbreedte
Bron 20-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Regionale Hulpverleningsdienst Fryslân
Voorzitter Bestuurscommissie Veiligheid, Rampenbeheersing en Gezondheid (Fryslân)

mr dr G.D. Dales burgemeester gemeente Leeuwarden
Korpsbeheerder Regiopolitie Fryslân (2004 - )
Voorzitter Regionaal College Politie Fryslân (2004 - )
Voorzitter Regionale Hulpverleningsdienst Fryslân (2007 - )
Voorzitter Bestuurscommissie Veiligheid, Rampenbeheersing en Gezondheid (Frl) (2004 - )
Voorzitter Veiligheidsberaad (landelijk beraad Voorzitters Veiligheidsregio (2007 - )
Lid Bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (2001 - )
Lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) (2004 - ) (vacatiegeld)
Lid Curatorium Prof Mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD (2006 - )
Voorzitter Stichting Herdenking Gevallenen 4 mei (2004 - )
Bestuurslid Stichting Onderhoud Stadhouderlijke grafruimten Grote Kerk (2004 - )
Voorzitter Nederlandse Dansdagen (2005 - )
Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool voor Beeldende Kunsten, Muziek en Dans te Den Haag
(Koninklijk Conservatorium en Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten) (2000 - )
Voorzitter Stuurgroep Fonds in Fusie (2007- )
Comités vanaanbeveling/beschermheerschappen:
Beschermheer Pasveerkorpsen Leeuwarden (2006 - )
Lid Comité van Aanbeveling Ronald Mc Donald Huis Friesland (2005 - )
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Gezonde Stad Leeuwarden (2006 - )
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Student en Literatuur Groningen (2005 - )
Lid Comité van Aanbeveling Scholen voor Duurzaamheid (2004 - )
Lid Comité van Aanbeveling Haydn Jeugd Strijkorkest (2005 - )
Lid Comité van Aanbeveling VanHarte Resto (2006 - )
Lid Comité van Aanbeveling RoboChallange 2007 (2007 - )
Voorzitter Taskforce Veiligheidsregio ’s VNG (2006 - 2007
Vice-voorzitter Regionale Brandweer/CPA (2004 - 2007)
Lid Commissie VVD-verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2007 (2006)
Voorzitter Commissie Politiebestel Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2004 - 2005)
Voorzitter VVDCommissie Liberaal Manifest (2004-2005)
LidCommissie-Jesurun (advisering herziening bestuurlijke en financiële verhoudingen Nederland-
Nederlandse Antillen t.b.v. regeringen Nederland en Nederlandse Antillen) (2004)
Lid Advisory Board culturele manifestaties Hongarije i.h.k. van toetreding tot de EU (2004)
Lid Algemeen Bestuur Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (tot 2004)
Bestuurslid Stichting Amsterdam Promotion (AMPRO) (tot eind 2003)
Lid Raad van Commissarissen NV Luchthaven Schiphol (tot eind 2002)
Lid Raad voor de Financiële Verhoudingen (tot eind 2002)
Penningmeester Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) (tot 2002)
Voorzitter Raad vanCommissarissen NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA) (tot 2002)
Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Topsport Amsterdam (2000– 2002)
Lid dagelijks bestuur / penningmeester VPRO (1997 - 2000)
Voorzitter VVD partijcommissie voor onderwijs-, cultuur- en mediabeleid (1998 - 2000; lid sinds 1996)
Bestuurslid Stichting Jan Bart Klasterprijs voor de Kunstkritiek (1995 - 2000)
Bestuurslid Stichting Scheppende Kunsten (ontwikkeling flankerend beleid bij Wet
Inkomensvoorziening Kunstenaars) (1998-2000 )
Voorzitter StichtingAmsterdam 1999 Ceramic Millennium (1996 - 1999)
BestuurslidStichting Kunst Nordrhein Westfalen / Nederland (1998 - 1999)
Voorzitter Stichting BK-Informatie (uitgever periodiek voor beeldend kunstenaars en
Vormgevers) (tot 1998)
Voorzitter / penningmeester Stichting Het Theaterfestival (tot 1998)
Lid / penningmeester Nationaal Comité‘Manifesta European Art Manifestation(Rotterdam, 1996; Luxemburg 1998)
Lid Raad van Commissarissen Het Zaantheater, Zaanstad (tot 1998)
Bestuurslid Stichting Internationaal Opera Centrum Nederland (tot 1997)
BestuurslidVereniging Kunsten ’92 (tot 1996)
Bestuurslid Stichting Groningen Dansstad (Internationaal Choreografenconcours) (tot 1996)
Bestuurslid KunstRai (tot 1995)

Dhr. drs. E.J. ter Keurs (VVD) Burgemeester Gemeente Leeuwarderadeel
Voorzitter Museumfederatie Fryslân;
penningmeester VVD Kamercentrale Friesland;
lid comité van aanbeveling Herstelplan Martena State
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. H.J.J. Lenferink (PvdA) Burgemeester gemeente Leiden
Voorzitter WGR Regio Holland Rijnland
Voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden
Korpsbeheerder Politieregio Hollands-Midden
Lid DB Veiligheidsberaad (vergadering voorzitters Veiligheidsregio’s)
Lid Veiligheidsberaad
Lid DB Korpsbeheerdersberaad Nederlandse Politie
Lid Boven Regionaal Recherche Overleg
Voorzitter bestuur Stichting Pieterskerk Leiden
Ere-voorzitter 3 Octobervereniging Leiden
Lid Raad van Advies Leiden Life Meets Science
Lid (kern) Bestuurlijk Platform Zuidvleugel
Lid Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid Holland
Lid Leidse en Duinkring (Burgemeesterskring)
Voorzitter Raad van Toezicht Leiden Marketing
Penningmeester Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN)
Voorzitter NIROV Vereniging voor Ruimtelijke Ontwikkeling
Voorzitter Zuid Hollands Bureau voor Toerisme
Lid raad van advies Webster University
Lid Raad van Advies Departement Bestuurskunde Universiteit Leiden
Lid Raad van Nesteliers Koninklijke Marechaussee
Lid bestuur Thorbeckeleerstoel
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid DB Voorziening tot samenwerking Nederlandse Politie (VTS)
Lid Platform FFZ van het Korpsbeheerdersberaad
Lid Raad van Toezicht Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (vd)
Lid Stichting Veilig Hollands Midden (Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing)
Voorzitter van de Leidse Regio Kring
Voorzitter van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling inzake Woonwagencentra in het rayon Leiden (Woonwagenschap)
Lid van bestuur Stichting Gebroeders Groenewegen
Lid Raad van Advies Leiden Life Meets Science
Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand
Lid Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid Holland
Voorzitter Stuurgroep Project Veilige Gemeenten (PVG) (periode 2005-2007)
Voorzitter GHOR Hollands-Midden, voorzitter CPA Hollands-Midden,
Voorzitter Regionale Brandweer Hollands-Midden,
Voorzitter Regionale stuurgroep C2000)
Voorzitter Regieraad ICT Politie
Lid van het Bovenregionaal Rechercheoverleg
Voorzitter Stuurgroep Project Veilige Gemeenten (PVG)

Dhr. mr. M. Zonnevylle(VVD) Burgemeester gemeente Leiderdorp
Nevenfuncties
Voorzitter orgelcommissie Pieterskerk Leiden
Voorzitter Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland
Lid AB Schadevergoedingsschap HSL-Zuid
Lid Gebruikersraad Kadaster (namens VNG)
Lid AB en DB Veiligheidsregio
Voorzitter Bond van Oranjeverenigingen in Nederland
Voorzitter Stichting Kasteel Endegeest
Voorzitter van de Stichting Leythenrode Fonds
Lid AB en DB landelijk samenwerkingsverband GBKN
Lid stuurgroep project basisregistratie grootschalige topografie
Erevoorzitter Oranjevereniging Leiderdorp
Erevoorzitter Drumfanfare Tamarco
Bron 24-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Bestuur Stichting Dataland
Lid DB Hollandse Brandweer- en Hulpverlenings Bond (HBHB)
Lid van de Regionale Maatschappelijke Raad Philadelphia Zuid Holland/ Zeeland
Lid Bestuur Cultuurfonds BNG

Dhr. drs. J.W. van der Sluijs (VVD) burgemeester gemeente Leidschendam-Voorburg
Nevenactiviteiten
Lid Bestuurlijk Platform Europa van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Lid Regionaal College Politie Haaglanden
Lid van het Algemeen Bestuur Hulpverleningsregio Haaglanden
Voorzitter College van Advies Chritiaan Huygens Wetenschapsprijs
Ere-voorzitter Stichting Mooi Voorburg
Voorzitter van de Stichting Oranjekliniek (1982)
Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Dutch International Guarantees for Housing (2007)
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

dhr B Bruins, burgemeester gemeente Leidschendam-Voorburg GOG17-05-2010
NEVENFUNCTIES
Lid Expertisegroep Minister voor Verkeer en Waterstaat
Voorzitter Raad van Advies NEA
Lid Raad van Toezicht Den Haag Marketing
Bestuurslid Stichting De Zon
Lid Raad van Commissarissen Staedion
GOG17-05-2010

Dhr. mr. M.A.P. (Michiel) van Haersma Buma (VVD)
dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Delfland 1 april 2007

Leidschendam-Voorburg VVD burgemeester

Dhr. drs. D.J. Stellingwerf (ChristenUnie) Burgemeester gemeente Lemsterland
Lid comité van aanbeveling “Het Passion” (opvang dak- en thuislozen)
Lid comité van aanbeveling “Arocha’ (Chr.natuurbeschermingsorganisatie)
Bestuurslid Bond tegen het vloeken
Bestuurslid Flevogenootschap
Voorzitter plaatselijke KNRM commissie Lemmer
Bestuurslid Stichting Woudagemaal
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Bioraad
De heer Stellingwerf is van 1994-2002 lid geweest van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de RPF, later ChristenUnie

Dhr. A.H.M. Verhoeven (PvdA) Burgemeester gemeente Leudal
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Entrea te Nijmegen rechtsopvolger Denamis en De Waarden Nijmegens samengegaan in de nieuwe stichting voor Jeugdhulpverlening per 01-04-2008 genaamd Entrea
Lid van de Raad van Toezicht G.G.Z.E. Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven
Voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatie Conquest
Voorzitter Raad van Bureau Jeugdzorg Limburg
Voorzitter Raad van Toezicht Monumentenwacht Roermond
Lid DB Regio Noord en Midden-Limburg
Bron 20-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Raad van Toezicht Dunamis, Nijmegen
24 april 2002 burgemeester gemeente Bergeijk
burgemeester van Mook en Middelaar
Voorzitter Algemeen bestuur bureau jeugdzorg Nijmegen/Tiel
Voorzitter Federatie Nederlandse EHBO en de Stichting EHBO-dienstverlening
Voorzitter Stichting Dunamis, instelling voor jeugdhulpverlening te Nijmegen
Voorzitter Regio VVV Brabant zuidoost
Voorzitter Raad van commissarissen van Conquest (organisatie in de omgeving van de GGZ-Eindhoven)
lid dagelijks bestuur Samenwerking Regio Eindhoven met de portefeuille zorg, onderwijs, welzijn en financiën
Voorzitter Kempensamenwerking (gemeenschappelijke regeling 5 Kempengemeenten)
Voorzitter Platform Streekontwikkeling Boven-Dommel (samenwerkingsverband in het kader van de reconstructie van het platteland)
Vice-voorzitter bestuur gemeenschappelijke regeling ontwikkeling Kempisch Bedrijvenpark voor vier Kempengemeenten
opgeleid in het personeel- en organisatiewerk, later - in 1999 - heeft hij de universitaire opleiding ‘Beleidsvoering voor non-profit en overheidsorganisaties´ succesvol met een diploma afgerond, vandaar de titel MPM (Master of Public Sector Management) achter zijn naam.

Dhr. J.F.J. (Jos) Zuidgeest waarnemend burgemeester gemeente Leudal GOG20-08-2010
1986 tot 2002 wethouder gemeente Heerlen geweest
waarnemend burgemeester gemeente Onderbanken
lid van Provinciale Staten (fractie PvdA).
penningmeester IVN afdeling Heerlen
penningmeester Stichting Historische kring "Het Land van Herle"
penningmeester Stichting Exploitatie Schiffelerhof

Mw. drs. A. Vermeulen (VVD) burgemeester Gemeente Leusden
lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht
plv. lid algemeen bestuur Servicebureau Gemeenten
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. K.J.G. Kats Burgemeester (SGP) gemeente Liesveld
Vertegenwoordiger van de gemeente liesveld tijdens bijeenkomsten en vergaderingen bij het rijk en de provincie, in de regio en bij andere gemeenten
Voorzitter 4-mei comité
Voorzitter Volkskerstzang Liesveld
Lid Raad van Commissarissen van ROM-S (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (Schelluinen)
Secretaris van Het Liesvelt
Erevoorzitter van OKK, Streefkerk
Lid van het Algemeen Bestuur Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Lid van het Veiligheidsbestuur regio Zuid-Holland Zuid
Lid Regionaal College Zuid-Holland Zuid
Lid VNG commissie Dienstverlening en ICT
Lid Algemeen bestuur Zuid-Holland Zuid
Lid Dagelijks bestuur Zuid-Holland Zuid
Bestuurslid GGD ZHZ
Bestuurslid Zorgberaad ZHZ
Lid Raad van Advies Zorgkantoor
Stuurgroep IJGZ (Integrale JeugdGezondheidsZorg)
Landelijk VNG overleg GGD
Voorzitter Wetenschappelijke adviesraad CEPHIR
Lid Raad van Toezicht loopbaancentrum Drechtsteden
Bron 11-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter van de Programmalijn Economie en Toerisme (regionaal)
Bestuurslid Regionale Ambulance Dienst ZHZ
Lid Raad van Bestuur Gemeenschappelijke MeldCentrale
Stuurgroep IJGZ (Integrale JeugdGezondheidsZorg)
Landelijk VNG overleg GGD
Lid Stuurgroep Samen meer Waard

Mw. L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen (CDA) Burgemeester Gemeente Lingewaal
Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld Metingang van september 2007 toegetreden tot het Comité van Aanbeveling
Lid bestuur Stichting Perspekt
Bestuurslid Stichting Fort Asperen
Bestuurslid Centraal Bureau Fondsenwerving
Lid Commissie van Deskundigen
Lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Gasthuis
Sint Fransiscus Gasthuis Bestuurslid Stichting Bijzondere Gezondheidszorg
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid bestuur Nederlandse Patienten- en Consumenten Federatie
Lid bestuur Stichting Vrienden van De Compaan
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
Lid van het algemeen bestuur Streekarchief
Lid Regionaal College politieregio Gelderland-Zuid
Lid algemeen bestuur veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Dhr. H.H. de Vries  (CDA) burgemeester gemeente Lingewaard
Voorzitter Stichting Monumentenwacht Gelderland
Voorzitter Stichting Buitenbeheer Gelderland
Bestuurslid Stichting van het behoud Den Doornenburg
Bestuurslid Stichting Loesje
Bestuurslid Stichtinq Arnhem Ambassadeurs
Bron 01-09-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Bestuurslid Bridge to Bridge te Arnhem
Statenlid van de provincie Gelderland
directeur van de Gelderse Sport Federatie
Bestuurslid Fondsbestuur Toneelgroep Oostpool

Mw. C. Langelaar CDA burgemeester gemeente Lisse
NEVENFUNCTIES
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
Lid Raad van Toezicht Cardea Jeugdhulpverlening
Lid “Breed overleg jeugd” Provincie Z-H
Lid Raad van Toezicht Hogeschool Leiden
Lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland
CHop 27-11-2011 website gemeente Lisse

Mw.S. Haasjes-van den Berg (VVD)burgemeester gemeente Lith
Voorzitter KNHS Gelderland/Flevoland
Lid Comité van aanbeveling 't Web Doetinchem
Lid Raad van Commissarissen Maaslandgas
Lid Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsdienst Noord Brabant Noord
Lid Algemeen Bestuur van het Gemeenschappelijk Meldcentrum
Plaatsvervangend Lid van het Algemeen Bestuur voor het Kleinschalig Vraagafhankelijk Vervoer Noord Oost
Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur voor het Regionaal Milieubedrijf Brabants Noordoost
Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Welstandzorg Noord-Brabant
Lid stuurgroepbijeenkomst van de Meierij in Stelling Gebracht
Lid Algemeen Bestuur Brabants Historisch Centrum
Lid Euregio
Plaatsvervangend lid Reconstructiecommissie
Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Lith
Voorzitter stuurgroep herindeling Gemeente Lith
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Stichting Realisatie Overtoom Berkhaven Eibergen
Voorzitter Regiegroep Bibliotheekvernieuwing Provincie Gelderland
Lid adviescommissie Fort St.Andries

Mw. drs. J. (Johanneke)Liemburg PVDA burgemeester van de gemeente Littenseradiel
Lid VNG-commissie Onderwijs, Zorg en Welzijn
Voorzitter Stichting Certificering Openbare Bibliotheken
Bestuurslid theatergroep Sult
Lid Redactiecommissie Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
Lid van de Stuurgroep Veiligheidshuis Fryslân
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Stimuleringsfonds voor de Pers
Stichting Jeugdhulp Friesland
Coördinator Emancipatiebureau Equa
lid van de Tweede Kamer vanaf 17 mei 1994 19 mei 1998

Dhr. F.J. Spekreijse (VVD) Burgemeester gemeente Lochem
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
Lid bestuurlijk clusteroverleg Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
Lid AB Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
Lid dagelijks bestuur regio Stedendriehoek
Plv. lid algemeen bestuur Recreatieschap Achterhoek-Liemers
Plv. lid aandeelhoudersvergadering Alliander
Plv. lid aandeelhouders-vergadering Vitens
Plv. lid aandeelhoudersvergadering Berkel milieu N.V.
Plv. Iid aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
Plv. lid algemeen bestuur Het Plein
Lid bestuurlijke carrousel reqio Stedendriehoek
Bron 25-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Adviseur Mediationorganisatie The Lime Tree
Secretaris Vereniging van Burgemeesters-Mediators in Bestuurszaken
Voorzitter portefeuillehouders overleg Economische Zaken regio Stedendriehoek
Plv. voorzitter Bestuurlijk Economisch Platform regio Stedendriehoek
Lid Lobbygroep regio Stedendriehoek
Lid Driehoeksoverleg
Lid algemeen bestuurregio Stedendriehoek
Voorzitter Stichting Burger Bedrijf en Gemeenten

Dhr. R.G. Boekhoven(PvdA)burgemeester gemeente Loenen aan de Vecht
nevenfuncties
Vz RvC NDC/VBK, Leeuwarden
lid RvC Agis Groep Zorgverzekeraars, Utrecht
lid regionaal college politie regio Utrecht
Vz Ver. Ned. Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden
lid RvA St. Univ. Centrum Sportgeneesk. Utrecht
lid Bestuur Vereniging Achmea
Bron 25-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Vz RvB Dienst geneeskundige verzorging politie

Mw. H.J.G.J. van Hoek-Martens (D66) Burgemeester Gemeente Loon op Zand GOG 26-05-2010
Voorzitter HALT
Lid Raad van Toezicht Zorgboog
Voorzitter stuurgroep veilige school
Lid Combifonds
GOG 26-05-2010

W.C. Luijendijk partij? burgemeester gemeente Loon op Zand GOG 26-05-2010
Voorzitter van de "stuurgroep arbeidsmarktbeleid Midden-Langstraat"
Lid Raad van Toezicht Orthopedagogisch Centrum Brabant te Breda
Voorzitter PvdA Gewest Noord-Brabant
Bron 26-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. mr. R.G. Westerlaken-Loos  (CDA)burgemeester Gemeente lopik
Vice voorzitter CDA landelijk
Lid Raad van Commissarissen Patrimoniumwoningstichting Veenendaal
Penningmeester Prins Bernhard Cultuurfonds provincie Utrecht
Lid bestuur provinciaal jeugdcultuurfonds provincie Utrecht
Bron 27-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. A. Rodenboog(CDA)burgemeester gemeente Loppersum
Lid algemeen bestuur Gemeentelijke regeling Hulpverlening en openbare Gezondheidszorg
Lid algemeen bestuur Bestuurscommissie Brandweer bij de H. en GO.
Lid algemeen bestuur Bestuurscommissie GGD bij de H. en GO.
Lid dagelijks bestuur Regioraad Noord Groningen
Lid dagelijks bestuur Hulpverleningsdienst Groningen
Vertegenwoordiging Essent en Waterbedrijf
Lid college van arbeidszaken VNG
Lid stuurgroep Eemsdelta
Voorzitter Georganiseerd Overleg Loppersum
Lid van het presidium
Lid bestuur Brandweer Rayon Noord
Voorzitter Stichting Ewsum te Middelstum
Voorzitter Ouderenbond PCOB Gewest Groningen
Lid comité van Aanbevelingen Kronkels door Fivelingo
Plaatsvervangend voorzitter CDA Bestuur Provincie Groningen
Lid Programmaraad RTV Noord
Bestuurslid Veiligheidszorg Groningen
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid bestuur Vereniging Groninger Gemeenten
Lid VNG Commissie Gemeentefinanciën
Plaatsvervangend lid bestuur Speciaal en Voortgezet Onderwijs Appingedam
Lid Provinciaal Platform ICT
Plaatsvervangend lid van de Stichting Groninger bedrijfslokaties
Lid bestuur VEGANN (Vereniging van gemeenten aandeelhouder Essent binnen Noord Nederland)
Lid bestuur Regionaal platform criminaliteitsbeheersing provincie Groningen

Dhr. drs. J.D. Westendorp (VVD) Burgemeester gemeente Losser miv 01-09-2011 PENSIOEN
Voorzitter Stichting Dorpsbleek
Lid DB Regio Twente
Lid AB Regio Twente
Lid Raad van Commissarissen Twence Beheer B.V.
Lid Regio Twente Bestuurscommissie Veiligheid
Lid Regionaal College
Plv-lid Algemeen bestuur WOT
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Miv 01-09-2011 PENSIOEN

Aandachtsvestiging Dhr. M. Sijbom CDA burgemeester gemeente Losser? De gemeenteraad van Losser heeft in zijn vergadering van 5 juli jl. besloten de heer M. Sijbom voor te dragen bij de Commissaris van de Koningin als burgemeester van de gemeente Losser. De Commissaris van de Koningin biedt de voordracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, teneinde de kroonbenoeming mogelijk te maken. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. Naar verwachting zal de heer Sijbom in een bijzondere raadsvergadering op 23 september 2011 worden geïnstalleerd. De door de raad op 15 maart 2011 ingestelde vertrouwenscommissie onder voorzitterschap van mevr. L. Venema-Veenvliet heeft met kandidaten gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot een unanieme voordracht aan de gemeenteraad, die deze heeft overgenomen.
Hij heeft de afgelopen twintig jaar gewerkt in het openbaar bestuur waarvan lange tijd bij gemeenten
Hoofd Communicatie op het CDA-partijbureau
Politiekassistent staatssecretaris op het Ministerie van Economische Zaken
bestuursvoorlichter werkzaam bij de gemeente Rotterdam en ondersteunde daarbij de burgemeester en de collegeleden op verschillende beleidsterreinen en in crisissituaties.

Gemeente Laarbeek
Raadsgriffier
Dhr. mr. M.H.C.M. van der Aa  ()
Raadslid
F.P.A.C.vanZeeland=Dhr. F.P.A.C. van Zeeland  (Algemeen Belang Laarbeek)
A.J.L.Meulensteen=Dhr. A.J.L. Meulensteen  (CDA)
drs.W.P.H.vanOsch=Dhr. drs. W.P.H. van Osch  (CDA)
A.J.M.vandeVen-Vogels=Mw. A.J.M. van de Ven-Vogels  (CDA)
A.M.Brouwers=Dhr. A.M. Brouwers  (Dorpsbelangen)
J.J.C.vandenBroek=Dhr. J.J.C. van den Broek  (Fractie van den Broek)
A.J.vanBoerdonk=Dhr. A.J. van Boerdonk  (Partij Nieuw Laarbeek)
F.M.J.Biemans=Dhr. F.M.J. Biemans  (Partij Nieuw Laarbeek)
H.T.M.deGroof=Dhr. H.T.M. de Groof  (Partij Nieuw Laarbeek)
P.A.Aarts=Dhr. P.A. Aarts  (Partij Nieuw Laarbeek)
P.A.J.R.Verschuren=Dhr. P.A.J.R. Verschuren  (Partij Nieuw Laarbeek)
W.G.M.vanDijk=Dhr. W.G.M. van Dijk  (Partij Nieuw Laarbeek)
J.H.Strijbosch=Dhr. J.H. Strijbosch  (PvdA)
L.W.J.Peeters=Dhr. L.W.J. Peeters  (PvdA)
G.T.Buter=Mw. G.T. Buter  (PvdA)
B.H.M.Swinkels=Dhr. B.H.M. Swinkels  (Werkgroep)
H.J.M.vanHaperen=Dhr. H.J.M. van Haperen  (Werkgroep)
H.M.M.vanBree=Dhr. H.M.M. van Bree  (Werkgroep)
E.C.M.vanBeek=Mw. E.C.M. van Beek  (Werkgroep)
Gemeentesecretaris
C.A.Liebrecht=Mw. C.A. Liebrecht  ()
Wethouder
T.J.M.Biemans=Dhr. T.J.M. Biemans  (Partij Nieuw Laarbeek)
drs.J.H.Vereijken=Dhr. drs. J.H. Vereijken  (Partij Nieuw Laarbeek)
J.C.Knoop=Dhr. J.C. Knoop  (Werkgroep Laarbeek)
J.H.C.M.Briels=Dhr. J.H.C.M. Briels  (Werkgroep Laarbeek)

Gemeente Landerd
Raadsgriffier
J.A.G.Huijs=Dhr. J.A.G. Huijs  ()
Raadslid
S.Reitsma=Dhr. S. Reitsma  (CDA)
B.A.Maathuis=Dhr. B.A. Maathuis  (DS 97)
M.M.J.Jeurissen=Dhr. M.M.J. Jeurissen  (DS 97)
A.S.Schalken-dePater=Mw. A.S. Schalken-de Pater  (DS 97)
P.M.Kremers=Dhr. P.M. Kremers  (DrieKern)
M.M.M.J.deKlein=Dhr. M.M.M.J. de Klein  (Progressief Landerd)
R.F.A.vanSchaijk=Dhr. R.F.A. van Schaijk  (Progressief Landerd)
A.G.M.vanCasteren-Peters=Mw. A.G.M. van Casteren-Peters  (Progressief Landerd)
A.E.M.M.Leijten=Dhr. A.E.M.M. Leijten  (RPP)
G.L.J.Werring=Dhr. G.L.J. Werring  (RPP)
N.J.P.Egtberts=Dhr. N.J.P. Egtberts  (RPP)
W.C.M.Lemmers=Dhr. W.C.M. Lemmers  (RPP)
M.T.G.vanGerwen=Mw. M.T.G. van Gerwen  (VVD)
Dhr. J.H.M. Zonnenberg  (Zeelands Welzijn)
J.W.M.vanBreda=Dhr. J.W.M. van Breda  (Zeelands Welzijn)
Gemeentesecretaris
mr.M.L.W.J.Willemsen=Dhr. mr. M.L.W.J. Willemsen  ()
Wethouder
P.L.M.Raaijmakers=Dhr. P.L.M. Raaijmakers  (DS 97)
C.C.M.School=Dhr. C.C.M. School  (R.P.P.)
J.H.A.M.vanderWijst=Dhr. J.H.A.M. van der Wijst  (Zeelands Welzijn)

Gemeente Landgraaf
Raadsgriffier
F.H.T.M.Aerts=Dhr. F.H.T.M. Aerts  ()
Raadslid
A.N.G.J.Boumans=Dhr. A.N.G.J. Boumans  (CDA)
G.J.E.Nievelstein=Dhr. G.J.E. Nievelstein  (CDA)
J.C.Jonker=Dhr. J.C. Jonker  (CDA)
E.J.M.Dreissen-Embrechts=Mw. E.J.M. Dreissen-Embrechts  (CDA)
N.J.H.Heuvelmans=Dhr. N.J.H. Heuvelmans  (Fractie Heuvelmans)
ir.M.W.H.MSilvertand=Dhr. ir. M.W.H.M Silvertand  (Fractie Silvertand)
ir.K.M.Wolff=Dhr. ir. K.M. Wolff  (Fractie Wolff)
A.J.M.Schiffelers=Dhr. A.J.M. Schiffelers  (GBBL (BBL-LN-LS))
F.X.H.M.J.Schormans=Dhr. F.X.H.M.J. Schormans  (GBBL (BBL-LN-LS))
G.J.J.Huth=Dhr. G.J.J. Huth  (GBBL (BBL-LN-LS))
H.E.J.Erkens=Dhr. H.E.J. Erkens  (GBBL (BBL-LN-LS))
L.E.Extra=Dhr. L.E. Extra  (GBBL (BBL-LN-LS))
P.J.C.Mevissen=Dhr. P.J.C. Mevissen  (GBBL (BBL-LN-LS))
T.Embregts=Dhr. T. Embregts  (GBBL (BBL-LN-LS))
W.J.vanOosteroom=Dhr. W.J. van Oosteroom  (GBBL (BBL-LN-LS))
P.A.G.A.Willemsen-Naedenoen=Mw. P.A.G.A. Willemsen-Naedenoen  (GBBL (BBL-LN-LS))
A.J.M.P.Ancion=Dhr. A.J.M.P. Ancion  (GroenLinks)
J.H.Horbach=Dhr. J.H. Horbach  (Progressief Landgraaf (PL))
J.G.A.Bonten=Dhr. J.G.A. Bonten  (PvdA)
M.H.K.M.Teheux=Dhr. M.H.K.M. Teheux  (PvdA)
P.J.M.Arends=Dhr. P.J.M. Arends  (PvdA)
G.M.Waterschoot-Maatje=Mw. G.M. Waterschoot-Maatje  (PvdA)
B.A.L.Rewinkel=Dhr. B.A.L. Rewinkel  (SP)
M.C.J.Berg-Lamers=Mw. M.C.J. Berg-Lamers  (SP)
M.W.Geutjes=Dhr. M.W. Geutjes  (VVD)
Gemeentesecretaris
S.B.E.Willems-vanUlden=Mw. S.B.E. Willems-van Ulden  ()
Wethouder
J.T.H.M.Erfkemper=Dhr. J.T.H.M. Erfkemper  (GBBL)
Dhr. G.G.J. Janssen  (GBBL (BBL-LN-LS))
A.Dritty=Dhr. A. Dritty  (GBBL-LN)
mr.H.M.H.Leunessen=Dhr. mr. H.M.H. Leunessen  (PvdA)
J.M.J.Kamps-Laeven=Mw. J.M.J. Kamps-Laeven  (PvdA)

Gemeente Landsmeer
Raadsgriffier
R.Band=Dhr. R. Band
Raadslid
J.D.Rietberg=Dhr. J.D. Rietberg  (CDA)
A.Elfferich=Dhr. A. Elfferich  (D66)
P.deBoer=Dhr. P. de Boer  (Gemeente Belangen)
R.vanDongen=Dhr. R. van Dongen  (Gemeente Belangen)
M.F.Stil-Dekker=Mw. M.F. Stil-Dekker  (GroenLinks)
A.S.A.laFontaine=Dhr. A.S.A. la Fontaine  (PVL)
J.Kaal=Dhr. J. Kaal  (PvdA)
J.A.Brosse=Dhr. J.A. Brosse  (PvdA)
J.P.Osnabrug=Dhr. J.P. Osnabrug  (PvdA)
M.J.Smid=Dhr. M.J. Smid  (PvdA)
M.H.P.vanOnna=Mw. M.H.P. van Onna  (PvdA)
F.R.A.Monteban=Dhr. F.R.A. Monteban  (VVD)
M.V.D.deJong=Dhr. M.V.D. de Jong  (VVD)
W.H.Smedeman=Dhr. W.H. Smedeman  (VVD)
M.J.vanCampen=Mw. M.J. van Campen  (VVD)
Gemeentesecretaris
W.P.A.Groskamp=Dhr. W.P.A. Groskamp  ()
Wethouder
M.J.Prins=Dhr. M.J. Prins  (PvdA)
R.Quakernaat=Dhr. R. Quakernaat  (VVD)

 

Dhr. W.P.A. Groskamp, gemeentesecretaris gemeente Landsmeer
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Landsmeer Thursday, December 18, 2008 3:03 PM

Dhr. R. Band, raadsgriffier gemeente Landsmeer 
NEVENFUNCTIES
Lid van de partijraad van de VVD
Bron gemeente Landsmeer Monday, December 22, 2008 1:42 PM

Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet

Gemeente Langedijk
Raadsgriffier
H.vandenBogaerde=Dhr. H. van den Bogaerde  ()
Raadslid
A.T.Groen=Dhr. A.T. Groen  (CDA)
K.W.Balder=Dhr. K.W. Balder  (CDA)
S.J.vanWonderen=Dhr. S.J. van Wonderen  (CDA)
W.Koning-Hoeve=Mw. W. Koning-Hoeve  (CDA)
E.M.vanAs=Mw. E.M. van As  (ChristenUnie)
N.Zwart=Dhr. N. Zwart  (GroenLinks)
E.A.deRijcke-Houkes=Mw. E.A. de Rijcke-Houkes  (GroenLinks)
J.Stam=Dhr. J. Stam  (Hart voor LangedijkD66)
H.Vroegop=Dhr. H. Vroegop  (Kleurrijk Langedijk)
J.T.Bakkum=Dhr. J.T. Bakkum  (Kleurrijk Langedijk)
A.E.Kloosterboer=Mw. A.E. Kloosterboer  (Kleurrijk Langedijk)
A.N.J.Kooiman-deHaan=Mw. A.N.J. Kooiman-de Haan  (Kleurrijk Langedijk)
M.vanCroonenburg=Dhr. M. van Croonenburg  (Op persoonlijke titel)
F.Westerkamp=Dhr. F. Westerkamp  (PvdA)
J.Boot=Dhr. J. Boot  (PvdA)
T.M.Korver=Dhr. T.M. Korver  (PvdA)
T.Wiersma=Mw. T. Wiersma  (PvdA)
M.Wagenaar=Dhr. M. Wagenaar  (Schaduwrijk Langedijk)
H.deGraaf=Dhr. H. de Graaf  (VVD)
P.Beers=Dhr. P. Beers  (VVD)
S.Groot=Dhr. S. Groot  (VVD)
Gemeentesecretaris
E.Annaert=Dhr. E. Annaert  ()
A.A.M.Meijering=Mw. A.A.M. Meijering  ()
Wethouder
J.C.Koolaard=Dhr. J.C. Koolaard  (CDA)
W.Nugteren=Dhr. W. Nugteren  (ChristenUnie)
F.Bonsel=Dhr. F. Bonsel  (PvdA)
W.vanBeek=Dhr. W. van Beek  (VVD)

Dhr. E. Annaert, (Erik) VVD gemeentesecretaris gemeente Langedijk
NEVENFUNCTIES
Gemeenteraadslid van de gemeente Wieringermeer
Lid van het bestuur van de stichting Wieringerwerf Op Wielen

Bron gemeente Langedijk Tahoma">Verzonden:Tahoma"> dinsdag 3 maart 2009 8:56

 

Adjunct-directeur, Mw. A.A. Aafje Meijering

 

 

Google 010909

Dhr. H. van den Bogaerd?????? Raadsgriffier check Hop 1 september 2009

JansonText-Bold">Nieuwe griffier voor Langedijk
In de gemeenteraadsvergadering
Van 24 maart jongstleden is de
heer J. van den Bogaerde per 15
juni benoemd tot griffier van de
gemeente Langedijk. De heer van
den Bogaerde is nu nog concerncontroller
bij de gemeente
Wieringermeer waar hij in de
periode van 2005 tot 2008 ook
griffier is geweest. Hij volgt in
Langedijk de heer H. van der Zee
op, die in september 2008 de

 

 

 

 

Mw. G.C.I. (Guda) Kager, interim-raadsgriffier gemeente Langedijk Gudo Kager voor een half jaar benoemd tot interim-griffier)
Mw. G.C.I. (Guda) Kager, raadsgriffier gemeente Zeevang
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Langedijk Thursday, December 04, 2008 5:08 PM en gemeente Zeevang 5 december 2008 10:13 uur

OUD: H.U. van der Zee, raadsgriffier gemeente Langedijk, is in het bedrijfsleven gaan werken.

 

A. Abma (griffier) rekenkamercommissie gemeente
Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Loco-griffier in de gemeenten Langedijk en Lemsterland, penningmeester van Ried foar de Fryske Beweging.

GRIFFIER op 141108
De fora en raad beschikken ook over de volgende griffiers:
Evelien Bergström
Henk Spaak

3.3.7 W. Nugteren, wethouder
, , De heer W. (Wim) Nugteren, wethouder Onderwijs en educatie Sport en recreatie Jeugd- en jongerenwerk Peuter- en kinderopvang Kunst, cultuur, musea, oudheidkunde, Regionaal Archief, lokale omroep Bibliotheek Volksgezondheid Subsidiebeleid Verkeer en vervoer Toerisme Projecten: - CEC (cultureel educatief centrum) - Dorpsgericht Samenwerken (kern Oudkarspel) Nevenfuncties: - Lid Algemeen bestuur GGD Hollands Noorden - Lid Algemeen bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar - ...
 

3.3.9 W. van Beek, wethouder
, , De heer W. (Wim) van Beek, wethouder Financiën Grondbeleid/grondpolitiek/grondexploitatie Economische Zaken Beheer Openbare Ruimte (w.o. groen, reiniging, recreatieve voorzieningen, speelplaatsen, onderhoud wegen, riolering, begraafplaatsen, nutsvoorzieningen en waterbeheer) Projecten: - Breekland - Winkelcentrum Broekerveiling (inclusief detailhandel) Dorpsgericht Samenwerken (kern Broek op Langedijk) Nevenfuncties: - Secretaris Vereniging Parkmanagement Breekland - Vice-...
 

F. Bonsel, wethouder
, , De heer F. (Frank) Bonsel, wethouder Minderheden, inburgering en integratie Sociale Zaken Maatschappelijk zorg (WMO) Ouderenbeleid Volkshuisvestingsbeleid (Woonvisie, prestatieafspraken etc.) Woonruimteverdeling Personeel, organisatie, informatie en automatisering Projecten: - Veilingterrein Noord-Scharwoude - Dorpsgericht Samenwerken (kernen Noord- en Zuid-Scharwoude) Nevenfuncties: - Lid algemeen bestuur WNK Alkmaar Heeft u een vraag voor wethouder Bonsel, klik dan hier voor ...
 

J. Koolaard, wethouder
, , De heer J. (Jaco) Koolaard, wethouder Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplannen, structuurplan, regionaal ruimtelijk beleid) Woningbouw Stedelijke vernieuwing Bouw- en Woningtoezicht Milieu Recreatieschap Geestmerambacht Projecten: - Doorvaarbaarheid - Vroonermeer-Noord - Uitbreiding Geestmerambacht - Dorpsgericht Samenwerken (kernen Sint Pancras en Koedijk) Nevenfuncties: - mede eigenaar/directeur Bakkerij Koolaard - DB- lid Geestmerambacht (recreatieschap) Heeft u een vraag aan ...

 

 

Raadsleden

 

M.van Croonenburg

Kleurrijk Langedijk

(Neven)functies
Algemeen directeur Euro Laundry Services Group B.V.
Voorzitter Federatie Textielbeheer Nederland-Horeca

 

J.T. Bakkum

Kleurrijk Langedijk

(Neven)functies
- Controller bij Jan Mulder Concern Financieringen
Financieel directeur voetbalzaken.nl
Financieel directeur voetbalprimeur.nl
Kantinemedewerker DTS Oudkarspel

 

 

A.E. Kloosterboer

Kleurrijk Langedijk

(Neven)functies
- Medisch secretaresse Medisch Centrum Alkmaar
Collecteorganisator voor heel Sint Pancras Prinses Beatrixfonds
Columnist Samenspraak = kerkblad Protestantse gemeente Sint Pancras
Docent jeugd EHBO Basisschool Het Baken

 

 

H. Vroegop

Kleurrijk Langedijk

(Neven)functies

Zakenman paardenfournituren.

 

M. Wagenaar

Kleurrijk Langedijk

(Neven)functies
- Voorzitter/ penningmeester Stichting Kunstbedrijf

 

K.W. Balder

CDA

(Neven)functies
- Specialist waterkeringen-wegen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

A.T. Groen

CDA

(Neven)functies
Vice voorzitter KBO
Algemeen bestuurslid SWO
Voorzitter gepensioneerden/vutters van de ABVAKABO afd. Alkmaar
Lid collectanten college Sint Jan de Doper
Lid lokaal comité Dag van de ouderen in Langedijk

 

Mw. W. Koning-Hoeve

CDA

(Neven)functies
- Mede-eigenaar melkveehouderijbedrijf Koning-Hoeve
Secretaris afdelingsbestuur Campina
Ledenraadslid Campina
Bestuurslid Commissie Vrouw en Bedrijf Noord-Holland
Vice-voorzitter Commissie Vrouw en Bedrijf  LTO Noord
Vice-voorzitter Commissie Vrouw en Bedrijf LTO Nederland

 

S.J. van Wonderen

CDA

(Neven)functies
- Netwerker KNVB W1
Cursuscoördinator KNVB Academie

 

J. Boot

PvdA

 

Mw. L. Dam

PvdA

(Neven)functies
- Sociaal Cultureel werker Stichting Jeugd- en Jongerenwerk
Secretaris Stichting Unleash

 

T.M. Korver

PvdA

(Neven)functies

Medewerker Support Connexxion

F. Westerkamp

PvdA

(Neven)functies
- Senior beleidsmedewerker ambulancezorg Veiligheidsregio NHN
Lid projectgroep Openbare Orde en Veiligheid Reddingsbrigade Nederland
Parttime kliminstructeur De Geus Party en Events

 

P. Beers

VVD

 

S. Groot

VVD

(Neven)functies
- Bestuurslid Waterschap HHNK Edam (waterschap)
Rondleider (vrijwilliger) museum Broekerveiling

 


H. de Graaf

VVD

(Neven)functies

Consultant arbeidsverhouding Corus IJmuiden
Vice-voorzitter/secretaris muziekschool Dijk en Waard

 


Mw. A. Kooiman-de Haan

VVD

 

Mw. E.A. Rijcke-Houkes

Groen Links

(Neven)functies
Bestuurslid Kolfkampioenschappen dames Langedijk
Bestuurslid De Dames van Opmaat kolfvereniging

 


N. Zwart

Groen Links

(Neven)functies
- Plaatsvervangend lid in het bestuur van GGD Noord-Kennemerland

 

J. Stam

Hart voor Langedijk/D66

(Neven)functies
- Plaatsvervangend lid in het bestuur van GGD Noord-Kennemerland

 

Mw. E.M. van As

Christen Unie

(Neven)functies
- Collecteorganisator Nederlands Epilepsie Fonds
Voorzitter Stichting Geestmer

 

BURGERRAADSLEDEN PER 1 JANUARI 2008
Burgerraadsleden zijn door de raad benoemde vertegenwoordigers van een fractie, niet zijnde raadsleden, die tijdens de vergaderingen van de fora namens hun fractie het woord mogen voeren.Mevrouw A.A. (Adri) Deurloo-van der Plas
(Neven)functies:
Leerkracht J.D. van Arkelschool Stichting Tabijn

De heer B.J.N. (Bert) Fintelman

(Neven)functies:
Directeur Welzijn & Educatie ROC Horizon College
Bestuurslid/wnd voorzitter CDA Langedijk
Voorzitter Contactgroep Na en Bijscholing in de Gezondheidszorg regio Arnhem-Nijmegen
Lid Kerngroep Bedrijfstak Gezondheidszorg. Welzijn en Dienstverlening van de MBO raadDe heer J.W. (Jan Willem) Gunnink
(Neven)functies:
Riskmanager ING Amsterdam
Voorzitter Kiesvereniging ChristenUnie Langedijk
Voorzitter Projectgroep Missionair Gereformeerde Kerk Langedijk

De heer G.F. (Fred) Ruiten

(Neven)functies:
Voorzitter bestuur CSG Jan Arentsz
Lid vereniging voor Gereformeerd primair onderwijs West-Nederland
Penningmeester Forte Kinderopvang
Lid st. Pryluky
Penningmeester ChristenUnie Langedijk
Penningmeester Nederlands Bijbelgenootschap
Directeur EFK Interim Management en AdviesDe heer K.J.H. (Karel) Fouraschen
(Neven)functies:
Projectleider Alliantie Amsterdam
Docent Bouwkunde Hoger Technisch Instituut Amsterdam

Mevrouw E.J.A. (Ellen) Gunst

(Neven)functies:
Administratief medewerker Stichting Welzijn Ouderen onderdeel WonenPlus Langedijk


De heer J. (Hans) de Rijcke

(Neven)functies:
Geen

Mevrouw H.J.M. (Irma) Schrijver

(Neven)functies:
Sectorhoofd 'Burgers' Gemeente Wervershoof
Voorzitter GroenLinks Langedijk

Mevrouw C.M.M. (Tiny) Zandbergen

(Neven)functies:
Human Resource Manager DSM Agro IJmuiden
Penningmeester GroenLinks LangedijkDe heer D. (Dirk) Boonstra
(Neven)functies:
Human Resource Manager: als zelfstandige
Organisatieadviseur: als zelfstandige
Coach/begeleider bijzondere projecten: als zelfstandige


De heer J.A. (Johan) van Dongen

(Neven)functies:
Inkoper/calculator bij onderhoudsbedrijf Vos Gérard Rotating
Voorzitter Harmonie Excelsior


Mevrouw B.J. (Betty) Groot

(Neven)functies:
Voorzitter Cliëntenraad B.J.Z. Noord-Holland
Vice voorzitter Bestuur L.C.F.J.
Lid van Raad Q ProductID="4 C" w:st="on"> 4 C
Voorzitter Cliëntenraad WWB-WMO gemeente Langedijk

De heer J.M.J.E. (Jacques) Vogels

(Neven)functies:
Projectmedewerker Oosterdel Stichting Weer aan de Slag (gelieerd aan Wesseling Reïntegratie)
Voorzitter De Dorpsraad Broek op Langedijk
Voorzitter Biljartvereniging De Liefhebber WarmenhuizenDe heer A.J.L. (Ton) Buis
Mosselstraat 1

(Neven)functies:
Directeur Buitenhof BV ('t Bunkertje)
Bestuurslid A.O.L. ondernemersvereniging
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Sint
Bestuurslid Grootgeestmerambacht

Mevrouw W.G. (Wilma) van Rikxoort-Barelds

(Neven)functies:
Fysioassistent/administratief medewerker Fysiotherapeutisch Centrum De Dreef Heerhugowaard

De heer N.J. (Nico) van der Wel

(Neven)functies:
Zelfstandig ondernemer Groente- en fruitspecialist Arda en Nico van der Wel VOFDe heer M.L. (Marcel) Reijven
(Neven)functies:
Senior adviseur Segment Groep
Bestuurslid Stichting Angela
Bestuurslid Vereniging Scouting Heerhugowaard

Mevrouw T. (Tineke) Wiersma
Provincialeweg 2

(Neven)functies:

lerares b.o. De Blaauwe LoperMevrouw S.I. (Selma) Haagsman-Siewertsen

(Neven)functies:
Geen


De heer J. (Jan) Vlug

(Neven)functies:
Lid culturele commissie Allemanskerk (Protestantse Gemeente Langedijk-Noord)
Bestuurslid Stichting Rijksmonument
Penningmeester VVD afdeling Langedijk
Bestuurslid loge 'De Noordstar'

Gemeente Lansingerland
Raadsgriffier
C.J.van'tHart=Dhr. C.J. van 't Hart  ()
Raadslid
A.A.Oosterlaan=Dhr. A.A. Oosterlaan  (CDA)
F.Vink=Dhr. F. Vink  (CDA)
G.J.Steenwijk=Dhr. G.J. Steenwijk  (CDA)
J.Jumelet=Dhr. J. Jumelet  (CDA)
J.H.M.Arem=Dhr. J.H.M. Arem  (CDA)
M.Ruitenberg=Dhr. M. Ruitenberg  (CDA)
dr.G.N.Steenkamp=Dhr. dr. G.N. Steenkamp  (CDA)
C.Füss=Mw. C. Füss  (CDA)
N.J.Bouman-Quist=Mw. N.J. Bouman-Quist  (CDA)
A.J.Nieuwlaat=Dhr. A.J. Nieuwlaat  (ChristenUnie)
G.A.vanderBeek=Dhr. G.A. van der Beek  (ChristenUnie)
A.vanTatenhove=Mw. A. van Tatenhove  (ChristenUnie)
H.B.Dirkzwager=Dhr. H.B. Dirkzwager  (Leefbaar 3B)
J.Heugens=Dhr. J. Heugens  (Leefbaar 3B)
J.P.Blonk=Dhr. J.P. Blonk  (Leefbaar 3B)
M.Gielis=Mw. M. Gielis  (Leefbaar 3B)
VACANT=VACANT  (Nieuw Rechts)
Dhr. D. van Doorn  (PvdA)
G.Bovens=Dhr. G. Bovens  (PvdA)
L.P.D.Hoek=Dhr. L.P.D. Hoek  (PvdA)
R.Braak=Dhr. R. Braak  (PvdA)
E.vanderAmelsfort-Kam=Mw. E. van der Amelsfort-Kam  (PvdA)
P.S.G.M.deHaas=Dhr. P.S.G.M. de Haas  (Tot Behoud Huis de Haas)
E.Kampinga=Dhr. E. Kampinga  (VVD)
H.Bucher=Dhr. H. Bucher  (VVD)
J.KleinEntink=Dhr. J. Klein Entink  (VVD)
drs.A.L.Kuipers=Dhr. drs. A.L. Kuipers  (VVD)
E.Bal-Verbeek=Mw. E. Bal - Verbeek  (VVD)
L.Bonnewits-deJong=Mw. L. Bonnewits-de Jong  (VVD)
Gemeentesecretaris
A.Eijkenaar=Dhr. A. Eijkenaar  ()
Wethouder
D.vanVliet=Dhr. D. van Vliet  (CDA)
H.deRijke=Dhr. H. de Rijke  (CDA)
J.denUil=Dhr. J. den Uil  (ChristenUnie)
N.A.Boedhoe=Dhr. N.A. Boedhoe  (PvdA)
W.tenKate=Dhr. W. ten Kate  (VVD) e

 

A.A. (Ad) Eijkenaar, PvdA gemeentesecretaris gemeente Lansingerland
NEVENFUNCTIES
PvdA raadslid gemeente Bernisse
Bron gemeente Bernisse 2008

Dhr. C.J. van 't Hart raadsgriffier gemeente Lansingerland 
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Lansingerland December 01, 2008 11:40 AM Dick van Vliet
Functie: Wethouder CDA gemeente Lansingerland
nevenfuncties lid raad van commissarissen glastuinbouw ontwikkelingsmaatschappij Overbuurtse polder ()
lid raad van commissarissen Eneco energie holding (tot april 2007) (bezoldigd)
voorzitter bedrijvenschap Hoefwe

Jan den Uil Wethouder Christen Unie< gemeente Lansingerland
Nevenfuncties:
directeur Terrena architecten (bezoldigd)
directeur Terrena bouwmanagement (bezoldigd)
lid dagelijks bestuur DCMR

drs Naushad Boedhoe Wethouder PvdA
nevenfuncties:
vennoot Amircon Management Consultancy (niet actief) (bezoldigd)
voorzitter raad van advies instituut voor natuur- en milieueducatie Zuid-Holland ()
plaatsvervangend lid van de provinciale planologische commissie Zuid-Holland ()


Hans de Rijke
Functie: Wethouder CDA< gemeente Lansingerland
nevenfunctie DGA Provest ontwerp en adviesbureau

Werner ten Kate
Functie: Wethouder VVD< gemeente Lansingerland
Nevenfuncties
lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam (raadsbesluit 19 juli 2007)
lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Volwasseneducatie Rijnmond (raadsbesluit 19 juli 2007)
- plaatsvervangend lid gemeenschappelijke regeling Volksgezondheid Rotterdam e.o. (raadsbesluit 19 juli 2007)

Ad Eijkenaar
Functie: Gemeentesecretaris
gemeente Lansingerland
nevenfuncties van de gemeentesecretaris/directeur de heer Ad Eijkenaar. Hij heeft een nevenfunctie namelijk raadslid maatschap gemeente Bernisse.

 

Nevenfuncties raadsleden gemeente Lansingerland per 1 januari 2008

Claudia Füss
Beleidsadviseur Transport en Logistiek Nederland
Trainster selectie dames turnen sportvereniging DOTO Bergschenhoek

Jan van Arem
Senior organisatie en ICT-adviseur Inspectie Werk en Inkomen

Nelleke Bouman-Quist
Manager Uitvoeringsorganisatie Werknemers Verzekeringen

Nick Steenkamp
Chef Kabinetszaken, ministerie VROM
Lid raad van Toezicht Grafelijke Zaken
Lid Raad van Bestuur Bezoekerscentrum Binnenhof

- Algemeen adviseur Intersolve, Habitat Foundation

- Algemeen adviseur You Can Housing Company South Africa/Netherlands

Matthijs Ruitenberg
Docent economie Wolfert Dalton te Hilligersberg, Rotterdam en Bergschenhoek
penningmeester Stichting administratiekantoor De Ruytenborgh BV te Amersfoort

Gert Steenwijk
-Commanditaire vennoot, D. Steenwijk CV te Strijen voor het uitoefenen van een

veehouderijbedrijf

Arnold Oosterlaan
Medewerker tuinbouw
Voorzitter van de Parochiële Caritas Instelling RK kerk
Voorzitter Carnavalsvereniging Lansingerland De Otterrotters
Voorzitter Organisatie Comité Avond Vierdaagse Bleiswijk
Lid Algemeen bestuur recreatieschap Rottemeren

Frits Vink
Rijksambtenaar Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij
Lid algemeen bestuur Bedrijvenschap Hoefweg
Lid van de Raad van Vennoten Glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsche Polder

Beheer C.V.,

Jan Jumelet
Ambtenaar Ministerie van Justitie
Ouderling-scriba Nederlands Hervormde Gemeente Bergschenhoek

Laurine Bonnewits-de Jong
Juridisch adviseur Bonnewits Horeca Centrum

Hans Bucher
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Hoefweg
Lid Algemeen bestuur recreatieschap Rottemeren

Alexander Kuipers
Senior Communicatiemanager AEGON Nederland

Eric Kampinga
Interim manager bedrijfsvoering zorg- en overheidsorganisaties
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Rottemeren

Erik Roest
Senior-adviseur BMC

Edith Bal-Verbeek
Docent geschiedenis Atlasonderwijsgroep

Gerard Bovens
Lid Geschillencommissie Sociale Werkvoorziening

Leon Hoek
Assistent teamleider afdeling strafzaken Raad voor de Kinderbescherming (Ministerie van

Jusitie),
Brandmeester Vrijwillige brandweer Lansingerland post Bergschenhoek
Leider jeugdbrandweer

Elske van Amelsfort-van der Kam
Adviseur strategie en organisatie ontwikkeling Raad voor de Rechtspraak
Lid van de Raad van Toezicht 3B Wonen

Ruud Braak
Projectleider Defensie Materieel Organisatie, Ministerie van Defensie

Don van Doorn
Hoofd BSD-MMD-BVA Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Justitie
Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Rottemeren
Vice-voorzitter en secretaris Stichting Leren Zonder Grenzen

Kees Heugens
Voorzitter Stichting Welzijn Senioren Lansingerland

Marjolein Gielis
Account manager buitendienst Buhrmann Ubbens Papier

Jan Pieter Blonk
Adviseur arbeidsomstandigheden Surplus, Instelling voor wonen, zorg en welzijn te Zevenbergen,

bezoldigd
Voorzitter Rijvereniging  “De Hazelaar”, Paardrijvereniging voor gehandicapte ruiters te

Rotterdam-Schiebroek
Voorzitter Stichting “Vrienden van de Hazelaar” te Rotterdam-Schiebroek
Voorzitter Rode Kruis afdeling Lansingerland
Bestuurslid Stichting Advisering en Bewindvoering te Berkel en Rodenrijs

Hans Dirkzwager
DGA H.B. Dirkzwager Beheer BV
Lid Algemeen bestuur recreatieschap Rottemeren

André Nieuwlaat
Manager Security Benelux CEVA Logistics

Ies Krijtenburg
Voorzitter bestuur Stichting HART (Hulp aan Roemeens Transsylvanië),

Gerard van der Beek
IT-ontwerper KPN
Lid Algemeen bestuur recreatieschap Rottemeren

Pedro de Haas
Tuinder

 


Zetelverdeling gemeenteraad

Plaatsen, dorpen, gehuchten, stadsdelen (geen wijken)
Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, De Rotte, Kruisweg

 

Overzicht leden bezwaarcommissie gemeente Bergschenhoek 2006.
- mevrouw mr. H. Taal-van den Hoek (voorzitter)
de heer mr. J.C.H. van Dijk
De heer J.J.F. Wagemans
De heer mr. R. Konijnendijk

Overzicht nevenfuncties burgemeester en wethouders gemeente Bergschenhoek 2006.

Nevenfuncties wethouder mr J.C. Koster
Voorzitter Regionaal Indicatieorgaan 3B (q.q.)
Lid bestuur OLIVER (Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond) (q.q.)
Lid Algemeen bestuur OLVG (Openbaar Lichaam Volksgezondheid) (q.q.)
Lid Algemeen bestuur DCMR mso-bidi- – Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (q.q.)
Voorzitter Beheerscommissie zwembad De Windas (q.q.)
Lid Commissie Groen, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de Stadsregio Rotterdam (q.q.)
Lid Commissie Verkeer en Vervoer van de Stadsregio Rotterdam (q.q.)
Lid Commissie Jeugdzorg van de Stadsregio Rotterdam (q.q.)
Plv. lid Algemeen bestuur Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond (q.q.)
Plv. lid Algemeen bestuur Stadsregio Rotterdam (q.q.)
Penningmeester Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland

Nevenfuncties wethouder F. van Laviere
Lid Commissie Wonen, Stedelijke Vernieuwing en VINEX van de Stadsregio Rotterdam (q.q.)
Lid Commissie Bestuurlijke Organisatie en Grondbedrijf en Middelen van de Stadsregio Rotterdam (q.q.)
Lid Stuurgroep Regionaal Economisch Overleg van de Stadsregio Rotterdam (q.q.)
Lid Commissie voor Georganiseerd Overleg (q.q.)
Lid Bestuur van de afdeling Bergschenhoek van de PvdA

Nevenfuncties wethouder J. den Uil
Lid Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur Recreatieschap Rottemeren (q.q.)
Lid VNG-commissie Wonen en Bouwen (q.q.)
Lid Commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen Stadsregio Rotterdam (q.q.)
Lid Stuurgroep Ontwikkeling Eendrachtspolder (q.q.)
Lid Stuurgroep Zuidvleugel RZG zuidplas (q.q.)
Directeur Terrena Architecten B.V. te Rotterdam
Directeur/grootaandeelhouder Terrena Holding B.V.
Directeur/grootaandeelhouder Den Uil Holding B.V.
Directeur/grootaandeelhouder Terrena Bouwmanagement
Adviseur scholengemeenschap te Haarlem

Nevenfuncties de heer H.B. Dirkzwager:
Directeur H.B. Dirkzwager Beheer bv

Nevenfuncties mevrouw M. Gielis:
Regio Manager bij Schneider Papier Benelux BV in de Meern.

Nevenfuncties de heer R. Lermer:
Rolerco (Holland) B.V. Bergschenhoek, D.G.A. AB Rottemeren

Nevenfuncties de heer P.J. de Haas:
Financieel adviseur bij de Rabobank

Nevenfuncties de heer W.E. ten Kate:
Programmamanager bij de gemeente Ridderkerk.

- 7.0pt"> Maat in de maatschap Ten Kate, een landbouwbedrijf te Balkbrug (Ov).
Voorzitter medezeggenschapsraad Openbare Basisschool De Groenehoek te Bergschenhoek
Voorzitter Stichting Tussenschoolse Opvang OBS De Groenehoek i.o.

Nevenfuncties de heer S.P.F. Riep:


Finance Manager bij een pharmaceutisch bedrijf

Nevenfuncties mevrouw C.C. Oranje-de Vries:

margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height:12.0pt;tab-stops:list 18.0pt">
mso-bidi--7.0pt;
ouderraadslid van de ouderraad "De Blesewic" te Bleiswijk (tijdelijk voorzitter) margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height:12.0pt;tab-stops:list 18.0pt">
mso-bidi--7.0pt;
mede-eigenaar van A.Oranje Gebouwen Beheer te Bergschenhoek

Nevenfuncties de heer M.M. van den Bogerd
Raad van Toezicht Rabobank 3B Hoek
Directeur Rien van den Bogerd B.V.
Directeur Mostert Transport Leiden B.V.
Directeur P. v.d. Meer Transport B.V.

Nevenfuncties de heer S. Touwslager:

- Geen nevenfuncties

Nevenfuncties de heer J.H.M. van Arem:


Senior organisatie/informatica adviseur bij de inspectie voor Werk en Inkomen text-indent:18.0pt">Den Haag

Nevenfuncties de heer G.N. Steenkamp:


Secretaris Raad van Bestuur Bezoekerscentrum Binnenhof
Adviseur Habitat Foundation
Adviseur Cees Vegt-Stichting (visueel gehandicapten)
Adviseur Jonc (overheidscommunicatie)
Chef kabinetszaken Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Adviseur Involve, Stichting voor hulp aan kansarmen en daklozen in de townships van Zuid-Afrika

Nevenfuncties de heer L.P.D. Hoek:


Werkzaamheden bij de Raad voor de kinderbescherming, juridische coördinator taakstraffen
Lid korps vrijwillige brandweer Bergschenhoek
Jeugdleider jeugdbrandweer Bergschenhoek

Nevenfuncties de heer R. Braak:


Projectmanager vervanging zware wielvoertuigen” bij “systeemgroep Wapen- en line"> Transportsystemen ” van “Het Materieel Logistiek Commando” van de “Koninklijke Landmacht”

Nevenfuncties de heer P. de Wit:


Adj. Directeur ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V.
Directeur Ooms Part B.V.

Nevenfuncties de heer G.A. van der Beek:


Functioneel beheerder KPN Telecom

Raadsgriffier:

Jan Remmert Fröling

Gemeente Laren
Raadsgriffier
drs.T.W.Zwemmer=Dhr. drs. T.W. Zwemmer  ()
Raadslid
M.J.W.Druncks=Dhr. M.J.W. Druncks  (CDA)
ing.H.W.J.vandenBerg=Dhr. ing. H.W.J. van den Berg  (CDA)
ir.C.M.A.vanHest=Dhr. ir. C.M.A. van Hest  (CDA)
A.H.F.deBoer=Dhr. A.H.F. de Boer  (Larens Behoud)
E.H.J.Wortel=Dhr. E.H.J. Wortel  (Larens Behoud)
H.J.Wikkerman=Dhr. H.J. Wikkerman  (Larens Behoud)
M.W.vanSchalkwijk=Dhr. M.W. van Schalkwijk  (Larens Behoud)
W.C.Huisman=Dhr. W.C. Huisman  (Larens Behoud)
J.Timmerman-Hamers=Mw. J. Timmerman-Hamers  (Liberaal Laren)
H.Heersink=Mw. H. Heersink  (PvdA)
M.Bakker-Snoeij=Mw. M. Bakker-Snoeij  (PvdA)
E.H.deJong=Dhr. E.H. de Jong  (VVD)
mr.J.Ph.Th.VerdonckHuffnagel=Dhr. mr. J.Ph.Th. Verdonck Huffnagel  (VVD)
D.J.G.Niekus=Mw. D.J.G. Niekus  (VVD)
M.C.Kromme=Mw. M.C. Kromme  (VVD)
Wethouder
M.S.M.Klingenberg-Klinkhamer=Mw. M.S.M. Klingenberg-Klinkhamer  (CDA)
L.J.M.Janssen=Dhr. L.J.M. Janssen  (Larens Behoud)
drs.P.C.Kerkhoff=Dhr. drs. P.C. Kerkhoff  (PvdA

Dhr. drs. T.W. Zwemmer raadsgriffier gemeente Laren
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Laren 11 november 2008
R. Mol
Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Blaricum, Eemnes en Laren
Adviseur bedrijfsvoering / financiën bij de bestuursdienst van de gemeente Amsterdam.
 
Mw ir. J.S.A. Groen-Waterreus IPMA-B
Lid rekenkamercommissie gemeente Blaricum, Eemnes en Laren
Projectmanager en adviseur in dienst van Twynstra Gudde
Assessor voor de certificering van projectmanagers (Cito, Arnhem)

Bestuurslid van de vakvereniging voor projectmanagers, PMI Nederland

B. Homan, VVD wethouder gemeente Teylingen
Lid rekenkamercommissie emeente Blaricum, Eemnes en Laren
Trainer, coach
Voorzitter Deelraad Rotterdam Centrum
Interim Salesmanager Benelux
Voorzitter Raad van commissarissen Waterwolf
Interim voorzitter/directeur sociaal maatschappelijke organisatie Meerwaarde
Directeur/eigenaar enkele bedrijven
Marketing en Salesmanager Ricoh Europe
lid AB GR Holland Rijnland
plv. lid AB GR Milieudienst West-Holland
plv. lid AB GR Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
plv. lid AB GR Werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
trainer/kerndocent Haya van Someren Stichting (opleidingsinstituut VVD)
freelance interviewer en regisseur bij RWD-producties voor politieke items
Naam: Maria Klingenberg-Klinkhamer
Functie: Wethouder
Partij: CDA
Taken:
Openbare ruimte, waaronder:
* aanleg, onderhoud en reconstructie van civiele werken en wegen
* beheer openbare buitenruimten
* speelterreinen
* groen en dorpsschoon
Verkeer en vervoer, waaronder:
* wegenverkeerswetgeving
* openbaar vervoer
Milieu, waaronder:
* Wet milieubeheer
* Wet geluidhinder
* inzameling huishoudelijk afval
* natuur- en milieueducatie
Onderwijs, waaronder:
* lokaal (primair- en voortgezet) onderwijsbeleid
(onderwijsvoorzieningen en -huisvesting)
* kinderopvang
* peuterspeelzalen
Economische zaken, waaronder:
* middenstand (inclusief LOB);
* markt;
* bedrijven;
* regionale aangelegenheden: RES en BOEZ

Primaathouder met betrekking tot projecten:
Intergemeentelijke BEL-samenwerking

Nevenfuncties
Uit hoofde van de wethoudersfunctie:
* Lid Algemeen bestuur rioolzuiveringsinstallatie Gooiengracht en vijzelgemaal Eemmeer
* Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur TOMINgroep
* Lid Gemeenschappelijk orgaan openbaar onderwijs Gooi- en Eemland
* Lid Algemeen bestuur Regionaal bureau leerlingzaken
* Lid Gemeenschappelijk orgaan educatie Gooi- en Eemland
Uit andere hoofde: geen.

Leo Janssen
Functie: Wethouder
Partij: Larens Behoud
Nevenfuncties
Uit hoofde van de wethoudersfunctie: geen.
Uit andere hoofde:
* Voorzitter Orange babies
* Lid Bestuur Jopie Huismanmuseum
* Directeur-grootaandeelhouder Leo Janssen producties B.V. (bezoldigd)
* Mede-vennoot Janssen & Janssen Helvoirt v.o.f.


Naam: Patriek Kerkhoff
Functie: Wethouder
Partij: Partij van de Arbeid
Taken:
Financiën, waaronder:
* (meerjaren)begroting
* tussenrapportages en jaarrekening
* belastingen
* verzekeringen
Sociale Zaken, waaronder:
* bijstandverlening
* fraudebestrijding
* Wet inschakeling werkzoekenden
* maatschappelijk werk
* opvang vluchtelingen
* sociale werkvoorziening
* samenwerking, werk en inkomen
* minimabeleid
* educatie en inburgering
* Wet voorzieningen gehandicapten
Maatschappelijke zorg en Welzijn, waaronder:
* sociaal cultureel werk
* ouderenbeleid
* minderheden
* gesubsidieerde instellingen (incl. Singer Laren, binnensportaccommodaties, Warrekam en bibliotheek)
Sport
Jeugdbeleid waaronder:
* jeugd- en jongerenwerk
* kinderopvang
Subsidiebeleid

Primaathouder met betrekking tot projecten:
Driehoek Warrekam/bibliotheek/Schering en Inslag
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nevenfuncties
Uit hoofde van de wethoudersfunctie:
* Lid Algemeen bestuur TOMINgroep
* Lid Regionale commissie werk en inkomen
Uit andere hoofde:
* Penningmeester PvdA afdelingsbestuur


Naam: Perry Arissen
Functie: Algemeen Directeur
Taken:
Hoofd ambtelijke organisatie
* 1e adviseur college van burgemeester en wethouders
* Voorzitter directieteam
* WOR-bestuurder
* BEL-samenwerking
* Dagelijkse leiding ambtelijk apparaat voor de onderdelen personeel en organisatie, brandweer, gemeentelijke huisvesting en representatie

Nevenfuncties
Uit hoofde van de secretarisfunctie: geen.
Uit andere hoofde:
* Eigenaar/vennoot Boekhoud- en administratie-kantoor "Compear" v.o.f. te Bunschoten-Spakenburg (bezoldigd)

1.Mw.M. Bakker-Snoeij PvdA
- Ledenraad Zorgverzekering AGIS

- Secretaris StichtingHulp Fonds Laren
2. Dhr. H.J.W. Van den Berg CDA
- Ned. Vereniging van Rentmeesters,
Marketing & PR
- Lid Landelijk Bestuur Koninklijke Nederlandse

Jagersvereniging

- Lid Activiteiten Commissie Basissschool De

Scheper

 

3. Dhr. A.H.F. De Boer

 

Larens Behoud
Geen

De heer M.J.W. DruncksCDA
Geen

5. Dhr. T.H. Emmelot VVD

6. Mw. H. Heersink >PvdA
Bestuurslid Stichting Larense Beiaard

7. Dhr. C.M.A. van Hest CDA
Voorzitter Stichting Bob ten Hoope
8. Dhr. W.C. Huisman
Larens Behoud
Geen
9. Mw. D.J.G. Niekus VVD
10. Mw. M.C. Kromme VVD
Rechter bij Scheidsgerecht Grafische Industrie (KVOG)
11. Dhr. M.W. van Schalkwijk Larens Behoud
Geen
12. Mw. J. Timmermans-
Hamers Liberaal Laren
Geen
13. Dhr. J.P.T. Verdonck- Huffnagel VVD
Geen
14. Dhr. H.J. Wikkerman Larens Behoud
Geen Dhr. E.H.J. Wortel Larens Behoud
Voorzitter Oranjecomite Laren

Gemeente Leek
Raadslid
J.W.P.Slotema=Dhr. J.W.P. Slotema  (CDA)
S.Helmholt=Dhr. S. Helmholt  (CDA)
H.E.M.deJager-deBoer=Mw. H.E.M. de Jager-de Boer  (CDA)
T.M.Blok-Massink=Mw. T.M. Blok-Massink  (CDA)
M.Moes=Dhr. M. Moes  (ChristenUnie)
M.C.J.Faber-Baars=Mw. M.C.J. Faber-Baars  (ChristenUnie)
P.E.Tameling=Dhr. P.E. Tameling  (GroenLinks)
R.Honnef=Dhr. R. Honnef  (GroenLinks)
C.P.Lakerveld=Dhr. C.P. Lakerveld  (PvdA)
J.G.J.J.Veenstra=Dhr. J.G.J.J. Veenstra  (PvdA)
M.W.S.Weerd=Dhr. M.W.S. Weerd  (PvdA)
M.W.W.vanderLinden=Dhr. M.W.W. van der Linden  (PvdA)
B.A.Kaatee=Mw. B.A. Kaatee  (PvdA)
C.P.vanLiere=Mw. C.P. van Liere  (PvdA)
B.J.Vlonk=Dhr. B.J. Vlonk  (VVD)
T.Haseloop-Amsing=Mw. T. Haseloop-Amsing  (VVD)
W.L.vanDiest-Foppen=Mw. W.L. van Diest-Foppen  (VVD)

B. Plandsoen wethouder (PvdA) gemeente Leek
1 Lid gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare gezondheidszorg; bestuurscommissie GGD
2 Lid (plv.) Stuurgroep Samenwerkingsverband Wonen, Welzijn en Zorg
3 Lid (voorzitter) Stuurgroep Ouderenbeleid Leek
4 Voorzitter Bestuur gemeenschappelijke regeling Muziekschool Westerkwartier
5 Lid bestuur Samenwerkingsverband 'WSNS' Leek-Noordenveld
6 Voorzitter Platform Sociale Structuur Westerkwartier
7 Lid Stuurgroep Cultuurplan Westerkwartier
8 Lid (voorzitter) Stuurgroep Lokaal Onderwijsbeleid
9 Lid VNG commissie Onderwijs, Zorg, Welzijn en Cultuur
10 Lid Stuurgroep Regio Groningen-Assen
11 Lid Stuurgroep Ontwerpopgave Leek-Roden

H.J. Fellinger, wethouder (VVD) gemeente Leek
1 Ambtenaar Burgerlijke Stand
2 Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG)
3 Lid Algemeen Bestuur Reinigingsdienst Grootegast/Leek/Marum
4 Voorzitter Marktcommissie
5 Lid Algemeen Bestuur Milieusamenwerking Zuidelijk Westerkwartier (ZWK)
6 Lid Begeleidingscommissie Landschapselementen ZWK

M. Bouma, wethouder (CDA) wethouder gemeente Leek
1 Commissaris J.O.S. p.m.
2 Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Essent
3 Lid portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Regio Centraal Groningen
4 Lid portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarktbeleid Centraal Groningen
5 Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Waterbedrijf Groningen
6 Lid portefeuillehoudersoverleg Educatie RCG
7 Plaatsvervangend lid Stichting Groninger bedrijvenlocaties (GBL)
8 Lid AB en DB Novatec p.m.
9 Voorzitter AB en DB ISD Noordenkwartier p.m.
10 Lid portefeuillehoudersoverleg Bedrijventerrein Groningen-Assen
11 Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
12 Secretaris Rathenow (BRD) Werkgroep PKN
13 Voorzitter Organisatie Cie. PKN p.m.

J.W.P. Slotema, raadslid (CDA)
Ondernemer (VOF)
Columnist ca. 1 uur per week bezoldigd
Vervangend Lid Rekenkamer p.m.

S. Helmholt, raadslid (CDA)
Docent rsg de Borgen, locatie Oldeborg

H.E.M. de Jager-de Boer, raadslid (CDA)
Geen

ing. M.W.S. Weerd, raadslid (PvdA)
Commercieel directeur Aannemingsmaatschappij Friso te Sneek
Eigenaar Wepan Adviesbureau/Makelaardij te Tolbert
Parttime docent Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Parttime docent Hanze Hogeschool te Groningen
Parttime docent BOB te Waddinxveen
Parttime docent CBT te Arnhem p.m. bezoldigd
Secretaris Leeuwarder Aannemers Sociteit te Leeuwarden
Commissielid VV Leek Rodenburg te Leek
Commissielid Dorpsvereniging Oldebert te Tolbert

C.P. Lakerveld, raadslid (PvdA)
Voorzitter Woonafdeling FNV Bondgenoten West Groningen-Noordenveld
Invullen belastingformulieren voor FNV leden p.m.
Instructeur belasting invullen FNV Noord
Lid belastingwerkgroep FNV Noord
Invullen belastingaangiftes voor ouderen in Dienstencentrum De Schutse

J.B. Eskes, raadslid (PvdA)
Docent Hanzehogeschool Groningen

T. Haseloop-Amsing, raadslid (VVD)
Vrijwilliger videoteam Sintmaheerdt
Bestuurslid VVD KC Groningen
Bestuurslid VOO afd. Leek
Lid Rekenkamercommissie

M.L.J. Out, raadslid (VVD)
Accountmanager Interpolis Mens en Werk Verzekeringen
Lid Provinciale Staten Groningen
Lid Algemeen Bestuur SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland)

T.M. Blok-Massink, raadslid (CDA)
Geen

M.C.J. Faber-Baars, raadslid (ChristenUnie)
Docente aan Gomarus College in Zuidhorn
Hulpmoeder gereformeerde basisschool 't Klimop te Enumatil
Jeugdleider Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Enumatil

M. Moes, raadslid (ChristenUnie)
Veehouder dagtaak
Penningmeester Coöperatieve buurtsuper in oprichting te Oostwold (WK)

J.G.J.J. Veenstra, raadslid (PvdA)
Lid college van Bestuur rg De Borgen
Lid Raad van Toezicht onderwijsbegeleidingsdienst ABCG Groningen

M.W.W. van der Linden, raadslid (PvdA)
Senior adviseur bij RBO Groningen
Secretaris ouderraad kinderdagverblijf "De Jonge Wereld" te Leek (tot 1 augustus 2006)

P.E. Tameling, raadslid (GroenLinks)
Coördinator Informatiepunt Duurzaam Bouwen (Dubo)
Bestuurslid ANV Boer en Natuur ZWK
Bestuurslid 4 mei Comité
Voorzitter IBC commissie Moerbach en Zorgkwadrant

W.L. van Diest-Foppen, raadslid (VVD)
Administratief medewerkster bij Sylvaphane Plastics BV
Lid overleg Beheer en Control

B.A. Kaatee, raadslid (PvdA)
Zelfstandig ondernemer (interim-management,
mediator, coach
Lid Raad van Toezicht Friesland College (tot 1 januari 2007)

R. Honnef, raadslid (GroenLinks)
Redactiechef KPN TV en Media
Voorzitter VV Tolbert p.m.

Gemeente Leerdam
Raadsgriffier
dr.M.J.E.M.vanDam=Dhr. dr. M.J.E.M. van Dam  ()
Raadslid
A.Bruggeman=Dhr. A. Bruggeman  (CDA)
H.F.Heijltjes=Dhr. H.F. Heijltjes  (CDA)
T.H.vanWeverwijk=Dhr. T.H. van Weverwijk  (CDA)
D.J.vanderHek=Dhr. D.J. van der Hek  (ChristenUnie)
J.vanBeuzekom=Dhr. J. van Beuzekom  (ChristenUnie)
B.A.Keskin=Dhr. B.A. Keskin  (Leerdam 2000)
T.Meijdam=Dhr. T. Meijdam  (Leerdam 2000)
S.G.vanBeusekom-Boterkooper=Mw. S.G. van Beusekom-Boterkooper  (Leerdam 2000)
B.Boon=Dhr. B. Boon  (PvdA)
C.Taal=Dhr. C. Taal  (PvdA)
E.vanBaren=Dhr. E. van Baren  (PvdA)
J.M.vanderVen=Dhr. J.M. van der Ven  (PvdA)
N.Gros=Dhr. N. Gros  (PvdA)
Z.Tosun=Dhr. Z. Tosun  (PvdA)
A.deBruijn=Dhr. A. de Bruijn  (SGP)
A.W.Keppel=Dhr. A.W. Keppel  (SGP)
P.E.deLeeuw=Dhr. P.E. de Leeuw  (SGP)
F.P.deGraaff=Dhr. F.P. de Graaff  (VVD)
drs.M.E.G.A.Horden-Bloemen=Mw. drs. M.E.G.A. Horden-Bloemen  (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.Y.C.M.deRijk=Mw. drs. Y.C.M. de Rijk  ()
Wethouder
P.J.Groeneweg=Mw. P.J. Groeneweg  (CDA)
E.A.J.Groenenberg=Mw. E.A.J. Groenenberg  (ChristenUnie)
W.vanderLeij=Dhr. W. van der Leij  (PvdA)
T.Dijkstra=Mw. T. Dijkstra  (VVD)

Gemeente Leeuwarden
Raadsgriffier
mr.B.Franssen=Dhr. mr. B. Franssen  ()
Raadslid
H.Drewel=Dhr. H. Drewel  (CDA)
H.vanderMolen=Dhr. H. van der Molen  (CDA)
C.denHollander-vanderEnt=Mw. C. den Hollander-van der Ent  (CDA)
G.J.Dames-Bokma=Mw. G.J. Dames-Bokma  (CDA)
T.Koster=Mw. T. Koster  (CDA)
A.P.C.vanDaalen=Dhr. A.P.C. van Daalen  (ChristenUnie)
A.T.S.Boomstra=Dhr. A.T.S. Boomstra  (Eigen lijst)
P.Tilma=Dhr. P. Tilma  (FNP)
J.M.M.Stoelinga=Dhr. J.M.M. Stoelinga  (Nieuwe Leeuwarder Partij)
R.Bakker=Dhr. R. Bakker  (Nieuwe Leeuwarder Partij)
G.J.Hoogterp=Dhr. G.J. Hoogterp  (PALGroen Links)
J.A.Nicolai=Dhr. J.A. Nicolai  (PALGroen Links)
P.D.vanderWal=Dhr. P.D. van der Wal  (PALGroen Links)
F.Taihan=Mw. F. Taihan  (PALGroen Links)
A.Zijlstra=Dhr. A. Zijlstra  (PvdA)
E.Prins=Dhr. E. Prins  (PvdA)
E.Zwierenberg=Dhr. E. Zwierenberg  (PvdA)
G.Koopmans=Dhr. G. Koopmans  (PvdA)
H.tenHoeve=Dhr. H. ten Hoeve  (PvdA)
J.Staal=Dhr. J. Staal  (PvdA)
J.vanOlffen=Dhr. J. van Olffen  (PvdA)
K.J.Zwart=Dhr. K.J. Zwart  (PvdA)
M.Benmhammed=Dhr. M. Benmhammed  (PvdA)
S.R.Feitsma=Dhr. S.R. Feitsma  (PvdA)
ZZibari=Dhr. Z Zibari  (PvdA)
A.J.Dikken=Mw. A.J. Dikken  (PvdA)
C.Grosman=Mw. C. Grosman  (PvdA)
J.Soepboer=Mw. J. Soepboer  (PvdA)
T.Bok=Mw. T. Bok  (PvdA)
A.Visser=Dhr. A. Visser  (SP)
A.H.Bisschop=Dhr. A.H. Bisschop  (SP)
T.C.Buma=Mw. T.C. Buma  (SP)
S.Brouwer=Dhr. S. Brouwer  (VVD)
W.S.Feddema=Dhr. W.S. Feddema  (VVD)
K.D.Vasbinder-vanLoon=Mw. K.D. Vasbinder-van Loon  (VVD)
drs.A.deVries=Mw. drs. A. de Vries  (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.C.H.J.Brugman=Dhr. drs. C.H.J. Brugman  ()
Wethouder
G.Krol=Dhr. G. Krol  (CDA)
L.I.Diks=Mw. L.I. Diks  (GroenLinks)
H.Denium=Dhr. H. Denium  (PvdA)
M.Florijn=Dhr. M. Florijn  (PvdA)
drs.W.R.Sluiter=Dhr. drs. W.R. Sluiter  (PvdA)

Dhr. mr. B. Franssen raadsgriffier gemeente Leeuwarden
NEVENFUNCTIES

dhr. mr. B. Franssen Rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Leeuwarden In deze functie wordt betrokkene niet ingezet

Functie buiten de rechterlijke macht
Griffier
Lid Adviescommissie Thorbeckeacademie NHL Leeuwarden
Lid personeelskamer gemeente Heerenveen
Lid algemene bezwarencommissie Waterschap Reest en Wieden Meppel
Lid personeelskamer gemeente Skarsterlan Gemeente Skarsterlan
Lid personeelskamer gemeente Opsterland gemeente Opsterland
Lid personeelskamer provincie Friesland
Voorzitter bezwarencommissie algemene zaken en klachtencommissie Gemeente Kollumerland
Regioconsulent Vernieuwingsimpuls VNG
Voorzitter bezwarencommissie algemene zaken en klachtencommissie Gemeente Nijefurd
Bron gemeente Leeuwarden 24 november 2008

Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden
Sociale zekerheidskamer
De heer mr. J.J.. Beswerda
Voorzitter
raadsheer bij het Gerechtshof Leeuwarden, sector strafrecht
beleidsmedewerker Parket Procureur-Generaal bij het Gerechtshof Leeuwarden
plaatsvervangend-raadsheer bij overige Gerechtshoven
Mevrouw mr. G.M.R. Bakker
lid  
bedrijfsjuriste bij Afvalsturing Friesland en Friesland Milieu  
schadebehandelaar bij de Aegon (ongevallen- en ziekengeldverzekeringen)  
onbekend  
De heer mr. H. de Boer
lid  
advocaat te Leeuwarden  
onbekend  
onbekend
De heer mr. J.A.M. Bijlholt
lid
advocaat te Joure
bedrijfsjurist bij AVM Holding B.V.
onbekend
De heer mr. M. Brinksma
lid
rechter bij de rechtbank Leeuwarden, sector strafrecht
bedrijfsjurist bij de Stichting Gezamenlijke Rechtshulp, sectie werk en inkomen
advocaat te Leeuwarden
onbekend
Mevrouw mr. M.C. Gons
lid
rechtsbijstandjuriste bij Achmea Rechtsbijstand juridisch medewerkster bij gerechtsdeurwaarderskantoor
juriste op letselschadeafdeling van een verzekeringsmaatschappij
onbekend 
Mevrouw mr. T.I. Huisman
lid
onbekend
tot april 1993 werkzaam als juridisch medewerkster bij het GAK te Groningen
onbekend 
De heer mr. B. Postema
lid
juridisch beleidsmedewerker Ministerie van Juistitie/CJIB
onbekend
onbekend 
Mevrouw mr. J.F. Rouwé-Danes*
lid
advocate/lid maatschap bij het kantoor Van den Elst, Pots & Rouwé
onbekend
onbekend 
Mevrouw mr. C.A.J. Tuinstra
lid
rechtsbijstandjuriste bij Achmea Rechtsbijstand
onbekend
onbekend 1
De heer mr. N.D.P. van der Hoek
lid
juridisch medewerker bij het ressort parket Leeuwarden van het Openbaar Ministerie
onbekend
onbekend 1
Mevrouw mr. A.R. van der Veen
lid
rechtsbijstandjuriste bij Achmea Rechtsbijstand
onbekend
onbekend 1
Mevrouw mr. R.A. Kuiper
lid
Mevrouw mr. R.A. Kuiper
lid Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden
Algemene kamer
De heer mr. S.H. Spoormans
Voorzitter  
jurist ruimtelijke ordening bij de gemeente Groningen
De heer mr. H.D.S.S. Roescher
lid  
algemeen jurist privaatrecht bij de provincie Friesland
De heer mr. W. Roerdink
lid  
(gepensioneerd)  
Van 1970 tot 2002 juridisch medewerker bij de provincie Fryslân  

 

Mevrouw mr. A. van der Leest
lid
juridisch medewerkster bij Achmea Rechtsbijstand te Leeuwarden
onbekend
plaatsvervangend lid van de adviescommissie bezwaarschriften bij de gemeente Harlingen 
Mevrouw mr. B.C. Lont
lid
projectmedewerker bij Roberts
onbekend
Verzorgen van een onderdeel arbeidsrecht binnen een cursus personeelmanagement in samenwerking met een organisatie adviseur 
De heer mr. H.J Bos
lid
werkzaam bij de provincie Fryslân, afdeling bestuurszaken

lid van de raad van toezicht van een woningstichting 
De heer mr. R.T.C. van der Wal
lid
werkzaam als adjunct-inspecteur/coördinator bij het ministerie van VROM
onbekend

adviesbureau Delta consult, belangrijkste activiteiten: auto;mso-list:l5 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt">voorzitter bezwarencommissie gemeente Grootegast; auto;mso-list:l5 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt">ontwikkelen cursusmateriaal; auto;mso-list:l5 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt">redactionele werkzaamheden; auto;mso-list:l5 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt">freelance doceren via diverse instituten, waaronder de Bestuursacademie.


lid minicommissie MHCL (organiseren van activiteiten voor het begeleiden van de jongste jeugd.) 9;mso-yfti-lastrow:yes">
De heer mr. R.J. van der Wal
lid
parttime juridisch adviseur voor behandeling bezwaarschriften bij de gemeente Weststellingwerf
onbekend
lid commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Marum
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Wûnseradiel
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Wymbritseradiel

nevenfuncties van wethouder G. Krol
Voorzitter bestuur Vereniging Friese Gemeenten
Voorzitter Straatnamencommissie
Voorzitter bestuur Stichting Stadswacht Fryslân
Lid Bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Lid Algemeen bestuur Vereniging Openbaar vervoer Centrumsteden (VOC)
Lid Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF)
Lid bestuur Stichting Kenniscampus
Lid Stuurgroep ZZL
Lid Stuurgroep Integrale Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen
Gemeentelijke vertegenwoordiger Algemene vergadering van aandeelhouders GEM De
Zuidlanden Beheer B.V./Participatiemaatschappij De Zuidlanden B.V.
Lid Algemene vergadering van aandeelhouders BV Sport
Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Caparis N.V.
Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Blitsaerd Beheer C.V./B.V.
Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Afvalsturing Friesland N.V.
Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Essent B.V.
Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Fryslân Miljeu N.V.
Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Stichting Beheer FEC
Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Bedrijvencentrum Leeuwarden
 
Lijst van nevenfuncties van wethouder Y.M. Bleize MCC
Voorzitter Stichting FRIGEM
Lid Dagelijks Bestuur Milieuadviesdienst Regio Noord-Friesland
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap ‘de Marrekrite’
Lid Commissie Milieuhygiëne Vliegbasis Leeuwarden
Lid Liquidatiecommissie Woonwagenschap
Agendalid Stuurgroep 11-steden vaarroute
Lid Algemene vergadering van aandeelhouders BV Sport
Comités van aanbeveling/beschermheerschappen:
Lid Comité van Aanbeveling de Ark Fryslân
 
Lijst van nevenfuncties van wethouder M. Florijn MA
· Voorzitter bestuur Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân
· Voorzitter Georganiseerd Overleg
· Lid College voor Arbeidszaken VNG
· Lid bestuur stichting A & O fonds (Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds)
· Lid bestuur Inlichtingenbureau (IB)
· Lid subcommissie GDI VNG (Gemeentelijke Dienstverlening en Informatiebeleid)
· Secretaris Stichting Stadswacht Fryslân
Comités van aanbeveling/beschermheerschappen:
· Lid comité van Aanbeveling Basketbalclub Aris
Lijst van nevenfuncties van wethouder drs. W.R. Sluiter
· Voorzitter Groot Bestuurlijk Overleg Welzijn en Zorg (31 Friese gemeenten)
· Lid Algemeen Bestuur GGD Fryslân
· Lid Bestuur KEI (Stichting Kennis, Expertise en Innovatiecentrum Stedelijke Vernieuwing)
· Lid Bestuurlijk overleg G27 Grote Steden Beleid
· Lid kerngroep Bestuurlijk overleg G27 sociale pijler
· Lid Dagelijks Bestuur Bestuurlijk overleg G27 ruimtelijk/fysiek
· Lid Provinciale commissie Wonen en Stedelijke Vernieuwing
· Lid Adviescommissie Openbare Gezondheidszorg
· Lid Stuurgroep Rijk en Steden, Groene Partners
· Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem
· Gemeentelijke vertegenwoordiger Algemene vergadering van aandeelhouders GEM De
Zuidlanden Beheer B.V./Participatiemaatschappij De Zuidlanden B.V.
· Lid Algemene vergadering van aandeelhouders 3 PLUS B.V.
Lijst van nevenfuncties van wethouder drs. M.C.M. Waanders


  Voorzitter bestuur Stichting Bedrijfsgebouwen Leeuwarden
  Lid Bestuurlijk Overlegplatform Stadsgewest Leeuwarden/Ontwikkelingskader Leeuwarden
  Lid Bestuurlijk overleg G27, pijler Economie
  Lid Stuurgroep Westergozone
  Lid bestuur Stichting Herdenking J.J. Slauerhoff
  Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem
  Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem
  Voorzitter bestuur Stichting Beheer Frisian Expo Centre
  Plaatsvervangend lid Commissie Milieuhygiëne Vliegbasis Leeuwarden
  Plaatsvervangend lid Provinciale commissie Wonen en Stedelijke Vernieuwing
  Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Milieuadviesdienst
  Voorzitter Algemene vergadering van aandeelhouders GEM De Zuidlanden Beheer B.V./Participatiemaatschappij De Zuidlanden B.V.
  Lid Algemene vergadering van aandeelhouders 3 PLUS B.V.
  Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Blitsaerd Beheer C.V./B.V.
  Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Ontwikkelingsmaatschappij Westergo
  Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Stichting Beheer FEC
  Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Frisian Expo Centre
  Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Stichting Stedenlink
  Lid jury Gouden Piramide 2007, rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap
  Lid Commissie Fundamentele Verkenning Bouwprojecten (Min. EZ)
  Lid Algemene Vergadering van aandeelhouders Stichting Kenniscampus

  drs. C.H.J. Brugman gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden

  • Penningmeester Stichting Stadswacht Fryslân

  • Lid commissie bestuurlijke ontwikkeling Vereniging van Gemeentesecretarissen

  • Voorzitter Bezwarenadviescommissie Wetterskip Fryslân (presentiegeld)

  • Penningmeester vereniging PRIMO (Public Risk Management Organisation)

   

   
  Particuliere nevenfuncties en vertegenwoordiging raadsleden

  (actueel d.d. 11 februari 2004, bijgewerkt 29 juni 2007) PvdA

  Mw. A.J. Dikken
  Project coordinator Bureau jeugdzorg Friesland
  Mw. T. Bok

  Sr. Medew. Vastgoed
  Staatsbosbeheer
  Mw. M.F. Grosman

  Milieu ambtenaar
  Provincie Fryslan
  36
  JA

  Dhr H. ten Hoeve

  -Onderwijzer
  -Lid AB Wetterskip Fryslân
  -Voorzitter open monument
  -Muurstraat
  -Werkgroep huisnamen
  Vereniging PCBO/WL
  Wetterskip
  Vereniging
  Stichting
  N.V.T.
  Dhr J. van Olffen

  -voorzitter
  -voorzitter
  -voorzitter
  -lid
  -adviseur
  ANBO
  SLO
  Bresfonds
  Raad van advies
  FSU
  Dhr K.J. Zwart

  -Hoofd plattelandsprojekten
  Provincie Fryslan
  Mw J. Soepboer

  Voorzitter
  SMO
  Dhr. J.J. Staal
  Dhr. G. Koopmans

  Directeur
  Secretaris
   

  Natuurmuseum
  St. Museumfederatie FRL
  Dhr E. Prins
  height:18.3pt">
  -Opleidingsmanager
   

  -Directeur
  -Voorzitter
  -Lid
  St. Noordelijke HogeSchool Leeuwarden
  Counsal V.O.F.
  Domeinoverleg Marketingopleiding
  Adviescie Bestuurs st. Ecabo
  Dhr A. Zijlstra

  -Manager
  -Bestuurslid
  “Huize Brandaris”
  Tof Vakanties
  St. huize Brandaris Terschelling
  Dhr. S. Feitsma

  Juridisch medewerker
  Rijkswaterstaat
  Dhr. E. Zwierenberg

  -Ondernemer
  -Vennoot
   

  Zs Zwierenberg Strategie
  Strategie
  Loge De Friesche Trouw CDA

  Mw G. Dames-Bokma

  -Voorzitter
  -Lid
  -Voorzitter
  -Intaker Voedselbank
  Koor
  Vrijbuiters
  Manus Brandstichting
  Dhr. H. vd Molen

  Voorzitter
  Communicatiemedewerker
  -CDJA Fryslan
  -Tjallinga Hiem
  Dhr H. Drewel

  -Controller
   

  Provincie Fryslân
  Mw. C. den Hollander


  adviseur Ruimtelijke Ordening
  -Bestuurslid

  Romte BV Dokkum
  Vereniging voor Christelijk Onderwijs Noord Friesland

  20 uren p/wk
  6-10 P/jr

  JA
  NEE 20;

  Mw T. Koster

  Organisatieadviseur
  Provincie Fryslan
  32 uren p/wk
  JA 21;

  font-weight:normal; VVD
   
  22;

  Dhr. W.S. Feddema


  -Ondernemer
   

  -Voorzitter
   
  -Cie op ondernemersniveau

  Knipp inn Wyb Feddema en F&G beheer
  St. Beheer Gelden VvE Tjerk Hiddesbuurt ANKO

  Variabel aantal uren p/wk
   

   

  3 uren p/wk 4 keer p/jr

  JA
   

   

  NEE NEE 23;

  Dhr S. Brouwer

  Ondernemer financiële dienstverlening en ondernemer in- en verkoop boten
  Eigen baas
  Mw. K. Vasbinder

   
  25;

  Mw A. de Vries

  Teamleider Beleidsontwikkeling
  Ruimte, wonen, ondernemen, gemeente Den Helder
  36 uur p/wk
  JA Pal/groenlinks Dhr. G.J. Hoogterp


  -Geestelijk verzorger
  -Bestuurder  


  Talman Sionsberg Dokkum
  Us Dream Dhr J.A. Nicolai


  Coördinerend begeleidergehandicaptenzorg  


  Stichting Talant Dhr P.D. van der Wal
  Mw F. Taihan

  Docent
  Docent/Trainer
  Lid
   
  Mentor

  AOC Frl
  2Gether (eigen bedrijf)

  Clientenr. Gezondheidsc. Camminghaburen Tumba 


  15 uur p/wk
  50 uur p/jr
  10 uur p/kw
    10 uur p/kw

  Ja
  JA
  Nee
   
   Nee 32;

  font-weight:normal; SP
   
  33;height:1.75pt"> height:1.75pt"> mso-line-height-alt:1.75pt"> Dhr A.H. Bisschop
  height:1.75pt">
  Lid Algemene Vereniging Oud-Personeel Kon. Marine, afd. Friesland mso-line-height-alt:1.75pt">Vrijwilliger Humanitas height:1.75pt"> mso-line-height-alt:1.75pt">  
  height:1.75pt"> mso-line-height-alt:1.75pt">  
  height:1.75pt">
  Nee
   

   
  mso-line-height-alt:1.75pt">Nee 34;

  Dhr. A. Visser


  Bestuurder Facilitair medewerker

  SP St. NHL

  - Fulltime

  NEE JA 35;

  Dhr. F. Bashir


  Organisatielid  


  Keer het Tij Friesland  


  2 uur p/wk  


  NEE  
  36;

  Mw. T.C. Buma

  Beleidsmedewerker RO
  Wieringerwerf
  30/wk
  JA 37;

  font-weight:normal; NLP

   

   

  Dhr R. Bakker

  Docent
  Stg v. chr BO en volw. Educ Friesland/Flevoland Dhr J. Stoelinga
  Geen CristenUnie
  Dhr. A.P.C. van Daalen

  Desk-manager Pensioen
  Achmea N.V. FNP

  Dhr. P. Tilma
  Tempo Team
  Stifting riedsfraksje FNP Ljouwert

  Gemeente Leeuwarderadeel
  Raadsgriffier
  mr.G.J.Olthof=Mw. mr. G.J. Olthof  ()
  Raadslid
  H.deJager=Dhr. H. de Jager  (CDA)
  J.E.Keuning=Dhr. J.E. Keuning  (CDA)
  drs.A.Wachter-vanVeen=Mw. drs. A. Wachter - van Veen  (CDA)
  F.Dijkstra=Dhr. F. Dijkstra  (FNP)
  J.W.Tuininga=Dhr. J.W. Tuininga  (FNP)
  A.Elgersma=Dhr. A. Elgersma  (GBL Gemeentebelangen Leeuwarderadeel)
  M.deHaan=Dhr. M. de Haan  (GBL Gemeentebelangen Leeuwarderadeel)
  R.A.Ketellapper=Dhr. R.A. Ketellapper  (GBL Gemeentebelangen Leeuwarderadeel)
  W.F.Ekas=Dhr. W.F. Ekas  (GBL Gemeentebelangen Leeuwarderadeel)
  P.A.M.Slagter-Adelaar=Mw. P.A.M. Slagter-Adelaar  (GBL Gemeentebelangen Leeuwarderadeel)
  H.deKroon=Dhr. H. de Kroon  (PvdA)
  J.Ennour=Mw. J. Ennour  (PvdA)
  M.Wagenmakers=Mw. M. Wagenmakers  (PvdA)
  U.C.deVoogd=Mw. U.C. de Voogd  (PvdA)
  J.A.Pot=Dhr. J.A. Pot  (VVD)
  Gemeentesecretaris
  J.J.Kingma=Dhr. J.J. Kingma  ()
  Wethouder
  F.Haites-Miedema=Mw. F. Haites-Miedema  (CDA)
  ing.J.S.Keizer=Dhr. ing. J.S. Keizer  (FNP)
  G.Visser=Mw. G. Visser  (PvdA)

  Gemeente Leiden
  Raadsgriffier
  E.H.T.vanderVlist=Mw. E.H.T. van der Vlist  ()
  Raadslid
  A.Flippo=Dhr. A. Flippo  (CDA)
  A.R.Bonestroo=Dhr. A.R. Bonestroo  (CDA)
  F.W.vanDijk=Dhr. F.W. van Dijk  (CDA)
  G.Boogaard=Dhr. G. Boogaard  (CDA)
  drs.M.A.C.M.vanSandick-Sopers=Mw. drs. M.A.C.M. van Sandick-Sopers  (CDA)
  drs.M.J.D.deRooij-Bakker=Mw. drs. M.J.D. de Rooij-Bakker  (CDA)
  G.T.H.Terpstra=Dhr. G.T.H. Terpstra  (ChristenUnie)
  drs.J.Clement=Mw. drs. J. Clement  (ChristenUnie)
  A.P.vanderLuit=Dhr. A.P. van der Luit  (D66)
  drs.P.H.vanMeenen=Dhr. drs. P.H. van Meenen  (D66)
  J.T.vanEgdom=Dhr. J.T. van Egdom  (GroenLinks)
  P.J.R.Kos=Dhr. P.J.R. Kos  (GroenLinks)
  M.E.vanderBeek=Mw. M.E. van der Beek  (GroenLinks)
  ir.J.A.Becht=Mw. ir. J.A. Becht  (GroenLinks)
  D.J.G.Sloos=Dhr. D.J.G. Sloos  (Leefbaar Leiden)
  P.Peper=Dhr. P. Peper  (Leefbaar Leiden)
  drs.H.J.Hendriks=Dhr. drs. H.J. Hendriks  (Leefbaar Leiden)
  D.Iken=Dhr. D. Iken  (PvdA)
  G.Holla=Dhr. G. Holla  (PvdA)
  H.H.Keereweer=Dhr. H.H. Keereweer  (PvdA)
  L.ElHouari=Dhr. L. El Houari  (PvdA)
  R.P.vanLaar=Dhr. R.P. van Laar  (PvdA)
  H.Jansen=Mw. H. Jansen  (PvdA)
  M.A.C.vanDongen=Mw. M.A.C. van Dongen  (PvdA)
  drs.C.A.A.Broeyer=Mw. drs. C.A.A. Broeyer  (PvdA)
  drs.M.V.H.vandenBerg=Mw. drs. M.V.H. van den Berg  (PvdA)
  mr.T.H.C.Dickhoff=Mw. mr. T.H.C. Dickhoff  (PvdA)
  A.H.L.Theeuwen=Dhr. A.H.L. Theeuwen  (SP)
  J.vanderKraats=Dhr. J. van der Kraats  (SP)
  J.S.Dirks=Dhr. J.S. Dirks  (SP)
  L.Rademaker=Dhr. L. Rademaker  (SP)
  E.R.deBakker=Mw. E.R. de Bakker  (SP)
  R.A.vanGelderen=Mw. R.A. van Gelderen  (SP)
  J.K.Boer=Dhr. J.K. Boer  (Stadspartij Leiden Ontzet)
  E.F.A.Zevenbergen=Dhr. E.F.A. Zevenbergen  (VVD)
  J.M.Hermans=Dhr. J.M. Hermans  (VVD)
  K.A.Boddé=Dhr. K.A. Boddé  (VVD)
  P.A.J.Laudy=Dhr. P.A.J. Laudy  (VVD)
  drs.A.J.Sleijster=Dhr. drs. A.J. Sleijster  (VVD)
  M.J.vanGruting-Wijnhold=Mw. M.J. van Gruting-Wijnhold  (VVD)
  Gemeentesecretaris
  mr.drs.P.I.M.vandenWijngaart=Dhr. mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart  ()
  Wethouder
  J.J.deHaan=Dhr. J.J. de Haan  (CDA)
  J.P.R.M.Steegh=Dhr. J.P.R.M. Steegh  (GroenLinks)
  M.J.D.Witteman=Dhr. M.J.D. Witteman  (PvdA)
  G.M.vandenBerg=Mw. G.M. van den Berg  (PvdA)
  mr.P.T.vanWoensel=Dhr. mr. P.T. van Woensel  (VVD)

  Gemeente Leiderdorp
  Raadsgriffier
  J.C.Zantingh=Mw. J.C. Zantingh  ()
  Raadslid
  A.J.E.Staal=Dhr. A.J.E. Staal  (BurgerBelangenLeiderdorp)
  C.Teske=Dhr. C. Teske  (BurgerBelangenLeiderdorp)
  J.L.vanderHoogt=Dhr. J.L. van der Hoogt  (BurgerBelangenLeiderdorp)
  E.Hekkelman=Dhr. E. Hekkelman  (CDA)
  J.H.M.vanHuut=Dhr. J.H.M. van Huut  (CDA)
  N.H.M.vanJaarsveld=Dhr. N.H.M. van Jaarsveld  (CDA)
  M.A.J.vanDiepen-vanWijk=Mw. M.A.J. van Diepen-van Wijk  (CDA)
  C.W.Vons-deJong=Mw. C.W. Vons-de Jong  (GroenLinks)
  F.Joester=Mw. F. Joester  (GroenLinks)
  Y.deWaard=Mw. Y. de Waard  (GroenLinks)
  H.K.Langenberg=Dhr. H.K. Langenberg  (Liberaal Leiderdorp)
  J.P.Voets=Dhr. J.P. Voets  (Lijst Voets)
  B.M.R.F.Hollands=Dhr. B.M.R.F. Hollands  (PvdA)
  O.C.Mc.Daniel=Dhr. O.C. Mc. Daniel  (PvdA)
  mr.R.F.Thunnissen=Dhr. mr. R.F. Thunnissen  (PvdA)
  J.J.E.vanReijn=Mw. J.J.E. van Reijn  (PvdA)
  I.Cooijmans=Dhr. I. Cooijmans  (VVD)
  J.B.P.M.Suijkerbuijk=Dhr. J.B.P.M. Suijkerbuijk  (VVD)
  W.N.A.Joosten=Dhr. W.N.A. Joosten  (VVD)
  C.M.M.Meiners-Pieterse=Mw. C.M.M. Meiners-Pieterse  (VVD)
  E.J.Meijer=Mw. E.J. Meijer  (VVD)
  Gemeentesecretaris
  drs.A.H.Schouten=Dhr. drs. A.H. Schouten  ()
  Wethouder
  J.J.F.M.Gardeniers=Dhr. J.J.F.M. Gardeniers  (CDA)
  L.Maat=Dhr. L. Maat  (GroenLinks)
  P.A.Glasbeek=Dhr. P.A. Glasbeek  (PvdA

  Gemeente Leidschendam-Voorburg
  Raadsgriffier
  mr.G.A.vanEgmond=Dhr. mr. G.A. van Egmond  ()
  Raadslid
  A.P.Paardekooper=Dhr. A.P. Paardekooper  (CDA)
  M.Jansen=Dhr. M. Jansen  (CDA)
  drs.P.M.M.vanOstaijen=Dhr. drs. P.M.M. van Ostaijen  (CDA)
  A.M.vanBoheemen=Mw. A.M. van Boheemen  (CDA)
  H.S.vanEnk=Mw. H.S. van Enk  (CDA)
  J.J.Bouw=Mw. J.J. Bouw  (CDA)
  drs.M.W.P.Duermeijer=Mw. drs. M.W.P. Duermeijer  (CDA)
  J.J.M.Schellings=Dhr. J.J.M. Schellings  (D66)
  P.H.Hohage=Mw. P.H. Hohage  (D66)
  H.P.Klazenga=Dhr. H.P. Klazenga  (Gemeentebelangen)
  N.F.J.Hooijmans=Dhr. N.F.J. Hooijmans  (Gemeentebelangen)
  I.G.H.Mallée-vanGerven=Mw. I.G.H. Mallée-van Gerven  (Gemeentebelangen)
  J.N.vandeBraak=Dhr. J.N. van de Braak  (GroenLinks)
  Mw. M.C.J. Cornelissens  (GroenLinks)
  P.C.Jansen=Dhr. P.C. Jansen  (Onafhankelijke Partij Leidschendam-Voorburg)
  A.B.Brussaard=Dhr. A.B. Brussaard  (PvdA)
  E.Jami=Dhr. E. Jami  (PvdA)
  H.Oldersma=Dhr. H. Oldersma  (PvdA)
  M.A.M.Oosschot=Dhr. M.A.M. Oosschot  (PvdA)
  ir.H.Knoester=Dhr. ir. H. Knoester  (PvdA)
  M.J.H.A.vanGiezen=Mw. M.J.H.A. van Giezen  (PvdA)
  N.Stemerdink=Mw. N. Stemerdink  (PvdA)
  A.G.vandenBerg=Dhr. A.G. van den Berg  (SP)
  I.S.Roza=Mw. I.S. Roza  (SP)
  M.ElMousati=Mw. M. El Mousati  (SP)
  D.Poos=Dhr. D. Poos  (VVD)
  E.G.Lamme=Dhr. E.G. Lamme  (VVD)
  J.Brokke=Dhr. J. Brokke  (VVD)
  P.F.Rozenberg=Dhr. P.F. Rozenberg  (VVD)
  P.J.R.Baeten=Dhr. P.J.R. Baeten  (VVD)
  R.P.Klop=Dhr. R.P. Klop  (VVD)
  R.P.E.Smitshuysen=Dhr. R.P.E. Smitshuysen  (VVD)
  A.J.W.vanBaalen-vanEekelen=Mw. A.J.W. van Baalen-van Eekelen  (VVD)
  H.I.Aris-vanNeuren=Mw. H.I. Aris-van Neuren  (VVD)
  W.H.Mijdam=Mw. W.H. Mijdam  (VVD)
  Gemeentesecretaris
  B.Brinkman=Dhr. B. Brinkman  ()
  Wethouder
  mr.E.P.Beimers=Dhr. mr. E.P. Beimers  (CDA)
  drs.G.G.J.Rensen=Dhr. drs. G.G.J. Rensen  (PvdA)
  mr.M.A.Houtzager=Dhr. mr. M.A. Houtzager  (VVD)
  mr.C.M.Zwartepoorte=Mw. mr. C.M. Zwartepoorte  (VVD)

  Gemeente Lelystad

  Mw. J. Nuijt-Verschoor (CDA)wethouder gemeente Lelystad
  J. Nuijt-Verschoor secretaris Vereniging Jeugd- en Kinderzorg te Zwolle
  eindredacteur “Kansen voor kinderen”, informatiebulletin jeugdzorg
  voorzitter Diaconie Protestantse Gemeente Lelystad (PKN)
  primus-lid Regionaal College Bezwaren / Geschillen Classis Overijssel-Flevoland en Gelderland (PKN)
  Plv. voorzitter Adviescommissie Bezwaarschriften provincie Flevoland

  Dhr. A. Kok (ChristenUnie) wethouder gemeente Lelystad

  Dhr. J.A. Fackeldey (PvdA)wethouder gemeente Lelystad

  Dhr. W. de Jager (PvdA)wethouder gemeente Lelystad
  bestuurslid GR IJsselmeergroep
  bestuurslid VSG (Vereniging Sport en Gemeenten)

  Dhr. J. Lodders (VVD) wethouder gemeente Lelystad
  lid raad van commissarissen Technofonds
  lid raad van commissarissen MKB-fondsen Flevoland
  lid stuurgroep Leader
  lid investeringscommissie Technofonds
  bestuurslid GR IJsselmeerziekenhuizen

  Jan Bonhof is de voorzitter van de Rekenkamer Lelystad. Hij vervult naast het voorzitterschap van de Rekenkamer Lelystad momenteel de volgende nevenfuncties:

  voorzitter van de Stichting Financiële Hulpverlening (sponsororganisatie voor hulpverlening aan

  gehandicapten, bejaarden, e.d.);

  en lid van de Rekenkamercommissie Elburg, Nunspeet, Ost-Wijhe, Oldebroek, Putten en Zwartewaterland.

  Ing Yoe Tan is een van de externe leden van de Rekenkamer Lelystad. In het dagelijks leven is zij lid

  Van de Eerste Kamer der Staten-Generaal namens de PvdA.

  lid bestuur Nederlandse Opera en het Muziektheater te Amsterdam

  lid Raad van Toezicht Medisch Centrum Alkmaar, Geminigroep

  lid "De Bouwmaatschappij", adviescommissie woningcorporatie "De Key"

  lid Stimuleringsfonds voor de Architectuur

  lid Raad van Commissarissen Sophia Revalidatie te ’s-Gravenhage

  lid Rekenkamer gemeente ’s-Gravenhage

  lid Raad van Toezicht ROC Leiden

  lid Raad van Toezicht Lucas Scholengemeenschap te Voorburg

  en zelfstandig consultant/coach.

  Iris Koopmans is een van de externe leden van de Rekenkamer Lelystad. Zij is in het dagelijks leven

  beleidsmedewerker / secretaris van De Jonge Akademie (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse

  Akademie van Wetenschappen)

  Patricia Nieuwenhuis is de secretaris van de Rekenkamer Lelystad. Zij vervult naast haar dagelijkse

  werkzaamheden als secretaris van de Rekenkamer momenteel geen nevenfuncties

  Dhr. D.J. Willems, gemeentesecretaris gemeente Lelystad

  GEEN NEVENFUNCTIES
  Bron gemeente Lelystad 2008

  Dhr. ir. J. (Jaap) Woltjer raadsgriffier gemeente Lelystad
  GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN! Bron gemeente Lelystad BESLUIT 22 december 2008 kenmerk U08-40016

  NEVENFUNCTIES VOOR 20 juli 2009
  Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland. (De Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers en/of vakspecialisten discussiëren over ontwikkelingen in en rondom de griffierfunctie. Daarom is een adviesraad ingesteld, die met de Bestuursacademie twee keer per jaar overlegt over ontwikkelingen in het griffiervak, en de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben voor het aanbod van de Bestuursacademie.)
  NEVENFUNCTIES VANAF 20 juli 2009

  Bestuurslid Stichting Beheer Houtribhoogte (tot 1 september 2009)

  Lid regiocommissie IJsselmeer/Markermeer van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond

  Bron gemeente Lelystad besluit 20 juli 2009 U09-13084 op bezwaarschrift J. Hop Ermelo

  Dhr. C. Braaf (CDA)raadslid gemeente Lelystad

  Dhr. D.W. Bussink (CDA)raadslid gemeente Lelystad

  Dhr. L.J.J. Caniels (CDA)raadslid gemeente Lelystad

  Dhr. B. Siepel (ChristenUnie)raadslid gemeente Lelystad
  beleidsmedewerker provincie Flevoland
  lid college van Bestuur Theologische Universiteit Kampen
  voorzitter bestuur Landelijk Verband Gereformeerde Schoolverenigingen
  voorzitter Stichting Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Flevoland
  lid klachtencommissie accoladezorggroep

  Dhr. C. van Veluwen (ChristenUnie)raadslid gemeente Lelystad

  Mw. E. van Wageningen (ChristenUnie)raadslid gemeente Lelystad
  Dhr. S.J. Kok GroenLinks raadslid gemeente Lelystad 250209
  Mw. L.A. Kreuger-Sietses GroenLinks raadslid gemeente Lelystad 250209
  voorzitter steunfonds STAL
  voorzitter milieudefensie afd. Lelystad
  lid algemeen bestuur stichting actie en informatiecentrum Lelystad
  agrarisch ondernemer
  bestuurslid RSG Slingerbos Levant
  Dhr. P.L.W.J. Baaten Inwonerspartij Lelystad raadslid gemeente Lelystad 250209
  P.L.W.J. Baaten - instructeur bij ROC Flevoland
  Dhr. S.W. Ongering Inwonerspartij Lelystad raadslid gemeente Lelystad 250209
  Dhr. W. Jansen Inwonerspartij Lelystad raadslid gemeente Lelystad 250209
  bestuurslid GR IJsselmeergroep
  bestuurslid GR IJsselmeerziekenhuizen
  plv. bestuurslid GR Bouwsubsidiëring Flevoland
  Mw. A.F.M. van Rijnsoever Inwonerspartij Lelystad raadslid gemeente Lelystad 250209
  Dhr. W.B. Zweers Leefbaar Lelystad raadslid gemeente Lelystad 250209
  Dhr. W.J. Erica Leefbaar Lelystad raadslid gemeente Lelystad 250209
  voorzitter tennisvereniging Poseidon
  hoofdredacteur verenigingsorgaan
  arbiter Nederlandse Volleybal Bond
  Dhr. A.M. Meijering PvdA raadslid gemeente Lelystad 250209
  Dhr. B. Belhaj PvdA raadslid gemeente Lelystad 250209
  Dhr. E. van der Herberg PvdA raadslid gemeente Lelystad 250209
  werknemer bij IT dienstverlenende onderneming
  vennoot (vof) in handelsonderneming EMIN Adventure Tools
  eigenaar (eenmanszaak) Mayar IT dienstverlenende onderneming
  Dhr. H. Doornbos PvdA raadslid gemeente Lelystad 250209
  Atelier Dutch
  lid bouwteam vv Unicum
  stichting ALS
  voorzitter vv Unicum
  Dhr. H.P. Soomers PvdA raadslid gemeente Lelystad 250209
  Dhr. J. van de Beek PvdA raadslid gemeente Lelystad 250209
  Dhr. M. El Mhassani PvdA raadslid gemeente Lelystad 250209
  M. El Mhassani - verhuiscoördinator / projectbegeleider GTI Suez
  lid OIL (Overleg Integratieplatform Lelystad)
  Dhr. Z.J. van der Houwen PvdA raadslid gemeente Lelystad 250209
  directeur openbare basisschool
  voorzitter basketballclub Lelystad
  Mw. E.W. Middelkoop-Ferron PvdA raadslid gemeente Lelystad 250209
  medewerkster mediatheek SGL
  Mw. J. Rommy-Agata PvdA raadslid gemeente Lelystad 250209
  Mw. J. d'Arnaud-Appelo PvdA raadslid gemeente Lelystad 250209
  J. d ’Arnaud-Appelo - publieksvoorlichter Astma Fonds – regio Flevoland en Noord-West Veluwe
  Dhr. J.M. van den Heuvel SP raadslid gemeente Lelystad 250209 SP fractievoorzitter gemeente Lelystad 250209
  Dhr. P.H. Walraven SP raadslid gemeente Lelystad 250209
  Mw. C.P.M. de Waal SP raadslid gemeente Lelystad 250209
  Mw. F. Linde SP raadslid gemeente Lelystad 250209
  Dhr. C.J.J. Homan Stadspartij raadslid gemeente Lelystad 250209 Stadspartij fractievoorzitter gemeente Lelystad 250209
  Dhr. E.H.G. Marseille VVD raadslid gemeente Lelystad 250209
  zelfstandig financieel adviseur
  (tijdelijk) ad interim controller bij de Vereniging voor Prot.Chr. Primair Onderwijs Lelystad
  penningmeester Rotary club Lelystad
  Dhr. H.W. Gerritzen VVD raadslid gemeente Lelystad 250209
  Dhr. P.C.W. Hamstra VVD raadslid gemeente Lelystad 250209
  commandant lokale facilitaire dienst Koninklijke Landmacht
  voorzitter Stichting Homosexualiteit & Krijgsmacht
  Dhr. S.G.J. van Erk VVD raadslid gemeente Lelystad 250209
  Mw. M. Jacobs-Haagen VVD raadslid gemeente Lelystad 250209
  projectleider centrummanagement Stadshart
  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
  Lid Raad van toezicht IJsselgroep
  comité van aanbeveling STAL
  voorzitter ACOO
  B. Belhaj bestuurslid GR IJsselmeerziekenhuizen
  vestigingsmanager T-Mobile
  directeur Midar Project Man. & Consultancy
  voorzitter Jonge Socialisten Lelystad
  voorzitter Jonge Socialisten Flevoland
  lid Derde Kamer
  lid 4 mei comité
  bestuurslid PvdA Flevoland
  trainer bestuurskunde Nationale Jeugd Raad
  voorzitter Regionaal Steunpunt PvdA Flevoland
  penningmeester en bestuurslid Anti Discriminatie Bureau Flevoland
  bestuurslid en columnist Raadslid.Nu
  procesbegeleider Jeugdzorg, Justitiële Jeugd Inrichtingen
  trainer & coach Kinderrechten, Nationale Jeugd Raad
  P.W. Tetteroo adviseur secretariaat Rob en Rfv ministerie BZK
  lid redactie maandblad “Bestuursforum”

  trainer / cursist Steenkampinstituut (scholing CDA)
  C. van Veluwen - technisch coördinator
  P.H. Walraven SP statenfractie provincie Flevoland
  Nevenfuncties bestuurders provincie Flevoland op internet
  Leen Verbeek Commissaris van de Koningin
  Voorzitter Algemeen bestuur Nazorgfonds
  Voorzitter Comité van Toezicht EPD Flevoland 2000-2006
  Voorzitter Han Lammersfonds
  Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland

  Mede-oprichter / voorzitter International Tree Fund
  Secretaris CLAT Nederland
  Lid beroepenveldcommissie Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht

  Lid van de Procesgroep Anders betalen voor Mobiliteit
  Voorzitter van de landelijke Implementatiegroep OV-chipkaart
  Mevrouw Anne Bliek-de Jong (VVD) is in april 2007 benoemd tot gedeputeerde van de provincie Flevoland.
  Bestuurslid Stichting Ruimte voor Geo-informatie (RGI)
  Lid Dagelijks Bestuur Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
  Lid Bestuur RAVI
  Bestuurslid Interprovinciaal Werkgeversverband
  Voorzitter Georganiseerd Overleg
  Lid stuurgroep Leren voor Duurzame Ontwikkeling
  Lid regiegroep Bouw Oost
  Lid Algemeen Bestuur Nazorgfonds
  Lid bestuurlijk overleg IIVR
  Voorzitter Comité van Toezicht uitvoering EC progr. 2000-2006 Leader + Regio Randstad
  Lid Locale actiegroep (LAG) Leader + Flevoland

  John Bos

  Partij van de Arbeid

  Lid topberaad minsterie van Justitie Nee
  Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regio Randstad Nee
  Lid commissie vrijwillige inzet Nee
  Lid Algemeen Bestuur Nazorgfonds Nee
  Voorzitter ouderraad PC basisschool 'Het Baken'
  Nevenfuncties ambtshalve
  Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Midden

  Lid Algemene Vergadering Vereniging Europese Regio's

  Lid topberaad ministerie van Justitie

  Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regio Randstad


  Adviseur van het bestuur van de Stichting SuriFlevo

  Lid van de Raad van Advies Zorgkantoor

  Lid Algemeen Bestuur Nazorgfonds

  Lid Bestuur Interprovinciaal Overleg (IPO)

  Voorzitter Adviescommissie Sociaal Beleid IPO

  Lid Adviescommissie LOGO EAST (VNG)

  Lid Raad van Commissarissen Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
  1
  Lid Assembly of the European Regions (AER)

  Harry Dijksma
  Billboard Europese subsidies VVD Flevoland
  Nevenfuncties ambtshalve Wordt de gedeputeerde ervoor betaald?
  Lid Comite van de Regio's Onkostenvergoeding*
  Lid commissie Economic en Social Pollicy Comite van de Regio's Onkostenvergoeding*
  Lid commissie CAFA Comite van de Regio's Onkostenvergoeding*
  Bestuurslid Huis der Nederlandse Provincies Nee
  Vice-voorzitter bestuurlijk platform Europa Nee
  Plaatvervangend lid Congres van de Lokale en Regionale Autoriteiten van Europa (CLRAE) Onkostenvergoeding*
  Bestuurslid Europa Decentraal Nee
  Lid Monitoring Committee Hanse Passage Interreg ProductID="3C" w:st="on">
  Bestuurslid Interprovinciale Werkgeversverband Nee
  Lid Bestuur Interprovinciaal Overleg Nee
  Lid Raad van Commissarissen Landelijk Meldpunt Afvalstoffen Nee
  Voorzitter Georganiseerd Overleg Nee
  Lid Raad van Advies World Trade Centre Association Almere Nee
  Lid Algemeen Bestuur Nazorgfonds Nee
  Commissaris NV Afvalzorg Holding Ja*
  Voorzitter Raad van Commissarissen Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland Nee
  Penningmeester Stichting RDIJ Award Nee
  Nevenfuncties ambtshalve
  Voorzitter gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum
  Plv. Lid Comité van de Regio's

  Plaatvervangend lid Congres van de Lokale en Regionale Autoriteiten van Europa (CLRAE)

  Lid Council of European Municipalities and Regions
  Lid Algemeen Bestuur Bon route

  Lid Vervoerberaad Flevoland

  Commissaris BV Management MKB fondsen

  Lid Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
  Voorzitter Stuurgroep Bereikbaarheid Lelystad Zuid
  Commissaris NV Afvalzorg Holding
  Penningmeester Stichting RDIJ Award
  Andries Greiner CDA Flevoland

  Nevenfuncties ambtshalve Wordt de gedeputeerde ervoor betaald?
  Adviseur bestuur Stichting Flevopenningen Nee
  Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening Regio Randstad Nee
  Lid Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Regio Randstad Nee
  Lid Regieraad Bouw Oost Nee
  Plaatvervangend lid Algemeen Bestuur Regio Randstad Nee
  Lid Algemeen Bestuur Nazorgfonds Nee
  Commissaris Hydron Ja*
  Commissaris BV Management MKB-fondsen Nee
  Lid comité van aanbeveling concept Animal World
  Hoofdredacteur AO-reeks Ja
  Voorzitter World Trade Centre Association Almere Nee
  Voorzitter Beleidsgroep Onderneming Ethiek en Maatschappij VNO-NCW Midden Nee
  Bestuurslid Stichting Jazzi Flevoland Nee
  Penningmeester Stichting Vrienden van het Han Lammersfonds Nee
  Lid van de Raad van Advies en de raad van Bestuur voor de Nederlandse Maatschappij voor handel en Nijverheid Nee
  Lid Comité van aanbeveling Kalinga school voor straatkinderen in Manilla Nee
  Lid comité van Aanbeveling STAL Lelystad Nee
  Lid jury prof. dr. Ph. A. Kohnstammprijs Nee
  Lid Klankbordgroep Levensbeschouwing en Onderneming VNO-NCW Nee  Voorzitter Raad van Commissarissen Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

  Adviseur bestuur Stichting Flevopenningen

  Lid (en plv vz) Comité van Toezicht EPD Flevoland 2000-2006

  Lid Raad van Advies Immuno Valley


  Voorzitter Regiegroep Geomatica Business Park

  Plv vz Comité van Toezicht uitvoering EC Programma 2000-2006 Leader + Regio Randstad

  Lid Algemeen Bestuur Nazorgfonds

  Voorzitter Stuurgroep IJmeer Markermeer

  Bestuurslid Kenniskring Amsterdam

  Lid algemeen en dagelijks bestuur Stichting Recreatietoervaart Nederland

  Lid Raad van Advies Breednet
  Lid Stuurgroep Holland Business Promotion office

  Voorzitter Stuurgroep Flevotalent
  Hoofdredacteur AO-reeks

  Voorzitter Beleidsgroep Onderneming Ethiek en Maatschappij VNO-NCW Midden
  Bestuurslid Stichting Jazzi Flevoland
  Voorzitter van de Raad van Advies voor de Nederlandsche Maatschappij voor Handel en Nijverheid


  Lid Comité van Aanbeveling Kalinga school voor straatkinderen in Manilla
  Lid comité van Aanbeveling STAL Lelystad
  Lid Comité van Aanbeveling Stichting Jazz en Classics Dronten

  Secretaris Tjeerd van der Wal
  De secretaris helpt Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin bij hun taken. Hij is aanwezig in de vergaderingen. Voert het secretariaat van Gedeputeerde Staten. Daarnaast is hij ook voorzitter van het Directieteam en geeft in deze functie leiding aan de provinciale ambtelijke organisatie.
  Commissaris van de Koningin Michel Jager
  Nevenfuncties
  Lid dagelijks bestuur ZuiderzeelijnLid curatorium van de Stichting
  voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde
  Zuiderzeepolders
  (Sociaal Historisch centrum
  voor Flevoland)Voorzitter Algemeen bestuur NazorgfondsLid Landelijk Beraad CrisisbeheersingVoorzitter Provinciale Omgevingscommissie
  Flevoland (POCF)Voorzitter Han LammersfondsVoorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
  Voorzitter Stichting Vluchteling
  Lid bestuur Stichting Willem Vos Fonds
  Voorzitter Nederlands Instituut
  Ruimtelijke
  Ordening en Volkshuisvesting
  Voorzitter Stichting voor Nederlandse
  Archeologie >
  Lid Maatschappelijke Raad van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs
  Lid van Comité van aanbeveling project Nieuwe
  Schouwburg Lelystad
  Lid van Comité van aanbeveling muziekfestival
  Flevoland
  Raad van toezicht MARIN Stakeholders Association
  Voorzitter Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld
  Lid van Comité van aanbeveling Stichting
  Samenleven doe je zo
  Lid van Comité van aanbeveling voor de
  Open NK Atletiek

  PvdA Flevoland
  Laura Bouwmeester
  Voorzitter gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nee
  Bestuurslid Stichting Ruimte voor Geo-informatie (RGI) Nee
  Lid Bestuur Landelijk Meldpunt Afvalstoffen Nee
  Commissaris Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland Nee
  Lid Bestuur RAVI Nee
  Lid Algemeen Bestuur Regio Randstad Nee
  Lid Gebruiksraad van het Kadaster Nee
  Lid Commissie Benchmarking Nee
  Voorzitter Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Midden Nee
  Lid Algemeen Bestuur van de Europese Regio's Nee


  Wubbo de Raad VVD Flevoland
  Nevenfuncties ambtshalve Wordt de gedeputeerde ervoor betaald?
  Lid Algemeen Bestuur Regio Randstad Nee
  Lid Algemeen Bestuur Bon route Nee
  Lid Stuurgroep Zuiderzeelijn Nee
  Voorzitter Vervoerberaad Flevoland Nee
  Voorzitter comite van de regio's Leader + Nee
  Lid Algemeen Bestuur Nazorgfonds Nee
  Lid algemeen en dagelijks Stichting Recreatietoervaart Nederland Nee
  Lid stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Ja*
  Lid Locale actiegroep (LAG) Nee
  Voorzitter Raad van Commissarissen afvalstortplaats 'Het Friese Pad'
  Medevennoot Flevodog

  Drs. Soudain Eugenia Harriette Partij van de Arbeid

  Onderwijzeres/ docente- maatschappelijkwerkster – Leidinggevende bij de gemeente;

  projectleidster; projectcoördinator.

  Lid van de commissie Bezwaarschriften bij de politie Flevoland en Celleninspectie

  Lid van de commissie Bezwaarschriften Woningbouw in Almere

  Lid van de Adviesraad Surinamers Antillianen Arubanen Molukkers Ghanezen Ambonezen SAAMGA

  Lid van de Adviesraad voor Stadsontwikkeling in Amsterdam

  Lid van de Adviesraad Senioren Gemeente Almere ASGA

  Lid van de Regionale Adviesraad Ouderen Flevoland RAOF

  Lid van het Multi Etnisch Vrouwennetwerk (MEV) van de PvdA

  Mr. Ir. H.L (Henk) Tiesinga, Dijkgraaf Waterschap Zuiderzee
  Mevrouw M.L.C. Blom-Gommers basisschoolleerkracht Paulusschool columnist Agrarisch Dagblad agrarisch ondernemer Maatschap Blom
  De heer C. Bos

  fruitteler

  lid Dagelijks Bestuur Nederlandse Fruittelers Organisatie voorzitter kring Flevo-Noord NFO

  lid Raad van Commissarissen AB Oost :

  lid Raad van Commissarissen Onderlinge Fruitteelt Hagelverzekering
  Mevrouw J.A. Dekker-van den Berg penningmeester Stichting Vrienden van het Woonzorgcentrum
  De Regenboog voorzitter NBvP, Vroouwen van Nu, afd. Flevoland lid Ledenraad Rabobank Flevoland voorzitter Raad van Toezicht Stichting Medisch Centrum Lelystad
  Mevrouw E.R.

  Dijksma-Potjer senior adviseur Kjeuning voorzitter Klachtencommissie Habion voorzitter Klachtencommissie Mozaiek Wonen lid Klachtencommissie Dudok Wonen lid Klachtencommissie OVC 6. lid van bestuur Weer Samen Naar School 19;

  7. eenmansbedrijf Royle Advies 20;
  De heer R. van de Geijn 1. salesmanager Sikombi BV voorzitter Ouderraad Fornhese Almere secretaris Hengelsportvereniging Ons Genoegen
  De heer S. de Graaf 1. adviseur Handhavingsregio Belastingdienst 24;
  Mevrouw E.J.G. de Jong 1. voorzitter St. stuurgroep voor Ecologie en Milieu 25;
  De heer W. van der Kooij 1. penningmeester Stichting De Waterval
  De heer J. Koster 1. projectmanager Alliander NV pr. Bestuurslid VVD Almere VVD
  De heer A.H.R.

  Leijten 1. voorzitter LTO-Noordoostpolder voorzitter Stichting zorgboerderij "de boerderij" 3. lid Stuurgroep N. Flevoland (provincie Flevoland) lid stuurgroep Schokland (provincie Flevoland) 32;

  plv. voorzitter Stichting vrijwillige kavelruil Flevoland lid P.B.O. Stichting lokale omroep NOP Loosman 1. penningmeester Bouwend Nederland, afd. Flevoland 35;
  De heer C.A.A.A.

  Maenhout 1. lid Raad van Plantenrassen voorzitter Vereniging Bedrijfskring Lelystad bestuurslid VNO/NCW Flevoland 38;

  4. lid Raad van Advies Stichting Het Flevo-landschap 39;

  consulent Ondernemersklankbord lid Raad van Toezicht Stichting Lelystad Partners i.o. 41;
  De heer J.P.

  Naaktgeboren 1. directeur Steenbank BV 42;
  De heer J.

  Nieuwenhuis 1. projectleider/beleidsadviseur
  /plv. directeur Grondbedrijf gemeente Zeewolde 43;

  2. penningmeester Vereniging Belangenbehartiging
  Dagelijks Bestuurders van Waterschappen 44;

  3. secretaris Stadswerk - Flevoland 45;

  4. lid Raad van Advies Consulentschap IVN - Flevoland 46;
  De heer P.R.

  Nijhof 1. voorzitter Heemschut Flevoland voorzitter Golfclub Flevoland 48;

  commissaris Woningbouwvereniging Goede Stede commissaris Cammingha groep bestuurslid Raad van Advies Stichting Het Flevo-landschap bestuurslid Genootschap Flevo
  De heer C.W.J.

  Okkerse 1. lid College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van Afgevaardigden 53;

  2. secretaris Stichting Het Flevo-landschap 54;

  3. voorzitter Theater- en Congrescentrum Agora 55;

  4. voorzitter Theater- en Congrescentrum Bonte Hond 56;
  De heer J. van Olst 1.

  directeur Stichting Het Flevo-landschap 57;

  2.

  voorzitter Stichting Verantwoord Beheer Ijsselmeer 58;

  3.

  lid Raad van Advies Toerisme Flevoland 59;
  De heer G.E.

  Oosterom 1. projectmanager Stichting Rioned 60;

  2. directeur Eurobooks 61;

  3. penningmeester/bestuurslid Stichting Thuisfront 62;

  4. bestuurslid Stichting Visned 63;
  De heer W.G. de Raad 1. voorzitter Raad van Commissarissen NV Het Friese Pad 64;

  2. directeur St. Beheer Natuur en landelijk gebied 65;

  3. bestuurslid Het Flevogenootschap 66;
  De heer J.

  Riemens 1. vertrouwenspersoon LTO LTO 67;
  Mevrouw A.J.M. van der Schelwald-van der Kleij 1. directeur/eigenaar Envision-S /
  Schelwald-van der Kley Milieuadvies en trainingen BV 68;
  De heer J.

  Schenk 1. bestuurslid Produktschap Vis Produktschap Vis 69;

  2. bestuurslid Urker Zeevisgroothandel 70;
  De heer D.J.

  Spiekhout 1. lid Raad van Toezicht ROC Friese Poort 71;

  2. voorzitter
  Deelnemersraad Pensioenfonds Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlab 72;
  De heer J.A.

  Veenink 1. landbouwer

  73;
  De heer H.

  Zwaaf 1. HRM-consultant Zwaaf Consultancy 74

  2. fractieassistent Inwonerspartij Lelystad

  Gemeente Lemsterland
  Raadsgriffier
  H.A.vanDijk-Beekman=Mw. H.A. van Dijk-Beekman ()
  Raadslid
  H.Slump=Dhr. H. Slump (CDA)
  W.P.Koster=Dhr. W.P. Koster (CDA)
  N.R.Reijenga-Slump=Mw. N.R. Reijenga-Slump (CDA)
  H.deJong=Dhr. H. de Jong (ChristenUnie)
  G.Bootsma=Dhr. G. Bootsma (Gemeentebelangen)
  J.deVries=Dhr. J. de Vries (Gemeentebelangen)
  C.B.H.vanDeursen-Maitimo=Mw. C.B.H. van Deursen-Maitimo (Gemeentebelangen)
  R.Visser=Dhr. R. Visser (NCPN)
  S.Barelds=Dhr. S. Barelds (NCPN)
  H.T.Visser-Wheda=Mw. H.T. Visser-Wheda (NCPN)
  R.H.Kingma=Dhr. R.H. Kingma (PvdA)
  A.deVries-vanderKnoop=Mw. A. de Vries-van der Knoop (PvdA)
  W.A.vanderBij-Magré=Mw. W.A. van der Bij-Magré (PvdA)
  J.Bangma=Dhr. J. Bangma (VVD)
  E.T.deVrij=Mw. E.T. de Vrij (VVD)
  Gemeentesecretaris
  mr.B.G.W.Siebers=Dhr. mr. B.G.W. Siebers ()
  Wethouder
  J.Wesselius=Dhr. J. Wesselius (CDA)
  J.vanderPal=Dhr. J. van der Pal (Gemeentebelangen)
  J.Visser=Dhr. J. Visser (PvdA)

 1. Dhr. mr. B.G.W. Siebers, gemeentesecretaris gemeente Lemsterland
  NEVENFUNCTIES Stand van zaken april 2008

  2005 - heden Lid ledenraad coöperatie VGZ – IZA-Trias-Unive

  Bron gemeente Lemsterland 11 november 2008

  Mw. H.A. van Dijk-Beekman, raadsgriffier gemeente Lemsterland
  NEVENFUNCTIES

  Sinds oktober 2006 bestuurslid van de Vereniging van Friese Gemeenten

  Sinds februari 2008 bestuurslid van de kring van Friese griffiers
  Bron gemeente Lemsterland Monday, December 15, 2008 3:57 PM

  A. Abma (griffier) rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
  Loco-griffier in de gemeenten Langedijk en Lemsterland, penningmeester van Ried foar de Fryske Beweging.

  OUD: Ing. J. Bosma , D66 burgemeester gemeente Lemsterland FPU per 1 april 2008

  1982 –
  penningmeester Vereniging Vrienden van de Markerwaard

  1986 –
  Voorzitter Stichting Bêta, particuliere instelling voor onderwijs te Lelystad

  1992 –
  Voorzitter plaatselijke commissie KNRM

  1993 –
  Voorzitter stichting De Vuurtoren

  1998 –
  ledenraad Achmea

  2002 - heden Secretaris st. mso-bidi- “Foar de Neiteammso-bidi- ”

  2003 - heden Bestuurslid Stichting Woudagemaal

  2006 - heden Voorzitter Stichting Dorpsbehoud Lemmer

  2001 –
  Voorzitter Raad van Commissarissen vakantie- en congrescentrum 1pt">‘Mennorode’.1pt"> in Elspeet

  Opgave nevenfuncties college van burgemeester en wethouders van Lemsterland.

  J. Wesselius

  Wethouder

  Nevenfunctie

  1986 - heden Voorzitter Oranjevereniging “Trouw aan Oranje ”

  1991 - heden Voorzitter IJsclub “De Polder”

  2003 - heden Voorzitter Friese Bond van Ijsclubs, Gewest Friesland KNSB Stand van zaken april 2008, Wethouder J. Wesselius

  1986 heden

  Voorzitter Oranjevereniging “Trouw aan Oranje”

  1991 heden

  Voorzitter IJsclub “De Polder”

  2003 heden

  Voorzitter Friese Bond van Ijsclubs, Gewest Friesland KNSB

  J.Visser

  Wethouder

  Nevenfunctie

  2003 – heden Voorzitter VSB (secretaris VSB van 1994 –
  2003)

  1985 – nov.2007 Lid algemeen bestuur Vakbondshistorisch Museum Stand van zaken april 2008, Wethouder J.Visser

  2003 – heden

  Voorzitter VSB (secretaris VSB van 1994 – 2003)

  1985 – nov.2007

  Lid algemeen bestuur Vakbondshistorisch Museum

  J. van der Pal

  Wethouder

  Nevenfunctie

  Geen Stand van zaken april 2008,
  Wethouder
  J. van der Pal

  Geen

  Raadsleden

  J.Bangma (VVD)

  Geen nevenfuncties

  S.Barelds (NCPN)

  Geen nevenfuncties W. van der Bij - Magré (PvdA)

  nevenfuncties

  2002 heden Vrijwilliger Dagverzorging Zorgcentrum Suderigge

  2005 - heden Bestuurslid St. Dienstencentrum Senioren Lemsterland

  C. van Deursen-Maitimo (GB)

  nevenfuncties

  Voorzitter Rode Kruis

  Lid werkgroep gemeentecontacten Gereformeerde Kerk Echtenerbrug

  .1pt">Bestuurslid wereldwinkel

  H. de Jong (CU)

  nevenfuncties

  Technisch voorzitter Raad van Advies Statenfractie ChristenUnie / SGP Frysl mso-bidi-ân R. Kingma (PVDA)

  nevenfuncties

  .1pt">Tot 2008 Lid raad van commissarissen Woningbouwvereniging Mercatus

  Tot 2008 letter-spacing:
  Lid raad van toezicht protestant christelijke basisscholen Amsterdam

  .1pt">Lid raad van kerken Lemmer

  Tot 2006 letter-spacing:
  Lid ministeriële adviescommissie jeugdvoorlichting en tweede wereldoorlog (Ministerie van VWS, directie verzetsdeelnemers)

  .1pt">Lid bestuur P.I.D. (projectgroep interreligieuze dialoog)

  W. Koster (C DA)

  Geen nevenfuncties

  G. Bootsma (G B)

  nevenfuncties

  Voorzitter van Gemeentebelangen Friesland

  N. Reijenga-Slump (CDA)

  nevenfuncties

  .1pt">1987 heden Bijzonder ambtenaar burgerlijke stand gemeente Lemsterland
  H.T. Visser-Wheda (NCPN)

  nevenfuncties

  2000 heden Wijkteam Lemstervaart

  1996 – heden Huurdersvereniging Lemsterland

  1998 – heden Radio Lemsterland

  2001 – heden Werkgroep 8 maart mso-bidi- – internationale vrouwendag

  2005 heden Commissie leefbaarheid woningbouwvereniging

  H. Slump (CDA)

  nevenfuncties

  1972 heden .1pt">Boekhouder Gereformeerde Kerk

  R. Visser (NCPN)

  Geen nevenfuncties

  A. de Vries-van der Knoop (PVDA)

  nevenfuncties

  Bestuurslid Huurdersvereniging Lyaemer Wonen

  Bestuurslid Kankerbestrijding Oosterzee, Echten, Bantega

  J. de Vries (GB)

  .1pt">±1959 heden Voorzitter Krite “Lemmer”

  ±1960 heden .1pt">Voorzitter buurtvereniging “Straatburen”

  2001 heden .1pt">Voorzitter Radio Lemsterland

  ±1964 heden .1pt">Secretaris Gemeentebelangen Lemsterland<

  E.T. de Vrij (VVD)

  nevenfuncties< KC bestuur VVD Friesland

  Gemeente Leudal
  Raadsgriffier
  drs.W.A.L.M.Cornelissen=Dhr. drs. W.A.L.M. Cornelissen ()
  Raadslid
  J.H.M.Jenniskens=Dhr. J.H.M. Jenniskens (CDA)
  J.M.M.vandenBeuken=Dhr. J.M.M. van den Beuken (CDA)
  M.L.P.Slabbers=Dhr. M.L.P. Slabbers (CDA)
  P.J.M.vanMelick=Dhr. P.J.M. van Melick (CDA)
  drs.P.J.M.Vogels=Dhr. drs. P.J.M. Vogels (CDA)
  ir.J.L.M.Smolenaars=Dhr. ir. J.L.M. Smolenaars (CDA)
  H.Wierts=Dhr. H. Wierts (Dorpen Belang)
  P.M.Roost=Dhr. P.M. Roost (Dorpen Belang)
  ir.J.H.H.Coolen=Dhr. ir. J.H.H. Coolen (Dorpen Belang)
  H.E.G.Frenken=Dhr. H.E.G. Frenken (Nieuw Akkoord)
  H.J.Metsemakers=Dhr. H.J. Metsemakers (Nieuw Akkoord)
  J.W.Beeren=Dhr. J.W. Beeren (Nieuw Akkoord)
  M.S.Kortenhorst=Mw. M.S. Kortenhorst (Nieuw Akkoord)
  drs.M.L.G.Hageman=Mw. drs. M.L.G. Hageman (Progressief Leudal)
  drs.P.J.Janssen=Dhr. drs. P.J. Janssen (PvdA)
  H.J.H.Hermans=Dhr. H.J.H. Hermans (Ronduit Open)
  dr.ir.M.C.H.Wagemans=Dhr. dr. ir. M.C.H. Wagemans (Ronduit Open)
  mr.J.W.M.S.Minses=Dhr. mr. J.W.M.S. Minses (Ronduit Open)
  M.S.M.A.Teluij-Verstegen=Mw. M.S.M.A. Teluij-Verstegen (Ronduit Open)
  J.A.E.Vaessen=Dhr. J.A.E. Vaessen (Samen Verder)
  J.G.E.Hendrix=Dhr. J.G.E. Hendrix (Samen Verder)
  L.J.E.Linssen=Dhr. L.J.E. Linssen (Samen Verder)
  ing.A.G.H.vanVlodrop-vanKempen=Mw. ing. A.G.H. van Vlodrop-van Kempen (Samen Verder)
  ing.H.Wijers-vanderLinden=Mw. ing. H. Wijers-van der Linden (Samen Verder)
  J.C.M.Gerwert=Dhr. J.C.M. Gerwert (VVD)
  Gemeentesecretaris
  mr.A.J.A.Rikken=Dhr. mr. A.J.A. Rikken ()
  Wethouder
  H.T.G.Sleven=Dhr. H.T.G. Sleven (Dorpen Belang)
  H.J.vanBogget=Dhr. H.J. van Bogget (Nieuw Akkoord)
  P.F.M.Jeurgens=Dhr. P.F.M. Jeurgens (Samen Verder)
  mr.A.J.M.Walraven=Dhr. mr. A.J.M. Walraven (Samen Verder)
  P.H.G.Verlinden=Dhr. P.H.G. Verlinden

  Gemeente Leusden
  Raadsgriffier
  ir.T.Rolle=Dhr. ir. T. Rolle ()
  Raadslid
  B.A.Piersma=Dhr. B.A. Piersma (CDA)
  G.A.C.Boersen=Dhr. G.A.C. Boersen (CDA)
  G.J.Kroeze=Dhr. G.J. Kroeze (CDA)
  drs.P.C.M.vanElteren=Dhr. drs. P.C.M. van Elteren (CDA)
  C.G.Lodema-Moraal=Mw. C.G. Lodema-Moraal (CDA)
  J.Overweg=Dhr. J. Overweg (ChristenUnieSGP)
  drs.J.Schouten=Dhr. drs. J. Schouten (ChristenUnieSGP)
  J.R.Madiol=Dhr. J.R. Madiol (D66)
  J.E.B.vanderHorst=Dhr. J.E.B. van der Horst (GroenLinks)
  M.C.C.Koetsenruijter=Mw. M.C.C. Koetsenruijter (GroenLinks)
  H.M.Saaltink=Dhr. H.M. Saaltink (Leusden'90)
  J.Hondelink=Dhr. J. Hondelink (PvdA)
  J.P.O.M.vanHerpen=Dhr. J.P.O.M. van Herpen (PvdA)
  H.G.M.Kerkhof=Mw. H.G.M. Kerkhof (PvdA)
  I.Jansen=Mw. I. Jansen (PvdA)
  M.Verhoef=Mw. M. Verhoef (PvdA)
  A.H.P.Knoppien=Dhr. A.H.P. Knoppien (VVD)
  H.J.C.vanErdelen=Dhr. H.J.C. van Erdelen (VVD)
  F.W.Ligtermoet-Consen=Mw. F.W. Ligtermoet-Consen (VVD)
  M.J.vanderLugt=Mw. M.J. van der Lugt (VVD)
  Wethouder
  A.J.M.Oskam-vanBeek=Mw. A.J.M. Oskam-van Beek (CDA)
  A.J.Salverda=Dhr. A.J. Salverda (PvdA)
  drs.T.G.W.Jansma=Dhr. drs. T.G.W. Jansma (VVD
  Dhr. ir. T. Rolle raadsgriffier gemeente Leusden
  GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Raadsgriffier 10 november 2008<

  Drs. C.J.G.M. de Vet
  Burgemeester
  CDA
  Nevenfunctie(s)
  lid DB Gewest Eemland
  lid AB Gewestraad Eemland
  lid AB Veiligheidsregio Utrecht
  plv. lid Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
  Voorzitter van de Begeleidingscommissie Dualisering Lokaal Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  lid van de Raad voor het Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  lid van de commissie Toekomst Lokaal Bestuur van de VNG
  lid van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid
  bestuurslid Vereniging Bestuurskunde, Utrecht
  bestuurslid Stichting Prinsjesdag Ontbijt
  lid van de Raad van Toezicht Bartimeus/Sonneheerdt, instituut voor slechtzienden en blinden
  lid van de adviesraadcommissie staatkundige vernieuwing van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA


  Drs. T.G.W. Jansma
  Wethouder
  VVD
  Nevenfunctie(s)
  lid AB Gewest Eemland Gewest Raad
  plv. lid DB Gewest Eemland
  plv. lid AB Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
  plv. lid AB Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005
  plv. lid AB RWA
  bestuurslid Stichting Architectuur Leusden
  bestuurslid Ondernemersprijs van de St. Rabobank Leusden
  lid Raad van Toezicht Stichting Collectieve Beveiliging Leusden
  secretaris Wethoudersvereniging
  lid Kiwanis


  Mw. A.J.M. Oskam-van Beek
  Wethouder
  CDA
  Nevenfunctie(s)
  lid AB Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
  plv. lid AB Gewestraad Eemland
  Voorzitter Zij Actief Leusden
  lektor St. Jozef Parochie
  lid Regiegroep Buitenland CD&V Den Haag
  lid van de reconstructiecommissie Gelderse Vallei - Utrecht Oost
  plaatvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het RWA

  A.J. Salverda
  Wethouder
  PvdA
  Nevenfunctie(s)
  lid AB Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
  lid AB Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005
  lid AB RWA
  lid DB RWA
  plv. lid AB Gewestraad Eemland
  bestuurslid VNG - afdeling Utrecht

  Raadsleden

  R. van den Berg
  Leusden '90
  Nevenfunctie(s)
  Adviseur YMCA Nederland
  Vice-voorzitter VVE de Egger

  G. A. C. Boersen
  CDA
  Nevenfunctie(s)
  Wetenschappelijk medewerker TNO

  P.C.M. (Piet) van Elteren
  Raadslid (CDA) gemeente Leusden
  Gemeentesecretaris gemeente Nieuwegein
  Docent bestuursacademie
  Voorzitter kring gemeentesecretarissen ZW Utrecht


  H.J.C. van Erdelen
  VVD
  Nevenfunctie(s)
  Belastingadviseur Luigjes Belastingadviseurs, Leusden
  VerenigingsRaad van de Vereniging Veronica te Hilversum


  J.P.O.M. van Herpen
  PvdA
  Nevenfunctie(s)
  Bestuurder bij ABVAKABO FNV
  Bestuurslid Pensioenfonds S.F.N.
  Bestuurslid O- en O- fonds WENB
  Bestuurslid O- en O- fonds WWB
  Lid bedrijfsvereniging voor de dienstverlening

  J. Hondelink
  PvdA
  Nevenfunctie(s)
  Voorzitter bestuur St. Vriendschapsbanden Leusden-TÈT
  Lid Algemeen Bestuur St. Jeugd – en Jongerenwerk Leusden
  Bestuurslid Landelijk Platform Inloop Centra Beraad
  Voorzitter bestuur St. voor Maatschappelijk activeringswerk PKN


  J.E.B. van der Horst
  Groen Links
  Nevenfunctie(s)
  Bestuurslid Stichting Dialoog
  Bestuurslid Stichting Initiateven Ondersteuning Samenlevingsopbouw (SIOS)


  Mw I. Jansen
  PvdA
  Nevenfunctie(s)
  Medewerker crediteurenadministratie

  Mw H.G.M Kerkhof
  PvdA
  Nevenfunctie(s)
  systeemtherapeut bij Symfora


  A.H.P. Knoppien
  VVD
  Nevenfunctie(s)
  Voorzitter Stichting Veteranen Platform (SVP)
  Vice-voorzitter Bond van Wapenbroeders (BVW)
  Lid Raad van Toezicht VVV / ANWB Soest
  Vice-voorzitter World Veterans Federation (WVF)
  Voorzitter klachtencommissie Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtofers
  Lid Comité Nederlandse Veteranendag
  Lid werkgroep Post-Actieven van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO)
  Adviserend lid Raad van Bestuur Stichting Veteraneninstituut
  Adviseur Stichting Landgoed Vrijland
  Vice-voorzitter Stichting ‘Vrienden van Linggarjate’
  Hockey scheidsrechter


  Mw M.C. Koetsenruijter
  Groen Links
  Nevenfunctie(s)
  Docent Hogeschool Utrecht
  Voorzitter landelijke werkgroep Groenlinks Verpleging en verzorging
  Auteur vakinhoudelijke boeken gezondheidszorg onderwijs


  G.J. Kroeze
  CDA
  Nevenfunctie(s)
  Zelfstandig ondernemer
  Chauffeur huisartsenpost Amersfoort Eemland
  Wer

  Mw F.W.Ligtermoet-Consen
  VVD
  Nevenfunctie(s)
  Geen


  Mw C.G. Lodema-Moraal
  CDA
  Nevenfunctie(s)
  Fysiotherapeute Lisidunahof


  Mw M.J.van der Lugt
  VVD
  Nevenfunctie(s)
  Geen


  J. Overweg
  Christen Unie/ SGP
  Nevenfunctie(s)
  Algemeen directeur VGPO HAAL
  Directeur eigenaar Digitaal Overweg
  Voorzitter stuurgroep Bijbelonderwijs Zwolle


  J.R. Madiol
  Nevenfunctie(s)
  Accountmanager ABN-AMRO

  B.A. Piersma
  CDA
  Nevenfunctie(s)
  Afdelingshoofd, ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


  Drs. J. Schouten
  Christen Unie/ SGP
  Nevenfunctie(s)
  Sectordirecteur V.O.


  M.K. Verhoef
  PvdA
  Nevenfunctie(s)
  Hoofd Voorlichting AFMP/FNV

  H.A. Voortman
  VVD
  Nevenfunctie(s)
  Directeur Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland
  Plv. Provinciaal Consul ANWB
  Vice-voorzitter Stichting Bouwtechnisch Instituut Amersfoort
  Secretaris Stichting Binnenstad Management Amersfoort
  Penningmeester Stichting Amersfoort Prominent op de Kaart
  Penningmeester Stichting SER provincie Utrecht
  Bestuurslid Rotary Club Amersfoort-regio
  Lid Raad van Toezicht NVM
  Lid klachtencommissie Mickey’s Kinderdagverblijven
  Lid Raad van Advies Matchpoint Maatschappelijk Ondersteunen Amersfoort
  Lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van ‘t Zand  Leden van de rekenkamercommissie
  Voor Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde

  Organisatie: Leden Rekenkamer Vallei-in-Perspectief
  drs. Jan van Dort cmc (voorzitter en lid van de commissies Leusden/Barneveld/Zeewolde, Nijkerk, RSW) is organisatieadviseur en interimmanager. Ook heeft hij een zeer brede ervaring als bestuurder en als commissaris dan wel lid van de raad van toezicht van diverse maatschappelijke organisaties.
  Dirk Jans (lid van de commissies Nijkerk en RSW) is directeur bij een financieel adviesbureau. Hij heeft jarenlange ervaring bij diverse gemeenten als bestuursambtenaar, controller en afdelingshoofd.
  drs. Ron Kamphues (lid van de commissie Leusden/Barneveld/Zeewolde) heeft bij diverse gemeenten meegewerkt aan rekenkameronderzoek en doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek van B&W. Hij is in 2003 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden op de rol van de rekenkamers.
  dr. Joost Scheltinga (lid van de commissies Leusden/Barneveld/Zeewolde en RSW) heeft zowel ervaring in het bedrijfsleven, bij de overheid, als in de universitaire onderzoekswereld. Hij is alweer enige tijd lid van de rekenkamer-commissies Rheden en Werkendam.
  Mw ir. Ine van de Vlierd EMFC RC (lid van de commissie Nijkerk) is na een studie Technische bedrijfskunde en postdoctorale opleiding tot controller werkzaam als adviseur Planning en Control bij een gemeente. Zij is ook lid van de rekenkamercommissie Amersfoort.
  Mw drs. Barbara Does (ambtelijk secretaris) heeft na een studie politicologie gewerkt in de sociale zekerheid. De laatste vijf en half jaar als beleidsonderzoeker bij een particulier bureau.
  Mw drs. Patricia van Putten (secretaris) heeft na een studie Bedrijfseconomie onder andere gewerkt bij het ministerie voor Verkeer en Waterstaat als projectleider/beleidsadviseur en vervolgens bij de gemeente Papendrecht als communicatiemanager. Zij is per 1 december ProductID="2006 in" w:st="on"> 2006 in dienst getreden als onderzoeker/tweede secretaris

  Gemeente Liesveld

  Dhr. A.J. van der Heiden RA (CDA) Raadslid gemeente Liesveld
  hfd. Financiën en concerncontroller gemeente Papendrecht
  Controller boekhouding kerk en diaconie PKN Langerak

  Dhr. J.H. (Henk) Otten (CDA) Raadslid gemeente Liesveld
  Lid beheerscommissie dorpshuis De Platanen
  Lid regionaal bestuur Kon. Christ. Zangersbond
  Lid fractiebegeleidingscommissie CDA
  Goof Versluis GBL business controller Politie Rotterdam Rijnmond

  Dhr. N. (Nico) Jongerius (CDA) Raadslid gemeente Liesveld
  Voorzitter Philadelphia Support Gorinchem e.o.


  Dhr. G. (Gert) Lems (ChristenUnie) Raadslid gemeente Liesveld
  Coördinator Veiligheid gemeente Gorinchem
  Bestuurslid School met de Bijbel, Langerak
  Lid Gebiedsplatform A-V
  Lid plaatselijke Groep Leader voor de A-V

  Dhr. G.C. van Barneveld (ChristenUnie) Raadslid gemeente Liesveld
  Service manager Guts Retail bv
  Kerkraadlid Geref. kerk vrijgemaakt, Langerak

  Dhr. A.C. (Arco) Bikker (Gemeente Belangen) Raadslid gemeente Liesveld
  Mede-eigenaar Ammers G&V
  Lid Tweede Kamer P.V.V.
  Voorzitter buurtvereniging Graafland
  Lid 4 mei comité

  Dhr. G.A. (Gerrit) Vlot (Gemeente Belangen) Raadslid gemeente Liesveld
  Mede-eigenaar en directeur Vlot staal b.v.
  Bestuurslid Bond van Wapenbroeders afd. Z-H, Z-O
  Bestuurslid Drechtsteden A-V

  Dhr. J.K.S.M. Jansen (Gemeente Belangen) Raadslid gemeente Liesveld
  GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

  Dhr. C.P. (Chris) den Haak (PvdA) Raadslid gemeente Liesveld
  Offerte adviseur Nationale-Nederlanden
  Corporate Clients
  Secretaris PvdA-Liesveld

  Dhr. J.A.D. (Dick) de Wit (PvdA) Raadslid gemeente Liesveld
  Penningmeester PvdA-Liesveld

  Dhr. C. Kers René (SGP) Raadslid gemeente Liesveld
  Onderhoudstimmerman/serviceverlener
  Bestuurslid dieselgemaal Langerak
  Bestuurslid p.k.v. SGP-Langerak

  Dhr. P.C. (Peter)de Visser (SGP) Raadslid gemeente Liesveld
  Personeelsfunctionaris Centraal Militair Hospitaal
  Voorzitter plaatselijk Woord & Daad comité

  Mw. H.G. (Ineke) van der Have-Schieving (VVD) Raadslid gemeente Liesveld
  Belastingdienst/ministerie van Financiën

  Dhr. C. van der Vlist (CDA) wethouder gemeente Liesveld
  Nevenfuncties
  Directeur/aandeelhouder detailhandelsbedrijf van der Vlist, formeel in dienst van Van der Vlist services BV
  Lid ledenraad Rabobank
  Penningmeester meubelplein Ekkersrijt te Son
  Penningmeester ondernemersvereniging Son

  Dhr. T.C. van Gelder (SGP) Locoburgemeester gemeente Liesveld
  Dhr. T.C. van Gelder (SGP wethouder gemeente Liesveld
  GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

  Gemeente Lingewaal
  Raadsgriffier
  H.H.Dame=Dhr. H.H. Dame ()
  Raadslid
  E.P.H.M.vanSambeek=Dhr. E.P.H.M. van Sambeek (CDA)
  J.Vink=Dhr. J. Vink (CDA)
  J.J.deFockert=Dhr. J.J. de Fockert (CDA)
  D.vanZee-vanArendonk=Mw. D. van Zee-van Arendonk (CDA)
  F.Temminck=Dhr. F. Temminck (ChristenUnie)
  G.vanBezooijen=Dhr. G. van Bezooijen (ChristenUnie)
  F.Kloppenborg=Dhr. F. Kloppenborg (PvdA)
  L.H.Bouthoorn=Dhr. L.H. Bouthoorn (PvdA)
  T.deWildt=Dhr. T. de Wildt (PvdA)
  J.Yohai=Mw. J. Yohai (PvdA)
  R.J.vanDongen-Pater=Mw. R.J. van Dongen-Pater (PvdA)
  J.L.H.Bareman=Dhr. J.L.H. Bareman (SGP)
  T.deJongh=Dhr. T. de Jongh (VVDGB)
  W.M.J.Flapper=Dhr. W.M.J. Flapper (VVDGB)
  A.J.G.Duursma-Hansen=Mw. A.J.G. Duursma-Hansen (VVDGB)
  Wethouder
  C.A.vanOoijen=Dhr. C.A. van Ooijen (CDA)
  G.Bel=Dhr. G. Bel (PvdA)

  H.H. Dame, raadsgriffier gemeente Lingewaal H.H. Dame, raadsgriffier gemeente Baarle-Nassau (50fte)
  Bron: Raadsgriffier Lingewaal en Baarle Nassau 12 november 2008<

  Cor van Ooijen, Wethouder gemeente Lingewaal Nevenfuncties:
  Adjunct Directeur Christelijke Basisschool De Regenboog Gorinchem (90% politiek verlof)
  Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
  Secretaris Stichting Buitenbeheer Arnhem
  Penningmeester Classis Gorinchem PKN (Gereformeerd gedeelte)
  2e Secretaris muziekvereniging Ad Astra Asperen line-height:120%; Griedo Bel, Wethouder gemeente Lingewaal line-height:120%;
  Nevenfuncties:
  KNVB-scheidsrechter district Zuid-I van de KNVB line-height:120%">

  Ed van Sambeek, CDA Raadslid gemeente Lingewaal
  Consulent

  Dittie van Zee-van Arendonk, CDA Raadslid gemeente Lingewaal<
  Nevenfuncties: Bestuurslid Historische Vereniging D'n Ouden Dijk, Herwijnen
  Lid adviescommissie Rabofonds Geldermalsen
  Algemeen bestuur Recreatieschap Lingegebied
  Stichting De Veerman
  SWJJL, lid van het bestuur

  Jan de Fockert, CDA Raadslid gemeente Lingewaal
  Nevenfuncties:
  Adviseur/bestuurslid Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborgerwaarden

  Marjan van Beest-Groenendijk, CDA Raadslid gemeente Lingewaal
  penningmeester vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Tieler- en Culemborgerwaarden
  bestuurslid stichting jeugd en volwassenenwerk Spijk
  vrijwilliger weidevogelbeschermingsgroep

  Fred Temminck, ChristenUnie Raadslid gemeente Lingewaal
  Nevenfuncties:
  Ambtenaar Ministerie van LNV Voedsel en Warenautoriteit, kring oost
  Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)

  Govert van Bezooijen, ChristenUnie Raadslid gemeente Lingewaal
  Nevenfuncties:
  Inkoopmanager KPN Telecom B.V.
  Pastoraal Werker Hervormde Gemeente Meteren en Est

  Dick Hansum, PvdA Raadslidgemeente Lingewaal
  Nevenfuncties
  Secretaris Heerenlandencollege in Leerdam (school voor voortgezet onderwijs: VWO, Havo, VMBO)

  Henk Bouthoorn, PvdA Raadslid gemeente Lingewaal
  Nevenfuncties
  Voorzitter kaartvereniging Vuren
  Bestuurslid Biljartvereniging
  Voorzitter Visclub Smits

  Els van Dongen-Pater, PvdA Raadslid gemeente Lingewaal
  Wat zijn haar nevenfuncties?

  Jill Yohai, PvdA Raadslidgemeente Lingewaal
  Wat zijn zijn nevenfuncties?

  Gian Bareman, SGP Raadslidgemeente Lingewaal
  Wat zijn zijn nevenfuncties?

  Winfried Flapper, VVD Raadslid gemeente Lingewaal
  Nevenfuncties:
  Adviesbureau voor Onderwijsmanagement, eigen bedrijf zonder personeel

  Audrey Duursma, VVD Raadslid gemeente Lingewaal
  Nevenfuncties:
  Vennoot Copy Shop Den Bosch

  Teunis de Jongh, VVD Raadslid gemeente Lingewaal
  Melkveehouder
  Voorzitter Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborgerwaarden

  Gemeente Lingewaard
  Raadsgriffier
  Th.G.L.Greep=Dhr. Th.G.L. Greep ()
  Raadslid
  A.M.Huijbers=Dhr. A.M. Huijbers (Basis06-Lokaal2000)
  F.M.Schut=Dhr. F.M. Schut (Basis06-Lokaal2000)
  J.J.Huizinga=Dhr. J.J. Huizinga (Basis06-Lokaal2000)
  C.A.M.Lotze-Snijders=Mw. C.A.M. Lotze-Snijders (Basis06-Lokaal2000)
  H.G.Gertsen=Dhr. H.G. Gertsen (CDA)
  H.L.M.Rikken=Dhr. H.L.M. Rikken (CDA)
  P.F.A.Gerritsen=Dhr. P.F.A. Gerritsen (CDA)
  P.J.M.Boeijen=Dhr. P.J.M. Boeijen (CDA)
  T.W.M.Peren=Dhr. T.W.M. Peren (CDA)
  mr.J.J.A.M.Leenders-Heck=Mw. mr. J.J.A.M. Leenders-Heck (CDA)
  mr.M.J.A.vanAalten-Janssen=Mw. mr. M.J.A. van Aalten-Janssen (Fractie Van Aalten)
  L.G.Duiven=Mw. L.G. Duiven (GroenLinks)
  G.E.vanOnna=Dhr. G.E. van Onna (Lokaal Belang Lingewaard)
  H.W.J.Joosten=Dhr. H.W.J. Joosten (Lokaal Belang Lingewaard)
  R.H.R.M.Rutjes=Dhr. R.H.R.M. Rutjes (Lokaal Belang Lingewaard)
  M.J.Bouwmeester-Bremer=Mw. M.J. Bouwmeester-Bremer (Lokaal Belang Lingewaard)
  M.J.C.Fontein=Mw. M.J.C. Fontein (Lokaal Belang Lingewaard)
  H.Th.Peren=Dhr. H.Th. Peren (PvdA)
  J.vandenBeemt=Dhr. J. van den Beemt (PvdA)
  W.C.Vermeer=Dhr. W.C. Vermeer (PvdA)
  H.M.Huberts=Mw. H.M. Huberts (PvdA)
  S.J.M.Koers=Mw. S.J.M. Koers (PvdA)
  P.B.M.Wegh=Dhr. P.B.M. Wegh (VVD)
  T.G.C.M.Rijsemus=Dhr. T.G.C.M. Rijsemus (VVD)
  W.J.M.Jeurissen-Berends=Mw. W.J.M. Jeurissen-Berends (VVD)
  J.G.A.Gerichhausen=Dhr. J.G.A. Gerichhausen (lingewaard.NU)
  Th.Janssen=Dhr. Th. Janssen (lingewaard.NU)
  Gemeentesecretaris
  Mw. drs. E.R. Loenen ()
  Wethouder
  drs.F.J.G.H.Crijns=Dhr. drs. F.J.G.H. Crijns (CDA)
  J.A.W.Joosten=Dhr. J.A.W. Joosten (LBL)
  J.N.M.vanvanRoosmalen=Mw. J.N.M. van van Roosmalen (PvdA)
  B.W.P.Jansen=Dhr. B.W.P. Jansen (VVD

  LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
  Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
  Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

  Voorzitter: drs. L.J.F. (Louis) Dolmans

  Ambtelijk secretaris:
  mr. E.A.M. (Ed) Masselink MPMVerdana" class="subkop">

  Leden:

  Drs. F.J.G.H. Crijns

  T.F.J. Reijmers
  Leden Lingewaard:

  N.J.G. Broex Verdana" class="subkop">(CDA)
  ● H. van de Weerd
  (PvdA)
  ● P.A.T. Hendriks
  (Lokaal Belang Lingewaard)
  ● P.J.T. Wannet
  (VVD)
  ● Th. Janssen
  (lingewaard.NU)
  ● H. Stam
  (GroenLinks)
  ● J.W.H.G. Haafs
  (Lokaal 2000)
  Bron: Gemeente Lingewaard 18 oktober 2008

  drs. L.J.F. Dolmans
  Doctoraal bedrijfseconomie (met genoegen,1973).
  Tijdens laatste twee studie - jaren assistentschap bij prof. dr. Th.A. Stevers,
  hoogleraar Openbare Financiën.
  Studeerde af bij Stevers en daarmee in een vak uit de richting Algemene Economie.
  Werkervaring
  Onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer van 1973 tot 1980
  Manager bij de Algemene Rekenkamer, van 1980 tot 1988 op diverse plaatsen,
  de laatste jaren als hoofd van de afdeling Beleidsdoelmatigheidonderzoek (ruim dertig academisch geschoolde onderzoekers)
  Provinciecontroller, tevens hoofd Centrale Financiën en Projectmanager
  Ontwikkeling Financiële Functie (introductie productbegroting en contractmanagement) bij de provincie Gelderland van 1988 tot 1993
  Hoofd sector Middelenbeleid, tevens Hoofd Personeel en Organisatie en
  Projectleider Organisatievernieuwing bij de Provincie Noord – Brabant van 1993 tot en met 1998.
  Zelfstandig ondernemer in opleiding, onderzoek en organisatieontwikkeling, vanaf 1990 part time en vanaf 1-1-1999 full time
  Voorzitter Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen, vanaf 2001 en van de Gemeentelijke Rekenkamercommissie van Bemmel ( nu Lingewaard) vanaf 2002.
  Nevenfuncties
  Oprichter en bestuurslid van diverse verenigingen en stichtingen op het gebied van natuurbescherming
  Penningmeester van Vogelbescherming Nederland (1993- 2001)
  Penningmeester Stichting Ornithologisch Onderzoek Nederland (vanaf 2002);
  Gastdocent Master of Public Management (Twente).
  Publicaties
  Bijdrage aan geschiedschrijving Algemene Rekenkamer (gedenkboek 175 jarig bestaan)
  Talrijke publicaties op het gebied van doelmatigheidsonderzoek, beleidsevaluatie, planning en control en personeelsmanagement;
  Bijdragen aan jaarboeken van Vereniging voor Bestuurskunde en Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven
  Syllabi op het gebied van planning en control en organisatie ontwikkeling.

  Gemeentesecretaris Gerrit Stam vertrekt naar Rechtbank Arnhem
  De heer Gerrit Stam legt per medio oktober 2008 zijn functie als gemeentesecretaris van de gemeente Lingewaard neer. De heer Stam heeft ervoor gekozen om de functie van Directeur Bedrijfsvoering te aanvaarden bij de Rechtbank te Arnhem. In die functie zal hij leiding gaan geven aan alle ondersteunende functies van de Rechtbank en maakt hij deel uit van het bestuur. De heer Stam kwam per 1 oktober ProductID="2000 in" w:st="on"> 2000 in dienst als beoogd gemeentesecretaris. Per 1 januari 2001 vervulde hij deze functie voor de destijds nieuw te vormen fusiegemeente Lingewaard. Mede dankzij zijn grote inzet heeft de organisatie van de gemeente Lingewaard na het fusieproces gedegen vorm gekregen. De gemeente Lingewaard wenst de heer Stam veel succes in deze nieuwe functie.


  Lingewaard,
  1e Waarnemend gemeentesecretaris A.E.M. Berns (Tonny) gemeente Lingewaard

  NEVENFUNCTIES

  Lid Raad van Bestuur van Sportfondsen Bemmel BV

  Bron: BESLUIT op Wobverzoek gemeente Lingewaard 13 maart 2009

  Lingewaard,
  2e Waarnemend gemeentesecretaris L. de Waal (Leen) gemeente Lingewaard
  NEVENFUNCTIES
  ?
  NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?

  Lingewaard, Dhr. Th.G.L. (Philip) Greep raadsgriffier gemeente Lingewaard
  GEEN NEVENFUNCTIES
  Bron: BESLUIT op Wobverzoek gemeente Lingewaard 13 maart 2009

  gemeente Lingewaard
  Lid Algemeen bestuur Waterschap Rivierenland
  commissie Waterketen Zuivering Waterschap
  voorz. sektie Glastuinbouw Oost Geld. LTOnoord
  voorz. Herstrukturering Over Betuwe Oost
  lid bestuur LTOnoord Lingewaard
  voorzitter MEA VOTA Historische Tuin
  lid platform A15 Corridor
  - lid Greenport Arnhem Nijmegen
  - lid Vakgroep Tuinbouw LTOnoord
  - lid projekt groep water kwaliteit LTOnoord
  voorzitter STOL (Stimulering Tuinbouw Over-Betuwe Liemers)
  - voorzitter STOL Projekt
  - lid Projectdirectie Bergerden
  Voorzitter Herstructurering glastuinbouw Angeren- Huissen
  Voorzitter Sectie glastuinbouw Oost-Gelderland LTO
  Voorzitter Stimulering tuinbouw Overbetuwe-Liemers
  Voorzitter Historische Tuin MEA-VOTA
  Lid Vakgroep tuinbouw LTO-Noord
  Lid Afdeling Lingewaard LT

  mw. mr. J.J.A.M. (Jacqueline) Leenders-van Heck
  hoofdfunctie:
  juridisch medewerker gemeente Zaltbommel
  nevenfuncties:
  lid ledenpanel Rabobank
  lesgeven bij St. Sebastianus

  H.L.M. (Henk) Rikken
  hoofdfunctie:
  beroepsmilitair bij de Landmacht
  nevenfuncties:
  trainer-coach van het militair volleybal team
  docent aan de volleybalacademie van NeVoBo
  nationaal en internationaal volleybalscheidsrechter

  H.J. (Harry) Ros
  hoofdfunctie:
  actuarieel medewerker
  nevenfuncties:
  lid Euregio Rhein Waal

  W.C. (Wilco) Vermeer (fractievoorzitter)
  ’hoofdfunctie:
  machinist NS Reizigers
  nevenfunctie:
  secretaris Stichting Informatie WereldOorlog Twee

  mw. mr M.J.A. (Marijke) van Aalten-Janssen
  hoofdfunctie:
  fiscaal jurist

  J. (Ko) van den Beemt
  hoofdfunctie:
  medewerker gemeente Buren

  mw. H.M. (Hettie) Huberts
  hoofdfunctie:
  operationeel directeur Kinderopvang Skar

  mw. S.J.M. (Suzanna) Koers

  hoofdfunctie:
  apothekersassistente

  H.Th. (Henry) Peren
  hoofdfunctie:
  commercieel manager collectieve pensioenen

  mw. M.J. (Margareth) Bouwmeister-Bremer (fractievoorzitter)
  hoofdfunctie:
  manager Nederlandse Rode Kruis, district Arnhem

  P.B.M. (Piet) Wegh (fractievoorzitter)
  hoofdfunctie:
  N.A.R. Regeling Rabobank Oost Betuwe
  nevenfuncties:
  voorzitter V.V. de Bataven
  voorzitter Stichting Sporthal Walburgen Gendt
  regioafgevaardigde KNVB
  district oost
  penningmeester SDG (Stichting Duursport Gendt)
  - penningmeester SGOB Sportbelangen Gemeenteschap Over Betuwe
  bestuurslid Stichting Kersenfeest Gendt

  mw. W.J.M. (Helma) Jeurissen-Berends
  hoofdfunctie:
  gepensioneerd
  nevenfuncties:
  geen

  T.G.C.M. (Ted) Rijsemus
  hoofdfunctie:
  bouwkundige

  F.M. (Frans) Schut (fractievoorzitter)
  hoofdfunctie:
  fysiotherapeut

  J.J. (Koos) Huizinga
  hoofdfunctie:
  verkoper meststoffen oost Nederland
  nevenfuncties:
  Directeur Groot Aandeelhouder Obrigado Handelsonderneming bv

  A.M. (Adrie) Huijbers
  hoofdfunctie:
  A.O. docent scholengroep De Radar Arnhem
  nevenfuncties:
  lid medezeggenschapsraad Donatushof Bemmel

  Th. (Theo) Janssen (fractievoorzitter)
  hoofdfunctie:
  ambtenaar belastingen gemeente Nijmegen
  nevenfunctie:
  lid sponsorcommissie voetbalvereniging Jonge Kracht

  J.G.A. (Jos) Gerichhausen
  hoofdfunctie:
  inkoper / verkoper
  nevenfuncties:
  lid van de visitatiecommissie Woonstichting Gendt

  mw. L.G. (Lianne) Duiven (fractievoorzitter)
  hoofdfunctie:
  leerkracht speciaal onderwijs (REC 4: leer- en gedragsproblemen)

  mw. C.A.M. Lotze-Snijders (fractievoorzitter)
  hoofdfunctie:
  gepensioneerd
  nevenfuncties:
  voorzitter Vrouwenvereniging Medos
  secretaris Stichting de Tussenstroom

  Gemeente Lisse
  Raadsgriffier
  B.Blonk=Dhr. B. Blonk ()
  Raadslid
  B.N.Kooij=Dhr. B.N. Kooij (CDA)
  F.A.A.Vroomans=Dhr. F.A.A. Vroomans (CDA)
  J.C.Vermeulen-Baars=Mw. J.C. Vermeulen-Baars (CDA)
  M.W.J.Bergman-Bijlsma=Mw. M.W.J. Bergman-Bijlsma (CDA)
  C.A.Verburg=Dhr. C.A. Verburg (D66)
  E.H.F.Takken=Dhr. E.H.F. Takken (D66)
  L.deBraal=Dhr. L. de Braal (D66)
  C.J.Ruigrok=Dhr. C.J. Ruigrok (Nieuw Lisse)
  C.P.Schrama=Dhr. C.P. Schrama (Nieuw Lisse)
  J.H.W.Assendelft=Dhr. J.H.W. Assendelft (Nieuw Lisse)
  D.Kistemaker=Dhr. D. Kistemaker (PvdA)
  GVerdoes=Dhr. G Verdoes (PvdA)
  J.P.N.Bet=Dhr. J.P.N. Bet (PvdA)
  M.J.A.vanderVlugt=Dhr. M.J.A. van der Vlugt (PvdA)
  B.A.vanSanten=Dhr. B.A. van Santen (SGP)
  M.L.Nieuwenhuis=Dhr. M.L. Nieuwenhuis (SGP)
  J.G.J.Vermeij=Dhr. J.G.J. Vermeij (VVD)
  W.T.Loos=Dhr. W.T. Loos (VVD)
  M.Entrop-Rosier=Mw. M. Entrop-Rosier (VVD)
  Gemeentesecretaris
  VACANT=VACANT ()
  Wethouder
  drs.J.Kippers=Dhr. drs. J. Kippers (CDA)
  drs.A.D.deRoon=Dhr. drs. A.D. de Roon (D66)
  drs.A.G.M.Mesman=Dhr. drs. A.G.M. Mesman (PvdA)
  drs.B.H.C.Brekelmans=Dhr. drs. B.H.C. Brekelmans (VVD)

  Gemeente Lith
  Raadsgriffier
  mr.L.J.W.Leupers=Mw. mr. L.J.W. Leupers ()
  Raadslid
  C.A.C.vanSonsbeek=Dhr. C.A.C. van Sonsbeek (Dorpen en Duurzaamheid)
  F.T.M.vanKilsdonk=Dhr. F.T.M. van Kilsdonk (Dorpen en Duurzaamheid)
  T.W.M.vanMook=Dhr. T.W.M. van Mook (Dorpen en Duurzaamheid)
  J.L.vanDorst=Dhr. J.L. van Dorst (Lijst van Dorst)
  F.J.H.Jansen=Dhr. F.J.H. Jansen (Lithmaatschap)
  J.Klinkhamer=Dhr. J. Klinkhamer (Lithmaatschap)
  M.M.M.G.Raemaekers=Dhr. M.M.M.G. Raemaekers (Lithmaatschap)
  M.K.vanMeer-Smit=Mw. M.K. van Meer-Smit (Lithmaatschap)
  T.A.Bos-Hemminga=Mw. T.A. Bos-Hemminga (Lithmaatschap)
  A.G.M.vanLith=Dhr. A.G.M. van Lith (Partij Algemeen Belang)
  J.F.Kemmerling=Dhr. J.F. Kemmerling (Partij Algemeen Belang)
  M.J.J.vanKilsdonk=Dhr. M.J.J. van Kilsdonk (Partij Algemeen Belang)
  G.A.R.M.Bok=Mw. G.A.R.M. Bok (Partij Algemeen Belang)
  Gemeentesecretaris
  mr.ing.M.vanVliet=Dhr. mr. ing. M. van Vliet ()
  Wethouder
  M.J.J.Smits=Dhr. M.J.J. Smits (PvdA)

  Gemeente Littenseradiel
  Burgemeester
  drs.J.Liemburg=Mw. drs. J. Liemburg (PvdA)
  Raadsgriffier
  F.vanderHeide=Dhr. F. van der Heide ()
  Raadslid
  G.Hiemstra=Dhr. G. Hiemstra (CDA)
  J.vanAkker=Dhr. J. van Akker (CDA)
  U.B.Bakker=Dhr. U.B. Bakker (CDA)
  T.Kooistra-deVries=Mw. T. Kooistra-de Vries (CDA)
  J.Waterlander=Dhr. J. Waterlander (Djip Read)
  W.A.Stoppels=Dhr. W.A. Stoppels (Djip Read)
  C.A.Meelker-Boers=Mw. C.A. Meelker-Boers (Djip Read)
  P.A.deBoer=Dhr. P.A. de Boer (FNP)
  drs.D.Willemsma=Dhr. drs. D. Willemsma (FNP)
  J.Boersma-Venema=Mw. J. Boersma-Venema (FNP)
  A.vanVliet=Dhr. A. van Vliet (PvdA)
  J.vanderMeulen=Dhr. J. van der Meulen (PvdA)
  T.F.Kalverboer=Dhr. T.F. Kalverboer (VVD)
  S.deKlompstra=Mw. S. de Klompstra (VVD)
  Gemeentesecretaris
  J.Folkerts=Dhr. J. Folkerts ()
  Wethouder
  F.Hernamdt=Mw. F. Hernamdt (PvdA)
  mr.F.P.Doting=Dhr. mr. F.P. Doting (VVD

  Gemeente Lochem
  Raadsgriffier
  J.P.Stegeman=Dhr. J.P. Stegeman ()
  Raadslid
  D.K.Schut=Dhr. D.K. Schut (CDA)
  G.H.Dinkelman=Dhr. G.H. Dinkelman (CDA)
  H.A.J.Berends=Dhr. H.A.J. Berends (CDA)
  D.vanZeijts-deGroot=Mw. D. van Zeijts-de Groot (CDA)
  G.Brummelman=Dhr. G. Brummelman (D66)
  A.Dieperink=Dhr. A. Dieperink (Gemeentebelangen)
  E.J.Karssenberg=Dhr. E.J. Karssenberg (Gemeentebelangen)
  mr.F.P.deFielliettazGoethart=Dhr. mr. F.P. de Fielliettaz Goethart (Gemeentebelangen)
  H.J.vanHoorn=Dhr. H.J. van Hoorn (GroenLinks)
  M.H.C.Visschedijk=Mw. M.H.C. Visschedijk (GroenLinks)
  D.Beltman=Dhr. D. Beltman (PvdA)
  J.J.Ekkes=Dhr. J.J. Ekkes (PvdA)
  Z.Dagdelen=Dhr. Z. Dagdelen (PvdA)
  G.W.H.Heesen=Mw. G.W.H. Heesen (PvdA)
  M.Beuke=Mw. M. Beuke (PvdA)
  A.H.Sprukkelhorst=Dhr. A.H. Sprukkelhorst (VVD-Lokaal)
  A.T.Pompe=Dhr. A.T. Pompe (VVD-Lokaal)
  H.W.terMeulen=Dhr. H.W. ter Meulen (VVD-Lokaal)
  K.T.vanDijk=Dhr. K.T. van Dijk (VVD-Lokaal)
  P.Loo=Dhr. P. Loo (VVD-Lokaal)
  C.M.J.E.C.Wintraecken-vBanning=Mw. C.M.J.E.C. Wintraecken-v Banning (VVD-Lokaal)
  H.J.M.Gronouwe-Hiddink=Mw. H.J.M. Gronouwe - Hiddink (VVD-Lokaal)
  M.A.Koopman-Wassink=Mw. M.A. Koopman-Wassink (VVD-Lokaal)
  Gemeentesecretaris
  drs.J.tenBrinke=Mw. drs. J. ten Brinke ()
  Wethouder
  A.J.Kottelenberg=Dhr. A.J. Kottelenberg (CDA)
  M.delaCourt=Dhr. M. de la Court (GroenLinks)
  mr.drs.G.M.J.Kreeft-Winters=Mw. mr. drs. G.M.J. Kreeft-Winters (PvdA)
  B.J.Bussink=Dhr. B.J. Bussink (VVD)

  Lochem, Mevrouw drs. J. ten Brinke, gemeentesecretaris gemeente Lochem
  NEVENFUNCTIESSymbolMT">
  Lid Raad van Toezicht I-ce I-ce gevestigd in Utrecht
  Lid van de commissie Milieu en Mobiliteit VNG
  Lid van bestuur Stichting Gelderse mso-bidi-Veren Provincie Gelderland

  Bron gemeente Lochem Sent: Tuesday, February 24, 2009 2:28 PM

  R. Starke, adjunct gemeentesecretaris gemeente Lochem
  NEVENFUNCTIESSymbolMT">
  Lid van het algemeen bestuur van mso-bidi-FAMO Vereniging Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de overheid
  Bestuurslid van de Stichting STAVOOR STAVOOR (opleidingsorganisatie)

  Bron gemeente Lochem Sent: Tuesday, February 24, 2009 2:28 PM

  Dhr. J.P. Stegeman raadsgriffier gemeente Lochem
  GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Lochem 17 november 2008 - Sent: Tuesday, February 24, 2009 2:28 PM

  Ledenlijst welstandcommissie met hun nevenfuncties:

  J.W.M. Jansen/CDA Voorzitter Welstandscommissie gemeenten Bronckhorst en Lochem ,Neven)functies onder CDA raadslid gemeente Rheden

  Lochem, december 2006 1

  WETHOUDERS

  Naam

  wethouder

  Fractie Portefeuille (Neven)functies Wel/niet ambtshalve Bezoldigd/

  A.J. Kottelenberg CDA SymbolMT; • Ruimtelijke

  ordening en –

  ontwikkeling·
  Volkshuisvesting
  Vergunningen
  Verkeer en

  Vervoer
  N348 (samen met

  wethouder

  Middelen)
  Agrarisch ondernemer
  Lid bestuur Rabobank

  Achterhoek-Noord
  Lid Centrale kring

  vergadering Rabobank

  Nederland
  Plv. lid algemeen

  bestuur regio

  Stedendriehoek
  Lid portefeuillehouders

  overleg regionaal

  uitvoeringsprogramma

  regio Stedendriehoek
  Lid portefeuillehouders

  overleg Milieu en plattelandsontwikkeling

  regio

  Stedendriehoek
  Lid portefeuillehouders

  overleg Ruimtelijke

  ontwikkeling en wonen

  regio Stedendriehoek
  Lid portefeuillehouders

  overleg verkeer regio

  Stedendriehoek
  Plv. lid algemeen

  bestuur Recreatieschap

  Achterhoek-Liemers
  Plv. lid aandeelhoudersvergadering

  N.V. NUON
  Niet ambtshalve
  Niet ambtshalve
  Niet ambtshalve
  Ambtshalve
  Ambtshalve
  Ambtshalve
  Ambtshalve
  Ambtshalve
  Ambtshalve
  Ambtshalve
  Bezoldigd
  Bezoldigd  Lochem, december 2006 2
  Plv. lid aandeelhoudersvergadering

  Vitens
  Ambtshalve SymbolMT;•

  B.J. Bussink VVD SymbolMT;• Financiën
  Vastgoed
  Economische

  Zaken
  Recreatie en

  Toerisme
  N348 (samen met

  wethouder Ruimte)
  Agrarisch bedrijf
  Statenlid provincie

  Overijssel
  Lid commissie advies

  Euregio
  Lid commissie advies

  ondernemervereniging

  Markelo
  Voorzitter menclub

  Markelo
  Voorzitter hippische
  meerdaagse Markelo
  Lid portefeuillehouders
  overleg Financiën regio
  Stedendriehoek
  Lid portefeuillehouders
  overleg Economische
  Zaken regio
  Stedendriehoek
  Lid Bestuurlijk
  Economisch Platform
  regio Stedendriehoek
  Bestuurlijk Overleg
  Grondgebied
  Lid algemeen bestuur
  Recreatieschap
  Achterhoek-Liemers
  Lid aandeelhoudersvergadering
  N.V.
  NUON
  Lid aandeelhoudersvergadering
  Vitens
  Lid aandeelhouders
  Vergadering Berkel
  Milieu N.V.
  Niet ambtshalve
  Niet ambtshalve
  Niet ambtshalve
  Niet ambtshalve
  Niet ambtshalve
  Niet ambtshalve
  Bezoldigd
  Bezoldigd
  M. de la Court Groen
  Links
  Werk en inkomen
  Groen en
  onderhoud
  Milieu
  Bestuurslid stichting
  Klimaat voor Ruimte
  Bestuurslid Milieu en
  Samenleving
  Niet ambtshalve
  Niet ambtshalve


  Lochem, december 2006 3
  Civieltechnische
  werken
  Monumentenzorg
  Facilitaire zaken
  Coördinatie
  duurzaamheid
  Directeur bureau Milieu
  en Samenleving
  Lid portefeuillehouders
  overleg Milieu en
  plattelandsontwikkeling
  regio Stedendriehoek
  Lid algemeen bestuur
  Stadsbank Oost-
  Nederland
  Lid algemeen bestuur
  werkvoorzieningsschap
  regio Zutphen “Delta”
  Niet ambtshalve
  G.M.J. Kreeft-
  Winters
  PvdA Welzijn en
  onderwijs
  Cultuur en
  educatie
  Sport
  Lid raad van toezicht
  Achterhoeks Bureau
  Voor Toerisme
  Lid algemeen bestuur
  regio Stedendriehoek
  Lid portefeuillehouders
  overleg Welzijn
  Plv. lid werkvoorzieningsschap
  regio
  Zutphen “Delta”
  Lid portefeuillehouders
  overleg
  Volksgezondheid GGD
  Lid portefeuillehouders
  overleg Muzehof
  Lid stuurgroep basisbibliotheek
  de
  Graafschap
  Lid portefeuillehouders
  overleg IJsselgroep
  schoolbegeleidingsdienst
  Lochem, december 2006 1
  RAADSLEDEN
  D. Beltman PVDA Nee ABF Afdelingsleider Staring College
  RKK (werkgroep liturgie, redactie
  kerkblad,avondwake groep en
  uitvaartgroep)
  Lid Vrijmetselarij (redenaar en
  Voorbereider)
  Bezoldigd


  H.A.J. Berends CDA Ja ABF/vz. SLZ Melkveehouder Bezoldigd
  M. Beuke PVDA Nee SLZ Lid werkgroep Amnesty International
  Lochem

  Z. Dagdelen PVDA Nee VROEM Medewerker Syntus ( inclusief OR-lid
  en subcommissie)
  Lid stuurgroep Jongeren Lochem
  Bezoldigd

  G.H. Dinkelman CDA Nee VROEM Agrarisch ondernemer
  Voorzitter MEDO, coöp.
  werktuigenvereniging
  Lid gebiedscommissie De Graafschap
  Voorzitter Klootschietvereniging
  Wildenborch
  Penningmeester Oranjevereniging
  Wildenborch
  Bezoldigd
  J.J. Ekkes PVDA Nee VROEM Senior beleidsmedewerker Directie
  Kennis, ministerie van LNV
  Bezoldigd
  Lochem, december 2006 2
  Naam raadslid Fractie Fractievoorzitter
  ja/nee
  Commissie Niet ambtshalve (neven)functies Bezoldigd/
  F.P. de Fielliettaz
  Goethart
  GB Ja ABF/SLZ - -
  H.J.M. Gronouwe-
  Hiddink
  VVDlokaal
  Nee SLZ - -
  G.W.H. Heesen PVDA Ja ABF/vz. VROEM partner Groen-Heesen adviseurs voor
  mens en organisatie
  Bezoldigd
  H.J. van Hoorn GL Ja ABF/VROEM Reclameschilder/grafisch vormgever
  Voorzitter Vogelwerkgroep N-W
  Achterhoek
  Bestuurslid stichting nieuwe natuur in
  de Graafschap
  Bezoldigd


  W.C. Kiffen VVDlokaal
  Nee SLZ Consulent / jobcoach Delta
  Ondernemer: stalhouderij /
  handelsonderneming
  Bezoldigd
  Bezoldigd
  M.A. Koopman-
  Wassink
  VVDlokaal
  Nee SLZ Lid sectorbestuur Gepensioneerden
  en vutters vakbond Abva-kabo
  lid Adviesraad pensioenfonds
  P.G.G.M


  G.J. Leferink GB Nee VROEM bestuurslid dorpshuis ’t Onderschoer
  Barchem
  bestuurslid Stichting Streektaal
  Organisatie voor het Nedersaksisch
  Taalgebied


  P. Loo VVDlokaal
  Ja ABF (lid en plv. vz.) directeur/eigenaar makelaarskantoor Bezoldigd
  H.W. ter Meulen VVDlokaal
  Nee VROEM taxateur voor hagel- en stormschade
  in Landbouwgewassen
  bestuurslid Vereniging Vrienden van
  de 3e Berkelzomp
  bestuurslid G.A. van der Lugt
  Stichting
  lid plaatselijk organisatiecomité voor
  Berkelzompvaarten
  Bezoldigd  Lochem, december 2006 3
  Naam raadslid Fractie Fractievoorzitter
  ja/nee
  Commissie Niet ambtshalve (neven)functies Bezoldigd/
  A.T. Pompe VVDlokaal
  Nee ABF lid klachtencommissie De Garve
  Lochem

  D.K. Schut CDA Nee ABF manager Unit Ruimte en Recht bij de
  Segment-Groep
  directeur van Focus Libris
  Bezoldigd
  Bezoldigd
  A.H. Sprukkelhorst VVDlokaal
  Nee ABF specialist verzekeringen Rabobank
  Achterhoek Oost
  Bezoldigd
  M.H.C. Visschedijk GL Nee ABF/SLZ beleidsadviseur Stichting Commujon
  Voorzitter Gelders regiobestuur van
  de Nederlandse Vereniging voor
  Pleeggezinnen
  Bezoldigd

  C.M.J.E.C.
  Wintraecken-van
  Banning
  VVDlokaal
  Nee VROEM/vz. ABF bestuurslid Vereniging van
  Plaatselijke Politieke Groeperingen
  Voorzitter Vereniging van
  Hockeyoefenmeesters


  D. van Zeijts-de
  Groot
  CDA Nee SLZ Vennoot in V.O.F. van Zeijts-de Groot
  landbouwbedrijf
  Bestuurslid Kruisvereniging De Berkel
  Bezoldigd

  A. Dieperink GB Nee SLZ Ministerie van Defensie
  Correspondent Extra Nieuws
  Ambassadeur Wiltshire Regiment
  Ledenpanel Rabobank Achterhoek
  Noord
  Bezoldigd
  Bezoldigd


  G. Brummelman D66 Ja ABF/VROEM/SLZ Programmamanager LNV
  Bestuurslid Praktijkvoorziening voor
  intensieve veehouderij in Oost-
  Nederland

  Gemeente Loenen
  Raadsgriffier
  J.M.Willenborg=Mw. J.M. Willenborg ()
  Raadslid
  K.Hulsman=Dhr. K. Hulsman (CDA)
  M.Bootsma=Dhr. M. Bootsma (CDA)
  W.Fokker=Dhr. W. Fokker (CDA)
  P.J.Karmelk=Dhr. P.J. Karmelk (Het Vechtse Verbond)
  W.M.M.Hoek=Mw. W.M.M. Hoek (Het Vechtse Verbond)
  G.A.vanHouweninge=Dhr. G.A. van Houweninge (PvdA)
  W.Verhage=Dhr. W. Verhage (PvdA)
  I.B.M.Groenewegen=Mw. I.B.M. Groenewegen (PvdA)
  G.J.Jellesma=Dhr. G.J. Jellesma (Streekbelangen Nigtevecht PlusD66)
  R.J.vanVliet=Dhr. R.J. van Vliet (Streekbelangen Nigtevecht PlusD66)
  R.J.J.Voogt=Dhr. R.J.J. Voogt (Streekbelangen Nigtevecht PlusD66)
  J.Buitenga=Dhr. J. Buitenga (VVD)
  E.J.Zeldenrust=Mw. E.J. Zeldenrust (VVD)
  Gemeentesecretaris
  G.J.Leunenberg=Dhr. G.J. Leunenberg ()
  Wethouder
  G.Helling-Zeissenk=Mw. G. Helling-Zeissenk (CDA)
  drs.K.deKruijf=Dhr. drs. K. de Kruijf (PvdA)
  M.E.C.Rehbock-Beijers=Mw. M.E.C. Rehbock-Beijers (Streekbelangen Nigtevecht PlusD66)

  Gemeente Loon op Zand
  Raadsgriffier
  drs.C.Miedema=Mw. drs. C. Miedema ()
  Raadslid
  C.C.J.M.Grootswagers=Dhr. C.C.J.M. Grootswagers (CDA)
  G.J.T.J.vandenDries=Dhr. G.J.T.J. van den Dries (CDA)
  H.J.M.vanGulik=Dhr. H.J.M. van Gulik (CDA)
  P.E.J.M.deKort-Beljaars=Mw. P.E.J.M. de Kort-Beljaars (CDA)
  A.J.M.vanLaarhoven=Dhr. A.J.M. van Laarhoven (Gemeentebelangen)
  K.C.L.Span=Dhr. K.C.L. Span (Gemeentebelangen)
  L.C.vanBoxtel=Dhr. L.C. van Boxtel (Gemeentebelangen)
  C.M.W.Dijkstra-Vloermans=Mw. C.M.W. Dijkstra-Vloermans (Gemeentebelangen)
  E.J.M.Foks-Oerlemans=Mw. E.J.M. Foks-Oerlemans (Gemeentebelangen)
  G.G.Wissink-Croezen=Mw. G.G. Wissink-Croezen (Gemeentebelangen)
  L.E.J.Heijs-Schouten=Mw. L.E.J. Heijs-Schouten (Gemeentebelangen)
  C.G.M.vanVen=Dhr. C.G.M. van Ven (GroenLinks)
  J.C.G.M.Brekelmans=Dhr. J.C.G.M. Brekelmans (Lijst Loon op Zand)
  G.A.Fijten=Dhr. G.A. Fijten (PvdA)
  P.J.M.Flohr=Dhr. P.J.M. Flohr (PvdA)
  W.A.M.Meulesteen=Dhr. W.A.M. Meulesteen (PvdA)
  E.A.vanderDonk=Mw. E.A. van der Donk (PvdA)
  C.A.J.J.v.d.Dries=Dhr. C.A.J.J. v.d. Dries (VVD)
  J.A.M.Smit-vanGijsel=Mw. J.A.M. Smit-van Gijsel (VVD)
  Gemeentesecretaris
  W.R.A.M.Verkuijlen=Dhr. W.R.A.M. Verkuijlen ()
  Wethouder
  J.A.J.Waijers=Dhr. J.A.J. Waijers (CDA)
  W.G.G.Aussems=Dhr. W.G.G. Aussems (Gemeente Belangen)
  J.P.Broeders=Dhr. J.P. Broeders (Gemeentebelangen)
  W.J.J.Ligtenberg=Dhr. W.J.J. Ligtenberg (Lijst Loon op Zand)
  Loon op Zand, Dhr. W.R.A.M. Verkuijlen gemeentesecretaris gemeente Loon op Zand
  GEEN NEVENFUNCTIES
  Bron gemeente Loon op Zand Sent: Friday, February 20, 2009 4:46 PM

  Mw. drs. C. Miedema raadsgriffier gemeente Loon op Zand
  GEEN NEVENFUNCTIES
  Bron gemeente Loon op Zand November 26, 2008 9:48 AM

  W.G.G. Aussems
  Directeur/Groot aandeelhouder van Aussems Holding b.v.
  Directeur/Groot aandeelhouder van Aussems Marketing & Projects b.v.
  Lid Algemeen Bestuur WML

  J.J.P.M. Bisselink
  Voorzitter Harmonie Kaatsheuvel
  Secretaris st. Muziek evenementen & bevordering amateur muziek
  Regionale Milieudienst (terugkeergarantie)

  W.J.J. Ligtenberg
  Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur ISD Midden-Langstraat
  Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur WML
  Lid Algemeen Bestuur GGD Hart voor Brabant
  Plv. lid Algemeen Bestuur RAV Brabant
  Beleidsmedewerker 0,4 fte stg. Educatie en Beroepsonderwijs

  J.A.J. Waijers
  Werknemer met politiek verlof Stichting Leerrijk
  Voorzitter Tennisvereniging Club J (Loon op Zand)
  Lid overlegorgaan Loonse en Drunense Duinen
  Lid regionale reconstructiecommissie De Meierij
  Lid uitvoeringsplatform De Meierij

  Boxtel, L.C. van<
  Productiemanager IFF

  Boxtel, T.G.A.M. van
  Bestuurder/teamleider HRM<
  Projectleider digitalisering
  Bestuurslid Brabant2000
  Bestuurslid Zorgenkind

  Coolegem-Jacobs, P.J.C.
  Vertrouwenspersoon Centrum voor Muziek en Dans
  Redactielid Rond de Toren<

  Dries, C.A.J.J. van den
  Projectleider Flexurance
  Penningmeester VVD Afdeling Loon op Zand
  Bestuurslid Paardensportvereniging Duyksehoef

  Dries, G.J.T.J. van den
  manager p2managers Rossum<
  bestuurslid CDA Brabant
  trainer CDA Steenkamp Instituut
  bestuurslid Stichting Oranjevieringen Loon op Zand
  lid Optochtcomité Theebuikenland
  lector parochie St. Jans Onthoofding Loon op Zand

  Dijkstra-Vloemans,C.M.W.
  Schrijfster oorkondes jubilea en doop

  Flohr,P.J.M.<
  Directeur-eigenaar bureau Flohr & Verheijen VOF

  Fijten, G.A.
  Vrijwilliger Natuurmonumenten

  Grootswagers, C.C.J.M.
  Referendaris/Teco OVB Ministerie van Financiën<
  Voorzitter stg. Slachtoffers 2
  WO
  Voorzitter Heemkundekring De Ketsheuvel

  Gulik,H.J.M. van
  Bestuurslid KBO Kaatsheuvel

  Heijs-Schouten, L.E.J.
  Manager taaltrainingen en vertalingen ILC Taleninstituut

  Kort-Beljaars, P.E.J.M.
  Voorzitter vleeskuikenhouderij ZLTO regio Zeeland-Brabant
  Voorzitter Nederlandse Organisatie Pluimveehouderij (NOP)
  Vice-voorzitter ZLTO KLM-Dongen
  Stichtingsraadslid Omroep Brabant
  Bestuurslid reclamecommissie Productschap pluimvee en eieren<
  Bestuurslid CHV-LLB regio Schelde-Baronie
  Ledenraad Mestac
  Lid Kunstcommissie
  Mede-eigenaar Pluimveebedrijf MTS De Kort-Beljaars

  Laarhoven, A.J.M. van
  Mede-eigenaar en functioneel manager DLV Plant b.v.
  Lid ledenadviesraad RABO-bank Waalwijk/Loon op Zand

  Meulesteen, W.A.M.
  Casemanager Hulp aan Huis Orthopedagogisch Centrum Brabant
  Vakbondsconsulent (bij werkgever)

  Smit-van Gijsel, J.A.M.
  Informatrice VVV
  Lid Kunstcommissie

  Span, K.C.L.
  Secretaris Stichting Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek Chronische Zorg
  Research Fellow Tranzo, Universiteit van Tilburg

  Ven, C.G.M. van de
  bestuurslid Innovatieplatform Duurzame Meierij (IDM)
  lid LEADER + groep Meierij
  Voorzitter Sociaal Economisch Platform (SEP) van de Reconstructie Meierij

  Wissink-Croezen, G.G.
  Vice-voorzitter Badmintonvereniging SVK

  Gemeente lopik
  Raadsgriffier
  mr.G.M.G.Dolders=Mw. mr. G.M.G. Dolders ()
  Raadslid
  C.W.Overbeek=Dhr. C.W. Overbeek (CDA)
  H.L.Buerman=Dhr. H.L. Buerman (CDA)
  T.L.deRoos=Dhr. T.L. de Roos (CDA)
  F.Broekhuizen-Brouwer=Mw. F. Broekhuizen-Brouwer (CDA)
  W.C.deGroot=Mw. W.C. de Groot (CDA)
  D.vandenBroek=Dhr. D. van den Broek (ChristenUnie)
  K.A.C.deKorte-deWith=Mw. K.A.C. de Korte-de With (ChristenUnie)
  F.A.S.vanGeene=Dhr. F.A.S. van Geene (PvdA)
  W.F.Perlot=Dhr. W.F. Perlot (PvdA)
  I.P.Nederend-Bergstra=Mw. I.P. Nederend-Bergstra (PvdA)
  S.G.M.vanOostrom-vanBreukelen=Mw. S.G.M. van Oostrom-van Breukelen (PvdA)
  F.vanOs=Dhr. F. van Os (SGP)
  J.W.Benschop=Dhr. J.W. Benschop (SGP)
  J.M.Timmer=Dhr. J.M. Timmer (VVD)
  drs.E.A.deGraaff-vanMeeteren=Mw. drs. E.A. de Graaff-van Meeteren (VVD)
  Gemeentesecretaris
  H.Capel=Dhr. H. Capel ()
  Wethouder
  G.J.Spelt=Dhr. G.J. Spelt (CDA)
  J.W.M.Kooijman=Dhr. J.W.M. Kooijman (PvdA

  Gemeente Loppersum
  Raadslid
  H.K.Weisbeek=Dhr. H.K. Weisbeek (CDA)
  P.Prins=Dhr. P. Prins (CDA)
  A.A.G.Elderman-Star=Mw. A.A.G. Elderman-Star (CDA)
  P.R.Bos-Zuur=Mw. P.R. Bos-Zuur (CDA)
  H.J.vanHeerde=Dhr. H.J. van Heerde (ChristenUnie)
  J.J.Bos=Dhr. J.J. Bos (ChristenUnie)
  H.M.Sauerborn=Dhr. H.M. Sauerborn (Gemeentebelangen)
  J.T.Westerhof-Palmbergen=Mw. J.T. Westerhof-Palmbergen (Gemeentebelangen)
  M.G.vanDijk=Mw. M.G. van Dijk (GroenLinks)
  N.J.C.Scholten=Mw. N.J.C. Scholten (GroenLinks)
  B.Schollema=Dhr. B. Schollema (PvdA)
  H.Noordhof=Dhr. H. Noordhof (PvdA)
  E.F.Oldenhof=Mw. E.F. Oldenhof (PvdA)
  M.E.Drent=Mw. M.E. Drent (PvdA)
  J.J.Boer=Dhr. J.J. Boer (VVD)
  Wethouder
  H.H.Smit=Dhr. H.H. Smit (CDA)
  H.J.Stoel=Dhr. H.J. Stoel (ChristenUnie)
  C.T.Jansen=Mw. C.T. Jansen (PvdA

  Loppersum, J.H. Bonnema, PVDA wnd. gemeentesecretaris gemeente Loppersum
  NEVENFUNCTIES

  -lid raad PVDA gemeente Bedum

  -lid algemeen bestuur sociale werkvoorziening Ability

  Bron gemeente Loppersum Sent: Thursday, February 19, 2009 4:16 PM

  de heer drs.W.M Scheltens Wethouder Gemeentebelangen
  Lid bestuur Stichting Emplooi.
  Lid bestuur werkvoorzieningsschap Fivelingo.
  Lid bestuur werkvoorzieningsschap Zodiak.
  Lid bestuur Volkskredietbank N.O. Groningen.
  Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg. (H. en GO.)
  Lid bestuur IVAK
  Voorzitter van de huurdersvereniging "De Huurder" in Loppersum en Eemsmond.
  Lid Organisatiecommissie "Lopster schriefwedstried in Grunneger Streektoal".
  Recensent boeken.

  de heer J.J. Boer

  Wethouder VVD
  Plaatsvervangend lid bestuur Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen;
  Bestuurslid Speciaal Onderwijs.
  Voorzitter van de Stichting Dorpshuis Leermens.
  Penningmeester van de Begrafenisvereniging Leermens.
  Bestuurslid Begraafplaats Leermens.

  de heer drs. J.B. de Heer

  Wethouder PvdA
  Lid bestuur Molenstichting Fivelingo.Lid bestuur Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen.
  Plaatsvervangend lid bestuur Werkvoorzieningsschap Fivelingo.
  Plaatsvervangend lid bestuur Volkskredietbank N.O. Groningen.
  Plaatsvervangend lid bestuur IVAK
  Voorzitter van de stichting "Fivelgo".
  Penningmeester van de Stichting Het Groninger Landschap.
  Voorzitter van de Stichting Simon de Heer.

  Lijst van door de raadsleden opgegeven betaalde enlof onbetaalde functies

  de heer P.C.F. Borsboom<

  raadslid Gemeentebelangen
  Lid van de raadscommissie.
  Plaatsvervangend lid hoorcommissie Ruimtelijke ordening.
  Plaatsvervangend lid hoorcommissie Welzijnssubsidies

  Naast het raadslidmaatschap heeft hij de volgende (neven)functies:


  Direkteur/eigenaar PS Sensortechnology & Consultancy in Westeremden.
  Direkteur/ eigenaar Fumont b.v. in Westeremden.
  Secretaris Wetenschappelijke Stichting voor Tandheelkundige Diagnose.
  Secretaris/ penningmeester Fillip Foundation.
  Lid bestuur Lopster Monumenten Stichting. heer J.J. Bos raadslid ChristenUnie
  Lid van het presidium.
  Lid en plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie.
  Lid en plaatsvervangend voorzitter hoorcommissie Ruimtelijke ordening.
  Lid bestuur Molenstichting Hunsingo.
  Landbouwer.
  Vice-voorzitter landelijke BK Agrariërs gmv.
  Bestuurslid waterschap Noorderzijlvest.
  Steunfractie provinciale Staten Groningen ,P.de heer R. Buist raadslid CDA
  Lid van de raadscommissie
  Plaatsvervangend lid hoorcommissie Ruimtelijke ordening.
  Redaktielid van het kerkblad Samen Onderweg van de Gereformeerde Kerk
  Docent computercursus SSCOT in Ten Boer de heer C. Bultje raadslid PvdA
  Lid van de raadscommissie.
  Plaatsvervangend lid hoorcommissie Ruimtelijke ordening.
  Lid en voorzitter rekenkamercommissie.
  Productie-manager bij Arriva Openbaar Vervoer Provincie Groningen Mevrouw A.A.G. Elderman- Star raadslid CDA
  Lid van de raadscommissie.
  Lid en plaatsvervangend voorzitter rekenkamercommissie.
  Lid hoorcommissie Welzijnssubsidies
  Werkzaam bij TPG Post als zaterdagbesteller.
  Werkzaam als gastouder bij SKNG.
  Ouderraadslid van het Fivelcollege in Delfzijl. de heer A. Elema raadslid Gemeentebelangen
  Lid van het presidium.
  Lid van de raadscommissie.
  Voorzitter hoorcommissie Ruimtelijke ordening.
  Lid bestuur Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen
  Hoofdberoep, akkerbouwer te Huizinge en Uithuizen
  Beedigd en Register Taxateur Agrarische Objecten
  Taxateur / Vertrouwensman NLTO-Projecten BV
  Taxateur namens NLTO-Projecten BV voor Gasunie, NAM , Waterschappen en Essent
  Voorzitter Kringbestuur Groningen Cosun / Ledenraadslid Cosun
  Voorzitter bestuur Agrarische Bedrijfsverzorging Groningen
  Secretaris bestuur Rabo-Bank Noord-Groningen
  Secretaris bestuur Stichting Boerderijenboek Middelstum / Kantens
  Secretaris bestuur Vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer
  Bestuurslid Stichting Risicofonds voor de Graanhandel
  Lid Beleidsraad Interpolis Agro
  Lid Schadebeoordelingscommissie grondwaterbeschermingsgebieden prov. Groningen< mevrouw O. Hartman
  Togtema raadslid VVD
  Lid van de raadscommissie.
  Lid bestuur Stichting Openbare Bibliotheek Loppersum.
  Plaatsvervangend lid bestuur IVAK
  Voorzitter hoorcommissie Welzijnssubsidies
  Teammanager Noorderpoortcollege in Groningen.
  Secretaris VVD afdeling Loppersum. de heer J.E. Huizinga raadslid VVD
  Lid van het presidium.
  Lid van de raadscommissie.
  Lid hoorcommissie Ruimtelijke ordening.
  Lid rekenkamercommissie.
  Lid bestuur Molenstichting Fivelingo.
  Plaatsvervangend lid bestuur Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen
  Lid hoorcommissie Welzijnssubsidies
  Akkerbouwer in Zeerijp
  Secretaris van de Stichting Risicofonds voor de Graanhandel in Groningen.
  Voorzitter van de landbouwvereniging ’t Zandt in ’t Zandt.
  Voorzitter van de Ondercentrale Fivelingo van de VVD.
  Bestuurslid van de kamercentrale Groningen van de VVD. mevrouw C.T. Jansen
  raadslidPvdA
  Lid en voorzitter van het presidium.
  Lid van de raadscommissie.
  Plaatsvervangend lid hoorcommissie Welzijnssubsidies
  Afdelingsmanager Unit Techniek Noorderpoortcollege Deheer H.Janssens raadslid GroenLinks
  Lid van het presidium;
  Lid van de raadscommissie;
  Lid hoorcommissie Ruimtelijke ordening;
  Lid hoorcommissie Welzijnssubsidies;
  Landbouwer in Westeremden;
  Bestuurslid van het Platform Midderhoutshoeve Ossekampen VelVanla. de heer P. Schollema raadslid PvdA
  Lid van de raadscommissie.
  Lid hoorcommissie Ruimtelijke ordening.
  Werkzaam als jurist bij BûgelHajema Adviseurs BV in Assen.
  Voorzitter Volleybalvereniging Middelstum.
  Lid van het gewestelijk bestuur gewest Groningen van de Partij van de Arbeid< de heer H.H. Smit raadslid Politieke partij: CDA
  Lid van het presidium
  Voorzitter van de raadscommissie
  Lid hoorcommissie Ruimtelijke ordening.
  Lid bestuur Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen
  Landbouwer in Stedum.
  Voorzitter Begrafenisvereniging Stedum de heer J. Timmerman raadslid

  Christenunie
  Lid van de raadscommissie.
  Plaatsvervangend lid hoorcommissie Ruimtelijke ordening.
  Lid rekenkamercommissie.
  Plaatsvervangend lid bestuur Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen
  Plaatsvervangend lid hoorcommissie Welzijnssubsidies
  Kalvermester/ akkerbouwer in Loppersum mevrouw C. Westerhof
  Palmbergen raadslid Gemeentebelangen
  Lid van de raadscommissie.
  Lid hoorcommissie Ruimtelijke ordening.
  Lid rekenkamercommissie.
  Plaatsvervangend lid bestuur IVAK
  Lid hoorcommissie Welzijnssubsidies
  Freelance Pr-adviseur
  Pr. Medewerkster Wereldwinkel "Veur Elkenain" in Loppersum
  Vrijwilligster voor de verkoop in de Wereldwinkel "Veur Elkenain" in Loppersum de heer P. Zandt raadslid CDA
  Lid van de raadscommissie.
  Plaatsvervangend lid hoorcommissie Welzijnssubsidies
  Levensmiddelentechnoloog

  Gemeente Losser
  Raadsgriffier
  B.H.Pikula=Dhr. B.H. Pikula ()
  Raadslid
  J.G.M.Tijdhof=Dhr. J.G.M. Tijdhof (Burgerforum)
  J.H.Koopmans=Dhr. J.H. Koopmans (Burgerforum)
  E.C.terHaar-Naafs=Mw. E.C. ter Haar-Naafs (Burgerforum)
  A.B.J.Winkelman=Dhr. A.B.J. Winkelman (CDA)
  G.J.H.uithetBroek=Dhr. G.J.H. uit het Broek (CDA)
  G.W.Waanders=Dhr. G.W. Waanders (CDA)
  H.A.Booijink=Dhr. H.A. Booijink (CDA)
  J.Pasveer=Dhr. J. Pasveer (CDA)
  J.B.Smit=Dhr. J.B. Smit (CDA)
  H.Knol=Dhr. H. Knol (PvdA)
  H.J.D.M.OudeVoshaar=Dhr. H.J.D.M. Oude Voshaar (PvdA)
  J.F.M.Jansink=Dhr. J.F.M. Jansink (PvdA)
  S.Geissler=Dhr. S. Geissler (PvdA)
  C.T.M.Hoffmann=Mw. C.T.M. Hoffmann (PvdA)
  B.J.Stulen=Dhr. B.J. Stulen (SDGL)
  Z.B.Even=Dhr. Z.B. Even (SDGL)
  J.L.M.Morsink=Dhr. J.L.M. Morsink (VVD)
  P.Hendriks=Dhr. P. Hendriks (VVD)
  J.H.M.Kühlkamp-Padberg=Mw. J.H.M. Kühlkamp-Padberg (VVD)
  Gemeentesecretaris
  R.H.TinkMBA=Dhr. R.H. Tink MBA ()
  Wethouder
  J.B.OldeHeuvel=Dhr. J.B. Olde Heuvel (CDA)
  G.P.L.terDenge-Alards=Mw. G.P.L. ter Denge-Alards (CDA)
  H.Knol=Dhr. H. Knol (PvdA)
  J.M.Venema-Veenvliet=Mw. J.M. Venema-Veenvliet (SDGL) Drs. J.F. Hassink Wethouder gemeente Losser
  Hassink interim en projecten Slapend (bezoldigd) Eigen kracht conferentie Slapend (bezoldigd) Voorzitter stichting honk- en softbalevenementenTwente Voorzitter Honk- en softbalvereniging Tex Town Tigers Voorzitter Enschede Marathon Voorzitter ouderen en kerk Wijkcoördinator Nierstichting
  Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

  Losser , Dhr. R.H. Tink MSc PFM gemeentesecretaris gemeente Losser
  NEVENFUNCTIES
  lid van het algemeen bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Oost Nederland, te Enschede
  Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

  Dhr. B.H. Pikula raadsgriffier gemeente Losser
  Vice-voorzitter van de RKSV VOGIDO in Enschede tot 171108
  NU
  GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Losser 20 november 2008

  A.B.J. Winkelman (CDA)
  Wethouder
  Nevenfunctie

  Functiebeschrijving Bezoldiging
  Nevenfuncties op persoonlijke titel
  1. Penningmeester Stichting Fair Trade 2003 te Losser
  2. Penningmeester Vereniging Toezichthouders Woningbouwcorporaties

  Bezoldigd
  Nevenfuncties o.b.v. Gemeentewet
  Datum: 1 april 2008

  C.J. van den Bos (PvdA)
  Wethouder
  Nevenfunctie
  Functiebeschrijving Bezoldiging
  Nevenfuncties op persoonlijke titel
  1. Eigenaar eenmanszaak KEIM Support te Losser
  2. Lid SER Overijssel te Zwolle
  3. Vakbondsdocent CNV Utrecht
  4. Lid van Toezichtcommissie Leader+ Oost Nederland te Arnhem
  5. Lid Comité van Toezicht EPD Oost Nederland
  Bezoldigd
  Bezoldigd  Nevenfuncties gekoppeld aan wethoudersfunctie
  1. Plv. lid Regio Twente, Bestuurscommissie Landelijk Gebied
  2. Lid AB Gemeenteschappelijke Regeling WOT te Oldenzaal


  Nevenfuncties o.b.v. Gemeentewet

  Datum: 1 april 2008
  J.B. Olde Heuvel (CDA)
  Wethouder
  Nevenfunctie
  Functiebeschrijving Bezoldiging
  Nevenfuncties op persoonlijke titel
  1. Emeritizorg Maria Geboorte Losser J.M. Venema-Veenvliet (SDGL)

  Wethouder

  ???????

  R.H. Tink MPFM

  Gemeentesecretaris


  Raadsleden

  H.A. Booijink
  FPU
  Nevenfunctie
  Vicevoorzitter kerkbestuur Beuningen
  3e plv. raadsvoorzitter

  G.J.H. uit het Broek

  inseminator/scanner CR-Delta

  Nevenfuncties

  voorzitter OR CR-Delta EN-GB">
  Voorzitter EOR CRV
  Voorzitter WOV/BVVN
  secretaris WBR Lonneker-Losser
  lid (v.z.) hoorcommissie R.O.

  G.P.L. ter Denge-Alards
  manager (interim)
  Nevenfunctie
  Geen

  Z.B. Even
  Nevenfunctie
  Geen

  S. Geissler
  stagemedewerker Schenker BV
  Nevenfuncties
  algemeen bestuurslid JS Twente
  congresafgevaardigde PvdA
  penningmeester PvdA Losser
  regionaal bestuurslid PvdA
  commissielid A.V. Iphitos

  P. Hendriks
  Nevenfuncties
  Voorzitter herensociëteit Losser
  Vicevoorzitter ondernemers Losser
  Voorzitter comm. ouderencarnaval
  Voorzitter Losserse Wielerclub (LWC)
  lid rekenkamercommissie

  E.C. ter Haar
  administratief medew. muziekschool "De Sleutel"
  Nevenfunctie
  Geen

  C.T.M. Hoffmann
  logistiek medewerkster Beijer
  Nevenfunctie
  Vrijwilligster jongerencentrum De Accu

  J.F.M. Jansink
  ambtenaar gemeente Hengelo
  Nevenfunctie
  wedstrijdsecretaris S.V. De Lutte

  H. Knol
  buschauffeur Connexxion
  Nevenfunctie
  lid A.B. Regio Twente

  J.H. Koopmans
  Nevenfunctie
  plv. lid A.B. Regio Twente

  J.H.M. Kühlkamp-Padberg
  Nevenfunctie
  bestuurslid R.K. Begrafenisvereniging

  J.L.M. Morsink
  ondernemer
  Nevenfuncties
  Voorzitter Ondernemersvereniging de Lutte
  kaderlid S.V. De Lutte
  lid hoorcommissie R.O.

  H.J.D.M. Oude Voshaar
  bibliotheekmedewerker
  Nevenfunctie
  regionaal bestuurslid PVDA
  lid rekenkamercommissie
  lid hoorcommissie R.O.

  J. Pasveer
  inspecteur Regiopolitie Twente
  Nevenfunctie
  Geen

  J.W.B. Smit
  docent geschiedenis
  Nevenfuncties
  lid syllabuscommissie CEVO
  lid commissie m.b.t. toekomst herdenking 4/5 mei t.b.v. VMBO-scholen vanuit Ministerie VWS
  auteur geschiedenismethode (o.v.b. vanaf juli 2006)

  B.J. Stulen
  Nevenfuncties
  Voorzitter St. Erve Kraesgenberg
  Voorzitter Terre des Hommes Hengelo
  1e plv. raadsvoorzitter

  J. Tijdhof
  hoofd Welzijnszorg vliegbasis Twente
  Nevenfuncties
  secretaris ondernemingsraad vliegbasis Twente
  Vicevoorzitter ondernemingsraad vliegbasis Twente
  lid rekenkamercommissie

  Wolbert-Closa Rodrigo
  zelfstandig ondernemer
  Nevenfuncties
  Voorzitter Zonnebloem afdeling De Lutte
  Vertegenwoordigster regionale Zonnebloem
  2e plv. raadsvoorzitte

  Laarbeek

  > De heervan Velzen is tevens lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Goirle
  De heer van Boerdonk is gemeenteraadslid in Laarbeek, lid van de raadscommissie openbare werken en plaatsvervangend lid van de raadscommissie ruimtelijke zaken
  De heer van Hoof is voorzitter van het Koninginnedag-comité in Lieshout en bestuurslid van de Stichting Brabants Dialectfestival Lieshout
  De heer Schipperheijn heeft geen nevenfuncties
  De heer Thomassen heeft geen nevenfuncties
  Mw van der Zanden-Swinkels is burgerlid van de raadscommissie openbare werken
  De heer van Zeeland is gemeenteraadslid in Laarbeek, lid van het raadspresidium en van de raadscommissie algemene zaken, lid van het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
  (Namens Laarbeek) en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van Welstandszorg Noord-Brabant (namens Laarbeek)


  Laarbeek, C.A. Liebrecht, gemeentesecretaris gemeente Laarbeek
  GEEN NEVENFUNCTIES
  Bron gemeente Laarbeek Sent: Thursday, March 05, 2009 8:50 AM

  Dhr. mr. M.H.C.M. van der Aa raadsgriffier gemeente Laarbeek
  NEVENFUNCTIES

  - commissaris Koninklijke Harmonie O & U te Beek en Donk

  - secretaris Orde van den Prince, afdeling De Meierij te ’s-Hertogenbosch

  - secretaris rekenkamercommissie gemeente Laarbeek

  - secretaris raadspresidium gemeente Laarbeek
  Bron gemeente Laarbeek November 28, 2008 5:53 PM

  J.H. Vereijken
  Partij Nieuw Laarbeek
  Wethouder, 1e loco-burgemeester

  Nevenfunctie:
  Plv. lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

  J.C. Knoop
  De Werkgroep
  Wethouder, 2e loco-burgemeester

  Nevenfunctie:

  Lid algemeen bestuur Welstandszorg Noord-Brabant

  J.H.C.M. Briels
  De Werkgroep
  Wethouder, 3e loco-burgemeester

  Nevenfunctie:
  Plv lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband GGD Zuidoost-Brabant

  T.J.M. Biemans
  Partij Nieuw Laarbeek
  Wethouder, 4e loco-burgemeester

  Nevenfuncties
  Geen

  Raadsleden

  P.A. Aarts
  Partij Nieuw Laarbeek

  Adjunct directeur van basisschool 'de Raagten'
  nevenfuncties
  Voorzitter commissie maatschappelijke zaken
  Plv voorzitter commissie algemene zaken

  E.C.M. van Beek
  De Werkgroep
  nevenfuncties

  F.M.J. Biemans
  Partij Nieuw Laarbeek
  Fractievoorzitter PNL
  nevenfuncties

  Lid van het Algemeen Bestuur van de SRE

  Actief in diverse verenigingen en stichtingen

  A.J. van Boerdonk
  Partij Nieuw Laarbeek

  Eigen ICT bedrijf van waaruit we interim-management en adviesdiensten leveren
  nevenfuncties

  Bestuur van PNL in het beheer van de PNL website

  H.M.M. van Bree
  De Werkgroep
  nevenfuncties
  Verpleegkundige GGZ Oost-Brabant
  Gezinsbegeleider/coach/verpleegkundige autismebegeleiding.nl

  J.J.C. van den Broek
  Fractie Van den Broek
  nevenfuncties
  Lid algemeen bestuur: Samenwerkingsverband Atlant Groep, Samenwerkingsverband GGD Zuidoost-Brabant

  A.M. Brouwers
  Dorpsbelangen Fractievoorzitter
  nevenfuncties
  Bestuurder Harmonie St. Caecilia te Lieshout

  G.T. Buter-Raaymakers
  PvdA afdeling Laarbeek
  Fractievoorzitter PvdA
  nevenfuncties
  Communicatieadviseur gemeente Veghel

  W.M.G. van Dijk
  Partij Nieuw Laarbeek

  Zelfstanding huisschilder en glaszetter
  nevenfuncties

  Lid van het Onze Lieve Vrouwe Gilde (blauwe schut)

  Voorzitter stichting activiteiten Onze Lieve Vrouwe Gilde.

  Voorzitter van Stichting Watersportkampen Aarle Rixtel(SWAR) gebruiksnaam Zeilkamp Laarbeek

  Voorzitter Freulle Constance Fons

  R.A.H.M. Göring
  CDA
  nevenfuncties

  Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, penningmeester Stichting Pater Eustachius, vice-voorzitter CDA afdeling Laarbeek

  H.T.M. de Groof
  Partij Nieuw Laarbeek
  nevenfuncties

  Voorzitter van de Judoclub Mariahout

  17 jaar ben ik lid geweest van het schoolbestuur eerst in Mariahout en na de besturenfusie in 2001 bij de “Stichting Bijzonder Onderwijs Laarbeek”, waarvan de laatste 8 jaar als penningmeester.

  Kaderlid bij CNV-PZ en thans actief als belasting-invul-vrijwilliger voor CNV leden.
  Vanaf de oprichting in 1996 tot aan het begin van 2005 heb ik bij PNL het secretariaat verzorgd.

  H.J.M. van Haperen
  De Werkgroep
  nevenfuncties
  Lid Raad van Toezicht De Eenbes, organisatie voor basisscholen te Geldrop
  Lid ledenraad TROS landelijke omroep te Hilversum
  Lid bestuurscommissie jeugdorkest Muziekvereniging Oefening & Ontspanning te Beek en Donk

  A,J.L. Meulensteen
  CDA
  nevenfuncties

  Bestuurslid ZLTO (Zuidnederlandse Land- en Tuinbouw Organisatie) afdeling Laarbeek, bestuurslis PION (Platteland In Ontwikkeling), lid Regionale Reconstructie Commissie De Peel, kavelruilco?nator voor DLG (Dienst Landelijke Gebieden) in project Snelle Loop

  W.P.H. van Osch
  CDA
  nevenfuncties

  Plv lid algemeen bestuur Hulpverleningsregio Zuid-Oost Noord-Brabant

  Plv lid Regioraad van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
  Plv voorzitter commissie ruimtelijke zaken
  Voorzitter commissie openbare werken

  L.W.J. Peeters
  Pvda afdeling Laarbeek
  nevenfuncties
  Voorzitter commissie algemene zaken
  Plv voorzitter commissie maatschappelijke zaken
  Plv voorzitter gemeenteraad

  Plv lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

  J.H. Strijbosch
  Pvda afdeling Laarbeek
  nevenfuncties

  B.H.M. Swinkels
  De Werkgroep
  nevenfuncties
  Fractievoorzitter De Werkgroep
  Voorzitter commissie ruimtelijke zaken
  Plv voorzitter commissie openbare werken

  A.J.M. van de Ven-Vogels
  CDA
  Geen nevenfuncties op 23 juli 2008

  P.A.J.R. Verschuuren
  Partij Nieuw Laarbeek
  Eigenaar boomkwekerij
  nevenfuncties

  Geen

  F.P.A.C. van Zeeland
  Algemeen Belang Laarbeek
  Fractievoorzitter ABL
  nevenfuncties

  Lid van het raadspresidium en van de raadscommissie algemene zaken

  Lid van het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (Namens Laarbeek)

  Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van Welstandszorg Noord-Brabant (namens Laarbeek)

  Landerd


  Vr 18 jan 2008 Raadslid weg na verkiezingsfraude
  DEN BOSCH - Kandidaat-gemeenteraadslid Guus te M. uit Zeeland (60) ziet af van een plaats in de gemeenteraad van Landerd. Dat maakte voorzitter Jaap de Smit van zijn partij Zeelands Welzijn bekend nadat Te M. vrijdag in hoger beroep werd veroordeeld voor verkiezingsfraude. Het hof in Den Bosch acht bewezen dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 als lid van een stembureau de stemmachine heeft gemanipuleerd. Zo zou hij 181 voorkeursstemmen op zichzelf hebben uitgebracht. Te M. is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en 240 uur werkstraf, conform de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank sprak de kandidaat van de lokale partij Zeelands Welzijn in de gemeente Landerd april vorig jaar nog vrij. Het hof stelde dat mso-bidi- „het in de rede had gelegenmso-bidi- ” om Te M. uit het passief kiesrecht te ontzetten, maar het heeft daarvoor wettelijk gezien niet de mogelijkheid. Het bestuur moet zich nog buigen over de vraag of hij lid van de partij kan blijven, aldus voorzitter De Smit. Hij voegde eraan toe dat de veroordeling als een „grote schok” kwam voor hem en de andere leden. Het kandidaat-raadslid uit de gemeente Landerd werd ook verdacht van valsheid in geschrifte. Dit omdat hij een verklaring heeft opgemaakt en ondertekend waarin hij stelt dat hij niets heeft gemerkt van ongeregeldheden op het stembureau waar hij zitting had. Naar de letter van de wet is dit geen valsheid in geschrifte. Nieuwsbron Telegraaf 18 januari 2008.

  Mr. M.L.W.J. Willemsen, gemeentesecretaris gemeente Landerd
  NEVENFUNCTIES

  Secretaris stichting Van Steen en Natuur (cultuurhistorische stichting in de Ooijpolder)

  Bestuurslid Lokale Omroep Ubbergen-Millingen

  Lid klachtencommissie woningcorporatie Oosterpoort te Groesbeek

  Bron gemeente Landerd Sent: Thursday, February 12, 2009 10:33 PM

  Dhr. J.A.G. Huijs raadsgriffier gemeente Landerd
  GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Landerd 11 november 2008

  Overzicht “(neven)functies” en overzicht “financiële belangen in ondernemingen en organisaties
  waarmee de gemeente Landerd zakelijke betrekkingen onderhoudt” van de bestuurders van de
  gemeente Landerd

  Overzicht “(neven)functies”

  Naam Functies binnen en

  namens het

  gemeentebestuur

  (Neven) functies buiten het gemeentebestuur

  Loondienst/zelfstandig Openbare betrekking Persoonlijk (bestuurs)functies
  J.W.M. van
  Breda
  Raadslid Jeugdzorg Gelderland
  (locatie Nijmegen)
  Voogd/gezinsvoogd
  A.G.M. van
  Casteren-
  Peters
  Raadslid Gemeente Oss,
  consulente
  schuldhulpverlening
  1. Voorzitter Zonnebloem
  Schaijk/Reek
  ()
  2. voorzitter Caritas Reek
  ()
  A.H.J.M. van
  Delft
  Wethouder Zelfstandig adviseur
  bij Verburg Beheer
  N.J.P.
  Egtberts
  Raadslid 1. Stichting
  Maashorst,
  gezinshuisouder
  2. Merletcollege,
  docent
  M.T.G. van
  Gerwen
  Raadslid Van Gerwen
  Adviesgroep, vennoot
  Bestuurslid Fjorden
  Brabant ()
  T.M.Koning Raadslid Eigen bedrijf. B.D.
  Tuinbouwbedrijf de
  Twee Linden
  P.M.Kremers Raadslid Stichting Zorg voor
  Ouderen Maasland,
  stafmedewerker
  informatievoorziening
  A.E.M.M.
  Leijten
  Raadslid Van Dinther
  Bouwbedrijf,
  calculator/
  projectleider
  W.C.M.
  Lemmers
  Raadslid Zelfstandige
  “Lemmers
  Bouwadvies”,
  advisering in of met
  bouwen
  B.A.Maathuis Raadslid Fa Spijkers, Bruna
  kantoorboekhandel
  1. Vereniging van
  postagenten, voorzitter
  bestuur ()
  2. MKB Schaijk/Reek,
  bestuurslid
  ()
  3. Winkeliersvereniging
  Schaijk/Reek,
  penningmeester
  ()
  P.L.M.
  Raaijmakers
  Raadslid 1. Fontys
  Paramedische
  Hogeschool
  (opleiding
  fysiotherapie)
  2. Fysiotherapie
  Schaijk
  Penningmeester
  Fysiotherapie Werkgevers
  Vrijgev. (F.W.V.
  (bezoldigd)
  S.Reitsma Raadslid Masterfoods Veghel,
  Engineer-Process.
  R.F.A. van
  Schaijk
  Raadslid 1. Udens College,
  onderwijsassistent
  2. Bestek, Bouwen
  aan zorg,
  begeleider
  1. Leider Scouting
  Schaijk ()
  2. Leider
  kindervakantiewerk
  (Moescha 12+)
  ()
  A.S.
  Schalkende
  Pater
  Raadslid SNS Reaal Groep,
  medewerkster support
  C.C.M.
  School
  Wethouder “FF”, eigen bureau dat
  zich richt op
  projectmanagement
  en advisering op het
  gebied van RO en
  CCT (1 dag per week)
  Lid agendacommissie
  G.G.A. verkeer
  en vervoer
  (regio)
  ()
  G.L.J.
  Werring
  Raadslid 1. M .H.B. Herveld,
  accountmanager
  (loondienst)
  2. eigenaar
  eenmanszaak
  GevAd, Gevel
  Advies en
  Bouwkundig
  Advies
  J.H.A.M. van
  der Wijst
  Raadslid 1. provincie Noord-
  Brabant,
  coördinator
  MER/strategische
  milieubeoordeling
  2. Zelfstandig MERadviseur
  voor
  projecten buiten
  Noord-Brabant
  1. lid
  uitvoeringsplatform
  Graspeel
  (bezoldigd)
  2. Lid
  stuurgroep
  Maashorst
  ()
  1. Stichting Natuur en
  Milieu Landerd
  ()
  2. Werkgroep
  wandelroutes Landerd
  ()
  3. Docent cursus
  milieueffectrapportage
  Geoplan (bezoldigd)

  Overzicht “financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente

  Landerd zakelijke betrekkingen onderhoudt”:
  De heer B.A.Maathuis heeft de Fa. Spijkers, Bruna kantoorboekhandel, Schaijk vermeldt, en de
  heer R.F.A. van Schaijk heeft vermeld eigenaar van een perceel grond te zijn (afgepaald
  restgedeelte kadaster gemeente Schaijk sectie C nummer 2621, inzake onderdeel
  onderhandelingen Van Schaijk)

  Landgraaf  Landgraaf, Dhr. ir. H.K.W. Bekkers gemeentesecretaris gemeente Landgraaf
  NEVENFUNCTIES
  Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet
  Bron SCHRIFTELIJK BESLUIT PER BRIEF op WOB gemeente Landgraaf 2 maart 2009

  Dhr. F.H.T.M. Aerts raadsgriffier gemeente Landgraaf
  NEVENFUNCTIES
  1. Lid raad van Toezicht Stichting Fundare
  2. Voorzitter afd. Venlo e.o D'66 Bestuurslid regio Limburg D'66
  Bron gemeente Landgraaf 24 november 2008

  Leerdam

  Drs. G.J. (Gert Jan) Van der Zanden a.i. gemeentesecretaris gemeente Leerdam per 201008
  GEEN NEVENFUNCTIESMemo klopt dit?
  Bron gemeente Leerdam Sent: Friday, February 27, 2009 10:32 AM
  Van der Zanden was eerder interim-secretaris bij de gemeente Woudrichem en gemeentesecretaris bij de gemeente Bernheze.
  ARCHIEF
  Woudrichem Interim manager, organisatie-adviseur at VANDERZANDEN MV
  Bernheze, Secretaris/directeur
  Velsen, Hoofd Algemeen Bestuurlijke Zaken / loco-secretaris
  Amsterdam Zuidost, Hoofd Communicatie

  Dhr. H. Brinks raadsgriffier gemeente Leerdam

  GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Leerdam 11 november 2008

  Wethouder Van der Leij Geen
  Wethouder Dijkstra Geen
  Wethouder Groeneweg Geen
  Wethouder Groenenberg Geen

  VVDVersie: 16-11-07 12:35

  Helvetica-BoldOblique">NEVENFUNCTIES RAADSLEDEN

  VVDBaren, E. van afdelingschef
  Voorzitter zwem- en waterpoloclub de Linge

  VVDBeusekom-Boterkooper, S.G.
  Van

  VVDBestuur bbg Pinokkio
  Fin. Medewerker st. Glas Centrum Leerdam

  VVDBeuzekom, J. van Leerkracht mens en maatschappij De Passie, Utrecht
  Predikant/zangleider Volle Evangelie Gemeente

  VVDBoon, B. docent Lek en Linge college Culemborg
  bestuurslid stichting Los Amigos de las Familias Especiales

  VVDBruggeman, A. Medewerker CNV
  Voorzitter vv LRC te Leerdam

  VVDBestuurslid Philadelphia Support
  Lid RvT Chirstelijke Hogeschool Noord-Nederland

  Helvetica">Lid cie. Internationale Betrekkingen gemeente Leerdam
  Bruijn, A. de medewerker kaasgroothandel C. Remijn te Kerkdriel

  Helvetica">Graaff, F.P. de zelfstandig architectenadviseur
  Gros, N. geen

  Helvetica">Heijltjes, H. Adviseur Algemeen Christelijke Politievakorganisatie
  Lid Bezwaarschriftencommissie Regiopolitie Utrecht

  Helvetica">Voorzitter Stedelijk Leerdams Mannenkoor Zang & Vriendschap
  Hek, D.J. van der medewerker ENECO energie (planning en voortgang)

  VVDHorden-Bloemen, M.E.G.A. fruitteler
  oproepkracht Burtec bv, Nieuwegein

  VVDlid Rabo Coöperatiefonds
  lid Partijraad VVD

  VVDlid VVD-adviescommissie LNV
  Keppel, A.W. interimmanager DJC Projectontwikkeling Rotterdam

  Helvetica">Keskin, B.A. werkzaam bij Bert Story bv, Waardenburg
  lid Anadolu moskee vereniging

  VVDLeeuw, P. de geen
  Leij, W. van der Gemeentewerken Rotterdam

  VVDBestuurslid Historische Vereniging Leerdam
  Meijdam, T. Secretaris Oranjevereniging Leerdam

  VVDTaal Stichting Syndion
  Bestuurslid st. Los Amigos de las Familias Especiales

  VVDBestuurslid Glascentrum Leerdam
  Lid RvT Koningin Emmahuis

  VVDVoorzitter Stichting Kringloop Leerdam
  Tosun, Z. Adviseur Turkse verenigingen

  VVDContactpersoon voor de scholen
  Weverwijk, T.H. van adviseurschap Rabobank Vijheerenlanden

  Leeuwarderadeel

  rekenkamer

  Ir. J.W. van Dalen

  drs. G. Jansen

  Mr. M. Boumans MPM
  O. de Jager RC/MAC

  Dhr. J.J. Kingma, gemeentesecretaris gemeente
  Leeuwarderadeel
  nevenfuncties:
  voorzitter commissie van advies bezwaar en beroep gemeente
  Terschelling
  Bron: Gemeente Leeuwarderadeel 2008

  Mw. Mr. G. J. Olthof raadsgriffier gemeente Leeuwarderadeel
  NEVENFUNCTIES 1: bestuurslid Tennisvereniging “de Woldmeppers” te Harkstede () 2: bestuurslid Vereniging Belangenbehartiging Kwaliteitslocatie Borgmeren te Harkstede ()
  Bron gemeente Leeuwarderadeel Wednesday, January 14, 2009 4:38 PM

  G. Visser Wethouder

  geen nevenfuncties

  Wethouder mevrouw F. Haites-Miedema heeft geen nevenfuncties.


  J.S. Keizer
  Wethouder
  nevenfuncties:
  - lid van de maatschap melkveehouderij J.S. Keizer - M. Postma;
  - kerkrentmeester Hervormde Gemeente Britsum c.a.;
  - penningmeester Stichting Geluidwerende Voorzieningen Marssum e.o.

  mw. F. Haites-Miedema
  CDA
  Wethouder
  geen nevenfuncties
  C210408  RAADSLEDEN Gemeentebelangen Leeuwarderadeel (GBL)
  R.A. Ketellapper
  Directeur-eigenaar autoherstelbedrijf

  A. Elgersma
  Onderwijzer basisonderwijs

  W.F. Ekas
  Geen nevenfuncties

  Mw. P.A.M. Slagter-Adelaar
  Teamleider rechtszekerheid kadaster Noord te Groningen
  Voorzitter vereniging Dorpsbelang Hijum
  Voorzitter watersportvereniging de Klompskippers te Britsum
  Secretaris Cozal (Collectief voor personeel belastingdienst en kadaster t.b.v. ziektekostenverzekering)

  M. de Haan
  Geen nevenfuncties Partij van de Arbeid (PvdA)
  H. de Kroon
  Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij, afd. Fryslân
  Jurylid Alfred van Dijk prijs voor de beste publicatie over de agrarische sector
  Voorzitter Radio Middelsé, de locale radiozender voor Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel
  Secretaris Vereniging van Past Rotarians Leeuwarden

  Mw. U.C. de Voogd
  Teamleider zorg

  M J. Ennour
  Beleidsmedewerker ruimtelijke ordeming en volkshuisvesting bij de gemeente Sneek

  Mw. M. Wagenmakers
  Beleidsmedewerker werk en inkomen bij de gemeente Leeuwarden Christen Democratisch Appèl (CDA)
  Mw. drs. A. Wachter-van Veen
  Bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in bisdom Groningen
  Bestuurslid Elfsteden Wandeltocht (public relations) mso-spacerun: yes; font-size:
  H. de Jager (Henk)
  Voorzitter Centrale Cliëntenraad Palet te Leeuwarden

  J.E. Keuning
  Directeur christelijek basisschool de Foareker te Eaterein
  Lid Kerkenraad van de PKN St Vitus
  Voorzitter van de diaconie van de PKN St. Vitusmso-tab-count:
  mso-tab-count:
  mso-tab-count: Fryske Nasjonale Partij (FNP)
  F. Dijkstra
  Zelfstandig gevestigd bouwtechnisch adviseur

  J.W. Tuininga
  Technisch medewerker bij het ministerie van defensie, standplaats luchtmnachtbais Leeuwarden Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
  J.A.M. Pot
  Geen nevenfunctiesmso-tab-count:

  Rekenkamercommissie Leeuwarderadeel

  Dhr. Ir. J.W. van Dalen Voorzitter

  Nevenfuncties:
  Project- en interim-manager (Cyclus te Steenwijk)
  Lid Rekenkamercommissie het Bildt
  Lid Rekenkamercommissie Kampen
  Leden
  Dhr. O. de Jager RC/MAC
  Nevenfuncties:
  Algemeen directeur gemeente Tytsjerksteradiel
  Bestuurslid Vereniging De Friesche Elfsteden
  Bestuurslid Sichting Staten en Stinzen
  Lid Raad van Toezicht Tjallinga Hiem
  Lid Rekenkamercommissie Opsterland
  Secretaris:
  Dhr. drs. G. Jansen
  Secretaris Rekenkamercommissie gemeente het Bildt
  Lid college van beroep voor tuchtrecht van de Nederlandse vereniging van maatschappelijk werkers.
  Lid dagelijks bestuur CDA afdeling Smallingerland.
  Lid kerkenraad PKN Drachten.
  Lid tot 1 februari 2008 (ontslag op eigen verzoek):
  Dhr. Mr. M. Boumans MPM

  Leiden

  rekenkamer

  In de commissie hebben vier externe leden zitting de heer drs C. van der Werf, senior-consultant publieke sector Het Expertise Centrum (voorzitter); de heer J.T. Langelaar gemeentesecretaris gemeente Veenendaal (vice-voorzitter); de heer mr B.M.H de Brey mba, Manager Ernst & Young Business Adviser Service; de heer A.G.V. Vergeer.

  Leiden, Dhr. mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart gemeentesecretaris gemeente Leiden
  NEVENFUNCTIES
  Lid subcommissie GDI VNG
  Voorzitter Huisberaad benchmark VNG
  Bron gemeente Leiden Sent: Monday, February 16, 2009 1:00 PM

  Mw. E.H.T. van der Vlist raadsgriffier gemeente Leiden
  GEEN NEVENFUNCTIES
  Bron gemeente Leiden November 25, 2008 12:59 PM Leiden

  Wethouder Onderwijs, Welzijn en Zorg dr. G.M. van den Berg
  Uit hoofde van de functie
  lid DB en AB Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)
  lid Regionaal Bureau Leerplicht (tot inbedding in Holland Rijnland)
  Voorzitter Stuurgroep Brede School Leiden-Noord
  lid portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda WGR-regio Holland Rijnland
  lid Regiocommissie Jeugd
  lid Bestuurlijk Overleg Sociale Pijler G27
  Voorzitter Stuurgroep Huiselijk Geweld Midden-Holland
  2e plaatsvervangend lid AB WGR-regio Holland Rijnland


  Wethouder Sociale Zaken en Cultuur drs. P.P.M. Jonas
  Uit hoofde van de functie VVD
  Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Muziekschool Leiden e.o. VVD
  Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda WGR-regio Holland Rijnland VVD
  Voorzitter Bestuurlijk Overleg Sociale Recherche Zuid-Holland Noord VVD
  lid Regionaal Platform Fraudebestrijding Haaglanden-Hollands Midden VVD
  lid VZGH, portefeuillehouder Werk en Inkomen VVD


  Wethouder Verkeer en Milieu mr. J.P.R.M. Steegh
  Uit hoofde van de functie
  Voorzitter Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden e.o. (Gevulei)
  1e plaatsvervangend lid AB WGR-regio Holland Rijnland
  lid portefeuillehoudersoverleg Ruimte (onderdeel Natuur en Landschap en Milieu) WGR-regio Holland Rijnland
  lid Stuurgroep Deelstroomgebiedvisie Midden-Holland
  Vice-voorzitter van de Stuurgroep Land van Wijk en Wouden
  lid portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer WGR-regio Holland Rijnland
  lid AB en DB Milieudienst West Holland
  lid Regionaal Bestuurlijk Handhavingsoverleg Milieu
  lid bestuur Pieterskerk
  bestuurlijk vertegenwoordiger Cluster Zuid-West in Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling
  Schiphol (CROS)
  Lid bestuur Stichting Mobiliteit op Maat
  Niet uit hoofde van de functie
  Voorzitter van stichting Holland Watermuseum
  lid bestuur Vereniging Deltametropool VVD


  Wethouder Economie en Publiekszaken mr. F.M. van As
  Uit hoofde van de functie

  lid Stuurgroep Oude Rijnzone

  lid Stuurgroep Knoop Leiden-West

  lid Bestuur/ Stuurgroep Life Meets Science

  lid Regionaal Economisch Overleg

  lid Bestuurlijk Overleg Economische Pijler G27

  lid Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken WGR-regio Holland Rijnland

  lid Bestuur West Holland Foreign Investment Agency

  lid Bestuur Sieboldhuis

  lid Bestuur Stichting Rembrandt 400 Leiden


  Wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen M.J.D.Witteman
  Uit hoofde van de functie

  lid AB WGR-regio Holland Rijnland

  lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimte/Volkshuisvesting WGR-regio Holland Rijnland

  Voorzitter bestuurlijk overleg Taskforce Studentenhuisvesting

  lid Bestuurlijk Overleg G27 fysieke pijler

  plv. lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling inzake Woonwagencentra in het Rayon Leiden

  Voorzitter bestuurlijke begeleidingsgroep W4 VVD


  Wethouder Financiën en Sport R.R.Keur
  Uit hoofde van de functie
  beheer aandeelhouderschappen: o.a. DZH, BNG, Nieuw Leyden
  lid Portefeuillehoudersoverleg Middelen WGR-regio Holland Rijnland
  lid AB Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden e.o. (Gevulei)
  Aandeelhouder NUON VVD


  Overzicht nevenfuncties gemeenteraad Leiden

  Raadsleden PvdA

  NAAM NEVENFUNCTIE
  M. van den Berg
  Bedrijfsjournalist bij Maters en Hermsen
  Ja
  L. El Houari Adviseur Stichting Meander Ja
  H.H. Keereweer Advocaat(Lid Maatschap Keereweer Advocaten te
  Zoetermeer)
  Ja
  Lid Insolventiecommissie Haagse Orde van Advocaten Nee
  H. Jansen Coördinator initiatiefgroep Leiden tegen uitzetting Nee
  C. Broeijer Projectleider, Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ja
  Voorzitter Vereniging van Eigenaren Haarlemmerstraat 28-34 Nee
  D. Iken Zelfstandig adviseur Ja
  Bestuurlid Stichting fractieondersteuning v/d PvdA Leiden Nee
  G. Holla Werkzaam bij PvdA Partij bureau Ja
  Th. Dickhoff Eigen bureau coaching, training en beleidsadvies Ja
  Lid Raad van toezicht St. Rijswijkse Kinderopvang Nee
  Voorzitter ouderraad Da Vincicollege Kagerstraat Nee
  Lid bestuur St. Gezond Werk Nee
  R. van Laar Beleids- en projectmedewerker People’s Trust Nederland Ja
  Penningmeester Studentenvereniging
  Ontwikkelingssamenwerking Leiden (SOL)
  Nee
  Lid Zuid Noord Commissie PvdA
  Voorzitter voorzittersoverleg vereniging Wereldkinderen
  Nee
  Nee
  M. van Dongen Zelfstandig adviesbureau Ja
  Voorzitter bestuur kindertheater Nee
  Coördinator Schooltuin VV Voorschoten
  Nee

  Raadsleden SP


  A. Theeuwen
  Geen
  R. van Gelderen Regioconsulent Expertisecentrum voor Jeugd, samenleving
  en opvoeding Gouda.
  Ja
  E. de Bakker Geen
  H. Hendriks Geen
  L. Rademaker Student Wiskunde en Sterrenkunde Nee
  Penningmeester Vereniging Vrienden van Vlietland Nee
  Lid kandidaten commissie Provinciale Statenverkiezing SP
  Zuid-Holland 2007
  Nee
  H. Dirks Bestuurslid Rolstoelhockey vereniging “Kennemer Keien” Nee
  J. van der Kraats Huismeester Universiteit Leiden Ja
  IT- medewerker Universiteit Leiden
  Ja
  Overzicht nevenfuncties gemeenteraad Leiden

  Raadsleden VVD


  M.J. van Gruting -
  Wijnold
  Lid Commissie Beroep en Bezwaar voor ISD Bollenstreek
  onkostenverg.
  en presentie
  K.A. Boddé -
  A.J. Sleijster Leraar R.K.basisschool Westwoud Ja
  Voorzitter Stichting Salon des Connaisseurs Nee
  Bestuurslid Stichting Jan Zoetelief Tromp Nee
  Voorzitter Stichting Jan van Brakel i.o. Nee
  P. Laudy Beleidsmedewerker bedrijfseconomische zaken bij de KNMP,
  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der
  Pharmacie (KNMP)
  Ja
  J. Hermans Controller bij de KNMP, Koninklijke Nederlandse Maatschappij
  ter bevordering der Pharmacie.
  Ja
  F. Zevenbergen Verzorger W.M. Boogert Ja
  Managementadviseur tweakers.net BV Ja (onkosten
  Vergoeding)

  Raadsleden CDA


  J.J. de Haan
  Adviseur parlementaire en departementale contacten gemeente
  Den Haag
  Ja
  A. Bonestroo Hoofd Praktijkopleiding bij de Nederlandse Orde van
  Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA)
  Ja
  A. Flippo Freelance toxicoloog Ja
  J. Bleijie Assistent griffier Haarlemmermeer Ja
  Freelance Stadsgids VVV Holland Rijnland Ja
  M.A.C.M. van
  Sandick-Sopers
  Commissaris ledenwerving 3 Oktobervereniging Nee

  Raadsleden GroenLinks


  J. Posthuma
  Zelfstandig organisatieadviseur
  Ja
  Lid Raad van Toezicht Vlietlanden te Leiden/Voorschoten Ja
  R. Becht Beleidsmedewerker Milieu en Mobiliteit bij de VNG Ja
  M. E. van der Beek Projectleider IOM Ja
  Lid onderwijsadviescommissie Hogeschool Leiden
  afd social work
  Onkostenvergoeding
  Gastdocent, Hogeschool Leiden Ja
  H. van Egdom Accountant Belastingdienst Amsterdam Ja
  Overzicht nevenfuncties gemeenteraad Leiden

  Raadsleden D66


  P.H. van Meenen
  Voorzitter Bestuursmanagement Scholengroep VO
  Ja
  Vice-voorzitter Commissie Canon van Nederland Nee
  Bestuurlid Platform VO Haaglanden Nee
  Bestuurslid Samenwerkingsverband Zuid-Holland West Nee
  Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Nee
  A.P. van der Luit Columnist/rubriek schrijver “De rode Loper” Ja
  Projectmanager ”jonge Rembrandt groot” Onkosten
  Organisator sportcafé Nee
  Voorzitter stichting Pedrafes (organisator Lakenfeesten) Nee
  Ambassadeur Ronald Mc. Donaldhuis Nee
  Ambassadeur Rapenburgconcert Nee

  Raadsleden ChristenUnie


  G.TH. Terpstra
  Student
  J. Clement Senior beleidsmedewerker Ministerie VROM Ja
  Organist GKV Herengracht Nee

  Raadsleden Leefbaar Leiden


  D.J.G. Sloos
  Voorzitter Leefbaar Leiden
  Bestuurslid van het hoofdbestuur van Leefbaar Zuid Holland
  Nee
  P. Peper Geen

  Raadsleden Stadspartij Leiden Ontzet


  J.K. Boer
  Directeur St. Gesprekscentrum Ld
  Ja

  RAAD\NEVENFUNCTIES\SCHEMA
  NEVENFUNCTIES
  Voorzitter van de Raad


  H.J.J. Lenferink • Voorzitter WGR-Regio Holland-Rijnland
  • Voorzitter Veiligheidsregio Hollands-Midden (waaronder
  Voorzitter GHOR Hollands-Midden, voorzitter CPA Hollands-
  Midden, voorzitter Regionale Brandweer Hollands-Midden,
  Voorzitter Regionale stuurgroep C2000)
  • Korpsbeheerder Politieregio Hollands-Midden
  • Lid Platform FFZ van het Korpsbeheerdersberaad
  • Lid DB Korpsbeheerdersberaad Nederlandse Politie
  • Voorzitter Leidse Regio Kring
  • Voorzitter bestuur Stichting Pieterskerk Leiden
  • Lid Curatorium Netwerk Bouwen en Wonen van het NIROV
  • Lid bestuur Stichting Gebroeders Groenewegen
  • Lid Raad van Toezicht Centrum voor Criminaliteitspreventie
  en Veiligheid
  • Ere-voorzitter 3 October Vereeniging Leiden
  • Penningmeester Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
  Nederlandse Gemeenten (SVN) (per 01-01-2005;
  RAAD\NEVENFUNCTIES\SCHEMA
  NEVENFUNCTIES PvdA


  C.A.A. Broeijer
  E.Q. Hesselink
  D. Iken
  H. Jansen
  J. Tchiche
  F. Schreuder-Hoogervegt
  M. van den Berg
  T.C. Wijfje
  -plv. afdelingshoofd afd. Strategie Vervoer en Economie,
  Ministerie van Verkeer en Waterstaat Goederenvervoer
  lid bestuurscommissie ex art. 83 Gemeentewet Da
  Vinci College
  Voorzitter Vereniging van Eigenaren Haarlemmerstraat 28-32C
  lid AB Holland Rijnland
  -Nulurenaanstelling aan het Belle van Zuyleninstituut
  Van de UvA
  BABS Leiden
  - adviseur/interimmanager Daan Ikema m&a
  penningmeester Woonzorgvereniging Zuid-Holland
  bestuurder Stichting Foyer Leiden
  lid Platform Leiden/Buffalo-city (Zuid-Afrika)
  coördinator initiatiefgroep Leiden tegen uitzetting
  lid van het Managementteam van Reclassering
  Amsterdam
  lid van het bestuur van de Stichting Leiden Stad van
  Vluchtelingen.
  directeur OBS De Dukdalf
  bedrijfsjournalist bij Maters en Hermsen
  wijkcoördinator gemeente Aalsmeer
  lid werkgroep Spoorwegen Rover – landelijk
  bestuurslid AbvaKabo/NOVON, afd. Kennemerland
  ja
  nee
  nee
  nee
  nee
  ja
  ja
  nee
  ja
  ja
  ja
  nee
  nee
  RAAD\NEVENFUNCTIES\SCHEMA
  NEVENFUNCTIES VVD


  L.A.W. de Lange
  P. Laudy
  M.J. van Gruting-Wijnhold
  F. van Zevenbergen
  R.A.A. de Rooij
  M.I. van Dobben de Bruijn
  A.J. Sleijster
  persvoorlichter bij de landelijke voorlichtingsdienst
  Openbaar Ministerie/College van procureurs-generaal
  Vice-voorzitter Stichting Eén en ander (ontwikkelt
  initiatieven op het gebied van het publiek domein)
  Lid AB Holland Rijnland
  – voorzitter comité uitvoering van de mr. Gonsalvesprijs
  (nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving)
  – jurylid Nederlands Debat Instituut
  geen
  lid Cie BenB voor ISD Bollenstreek
  Verzorger W.M. Boogert
  Management adviseur tweakers.net BV
  beleidsanalist directie Wetgeving, Raad van State
  Voorzitter Bestuur Volksuniversiteit K&O Leiden
  Vennoot Van Catwijck Kunst Antiek VOF
  leraar R.K.-basisschool Westwoud
  Vzt. Stichting Salon des Connaisseurs
  penningmeester stichting Jan Zoetelief Tromp
  Vzt. Stichting Jan van Brakel
  lid AB Streekmuziekschool
  ja
  nee
  nee
  nee
  RAAD\NEVENFUNCTIES\SCHEMA
  NEVENFUNCTIES GL


  R. Becht
  A. Dronkers
  G.J.A. van Hees
  S.U. Dewkalie
  G.M. Pieterse
  J. Posthuma
  medewerker onderzoek en beleidsbeïnvloeding bij de
  Fietsersbond.
  Voorzitter college van Kerkrentmeesters van de
  Hervormde Gemeente.
  – adviseur Alg. Bestuur St. Exodus Leiden
  Voorzitter St. Vrienden Inloophuis Psyciatrie
  Voorzitter St. Steun de Jeugdhaven
  – Bestuurslid werkgroep De Leidse Hoed
  bestuurder sector ICT bij FNV Bondgenoten;
  in dat verband de volgende bezoldigde functies (v.w.b.
  Vacatiegelden en overige inkomsten gaat dit naar FNV
  bondgenoten):
  plv. lid bestuur Centrum voor
  Arbeidsmarktvraagstukken in de ICT (CAICT)
  plv. lid bestuur Bedrijfstakpensioenfonds ICK, Flexi -
  VUT ICK
  lid Fondscollectieve Belangen in de ICK
  – lid Vaste commissie ICK-CAO (om het jaar voorzitter)
  – lid Sociale commissie ICK-CAO
  Vicevoorzitter bestuur Stichting Pensioenfonds Pink
  Roccade
  Voorts:
  extern deskundige voor OR-en in de ICS-sector
  lid AB Holland Rijnland
  diverse werkzaamheden op projectbasis via
  uitzendbureau’s
  zelfstandig organisatie-adviseur
  lid Raad van Toezicht Vlietlanden te
  Leiden/Voorschoten
  RAAD\NEVENFUNCTIES\SCHEMA
  NEVENFUNCTIES D66


  P.H. van Meenen
  S.T. Verschoor
  A.A. Wassenaar
  P. Bootsma
  A. Stoffels
  Voorzitter centrale directie Stg. Scholengroep Spinoza
  lid AB Streekmuziekschool
  uitgever bij Uitgeverij Boom Amsterdam
  freelance werkzaamheden eigen bedrijf Textualis (t.b.v.
  uitgeverijen, mediabedrijven en een Gronings
  biotechnologiebedrijf)
  bestuurslid Omroep Holland Centraal
  medewerker planning KindeX in Voorschoten
  freelance vertaler Engels
  penningmeester Meester de Graafstichting
  medewerker bij Centrum voor Parlementaire
  geschiedenis, Nijmegen
  – voorzitter Leidse Alumni-vereniging van Politicologen
  beleidsmedewerker Gemeente Leiderdorp
  – lid AB Milieudienst West-Holland
  ja
  NEVENFUNCTIES CDA


  W. Bleijie
  J.J. de Haan
  A. Flippo
  H.E.M. Lieverse
  R. Kieft
  Gepensioneerd van het ROC Leiden
  Docent Markus Verbeek/Praehep
  Ouderling Kerkrentmeester Prt. Kerk Leiden
  – Bestuurslid ERBIS Gebruikersver.
  beleidsmedewerker bij de Vereniging van Nederlandse
  Gemeenten, Den Haag
  redacteur CDA-magazine, blad voor CDA-kader
  lid AB Holland Rijnland
  Freelance toxicoloog
  Verpleegkundige Rijngeestgroep (psychiatrisch
  centrum), Oegstgeest.
  ambassadeur (promoten koffie in kader
  ontwikkelingssamenwerking) bij Stichting Café de
  Origen.
  Voorzitter Terre des Hommes, Leiden e.o.
  ja
  RAAD\NEVENFUNCTIES\SCHEMA
  NEVENFUNCTIES SP


  P.A. Day
  B. Dolfing
  E.C.P.M. Tak
  medewerker Unuiversiteit Leiden
  Docent drama Rotterdam
  bandleider Latin Band Ritmico Especial
  lid AB Streekmuziekschool
  medewerker gemeente Alkemade
  permanent Observer Standing Committee on the
  History of Irrigation, Drainage and Flood Control
  (ICID)
  wetenschappelijk medewerker bij TNO Preventie en
  Gezondheid, Leiden.
  ja
  ja
  NEVENFUNCTIES LL


  D.J.G. Sloos
  P. Peper
  D. van Schoonderwoerd den
  Bezemer
  geen
  geen
  geen
  NEVENFUNCTIES LWG/DG


  P.J.M. de Coo - lid DB De Groenen
  secretaris Genootschap Tsjechische muziek
  nee
  nee
  NEVENFUNCTIES CU


  F.M. van As - secretaris Stichting Huisvesting Navigators
  Studentenvereniging Leiden
  lid Diaconale Raad Binnenstadgemeente

  VVD Wethouder Leiden van 1999-2002.

  Drs. Melanie Henriëtte (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Geesteranus werd geboren op 28 juni 1970 te Laag-Soeren. Na het behalen van het diploma Gymnasium-B in 1988 studeerde zij bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam (doctoraal examen 1994). Zij was vanaf 1995 als consultant werkzaam in het bedrijfsleven. Vervolgens was zij inspecteur bij de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën tot 1999. Van 1994 tot 2002 was zij lid van de gemeenteraad van Leiden. In 1999 werd zij voorzitter van de VVD-fractie. Van 1999 tot 2002 was zij tevens wethouder.Mevrouw Schultz van Haegen was onder meer bestuurslid van de Stichting Life Sciences Incubator Leiden en van het West Holland Foreign Investment Agency te Den Haag. Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus was vanaf 22 juli 2002 staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het Eerste Kabinet-Balkenende, welke functie zij vanaf 27 mei 2003 in het Tweede Kabinet-Balkenende opnieuw bekleedt. Sinds 7 juli 2006 is Schultz van Haegen staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het Derde Kabinet-Balkenende.

  Leiderdorp

  Leiderdorp, Dhr. drs. A.H. Schouten gemeentesecretaris gemeente Leiderdorp
  NEVENFUNCTIES Symbol;¨7.0pt; Lid van bestuur Dataland Symbol;¨7.0pt; Lid van RvC BrabantWonen Bron gemeente Leiderdorp Sent: Monday, March 02, 2009 5:57 PM

  Mw. J.C. Zantingh raadsgriffier gemeente Leiderdorp
  GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Leiderdorp 11 november 2008

  ELSHOFF dhr. mr. R.P.Th. 0951
  NLRM 87 88/89 90 94 95 96 97 98 1616
  voorzitter VTOC Fokker
  lid kernredactie RSV
  Griffier Centrale Raad van Beroep 70983
  Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 71288
  Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 10101
  NU
  Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger Utrecht 1994-04-01
  NEVENFUNCTIES
  Elshoff Employment Consult B.V. elshoff employment consult bv
  Vice voorzitter Klachtencommissie De Bruggen Zwammerdam 2007-11-01
  Plv. voorzitter de bezwaarschriften commissie van de gemeente Heemskerk 2007-07-01
  Voorzitter de Commissie beroep en bezwaar van de gemeente Leiderdorp 2007-07-01
  Lid bezwaarschriftencommissie Gemeente Zandvoort 2006-05-01
  bestuurslid Stichting Herstelling
  lid redactieraad Arbeid Integraal
  C221003-170708 Hop bijbanenregister Centrale Raad van Beroep


  Nevenfuncties College van B&W gemeente Leiderdorp

  C.J.M.W. Wassenaar
  Geen nevenfuncties

  P.A. Glasbeek
  lid van het DB Holland Rijnland, belast met de portefeuille verkeer en vervoer

  J.J.F.M. Gardeniers
  DGA van J. Gardeniers Consultancy B.V.
  % aandeelhouder via J. Gardeniers Consultancy van J.P.H. Beheer B.V.
  J.P.H. Beheer is 100 % eigenaar van Party Support Leyde B.V. (catering)
  Singleton B.V. (party materialen verhuur o.d.n. Adesta Verhuur)
  T.F.N. Leiden B.V. (administratiekantoor)
  Vennoot van Eradus Verhuurbedrijf V.O.F. (party materialen verhuur) te Leiden.
  vennoot van Breedijk Horeca Groothandel V.O.F. te Leiden.

  FUNCTIES C.Q. NEVENFUNCTIES
  Verdana">RAADSLEDEN

  Dhr. I. Cooijmans

  Mw. M.A.J. van Diepen-van Wijk

  Dhr. E. Hekkelman
  EN-GB">Dhr. B.M.R.F. Hollands

  Dhr. J.L. van der Hoogt

  Dhr. W.N.A. Joosten
  Voorzitter vereniging Simon Levelt, Franchisenemers

  Dhr. H.K. Langenberg

  Dhr. J.H.M. van Huut
  1. Voorzitter V.T.V. De Bloemhof
  Voorzitter Stichting Schooltuinen Leiderdorp
  Voorzitter Mooi Leiderdorp

  Dhr. N.H.M.v.Jaarsveld
  Vice voorzitter Stuurgroep Intercultureel Beraad (ICB) van het CDA
  Adviseur CDA basisgroep sociale zekerheid

  Mevrouw E.J. Meijer

  VVD
  Mw. Meiners-Pieterse  B

  Voorzitter s choolbe s tuur “De korte Vliet- s chool ” (ZMLK s chool te Leiden)
  Lid van het Stichtingsbestuur “Casa Academica” (hotel/studentenhuisvesting) te Amsterdam
  Lid redactie gid s voor beroep s onderwij s en volwa s s eneneducatie van uitgeverij El s evier
  Voorzitter van de Stichting Leonardo (Ouder s tichting van de Leonardo da Vinci s chool te Leiden) Leudal, Dhr. mr. A.J.A. Rikken gemeentesecretaris gemeente Leudal
  NEVENFUNCTIES
  Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet
  Bron gemeente Leudal Sent: Wednesday, February 25, 2009 4:16 PM


  Dhr. drs. W.A.L.M. Cornelissen, raadsgriffier gemeente Leudal
  NEVENFUNCTIES De griffier van de gemeente Leudal, de heer drs. W.A.L.M. Cornelissen, heeft per de datum van vandaag (10 november 2008) geen nevenfuncties Privé / Hobbymatig is hij webmaster van een drietal openbare websites: 1. InternetGemeenteGids Leudal; zie http://www.internetgemeentegids.com 2. Blog Leudal; zie http://leudal.web-log.nl 3. Blog Neeritter

  mr. A.J.M. Walraven

  Nevenfuncties: Geen

  P.H.G. Verlinden
  Wethouder

  Nevenfunctie
  Bestuurslid Jong Nederland, Grathem

  H.J. van Bogget
  Wethouder
  Portefeuille:

  3e locoburgemeester

  Middelen (waaronder financien en belastingen, facilitaire zaken, inkoop, archief)

  Werk inkomen en zorg (sociale zaken, sociale werkvoorziening, volksgezondheid)

  Welzijn (WMO)

  Onderwijs

  Harmoniseren subsidies, huren etc.

  Nevenfunctie
  Lid Raad van Toezicht Recreatiepark De Leistert
  Penningmeester jeugdcommissie SV Roggel

  H.T.G Sleven
  Wethouder

  Nevenfunctie
  Lid algemeen bestuur De Westrom bedrijven
  Bestuurslid Schutterij St. Jacobus, Hunsel
  Vorst Carnavalsvereniging Serdelhunj
  Lid Fanfare St. Cecilia
  Lid Voetbalvereniging R.K.H.V.C.

  P.F.M. Jeurgens
  Wethouder

  Nevenfunctie
  Bestuursvoorzitter Stichting Exodus Zuid-Limburg

  Raadsleden:

  J.M.L. (Johan) Geraats
  CDA

  Nevenfunctie
  Voorzitter Midden Limburgse Schutterijen Bond Roermond e.o.
  Bestuurslid OLS federatie
  Voorzitter Dekenale bond, Heythuysen e.o.
  Voorzitter Drumband Schutterij Sint Sebastianus, Neer
  Voorzitter Heemkunde vereniging Oos Naer

  P.H.L. (Peter) van Melick
  CDA

  Nevenfunctie
  Specialist Verzekeren Rabobank Weerterland en Cranendonck
  Bestuurslid Stichting Siem
  Lid Fanfare de Eendracht
  Lid Heemkundevereniging 'Oos Naer'

  J.M.M. (John) van den Beuken
  CDA

  Nevenfunctie
  Wijkagent Politie Limburg Noord
  Lid fractie adviescommissie Tweede Kamer
  Penningmeester R.R. ACP
  Bestuurslid Harmonie
  Voorzitter processie commissie Sint Lambertus
  Lid commissie van advies Kledingbank

  Ir. J.L.M. (Jo) Smolenaars (fractievoorzitter)
  CDA

  Nevenfunctie
  Technisch Directeur Bouwtechnisch Adviesbureau J.A. de Beijer B.V., Riethoven
  Voorzitter Culturele Werkgemeenschap, Kelpen-Oler
  Lid Tennisclub, Kelpen-Oler
  Ondersteunend lid Fanfare St. Liduina, Kelpen-Oler
  Lid Betonvereniging
  Lid Staalbouwkundig Genootschap
  Lid Vereniging van Houtconstructeurs
  Lid Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI-NIRIA)

  J.H.M. (Joos) Jenniskens
  CDA

  Nevenfunctie
  Lid Euregioraad Rijn-Maas-Noord Gemeente Leudal
  Voorzitter audit-commissie
  Lid commissie Gemeentewapen
  2e Vice- voorzitter Harmonie L'Union HH
  Penningmeester
  Lid Commissie Evenementen
  Beschermheer Prinsselikke Hofkapel Heitse
  Penningmeester bestuur Stichting Omroep Limburg
  Voorzitter Vereniging Oud Directeuren Rabobank in Noord- en Midden-Limburg
  Secretaris Stichting Sri Lanka- Leudal
  Penningmeester
  Voorzitter werkgroep Techniek en economische ontwikkeling in landbouw en bedrijven Heemkundevereniging Heitse
  Waarnemend voorzitter Stichting Vrienden van de Missiekapel Heythuysen
  Penningmeester
  Penningmeester/bestuurslid
  Stichting Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes 2008

  Drs. P.J.M. (Paul) Vogels
  CDA

  Nevenfunctie
  Lid Algemeen Bestuur Waterschap Peel en Maas vallei

  L.J.E. (Leon) Linssen
  Samen verder

  Geen nevenfuncties opgegeven 16 maart 2008

  Ing. A.G.H. (Anita) van Vlodrop - Van Kempen
  Samen verder

  Nevenfunctie
  Logistiek Engineer Océ Techn. BV
  Lid Harmonie De Drie Horens, Horn

  J.G.E. (Jos) Hendrix (fractievoorzitter)
  Samen verder

  Nevenfunctie
  Werknemer Koenen en Co, accountants, Roermond
  Voorzitter bestuur Stichting tot Steun van de Volleybalverenigingen
  Fiscale dienstverlening en sociale hulpverlening
  Secretaris bestuur van Noord- en Midden-Limburg van de Nevobo
  lid trainersactiviteiten Volleybalvereniging HHC, Horn
  lid Vastelaovesvereniging de Vreigeliers, Haelen
  lid Volleybalvereniging HHC, Horn

  Ing. H. (Heleen) Wijers - Van der Linden
  Samen verder

  Nevenfunctie
  Zelfstandig ondernemer Melkveebedrijf
  Penningmeester Turnclub Horn

  J.A.E. (Jan) Vaessen
  Samen verder

  Nevenfunctie
  65+
  Bestuurlid Harmonie Philomena
  Bestuurslid D'n Uul, Roermond

  Mr. J.W.M.S. (Joerie) Minses
  Ronduit Open

  Nevenfunctie
  Beleidsmedewerker Grondzaken & Vastgoed Gemeente Landgraaf
  Correspondent voor Kelpen-Oler Dagblad de Limburger
  Secretaris RKVV KOC, Kelpen-Oler
  Voorzitter Jeugdvereniging KO-Kids, Kelpen-Oler
  Jeugdleider Jeugdvereniging KO-Kids, Kelpen-Oler
  Plaatsvervangend lid AB Euregio Rijn-Maas- Noord
  Lid Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
  Lid Geschied- en Heemkundige Kring 'Het land van Thorn'
  Donateur Stichting Studiegroep Leudal
  Donateur Stichting Vrienden van het Schutterswezen in de beide Limburgen

  Dr. Ir. M.C.H. (Thieu) Wagemans (fractievoorzitter )
  Ronduit Open

  Nevenfunctie
  Stafmedewerker Innovatienetwerk

  M.S.M.A. (Ria) Teluij - Verstegen
  Ronduit Open

  Nevenfunctie
  Lid Gemengd Koor Con Amor
  Lid ZijActief, Baexem

  P.H.M. (Peter) Stakenborg
  Ronduit Open

  Nevenfunctie
  Docent Gilde Opleidingen
  Bestuurslid Stichting Zeeverkennersgroep 'De Terwindtvaarders', Heel
  Groepsschipper Zeeverkennersgroep 'De Terwindtvaarders', Heel

  M.S. (Marieke) Kortenhorst
  Nieuw Akkoord

  Nevenfunctie
  Leerkracht PO
  Lid raad van toezicht Stichting Vorkmeer

  H.E.G. (Har) Frenken (fractievoorzitter)
  Nieuw Akkoord

  Geen nevenfuncties opgegeven 16 maart 2008

  J.M. (Jo) Beeren
  Nieuw Akkoord

  Geen nevenfuncties opgegeven 16 maart 2008

  H.J. (Huub) Metsemakers
  Nieuw Akkoord

  Nevenfunctie
  Chauffeur Dietzenbacher Transport B.V.
  Adviseur Gemeenschapsraad Heilbloem
  Commissielid "Oos Hoes" gebouwbeheer B.V. Heidebuurt
  Bestuurslid B.V. Elbeek Heibloem
  Bestuurslid C.V. De Buizers Heibloem
  Commissielid Commissie S.L.K. Roggel
  Commissielid Commissie Joetse Jatse Roggel
  Coördinator D.G.B. Heibloem
  Commissielid Commissie Bonteavond Roggel
  Commissielid Commissie Boere Bruiloft Heibloem
  T.D. Commissielid T.D. Commissie K.V.W. Heibloem

  Ir. J.H.H. (Jack) Coolen (fractievoorzitter)
  Dorpen-Belang

  Nevenfunctie
  Directeur Tuinderij Coolen BV
  Lid Fanfare Fanfare Ellona, Ell
  Lid Blaaskapel Blaaskapel Die Ellenthaler Musikanten
  Lid ledenraad Rabobank Rabobank Weerterland en Cranendonck
  Directeur J.H.H. Coolen Beheer B.V.

  J.W.A.R.M. (Hans) Wierts
  Dorpen-Belang

  Nevenfunctie
  Penningmeester Dorpen-Belang

  P.M. (Peter) Roost
  Dorpen-Belang

  Nevenfunctie
  Secretaris
  Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"

  Drs. M.L.G. (Monique) Hageman (fractievoorzitter)
  Progressief Leudal

  Nevenfunctie
  Gedragsdeskundige PSW
  Bestuurslid Animato

  Drs. P.J. (Pieter) Janssen (fractievoorzitter)
  PvdA

  Nevenfunctie
  Onderwijskundig orthopedagoog
  Docent

  J.C.M. (James) Gerwert (fractievoorzitter)
  VVD

  Nevenfunctie
  Zelfstandig bedrijfsadviseur ABM Bedrijfsadvisering & Managementondersteuning

  Leden van de rekenkamercommisse:

  Dhr. mr. J.J.P.M. van Hout gemeentesecretaris gemeente Bladel
  NEVENFUNCTIES
  piketsecretaris regionaal beleidsteam (RBT) Veiligheidsregio Eindhoven en coach van diverse deelprocessen binnen de crisisbeheersing
  plv. coördinerend secretaris Veiligheidsregio
  lid van de koepelorganisatie samenwerking De Kempen, een gemeenschappelijke regeling waarin de burgemeesters en de secretarissen van de 5 Kempengemeenten de samenwerking binnen de Kempen coördineren, afstemmen en initiëren
  projectsecretaris intergemeentelijke sociale dienst
  adviseur Bijzonder) G(eorganiseerd) O(verleg) samenwerking De Kempen
  lid van het Algemeen Bestuur van het Bureau Inkoop Zuid-Oost Brabant (BIZOB)
  bestuurslid van het onderdeel lokaal bestuur van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement (NEVI)
  lid van twee gemeentelijke rekenkamers in Noord-Limburg
  Voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Leudal (Limburg)
  Voorzitter van de schoolraad voor een instelling van primair onderwijs binnen gemeente Bladel


  Bron gemeente Bladel Sent: Tuesday, March 10, 2009 9:47 PM
  OUD: lid van de bestuurscommissie primair openbaar onderwijs van de gemeente mso-bidi-
  ‘s-Hertogenbosch;
  OUD voorzitter zangkoor binnen gemeente Bladel;
  lid Rotaryclub Bladel, Reusel-De Mierden
  Bron: Jan Hop 16 februari 2009 dr. S. Duindam
  (lid rekenkamer);
  onderwijs- en Kennisarchitect (tevens directeur-grootaandeelhouder) bij het Instituut voor Publieke Kennisinfrastructuur;
  directeur(-grootaandeelhouder) van Coho Onderwijs BV i.o.;
  voorzitter van de rekenkamercommissie Parkstad Limburg;
  bestuursvoorzitter van het ambtelijk secretariaat van de Rekenkamercommissies Heerlen, Voerendaal, Brunssum, Landgraaf en Parkstad Limburg;
  voorzitter Raad van Advies, Buurtbeheerbedrijven Maastricht;
  penningmeester "Economen voor Vrede" te Rotterdam drs. T.L. van Zessen (lid rekenkamer)

  - beleidscontroller bij de stafeenheid Concerncontrol, gemeente Gorinchem;

  secretaris rekenkamercommissie gemeente Gorinchem;

  - chrijver van artikelen voor diverse tijdschriften zoals B&G (Bank Nederlandse Gemeenten),
  voormalige BMI-magazine, overheidsmanagement en tijdschrift Controlling 1995 mso-bidi- – heden (op persoonlijke titel).


  Versie 11 maart 2008

  NEVENFUNCTIES REKENKAMERLEDEN

  Ex artikel 81e juncto artikel 12 Gemeentewet

  :

  2. de heer dr. S. Duindam (lid rekenkamer);
  onderwijs- en kennisarchitect (tevens directeur-grootaandeelhouder) bij het Instituut voor Publieke

  Kennisinfrastructuur;

  - directeur(-grootaandeelhouder) van Coho Onderwijs BV ;
  senior onderzoeker bij de rekenkamercommissies Parkstad Limburg;
  Voorzitter Raad van Advies, Buurtbeheerbedrijven Maastricht;
  penningmeester "Economen voor Vrede" te Rotterdam.

  3. de heer drs. T.L. van Zessen (lid rekenkamer).
  beleidscontroller bij de stafeenheid Concerncontrol, gemeente Gorinchem;
  secretaris rekenkamercommissie gemeente Gorinchem;
  schrijver van artikelen voor diverse tijdschriften zoals B&G (Bank Nederlandse Gemeenten),

  voormalige BMI-magazine, overheidsmanagement en tijdschrift Controlling 1995 – heden (op persoonlijke

  -parttime invalkracht docent planning en control bij kennis- en expertisecentrum griffiers Bestuursacademie

  Lisse

  Mw. P.C.P.M. (Petra) van Hemert-de Bruin gemeentesecretaris gemeente Lisse

  GEEN NEVENFUNCTIES
  Bron gemeente Lisse Sent: Friday, March 13, 2009 7:33 AM

  WEMBDJ+Utopia-Bold;

  KMWHRH+MetaPro-Book;mso-bidi-
  WEMBDJ+Utopia-Bold;De heer B.M.C. (Bob) van Poelgeest is per 11 maart 2008 als gemeentesecretaris van Lisse overgestapt naar de functie van algemeen directeur bij deze gemeente. G.M.J. Diependaal, Loco-secretaris gemeente Lisse
  Dhr. B. Blonk, raadsgriffier gemeente Lisse
  NEVENFUNCTIES
  PVDA wethouder gemeente Zijpe
  lid van de ledenraad VGZ / IZA / Unive / TRIAS
  voorzitter AB en DB intergemeentelijke Milieudienst gemeente Zijpe
  lid AB intergemeentelijke Sociale Dienst gemeente Zijpe
  lid bestuurscie Jeugd en Inburgering gemeente Zijpe
  lid AB sociale werkplaats Noorderkwartier gemeente Zijpe
  lid AB GGD gemeente Zijpe
  lid AB Gesubsidieerde Arbeid gemeente Zijpe
  lid innovatieplatform HVC (huisvuilcentrale) gemeente Zijpe
  aandeelhouder van de HVC en sociale werkplaats Noorderkwartier gemeente Zijpe
  Bron 17 augustus 2008 gemeente Lisse en gemeente Zijpe
  De griffie van Lisse bestaat op 151108 uit drie personen:
  B. (Ben) Blonk, raadsgriffier
  A.J. (Jan) Jaspers, (plv.) raadsgriffier
  E.C. (Liesbeth) Verkolf, assistent griffie&

  B.H.C. Brekelmans Functie: Wethouder
  Partij: VVD

  Nevenfuncties:
  geen

  J. Kippers Functie: Wethouder
  Partij: CDA

  Nevenfuncties:
  geen

  A.G.M. Mesman Functie: Wethouder
  Partij: PVDA


  Nevenfuncties:
  geen

  A.D. de Roon Functie: Wethouder
  Partij: D66

  Nevenfuncties:
  lid Dagelijks Bestuur van de regio Holland Rijnland (portefeuille: Sociale Agenda)
  en uit dien hoofde:
  - bestuurslid Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe
  lid Adviesraad Leerwegen in Rijnland
  lid Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord

  M.W.J. Bergman-Bijlsma Functie: Raadslid
  Partij: CDA
  Taken: doktersassistente

  J.P.N. Bet Functie: Fractievoorzitter
  Partij: PVDA
  Taken: Functie : Huisarts Nevenfuncties: Consulent palliatieve zorg in het consultatieteam palliatieve zorg Zuid Holland Noord SCEN-arts Lid bestuur Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek Lid bestuur Stichting Exploitatie Hospice Duin- en Bollenstreek Huisartsopleider

  L. de Braal Functie: Raadslid
  Partij: D66
  Adres: Mend
  Taken: Functie: Software engineer

  P.A.M. van Elburg Functie: Raadslid
  Partij: PVDA
  Taken: Functie: Regioregisseur Hogeschool Leiden, Mede-eigenaar `De Oude Pastorie kunst en antiek Nevenfuncties: Lid Algemeen Bestuur Kamer van Koophandel Rijnland

  M. Entrop-Rosier Functie: Raadslid
  Partij: VVD
  Taken: Functie: Preventie assistente tandartspraktijk

  D. Kistemaker Functie: Raadslid
  Partij: PVDA
  Taken: Functie: Ambtenaar gemeente Uithoorn

  B.N. Kooij Functie: Fractievoorzitter
  Partij: CDA
  Taken: Functie: Beleidsmedewerker Politie Hollands-Midden

  W.T. Loos Functie: Fractievoorzitter
  Partij: VVD
  Taken: Functie: Ambtenaar gemeente Wassenaar Nevenfuncties: Lid Algemeen Bestuur Gebruikersvereniging Getronics Pink Roccade

  M.L. Nieuwenhuis Functie: Fractievoorzitter
  Partij: SGP/CHRISTENUNIE
  Taken: Functie: Medewerker Bloembollenexport Nevenfuncties: Bestuurslid Afdeling Hillegom e.o. van de Koninklijke Vereniging voor Bloembollen Cultuur

  C.J. Ruigrok Functie: Raadslid
  Partij: NIEUW LISSE
  Taken: Functie: Rayonmanager

  B.A. van Santen Functie: Raadslid
  Partij: SGP/CHRISTENUNIE
  Taken: Functie: Adviseur zakelijke relaties bankinstelling Nevenfuncties: Penningmeester Stichting Clusius Penningmeester Vereniging Amstelveense Detailhandel Penningmeester Stichting Nieuwer Amstel

  E.H.F. Takken Functie: Raadslid
  Partij: D66
  Taken: Functie: Eigenaar/directeur Legio Advies, technisch installatie en onderhoudsbedrijf

  C.A. Verburg Functie: Fractievoorzitter
  Partij: D66
  Taken: Gepensioneerd Nevenfuncties: PR-medewerker `Les Boules Fleuries`

  J.G.J. Vermeij Raadslid VVD
  Geen nevenfuncties opgegeven tot en met 2008

  J.C. Vermeulen-Baars Functie: Raadslid
  Partij: CDA
  Taken: Functie :Pastoraal werker bij Psychiatrisch ziekenhuis `De Geestgronden` Nevenfuncties: Lid van de Parochiële Caritas Instelling

  M.J.A. van der Vlugt Functie: Raadslid
  Partij: PVDA
  Taken: Functie: Leraar<

  F.A.A. Vroomans Functie: Raadslid
  Partij: CDA
  Taken: Gepensioneerd

  A.A.M. van Zelst Functie: Fractievoorzitter
  Partij: NIEUW LISSE
  Taken: Functie: Communicatie adviseur Nevenfuncties: Lid hoofdbestuur Harddraverijvereniging Lisse e.o. Lid bestuur Stichting Accommodatie en Recreatie Lisse Lid Adviesraad VVV Lisse<

  D.N. van der Zwet Functie: Raadslid
  Partij: NIEUW LISSE
  Taken: Functie: Consultant wervings- en selectiebureau

  Archief
  Is van Zelst verantwoordelijk voor de ontwikkeling in het Centrum van Lisse, waaronder de aankoop en verkoop van de gronden van Hobaho (zijn voormalig werkgever) en CNB (zijn voormalig werkgever). Is dit toeval?
  Uit KvK register is gekeken op het woonadres vd betreffende wethouders
  A & A International 28024820
  0000
  Veldhorststraat 42, 2161ER Lisse
  Hoofdvestiging
  Stichting Jazzclub Lisse 41166303
  Veldhorststraat 42, 2161ER Lisse
  Rechtspersoon
  Stichting Cartoon Aid 41183756
  Veldhorststraat 42, 2161ER Lisse
  de heer A.A. Moolenaar
  Functie: Wethouder
  Lid van: CDA
  Privéadres: Veldhorststraat 42, 2161 ER Lisse Telefoon: (0252) 413698
  Portefeuille: - openbare werken - verkeer en vervoer - wijkbeheer -
  Volksgezondheid en milieu - automatisering Erbij gekomen zijn: -
  loco-burgemeester - ruimtelijke ordening - dorpsvernieuwing - economische
  zaken
  Van de heer de Roon geeft de Kvk geen infode heer A.D. de Roon
  Functie: Wethouder
  Lid van: D66
  Privéadres: Achterweg 25, 2161 GA Lisse Telefoon: (0252) 412971
  Portefeuille: - sociale zaken - volkshuisvesting - ouderenbeleid -
  jongerenbeleid - communicatie en voorlichting Erbij gekomen zijn: - 2e
  loco-burgemeester - financiën - onderwijs en kinderopvang -
  sociaal-cultureel werk - kunst en cultuur - monumentenbeleid - sport en recreatie - grondbeleid

  Lith
  Lith, Dhr. mr. ing. M. van Vliet gemeentesecretaris gemeente Lith
  - Lid rekenkamer gemeente
  - Secretaris/ vice voorzitter GIN
  - Eenmanszaak
  Bron gemeente Lith Sent: Monday, March 02, 2009 12:17 PM

  Mw. mr. L.J.W. Leupers raadsgriffier gemeente Lith

  GEEN NEVENFUNCTIES Broin gemenete Lith 12 november 2008

  Nevenfuncties van de burgemeester, wethouders, raadsleden en gemeentesecretaris van de gemeente Lith:

  Wethouder G. Peeters
  Lid Werkgroep PIO Land van Cuijk en Noord-Limburg;
  Bestuurslid Stichting Utopia.

  Wethouder H. Tuerlings
  Voorzitter Stichting Natuurcentrum Slabroek;
  Voorzitter CDA-regio Brabant Noordoost;
  Lid AB CDA-Brabant
  Voorzitter fanfare Aurora te Heesch;
  Voorzitter dan wel lid van diverse personele inpassings-, functiewaarderings-, advies- en bezwarencommissies bij overheidsinstellingen;
  Actief binnen parochie.

  Gemeentesecretaris M. van Vliet:
  Lid Rekenkamer Gemeente Spijkenisse;
  Secretaris / vice-voorzitter GIN;
  Eenmanszaak.

  Raadsleden:

  C. van Sonsbeek
  Vrijwilliger in het bestuur van het Bak- en transportcomité;
  Eenmanszaak in metselwerken.

  W. van Mook
  Directeur van Mook Holding B.V.;
  Directeur van Islam Centrum B.V.;
  Voorzitter van WBE de Maaskant

  F. van Kilsdonk
  Docent / coördinator bij het Maaslandcollege te Oss;
  Bestuurslid van het parochieel zangkoor te Lithoijen.

  J. Kemmerling:
  Account manager Nederland Inventive Distribution
  Controlepiet Sinterklaasoptocht ‘s-Hertogenbosch.

  G. Bok:
  Administratief medewerkster bij Gebroeders van der Donk Management B.V. te Nuland.

  A. van Lith Verkeersleider Rijkswaterstaat Oost-Nederland; Vice-voorzitter voetbalvereniging N.L.C. 03

  M. van Kilsdonk
  Agrarisch ondernemer;
  Zitting in het bestuur van de ZLTO Lith
  Zitting in het bestuur van de vakgroep varkenshouderij van de ZLTO;
  Bestuurslid van de stichting LOP Lith.

  F. Jansen:
  Project manager bij Philips Medical Systems te Best / Nederland.

  J. Klinkhamer:
  Technisch adviseur / verkoper bij Novoferm Nederland BV.

  M. van Meer-Smit
  Leidinggevende van de afdeling diëtetiek van het JeroenBoschZiekenhuis te ’s-Hertogenbosch;
  Assistent-scheidsrechter bij N.L.C. 03

  T. Bos-Hemminga
  Lid van de cliëntenraad van de Stichting Thuiszorg Brabant Noordoost;
  Mentor van de Katholieke Vrouwen Organisatie Nederland;
  Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke stand gemeente Lith;
  Vrijwilliger in het zorgcentrum Sint Jozef Oijen;
  Ambassadeur van de ‘Vriendenkring van de Lithse fanfare’.

  M. Raemaekers
  Eindverantwoordelijk schoolleider binnen het Hooghuis Lyceum Oss voor de locatie Ravenstein

  J. Dorst:
  Geen nevenfuncties.

  De rekenkamer van de gemeente Lith bestaat uit de volgende leden:

  Mw. Bos

  Van Lith

  Van Mook

  van Dorst;

  allen vier zijn
  ze raadslid en plaatsvervangend fractievoorzitter.
  Nevenfuncties worden geweigerd op 13 maart 2008

  Littenseradeel

  Littenseradiel, Dhr. J. Folkerts gemeentesecretaris gemeente Littenseradiel
  NEVENFUNCTIES
  AFUK
  Lid van Advysrie AFUK
  Frysk Genoatskip
  Bestuurslid van het Frysk Genoatskip
  Bron gemeente Littenseradiel Sent: Thursday, February 19, 2009 1:56 PM

  Dhr.r J.H. de Jongraadsgriffier gemeente Littenseradiel
  NEVENFUNCTIES
  Financieel beleidsadviseur gemeente Achtkarspelen, werkzaamheden mbt financieel beleid bij die gemeente
  Bron gemeente Littenseradiel 25 november 2008 ,p>Nevenfuncties raadsleden Littenseradiel
  J. van Akker
  Bestuurslid CNV afdeling Zuid-West Friesland
  Ouderling Kerkrentmeester PKN Wommels
  U. Bakker
  Eigenaar onderneming: Bakker Winsum Heftrucks
  P.A. de Boer
  Bestjoerslid: Vekabo Noord en oost Nederland
  J. Boersma-Venema
  Conciërge (kerk )
  Bestuur Vrouwenvereniging Britswert/Wiuwert
  Y. Heeg
  Veehouder
  Voorzitter Stichting Us Mem
  G. Hiemstra
  Informatie-architect/informatie-analist
  T. Kalverboer
  Veehouder
  Lid ruilverkaveling Baarderadiel
  Bestuurslid Mantgumer Nieuwlandshooiweg (beheersver. eigenaren)
  S. Klompstra
  Gemeente-ambtenaar
  T. Kooistra-de Vries
  Lid excursiecommissie van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen-vrouwennetwerk, afd. Bolsward
  Leiding van Húsgroepen PKN gemeente Easterein
  Lid van de Archiefcommissie Doarpsbelang Easterein
  mantelzorger
  C.A. Meelker-Boers
  Coördinator Stand-By Fryslân
  Vrijwilliger Slachtofferhulp Nederland
  J. van der Meulen
  Regio-coördinator PvdA
  W. Stoppels
  Medewerker Algemene Zaken GCO
  A. van Vliet
  Geen nevenfuncties
  Directeur laboratoriumonderwijs MBO/HBO
  Projectleider Friesland College
  Voorzitter Sport Fryslân
  Bestuurslid (DB) Interprovinciale Organisatie Sport
  Bestuurslid Doarpswurk (DB)
  Bestuurslid Werkgeversorganisatie Sport (AB)
  D. Willemsma
  Lid Kommisje Steatseksamens H/V
  Lid wurkgroep ûntwikkeling lesmateriaal boppebou H/V
  Veehouder
  Lid ruilverkaveling Baarderadiel
  Foarsitter Frysk Oekumenysk Wurkferbân
  Foarsitter Klachtekommisje Personiel Tellens
  Foarsitter Klachtekommisje Bewenners Tellens
  Foarsitter Pleatsingskommisje Empatec
  Ponghâlder Folkshegeskoalle Schylgeralân
  Bestjoerslid Koninklijk Friesch Paarden Stamboek
  J. Liemburg, burgemeester
  Bestuurslid Stimuleringsfonds voor de Pers
  Lid VNG-commissie Onderwijs, Zorg en Welzijn
  Voorzitter Stichting certificering Openbare Bibliotheken
  Lid provinsjale stjoergroep Frysk yn ë gemeenten
  Wethouder
  F. Hernamdt
  Geen nevenfuncties

  Wethouder F. Doting Juridisch adviseur
  Bestuurslid Stichting Staten en Stinzen
  Lid van VVD-werkgroep RO

  Loenen

  Loenen, Dhr. G.J. Leunenberg gemeentesecretaris gemeente Loenen
  NEVENFUNCTIES
  Voorzitter ouderraad school.
  Bron gemeente Loenen Sent: Friday, February 27, 2009 12:36 PM

  Mw. J.M. Willenborg raadsgriffier gemeente Loenen
  NEVENFUNCTIES
  In de gemeente Loenen ben ik naast coördinator ABJ tevens waarnemend griffier.
  Lid klachtencommissie woningbouwcorporatie de Alliantie Gooi en Vechtstreek
  Bron gemeente Loenen November 27, 2008 1:01 PM


  HOOFD- EN NEVENFUNCTIES WETHOUDERS LOENEN 2007
  G. Helling-Zeisseink hoofdfunctie wethouder CDA
  nevenfunctie(s) verslavingsarts Centrum Maliebaan
  M.E.C. Rehbock- hoofdfunctie wethouder SBN+D66
  Beijers nevenfunctie(s) lid klachtencommissie WUTA
  J.P. Toonen hoofdfunctie wethouder PvdA
  nevenfunctie(s) docent
  HOOFD- EN NEVENFUNCTIES GEMEENTERAADSLEDEN LOENEN 2007
  J. Buitenga hoofdfunctie manager ING Bank
  nevenfunctie(s) fractievoorzitter VVD
  C.E. Cleton-Bol hoofdfunctie geen
  nevenfunctie(s) raadslid SBN+D66
  Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand in Loenen
  S.F. Dielemans hoofdfunctie bedrijfsarts Rienks Arbodienst
  nevenfunctie(s) raadslid CDA
  W. Fokker hoofdfunctie adviseur TMOP
  nevenfunctie(s) raadslid CDA
  bestuurslid Stichting Vogelringstation
  Schiermonnikoog
  Voorzitter stichting Calidris
  I.B.M. Groenewegen hoofdfunctie huisvrouw
  nevenfunctie(s) raadslid PvdA
  W.M.M. Hoek hoofdfunctie telefoniste/receptioniste Plan Nederland
  nevenfunctie(s) fractievoorzitter HVV
  G.A. van Houweninge hoofdfunctie postbezorger TNT-Post
  nevenfunctie(s) raadslid PvdA
  lid Dorpsraad Vreeland
  K. Hulsman hoofdfunctie directeur administratiekantoor
  nevenfunctie(s) fractievoorzitter CDA
  penningmeester Toerclub Breukelen
  secretaris Lionsclub Over Holland
  Voorzitter SWOL Loenen
  G.J. Jellesma hoofdfunctie zelfstandig ondernemer geluidsstudios
  Voorzitter BOINK (ouders in kinderopvang)
  nevenfunctie(s) fractievoorzitter SBN+D66
  P.J. Karmelk hoofdfunctie senior IT-expert Gunnebo Nederland
  nevenfunctie(s) raadslid HVV
  W. Verhage hoofdfunctie projectleider Rijkswaterstaat
  nevenfunctie(s) fractievoorzitter PvdA
  R.J. van Vliet hoofdfunctie vertegenwoordiger bij IBM
  nevenfunctie(s) raadslid SBN+D66
  E.J. Zeldenrust hoofdfunctie celliste MCO Stichting USP
  nevenfunctie(s) raadslid VVD

  Lopik

  Lopik, Dhr. H. Capel gemeentesecretaris gemeente Lopik
  NEVENFUNCTIES
  Voorzitter stichting Het Digitale Dorp.
  Bron gemeente Lopik Sent: Tuesday, March 03, 2009 2:19 PM

  Mw. mr. G.M.G. Dolders raadsgriffier gemeente Lopik
  GEEN NEVENFUNCTIES OP 120309

  secretaris van Stichting Thuis - de Groene Driehoek (dit is een stichting die kleinschalige wooneenheden voor dementerende ouderen in de gemeenten Lopik, Montfoort en Oudewater probeert te realiseren). GOG 010109

  Vice-voorzitter zangkoor Cessibon Oudewater.GOG120309

  Bron gemeente Lopik Sent: Tuesday, March 03, 2009 2:19 PM

  Gabriëlle Dolders (secretaris van Rekenkamercommissie Triangel) Is dit dezelfde persoon?

   

   

   

  Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

  Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
  50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

  Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

  Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

  Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
  Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

  581 Troonrede 2019
  579 Troonrede 2018
  562 Troonrede 2017
  560 Troonrede 2016
  514 Troonrede 2015
  247 Troonrede 2014
  567 Troonrede 2013
  254 Troonrede 2012
  477 Troonrede 2011
  660 Troonrede 2010
  616 Troonrede 2009
  662 Troonrede 2008
  Troonrede 2007
  Troonrede 2006
  Troonrede 2005
  Troonrede 2004
  Troonrede 2003
  Troonrede 2002
  Troonrede 2001
  Troonrede 2000
  Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
  Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
  Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
  Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
  Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
  Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
  Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
  Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
  Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
  Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

   

   


  www.bureaujeugdzorg.nl
  www.burojeugdzorg.nl
  Referenties
  Disclaimer
  Contact
  Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.