"De aanklagers anders bekeken" J. Hop ©

J. Hop Ermelo: "Structureel probleem personeel Openbaar Ministerie is hun weerzinwekkende partijdigheid voor personeel van overheid en publieke organisaties".

Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

DOEN BEKENNEN? "Ik beken geen letter"

Wanneer gaan jullie (Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken) de GBA fraudeurs gemeente Ermelo, de jeugdzorg heks met haar verzonnen verhaaltjes en "succesvolle tegenwerking", het personeel van de Raad voor de Kinderbescherming met 14 klachten GEGROND bij de klachtencommissie RvdK (een nieuw Nederlands record) en het antidateren/frauderen met rechterlijke beschikkingen in dit zaakje aanpakken?

 

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

Joost Eerdmans pa-manager bij Deloitte

Voormalig Tweede-Kamerlid en ex-LPF’er Joost Eerdmans (36) heeft een nieuwe baan. Hij gaat als public-affairsmanager bij accountant en consultant Deloitte werken. Eerdmans is door Deloitte-partner Marjet van Zuijlen gevraagd om te solliciteren. Van Zuijlen was eerder Kamerlid voor de PvdA. ‘We liggen politiek natuurlijk uit elkaar, maar hebben een prettig contact’, zegt Eerdmans deze week in een interview in weekblad Elsevier. In zijn nieuwe functie gaat hij maatschappelijk-politieke onderwerpen onder de aandacht brengen. ‘Ik word de buitenboordmotor van Deloitte. Een van de doelen is om Deloitte neer te zetten als denktank van de samenleving.

Ik wil helpen bruggen te slaan tussen overheid en bedrijfsleven.’

ECP.NL, platform voor eNederland, Burgerservicenummer, De ontwikkeling van Nederland als informatie-samenleving (53)(300) is cruciaal voor zowel de arbeidsproductiviteit als de sociale cohesie in de maatschappij.

 

406 Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins van Oranje gelinkt aan Censuur in Nederland

Bernard Wientjes, voorzitter Vereniging VNO-NCW: "We moeten actief de toepassing bevorderen op de grens van overheid en markt, want daar schort nog veel aan. Wientjes noemt als voorbeeld het Burgerservicenummer (BSN) dat binnenkort wordt ingevoerd en waartoe overheden verplicht worden het te gebruiken. Maar het gebruik van BSN moet breder getrokken worden: bedrijven moeten toestemming krijgen BSN ook te gebruiken voor eigen doeleinden. Niet kijken naar welke toepassingen er niet kunnen vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens, maar juist naar welke er wel kunnen.

 

----- Original Message -----

From: J. Hop

To: Freek Dessing

Sent: Monday, October 30, 2006 3:00 PM

Subject: Re: Betr.: Re: inhoud website

Met heel veel aandacht uw snelle reactie gelezen.

Zoals u in mijn reactie heeft gelezen gaat het hier om het opslaan van GESCHIEDENIS in de databank Censuur in Nederland. Anders dan u ben ik van mening dat informatie over de besteding van subsidies en andere overheidsgelden en het doel ervan openbaar is.

Fijntjes wijs ik u erop dat u toch iets verkeerd ziet. Ik heb geen kopie gemaakt van uw website of delen daarvan. Op mijn website geef ik zo exact mogelijk met bronvermelding informatie uit 2005 over ECP.NL omdat deze informatie past bij de onderwerpen op de website om gewone burgers gratis te informeren over de Žlectronische" ontwikkelingen m.b.t. bijvoorbeeld het "burgerservicenummer".

Het is namenlijk buitengewoon interessant om de ontwikkelingen en wensen van de bij u aangesloten bedrijven, organisaties en overheden te volgen m.b.t. het "burgerservicenummer" om de burgers van Nederland steeds beter in de gaten te kunnen houden.

Het doel van de databank is juist gedateerde teksten uit het verleden over ECP en het "burgerservicenummer"als informatie voor burgers veilig te stellen welke informatie door bijwerken en verversen wellicht verloren kunnen gaan. Het is belangrijk om begintrajecten zo goed mogelijk te documenteren en vast te leggen. Het "burgerservicenummer" is een gevoelig politiek onderwerp.

Het laatste gedeelte uit uw bericht begrijp ik niet zo goed.

Citaat: "Wij willen niet dat door gedateerde teksten een verkeerde beeldvorming rondom de informatiemaatschappij of ons platform ontstaat."

Wat is "verkeerde beeldvorming"?

Ik heb volgens mij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid exact geciteerd met bronvermelding.

Met vriendelijke groet,

J. Hop

Auteur website Censuur in Nederland www.burojeugdzorg.nl

Lijsttrekker Groep Hop www.groephop.nl

 

 

 

----- Original Message -----

From: Freek Dessing

To: j.hop3@chello.nl

Sent: Monday, October 30, 2006 2:22 PM

Subject: Betr.: Re: inhoud website

Geachte heer Hop,

De inhoud van de website van ECP.NL is auteursrechtelijk beschermd (zie de Auteurswet 1912). Alszodanig is het u niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming delen van onze website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

Ons verzoek is echter niet ingegeven door een poging tot censuur. Het feit dat de onderdelen van onze website die u heeft overgenomen volledig openbaar en publiek toegankelijk zijn, maakt het idee van een poging tot censuur in onze ogen vergezocht. De reden waarom wij u vriendelijk doch dringend verzoeken de inhoud van onze website te verwijderen berust op het feit dat wij regelmatig de inhoud van onze website verversen en bijwerken. Wij willen niet dat door gedateerde teksten een verkeerde beeldvorming rondom de informatiemaatschappij of ons platform ontstaat.

Wij wensen u veel succes met uw verdere werkzaamheden en vertrouwen erop dat de kwestie hiermee afgedaan is.

Met vriendelijke groet,


Freek Dessing
Adviseur

-------------------------------------------------------------
ECP.NL, Platform voor eNederland
Overgoo 11
Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Tel:  (+31) 70 41 90 309
Fax: (+31) 70 41 90 650
E-mail: freek.dessing@ecp.nl
Website: www.ecp.nl
Algemene informatie: info@ecp.nl<

----- Original Message -----

From: J. Hop

To: Freek Dessing

Sent: Monday, October 30, 2006 1:43 PM

Subject: Re: inhoud website

Geachte heer Frank Dessing, adviseur ECP.NL

Met verbazing ontving ik uw emailtje waarin u  Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins van Oranje linkt aan Censuur in Nederland

Beleefd verzoek ik u mij onverwijld te informeren of u met Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins van Oranje over uw emailbericht aan mij overleg heeft gepleegd of dat dit een actie op uw eigen houtje betreft om (geschiedenis) informatie over ecp uit 2005 aan de Nederlandse burgers over de besteding van subsidies en andere overheidsgelden in 2005 te censureren.

Beleefd wijs ik u erop dat de website een DATABANK betreft waar gelet op de uitgangsformule van de website informatie wordt gegeven over de besteding van overheidsgelden, het doel ervan en de verborgen agenda van de elite in Nederland jegens het gewone volk

Beleefd wijs ik u erop dat uw bericht niet voldoet aan mijn disclaimer. Ik wijs op op de disclaimer op de website www.burojeugdzorg.nl/134.htm Normaal delete ik gelijk berichtjes die niet voldoen aan de disclaimer maar uit respect voor Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins van Oranje heb ik onverwijld contact met u opgenomen en uw emailbericht bovenaan de website geplaatst om uw inzichten duidelijk kenbaar te maken en de burgers uit te leggen dat er "overleg" is over website nummer 406 met de organisatie ECP waar Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins van Oranje de voorzitter van is.

Beleefd verzoek ik u mij omgaand en onverwijld een genummerd en gespecificeerd verzoek te doen toekomen welke tekstgedeeltes op mijn website op verzoek van Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins van Oranje gecensureerd moeten worden omdat deze informatie voor het gewone volk verborgen moet blijven met een goede juridische motivatie waarom dat tekstgedeelte gecensureerd moet worden.

Uw verzoek om censuur zal ik onverwijld plaatsen op de website zodat "mijn adviseurs overal in Nederland" uw verzoek om censuur kunnen beoordelen. Indien mijn adviseurs mij adviseren een of meer onderstaande tekstgedeeltes op de website 406 te censureren zal ik dat onverwijld doen.

Ten overvloede wijs ik u er fijntjes op dat ik niet alleen auteur ben van de website Censuur in Nederland maar ook Lijsttrekker van Groep Hop een politieke groepering die mee gaat doen met de provinciale verkiezingen en de gemeenteraad verkiezingen overal in Nederland in 2010 indien het netwerk steeds groter wordt en zich kandidaten melden. Als politicus heb ik er dus belang bij om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en tot mij te nemen om onderlinge verbanden en netwerken steeds sneller te kunnen analyseren en te begrijpen met de adviezen van mijn "adviseurs uit alle hoeken van Nederland".

Als auteur van de website Censuur in Nederland en Groep Hop politicus ontvang ik geen subsidies en andere overheidsgelden via contributies zoals uw ECP dat wel krijgt. Ik betaald alles zelf en ben daarmee nog steeds onafhankelijk.

Tenslotte wijs ik u er expliciet op dat het belemmeren van mijn politieke activiteiten als strafbaar aangemerkt kan worden waarbij het mij is gaan opvallen dat vooral gesubsidieerde bedrijven en organisaties zoals ECP problemen hebben met "vrijheid van informatie in overeenstemming met de grondwet"

Ik sommeer u daarom binnen de termijn van 48 uur na verzenden van mijn emailbericht mij exact aan te geven welke tekstgedeeltes met welke juridische onderbouwing van de website 406 verwijderd moeten worden anders ga ik ervan uit dat u geen overleg heeft gepleegd met Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins van Oranje inzake uw verzoek om informatie op mijn website Censuur in Nederland te censureren en mijn politieke activiteiten te belemmeren.

Met vriendelijke groet,

J. Hop

Auteur website Censuur in Nederland www.burojeugdzorg.nl

Lijsttrekker Groep Hop www.groephop.nl


 

 

----- Original Message -----

From: Freek Dessing

To: j.hop3@chello.nl

Sent: Monday, October 30, 2006 10:09 AM

Subject: inhoud website

Geachte J. Hop,

Via Google kwam ik op de site http://www.burojeugdzorg.nl/406.htm. Dit is een kopie van een deel van onze website www.ecp.nl. Ik verzoek u dringend de inhoud van deze pagina zo snel mogelijk te verwijderen. Indien u dit niet doet, zijn wij genoodzaakt om maatregelen te nemen.

Met vriendelijke groet,

Freek Dessing
Adviseur

-------------------------------------------------------------
ECP.NL, Platform voor eNederland
Overgoo 11
Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Tel:  (+31) 70 41 90 309
Fax: (+31) 70 41 90 650
E-mail: freek.dessing@ecp.nl
Website: www.ecp.nl
Algemene informatie: info@ecp.nl

 

 

ECP.NL is het platform in Nederland waar publiek-privaat wordt samengewerkt aan belangrijke randvoorwaarden en doorbraken voor het optimaal benutten van huidige en toekomstige ICT-competenties. In zeven jaar tijd is ECP.NL uitgegroeid tot een organisatie van 150 deelnemende bedrijven (o.a. Shell, Unilever, ABN AMRO), overheid (o.a. diverse ministeries, CBS), intermediairen (o.a. VNO-NCW en de Consumentenbond) en onderwijsinstellingen (o.a. Nyenrode, TNO, diverse Universiteiten). 

 

Wie schuilen achter ECP.NL, Platform voor eNederland, wat zijn de activiteiten, hoe wordt ECP gefinancierd, subsidies? geld van overheden?

Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins van Oranje
M.A. van der Bel, Microsoft Nederland BV (hoofddirecteur)
L.C. Brinkman, NICTIZ (ICT in de Zorg, voorzitter)
C.H.A. Collee, ABN AMRO Bank NV (lid Raad van Bestuur)
Mevr. D.M. van Gorp, Universiteit Nyenrode (directeur Institute for Competition)
F.K. de Moor, Macintosh Retail Group (bestuursvoorzitter)
P.S. Mous IBM Nederland NV (algemeen directeur)
K.J. Noordzij, PGGM (voorzitter hoofddirectie)
A.J. Scheepbouwer, Koninklijke KPN NV (bestuursvoorzitter)
B.E.M. Wientjes, Vereniging VNO-NCW (voorzitter)
F. Sijbesma, DSM (lid Raad van Bestuur) (285) (47) (384)
G.H.N.L. van Woerkom ANWB (hoofddirecteur)
Bron: Website ECP 2005.

De ontwikkeling van Nederland als informatiemaatschappij is cruciaal voor zowel de arbeidsproductiviteit als de sociale cohesie in de maatschappij. De toepassing van ICT biedt vele mogelijkheden en kansen voor bedrijfsleven en overheid maar ook voor de consument, de burger, en de patiŽnt. Toch worden deze mogelijkheden nog onvoldoende benut om als Nederland hiermee voorop te kunnen lopen. ECP.NL wil hier iets aan doen en zet zich als onafhankelijk platform in voor de ontwikkeling van Nederland als informatiemaatschappij: eNederland. Binnen ECP.NL werken publieke en private instellingen samen door kennis op het gebied van de ontwikkeling en toepassing van ICT te bundelen en te delen. Zij doen dit in de vorm van projecten en werkgroepen waarin actuele thema’s worden opgepakt. Door deze sectoroverschrijdende samenwerking helpt ECP.NL de (internationale) concurrentiepositie van Nederland te behouden en te verbeteren. ECP.NL is in januari 1998 opgericht door het Ministerie van Economische Zaken en VNO-NCW. In zeven jaar tijd is ECP.NL uitgegroeid tot het platform voor eNederland met 150 deelnemende bedrijven en instellingen (overheid, intermediairen, bedrijfsleven, onderwijs). Activiteiten Onder begeleiding van de medewerkers van ECP.NL (14 in totaal) wordt kennis gebundeld in kennisgroepen waarin deelnemers aan het platform (kunnen) participeren. Zo wordt er gewerkt aan projecten op het gebied van consumentenvertrouwen, wet- en regelgeving (maar ook zelfregulering), veiligheid van ICT-toepassingen, standaarden en (internationale) trends en ontwikkelingen. De onderwerpen die binnen ECP.NL worden opgepakt passen binnen deze gebieden en lopen uiteen van elektronisch betalen en spam, naar ebXML, veilig internetten voor kinderen en opkomende nieuwe technologieŽn als RFID en ambient intelligence. Het ‘Programma van activiteiten 2005’ geeft een overzicht van de verschillende lopende projecten binnen ECP.NL. Concreet en resultaatgericht De projecten van ECP.NL leveren naast kennisuitwisseling ook concrete resultaten op. Een voorbeeld is de Code voor e-mailreclame die vorig jaar is opgesteld. Deze code bevat regels voor het versturen van reclameboodschappen per e-mail. Met de code willen Nederlandse bedrijven en instellingen laten zien dat zij zich distantiŽren van spam. Maar ook de publicaties ‘Auteursrecht en informatiemaatschappij’ en ‘ebXML voor managers’ zijn hier voorbeelden van. Ook het e-OK raamwerk waarvan de eerste versie vorig jaar aangeboden is aan het Ministerie van Economische Zaken is een concreet resultaat van de samenwerkingsverbanden die binnen ECP.NL worden aangegaan. Deelname. Samenwerking en kennisdeling staan centraal binnen ECP.NL. De inzet van haar deelnemers is dan ook van cruciaal belang. Als u openstaat voor samenwerking, nodigen wij u van harte uit om een bijdrage te leveren. Een jaarlijkse contributie geeft uw organisatie toegang tot alle projecten en werkgroepen die voor uw organisatie van belang zijn. Daarmee kunt u in een vroeg stadium invloed uitoefenen op ontwikkelingen als standaarden, wet- en regelgeving en veiligheid van internettoepassingen, kunt u binnen uw organisatie efficiŽnter inspelen op innovatieve ontwikkelingen en draagt u bij aan de ontwikkeling van eNederland in al haar facetten. Bron: Website ECP 2005.

De contributie is afhankelijk van bedrijfsgrootte in aantal personeel:
<500 medewerkers 4.400 euro
200 – 500 medewerkers 3.300 euro
0 – 200 medewerkers 2.200 euro

Intermediaire instellingen
Branche-, beroeps-, ondernemings- en andere koepelorganisaties. De contributie is afhankelijk van het aantal deelnemende organisaties
500 medewerkers 2.200 euro
0 - 500 medewerkers 1.100 euro

Overheidsinstellingen
Ministeries, uitvoeringsinstellingen of regionale overheden
Vast bedrag per instelling 4.400 euro

Onderwijsinstellingen
Universiteiten, HBO-instellingen
Vast bedrag per instelling 500 euro
(bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW)

 

Minister Brinkhorst tijdens het 8e eNederland Congres, georganiseerd door ECP.NL in samenwerking met GS1 Nederland, Kenniscentrum ELO, Nederlandse Vereniging van Banken en Thuiswinkel.org. : Hoognodige tijd voor actie en slim werken in eNederland 

Zeist, 11 november 2005 - Nederland doet te weinig met haar uitgangspositie om winst te boeken met doorbraaktechnologieŽn als ICT. Het is aan bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers en overheden om gezamenlijk kansen te grijpen, risico's te durven nemen en tegenslagen te durven dragen. Daarom 'geen platte polder meer, maar pieken in de delta', aldus minister Brinkhorst tijdens het 8e eNederland Congres, georganiseerd door ECP.NL in samenwerking met GS1 Nederland, Kenniscentrum ELO, Nederlandse Vereniging van Banken en Thuiswinkel.org. De grote lijn van het 8e eNederland Congres was: niet langer afwachten totdat we (ook internationaal) voorbij worden gestreefd. Want ondanks de goede infrastructuur, lopen we met de toepassing van ICT niet vooraan. 'We moeten actief de toepassing bevorderen op de grens van overheid en markt, want daar schort nog veel aan', zegt ook Bernard Wientjes, voorzitter Vereniging VNO-NCW. Wientjes noemt als voorbeeld het Burgerservicenummer (BSN) dat binnenkort wordt ingevoerd en waartoe overheden verplicht worden het te gebruiken. Maar het gebruik van BSN moet breder getrokken worden: bedrijven moeten toestemming krijgen BSN ook te gebruiken voor eigen doeleinden. Niet kijken naar welke toepassingen er niet kunnen vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens, maar juist naar welke er wel kunnen. Volgens Jan Brouwer, directievoorzitter Schuitema NV, moet de overheid het bedrijfsleven een duw in de rug geven door subsidies te verstrekken. Bedrijven daarentegen moeten ondanks de economische terugval durven lange termijn beslissingen te nemen. Op deze manier wordt de toepassing van RFID en andere lange termijn investeringen gestimuleerd. Het Kadaster wil samen met andere overheden op weg naar Dť Andere Overheid. Arco Groothedde, lid Raad van Bestuur Kadaster, vindt ťťn transparant overheidsportaal op dit moment echter nog een brug te ver. Hij pleit op korte termijn voor een ťťn loket gedachte op basis van een sectorale aanpak: ťťn sociale zekerheidportaal, ťťn vastgoedportaal enz. Van Boxtel, voorzitter Raad van Bestuur Menzis en voorzitter ECP.NL, benadrukt echter dat we er met een sectorale aanpak nooit komen. Volgens hem woont de e-Overheid in toenemende mate nog steeds in het 'huis van Thorbecke'. Dit stelde hij een aantal jaren terug als minister met ICT in zijn portefeuille ook. Meer concrete actie De roep om meer actie wordt op een belangrijk themagebied opgepakt door ECP.NL, platform voor eNederland. Zij werkt, samen met het ministerie van Economische Zaken, aan een programma voor veilige elektronische communicatie. Dit programma start volgend jaar. Doel is dat bedrijven en consumenten bewuster omgaan met allerlei vormen van elektronische communicatie. Aan dit programma moet publiekprivaat invulling gegeven worden, waarbij het niet alleen van belang is dat er meegedacht en meegepraat wordt. Minister Brinkhorst verwacht toezeggingen voor 'daadwerkelijke acties om eindgebruikers 'digibewust' te maken'.

 

 

Programma van Activiteiten 2005

PROGRAMMA VAN ACTIVITEITEN 2005

Organisatie:

ECP.NL

Postbus 262

2260 AG Leidschendam

Tel: 070 4190309

Fax: 070 4190650

www.ecp.nl

Leidschendam, 15 december 2004

Programma van Activiteiten 2005

Inhoudsopgave

1. Inleiding ............................................................................................................................. 3

2. Introductie programma van activiteiten en werkwijze 2005................................................ 5

3. Klantenvertrouwen ............................................................................................................ 7

3.1 Online klachtenafhandeling bij verkoop op afstand ..................................................7

3.2 Nationaal authenticatieplatform ................................................................................8

3.3 EU-project Quatro.....................................................................................................9

3.4 Elektronisch betalen .................................................................................................9

4. Uitleg wet- en regelgeving............................................................................................... 10

4.1 Contactpunt Richtlijn Elektronische Handel............................................................10

4.2 Juridische aspecten Radio Frequency IDentification..............................................11

4.3 Monitoren e-mail code ............................................................................................11

5. Standaarden.................................................................................................................... 12

5.1 Internationale vertegenwoordiging in UN-CEFACT ................................................12

5.2 Taskforce IPv6........................................................................................................12

5.3 XBRL.......................................................................................................................13

5.4 Platform elektronische inhuur uitzendkrachten (PleinU) .........................................14

5.5 ebXML.....................................................................................................................14

6. Veiligheid en betrouwbaarheid ........................................................................................ 15

6.1 KWINT 2005 ...........................................................................................................15

6.2 KWINT aanvullend: Internationale koppeling ENISA ..............................................15

6.3 Veilig internet voor kinderen ...................................................................................16

7. Internationaal.................................................................................................................. 17

7.1 eEurope ..................................................................................................................17

8. Trends & ontwikkelingen................................................................................................. 18

8.1 Ambient intelligence................................................................................................18

9. ECP.NL integraal: communicatie, organisatie ................................................................. 19

9.1 Corporate Communicatie ........................................................................................19

9.2 Overige activiteiten .................................................................................................20

10. Expertgroepen als kennisbron......................................................................................... 22

Bijlage 1: Raad van Advies, Bestuur, staf en deelnemers ECP.NL ......................................... 23

Bijlage 2: Expert- en Projectgroepen ECP.NL .......................................................................... 24

3 / 36

Programma van Activiteiten 2005

1. Inleiding

De ontwikkeling van Nederland als informatie-samenleving is cruciaal voor zowel de

arbeidsproductiviteit als de sociale cohesie in de maatschappij. De toepassing van ICT biedt

geweldige kansen maar stelt ook een aantal fundamentele vragen. Op dit moment haalt

Nederland onvoldoende rendement uit de toepassing van ICT. De infrastructuren en

randvoorwaarden zijn redelijk op orde maar de productiviteit van onze bedrijven en kwaliteit

van onze dienstverlening als overheid profiteert er nog niet genoeg van.

In de eerste plaats moet de basis waarop het ICT-gebruik plaatsvindt verder worden versterkt.

Het gaat daarbij om de infrastructuur (zoals breedband), de ICT-kennispositie en de

randvoorwaarden voor veilig gebruik van ICT.

In de tweede plaats moet de inzet van ICT beter benut worden door toepassingen die meetbaar

en snel te vertalen zijn in productiviteit of kwaliteit van dienstverlening. Daarbij is een

“ketenaanpak” van belang waarbij de overheid samenwerkt met het bedrijfsleven. Geen

verticale oplossingen en geen schotten tussen sectoren, departementen of tussen markt en

overheid bij het van de grond trekken van succesvolle toepassingen, maar het gezamenlijk

aanpakken van de noodzakelijke randvoorwaarden zoals wetten, afspraken, standaarden en

voorlichtingscampagnes. Het “eNederland”-denken en DOEN is cruciaal.

ECP.NL helpt als platform voor eNederland bij het vaststellen van de juiste agenda voor

Nederland als informatie-economie en samenleving. Daarnaast zal ECP.NL voor en met haar

deelnemers concrete projecten en programma’s uitvoeren met uitkomsten die voor allen

beschikbaar zijn en drempels wegnemen of een versnelling brengen van de ontwikkelingen.

Daarbij bundelt ECP.NL als onafhankelijk platform de krachten van bedrijven (zowel

toepassers van ICT als aanbieders van producten en diensten), overheden, koepels en

kennisinstellingen. In dit jaarprogramma, dat ECP.NL steeds baseert op concrete vraagstukken

uit de markt, is een specificatie van de activiteiten opgesteld.

Bij het vaststellen van haar activiteiten heeft ECP.NL willen aanhaken bij de ervaring en visie

van haar deelnemers. Daarnaast is gezorgd voor aansluiting bij een aantal belangrijke

beleidsdocumenten die in de loop van 2004 zijn verschenen. Dat zijn:

∑ visie op de toepassing van ICT van de Commissie voor Informatie Beleid van de Raad

Centrale Ondernemingsorganisaties (VNO-NCW, MKB Nederland en LTO), zoals verwoord

in een brief aan het Kabinet in mei 2004;

∑ de Rijksbrede ICT Agenda zoals het Kabinet deze in 2004 heeft uitgebracht met als

coŲrdinator het ministerie van Economische Zaken (DGTP);

∑ de herijking van de Lissabon Agenda van de Europese Commissie, in algemene zin

(rapport Commissie Kok, einde 2004), en meer specifiek de eEurope 2005 evaluatie;

∑ de voorstellen van het Nederlandse voorzitterschap van de EU m.b.t ICT-beleid in Europa

zoals door PWC opgesteld in opdracht van EZ in oktober 2004 (“Rethinking the European

ICT-agenda”).

Tenslotte heeft ECP.NL haar missie, werkprogramma en prioriteiten uitvoerig besproken met

haar nieuwe Raad van Advies die in 2004 is ingericht. De samenstelling van de Raad van

Advies, het Bestuur van ECP.NL en de deelnemerslijst vindt u in bijlage 1.

De conclusie voor ECP.NL uit de verschillende bijdragen leidt tot de volgende missie:

ECP.NL wil als “aanjager” afgerekend worden op het snel tot stand komen van een optimaal

draaiend eNederland, met als speerpunten:

∑ een stabiele en veilige informatie-economie en -maatschappij;

∑ heldere en flexibele spelregels voor alle partijen, internationaal ingebed;

4 / 36

Programma van Activiteiten 2005

∑ concrete informatie en projecten ten behoeve van gebruikers door samenwerking: slim

kennis durven delen en doorbraakconcepten durven definiŽren.

5 / 36

Programma van Activiteiten 2005

2. Introductie programma van activiteiten en werkwijze 2005

ECP.NL is een organisatie van mensen. Mensen die samenwerken en kennis delen. Die

overleggen maar ook concrete onderwerpen oppakken en tot implementatie brengen. De

mensen die met ECP.NL samenwerken zijn afkomstig van bedrijven, overheden en instellingen

in een mix van “doeners” en “denkers”. De doelstelling van ECP.NL is het stimuleren en

stabiliseren van de optimale inzet van ICT. Optimaal met als resultaat een hoger niveau van

productiviteit, concurrentiekracht en innovatievermogen. Door bestaande processen efficiŽnter

te maken en door nieuwe effectievere processen te kunnen ontwikkelen.

ECP.NL heeft haar taken vastgesteld na uitgebreide consultatie van haar participanten en

strategische relaties. Op basis van die inbreng wordt, ook in 2005, gekozen voor de volgende

activiteitenclusters:

1. Klantenvertrouwen - het bijdragen aan acceptatie van en vertrouwen in de

informatiemaatschappij bij de consument, dan wel burger of patiŽnt;

2. Uitleg wet- en regelgeving - het praktisch uitleggen van de diverse (nieuwe) regelgeving

die elektronische communicatie raakt;

3. Standaarden - het signaleren en bijdragen aan de totstandkoming van standaarden op

toepassingsniveau;

4. Veiligheid en betrouwbaarheid - het bijdragen aan vermindering van de kwetsbaarheid

en verbeteren van de veiligheid van de informatiemaatschappij en economie;

5. Internationaal - het doorkoppelen van de internationale ontwikkelingen naar Nederlandse

visies en projecten;

6. Trends & ontwikkelingen – het signaleren en (doen) bespreken van trends en

ontwikkelingen op basis van het rijke netwerk van ECP.NL;

7. ECP.NL Integraal: organisatie, communicatie

In 2005 wordt zodoende aangehaakt bij dezelfde activiteitenclusters als in 2004. In dat jaar

waren onder andere de volgende programma’s en projecten succesvol:

∑ het tot stand brengen van het Raamwerk Authenticatie in Nederland (cluster 1);

∑ het tot stand brengen van de E-mail Code (cluster 2);

∑ het initiŽren van het standaardisatieproject PleinU waarbinnen de eerste pilots draaien

(voorzitter Unilever, cluster 3);

∑ het afronden van alle veiligheidsprojecten in het kader van KWINT (cluster 4);

∑ het bijdragen aan de Europese (Lissabon-)agenda van het EU-voorzitterschap van

Nederland, door betrokkenheid bij een tweetal onderwerpen: “Rethinking the Europea ICTagenda”

en “Information- and Network Security”, (cluster 5);

∑ het uitwerken van maatschappelijke aspecten van RFID en samenwerking bewerkstelligen

met het Platform RFID Nederland (cluster 6);

∑ de installatie van een Raad van Advies op hoog niveau, onder andere met toetreding van

ZKH de Prins van Oranje (cluster 7);

∑ het organiseren van het Nationaal eNederland Congres in de nieuwe opzet met

partners/branches (700 bezoekers, zeer positieve waardering, cluster 7);

In het Jaarprogramma 2005 is een aantal onderwerpen aangegeven die ECP.NL komend jaar

wil oppakken of verder uitwerken. Binnen dat werkpakket wordt het grootste deel van de

activiteiten gefinancierd uit de deelnemersbijdragen en overige eigen inkomsten van ECP.NL.

Uitsluitend de deelnemers van de Stichting ECP.NL hebben toegang tot deze activiteiten.

6 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Daarnaast voert ECP.NL programma's uit voor het ministerie van Economische Zaken, in

mindere mate de Europese Commissie en soms ook voor een cluster van deelnemers uit de

markt. Voor het al dan niet oppakken van programma's met financiering van derden worden

criteria gehanteerd, zoals een noodzakelijke impact op een brede toepassingsomgeving en de

behoefte aan een neutrale, deskundige “facilitator” met draagvlak in de markt en het publieke

domein. Een aantal van deze activiteiten stelt ECP.NL open voor niet-deelnemers, gezien het

publieke karakter van de werkzaamheden.

Gezien de brede samenstelling van de achterban van ECP.NL en de vraaggerichte structuur

van werkzaamheden zijn in ieder der bovengenoemde clusters partijen actief en betrokken bij

de resultaten. Voor alle activiteiten is een “harde kern” aan te wijzen die juist die activiteit als

centraal ziet wat betreft de toegevoegde waarde van ECP.NL. Binnen het werkprogramma zal

ECP.NL echter een of twee programma’s kiezen die in uitstraling leidend zullen zijn. Daarmee

wordt bedoeld een aantal projecten waarmee ECP.NL zich nadrukkelijk profileert en die

beeldbepalend zijn voor haar toegevoegde waarde.

In 2005 zal dat accent zijn: “vertrouwen” (met accenten op authenticatie en een centrale rol in

een grote bewustzijnscampagne rond digitale veiligheid).

Wat betreft de organisatie zelf zal met name gewerkt worden aan segmentatie van de

achterban door meer maatproducten en diensten en transparantie van de contacten vanuit een

(grotere) deelnemer.

Alle werkgroepen die activiteiten van ECP.NL sturen of begeleiden zijn opgenomen in

bijlage 2.

7 / 36

Programma van Activiteiten 2005

3. Klantenvertrouwen

“het bijdragen aan acceptatie van en vertrouwen in de informatiemaatschappij bij de

consument, dan wel burger of patiŽnt”

Grote groepen mensen in Nederland hebben nog niet veel vertrouwen in de online wereld.

Privacy, het aangaan van online transacties of de berichtgeving over cybercrime doen

burgers/consumenten bijvoorbeeld aarzelen. Voor een deel betreft dit probleem de perceptie

van die personen, voor een ander deel zal er ook hard gewerkt moeten worden aan

gemakkelijk te gebruiken veilige methodieken bij de grootschalige digitale ontsluiting van

mensen, door het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk.

ECP.NL bekijkt of er in 2005 draagvlak is voor een grote voorlichtingscampagne op dit gebied.

Eind 2004 is dit besproken met verschillende partijen uit de markt. Een aantal projecten is al

wel concreet geformuleerd en worden hieronder beschreven.

3.1 Online klachtenafhandeling bij verkoop op afstand

Aanleiding

Trage, moeizame of gebrekkige klachtenafhandeling zorgt voor veel frustratie bij consumenten

en een verlies aan vertrouwen. Door het slim toepassen van ICT kan een grote winst worden

geboekt bij het afhandelen van klachten voor zowel consumenten als bedrijven. Door het

volledig online brengen van het klachtenafhandelingstraject (vanaf het moment van indienen

tot en met het eventueel laten beslechten van een geschil voortvloeiend uit de klacht) worden

vertragende elementen uit de klachtenprocedure weggenomen en valt het klachtenproces

beter te sturen.

Doelstelling

De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (Thuiswinkel.org), Stichting Geschillencommissies

Consumentenzaken (SGC) en ECP.NL streven met dit project de volgende doelstellingen na:

∑ Beleidsdoelstelling - Thuiswinkel.org, SGC en ECP.NL stellen zichzelf tot doel de positie

van de consument te verbeteren en het vertrouwen in e-commerce te vergroten door het

volledig online brengen, uniformiseren en integreren van het klachtenafhandelingstraject. In

bijlage I worden deze beleidsdoelstellingen nader toegelicht.

∑ Projectdoelstelling - Doel van dit project is het opleveren van een functioneel model

waarmee SGC en de bij Thuiswinkel aangesloten organisaties hun klachtenafhandeling

kunnen stroomlijnen. Het functioneel model kan in een later stadium met kleine

aanpassingen ook worden gebruikt voor andere bij de SGC aangesloten

brancheverenigingen.

Aanpak

Om een eerste, substantiŽle stap te zetten tot het digitaliseren van het klachtenproces binnen

Nederland, zullen medio 2004 Thuiswinkel.org en de SGC onder regie van ECP.NL de

onderlinge procedures en back office zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, zodat een

rechtstreekse doorstroom van klachten mogelijk wordt in alle schakels van de klachtenketen,

van aanmelding tot escalatie en uiteindelijk beslechting.

Hiertoe zal een functioneel model worden opgesteld dat de vereisten voor een online

klachtenafhandeling en bijbehorend klachtenformulier in kaart brengt. Op basis van dit systeem

kunnen bedrijven en de SGC hun back office inrichten of aanpassen. Dit model zal worden

getoetst in een pilot. Het functioneel model zal als basis dienen voor een uniform en modulair

8 / 36

Programma van Activiteiten 2005

uitbreidbaar klachtenafhandelingssysteem dat in verschillende branches toegepast kan

worden.

Naast het opstellen van het functioneel model dient dit model ook actief te worden gepromoot

bij de leden van Thuiswinkel.org, maar ook bij andere geÔnteresseerde branches. Hiertoe

zullen Thuiswinkel.org, SGC en ECP.NL hun respectievelijke achterbannen mobiliseren door

communicatie (nieuwsbrieven, websites, persberichten) en 1-op-1 bezoeken. Deze activiteiten

moeten uiteindelijk uitmonden in een pilot, gedurende het project zal worden bekeken in

hoeverre deze pilot nog in het lopende jaar gerealiseerd kan worden.

Dit model moet als springplank dienen voor het uitbreiden van de online klachtenafhandeling

naar sectoren buiten de thuiswinkelbranche en de mogelijkheid openen tot koppeling met

Europese systemen voor online klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.

Wie

Bart Schermer, Rachel Peeters

3.2 Nationaal authenticatieplatform

Aanleiding

Het elektronisch kunnen vaststellen van de identiteit (authenticatie) van partijen is van belang

voor elektronisch berichtenverkeer zowel in relatie tot de consument als de burger

(eGovernment). Deze boodschap is ook door uitvoerende instanties in de vorm van een

manifest overgedragen aan de betrokken bewindslieden. Inmiddels zijn partijen binnen de

sociale zekerheid, financiŽle sector, gemeenten en universiteiten bezig met het ontwikkelen

van eigen oplossingen. Veel partijen, waaronder in de retail sector, raken hierdoor het

overzicht kwijt en kunnen moeilijk inschatten welke oplossingen voor hen geschikt zijn. Begin

2004 is met medewerking van bovengenoemde partijen het zogenaamde ‘e-OK raamwerk’

opgesteld. Dit raamwerk geeft een objectieve maatstaf om diverse oplossingen met elkaar te

kunnen vergelijken. Dit project is medio 2004 afgerond.

Het is nu zaak dit raamwerk verder onder de aandacht te brengen en met behulp hiervan de

betrokken authenticatie aanbieders tot samenwerking te bewegen bij het definiŽren van hun

beveiligingsniveaus en inrichten van landelijke authenticatieoplossingen (b.v. nationale

authenticatievoorzieningen, OV-chipcard, Digitaal PatiŽntendossier). Samen met de belangrijke

authenticatie intermediairs dient het raamwerk ook actueel te worden gehouden zodat het blijft

aansluiten bij de praktijk in Nederland.

Doelstelling

Doelstelling is het creŽren van bewustwording over het raamwerk bij relevante partijen en het

stimuleren van samenwerking tussen authenticatie aanbieders bij het definiŽren van hun

beveiligingsniveaus en inrichten van landelijke authenticatieoplossingen.

Aanpak

Kennisbundeling (inter)nationale authenticatieoplossingen. Beheer en update raamwerk.

CreŽren van bewustwording door bijeenkomsten, website etc. Uitbreiden en migratie e-OK

stakeholder groep naar overlegorgaan voor nationale authenticatieoplossingen. Nationale

agendering.

Wie

Arie van Bellen, Rachel Peeters

9 / 36

Programma van Activiteiten 2005

3.3 EU-project Quatro

Aanleiding

Op dit moment bestaat een variŽteit aan kwaliteitslabels in Europa. Gebruikers kunnen op de

logo’s van kwaliteitslabels klikken om de geldigheid van het label te verifiŽren. Deze labels zijn

echter niet zichtbaar voor zoekmachines en andere software agents, waardoor hun

gebruiksgebied is beperkt. Een gebruiker moet namelijk al op de website zijn om te weten te

komen of het is voorzien van een keurmerk. Ook zijn kwaliteitslabels vaak op slechts ťťn

pagina op de website getoond en niet altijd op de plaats waar het vertrouwen van de gebruiker

door het tonen van een kwaliteitslabel wordt ondersteund. Een methode om kwaliteitslabels

automatisch te kunnen scannen en te tonen op de plaats waar de gebruiker zich op de website

bevindt, kan de toegevoegde waarde van kwaliteitslabels verhogen.

Doelstelling

QUATRO voorziet in een gemeenschappelijk platform voor kwaliteitslabels die voldoen aan

eenduidige en overkoepelende kwaliteitsnormen, zonder de kwaliteitscriteria en

onafhankelijkheid van individuele kwaliteitslabels aan te tasten. Het platform voorziet in:

∑ Gemakkelijke en flexibele manieren voor contentproviders om kwaliteitslabels toe te

voegen aan hun website die zowel zichtbaar zijn voor het menselijk oog als voor machines;

∑ Automatische verificatie van kwaliteitslabels tegen de database van de labelorganisatie;

∑ Real-time verificatie van kwaliteitslabels.

Aanpak

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van 9 partners onder leiding van het Britse

PIRA. De eerste stap is het definiŽren van een conceptueel kader voor het toetsen van

kwaliteitslabels. Daarna wordt een technisch systeem ontwikkeld waarmee websites met

inbegrip van de daaraan gekoppelde databases die een kwaliteitslabel hebben automatisch

worden getoetst. Dit systeem wordt getest. Ook wordt een interface gebouwd tussen de op een

website aanwezige metadata en de eindgebruiker, dit ondersteund door een real-time analyse.

Daarnaast wordt een interface gemaakt met zoekmachines met de mogelijkheid om

gemodificeerde resultaten en iconen van kwaliteitslabels te tonen. De resultaten van het

project worden verspreid onder de stakeholders in Europa, met name content providers,

eindgebruikers en de internetsector.

ECP.NL fungeert als trekker voor ontwikkelen van het conceptueel kader voor het toetsen van

kwaliteitslabels. Verder zal ECP.NL de resultaten van het project onder de aandacht brengen

bij de Nederlandse stakeholders, met name contentproviders, eindgebruikers en de

internetsector.

Wie

Marjolijn Bonthuis, Rachel Peeters

3.4 Elektronisch betalen

Aanleiding

De markt voor elektronisch betalen is gefragmenteerd. Diverse banken bieden eigen

betaalmethoden aan of ontwikkelen deze. Door het Ministerie van Economische zaken is het

initiatief genomen om alle stakeholders uit de markt (o.a. banken, retail, media/uitgeverijen,

consumentenvertegenwoordigers, transport) bijeen te roepen ’om in het project Betalen via

10 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Nieuwe Media (BNM) scenario’s te onderzoeken die een brede introductie van betalen via

nieuwe media kunnen versnellen. ECP.NL nam deel in dit project. Na afronding van het

project BNM zijn nog diverse vervolgstappen nodig om daadwerkelijk tot een versnelling te

komen. Een van de belangrijkste gesignaleerde struikelblokken is het vertrouwen van

consumenten en winkeliers in elektronisch betalen.

Doelstelling

Doelstelling is het versnellen van een brede introductie van betalen via nieuwe media door het

vergroten van het vertrouwen van consumenten en winkeliers in Nederland in veilige en

gebruiksvriendelijke betaalmethodes.

Aanpak

Het analyseren van succes- en faalfactoren van internationale initiatieven, waarbij in het

bijzonder aandacht zal worden besteed aan de vertrouwensaspecten van consumenten en

winkeliers inzake online betaalmethoden. Voorlichten van de doelgroep door middel van

(bijdragen aan) publicaties, seminars, websites etc.

Wie: Arie van Bellen

4. Uitleg wet- en regelgeving

“het praktisch uitleggen van de diverse (nieuwe) regelgeving die elektronische communicatie

raakt”

Vele regels (wetten, Codes, afspraken etc.) zijn de laatste jaren ontwikkeld om de

elektronische snelweg in goede banen te leiden. Op het gebied van telecommunicatie, privacy,

elektronische handel en commerciŽle e-mail hebben gedurende de laatste jaren bijvoorbeeld

belangrijke regels het levenslicht gezien. Deze regels kwamen niet in de laatste plaats vanuit

Brussel tot stand. ECP.NL ziet het als haar taak deze regels naar de praktijk te vertalen.

Centraal staat daarbij de vraag wat de uitwerking is van deze regels is op partijen die met de

regels moeten werken. De activiteiten worden voor een deel begeleid door een actieve

expertgroep onder voorzitterschap van prof. R.E. van Esch van Rabobank Nederland die in

Leiden de door ECP.NL gevestigde leerstoel “Juridische aspecten van elektronisch

berichtenverkeer” bekleedt.

4.1 Contactpunt Richtlijn Elektronische Handel

Aanleiding

De Richtlijn Elektronische Handel stelt het inrichten van een contactpunt verplicht. Middels dit

contactpunt worden vragen beantwoord over de richtlijn en hetgeen hiermee samenhangt. Dit

met inbegrip van de mogelijkheden van het langs elektronische weg beslechten van een

geschil (Online Dispute Resolution). Het contactpunt is ondergebracht bij ECP.NL. Dit

projectvoorstel heeft betrekking op de continuÔteit van het contactpunt.

Doelstelling

Doelstelling is het continueren van het in 2002 ingerichte contactpunt, waarmee uitvoering

wordt gegeven aan de implementatie van de Richtlijn Elektronische Handel.

Aanpak

11 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Voortzetting aanpak 2004: vragen beantwoorden over de richtlijn en hetgeen hiermee

samenhangt.

Wie

Marjolijn Durinck

4.2 Juridische aspecten Radio Frequency IDentification

Aanleiding

RFID (Radio Frequency Identification) is een technologie die zich recentelijk in een steeds

grotere populariteit mag verheugen. Nu de technische en economische barriŤres die aan de

implementatie van RFID in de weg staan in rap tempo worden geslecht, is de verwachting dat

RFID in de komende jaren in tal van sectoren zoals retail, transport en onderwijs toegepast zal

gaan worden. ECP.NL heeft in 2004 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

een inventarisatie gemaakt van de juridische aspecten van RFID-systemen.

Doelstelling

Doel is het opstellen en communiceren van een gedragscode voor het verantwoord gebruik

van RFID systemen. De in 2004 behaalde resultaten, gebundeld in een rapport, dienen als

uitgangspunt voor de discussie tussen markt (aanbieders en gebruikers), overheid,

wetenschap en burger welke tot deze gedragscode moet leiden. Om dit zelfreguleringsinitiatief

meer kracht bij te zetten zullen de gedragsregels voor ondernemers worden aangevuld met

concrete handreikingen over het verantwoord implementeren van RFID binnen een organisatie.

Aanpak

∑ Secretariaat werkgroepen

∑ Opstellen richtlijnen maatschappelijk verantwoord RFID-gebruik

∑ Voorlichten RFID toepassers middels publicatie

Wie

Arie van Bellen, Marjolijn Durinck, Bart Schermer

4.3 Monitoren e-mail code

Inleiding en achtergrond

De marktpartijen werkzaam in de directmarketing-sector hebben zich bereid getoond bovenop

bestaande wetgeving met zelfreguleringsmaatregelen te komen. ECP.NL heeft als neutrale

voorzitter leiding en sturing aan dit project gegeven, wat geresulteerd heeft in het opleveren

van de E-mail Code in juni 2004.

Doelstelling

Het monitoren van de Code Verspreiding Reclame via E-mail in de praktijk, het contact houden

met de indieners, de Reclame Code Commissie en de Consumentenbond.

Het bundelen van kennis, initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van spam door middel

van een seminar.

Aanpak

Het monitoren en aanpassen van de Code Verspreiding Reclame via E-mail naar aanleiding

van de praktijkervaring. Dit houdt in dat er contact moet plaatsvinden met de betrokken partijen

en dat er een aantal keren per jaar een bijeenkomst zal plaatsvinden waarbij getoetst wordt

hoe de Code in de praktijk werkt en of er aanpassingen nodig zijn.

12 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Een bijeenkomst organiseren rondom de stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied

van beleid, techniek en zelfregulering, met oog voor internationale ontwikkelingen.

Wie

Arie van Bellen, Marjolijn Durinck

5. Standaarden

“het signaleren en bijdragen aan de totstandkoming van standaarden op toepassingsniveau”

Interoperabiliteit is een van de meest cruciale vraagstukken van de informatie-economie.

Systemen, organisaties en mensen willen toegang tot elkaars informatie om gezamenlijk

waardeketens te kunnen vormen waarbinnen snel en efficiŽnt wordt samengewerkt. Dat vergt

afstemming van de structuur en definitie van de gegevens die men naar elkaar stuurt. Juist

voor Nederland betreft het een belangrijke materie waarbij belangrijke sectoren zoals de

havens en de retail-ketens veel belangen hebben. ECP.NL voert de hieronder besschreven

werkzaamheden op dit gebied uit.

5.1 Internationale vertegenwoordiging in UN-CEFACT

Aanleiding

Dit project betreft voortzetting van de vertegenwoordigende rol van ECP.NL in UN-CEFACT

waar namens de overheid inbreng wordt geleverd m.b.t. standaarden voor elektronisch

berichtenverkeer. Actueel thema is ebXML. Er is sprake van veel belang voor het NLbedrijfsleven,

die echter geen middelen hebben zelf de coŲrdinerende rol in het proces op zich

te nemen. De taak omvat tevens vooroverleg met belanghebbende marktpartijen en de

overheid, terugkoppeling en voorlichting. Naast de NL-delegatieleiding in UN-CEFACT zorgt

ECP.NL vier keer per jaar voor afstemming over handelsfacilitatie en e-business.

Doelstelling

Doelstelling is het inbrengen van het Nederlandse belang inzake standaarden binnen

internationale kaders, alsmede het monitoren en terugkoppelen van internationale

ontwikkelingen naar nationale kaders.

Aanpak

Namens de Nederlandse overheid inbreng voorbereiden en leveren in UN-CEFACT.

Wie

Arie van Bellen, Rachel Peeters

5.2 Taskforce IPv6

Aanleiding

IPv6 (Internet Protocol versie 6) is ontwikkeld om IPv4 te vervangen. IPv4 bestaat ongeveer 20

jaar, maar begint nu problemen te vertonen. Er is een toenemend tekort aan IPv4 adressen die

nieuwe computers nodig hebben om op internet aan te kunnen sluiten. Bij IPv6 wordt gewerkt

aan een IP- nummer met 16 getallen (nu wordt er nog met 4 getallen gewerkt). Daardoor

komen er meer adressen beschikbaar. De consequentie van dit systeem is dat alle bestaande

IP’s veranderd moeten worden. Naast meer IP-adressen brengt IPv6 ook verbeteringen aan op

13 / 36

Programma van Activiteiten 2005

gebieden als routing en netwerk autoconfiguratie. IPv6 zal langzaamaan IPv4 vervangen. De

Europese Commissie heeft de IPv6 Task Force opgericht, die is samengesteld uit

vertegenwoordigers van de telecomsector, internet service providers en netwerkbedrijven. De

Task Force moet zorgen voor een rimpelloze invoering van een het nieuwe Internet Protocol

versie 6. Het is van belang dat IPv6 versneld en gecoordineerd wordt ingevoerd. De Europese

Commissie moedigt de lidstaten aan om elk een nationale Task Force op te richten. Zij ziet in

IPv6 een middel om de Lissabon-doelstellingen dichterbij te brengen. Nederland is een van de

weinige landen in Europa die nog geen IPv6 Task Force heeft.

Doelstelling

Het doel is om een Nederlandse Task Force IPv6 op te zetten waarbij bewustwording creŽren

m.b.t. IPv6 centraal staat. Deze Task Force IPv6 dient marktgedreven te zijn. De rol van de

overheid hierin is coachend. Bedrijven moeten zich af gaan vragen wat IPv6 voor hen kan

betekenen. ECP.NL zal hierbij zorg dragen voor de organiseren van een viertal vergaderingen

van de Nederlandse Task Force IPv6.

Aanpak

Samenstellen Taskforce IPv6, organiseren vergaderingen en organiseren bijeenkomst.

Wie:

Rachel Peeters

5.3 XBRL

Aanleiding

Er bestaat behoefte aan informatie over de toepassingsmogelijkheden van XBRL en onderlinge

uitwisseling van kennis en ervaring. Daarom is eind september 2002 besloten XBRL Nederland

op te richten. XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt

door de deelnemende organisaties (bedrijfsleven, overheid, intermediaire organisaties,

onderzoek- en onderwijs wereld). Op het programma staan o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en

het uitwisselen van kennis en ervaring d.m.v. vijf werkgroepen. Op 4 november 2002 vond de

oprichtingsvergadering voor de leden plaats bij ECP.NL in Leidschendam. ECP.NL

ondersteunt de organisatie en activiteiten van XBRL Nederland en voert het secretariaat.

Doelstelling

Doelstelling is het creŽren van bewustwording bij overheid en marktpartijen over en het

stimuleren van het gebruik van XBRL, alsmede het beÔnvloeden van de (verdere) ontwikkeling

van XBRL in internationaal verband, in het bijzonder in XBRL International. Daarnaast dient de

internationale XBRL standaard te worden vertaald naar de specifieke Nederlandse

gebruikersomgeving.

Aanpak

ECP.NL voert het secretariaat van XBRL Nederland. O.a. website, XBRL Nederland

nieuwsbrief, XBRL Nederland bijeenkomsten organiseren, deelnemen aan XBRL Nederland

werkgroepen (marketing, bestuur, corporates).

Wie

Freek Dessing, Rachel Peeters

14 / 36

Programma van Activiteiten 2005

5.4 Platform elektronische inhuur uitzendkrachten (PleinU)

Aanleiding

Op 20 april 2004 is op initiatief van ECP.NL het Platform elektronische inhuur uitzendkrachten

(afgekort: PleinU) opgericht. De leden van het platform zijn grote inleners en

uitzendorganisaties, een beperkt aantal experts (die al eerder een belangrijke bijdrage

geleverd hebben) en ECP.NL dat het secretariaat voert.

PleinU kan omschreven worden als een 'plaats van samenkomst' van inleners en uitzenders

van tijdelijk personeel met als doel het stimuleren van de invoering van elektronisch

berichtenverkeer tussen partijen op basis van internationale open XML standaarden.

Doelstelling

Het platform is opgericht met als doelstelling in 2 jaar tijd (eind 2006) bij 10 uitzendorganisaties

(of 85-90% van de uitzendmarkt) en 25 inleners op HR-XML en ebXML gebaseerde

bedrijfsprocessen te implementeren. Ook wil PleinU softwareleveranciers en -dienstverleners

bij het platform betrekken, zodat zij HR-XML / SIDES en ebXML gaan verwerken in hun

software.

Aanpak

ECP.NL voert het secretariaat voor een periode van 2 jaar. Daarnaast zet ECP.NL zich binnen

Nederland in voor de communicatie van het platform en het onderwerp ‘gestandaardiseerde

elektronische inleen uitzendkrachten’.

Wie:

Arie van Bellen, Freek Dessing

5.5 ebXML

Aanleiding

EbXML (Electronic Business eXtensible Markup Language), gesponsord door UN/CEFACT en

OASIS, is een modulaire serie specificaties waardoor bedrijven in staat zijn om zaken te doen

via internet. Door de komst van ebXML hebben bedrijven nu een standaard manier tot hun

beschikking gekregen om zakelijke berichten uit te wisselen, handelsrelaties op te bouwen,

gegevens in algemene termen te communiceren en om business processen vast te stellen en

registreren.

Doelstelling

Doelstelling is het creŽren van bewustwording bij overheid en marktpartijen over en het

stimuleren van het gebruik van ebXML, alsmede het beÔnvloeden van de (verdere) ontwikkeling

van ebXML in internationaal verband.

Aanpak

Expertgroep NeBES, bijeenkomsten m.b.t. ebXML, informeren en partijen bijeen brengen.

Wie:

Freek Dessing, Rachel Peeters

15 / 36

Programma van Activiteiten 2005

6. Veiligheid en betrouwbaarheid

“het bijdragen aan vermindering van de kwetsbaarheid en verbeteren van de veiligheid van de

informatiemaatschappij en economie”

6.1 KWINT 2005

Aanleiding

In de kabinetsnota KWINT1 van juli 2001 wordt een beleidsaanpak geschetst waarbij de

overheid samen met de markt een bijdrage wil leveren aan de veiligheid en betrouwbaarheid

van internetten. De aanpak bestaat uit een aantal actielijnen die de risico’s zoveel mogelijk

beperken: voorlichting, research & development, beveiligingsbeleid en –maatregelen binnen

een organisatie, exclusiviteit van informatie, transparantie door kwaliteitsgegevens, alarmering

en incident response, integriteit van informatie en cybercrime. De nota voorziet in een publiekprivate

uitwerking van de actielijnen. De overheid heeft besloten de uitvoering van de nota te

beleggen bij ECP.NL. Vanuit deze achtergrond is in januari 2002 het programma KWINT2

gestart.

Doelstelling

Doelstelling is het aandragen van concrete oplossingen voor bedrijven, burgers, consumenten

en overheid, om zichzelf beter te kunnen beschermen tegen de risico’s die aan internetgebruik

kleven. Subdoelstelling is het voorzien in een nationaal overleg waar aan Internetveiligheid

gerelateerde onderwerpen in hun samenhang kunnen worden behandeld.

Aanpak

In 2005 worden de volgende activiteiten ontplooid: beheer van bestaande KWINT-producten,

communiceren van KWINT-producten richting eindgebruikers, themadiscussies met

stakeholders en internationale koppeling.

Wie

Team ECP.NL

6.2 KWINT aanvullend: Internationale koppeling ENISA

Aanleiding

Begin dit jaar heeft de Europese Ministerraad ingestemd met de oprichting van een Europees

agentschap voor netwerk en informatiebeveiliging (ENISA). Daartoe is op 10 maart 2004 een

EU Verordening van kracht geworden. Het doel van ENISA is vooral om als informatie- en

kenniscentrum bij te dragen aan samenwerking en de verdere ontwikkeling van de beveiliging

van elektronische communicatienetwerken en informatiesystemen. ENISA kan daartoe

(on)gevraagd adviezen uitbrengen aan de Europese Commissie en de Lidstaten.

De werkzaamheden van ENISA zullen effect hebben op de Lidstaten. Daarom is het van belang

dat ENISA ook op de hoogte is van de ontwikkelingen in de Lidstaten. Dit gebeurt door

deelname als Lidstaat in de Management Board van ENISA en de liaison aan de kant van de

Lidstaat. De Nederlandse inbreng dient echter mede gevoed te worden door de Nederlandse

stakeholders, met name partijen uit de private sector. Omdat het programma KWINT vele

deelnemers heeft uit de private sector, kan dit platform worden benut om hier mede invulling

1 Ministeries van V&W en EZ, Kwetsbaarheid op Internet. Samen werken aan meer veiligheid en

betrouwbaarheid, juli 2001.

2 Zie ook <www.kwint.org>.

16 / 36

Programma van Activiteiten 2005

aan te geven. Omgekeerd kunnen de resultaten van ENISA worden doorgekoppeld aan deze

partijen.

Doelstelling

Doelstelling is om in aanvulling op de reeds benoemde activiteiten rondom de internationale

koppeling in het ‘Projectplan KWINT 2004/2005’ te komen tot een internationale koppeling

tussen ENISA en stakeholders in Nederland en de KWINT deelnemers uit de private sector in

het bijzonder.

Aanpak

Er zullen twee bijeenkomsten worden georganiseerd. Hiervoor zullen de private partijen die

deelnemen in het programma KWINT worden uitgenodigd. De uitkomsten zullen in de vorm van

een verslag worden aangeboden aan de opdrachtgever. Op verzoek kan dit verslag in de

Engelse taal worden opgesteld.

Wie:

Team ECP.NL

6.3 Veilig internet voor kinderen

Aanleiding

Begin 2004 is de projectgroep Veilig Internet voor Kinderen van start gegaan.

De resultaten in 2004 zijn:

∑ het opstellen van Richtlijnen voor chatrooms;

∑ een inventarisatie van reeds bestaande voorlichtingsinitiatieven.

∑ bilaterale gesprekken met Planet internet, TMF en nationale kinderkrant ten aanzien

van concrete voorlichting

Dit projectvoorstel ziet op de invulling van de projectgroep Veilig Internet voor Kinderen in

2005.

Doelstelling

De doelstelling van dit project is het bijdragen aan een veiliger internet voor kinderen. Dit door

het bundelen van de bestaande initiatieven, het samenwerken aan voorlichting en het opstellen

van zelfreguleringsmechanismen. De primaire doelgroep is hierbij het kind.

Aanpak

Het projectplan bevat de volgende deelonderwerpen en activiteiten:

1. Taskforcefunctie

∑ Contact leggen en onderhouden initiatieven in andere landen.

∑ Inventarisatie adviezen die door de verschillende partijen reeds gehanteerd worden

(ook internationaal).

∑ Afstemmen van bovenstaande adviezen

∑ Het voeren van gesprekken met in ieder geval Surf op Safe en OC&W.

∑ Vergaderingen

2. Richtlijnen chatrooms

∑ Beheer en handhaving van de Richtlijnen formeel vastleggen.

∑ Beheer en inrichting website

∑ Afspraken beheer en inrichting vastleggen

∑ Uitbreiding naar andere chatrooms en MSN bewerkstelligen.

∑ Vergaderingen

17 / 36

Programma van Activiteiten 2005

3. Voorlichting

∑ Afspraken met partijen die actief zijn op dit gebied en zelf ook overzichten van

initiatieven hebben gemaakt

∑ Bureauonderzoek voor het verkrijgen van overzicht, actueel houden van informatie en

aanbrengen van structuur

∑ Mede op basis van gesprekken met partijen als Surf op Safe opstellen van een voorstel

voor toegankelijk stellen en beheren van de inventarisatie

∑ Acties definiŽren voor te benaderen media

∑ Contact zoeken met deze gedefinieerde media en helpen met eerste opzet

∑ Cpstellen van een communicatie- en persaanpak Richtlijnen

∑ Eventueel organiseren van een persconferentie (incl manifest te ondertekenen door

betrokken partijen)

∑ Genereren free-publicity

∑ Vergaderingen

Wie

Marjolijn Bonthuis, Marjolijn Durinck, Joyce Roel

7. Internationaal

“het doorkoppelen van de internationale ontwikkelingen naar Nederlandse visies en

projecten”

Geen der onderwerpen die ECP.NL oppakt zijn geheel nationaal te noemen. Met name de

Europese dimensie groeit in belang. ECP.NL houdt voeling met de EU, andere landen en

internationale organisaties. Het internationale netwerk is goed ontwikkeld en wordt permanent

ingezet indien een project door inbreng van internationale relaties versterkt kan worden. Een

aantal projecten is concreet benoemd in dit cluster. Een aantal andere clusters zijn nadrukkelijk

ook internationaal actief, zoals het cluster Standaarden.

7.1 eEurope

Aanleiding

eEurope is onderdeel van de "strategie van Lissabon", die erop gericht is van Europa uiterlijk in

2010 de meest concurrerende en dynamische, op kennis gebaseerde economie ter wereld te

maken met meer werkgelegenheid en sociale cohesie. Concrete acties om deze doelstelling te

bereiken zijn vastgelegd in het eEurope Actieplan 2005. Nu wordt er echter al nagedacht over

eEurope voor de periode 2006-2010.

eEurope is belangrijker dan ooit en zal belangrijke gevolgen hebben voor de

informatiemaatschappij. De Nederlandse inbreng met betrekking tot het eEurope actieplan

wordt gecoŲrdineerd door het Ministerie van Economische Zaken (DGTP). Het Ministerie van

Economische Zaken heeft echter wel de input vanuit de markt nodig om invulling te kunnen

geven aan eEurope 2005 en verder.

Doelstelling

Dit project betrekt partijen uit de Nederlandse markt (bedrijven, intermediaire organisaties,

kennisinstellingen e.d.) bij de inhoud en uitkomsten van het eEurope programma 2005 en

2006-2010. Doel daarvan is wensen en ideeŽn van de marktpartijen te gebruiken bij

Nederlandse (overheids)inbreng in de agenda van het programma en Nederlandse partijen van

informatie over het eEurope programma te voorzien. Hierdoor wordt, ook na 2004, de markt

goed bij beleid betrokken.

18 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Aanpak

3 Bijeenkomsten, website, doorkoppeling naar marktpartijen, Europese ontwikkelingen volgen.

Wie

Arie van Bellen, Rachel Peeters

8. Trends & ontwikkelingen

“het signaleren en (doen) bespreken van trends en ontwikkelingen op basis van het rijke

netwerk van ECP.NL”

ECP.NL heeft permanent een open oog voor ontwikkelingen aan de rand van de praktijk: wat

zijn nieuwe belangrijke technologieŽn? Wat gaat er wel en wat niet goed in de adoptie van

technologieŽn en wat zou daaraan moeten gebeuren? Het cluster Trends en Ontwikkelingen

agendeert thema’s met name op aangeven van deelnemers, maar ook naar eigen inzicht op

basis van haar zogenaamde ‘voelspriet’-functie. Methodieken voor activiteiten zijn onder

andere discussiemiddagen zoals deelnemersbijeenkomsten, publicaties e.d.

Voor 2005 is ECP.NL van plan structureel te werken aan een deel van de agendazetting voor

Nederland rond de toepassing van ICT. De directeur van ECP.NL geeft hier grotendeels

invulling aan door participatie in relevante netwerken en publicaties zoals gastcolumns.

Daarnaast zal waarschijnlijk worden gekeken naar de interoperabiliteit van alle

breedbandinitiatieven in Nederland.

Een aantal ontwikkelingen die eerder als trend door ECP.NL zijn onderzocht zijn inmiddels

onderdeel van het reguliere werkpakket geworden zoals RFID. Tijdens het jaar 2005 kunnen

actuele ontwikkelingen aanleiding geven voor een activiteit. Het meest concrete onderwerp in

dit cluster dat reeds nu (december 2004) bekend is ambient intelligence.

8.1 Ambient intelligence

Aanleiding

Dalende kosten en miniaturisering maken het steeds beter mogelijk om computerkracht (en

daarmee tot op zekere hoogte intelligentie) in te bouwen in allerlei hedendaagse voorwerpen

variŽrend van kledingstukken tot koelkasten. Via (draadloze) netwerktechnologie kunnen deze

apparaten ook onderling communiceren. Dit gecombineerd met het feit dat computersystemen

steeds slimmer worden maakt het in toenemende mate mogelijk om onze leefomgeving

‘intelligent’ te maken. Deze ontwikkeling wordt over het algemeen aangeduid met de term

Ambient Intelligence of Ubiquitous Computing.

Ambient Intelligence is een visie op de toekomst van de informatiemaatschappij waarin

technologie naar de achtergrond van ons leven verdwijnt en opgaat in onze (fysieke)

omgeving. Hiermee kan onze leefomgeving intelligent reageren en anticiperen op onze wensen

en behoeften. Gebruiksvriendelijkheid, menselijke communicatie en efficiŽntie staan in deze

toekomstvisie centraal.

Doelstelling

In 2005 zal gekeken worden wat de mogelijkheden van ambient intelligence zijn voor de

Nederlandse maatschappij en economie. Op basis hiervan kan geoordeeld worden of het

nastreven van de ambient intelligence visie een waardevol beleidsdoel is.

19 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Indien dit het geval blijkt te zijn kan verder onderzocht worden wat de sleuteltechnologieŽn zijn

voor de realisatie van de ambient intelligence visie en op welke manier deze technologieŽn

bijdragen aan de realisering van de ambient intelligence visie.

Ook zou een inventarisatie gemaakt kunnen worden van de mogelijke technische, sociale en

juridische knelpunten die een struikelblok vormen voor de realisatie van de ambient intelligence

visie.

Aanpak

Als concrete activiteiten in 2005 kunnen worden genoemd:

∑ Onderzoek visie en mogelijkheden Ambient Intelligence in/voor Nederland

∑ Inventarisatie en beschrijving van enabling technologies

∑ Inventarisatie mogelijke knelpunten voor mogelijke Ambient Intelligence

Wie

Bart Schermer

9. ECP.NL integraal: communicatie, organisatie

9.1 Corporate Communicatie

Communicatie is een centraal onderdeel van het bestaan van ECP.NL. Kennis wordt gedeeld

en er wordt gecommuniceerd met zeer uiteenlopende doelgroepen zowel binnen als buiten het

directe deelnemersbestand; bedrijven (aanbieders en gebruikers), overheden, intermediaire

organisaties, kennisinstellingen, pers en andere publieksgroepen. In haar communicatie streeft

ECP.NL ernaar rond gezamenlijke belangen deze uiteenlopende doelgroepen, met elk hun

eigen kenmerken en verwachtingen, te bereiken.

Communiceren is een taak van alle medewerkers. Om als organisatie eenduidig met externe

partijen te communiceren om zo structureel aan het imago van ECP.NL te bouwen, moet

communicatie echter wel georganiseerd en gestructureerd worden. Dit is de taak van de

afdeling Communicatie. Deze heeft logischerwijze de taak om de communicatie te faciliteren, te

organiseren, te structureren en te controleren. Ook vervult zij een belangrijke (in- en externe)

adviesfunctie voor de communicatie vanuit projecten van ECP.NL met de publieksgroepen.

Kortom: de afdeling bewaakt de identiteit en het imago van ECP.NL en is in die zin sturend aan

de andere competentiegroepen.

De communicatiemiddelen die ECP.NL tot haar beschikking heeft zijn het Nationaal

jaarcongres en de events, publicaties, de ECP.NL website en communicatie via de pers. Voor

2005 staat onder andere het volgende op de planning:

Evenementen

- 8e Nationaal eNederland Congres november 2005

- 22 evenementen door het jaar heen:

- 4 deelnemersbijeenkomsten

- 4 kwint thema discussies

- thema seminars o.a.:

o e-OK (met DigiD en A-select)

o eEurope seminars (3 a 4)

o XBRL voorlichtingsbijeenkomsten (3 a 4)

20 / 36

Programma van Activiteiten 2005

o Ipv6

o Plein U, elektronische inhuur uitzendkrachten

o Seminar i.s.m. Nijenrode

o Seminar i.s.m. PWC over Europa, reactie Rethinking the European ICTagenda

o Persbijeenkomst richtlijnen chatrooms veilig internetten voor kinderen

o Seminar RFID

o Seminar commerciele communicatie en spam

Websites, nieuwsbrief

- 2 wekelijks een NL nieuwsbrief

- 1 keer per maand een ENG nieuwsbrief

- www.ecp.nl (overige websites als xxxxx, xxxxx, xxxxx

Publicaties

- Nieuwe corporate map met RvA leden

- Diverse publicaties o.a:

- RFID, 2 uitgaven

- Auteursrecht

- Best Practice E-commerce

- E-ok, raamwerk

- XBRL

- Juridische aspecten van autonome systemen

- Digitale bestrijding winkeldiefstal i.s.m. CBL

Pers

- Genereren van free-publicity rondom de projecten en domeinen waar ECP.NL zich in

2005 intensief mee bezig houdt.

Nieuw in 2005

- Ontwikkelen van een custom made nieuwsbrief/website systeem. Hiermee zal het

mogelijk worden om (nieuwsbrief) leden digitaal, actuele informatie op thema aan te

bieden. Deze thema’s kunnen zij zelf aangeven. Ook zal worden gekeken naar een

goede balans tussen enerzijds thema gericht nieuws aanbieden en anderzijds de

leden toch betrokken te houden bij het totale ‘eNederland’concept dat ECP.NL

vertegenwoordigt.

- Ontwikkelen van een online service waarbij hoofdcontactpersonen van deelnemers

van ECP.NL inzage kunnen krijgen in de bij ECP.NL bekende en actieve collega’s.

Dit biedt een duidelijk beeld en sterkere binding bij de hoofdcontactpersonen en de

mogelijkheid tot snellere feedback ten behoeve van een actueel relatiebestand.

9.2 Overige activiteiten

Doelstelling is het continue inspelen op behoeften van deelnemers die toegevoegde waarde

kunnen hebben voor (een groot deel van) alle deelnemers. Onderdeel daarvan is permanente

representatie in strategisch belangrijke netwerken binnen de (Europese) overheid, diverse

brancheorganisaties (bijvoorbeeld VNO-NCW en Syntens), de Consumentenbond, Kamers van

Koophandel en onderzoek en onderwijsnetwerken. Voor dit doel onderhoudt ECP.NL

bilaterale contacten. Daarnaast worden regelmatig bijeenkomsten en seminars bezocht en

worden presentaties gegeven om de missie van ECP.NL uit te dragen. De directeur van

21 / 36

Programma van Activiteiten 2005

ECP.NL heeft onder andere zitting in de Stuurgroep eEurope van de Europese Commissie.

Deze activiteiten worden in 2005 gecontinueerd.

Het Bestuur van ECP.NL zal vier keer bijeenkomen in 2005. De heer van Kempen zal per 1

januari aftreden na vier jaar het voorzitterschap van ECP.NL te hebben vervuld. Begin 2005 zal

zijn opvolger bekend worden gemaakt. Tevens zal een koppeling worden ingevuld tussen de

besturen van ECP.NL en de Stichting RFID Nederland.

De Raad van Advies vergadert in principe tweemaal in 2005. De Raad heeft geen bestuurlijke

verantwoordelijkheid en wordt uitsluitend ingezet als klankbord voor ECP.NL.

22 / 36

Programma van Activiteiten 2005

10. Expertgroepen als kennisbron

Binnen ECP.NL zijn momenteel diverse Expert- en Werkgroepen actief:

De zogenaamde Expertgroepen die actief zijn in 2005 betreffen de:

∑ Expertgroep Juridische Aspecten

∑ Expertgroep Security & Control

∑ Expertgroep Standaarden

∑ Expertgroep Europa.

De activiteiten van de bovengenoemde groepen variŽren van het geven van (ad-hoc) advies

inzake concrete projecten en evenementen tot onderlinge kennisdeling tussen de leden. Het

programma van activiteiten vraagt om structurele en gerichte voeding van de geÔdentificeerde

thema's vanuit zogenaamde "denktanks". Deze "denktanks" fungeren als kennisbronnen en

dienen gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over (toekomstige) activiteiten binnen

een bepaald thema. Ook kunnen deze mogelijk advies uitbrengen op vragen van derden. Een

exacte taakstelling van de diverse denktanks is in de vorm van "terms of reference" uitgewerkt.

Naast de Expertgroepen zijn een aantal werkgroepen actief die verbonden zijn aan een

programma of project. In bijlage 2 zijn alle groepen van ECP.NL opgenomen.

23 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Bijlage 1: Raad van Advies, Bestuur, staf en deelnemers ECP.NL

Raad van Advies ECP.NL

ZKH De Prins van Oranje

M.A. v.d. Bel Microsoft Nederland BV (hoofddirecteur)

L.C. Brinkman NICTIZ (ICT in de Zorg, voorzitter)

C.H.A. Collee ABN AMRO Bank NV (lid Raad van Bestuur)

F.K. De Moor Macintosh Retail Groep (bestuursvoorzitter)

A.F. Fehmers IBM Nederland NV (hoofddirecteur)

Mevr. D.M. van Gorp Universiteit Nyenrode (directeur Institute for Competition)

K.J. Noordzij PGGM (voorzitter hoofddirectie)

A.J. Scheepbouwer Koninklijke KPN NV

(bestuursvoorzitter)

J.H. Schraven Vereniging VNO-NCW (voorzitter) Staf ECP.NL

F. Sijbesma DSM (lid Raad van Bestuur mr. A.J.M. van Bellen

G.H.N.L. van Woerkom ANWB (hoofdirecteur) mr. M. Bonthuis-Krijger

A.J.M. van Bellen ECP.NL (directeur) drs. J. Martina-Roel

mr. M. Durinck

Bestuur ECP.NL mr. B. Schermer

Mr. Drs. G.B.J. Hartsink (voorzitter a.i.) ABN AMRO Bank R. Peeters

I.J. Vos EAN Nederland F.D. Dessing

Dr. G.A.A.M. Broesterhuizen Min. van Economische Zaken I. Aarts

Dr. P.W.J. de Graaf Ver. VNO-NCW R. Warmerdam

Drs. Ing. P.D. Verstege RE RA Kon. NIVRA / Deloitte. A. van Arkel-Mijnders

Ir. A.A.J. Reuver MPA IBM Nederland L.A. Ong

Ir. F.L.J. van der Plas Macintosh Retail Group / RND mr. M. Viersma

Drs. A. Adriaansen EDIFORUM

J.B. Brink Koninklijke KPN / RFID NL

Bedrijven >500 Bedrijven <500 Intermediaire organisaties Overheden/Publieke sector

ABN AMRO Bank AKD Prinsen van Wijmen Branche Initiatieven Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen

Adecco Nederland Allen & Overy Nederland DDMA (samenwerkingsverband CWI, SVB en UWV)

Akzo Nobel Anachron BV De Consumentenbond CBS

Berenschot Ariba Technologies Netherlands EAN Nederland De Nederlandsche Bank

BT Nederland NV Be Value ECABO Kadaster

Buhrmann NV Certipost BV FlorEcom Min. van BZK

Capgemini CETIMA Consultancy Gemnet BV Min. van Defensie

Cisco Systems Cordemeyer en Slager Advocaten Interpay Nederland BV Min. van Economische Zaken

De Lotto DigiNotar Kon. NIVRA Min. van FinanciŽn

Deloitte. Duthler Associates NEVI Min. van Justitie

DSM EIM Nederlands Uitgeversverbond Stichting RINIS

ENECO Energie Exploy Nederlandse Vereniging van Banken Syntens

Ernst & Young Eyefi Nederland ICT

Essent FOX-IT Forensic IT Experts NICTIZ

Havenbedrijf Rotterdam NV Friesland International NLIP Kennisinstellingen

IBM Nederland Global eXchange Services NOREA

ING Nederland Het Expertise Centrum Raad Nederlandse Detailhandel Amsterdam Nyenrode Law School

Interpolis Holland Van Gijzen Advocaten Stichting Netwerk

Gerechtsdeurwaarders

Erasmus Universiteit Rotterdam

KPMG Houthoff Buruma Stichting Safe Internet Foundation Haagse Hogeschool

Koninklijk KPN INFA BV Thuiswinkel.org Hogeschool van Amsterdam

Koninklijke TPG Post BV IN-PACT Politie Adviescentrum Toerisme Recreatie Nederland Hogeschool van Utrecht

LogicaCMG InterCommIT VECAI InHolland - ASAR

Manpower Nederland BV Izecom Ver. Kamers van Koophandel Kennisnet

Microsoft Kahuna Verbond van Verzekeraars Media Plaza

Philips Kennedy Van der Laan Advocaten Ver. FME-CWM Praktijkonderzoek Veehouders

PinkRoccade Kon. NotariŽle Beroepsorganisatie Ver. VNO-NCW SOSV Opleidingen

PricewaterhouseCoopers Accountants

NV

Legal House Zorgverzekeraars Nederland Stichting Ict op School

Rabobank Nederland Lovells Stichting RAND Europe

Randstad Holding NV Mazars Paardekooper & Hoffman Stichting SURF

SDU Identification BV Nauta Dutilh Telematica Instituut

Shell ProcureStaff, Ltd. TNO

Unilever SAP Nederland BV TU Delft

Van Eyle & Ruygers / Geveke SCM Microsoftsystems TU Eindhoven

Vedior SOLV Universiteit Leiden

TIE Nederland Universiteit Nyenrode

Transfair Universiteit van Tilburg

Tryllian Solutions BV

Van Doorne

24 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Van Rossem c.s.

Verdonck, Klooster & Associates

Verum

webMethods

Weber Shandwick

ZXFactory

Bijlage 2: Expert- en Projectgroepen ECP.NL

Basisprincipes CommerciŽle Communicatie

Bellen, A.J.M van ECP.NL

Bentinck van Schoonheten, C. Reader's Digest NV

Beuker, I. O2 Online Ltd, Netherlands Branche

Blonk, S. van der RapidSugar BV

Braakhuis, B.A.M. Nuon Holding

Dries, H. OPTA

Drysdale, M. Claritas Nederland B.V.

Durinck, M. ECP.NL

Rebergen, R. E-Village b.v.

Regout, A. Min. van Economische Zaken

Sciarone-Gorgels, G.N.M. Koninklijke TPG Post BV

Steenhoven, D. van der DDMA

Centraal College van Deskundigen

Batenburg, Th.H.G.M. DigiNotar BV

Blokzijl, A.J. SDU Identification BV

Boersma, J.R. ECP.NL

Boevink, A.J.W. Atos Origin BV

Bos, A. de DigiNotar BV

Dekker, H. PinkRoccade Infrastructure Services BV

Dijken, P. van Van Dijken Raadgeving BV

Eygendaal, R. Vereniging Beveiligingsmanagers Ned. (VBN)

Geld, F.J. van der KEMA Quality B.V.

Goudriaan, R.E. ING Groep

Hafkamp, W.H.M. Rabobank Nederland

Houtsma, R. ICTU

Hulst, G.M.M. KPN Telecom BV

Jak, M. DigiNotar BV

Katus, S.H. eJure

Kessel, P.L.A.M. van Ernst & Young EDP Audit

Koorn, R.F. KPMG IRM

Kruijd, J. PricewaterhouseCoopers Accountants NV

Lohmeijer, B.M.J.M. KPMG IRM

Moll, P. KPN Telecom BV

Mulder, M. Kennisnet

Oberendorff, L. Min. van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Oud, E.J. Deloitte.

Overbeek, P.L. KPMG IRM

Pronk, A.P. Pronk Organisatie Advies

Sauer, J. Sauer Quality Consulting bv

Schroeder, P.H.H.G. Raad voor Accreditatie

Snel, B. Siemens Nederland N.V.

Stumpel, J.W.M.H. Min. van Economische Zaken

Tol, J. van Zorgverzekeraars Nederland

Toppen, R. Ernst & Young EDP Audit

Verschuren, R. Ernst & Young EDP Audit

Vonderen, F. van PricewaterhouseCoopers Accountants NV

Weemhoff, R.G. IBM Security &Privacy Services

Wiessing, K. Wiessing Advies BV

Wijnmaalen, H.M. Ernst & Young EDP Audit

Zomer, J.A. ABN AMRO Bank NV

Contactpunt Richtlijn Elektronische Handel

Blaisse, M.J. NautaDutilh

Frequin, M.J. Nederlands Uitgeversverbond

Ginkel, J.C. van ProcureStaff, Ltd.

Groep, G. van de Unilever Bestfoods Nederland

25 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Janssen, D.A.H. ProcureStaff, Ltd.

Jongen, W.A.M. Ned. Thuiswinkel Organisatie

Luursema, K. Eyefi

Magis, M.C.D. Kadaster

Muller, M. Eyefi

Neessen, J.T.A. TNO Multimedia & Telecomm.

Oosterloo-de Jong, H. PinkRoccade Infrastructure Services BV

Putt, P.G. van der Lovells

Schmolzer, R. Transfair BV

Timmermans, E.C.W. Nederlands Uitgeversverbond

Veerman, J. Lovells

Vries, T. de KPMG IRM

De Digitale Economie Klankbordgroep (komt nog 1

keer per jaar bij elkaar)

Andriessen, J.H. TU Delft / Koepel ICT-Delft

Antvelink - Rijk, M.L.A.H. Gartner Nederland

Atzema, O.A.L.C. Universiteit Utrecht

Baptist Braye, B.J.M. Locatus

Blankendaal, H. ECABO

Blommestein, F.B.E. van Berenschot B.V.

Boerema, R. Nederland Distributieland

Bouwman, W.A.G.A. TU Delft / Koepel ICT-Delft

Burger, W.S. Burger Management & Consultancy BV

Davids, E. DMSA

Davids, J. Casema

Dunnewijk, T. Int. Institute of Infonomics

Enting, R. Hoofdbedr.schap Detailhandel

Goetgeluk, R. TU Delft / Koepel ICT-Delft

Graaf, P.W.J. de Vereniging VNO-NCW

Graaf, X.J. de VU Amsterdam

Groot, R.J. de Twynstra The Bridge

Haaij, H. DMSA

Hartsink, G.B.J. ABN AMRO Bank NV

Hawkins, R.W. TNO Multimedia & Telecomm.

Hofman, W.J. Deloitte.

Holland, C. Dialogic Innovatie &Interactie

Janssen, J.W.H. Hoofdbedr.schap Detailhandel

Jongen, W.A.M. Ned. Thuiswinkel Organisatie

Kaars Sijpesteijn, E.P. KS Management Services

Keller, W.J. M&I Argitek

Ketelaars, T. Heliview Marketing Service

Klaassen, B. Blauw Research bv

Lardenoye, H.M. Syntens Rotterdam

Liebrand, W.B.G. Stichting SURF

Muizer, A.P. EIM

Nass, N. E-Commerce Platform Bouw

Neessen, J.T.A. TNO Multimedia & Telecomm.

Nietzman, F. Siemens Nederland N.V.

Osten-Offers, M.T. Hoofdbedr.schap Detailhandel

Overbeek, P.L. KPMG IRM

Perfors, P. Consumentenbond

Reuver, A.A.J. IBM Nederland NV

Rooij, M. de Nederland - ICT

Ruitenbeek, A. Distrifood

Samson, M. Nederlandse Vereniging van Banken

Sibbel, F. Blauw Research bv

Timmerman, A. Media Plaza

Treurniet, S.J. DSM NV

Trier, M.P.J. van EAN Nederland

Unen, M.J.W. van Stichting PCR - RIL

Verhoest, P. TNO Multimedia & Telecomm.

Wagenaar, R.W. TU Delft / Koepel ICT-Delft

Witte, P.H.G.M. Vereniging FME - CWM

e-OK Raamwerkwerkgroep

Arkel, J. van Smart Card Charter

26 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Assem, R. van den Verdonck, Klooster & Associates

Bellen, A.J.M van ECP.NL

Berends, J.

Beyne, M. Datakey

Boersma, J.R. ECP.NL

Borger, W.A. LogicaCMG Nederland BV

Bos, A. de DigiNotar BV

Boven, J.W. van PinkRoccade Infrastructure Services BV

Breejen, E.K. den KPMG IRM

Dam, H.J. van Collis BV

Dool, F. van den Nictiz

Feiken, B. ING Retail Change & Services Innovation

Fekkes, E.R. Rabobank Nederland

Gerrard, M. ICTU

Golyardi, S. NEN

Hoorn, G. van der Nictiz

Houtsma, R. ICTU

Jak, M. DigiNotar BV

Jongen, W.A.M. Ned. Thuiswinkel Organisatie

Joziasse, P. Koninklijke TPG Post BV

Karman, C. Izecom BV

Kinkhorst, O.M. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Korse, J. DigiNotar BV

Kroneman, R. ASCURE

Kuipers, J. Stichting SURF

Leeuwen, A.C. van Vereniging van KvK's in Nederland

Loomans, E. NEN

Masseur, T. OHRA BV

Nederkoorn, P.B. Gemnet B.V.

Olde Olthof, C. PinkRoccade Infrastructure Services BV

Overbeek, S. Verdonck, Klooster & Associates

Paassen, F.E. van Deloitte.

Paauw, R. TPG Post BV/BU Zakelijke Markt

Plas, F.L.J. van der Macintosh Retail Group N.V.

Raaijmakers, F. Law ID's

Stor, A.H. Stichting RINIS

Struiksma, D. Stichting Netwerk Gerechtsdeurw.

Stumpel, J.W.M.H. Min. van Economische Zaken

Suur, G. Datakey

Veugen, P.J.M. TNO Telecom Delft

Vonderen, F. van ICTU

Voorde, J. ten Helco Authentication Services B.V.

Willems, L.N.M. Rabobank Nederland

Zanten, A. van KPMG IRM

e-ok Stakeholdergroep

Bellen, A.J.M van ECP.NL

Boven, G.J. van Nictiz

Groen, U. Sociale Verzekeringsbank

Haan, W.M. de Stichting SURF

Hartsink, G.B.J. ABN AMRO Bank NV

Houtsma, R. ICTU

Jongen, W.A.M. Ned. Thuiswinkel Organisatie

Kinkhorst, O.M. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Knoop, G.C. Vereniging van KvK's in Nederland

Kuipers, J. Stichting SURF

Oberendorff, L. Min. van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Pieper, R. Favoniusventures

Plas, F.L.J. van der Macintosh Retail Group N.V.

Stor, A.H. Stichting RINIS

Stumpel, J.W.M.H. Min. van Economische Zaken

Wolferen, R. van Interpay Nederland BV

Expertgroep Europe

Anthonio, P.A.V. Anthonio/Nederlof & Partners

27 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Arts, F. webMethods

Assem, R. van den Verdonck, Klooster & Associates

Bellen, A.J.M van ECP.NL

Boer, B. den Microsoft B.V.

Bolhuis, M. Koninklijke KPN NV

Bos, A. de DigiNotar BV

Chyla, A.H.M. Haagse Hogeschool

Dijk, A. van NGI, platform voor ICT professionals

Dokkum, R. van Min. van Economische Zaken

During, J.R.. Capgemini

Gelbord, B.S. TNO Telecom Delft

Haveman, H.B. Min. van Verkeer en Waterstaat

Heutink, S.W. Mark-it

Hoevers, M. eJure

Hofman, W.J. Deloitte.

Hooghiemstra, T. Nictiz

Hundepool, A. CBS

Iersel, J.P. van

Jansen, J. ProcureStaff, Ltd.

Janssen, D.A.H. ProcureStaff, Ltd.

Jas, D. Cisco Systems Nederland

Kloots, R. CSF

Kootstra, J.F. Min. van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Krevel, F.J.M. van Min. van Economische Zaken

Kwok, P. ABN AMRO eSCS

Lamb, R. Trendwatcher.com

Lande, R.W.I. van der Triarii BV

Lange, E.R. de Min. van Economische Zaken

Lelieveldt, S.L. Lelieveldt Consultancy

Maaren, H.C. van CETIMA Consultancy BV

Oosterhout, M.P.A. van Erasmus Universiteit Rotterdam

Peeters, R. ECP.NL

Potgieser, P.G.L. Interpay Nederland BV

Poulus, R. EAN Nederland

Roode, D. van Nederland - ICT

Rookmaker, T.K.C. Effect

Schasfoort, F.G. PricewaterhouseCoopers Accountants NV

Snel, B. Siemens Nederland N.V.

Steenhoven, D. van der DDMA

Stemerding, A. Deloitte.

Veugen, P.J.M. TNO Telecom Delft

Villa, N. Cisco Systems International BV

Wagenaar, R.W. TU Delft / Koepel ICT-Delft

Wees, L. van der Universiteit van Tilburg

Expertgroep Security & Control

Anthonio, P.A.V. Anthonio/Nederlof & Partners

Baveco, M. Hagemeyer N.V.

Bavius, C.J. Ernst & Young EDP Audit

Bellen, A.J.M van ECP.NL

Berends, J.

Boersma, J.R. ECP.NL

Bongers, M.A. Kas-Associatie N.V.

Borger, W.A. LogicaCMG Nederland BV

Bos, A. de DigiNotar BV

Bretoniere, R. de La Ned. Politie Instituut

Brink, C.C. van den Akzo Nobel N.V.

Brouwer, P. KPMG IRM

Dijken, P. van Van Dijken Raadgeving BV

Evers, F.C.M. Min. van Justitie

Gelbord, B.S. TNO Telecom Delft

Goudriaan, R.E. ING Groep

Grimaldi, D.H. Transfair BV

Hafkamp, W.H.M. Rabobank Nederland

Ijkel, H. KPMG

28 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Kampert, H.A. Kampert Organisatie Advies BV

Katus, S.H. eJure

Kocks, H.C. Erasmus Universiteit Rotterdam

Kornelisse, P. KPMG IRM

Lebouille, P.H.P. IBM Nederland NV

Mienes, M. KPMG

Mulder, M. Kennisnet

Niesen, J. Cisco Systems Nederland

Osch, P.J.M. van DSEMCO

Overbeek, P.L. KPMG IRM

Paassen, F.E. van Deloitte.

Poulus, R. EAN Nederland

Prins, R. Fox-IT

Pronk, A.P. Pronk Organisatie Advies

Rengers, J. Int. Accountantsdienst Belast.

Rij, L. van KPMG

Samson, M. Nederlandse Vereniging van Banken

Sauer, J. Sauer Quality Consulting bv

Scheeres, W.G. Ernst & Young EDP Audit

Sijbesma, J. Be Value

Sipman, W.H.M. Sipman Consultancy/Unicate

Spath, A.R. PricewaterhouseCoopers Accountants NV

Speckamp, J. KPMG

Timmermans, J.G.M. Min. van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Tol, J. van Zorgverzekeraars Nederland

Velde, C.B. van de Interpay Nederland BV

Veugen, P.J.M. TNO Telecom Delft

Weemhoff, R.G. IBM Security &Privacy Services

Wetering, M. van Kennisnet

Wijck, H.C. van der Interpay Nederland BV

Zomer, J.A. ABN AMRO Bank NV

Expertgroep Juridische Aspecten

Agtmaal, L. van ASML Netherlands BV

Alberdingk Thijm, Chr. A.. SOLV

Bellen, A.J.M van ECP.NL

Bentinck van Schoonheten, C. Reader's Digest NV

Blaisse, M.J. NautaDutilh

Blok, P.H. Houthoff Buruma

Bonthuis-Krijger, M. ECP.NL

Boom, D.J. ten Branche Initiatieven B.V.

Bos, J.J. ZXFactory BV

Bossers, J.B.A. Min. van Economische Zaken

Brandt Corstius, L. Clifford Chance

Breemen, H.J.J. van Vereniging VNO-NCW

Bruin, R. de ECP.NL

Cordemeyer, B.A.M. Cordemeyer en Slager Advocaten

Dijkshoorn, R. Cisco Systems Nederland

Dries, H. OPTA

Drion, C.E. Kennedy Van der Laan Advocaten

Durinck, M. ECP.NL

Duthler, A.W. Duthler Associates

Duyn, B. van Delta Lloyd Nuts Ohra N.V.

Erents, G.C.J. EAN Nederland

Esch, R.E. van Rabobank Nederland

Feiter, N.F.H. Verbond van Verzekeraars

Franken, H. Universiteit Leiden

Frequin, M.J. Nederlands Uitgeversverbond

Geest, E. van Duthler Associates

Graaf, P.W.J. de Vereniging VNO-NCW

Grimaldi, D.H. Transfair BV

Hagen, S. Allen & Overy Nederland

Heinemann, M.E. CMS Derks Star Busmann

Hekesen, A.M. van Philips International BV

Hof, S. van der Universiteit van Tilburg

Huizinga, T. Holland Van Gijzen Advocaten

29 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Huydecoper, S.M. Huydecoper IT en Recht Advies

Huyssoon, G. Consumentenbond

Jacobsen Jensen, K.M. Koninklijke KPN NV

Jong, H.A.J. de AKD Prinsen van Wijmen

Jongen, W.A.M. Ned. Thuiswinkel Organisatie

Kars, K.S. Koninklijke KPN NV

Katus, S.H. eJure

Kemna, A.M.Ch. Faasen & Partners Advocaten

Kesber, N. Branche Initiatieven B.V.

Keulen, M. Stichting Safe Internet Foundation

Koiter, C. Deloitte.

Koppejan, F. Duthler Associates

Lekkerkerker, G.J.C. Koninklijke Notariele Beroepsorg.

Lichtenberg, J. NautaDutilh

Louwers, E.J. AKD Prinsen van Wijmen

Oosterveen, W.J.G. Min. van Justitie

Ouwehand, J.F. Clifford Chance

Penders, L.W.H. Akzo Nobel N.V.

Phoelich, L.N. KPMG IRM

Regout, A. Min. van Economische Zaken

Rossem, J.E. van Van Rossem Advocaten

Schaaf, J.J. van der Universiteit Leiden

Schmidt, J.M. Van Rossem Advocaten

Schmidt, A.H.J. Universiteit Leiden

Schreuders, E. Universiteit van Tilburg

Seelt, M. Allen & Overy Nederland

Siemerink, L.A.R. Universiteit Leiden

Spelmink, A. ICTU

Stuurman, C. Van Doorne

Thole, E.P.M. Van Doorne

Timmerman, J.A. Legal House BV

Timmermans, E.C.W. Nederlands Uitgeversverbond

Tuinder, A.K.I. Rabobank Nederland

Veerman, J. Lovells

Velde, M.B.L. van der Consumentenbond

Wees, J.G.L. van der Legal Net Services

Wefers Bettink, H.W. Houthoff Buruma

Wesselink, M. Min. van Justitie

Westerbrink, B. Clifford Chance

Westhoven, P. Min. van Economische Zaken

Wieringhen Borski, R. van Clifford Chance

Ziel, G.J. van der Erasmus Universiteit Rotterdam

KWINT

Programma Advies Groep Communicatie

Anthonio, P.A.V. Anthonio/Nederlof & Partners

Baetens, T. HCC

Bruin, R. de ECP.NL

Dessing, F. ECP.NL

Jong, C. de Nederlandse Vereniging van Banken

Jongen, W.A.M. Ned. Thuiswinkel Organisatie

Keulen, M.P.W. EPN-Platform voor de informatiesamenleving

Landa, I. Min. van Economische Zaken

Martina-Roel, J. ECP.NL

Overdiep, P.W.A. OPR/Advies

Rietveld, J.C.J. Ned. Normalisatie-instituut

Rooden, R. van HCC

Rooij, M. de Nederland - ICT

Ruit, R. van de Syntens Rotterdam

Walraven, P. Raad Nederlandse Detailhandel

Wentink, J.J. The Smart Valley

KWINT

Programma Advies Groep Risico & Analyse

30 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Assem, R. van den Verdonck, Klooster & Associates

Bellen, A.J.M van ECP.NL

Bense, R.A.V. Capgemini

Berg, G.H.P. van den COMGE Ver. Van IT-Managers

Boer, B. den Microsoft B.V.

Bonthuis-Krijger, M. ECP.NL

Botterman, M. Stichting RAND Europe

Bruin, R. de ECP.NL

Dijken, P. van Van Dijken Raadgeving BV

Gelbord, B.S. TNO Telecom Delft

Hoen, P. 't ICT Forum

Jongen, W.A.M. Ned. Thuiswinkel Organisatie

Koudstaal, P. Syntens Rotterdam

Luiijf, H.A.M. TNO Fysisch en Elektronisch Lab.

Luit, R.M. van der Min. van Economische Zaken

Noordegraaf, L. Gemeente Den Haag

Overdiep, P.W.A. OPR/Advies

Plas, F.L.J. van der Macintosh Retail Group N.V.

Roos Lindgreen, E. KPMG IRM

Smulders, A. Capgemini

Steen, P.J.F. van Unilever R&D Vlaardingen

Velde, M.B.L. van der Consumentenbond

Velzen, H. van Media Plaza

Verbeek, R.M. Min. van Economische Zaken

Vree, W.G. TU Delft / Koepel ICT-Delft

Wagenaar, R.W. TU Delft / Koepel ICT-Delft

KWINT

Projectgroep Beveiligingsbeleid

Berends, J.

Bie, J. de NS Stations BV

Boersma, J.R. ECP.NL

Bosch, J.A.T. van den Koninklijke KPN NV

Bruin, R. de ECP.NL

Dam, H.J. van Collis BV

Dijk, A. van NGI, platform voor ICT professionals

Dijken, P. van Van Dijken Raadgeving BV

Duin, G.J. Spamvrij

Dulm, M. van Min. van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Fliert, P. van de Koninklijke Ahold N.V.

Geheniau, D. Kaspersky Labs BV

Gelbord, B.S. TNO Telecom Delft

Geld, F.J. van der KEMA Quality B.V.

Jak, M. DigiNotar BV

Kampert, H.A. Kampert Organisatie Advies BV

Karman, C. Izecom BV

Kerssens, R.G.S. BDO Accountants & Adv. CD-ITC

Kerstholt, N.A. Syntens

Klein Twennaar, A. Rabobank Nederland

Kloots, R. CSF

Koppes, J. Pinkroccade Confideon

Kortekaas, H. SurfPlan

Martina-Roel, J. ECP.NL

Moorsel, B. van Cosyco IT Solutions

Muller-Sloos, A.J. Management ŗ la Anke

Olthof, W.A.J. NOREA

Overdiep, P.W.A. OPR/Advies

Paassen, F.E. van Deloitte.

Prins, R. Fox-IT

Rietveld, J.C.J. Ned. Normalisatie-instituut

Roodbeen, L. PricewaterhouseCoopers Accountants NV

Schuurink, B.F. KPN Mobile NV

Snel, B. Siemens Nederland N.V.

Teurlings, J.M.A. HSB Cards & Card Systems BV

Vermeulen, R.M. InfoSecure bv

31 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Vonderen, F. van PricewaterhouseCoopers Accountants NV

Vries, R.J.F. de SENECA Advanced Communicatie BV

Waas, M. van Duthler Associates

Weemhoff, R.G. IBM Security &Privacy Services

Wel, M. van der Fox-IT

KWINT

Projectgroep ContinuÔteit

Akkerhuis, J. Stichting Internet DN

Beijnum, I. van MUADA

Blokhuis, H. Cisco Systems International BV

Botterman, M. Stichting RAND Europe

Bruin, R. de ECP.NL

Coolen, R. TNO Telecom Delft

Diephuis, W. Duthler Associates

Eijk, P.H.J. van Deloitte.

Eisner, A. A/B/M/Adviesbureau

Huizer, E. Ned. Omroepproduktie Bedr. nv

Ligtvoet, A. Stichting RAND Europe

Luiijf, H.A.M. TNO Fysisch en Elektronisch Lab.

Merkom, S. Min. van Economische Zaken

Mourik, A. van Nortel Networks BV

Nikkels, B. Pins

Okkerman, M.H.J. Min. van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit

Ommen, B. van Priority Telecom

Plaat, T. van der Min. van Defensie

Prinsen, M.E.J. Min. van Economische Zaken

Ridder, G. De Level3

Schermer, B.W. ECP.NL

Schuurman, J. SURFnet bv

Stam, P. van NLIP

Steen, P.J.F. van Unilever R&D Vlaardingen

Steenman, H. AMS-IX

Till, J.W.J. van Stratix Consulting Group BV

Wolff, E. KIVI

KWINT

Projectgroep Opleidingen

Berends, J.

Blokhuis, H. Cisco Systems International BV

Bonthuis-Krijger, M. ECP.NL

Glint, D. de Raad Nederlandse Detailhandel

Hoevers, M. eJure

Kampert, H.A. Kampert Organisatie Advies BV

Karsten, P. Interpay Nederland BV

Koppes, J. Pinkroccade Confideon

Luiijf, H.A.M. TNO Fysisch en Elektronisch Lab.

Meeuwisse, H.P.J.A.M. Sogeti Nederland BV

Osch, M. van ISP wijzer

Overdiep, P.W.A. OPR/Advies

Peters, B. Dirksen Opleidingen / Hogeschool Dirksen

Schansman, L. Atos KPMG Consulting NV

Till, J.W.J. van Stratix Consulting Group BV

Walraven, P. Raad Nederlandse Detailhandel

Winne, C.P.I. de Duthler Associates

KWINT

Projectgroep Transparantie

Anthonio, P.A.V. Anthonio/Nederlof & Partners

Berg, R. van der Min. van Economische Zaken

Bruin, R. de ECP.NL

Coolen, R. TNO Telecom Delft

32 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Diephuis, W. Duthler Associates

Dijk, A. van NGI, platform voor ICT professionals

Dijk, D. van Amsterdam Internet Exchange

Eijk, P.H.J. van Deloitte.

Eisner, A. A/B/M/Adviesbureau

Haccou, A.O. Koninklijke KPN NV

Jongen, W.A.M. Ned. Thuiswinkel Organisatie

Kurstjens, S. TNO-ITSEF BV

Lijster, J.H.M. de Priority Telecom

Luiijf, H.A.M. TNO Fysisch en Elektronisch Lab.

Masseur, T. OHRA BV

Poelmans, K.A. iPing Research BV

Remijnse, M.E. OPTA

Ronhaar, H. COAX NL

Schermer, B.W. ECP.NL

Stam, P. van NLIP

Till, J.W.J. van Stratix Consulting Group BV

Viersma, M. ECP.NL

Wiessing, K. Wiessing Advies BV

KWINT

Projectgroep Veilig internetten voor Kinderen

Arno van Oosterhout Ministerie van Justitie

Bamber Delver de Kinderconsument

Bart Barnas TMF/MTV

Ben ten Dam ICT op School

Cecile Andrea Lampe Profit for the World's Children

Chris van Hall Kennisnet

Edwin Bijmolt Surfkids

Edwin Valent TMF/MTV

Emile Hop EO

Freek Sinke Chatten.nl

Gijs van den heuvel NCRV

Henk Meeuwisse Sogeti

Jacqueline de Braal Ministerie van Economische Zaken

Jan van Dijk Ministerie van Onderwijs

Joyce Roel ECP.NL

Katinka Moonen NICAM

Kim Swagemakers Ilse

Liesbeth Groeneveld Meldpunt Kinderporno

Linda Venselaar Meldpunt Kinderporno

Marc Koot Ilse

Manon Carboni NCRV

Marieke van Osch ISP Wijzer

Marjolijn Bonthuis ECP.NL

Marjolijn Durinck ECP.NL

Maurijn Keulen SIF

Naomi van Stelten NCRV

Nezha Bouanani Ministerie van Onderwijs

Niki Smit Kaboem

Peter Driessen Chatten.nl

Raoul Teeuwen ICT op School

Rashid Niamat NLIP

Remco Pijpers Planet Mediagroup

Rob van Ingen ICT op School

Sabrina Buquoy Microsoft

Sacha de Ruiter Technika10

Sam Dekkers NCRV

Theo Noten ECPAT

Tine Braam Profit for the World's Children

Willem Boersma Surf op Safe

Wouter Diephuis NLIP

Miep Lenoir Surf op Safe

33 / 36

Programma van Activiteiten 2005

NeBES

Akker, G. van den Ned. Normalisatie-instituut

Andringa, V.A. Stichting Netwerk Gerechtsdeurw.

Attinger, D.M. Philips International BV

Bakker, J.P. Interpay Nederland BV

Bellen, A.J.M van ECP.NL

Blommestein, F.B.E. van Berenschot B.V.

Bolster, G.W. de CBS

Bommel, F.A. van VEKTIS BV

Bootsma, S. Belastingdienst Douane

Bos, T. de Koninklijke Notariele Beroepsorg.

Boulogne, G.F. ASP Forum Nederland

Boxman, G. TIE Nederland B.V.

Cobben, P. Koninklijke KPN NV

Dessing, F. ECP.NL

Diepens, G.A. World Customs Organization

Dijkstra, J.A. Ned. Normalisatie-instituut

Eijk, P. van der OASIS

Eijnden, F.J.J. van den ECP.NL

Esch, R.E. van Rabobank Nederland

Gerritsen, G.W. Branche Initiatieven B.V.

Haak, F. Agritect

Harbers, W. webMethods

Heide, S.F. van der InterCommIT bv

Heslinga, H.M. FIRM Solutions BV

Huizenga, M. Sociale Verzekeringsbank

Imhoff, J.J.K. Min. van Justitie

Janssen, M. TU Delft / Koepel ICT-Delft

Jong, S.J.S. de Philips International BV

Jong, N. de Belastingdienst Douane

Koolwaaij, J.W. van Telematica Instituut

Lamers, G.H.M.M. EAN Nederland

Lijster, A.A. de Global Solutions

Maaren, H.C. van CETIMA Consultancy BV

Mulder, M. Kennisnet

Nefkens, W. SinfoX BV

Oude Luttighuis, P.H.W.M. TNO Telecom Enschede

Pasmooij, J. Koninklijk NIVRA

Peeters, R. ECP.NL

Peute, V.R. Branche Initiatieven B.V.

Pho, J.C.C. Shell International BV

Potgieser, P.G.L. Interpay Nederland BV

Raman, D. TIE Nederland B.V.

Ridder, G.J. Koninklijke KPN NV

Samson, M. Nederlandse Vereniging van Banken

Scheeres, W.G. Ernst & Young EDP Audit

Schoonderbeek, H.J. Belastingdienst Douane

Schrier, A. TNO Telecom Enschede

Spaan, S.H.M. EAN Nederland

Spoormaker, S. Container-Terminal Advisory Group

Stap, R.E. TNO Telecom Enschede

Steen, M.W.A. Telematica Instituut

Stormink, H. Praktijkonderzoek Veehouderij

Stumpel, J.W.M.H. Min. van Economische Zaken

Tromp, H. Uitvoering Werknemersverzekeringen

Veen, J.M. van Vereniging Nederlandse Gemeenten

Ven, G. van de IN-PACT Politie Adviescentrum

Verhoosel, J.P.C. TNO Telecom Enschede

Verschuren, T. SURFnet bv

Vijlbrief, C. Kadaster

Vriend, P.N. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Vrijenhoek, J. Branche Initiatieven B.V.

Waagmeester, N.C. Port & Maritime Consultants BV

34 / 36

Programma van Activiteiten 2005

ODR Klankbordgroep

Ancion-Kors, P.E.C. Stichting Reclame Code

Bentinck van Schoonheten, C. Reader's Digest NV

Bonthuis-Krijger, M. ECP.NL

Borking, J.J.F.M. Coll.Bescherming Pers.gegevens

Brack, A.J.P. Universiteit Twente

Breemen, H.J.J. van Vereniging VNO-NCW

Esch, R.E. van Rabobank Nederland

Franken, H. Universiteit Leiden

Groot, D. de Min. van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Hoevers, M. eJure

Hombracht-Brinkman, F.D. von Nederlands Arbitrage Instituut

Huyssoon, G. Consumentenbond

Jongbloed, A.W. Universiteit Utrecht

Kemna, A.M.Ch. Faasen & Partners Advocaten

Koole, W. Consumentenbond

Last, C. Stichting Geschillencommissies

Prins, J.E.J. Universiteit van Tilburg

Put, M. van der Ned. Thuiswinkel Organisatie

Schellekens, M.H.M. Universiteit van Tilburg

Schonewille, M. Vereniging VNO-NCW

Smit, K. Consumentenbond

Stuurman, C. Van Doorne

Walters, P. Stichting Ned. Mediation Inst.

Overleg ContinuÔteit Vitale ICT

Bloemen, P.A. N.V. Nederlandse Gasunie

Boer, J.D. de TenneT BV

Boersma, J.R. ECP.NL

Bruin, R. de ECP.NL

Demiroz, O. Urenco Nederland B.V.

Graaf, P.W.J. de Vereniging VNO-NCW

Haccou, A.O. Koninklijke KPN NV

Halfweeg, J. KPN Telecom BV

Hooijdonk, H. van TenneT BV

Keizer, A. Urenco Nederland B.V.

Kocken, P.F. Havenbedrijf Rotterdam NV

Kout, T.A. Shell International BV

Oude Alink, J.C Min. van Economische Zaken

Platenkamp, T. KLM Royal Dutch Airlines

Potgieser, P.G.L. Interpay Nederland BV

Vries, L.J. de KPN Telecom BV

Kerngroep PleinU

Dessing ECP.NL

Brackel Unilever

Spangenberg ABU

Badeaux Adecco Nederland

Coops Adecco Nederland

Boersma Akzo Nobel

Blommestein Berenschot

Blom Buhrmann

Deuren Corus

Nabben Corus

Sar Dactylo

Spaan EAN Nederland

Waterval Essent

Frensch Manpower

Koekkoek Manpower

Wamelink NUON

35 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Bruyniks Randstad

Bultsma Randstad Holding

Vellekoop Randstad

Stroo Siemens

Wijngaarden Start

Folmer TNO Telecom

Oude Luttighuis TNO Telecom

Bremer TPG Post

Schaik United Services Nederland

Heemskerk Vedior

Bellen ECP.NL

Bonthuis ECP.NL

Peeters ECP.NL

XBRL Nederland

Aalderen, R. van FINAN Financial Analyis

Ardenne, R.A. van J2R BV

Bakhuizen, P. Arenthals Grant Thornton

Bark, R.A. PricewaterhouseCoopers Accountants NV

Beekhuizen, D. Atos KPMG Consulting NV

Beijleveld, R. Hyperion Solutions Nederland BV

Bellen, A.J.M van ECP.NL

Berg, P. van den College Belastingadviseurs

Bergman, A. Pro Management Automatisering BV

Biesheuvel, A.J. Duthler Associates

Bijl, J.G.C. SRA

Bloem, V. AccountView Business Software

Boer, J.C. KPMG

Boer, J. de EDP Audit Pool

Bolster, G.W. de CBS

Bonthuis-Krijger, M. ECP.NL

Bos, A. de DigiNotar BV

Bos, N.H.C. LogicaCMG Nederland BV

Bos, M.J.B. van den PinkRoccade Infrastructure Services BV

Bottemanne, G. NOvAA

Boven, J.W. van PinkRoccade Infrastructure Services BV

Dessing, F. ECP.NL

Dirks, L.G. EDP Audit Pool

Eeman, M. Anachron B.V.

Eijnden, F.J.J. van den ECP.NL

Gerestein, C.G. Deloitte.

Gerritsen, G.W. Branche Initiatieven B.V.

Geusebroek, L.L.H. Controllers Instituut

Gool, T. van Deloitte.

Groen, M. KPMG

Ham, R.P. van den LogicaCMG Nederland BV

Heslinga, H.M. FIRM Solutions BV

Hilvoorde, M.P.A. van PricewaterhouseCoopers Accountants NV

Hoekstra, D.J. Semansys Technologies

Huizinga, M. Belastingdienst / CPP

Jong, R. de Essent N.V.

Kaasschieter, P.T. Graydon Nederland BV

Kasteren, M. van CBS

Kinds, J.H.G. SRA

Landbrug, S.J.M. Koninklijk NIVRA

Lazarov, Z. DigiNotar BV

Lunter, H.M.T. CBS

Mastenbroek, A.P Haagse Hogeschool

McCarthy, R. Anachron B.V.

Meer, J.A.M. van der Microsoft B.V.

Mijnlieff, J.W. TIE Nederland B.V.

Noordzij, M. Software AG Nederland BV

Olmen, A.G. van Ernst & Young

Pasmooij, J. Koninklijk NIVRA

Peeters, R. ECP.NL

36 / 36

Programma van Activiteiten 2005

Reichardt, F.W. Centric IT Solutions

Rijsdijk, P.C. SSC Diaz

Rooijen, J.G. van MarketXS

Roos, M. CBS

Rothwell, P. KPMG

Schaap, K. Pro Management Automatisering BV

Scheper, R.B. AccountView Business Software

Schut, E. KPMG

Servais, O. Chato d'O

Smeets, E. Software AG Nederland BV

Snijders, P.F. Semansys Technologies

Sobels, F.H.J. Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Stamps, P. Software AG Nederland BV

Stokking, E.J. FINAN Financial Analyis

StŲpetie, D.H. Deloitte.

Stroom, A. Atos Origin BV

Swaager, W. Balance

Swagerman, D.M. Deloitte.

Toorn, A.A.M. van der Min. van FinanciŽn

Tsang, F.K.D. Exact Automatisering BV

Verkruijsse, J.P.J. Ernst & Young

Vink, S. NOvAA

Vonk, R. IBS Nederland BV

Vreeburg, T.B. Ernst & Young

Waa, F. van der Atos KPMG Consulting NV

Waard, J. de CaseWare Nederland

Wallage, P. KPMG

Weerdt, J.A.E. van der KPMG CT Information Technology

Westerbeek, P. Prismant

White, R. Cordys Information Systems B.V.

Wijngaarden, J. van IBS Nederland BV

Zonruiter, J. Belastingdienst Den Haag

Werkgroep Autonome systemen

Rik Geurts Universiteit Tilburg

Anja Oskamp Vrije Universiteit Amsterdam

Frances Brazier Vrije Universiteit Amsterdam

Jan van der Pouw Tryllian

Menno Jonkers Tryllian

Jaap van den Herik Universiteit Maastricht/ Universiteit Leiden

Franke van der Klaauw Universiteit Leiden

Hugo Wijnands van Doorne

Kees Stuurman van Doorne

Jan Smulders Acklin

Nicole Hagemans Ministerie van Justitie

Joop Verbeek IKAT

Marten Voulon Vrije Universiteit Amsterdam

Joop Verbeek IKAT

Suzanne Hannema Ministerie van Economische Zaken

Leonie Bijmans ECP.NL

Bart Schermer ECP.NL

Eric Luiijf TNO

Marjolijn Durinck ECP.NL

Marc Mulder SAS

Martin van Dijk SAS

Nico de Smidt IBM

Sergej Katus eJure

John Borking PRIME/PERFIDE DeelnemersOnderstaand vindt  u de lijst met partijen die deelnemen aan ECP.NL, het platform voor eNederland.
Overzicht van deelnemers Bedrijven en Instellingen ABN AMRO Bank NV, Adecco Nederland, AKD Prinsen van Wijmen,Akzo Nobel, Allen & Overy Nederland, Almende BV, Anachron BV, ANWB Media, Ariba Technologies Netherlands, Be Value, Berenschot,BT Nederland NV, Buhrmann NV, Capgemini, Certipost BV, CETIMA Consultancy BV, Cisco Systems Nederland, Computer Associates BV, Comsec Security Consulting BV, Cordemeyer en Slager Advocaten, Corus Staal BV, De Lotto, De Nederlandsche Bank, Deloitte, DigiNotar, DrŲge en Van Drimmelen, DSM NV, Duthler Associates, EIM, ENECO Energie, Ernst & Young, ESG De Electronische Signatuur BV, Essent NV, Eyefi Interactive, FlexService Solutions BV, FlorEcom, FOX-IT Forensic Experts BV, Getronics PinkRoccade, GXS BV, Het Expertise Centrum, Holland Van Gijzen Advocaten, Houthoff Buruma, IBM Nederland, IN-PACT Politie-adviescentrum, INFA BV, ING Nederland, InterCommIT BV Interpolis, Izecom BV, Kahuna Business Solutions BV, Kennedy Van der Laan Advocaten, Koninklijke Friesland Foods NV, Koninklijke KPN NV, Koninklijke TPG Post NV, KPMG Information Risk Management, LogicaCMG, Lovells, Manpower Nederland BV, Mazars, Microsoft, NautaDutilh, NRG Document Consulting, Philips Internationaal BV PricewaterhouseCoopers Accountants NV, ProcureStaff, Ltd., Rabobank Nederland, Randstad Holding NV, SAP Nederland BV, SDU Identification BV, Shell NED. Verkoopmij. SOLV, Stichting Internet Domeinregistratie, Stichting SURF, Telematica Instituut, Tie Nederland, TNO Multimedia Telecommunicatie, Transfair BV, Tryllian Solutions BV, Unilever Nederland BV, USG People NV, Van Doorne, Van Eyle & Ruygers BV, Van Rossem CS, VCON, Vedior Nederland BV, Verdonck, Klooster & Associates, Verum BV, Weber Shandwick, Yacht, ZX Factory, Intermediaire Instellingen, ABZ Nederland, College Bescherming Persoonsgegevens, DDMA, De Consumentenbond, Gemnet BV, GS1 Nederland, Havenbedrijf Rotterdam NV, ICT~Office, Interpay Nederland BV, Koninklijke NIVRA, Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie, Media Plaza MKB Nederland, Ned. ver. voor inkoopmanagement, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, Nederlands Uitgeversverbond, Nederlandse Thuiswinkel Organisatie Nederlandse Vereniging van Banken, NICTIZ, NOREA, Praktijkonderzoek Veehouderij, Raad Nederlandse Detailhandel, Stichting Ict op School, Stichting Infofilter, Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders, Stichting RAND Europe, Stichting RINIS, Syntens, VECAI, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Kamers van Koophandel Vereniging VNO-NCW, Zorgverzekeraars Nederland, Onderwijsinstellingen, Amsterdam Nyenrode Law School, Erasmus Universiteit Rotterdam, Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool van Utrecht, InHolland - ASAR, Kennisnet, Nyenrode Business Universiteit SOSV Opleidingen, Technische Universiteit Eindhoven, TU Delft / Koepel ICT - Delft, Universiteit Leiden, Universiteit van Tilburg, Overheid, Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI), Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster, Ministerie van BZK, Ministerie van Defensie Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van FinanciŽn, Ministerie van Justitie, Ministerie van LNV

De lijst Top 100 machtigste commissarissen
7 oktober 2005 in Elan door Jos van Hezewijk Elite Research

Top 100 COMMISSARISSEN 2005

2005

Lede, mr. C.J.A. (Kees) van (1942)

ex-voorzitter VNO/RvB Akzo Nobel

3827278

c AF-KLM

v Heineken

v Sara Lee/DE

c Philips

c Reed Elsevier

c Akzo Nobel

Buitenland: Air Liquide,Sara Lee,Air France

2

2

2

8

Jacobs, dr. Aad G. (1936)

ex-voorzitter RvB ING

3185614

v Shell Royal Dutch

c ING

v VNU

c Buhrmann

c SBM (IHC Caland)

3

3

4

52

Hessels, mr. Jan-Michiel (1942)

ex-voorzitter Hoofddirectie Vendex KBB

2830791

c Philips

c Fortis

c Heineken

v Euronext

c Schiphol

4

22

28

Minderhoud, Marinus (1946)
ex-lid RvB ING


2623838

c Rabobank

c Nuon

c Achmea
5

6

9

4

Loudon, jhr.mr. Aernout A. (1936)
ex-voorzitter RvB Akzo Nobel


2573203

v ABN AMRO

v Akzo Nobel

c Shell Royal Dutch

Buitenland: a.Allianz
6

30


Hommen, drs.mr. Jan H.M. (1943)
ex-vice-voorzitter RvB Philips


2527773

c ING

c Ahold

v TNT

v Reed Elsevier
7

4

7

61

Vuursteen, ir. Karel (1941)
ex-voorzitter RvB Heineken


2522895

c Akzo Nobel

c ING

c Heineken Holding

Buitenland: AB Electrolux/Henkel/CVC
8

8

18

Stevens, mr. Willem F.C. (1938)
Advocaat Baker & McKenzie


2518195

v NIB Capital

c Aegon

c Schiphol
9

10

16

Kok, Wim (1938)
ex-minister-president (PvdA)


2482897

c Shell Royal Dutch

c ING

c TNT

c KLM
10

11

Dahan, ir. Ren‚ (1941)
ex-vice-president ExxonMobil


2424269

c Aegon

v Ahold

c VNU

c TNT
12

15

19

Pennings, dr J.V.H. (Harrie) (1934)
ex-voorzitter RvB Ocť


2304431

v Essent

c Wolters Kluwer

c Ocť
13

42

Kist, mr. Ewald (1944)
ex-voorzitter RvB ING


2262338

c Philips

c DSM

c DNB

Buitenland: Moody's
14

16

27

Koopmans, prof.dr. Lense (1943)
hoogleraar RUG/ex-vz.RvB TBI


2221472

v Rabobank

c Nuon
15

23

62

Walravens, prof.dr. Arnold H.C.M. (1940)
zelfstandig adviseur/ex-hoogleraar TUD


2220457

c Rabobank

v Achmea

c CSM
16

24

23

Veenman, dr.ir. Aad W. (1947)
president-directeur NS/ex-Stork


2220000

v NS

c Rabobank
17

55

FrŲhlich, dr. Fritz W. (D) (1942)
ex-cfo Akzo Nobel


2204408

c Acordis

c ASML

c Equant
18

20

Brink, prof.dr. R.G.C. van den (Dolf) (1948)
ex-lid RvB ABN AMRO


2203051

c Akzo Nobel

v Waterschapsbank
19

95


Bergh, drs. Maarten A. van den (1942)
ex-vice-voorzitter Groepsdirectie Shell


2162422

c Shell Royal Dutch

c Akzo Nobel

Buitenland: c.British Telecom\v.Lloyds TSB\British Airways
20

21

25

HerkstrŲter RA, prof.drs. Cor A.J. (1937)
ex-voorzitter Groepsdirectie Shell


2123396

v ING

v DSM

Buitenland: a.Robert Bosch
21

25

24

24

Burgmans, Antony (1947)
ex-voorzitter RvB Unilever


2116648

v Unilever

c ABN AMRO

Buitenland: c.BP(UK)/a.Allianz
22

5

14

43

Storm RA, mr. Kees J. (1942)
ex-voorzitter RvB Aegon


2116279

c Aegon

v KLM

c Pon

Buitenland: Baxter/Interbrew
23

26


Elverding, mr. Peter A.F.W. (1948)
voorzitter RvB DSM


2114056

v DSM

c DNB

c VNU
25

34


Voser, Peter R. (Zwi) (1958)
cfo Royal Dutch Shell/ex-cfo ABB (Zwi)


2074555

l Royal Dutch Shell

c Aegon

Buitenland: c.UBS
26

14

6

Veer, drs.ir. Jeroen van der (1947)
ceo Royal Dutch Shell


2066191

v Royal Dutch Shell

c Unilever
27

64


Bergh, mr. Rob F. van den (1950)
voorzitter RvB VNU


2015939

v VNU

c ABN Amro

c Pon
28

61


Sharman of Redlynch OBE, lord Colin M. (UK) (1943)
ex-chairman KPMG International


2014849

c ABN AMRO

c Reed Elsevier

Buitenland: Aegis/4Securicor/BG
29

31


Brinkman, mr.drs. L.C. (Elco) (1948)
voorzitter AVBB/ex-minister OCW


2008519

c Du Pont de Nemours (Nederland)

c Philip Morris Holland
30

32

70

Halberstadt, prof.drs. Victor (1939)
hoogleraar RUL


2007350

c KPN

c TNT

Buitenland: DaimlerChrysler/PA/Chugai/Goldman Sachs
31

100


Schraven, mr. Jacques H. (1942)
ex-voorzitter VNO-NCW/-PD Shell Nl


2006514

c Nuon

v Corus NL

Buitenland: c.Corus
32

35


Heijden LLM, prof.mr.dr. Paul F. van der (1949)
rector magnificus UVA


1922374

c ING

c Nuon
33

36

Lugt, Godfried J.A. van der (1940)
ex-voorzitter RvB ING


1920710

c ING

v Siemens Nl

Eustace Dudley C. (UK) (1936)
ex-vice-voorzitter RvB BA (UK)/-Philips


1919667

v Aegon

c KPN

c Hagemeyer
35

58


Streppel, drs. J.B.M. (Joseph) (1949)
cfo RvB Aegon


1919326

l Aegon

c KPN

c Lanschot
36

43


Wijk, drs. Leo M. van (1946)
vice-president RvB Air France KLM


1915708

l AF-KLM

c Aegon

Buitenland: b.Air France KLM
37

27

44

Westdijk, mr. N.J. (Klaas) (1941)
ex-vz RvB Furness/-Pakhoed/-Connexxion


1912026

c Fortis

v Eneco
38

28

10

66

Meijer, Wim (1939)
ex-Staatssecr. CRM/-CvdK Drenthe (PvdA)


1907068

v Nuon

v NS
39

18

15

Risseeuw, drs. A.H.J. (Ton) (1936)
ex-president-directeur Getronics


1907051

v KPN

c Heineken
40

79

Stomberg, dr. Rolf W.H. (D) (1940)
ex-ceo BP Oil International


1906910

c Reed Elsevier

c TNT

Buitenland: BP (D)/Scania/Hoyer
41

17

22

Bouw, prof.drs. Pieter (1941)
ex-president-directeur KLM


1905917

c Ocť

c Nuon

v CSM

Buitenland: p.Swiss Air
42

Jager, Durk I. (USA) (1943)
ex-ceo Procter & Gamble


1905117

c KPN

v Wessanen

Buitenland: Eastman Kodak/Chiquita/Polycom
43

68


Baan, drs. Adri (1942)
ex-lid RvB Philips


1903739

c Wolters Kluwer

c Ocť

c Volker Wessels

c Hagemeyer
44

49

Abrahamsen, drs. Rob J.N. (1938)
ex-cfo KLM


1903413

c Pon

c TNT
45

41


Bijvoet, ir. Bernhard (1940)
ex-voorzitter RvB Campina


1819478

c Rabobank

c Essent
46

46

Ruys, mr. Anthony (1947)
ex-voorzitter RvB Heineken


1813954

c ABN Amro

c Sara Lee/DE

Buitenland: GTECH (USA)
47

44

Maas-de Brouwer, mevr.drs. Trude A. (1946)
president Hay Vison Society


1812732

c ABN AMRO

c Schiphol
48

78


Zwarts, Hans (1940)
voorzitter KvK A'dam/ex-vz RvB Randstad


1806918

c NS

c Nuon
49

45

79

Bodt, ir. Henk (1938)
ex-voorzitter RvB Ocť\-lid RvB Philips


1806457

c DSM

v ASML
50

33

20

Brentjens, drs. Joep L. (1940)
ex-voorzitter RvB VNU


1805495

c VNU

v Ocť
51

48

Hendrikx, mr. J.A.M. (1941)
ex-DG Min.BiZa/-CvdK Overijssel


1804554

c BNG

c Essent
53

52


Peelen, drs. Jan (1940)
ex-lid RvB Unilever


1802418

c Friesland Foods

c Buhrmann
54

53

Vorm MBA, Martijn van der (1958)
voorzitter RvB HAL


1802270

v HAL

c Univar
55
Overmars, mr. Paul F.M. (1945)
ex-voorzitter RvB Achmea

c Rabobank

c Achmea

Moerland, prof.dr. Piet W. (1949)
lid RvB Rabobank/ex-hoogleraar KUB

l Rabobank

c Essent

Eisma, prof.mr. Sjoerd E. (1949)
advocaat De Brauw Blackstone Westbroek

c Rabobank

c HAL

Levy, Shemaya (Fr) (1947)
ex-cfo Renault (Fr)


1717073

c TNT

c Aegon
59

62

81

Boer-Kruyt, drs G.J. de (Dien) (1944)
persoonlijk adviseur


1707241

c Reed Elsevier

c Sara Lee/DE
60

80

64

Woudenberg, mr. Cees van (1948)
lid RvB Air France KLM (HRM)


1706619

l AF-KLM

c DSM

Buitenland: b.AF-KLM
61

65


Goorbergh, Dr. Wim M. van den (1948)
oud-plv.voorzitter RvB Rabobank


1704461

c BNG

c NIB Capital
62

Oudeman, mr. Marjan J. (1958)
voorzitter directie Corus Nl


1703516

v Corus NL

c NS
63

66

45

Wiechers, ir. W. Kees (1940)
ex-voorzitter RvB Essent


1703049

c BNG

c Optas
64

67

Pieterse, drs. Rob (1942)
ex-voorzitter RvB Wolters Kluwer


1703015

c Essent

c CSM
65

70


Koffrie, drs. Frans H.J. (1952)
voorzitter RvB Buhrmann


1702379

v Buhrmann

c Wessanen
66

Gelder BA, ing. Rob van (1945)
voorzitter RvB Boskalis


1701607

c Hagemeyer

c SBM (IHC Caland)
67

72

Maas, drs.ing. Cees (1947)

cfo/plv.voorzitter RvB ING/ex-TG Min.F.

1618929

l ING

c NFMO

68

73


Werf, Johan G. van der (1952)

lid RvB Aegon

1615184

l Aegon

c Delta

69

75

Collee, mr. C.H.A. (Dolf) (1952)

lid RvB ABN AMRO

1611456

l ABN AMRO

c NFMO

70

76


Graaf, drs. Ton van de (1935)

ex-secretaris-generaal Ministerie AZ

1608297

c DNB

c Philip Morris Nl

Smits RA, mr.drs. Marcel H.M. (1961)

cfo RvB KPN/ex-lid Hoofddir. Vendex KBB

1606221

l KPN

c Delta Lloyd

72
Kool, drs. L.M. de (Theo) (1952)
cfo Sara Lee


1603782

c Sara Lee/DE

c Wessanen

Buitenland: cfo.Sara Lee
73

82

92

Vermeulen, ir. Pim O. (1947)
voorzitter RvB BNG


1603104

v BNG

c Volker Wessels
74

Izeboud RA, prof. drs. C. (Gilles) (1942)
hoogleraar VUA/ex-PricewaterhouseCoopers


1602723

c Delta

c Buhrmann
75

90

29

Berghe, mevr.prof.dr. Lotgart A.A. Van den (B) (1951)
Hoogleraar Rijksuniversiteit Gent


1602055

c SHV

c CSM

Buitenland: c.CAPCO\Electrabel
76

83


Vries, prof.dr. Bert de (1938)
ex-minister Sociale Zaken (CDA)


1601743

c Eneco

c Lanschot
77

84

Angenent RA, drs. Willy C.J. (1940)
ex-voorzitter RvB Laurus


1601618

v Vedior

v NFMO
78

87

26

Wijffels, drs. Herman H.F. (1942)
voorzitter SER / ex-vz.Hoofddir Rabobank


1504489

c Sara Lee/DE

c SHV
79
Lodder, Truze M. (1948)
directeur De Nederlandse Opera


1504103

c Lanschot

c NS
80
Wakkie, mr. Peter N. (1948)
lid RvB Ahold/ex-advokaat Brauw


1503856

l Ahold

c Wolters Kluwer
81

93


Laan, mr. Remmert J. (Fr) (1942)
vennoot Lazard FrŠres


1502420

c Vedior

c KLM

Buitenland: Interbrew
82

91


Rietbergen, mr. J.P.F.M. (Pieter) (1944)
directeur OPTAS

v Optas

c OWM CZ

Scheffers RA, Henk (1948)

lid directie SHV

1402563

l SHV

c Wolters Kluwer

Raad, drs. M.P.M. (Theo) (1945)

ex-lid RvB Metro (D)/-SHV/-Ahold

1401667

c CSM

c Hagemeyer

Ligthart, drs. Loek J.A.M. (1938)

ex-plv.voorzitter RvB DSM

1401413

c SBM (IHC Caland)

c Nutreco

Dik, prof.ir.Wim (1939)
ex-voorzitter RvB KPN/Staatssecr. D66


1005867

c Unilever

Buitenland: c.AVIA/c.Logica CMG

99 Duyne, drs. J. Fokko van (1942)
ex-joint ceo Corus / ex-vz.RvB Hoogovens

v DNB

Olijslager, drs. Andr‚ A. (1944)
ex-vz. Concerndir. Friesland Foods


610781

c ABN Amro
89

47

37

Hovers, dr. Jan C.M. (1943)
ex-voorzitter RvB Stork /-Ocť


604327

c DNB
90
Haank, drs. Derk J. (1953)
voorzitter Bestuur Springer (D)/ ex-Reed


604270

c Nuon

Buitenland: v.B.Springer
91
Blankert, drs. J.C. (Hans) (1940)
ex-vz. VNO/-FME


602456

c Siemens NL
92

Groenenboom, Peter J. (1935)
ex-vz. RvB Internatio

c NIB Capital

93

97

Slechte, ir. Jan J. (1937)
ex-president Dir Shell Nl


510870

c Fortis
94

98

72

Meysman, Frank L.V. (B) (1952)
ex-voorzitter RvB Sara Lee/DE


504587

c VNU

Buitenland: c.AstraZeneca
95
Bree, ir. Simon D. de (1937)
ex-voorzitter RvB DSM


502456

c Siemens NL
96

Ruding, Dr. H.O.C. (Onno) (1939)
ex-minister Fin./-vice pres. Citibank


502448

v BNG

Buitenland: c.Alcan
97

51

27

Land, Andrew H. (Can) (1939)
ex-voorzitter RvB Hagemeyer


501635

c HAL
98

63

30

Lier Lels, mevr.ir. Marike E. van (1959)
ex-coo RvB Schiphol


404508

c KPN
99

Merwe, drs. Erik A.J. van de (1950)
adviseur/ex-vz.RvB MeesPierson/Fortis


402516

c Achmea
100

69

29

9

Maljers, prof.drs. Floris A. (1933)
ex-voorzitter RvB Unilever


401477

c Air France KLM

Buitenland: b.RAND-Europe/c.Air France

 

 

 

Ministerie van Justitie

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland ( Tvcn)

Manpower Business Solutions

De openbare veiligheid, de juridische hulpverlening en de asielsector ter handen van Manpower Business Solutions overgegaan margin-left:0cm;line-height:18.0pt" align="left"> De Stichting Tvcn is per 1 januari 2006 in liquidatie gegaan.  De Minister van Justitie J.P. Donner namens deze de Directeur Toegang Rechtsbestel M.J.J. van den Honert (1) Bron: Staatscourant 6 januari 2006, nr. 5 / pag. 10 –http://www.justitie.nl/images/060106%20Publicatie%20staatscourant%20gesubsidieerde%20dienstverlening%20door%20Tolk-%20en%20Vertaalcentrum%20be%C3%ABindigd%20(06-01-06)_tcm34-2521.pdf

Tvcn - Dertig jaar ervaring

Tvcn is half jaren zeventig in het leven geroepen door de overheid. Aanvankelijk verzorgde Tvcn tolkdiensten en vertalingen in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. Later werd de samenwerking verbreed naar andere sectoren, zoals handhaving van de openbare veiligheid en juridische hulpverlening. In de jaren negentig kwam daar de asielsector bij. Tvcn heeft naast het hoofdkantoor in Den Bosch nog twee andere vestigingen in Eindhoven en Hengelo. De gehele organisatie bestaat uit duizend vaste en freelance medewerkers.

margin-left:0cm;line-height:18.0pt" align="left"> De subsidie aan het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (Tvcn) is beŽindigd per 31 december 2005. Per 1 januari 2006 is door middel van een Europese aanbesteding Manpower Business Solutions gecontracteerd voor de bemiddeling van tolk- en vertaaldiensten (de bemiddelingsfunctie van Tvcn). margin-left:0cm;line-height:18.0pt" align="left"> Op 31 december 2005 is de subsidiebeschikking aan Tvcn op grond waarvan bepaalde personen en instanties in aanmerking kwamen om gebruik te maken van de gesubsidieerde dienstverlening van het Tvcn komen te vervallen. margin-left:0cm;line-height:18.0pt" align="left"> De Stichting Tvcn is per 1 januari 2006 in liquidatie gegaan. De Stichting Tvcn heeft onder meer het recht van intellectueel eigendom van de handelsnaam Tvcn overgedragen aan Manpower Business Solutions.

Meer informatie

margin-left:0cm;line-height:18.0pt" align="left"> Voor meer informatie kunt u terecht op:
http://www.justitie.nl/themas/meer/tolkenenvertalers/index.asp margin-left:0cm;line-height:18.0pt" align="left"> http://www.tvcn.nl

http://www.fondswervingonline.nl/subsidies/Subsidies,%20Nieuws/7691

 

Subsidies hebben als doel een bepaalde ontwikkeling te stimuleren. Veelal betreft het hier het stimuleren van al dan niet nieuw beleid door een overheid, of het stimuleren van activiteiten welke van algemeen- of maatschappelijk belang zijn. Middels een ťťnmalige of periodieke financiŽle ondersteuning willen de subsidieverstrekkers middels subsidies dergelijke activiteiten stimuleren en ondersteunen. De definitie volgens de Wet Bestuursrecht is: de aanspraak op financiŽle middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan de betaling voor, aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Subsidies worden over het algemeen verstrekt door overheden of aan de overheid gelieerde organisaties. Naast de overheid stimuleren ook particuliere instellingen en fondsen sommige activiteiten. Ook deze bijdragen worden soms als subsidie aangeduid. Verschillende activiteiten zijn zonder subsidie van de overheid niet mogelijk of worden dan onbetaalbaar voor de afnemer(s) van deze activiteiten. Een voorbeeld hiervan zijn activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport, zorg en welzijn en onderwijs en onderzoek. Over het algemeen zijn veel non-profit activiteiten afhankelijk van subsidie.

 

(1) HONERT M.J.J. van 0654
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10690
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 80791
NU
Den Haag parket
NEVENFUNCTIES
Voorzitter stuurgroep invoering Wet Terwee
Lid samenwerkingsverband slachtofferhulp Hollands Midden
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

 

 

 

Subsidierelaties en besloten vennootschappen

 

Minister J.P. Donner

Justitie

Minister Hans Hoogervorst

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

BeŽindiging subsidierelatie Tvcn

december 2005 .  De subsidie aan het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (Tvcn) is beŽindigd per 31 december 2005. Per 1 januari 2006 is door middel van een Europese aanbesteding Manpower Business Solutions gecontracteerd voor de bemiddeling van tolk- en vertaaldiensten (de bemiddelingsfunctie van Tvcn). 
Op 31 december 2005 is de subsidiebeschikking aan Tvcn op grond waarvan bepaalde personen en instanties in aanmerking kwamen om gebruik te maken van de gesubsidieerde dienstverlening van het Tvcn komen te vervallen. 
De Stichting Tvcn is per 1 januari 2006 in liquidatie gegaan. De Stichting Tvcn heeft onder meer het recht van intellectueel eigendom van de handelsnaam Tvcn overgedragen aan Manpower Business Solutions.

http://www.justitie.nl/onderwerpen/recht_en_rechtsbijstand/tolken_en_vertalers/Nieuws/

 

Europese aanbesteding Manpower Business Solutions

 

Per 1 januari 2006 is door het Ministerie van Justitie en enkele andere Ministeries, waaronder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door Minister Hans Hoogervorst middel van een Europese aanbesteding Manpower Business Solutions gecontracteerd voor de bemiddeling functie van TVCN.

 

http://www.justitie.nl/images/060315%20Circulaire%20aan%20gemeentebesturen,%20wijziging%20t.a.v.%20de%20bijstand%20voor%20tolk-%20en%20vertaaldiensten%20(15-03-06)_tcm34-2522.pdf

 

 

http://www.ministerdonner.nl/images/Nieuwsbrief%20tolk-%20en%20vertaaldiensten%20nr.%208%20(november%202005)_tcm34-2410.pdf

 

 

Van Doorne Advocaten

Beatrijs Slot

Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans

Biografie

Is sinds 1992 als advocaat werkzaam. Was daarvoor organisatie-adviseur bij het Ministerie van Justitie op het gebied van politievraagstukken. Gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid van met name juridische beroepen, zowel op civiel- als tuchtrechtelijk gebied. Heeft daarnaast een algemene praktijk met het accent op contractenrecht. Is griffier van de Raad voor Discipline Amsterdam.

Praktijkgroep

Proces- en verzekeringsrecht

Team

Commercial Contracting

 

 

Marike van Lier Lels
==Biografie==
Ingenieur Marike van Lier Lels (Delft, 1959) is momenteel lid van de Raad van Commissarissen bij KPN, Connexxion en United Services Group/USG People. Rondde haar opleiding HTS Scheepsbouwkunde in Dordrecht cum laude af, waarna ze in 1986 afstudeerde in de Rederijkunde aan de Technische Universiteit Delft. Maakte tot en met 1999 carriŤre bij Deutsche Post Euro Express (lid van de Raad van Bestuur), bij Van Gend & Loos (algemeen directeur) en in verschillende functies bij de Koninklijke Nedlloyd Rotterdam. Was zakenvrouw van het jaar in 1998, en woonde o.a. in Hong Kong en Singapore.
 
Werd in 2004 door FemBusiness uitgeroepen tot 'machtigste Nederlandse zakenvrouw', toen ze nog in de directie van Schiphol zat. Tussen september 2000 en eind 2004 was ze c.o.o. en vice president van de Schiphol Group. Inmiddels is ze ex-bestuurslid van Schiphol. Naar verluidt waren er op Schiphol in haar tijd teveel problemen met zoekgeraakte bagage, maar haar ontslag stoelt veeleer op 'verschil van inzicht in de koers van Schiphol'.
 
In 2005 tuimelde van Lier Lels van nr. 1 naar nr. 13 op de FemdeWeek-lijst van machtigste zakenvrouwen. Heeft momenteel haar eigen adviesbureau Lels & Ko bv. Is warm pleitbezorgster voor meer menselijke maat in het zakendoen en sociale innovatie aan de top van het bedrijfsleven. Is bestuurslid bij Stichting de Baak, het management centrum VNO-NCW. Is voorts samen met onder andere premier Balkenende, minister Van der Hoeven, minister Brinkhorst, en Herman Wijffels lid van het Innovatieplatform, dat als missie heeft 'de innovatiekracht van Nederland te versterken, zodat ons land in 2010 weer een koploper is in de Europese kenniseconomie. Dat betekent dat Nederland een land moet worden waar volop ruimte is voor excellentie, ambitie en ondernemerschap van mensen en organisaties'.
 
Ze woont met haar partner Yvonne samen in Ouddorp.
 
Nevenfuncties: lid van het bestuur van de Design Academy Eindhoven, lid van het audit comitť van de Algemene Rekenkamer en bestuurslid van de Koning Willem I stichting.

Bas Vos Top 100 machtigste bestuurders: - positie niet bepaald
Bas Vos
Geboren
30-8-1939
Nevenfuncties

  Voorzitter Raad van Commissarissen Corio Ľ
  Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Reesink  Ľ
Medebestuurders

Nevenfuncties en CV's leden directeur-bestuurder en Raad van Toezicht

Directeur bestuurder

Dhr. mr. drs. H.P. Kuipers

Directeur bestuurder sinds 15 april 2002 (3 dagen per week)

Kort CV

Na studie orthopedagogiek werkzaam (sinds 1977) in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Vervolgens beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid en daarna in diverse functies bij de Algemene Rekenkamer, laatstelijk als MT-lid en stafdirecteur Beleid & Communicatie. Sinds april 2002 directeur van het Diabetes Fonds.

Huidige nevenfuncties

Directeur Nederlandse Diabetes Federatie (bezoldigd; 2 dagen per week)
Secretaris Stichting Chimaera, Steunfonds Nederlandse Diabetes Federatie
Penningmeester bestuur sectie gezondheidsfondsen VFI, alsmede penningmeester Steunfonds sectie gezondheidsfondsen VFI
Lid bestuur Stichting Loterijacties Volksgezondheid
(daarbinnen tevens lid Adviescommissie inzake het Fonds Bijzondere Uitkeringen)
Lid klankbordgroep LifeLines
Member External Scientific Advisory Group Inter Act Project (EU subsidiegelden)

Vroegere nevenfuncties

Secretaris/penningmeester Nederlandse Diabetes Dagen

Huidige samenstelling Raad van Toezicht

Mevr. S.M. Dekker

Voorzitter Raad van Toezicht Diabetes Fonds sinds 1 maart 2007 

Kort CV

2003-2006: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
1996-2003: Algemeen directeur werkgeversvereniging AWVN
1990-1996: Directeur Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
1984-1990: Directeur Materiele Zaken bij het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij
1983-1984: Plaatsvervangend directeur Organisatie en Efficiency bij het ministerie Landbouw en Visserij
1979-1983: Adjunct-directeur Personeelszaken bij het ministerie van Landbouw en Visserij
1975-1979: Organisatieadviseur en sociaal coŲrdinator bij het Landelijk Project Bedrijfsvoorlichting Gelderland.
1975-1976: Staffunctionaris bij de Arbeidsinspectie in Arnhem
1968-1975: Inspectrice bij de Arbeidsinspectie in Arnhem
1965-1968: Bedrijfsmaatschappelijk werker bij Erdal in Amersfoort

Huidige nevenfuncties

Voorzitter Strategische Adviesraad Bouw en Ondergrond, TNO
Voorzitter Raad van Toezicht AMFO (Antilliaanse MedeFinancierings Organisatie)
Voorzitter Stichting Talent naar de Top
Lid Raad van Commissarissen AkzoNobel Nederland
Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten
Lid Raad van Commissarissen DHV
Lid Raad van Commissarissen Kristal N.V.
Lid van de Raad van Toezicht Kennis voor Klimaat

Vroegere nevenfuncties

Voorzitter VVD-evaluatiecommissie verkiezingen 2006
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Heineken Nederland Beheer NV
Voorzitter van Opportunity in Bedrijf
Lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW
Lid van het bestuur van de Koning Willem I Stichting
Lid van de Raad van Toezicht van het Universitair Medisch Centrum Leiden
Lid van de raad van Commissarissen van de Rabobank Nederland
Lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Spoorwegen
Lid bestuur Nederlands Tuberculose Fonds

Dhr. drs. F.Th. Gubbi

Lid Raad van Toezicht sinds 1 september 2006, tevens voorzitter van de FinanciŽle Auditcommissie.
Penningmeester bestuur sinds 30 september 2003

Kort CV

Sinds 2003 vervroegd pensioen
1996-2002: Vice voorzitter Raad van Bestuur Organisatie TNO
1994-1996: Lid Raad van Bestuur Organisatie TNO
1977-1993: Financieel directeur Organisatie TNO
1972-1976: Hoofdambtenaar Ministeries van O&W en FinanciŽn
1966-1972: Wetenschappelijk (hoofd-)medewerker NEH Rotterdam vakgebied openbare financiŽn.

Huidige nevenfuncties

Bestuurslid Nederlandse Diabetes Federatie
Lid Raad van Toezicht Haagse Hogeschool
Bestuurslid VVD afdeling Capelle aan den IJssel

Dhr. mr. J.R. Brakema

Lid Raad van Toezicht sinds 1 september 2006
Lid bestuur Diabetes Fonds sinds 30 september 2003

Kort CV

1984- heden: Egon Zehnder International management Consultants (managing partner)
1977-1984: commercial generalist Koninklijke Shell Groep, functies in Rotterdam, Parijs, Den Haag

Huidige nevenfuncties

Lid van het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk te Amsterdam
Lid van de Raad van het Leids Universiteitsfonds
Lid Raad van Toezicht van Bright Foundation te Leiden

Mw. drs. A. van Leeuwen MCC

Lid Raad van Toezicht sinds 1 september 2006
Lid bestuur sinds 1 mei 2005

Kort CV

2006 - heden: Vice President Corporate Communications TomTom International B.V.
2005 - 2006: Group Director External Communications TNT
1999 - 2005: Director Corporate Marketing & Communications, Versatel Telecom International N.V.
1996 - 1999: Senior Consultant, Winkelman & Van Hessen, Consultants in Public Relations and Marketing
1995 - 1996: Marketing en Sales Manager, NDB Communications Company.

Huidige nevenfuncties

-

 

Dhr. dr. H.J. Aanstoot

Lid Raad van Toezicht Diabetes Fonds sinds 1 september 2006

De heer Aanstoot is kinderarts-diabetoloog en is werkzaam bij Diabeter, een instituut voor  medisch specialistische  zorg voor kinderen en jongeren met diabetes in Rotterdam.

Kort CV

1998 - 2006 afdeling Kindergeneeskunde van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan de IJssel
1998 - 2003 afdeling Immunologie van het ErasmusMC
1992 - 1998 diabetes onderzoeksgroep en - poli van het Sophia Kinderziekenhuis.
1994 Promotie cum laude
1989 tot 1993 promotieonderzoek in Kopenhagen en San Francisco naar het ontstaan van type 1 diabetes
1984 -1989 kinderarts Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam;
1977-1982 student-assistent diabetesonderzoek, daarvoor medische opleiding in Rotterdam

Huidige nevenfuncties

Lid van nationale en internationale organisaties op het gebied van diabetes, waaronder de Hvidore Study Group
Lid van de Stuurgroep Diabetes van ZonMW

Vroegere nevenfuncties

2002 - 2006: voorzitter van de Nederlandse Diabetes Federatie een samenwerkingsverband van alle diverse diabetesorganisaties.
Voorzitter Stichting Diabetes Dagen
Lid van diverse commissies zoals de VWS-Taakgroep ‘Diabeteszorg Beter’, de VWS-NDF werkgroep Keten-DBC diabetes.

 Dhr. P.H.Vergeer
 
Lid Raad van Toezicht Diabetes Fonds sinds 2 november 2006, tevens lid FinanciŽle Auditcommissie.
 
Kort CV

De heer Vergeer is toegetreden tot de Raad van Toezicht op voordracht van de Diabetesvereniging Nederland. De heer Vergeer heeft sinds zijn 4e levensjaar type 1 diabetes en heeft zich zeer actief ingezet voor de DVN. Vanuit zijn functie van voorzitter van de DVN (1975-1989) heeft hij aan de wieg gestaan van het Diabetes Fonds. Gedurende 20 jaar heeft hij deelgenomen aan vrijwel alle internationale congressen op het gebied van diabetes mellitus.
Tot 2002 is de heer Vergeer als deskundige op het gebied van bedrijfskunde, financiŽn en informatisering werkzaam geweest in diverse bedrijven en functies. De laatste 10 jaren als interim-manager vanuit zijn eigen bureau. 
 
Huidige nevenfuncties
 
Erelid Diabetesvereniging Nederland
Voorzitter Stichting Gilde Utrecht
Bestuurslid Vereniging van eigenaren Radboudveste
Member of the Guidelines Group International Diabetes Federation

Prof. dr. E. C. Klasen

Lid Raad van Toezicht Diabetes Fonds sinds 1 maart 2007 

Kort CV

2003 tot heden: Lid van de Raad van Bestuur, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), tevens decaan
1998 tot heden:  Deeltijdhoogleraar, Management van Gezondheidsonderzoek
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Universiteit Leiden
2000-2003: Algemeen directeur, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
1990-2000:  Directeur Medische Wetenschappen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
1987-1990: Directeur beheerder, Pre-klinische laboratoria en J.A. Cohen Instituut voor Radiopathologie en Stralenbescherming, Leiden
1973-1987: Onderzoeker, universitair hoofddocent (UHD) Biochemische Genetica, Faculteit  Geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden
1980: Promotie aan de faculteit Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Leiden. Titel proefschrift: Biochemical Genetics of human alpha-I-antitrypsin.
Studie Scheikunde Rijksuniversiteit Leiden, doctoraalexamen (1973) met hoofdvakken Organische Chemie en Klinische Chemie

Huidige nevenfuncties

Lid Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)
Lid Bestuur Stichting Kennisontwikkeling van de HBO-Raad (SKO-HBO)
Voorzitter van de programmacommissie “Sport Bewegen en Gezondheid” van ZonMw
Lid van de NWO commissie Beroep en Bezwaarschriften
Voorzitter van de Raad van Toezicht voor het Nationaal Platform Proteomics Voorzitter van de Strategische Adviesraad (SAR) van TNO Kwaliteit van Leven
Lid Algemeen Bestuur van het NIVEL

 

 
(540) Het Vrije Volk, Mark Maathuis, 2 juni 2008. Premier Balkenende is de kritiek op zijn kabinet beu. Het idee dat Nederland geen vooruitgang boekt deugt volgens hem niet. En terecht. Zijn Gristelijke greep op het land wordt met de dag steviger. Gristelijke politici hebben de jaren `90 met afgrijzen bekeken. Veroordeeld tot de oppositie konden zij weinig inbrengen tegen de triomfdagen van het liberalisme. Toen het CDA in 2002 weer mocht regeren werd het aan banden leggen van het losgeslagen Nederland Programmapunt Eťn.

CENSUUR IN NEDERLAND ©

Lees eerst de uitgangsformule
Beveiliging & bescherming burger tegen een NIET-KLANTVRIENDELIJKE overheid

To whom it may concern!

Klacht met Hop inzake strafmaatregel kindergevangenis "kind niet naar school" GEGROND!

De school als informant van AMK, BJZ, RVDK zonder toestemming van de ouders belast met het gezag over een kind

Nederland politiestaat!

Beeldvorming, willekeur & jeugdzorg  

Hoe leer ik zelf WOB procederen tegen bestuursorganen?
WOB VERZOEK, VERDAGING, BESLUIT, BEZWAARSCHRIFT VERDAGING, HOORZITTING, NIEUW BESLUIT, BEROEPSCHRIFT
Voorbeeld: Meekijken met procederen met J. Hop tegen NIET KLANTVRIENDELIJKE GEMEENTEN

 

 

 

Nijmegen, P. (Pier) Eringa, gemeentesecretaris gemeente Nijmegen miv150506
NEVENFUNCTIES

Vraag 1. Is de gemeentesecretaris van Nijmegen dezelfde persoon als

Pier
Commissaris der Rijksrecherche
INFO
Betrokken bij de zaak Lancee

Bron: www.burojeugdzorg.nl/25.htm

Gemeentesecretaris Nijmegen P. Eringa zit in de Raad van Toezicht van JJI De Rentray?

Vraag 2. Met welke personen zit P.Eringa in de Raad van Toezicht van JJI Rentray en met welke nevenfuncties?

 

Wie zitten er in de besturen van CIZ en JJI kindergevangenissen met welke nevenfuncties?

 

Samenstelling Raad van Bestuur en Directieraad

Het CIZ kent een eenhoofdige Raad van Bestuur alsmede vier directeuren. Samen vormen zij de Directieraad, waarvan de Raad van Bestuur voorzitter is.

  de heer Arjan Vermeulen (voorzitter Raad van Bestuur)

  de heer Martin den Hartog (directeur divisie AWBZ)

  de heer Jan Hijzelendoorn (directeur divisie Concernstaf)

  de heer Harry Woldendorp (directeur divisie MO)

  de heer Robbert Huijsman (directeur Kennisinstituut)

   

Verantwoording en verantwoordelijkheid De Raad van Bestuur (Vermeulen) en de  overige leden van de Directieraad (4 directeuren) zijn gezamenlijk en ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de aan de Raad van Bestuur en de Directieraad opgedragen taken.  

Daaronder komen weer de directeuren van alle vestigingen over heel Nederland

Dhr H.W.M. Koelemans is Directeur van zowel Noord-Holland en Zuid-Holland?   
Betreft:
Voorzitter Dhr. F. Buurmeijer
Mevr. J. Verhoeven
Mevr. R. KŲsters
Dhr. L. Bisschops
Dhr. R. van der Water 

 

 

 

Raad van Toezicht CIZ

Best, drs. L.G.M. (Leo) Bisschops BEST OPEN wethouder gemeente Best
Nevenfunctie(s) voor 140809:
Voorzitter, Brabants Expertise Centrum Jeugd; K-2, Den Bosch (voorheen BSJ)
Lid, Raad van Toezicht Stichting "De Combinatie" te Eindhoven
Vice voorzitter, Stichting Ambulante Fiom te Den Bosch
Bestuurslid, Vereniging Nederlandse Bedevaarten te Den Bosch
Voorzitter, Overlegorgaan Kinderbescherming Brabant (OKB)
Lid, Raad van Toezicht CIZ
Bestuurslid, Stichting De Boei te Eindhoven
Voorzitter, GGD Zuidoost-Brabant
Lid (DB-AB), Werkuitvoerschap "Dommelregio"
Voorzitter, Muziek- en Dansinstituut Best-Oirschot
Lid Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie. Regio Noord-Brabant.
Nevenfuncties op 140809
Voorzitter, Muziek- en Dansinstituut Best-Oirschot
Voorzitter, Stuurgroep Jeugd SRE
Voorzitter, Overlegorgaan Kinderbescherming Brabant
Voorzitter, GGD Zuidoost-Brabant
Voorzitter, Brabant Expertise Centrum Jeugd; K-2, Den Bosch (voorheen BSJ)
Vice-voorzitter, Werkuitvoeringsschap "Dommelregio"
Lid, Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, Regio Noord Brabant
Lid, Raad van Toezicht CIZ (124)
Bestuurslid, Stichting De Boei te Eindhoven
Adviseur, Stichting Ambulante FIOM te Den Bosch
C140809 Hop

 

 

 

Bureaus Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg vormt de centrale toegangspoort tot alle vormen van jeugdzorg. Het bureau beslist of jeugdzorg nodig is, zowel in een vrijwillig als onvrijwillig kader. Wanneer hiertoe besloten wordt, geeft Bureau Jeugdzorg een indicatiebesluit af voor gespecialiseerde jeugdzorg.     Bestuur en commissie Alle Bureaus Jeugdzorg en vier landelijk werkende instellingen, zijn vertegenwoordigd in background-position: 0%"> de branchecommissie Bureaus Jeugdzorg. De vergaderingen van de branchecommissie worden voorbereid background-position: 0%"> door de bestuurscommissie Strategie en de bestuurscommissie Bedrijfsvoering. background-position: 0%"> Twee leden uit de background-position: 0%"> bestuurscommissie Strategie en background-position: 0%"> twee uit de bestuurscommissie Bedrijfsvoering  maken deel uit van het background-position: 0%"> branchebestuur Jeugdzorg.

 Samenstelling branchecommissie Bureaus Jeugdzorg

 • De heer J.D. Sprokkereef, Bureau Jeugdzorg Friesland, voorzitter
 • De heer J.W.A.M. Lomans, Bureau Jeugdzorg Gelderland
 • Mevrouw E. Laanen, Bureau Jeugdzorg Utrecht
 • De heer R.E.J.M. Meuwissen, Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam
 • De heer M. Dirksen, Bureau Jeugdzorg Overijssel
 • Mevrouw M.K. Groenberg, Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/ Zuid-Holland
 • Mevrouw G. Bouman, Bureau Jeugdzorg Flevoland
 • De heer E. Gerritsen, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
 • Mevrouw L.P.J. Schmitz, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
 • De heer N. Plitscher, Bureau Jeugdzorg Limburg
 • Mevrouw R. van Breugel, Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
 • De heer F. van den BrŻle, Bureau Jeugdzorg Zeeland
 • De heer C. Wierda, Bureau Jeugdzorg Drenthe
 • Mevrouw A. Berendsen, Bureau Jeugdzorg Groningen
 • De heer F.P. Kouwenberg, William Schrikker Groep
 • De heer H.G. Vuysje, Joods Maatschappelijk Werk
 • De heer B. Nitrauw, Gereformeerd Jeugdwelzijn
 • De heer B. Sprokkereef, Leger des Heils JZ&R

Samenstelling Bestuurscommissie Strategie

 • De heer J.D. Sprokkereef, Bureau Jeugdzorg Friesland, lid branchebestuur Jeugdzorg
 • Mevrouw M.K. Groenberg, Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland, lid branchebestuur Jeugdzorg
 • De heer M. Dirksen, Bureau Jeugdzorg Overijssel
 • Mevrouw G. Bouman, Bureau Jeugdzorg Flevoland

Samenstelling Bestuurscommissie Bedrijfsvoering

 • De heer M. Dirksen, Bureau Jeugdzorg Overijssel, lid branchebestuur Jeugdzorg
 • Mevrouw G. Bouman, Bureau Jeugdzorg Flevoland, lid branchebestuur Jeugdzorg
 • De heer C. Wierda, Bureau Jeugdzorg Drenthe
 • De heer N.W.M. Plitscher, Bureau Jeugdzorg Limburg
 • De heer F.W.M. van den BrŻle, Bureau Jeugdzorg Zeeland
 • Mevrouw L.B.J. Schmitz, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

 

 

Rentray leden van de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en de Commissie van Toezicht.  

Rentray

Postbus 94, 7200 AB Zutphen

Bezoekadres: Mettrayweg 25 te Eefde

T: (0575) 577 044

M: 06-53742271

F: (0575) 512 968

www.rentray.nl

-      Raad van Bestuur Rentray:

o    De heer drs. F.H. (Frank) Candel (voorzitter); algemeen directeur

o    De heer dr. H.P.B. (Henny) Lodewijks (lid); directeur behandeling

 

-      Raad van Toezicht Rentray:

o    Mevrouw E.J. van Duijn (voorzitter)

o    De heer P. Eringa

o    De heer G.D. Minderman

o    De heer J.V. Muller

o    De heer P.W. Nijhof

o    De heer L. Witvliet

 

-      Commissie van Toezicht

 

Locatie Eefde/Rekken

 

Bureau Commissie van Toezicht

Postbus 9008

7200 GJ Zutphen

secretaris:

Mevrouw A. van der Haar  

 

 

Leden:

Mr. Dr. R. Feunekes (voorzitter)

mevr. L.H.M. Molenaar-Nijenhuis;;   

mevr. W.M. Woertman;;;;;     

mevr. J.G.M. Stassen;;;;;; 

dhr. A.G. Haverkamp;;;;    

mevr. G.H. Veltman;;;;;

dhr. K.A. van Doesburg;;;;;    

mevr.C.W.M. van der Helm  ;     

 

Locatie Lelystad  

Bureau Commissie van Toezicht

Postbus 2035;;;;;;  

8203 AA Lelystad

secretaris:

mw. J.M. van Weerdhuizen-Loman

Tel.:0320-741196

Fax: 0320-741185

j.van.weerdhuizen-loman@rechtspraak.nl

 

leden:

mw. mr. A.C. van de Velde- ter Beek (voorzitter) ;  

dhr. M. van Daalen;;;;;

dhr. P. van Eijk

;   mw. drs. M. van der Molen mw. mr. J.A. Neslo;;;;;;      mw. mr. I.A. Vermeulen hr. M. Voermans;;;;;    

dhr. L. van der Zwart dhr. R. Smit Mw. mr. S.G.B.M. SchŲnhage 

 

 

  FEUNEKES dhr. mr. R.
  Redactie Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 01-01-1900
  Universitair docent Katholieke Universiteit Nijmegen
  Lid Commissie van Beroep Nederlandse Tafeltennisbond 01-01-1900
  Bestuurslid Vereniging voor Protestand-Christelijk basisonderwijs Rheden 010100
  Zutphen rechter-plaatsvervanger 240203
  Docent handelsrecht KUN Nijmegen 01011900
  Zutphen Rechter 2005-02-01-GOG110809
  Docent handelsrecht RU Nijmegen 1993-02-01-2007-01-01
  Juridisch adviseur Nijmegen 01-01-2000-GOG230808
  Gastdocent Grotiusacademie 01-01-2000-GOG230808
  Gastdocent Twente School of Management 01-01-2000-GOG230808
  NU
  Zutphen Vice-president 2008-08-01
  NEVENFUNCTIES
  Wetenschappelijk onderzoeker UvA Centre for Insurance Studies 2008-10-01
  Voorzitter Commissie van Toezicht Stichting Rentray Eefde en Rekken 2008-09-01
  Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie II Raad voor de kinderbescherming 2008-07-01
  Lid Raad van Toezicht Vereniging Protestants-Christelijk Basisonderwijs Rheden 2008-05-01
  Hoofddocent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2007-07-01
  Lid Commissie van Beroep Nederlandse Tafeltennisbond 2004-03-01
  Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2004-01-01
  C2005-110809 Hop bijbanenregister Zutphen
  Aandachtsvestiging
  (095) Kinderrechter in de zaak van der Vee
  Moeder DOODGEREDEN OMDAT ZE MOEST GAAN WERKEN na UHP van al haar kinderen
  Toelichting www.burojeugdzorg.nl/95.htm
  (002) Kinderrechter in de zaak Logtenberg
  FEUNEKES staat BOVEN DE WET en gaat na WRAKING gewoon door met behandeling van verzoekschriften SGJ

   

   

  Installatie rechters en vice presidenten en OvJ's

  Gepubliceerd op donderdag 13 april 2006 om 16:04 Organisatie: Rechtbank Zutphen Tijdens de buitengewone terechtzitting op vrijdag 14 april a.s., om 16.00 uur in de Burgerzaal, Lange Hofstraat 4 te Zutphen worden mw. mr. drs. Th.C.M. Willemse, dhr. mr. P.F.A. Bierbooms en dhr. mr. R. Feunekes tot rechter in de rechtbank Zutphen geÔnstalleerd. In diezelfde zitting worden mw. mr. S.A.M. Vrendenbarg - Elsbeek en dhr. mr. K. van Duyvendijk geÔnstalleerd tot vice-president. Tevens worden de dames mr. L. Feraaune en mr. S. Planting tot officier van justitie geÔnstalleerd in het arrondissement Zutphen. Mevrouw Willemse (37) is geboren in Arnhem. Mevrouw Willemse heeft, na een studie Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden en Middle Management Non-profit voor Hoger Opgeleiden, rechten gestudeerd in Maastricht. Zij studeerde in 2000 af in de specialisaties Gezondheidsrecht en Privaatrecht. Mevrouw Willemse is met ingang van 1 oktober 2005 benoemd tot rechter in de rechtbank Zutphen. De heer Bierbooms (44) is geboren in Roosendaal en is per 1 januari 2006 benoemd tot rechter in de rechtbank Zutphen. Tot die tijd was hij advocaat in Utrecht. Vanaf 2004 is de heer Bierbooms in de rechtbank Zutphen werkzaam als rechter in opleiding (rio), in eerste instantie in de sector Straf, later bij de sector Civiel, afdeling Handel. De heer Feunekes (46) is geboren in Arnhem en is begonnen als controleur bij de belastingdienst. Na zijn studie Nederlands recht aan de KUN is hij vele jaren werkzaam geweest als docent in het handelsrecht. Daarnaast was hij adviseur van een advocatenkantoor in Nijmegen. In 2002 promoveerde hij op het onderwerp Risicoverzwaring bij schadeverzekeringen bij professor Asser. Dankzij de steun van de Nijmeegse universiteit heeft hij gedurende een jaar de mogelijkheid gekregen om veelvuldig als rechter mee te draaien in meervoudige kamers van de rechtbank. Na een periode te hebben gefunctioneerd als rechter-plaatsvervanger, is hij in februari 2005 benoemd tot rechter in de rechtbank Zutphen. Mevrouw Vrendenbarg-Elsbeek (54) is geboren in Roosendaal en Nispen en heeft na haar opleiding Nederlands recht in Groningen als advocaat en procureur in Tilburg gewerkt. In de rechtbank Breda heeft ze vanaf 1992 zowel in de sector Straf als in de sector Civiel de functie van rechter vervuld. In 2001 maakte ze de overstap naar de rechtbank Zutphen, hier werkt ze vooral in de sector Civiel, afdeling Handel. Daarnaast was mevrouw Vrendenbarg in 2003 projectleider Mediationweek Zutphen en is zij al geruime tijd persrechter voor de rechtbank Zutphen. De heer Van Duyvendijk (59) is geboren in Rotterdam en bleef na zijn rechtenstudie in Utrecht aan de universiteit aldaar verbonden als docent en bestuurder. Vanaf 1994 is de heer Van Duyvendijk rechter in de rechtbank Zutphen in de sector Bestuursrecht. Hij is naast een allround rechter ook opleider van rechterlijke ambtenaren in opleiding (raio’s) en rio’s die al de nodige juridische voorervaring hebben opgedaan. Mevrouw Feraaune (31) is geboren in Rucphen en studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Brabant. Als rechterlijk ambtenaar in opleiding (raio) heeft ze gewerkt bij de Rechtbank Almelo en op het parket van de officier van justitie aldaar. In 2003 is ze als invulling van haar tweejarige 'buitenstage' gaan werken bij Voorink advocaten en de Raad voor de Kinderbescherming. In 2005 is ze bij het Parket Zutphen komen werken als officier van justitie. Mevrouw Planting (30) is geboren in Beiroet en heeft haar studie Nederlands recht gevolgd aan de

  Rijksuniversiteit te Groningen. In 1999 is ze haar raio-opleiding begonnen in Arnhem. Voor haar tweejarige 'buitenstage' is ze werkzaam geweest bij Van Iersel en Luchtman advocaten en bij het Pieter Baan Centrum in Utrecht. In 2005 is ze bij het Parket Zutphen komen werken als officier van justitie. Naast de president van de rechtbank zullen mevrouw mr. L.M. van Zanten-Renders, hoofdofficier van justitie, en de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Zutphen, de heer mr. F.B.A.M. van Oss, de geÔnstalleerden toespreken.

   

   

   

  > NEVENFUNCTIES COLLEGELEDEN EN GEMEENTESECRETARIS maart 2009 >2 >Collegelid Functie Organisatie Vanaf Bezoldigd Tijdsbesteding Aanvullingen

  >M. van Daalen Voorzitter Bestuur St. Telecounseling Plus te >Zeewolde >2003 nee 4 uur per maand Niet >functiegebonden >Lid Commissie van Toezicht Rentray te >Lelystad >2004 Vacatievergoe >ding >3 uur per maand Niet >functiegebonden >Lid Commissie Contact en Samenspreking >met andere kerken >2005 nee 2 uur per maand Niet >functiegebonden >Voorzitter Bestuur Operatie Mobilisatie te >Emmeloord >2007 nee 2 uur per maand Niet >functiegebonden >Voorzitter Bestuur St. ambulante geestelijke >gezondheidszorg (STAGG) >2008 nee 4 uur per maand Niet >functiegebonden >Lid Bestuur St. EduCare te Nunspeet 2008 nee 4 uur per maand Niet >functiegebonden >Directeur/ >eigenaar >Chiriqui BV te Zeewolde (dit is een BV >waarin pensioen wordt opgebouwd en beheerd >o.m. door verhuur van een aantal woningen. Deze >activiteiten worden beperkt tot de gemeente >zeewolde) >1999 nee 3 uur per maand Niet > Functiegebonden

   

  >Curriculum Vitae

  >dr. mr. Leo Witvliet

  Leo Witvliet werd geboren op 9 december 1949 in Zwolle. Na het behalen van

  zijn HBS b diploma heeft hij de officiersopleiding aan Nederlandse Politie

  Academie in Apeldoorn gevolgd. Na diverse stages onder andere in Amsterdam is

  hij benoemd als inspecteur van politie in Velsen. In die periode was hij als ťťn

  van de commandanten van de mobiele eenheden Kennemerland nauw betrokken

  bij de openbare orde vraagstukken die zich voordeden eind 70- en begin 80- tiger

  jaren. In 1982 is hij benoemd als waarnemend korpschef van de gemeente Hoorn

  en was betrokken bij het landelijk positioneringproject “Politie en Verandering”.

  In zijn vrije tijd heeft hij rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam

  en is afgestudeerd in 1985 (afstudeerrichtingen strafrecht, internationaal recht en

  jeugdrecht ).

  Nadat hij enkele jaren als vrijwillig bestuurder bij de reclassering actief was

  geweest, werd hij in 1987 algemeen directeur van de Nederlandse Federatie van

  Reclasseringsinstellingen, met als opdracht de overgang te realiseren van een

  hulpverleningsorganisatie naar een organisatie die een functionele bijdrage levert

  aan de justitiŽle doelstellingen. Vanuit deze functie was hij ook verantwoordelijk

  als secretaris generaal voor de Confťrance Europťenne Permanente de la

  Probation en nam deel aan wetgevingsstudies vanuit de Raad van Europa, met >betrekking tot īcustodial en non custodial sanctionsī. In Nederland heeft hij zitting

  gehad in de Wetgevingcommissie Alternatieve Sancties.

  In 1992 heeft hij zich gevestigd als zelfstandig adviseur, interim manager en was

  hij eigenaar van de Adviseurs Associatie Upgrade. In die rollen heeft hij zelf

  diverse opdrachten verricht bij grote gemeenten en organisaties, met name gericht

  op strategische heroriŽntaties, privatiseringsvraagstukken en ondersteuning bij

  implementaties. De Adviseurs Associatie heeft diverse opdrachten verricht voor

  de Rijksoverheid, gezondheidszorg en gevangeniswezen.

  In 1996 werd Leo benoemd tot directeur/partner van Ernst &Young interim

  management te Utrecht. > 2

  Vanwege de gedwongen herpositionering van de accountantskantoren, naar

  aanleiding van diverse boekhoudschandalen, is in 2002 de interim management

  praktijk overgenomen door Resources Global Professionals. Na een

  overgangsbegeleiding van 2 jaar, als lid van de International Board of Directors

  van Resources Global Professionals Inc. in Costa Mesa, USA, heeft hij zijn eigen

  adviespraktijk weer opgepakt.

  In juni 2005 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg, bij prof. dr. A.

  de Ruijter, op een onderzoek naar de contexten waarin interim managers ingezet

  worden bij bedrijven en naar persoonlijkheidsstructuren van interim managers. Dit

  onderzoek is uitgevoerd door een uitgebreid team van wetenschappers, adviseurs

  en praktijkkenners. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er een tweetal boeken

  verschenen, De Manager en zijn Tweelingbroer (redactie Joop Ramondt, 2004) en

  het hiervoor aangehaalde proefschrift met als titel De Beeldenstorm, een

  (re)constructie van de interim manager (2005).

  Vanaf 2001 is hij betrokken als moderator bij het Europese Comenius programma

  georganiseerd door de Universiteit van Groningen in samenwerking met de

  Academie voor Management. Dit programma betreft een reis langs de 7 oudste

  universiteiten van Europa, waar actuele wetenschappelijke onderwerpen aan de

  orde komen per wetenschapsterrein en verbanden gelegd worden met

  vraagstukken van een veranderende samenleving, de reactie daarop van managers

  en de gevolgen voor leiderschap. De onderwerpen, de reis en het met elkaar

  optrekken, gedurende een lange periode, leggen de basis voor intensieve

  persoonlijke reflectie.

  In de zomer van 2006 heeft de directie van Yacht (interim professionals en interim

  management) hem gevraagd de functie van directeur competences in te vullen

  voor een periode van 2 jaar. Doel van deze functie was studie te doen naar en

  richting te geven aan de wens om van Yacht een competence gestuurde

  organisatie te maken. Voor alle vakgebieden is onderzoek gedaan naar lange

  termijn vraagstukken en is een visie ontwikkeld waarbij korte en lange termijn

  met elkaar in verband zijn gebracht. Daarnaast is een overall visie voor Yacht

  geformuleerd. Studies en geschreven neerslagen zijn voor intern gebruik; met >3

  betrekking tot het proces is een publicatie in voorbereiding in samenwerking met > The Desicion Group, M. Koomans.

  In Groningen is hij sinds enige jaren docent in diverse MBA- programma’s en

  andere opleidingen van de Academie voor Ondernemerschap. Hij neemt deel aan

  diverse examencommissies en heeft een DBA promotie binnen de Hogeschool

  Midden Holland begeleid en deel genomen aan de beoordelingscommissie van

  een dubbelpromotie aan de Universiteit van Tilburg.

  Samen met de heer drs. Ph. Wagner, Wagner Group, is hij de initiatiefnemer en

  kerndocent van de postacademiale opleiding “De Kunst van Leiderschap”, van de

  Academie voor Management te Groningen. Een opleiding die gepositioneerd is

  tussen de meer cognitieve benadering van de MBA’s en het Comenius

  programma, waar meer ruimte is voor existentiŽle vraagstukken en reflectie.

  Naast een groot aantal lezingen o.a. bij bureaus voor interim management en in

  2008 de Beeldenstormlezing van AT Osborne/Berenschot, verzorgt hij jaarlijks

  diverse gastdocentschappen o.a. bij het SIOO met betrekking tot vraagstukken

  betreffende interim management, bij het IBO over persoonlijkheidontwikkeling

  van managers en besturingsvraagstukken van moderne organisaties en bij de

  jaarlijks georganiseerde Noorderlinkdagen over werken met professionals.

  Leo Witvliet is gecertificeerd afnemer en beoordelaar van de Workplace Big Five

  persoonlijkheidstest van PICompany.

  Samen met prof. dr. A. de Ruijter en anderen heeft hij in 2007 het Instituut voor

  Interventie Management opgericht. Dit instituut richt zich op strategische

  interventies in organisaties, waarbij in de uitwerking van de interventie het

  vraagstuk van zingeving centraal staat. Het instituut realiseert haar doelstellingen

  in nauwe samenwerking met diverse universiteiten o.a. de Utrechtse School voor

  Beleids en Organisatievraagstukken ( USBO, UvU) en sinds kort met Nyenrode

  Business Universiteit. Naast advies, begeleiding en onderzoek (action research),

  organiseert het instituut een Leergang Executive Master Interventie Management,

  verzorgt zij een door haar ontwikkelde vorm van professionele reflectie in

  leergroepen en begeleidt zij scripties en promovendi (momenteel 2). >4

  Voor de diverse branche organisaties in Nederland, heeft hij samen met S. van

  Breda, RIM-bestuurder en directeur bij Cap Gemini, een vijftal congressen

  georganiseerd onder de titel: “De Queeste van Interim Management”. Hoe ziet het

  vak er uit, welke zijn de veranderingen nu en welke worden verwacht in de nabije

  toekomst, welke zijn de verwachtingen van klanten en hoe beleven de interimmanager

  hun vak. Welke rol is er weggelegd voor brancheorganisaties in het licht

  van een zeer sterk groeiend en in verandering zijnd veld (nationaal en

  internationaal)?

  Hij adviseert diverse bureaus voor interim professionals en interim-management,

  waarbij strategische vraagstukken van positionering, kennisontwikkeling en de

  samenwerking met ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) de kern vormen.

  Sinds eind 2005 houdt hij parttime bezig met het vraagstuk van sociaal

  ondernemerschap. In die hoedanigheid is hij bestuurder van de Stichting Sociaal

  Ondernemerschap Nederland.

  Naast zijn dagelijkse werkzaamheden bekleedt hij bestuurlijke en

  toezichthoudende functies, waaronder lid van de raad van toezicht van Rentray

  (jeugdpsychiatrische inrichtingen) en adviseur/commissaris van BSUR (reclame

  en communicatiebureau)

  Leo Witvliet is getrouwd met Joretta en heeft drie dochters, Marieke, Janneke en

  Eefje. Hij woont in de binnenstad van Haarlem.

  Leo Witvliet

  Haarlem, januari 2009 >5

  Lijst van publicaties

  - Fijnaut C.J.C.F., Balkema J.P en Witvliet L. (Ed): Reclassering Horizon 2000:

  Ontwikkelingen in strafrecht en samenleving en de rol van de reclassering,

  Arnhem Gouda Quint.

  - Diverse artikelen in NRC Handelsblad Opiniepagina, betreffende proefverlof

  TBS, maatschappelijk risico en rol reclassering 1987- 92

  - Bureaus voor interim-management als impresariaat van managers,

  Managementteam 1998.

  - Witvliet L.: De Beeldenstorm, een (re)constructie van de interim manager,

  dissertatie 2005, Dutch University Press, Amsterdam

  - Witvliet L., van Breda S.: De Queeste van Interim Management; De

  startanalyse en de aanbevelingen, Management en Consultant 2008

  - Witvliet L.,Wevers M., v Meijel S., Marktverkenning Interim-management,

  Rim, juni 2008

  - Mud, M.R.P.G., Witvliet L., Opiniepagina FD, Hoe terecht is het negatieve

  imago dat aan de beroepsgroep van interim-managers kleeft,. n.a.v Waterbedmotie

  Pechthold, juni 2008

  - Positioneringpaper: De Kunst van tussenbeide komen, Instituut Interventie

  management, eigen uitgave 2008

  - Publicatie van de eerste Beeldenstormlezing AT Osborne/Berenschot,

  Leiderschap en Zingeving, met commentaar van Prof. W. Ganzevoort, UvA,

  uitgave AT Osborne 2008  

   
  Dhr. V.C. van der Velde Leefbaar Almere
  Advocaat/ partner bij Alpha Advocaten in Almere
  - Lid raad van toezicht Stichting De Reeve
  - Lid commissie van toezicht jeugdinrichting Rentray Lelystad
  - Bestuurslid vereniging Leefbaar Almere
   
   
  Zeewolde Wethouder Thijs van Daalen. Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF): lid Algemeen Bestuur

  a. Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF): lid Algemeen Bestuur
  b. GGD-commissie HVDF: lid
  c. Intergemeentelijke Sociale Dienst Veluwerand (IGSD): lid Dagelijks Bestuur
  d. Bestuur Stichting Telecounseling Plus: voorzitter
  e. NGK Commissie Contact en Samenspreking met andere kerken: lid
  f. Stuurgroep kerkbouw Nederlands Gereformeerde Kerk van Zeewolde: voorzitter
  g. Commissie van Toezicht JustitiŽle Jeugdinrichting Rentray te Lelystad: lid
  h. Bestuur Rabobank Flevoland: secretaris
  i. Chiriqui BV (voornamelijk vastgoedbeheer): directeur/eigenaar  >   >  

   

   

   

   

   

   

   

  IOC-leden

   

  Alphert, baron Schimmelpenninck van der Oye (1880-1943)

  In april 1925 werd Schimmelpenninck van der Oye gekozen tot voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comitť als opvolger van de betreurde Van Tuijll. Grote bekendheid in de Nederlandse sportwereld genoot hij niet. Geboren als zoon van de latere voorzitter van de Eerste Kamer had hij in zijn jeugd wel veel aan sport gedaan. En als schermer was hij bepaald een uitblinker geweest: Nederlands kampioen op de degen in 1909.

  Verder wist men weinig van hem af. Hij bezat niet Van Tuijlls bewogenheid en gedrevenheid, zijn kracht lag in zijn rust en waardigheid, zijn geduld, in het goede overleg. Hij had die kwaliteiten getoond toen na de Eerste Wereldoorlog de Duitse keizer en zijn gevolg neerstreken in Doorn, waarvan Schimmelpenninck burgemeester was. De hachelijke, licht ontvlambare situatie vergde het nodige van hem. Hij had de zaak geklaard met tact, diplomatie en zijn gevoel voor (droge) humor.

  Een hoffelijke en beschaafde man, maar af en toe flitste het staal in hem. Toen in mei 1925 de Tweede Kamer geen cent subsidie wenste tee geven voor de organisatie van de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam, legde hij een buitengewoon scherpe verklaring af die de meerderheid van de politieke partij waartoe hij behoorde, de CHU, hem zeker niet in dank zal hebben afgenomen. 'Sinds 1896 zijn we om de vier jaar te gast geweest in diverse landen. Thans was het onze beurt om gastheer te zijn. Nederland heeft zich door het Kamerbesluit gedegradeerd tot de klasse van internationale klaplopers'.

  Onder zijn aanvoering kwam echter bliksemsnel een actie onder de bevolking tot stand die de benodigde gelden alsnog opleverde. Rustig en kalm leidde hij ook de organisatie van de Spelen in 1928, Spelen die alom geroemd werden. Een slepende ziekte maakte in 1943 een eind aan zijn leven.

  Anton Geesink (1934)

  De benoeming van Anton Geesink, de populaire judoheld (Olympisch kampioen 1964, tweevoudig wereldkampioen en 21-voudig Europpees kampioen) tot lid van het IOC als opvolger van Kees Kerdel, kwam als een grote verrassing.

  Tot dan waren steeds bestuursleden van het NOC tot deze functie geroepen. Maar IOC-voorzitter Samaranch was een andere weg ingeslagen. Hij wilde meer gewezen topsporters in de Olympische citadel aanstellen.

  Tussen het bestuur van het NOC en Geesink boterde het van meet af aan niet. En dat leidde nogal eens tot pijnlijke situaties. In zijn in 2000 verschenen memoires 'Tot hier en niet verder' heeft Geesink uitgebreid uit de doeken gedaan hoe slecht de verhoudingen wel waren.

  Met het aantreden van een nieuw NOC-bestuur lijkt de relatie echter genormaliseerd. In 1999 werd Geesink berispt door het IOC wegens het aannemen van een bedrag van 5000 dollar van de Olympische organisatie van Salt Lake City, kandidaat voor de Winter Spelen van 2002. Geesink heeft echter pertinent ontkend dat er van een berisping sprake is geweest. Officieel heeft hem nimmer bericht van een dergelijke strekking bereikt.

  Charles Ferdinand Pahud de Mortanges (1896-1971)

  De cavalerist Pahud de Mortanges had iets met paarden en paarden hadden iets met hem. Dieren die voor anderen niet te hanteren waren, aten bij hem uit de hand. Wat dat was, viel niet uit te leggen. Zelf zei hij er eens over: 'Ik kon een paard goed aanvoelen en zag zonder er op te zitten wat zijn eigenschappen waren. Dat kun je of dat kun je niet. Ik ben min of meer fatalist, het heeft nu eenmaal op mijn weg gelegen om goed te kunnen paardrijden'.

  Met zijn fameuze, oersterke halfbloedruin Marcroix behaalde hij in de periode 1924-1932 vier gouden medailles in de military. Hij bleef er zeer bescheiden onder. Pahud was ook een moedig man. Aan Duitse krijgsgevangenschap in de Tweede Wereldoorlog ontsnapte hij door uit een rijdende trein te springen. Na een wekenlange zwerftocht met vele ontberingen bereikte hij via Gibraltar Engeland. Met de Prinses Irene Brigade vocht hij zich in 1944 via NormandiŽ een weg terug naar Nederland.

  Voor de revalidatie van gewonde en verminkte militairen heeft Pahud zeer veel gedaan. Huize Kareol in Aerdenhout was er om befaamd. Als opvolger van de in de oorlogsjaren overleden Schimmelpenninck van der Oye werd Pahud in 1946 voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comitť en lid van het IOC. In een land dat was leeggeroofd en verarmd kende de sport geen hoge prioriteit. Toch slaagden Pahud en zijn NOC erin een goede ploeg te sturen naar de Spelen van 1948 in Londen. In 1952 trad hij terug als NOC-voorzitter, maar op verzoek nam hij die functie van 1958 tot 1960 nogmaals op zich.

  Pahud bracht het tot luitenant-generaal en eindigde zijn carriŤre als Chef van het Militaire Huis van de Koningin. In 1962 leidde hij als zodanig de uitvaart van prinses Wilhelmina. Door hevige reuma geplaagd bracht hij de laatste jaren van zijn leven door in een rolstoel. Zijn biograaf schreef later over hem: 'Hij was zachtmoedig jegens anderen, maar zeer hard voor zichzelf'.

  Cornelis (Kees) Lambert Kerdel (1915-1986)

  Kees Kerdel was in zijn jeugd een allround sportsman en een uitblinker op skigebied: hij werd in 1937 Nederlands kampioen. Van 1953-1955 was hij voorzitter van de Nederlandse Ski Vereniging.

  In 1956 zou hij fungeren als chef de mission van de Nederlandse ploeg voor de Spelen van Melbourne. Maar het NOC zag van deelname af toen de Russen Hongarije binnenvielen. Kerdel was het daar op dat moment mee eens. Maar later zei hij daarover: 'Het is de grootste fout geweest die ik in mijn leven heb gemaakt'. Na het drama van MŁnchen in 1972 met de IsraŽlische ploeg liet hij het aan de sporters zelf over of ze wilden blijven dan wel naar huis gaan.

  Zijn organisatorische talenten toonde hij als chef de mission in Rome (1960) en Innsbruck (1964). In 1970 werd hij voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comitť, een functie die hij tot 1977 bekleedde. In dat jaar volgde hij Van Karnebeek op als lid van het IOC.

  Kerdel die hoge posities in de kolenindustrie bekleedde, was als sportofficial wars van alle poeha en drukdoenerigheid. In een sportwereld waarin steeds meer gesjoemeld werd, was iedereen overtuigd van zijn onkreukbaarheid. Daarom werd hij ook alom gerespecteerd. Als chef protocol van het IOC zag hij heel wat dat hem niet zinde. 'Het gaat hier zo langzamerhand op een multi-international lijken en dat kan op den duur niet goed zijn voor de sport', zei hij vlak voor zijn dood in 1986. IOC-voorzitter Samaranch verleende hem in januari 1987 postuum de Olympic Order.

  Els van Breda Vriesman-Commandeur (1941)

  Zij werd begin 2001 gekozen tot voorzitter van de Internationale Hockey Federatie (FIH), na eerst enkele jaren te hebben gefunctioneerd als secretaris-generaal van deze organisatie. Mevrouw Van Breda Vriesman-Commandeur is tevens van 1989 tot 1993 bestuurslid geweest van het Nederlands Olympisch Comitť.

  Ze werd in juli 2001 tijdens de 112e Sessie van het IOC gekozen tot IOC lid, maar uitsluitend in relatie tot haar functie van voorzitter van de FIH. (Ingevolge Paragraph 2.2.2 of the Bye.Law to rule 20 van het IOC Charter). Dit houdt in dat zij haar lidmaatschap van het IOC verliest op het moment dat zij niet langer voorzitter is van de FIH.

  Hein Verbruggen (1941)

  Hein Verbruggen (1941) was voorzitter van de internationale wielrenfederatie UCI. In relatie tot die functie werd hij in 1996 benoemd tot IOC-lid.

  Verbruggen verloor zijn lidmaatschap van het IOC toen hij zijn voorzittershamer in 2005 neerlegde.Hij ging wel een andere rol binnen de UCI vervullen, waardoor hij in 2006 tijdens de Winter Spelen van Turijn herkozen werd in het IOC. Jonkheer Herman Adriaan van Karnebeek (1903-1989)

  Jonkheer Herman Adriaan van Karnebeek voetbalde in zijn jeugd in HVV en deed verder aan tennis, schermen en paardrijden.

  Na een studie economie in Rotterdam vertrok Van Karnebeek naar Amerika om daar ervaring op de doen in de olie-industrie. In 1927 vertrok hij naar het toenmalige Nederlands-IndiŽ, waar hij ging werken voor STANVAC Oil Company. De sport bleef zijn aandacht houden: hockey, tennis, golf.

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij geinterneerd door de Japanners in Bandoeng, in een van de grootste kampen. Zij stelden hem aan als vertegenwoordiger van vele duizenden geinterneerden. Hij kreeg lijfelijk en geestelijk zeer veel te verduren van de kampbewakers, maar hij doorstond alles en bleef zich voorbeeldig gedragen.

  Na de oorlog werd hij daarvoor gedecoreerd. Van 1950 tot 1960 was hij voorzitter van de Haagsche Golfclub. In 1964 werd hij gekozen tot voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comitť en benoemd tot lid van het IOC als opvolger van Pahud de Mortanges.

  In 1970 trad hij in Amsterdam op als gastheer voor de jaarlijkse IOC-vergadering. Hij werd toen gekozen als vice-voorzitter - de hoogste positie die een Nederlander ooit in de internationale Olympische beweging heeft weten te bereiken. Zijn houding jegens Japan rond de Winter Spelen van 1972 was dusdanig dat de Japanse regering hem een hoge onderscheiding verleende. Hij aanvaardde die met de waardigheid die hem altijd al had gekenmerkt.

  Zijn meest dramatische Olympische ervaring beleefde hij bij de Spelen van 1972 in MŁnchen. In de nacht dat een deel van de IsraŽlische ploeg werd vermoord door Palestijnse terroristen, kwam het IOC-bestuur in spoedzitting bijeen. Over wat zich daar heeft afgespeeld, heeft Van Karnebeek nimmer iets willen prijsgeven. 'Wij hebben afgesproken daar nooit iets over te zullen zeggen'.

  Pieter Wilhelmus Scharroo (1883-1963)

  Als beroepsofficier in het leger legde Scharroo een grote belangstelling aan de dag voor sport en lichamelijke ontwikkeling. Van 1915 tot 1928 was hij voorzitter van de Nederlandsche Athletiek Unie. Ook in 1915 kreeg hij zitting in Het Nederlandsch Olympisch Comitť, waarvan hij van 1921 tot 1924 vice-voorzitter was.

  Na de dood van Van Tuijll trad hij een jaar als waarnemend voorzitter op. In 1924 nam hij de zetel van de overleden Van Tuijl in het IOC in. Scharro was vice-voorzitter van het 'Comitť 1928' dat de Spelen in Amsterdam organiseerde. Hij werkte nauw met architect Jan Wils samen bij de totstandkoming van het Olympisch Stadion.

  Als kolonel van de genie leidde hij in mei 1940 de verdediging van Rotterdam. Na het bombardement op de stad nam hij het besluit zich over te geven. Van 1946 tot 1953 was hij lid van het dagelijks bestuur van het IOC. Hij verzette zich in die periode vergeefs tegen de terugkeer van de vooroorlogse Duitse IOC-leden. Scharroo wilde jonge, onbesmette Duitse functionarissen in de Olympische beweging opgenomen zien, maar kreeg bij dit streven geen steun.

  Frederik Willem Christiaan Hendrik, baron Van Tuijll van Serooskerken (1851-1924)

  Baron Van Tuijll van Serooskerken beoefende de sporten van zijn stand: paardrijden, golf, schieten en zeilen, maar zo rond de eeuwwisseling ontpopte Van Tuijll zich tot een soort vader des vaderlands van de Nederlandse sportwereld.

  Hij werd een groot propagandist voor de ontwikkeling van sport en lichamelijke oefening. In 1898 kreeg hij zitting in het IOC, waar hij een groot vriend werd van een andere baron: Pierre de Coubertin. In 1907 organiseerde hij in Den Haag de jaarlijkse vergadering van het IOC.

  In de periode voor de Eerste Wereldoorlog stroopte hij zijn brede vriendenkring in het zakenleven af om gelden te werven voor uitzending van Nederlandse sporters naar de Olympische Spelen. Toen dus al kon worden gesproken van sponsoring, al bestond dat woord nog niet.

  Mede door zijn toedoen werd in 1912 in Amsterdam het Nederlandsch Olympisch Comitť opgericht, waarvan hij de eerste voorzitter werd. Door Van Tuijlls onvermoeibaar streven (en De Coubertins steun) kreeg Nederland de organisatie van de Spelen van 1928 toegewezen. De verwezenlijking van zijn droom zou hij niet meer maken: hij stierf in februari 1924.

  Zijn dood was een grote schok voor de Nederlandse sportgemeenschap. Het duurde een jaar voor men een geschikte opvolger had gevonden. Van Tuijll was een regent met een sociaal hart. Zijn zorg strekte zich uit over een breed front: van de vaak in ellendige omstandigheden levende trekhond tot de vluchteling die tijdens de Eerste Wereldoorlog berooid de Nederlandse grens over kwam.

  Hij was, geheel belangeloos, voorzitter van tal van organisaties, zoals de Algemene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer.

  Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje (1967)

  Landen die ooit de Spelen binnen hun grenzen hebben gehad, kunnen recht doen gelden op twee IOC-leden. Van 1925 tot 1957 beschikte Nederland ook over dat aantal. Toen Scharroo in dat jaar afhaakte, hield Nederland er maar ťťn over.

  Wellicht voelde het IOC er niet voor om Nederland nog een tweede IOC-lid te geven. De boycot van Nederland van de Spelen van Melbourne in 1956 was in die kringen slecht gevallen. Het is ook mogelijk dat Nederland niet meer heeft aangedrongen op een tweede IOC-lid. Pas diep in de jaren negentig stelde een Nederlandse journalist aan IOC-voorzitter Samaranch de vraag wat er moest worden gedaan om dat tweede IOC-lid weer te verwerven. Samaranch' antwoord was duidelijk: 'Door het mij te vragen'.

  De kwestie kwam daarna in een stroomversnelling. Talloze Nederlanders in de sport werkzaam lieten het IOC-hoofdkwartier openlijk weten wel interesse in de functie te hebben. Een nogal merkwaardige situatie. Dat soort benoemingen gaat bij het IOC nu eenmaal met stille diplomatie gepaard. Evenals met Geesink kwam er een grote verrassing uit de bus. Samaranch verkoos Willem Alexander, prins van Oranje, beschermheer van NOC*NSF, wiens enthousiasme tijdens de Spelen van Atlanta aller aandacht had getrokken.

   

  Van kalvergier naar schone energie

  Minder regels, minder belasting, meer koopkracht, meer openbaarheid van bestuur en waterstof als dť energie-oplossing zodat iedereen zelf zijn huis kan verwarmen en van elektriciteit kan voorzien

  En wij, als Groep Hop, vinden dat de financiŽle voordelen die dit oplevert ook bij de gebruiker terecht moeten komen en niet zoals nu dat de overheid middels accijns- en belastingheffingen het bedrijfsleven en de burger onnodig en onterecht op kosten jaagt.

   

  Hoever zijn we met vrijheid en democratie in Nederland? HET GEVAAR! Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Navobi (onderdeel van Drie Groep) aan Jan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo,dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg.

  Familie Jan van Drie (Vleeshandel) nr. 163 in quote 500 in 1997

  Wat zijn de voordelen van lagere importheffingen vlees voor het gewone volk?
  Europese vleesbedrijven vrezen voor 600.000 banen. Meer dan 600.000 banen in de Europese vleessector staan op het spel door lagere importheffingen. Die leiden tot stijgende invoer van goedkoop vlees uit niet-Europese landen. Bezorgde leiders van de sector hebben dat vandaag verklaard in een presentatie in Brussel. De Europese Unie had de lagere importtarieven recent voorgesteld. Het plan maakt deel uit van onderhandelingen voor vrijere wereldhandel. Een besluit hierover is verwacht bij de topconferentie van de wereldhandelsorganisatie WTO in december. Het Nederlands Productschap voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) luidde eerder al de noodklok over de voorstellen. De sector verwacht een omslagpunt te bereiken, waarbij Europeanen voor hun voedsel afhankelijk worden van import. De kwaliteit van veel ingevoerd vlees is echter veel lager dan van Europees vlees. Bron: ANP 21 november 2005

  Hoog BTW-tarief voor vlees, Nederland kent overconsumptie vlees
  Al het vlees in Nederland moet onder het hoge BTW-tarief vallen. Vlees is in Nederland namelijk te goedkoop. Dat zei Tweede-Kamerlid Pieter ter Veer (D66) gisteren op het symposium ‘varkenshouderij, zonder certificering geen toekomst’.Met invoering van het hoge BTW-tarief op vlees wil hij ervoor zorgen dat overmatige consumptie van vlees teruggedrongen wordt. Volgens ter Veer zijn er teveel problemen bij de vleesproductie. Ook als de vleesconsumptie niet teruggedrongen wordt, moet het hoge BTW-tarief gehandhaafd blijven. Hij wil de meeropbrengsten dan terug laten vloeien naar de sector. Dit geld moet gebruikt worden als subsidie voor omschakeling naar diervriendelijkere productiemethoden. Het kan volgens hem ook gebruikt worden om de inpassing van de intensieve veehouderij binnen de Vijfde Nota mogelijk te maken. Ter Veer wil het voorstel opnemen in het verkiezingsprogramma van D66. Hoogleraar bedrijfseconomie Ruud Huirne van Wageningen Universiteit ziet het plan niet zitten. In zijn ogen past het niet in een vrije wereldmarkt. Ook is hij bang voor de concurrentiepositie van de Nederlandse landbouwsector. Hij is van mening dat boeren om moeten schakelen om bedrijfseconomische redenen en niet vanwege de subsidie. Bron: Agrarisch Dagblad, 6 september 2001

  Rijksrecherche vindt geen bewijzen bevoordeling vastgoedmagnaat. Hoop gloort voor de Kroes
  MARTIJN KOOLHOVEN

  DEN HAAG, woensdag, De rijksrecherche gaf de afgelopen maanden vol gas om de onderste steen boven te krijgen in, wat inmiddels de affaire-De Kroes is gaan heten; de multimiljonair uit Wassenaar die door een īvrijbriefīvan justitie maar liefst zestien jaar uit de cel wist te blijven. Het rijksrechercherapport leidt nu tot een anticlimax van deze bizarre zaak. Meer dan zestig personen, onder wie veel hooggeplaatste functionarissen van justitie zťlf, zijn de afgelopen maanden gehoord. Centrale vraag was waarom schreef mr. Hans Vos, destijds officier van justitie in Den Haag, in 1992 een briefje aan vastgoedmagnaat Eddy de Kroes dat hij zijn gevangenisstraf van anderhalf jaar wegens een grootschalige vleesfraude, niet hoefde uit te zitten? Is er sprake van corruptie of een vriendendienst of had Vos wat goed te maken? Omdat de justitietop steeds meer aanwijzingen kreeg dat er sprake was van „valsheid in geschrifte” bij het totstandkomen van de omstreden vrijbrief, werd enkele maanden geleden de rijksrecherche op de zaak gezet. Morgen zou landsadvocaat mr. Willem Heemskerk op de proppen komen met het langverwachte rijksrechercherapport dat antwoord moet geven op al deze prangende vragen. Begin september zat De Kroes alsnog een week vast, maar morgen zou het kort geding, dat hij na zijn arrestatie had aangespannen tegen de staat der Nederlanden, worden voortgezet. Zou, want het rijksrechercheonderzoek heeft een voor het openbaar ministerie zeer teleurstellende afloop. De president van de rechtbank in Den Haag besloot gisteren om justitie nog maximaal vier weken uitstel te gunnen. Het rijksrechercheonderzoek heeft geen bewijsbare strafbare feiten opgeleverd bij het tot stand komen van de bewuste brief”, zo liet landsadvocaat mr. Willem Heemskerk eerder deze week weten aan strafpleiter mr. Gerard Spong, de advocaat van de Wassenaarse multimilionair. Eerder stelde het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) al vast dat mr. Hans Vos de brief toch echt zelf geschreven heeft en dat ook het handschrift op de zogenaamde īexecutiekaartī van hem is. Op deze kaart werd op 29 januari 1992 gekrabbeld: „Signalement opgeheven i.o.v. mr. H.M. Vos, ovj Den Haag”. Een maand later ontving De Kroes de brief waarin zijn ontslag van rechtsvervolging werd bevestigd. Maar zo stelt de landsadvocaat nu, „de staat blijft op het standpunt staan dat de heer De Kroes geen gerechtvaardigd vertrouwen had mogen ontlenen.” Met andere woorden: de veroordeelde De Kroes had niet op de brief van officier van justitie Vos mogen afgaan omdat die volgens de staat onbevoegd is geschreven. De rijksrecherche heeft niet kunnen vaststellen dat er sprake zou zijn geweest van corruptie, chantage of omkoping bij het tot stand komen van de vrijbrief. Vastgoedmagnaat Eddy de Kroes hoopt nu snel uitsluitsel te krijgen van justitie. DE TELEGRAAF Justitie had haar pijlen gericht op drie verdachten in deze zaak. Naast Eddy de Kroes zelf en de (inmiddels plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Maastricht) mr. Hans Vos, is dat ook Aad Dingjan, een huisvriend van de familie De Kroes. Deze Dingjan heeft eerder geclaimd dat hij De Kroes met succes uit de bajes heeft weten te houden. Toen Eddy de Kroes huisvriend Dingjan destijds vroeg hoe hij zoīn vrijbrief dacht te kunnen regelen, zou deze destijds hebben geantwoord: In deze zaak zijn hogere machten aan het werkī Dat is een andere universiteit, daar snap jij toch niets van... Behandelendofficier van justitie, mr. P.M. Frielink, wil het rijksrechercherapport als het straks helemaal klaar is („we moeten nog een paar kleine sporen īuitlopenī”, aldus justitie) alleen ter beschikking stellen aan de president van de rechtbank die het onderzoek had gelast. Advocaat Spong is daar woedend over, juist omdat de inhoud van het rapport zal aantonen dat zijn cliŽnt terecht op de inhoud van de brief is afgegaan. De afgelopen dagen is er achter de schermen een scherp juridisch gevecht geleverd over de vraag of het rijksrechercherapport nu wel of niet openbaar moet worden. Nee, zegt de staat, dan komt er te veel informatie op straat te liggen. Bovendien zou justitie het schaamrood op de kaken staan vanwege de blunders die ze in deze zaak beging. Ja, zegt Spong, want ook nu de uitkomst jullie niet uitkomt, willen wij over het onderzoeksresultaat kunnen beschikken. Eddy de Kroes, die gisteren zijn door justitie ingenomen paspoort weer terugkreeg, reageerde gelaten op de uitkomst van het rijksrechercheonderzoek; „Ik had niet anders verwacht.” En op het feit dat zijn zaak nu wťťr is aangehouden mompelt de vastgoedmagnaat veelbetekenend: „Ik was er nu liever vanaf geweest, maar in deze zaak zijn hogere machten aan het werk...

  Een paar maanden later moet Hans Vos in actie komen als de Wassenaarse vastgoedmagnaat in de loop van 1992 īper ongelukī wordt aangehouden op Schiphol. Een telefoontje naar Hans Vos is voldoende en de Koninklijke Marechaussee moet de multimiljonair weer laten lopen, zo stelt ook de rijksrecherche deze opmerkelijke interventie vast. Niet lang daarna schrijft de officier van justitie de bewuste īvrijbriefī aan De Kroes. Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft aangetoond dat deze brief authentiek is. Justitie heeft de brief zelfs naar het Amerikaanse onderzoekscentrum van de NASA gestuurd dat heeft vastgesteld dat de gebruikte inkt niet van na 1992 is (om antidatering uit te sluiten). Wat er precies is gebeurd met de informatie die īkroongetuigeī Dingjan heeft aangedragen, heeft de rijksrecherche niet kunnen achterhalen. De meeste hoofdrolspelers, onder wie mr. Hans Vos en zijn superieuren, leden bij de rijksrechercheurs aan acuut geheugenverlies. Oninteressant. Nu de mogelijkheid van een connectie naar īhogere machtenī is blootgelegd, is de positie van Eddy de Kroes er alleen maar sterker op geworden, oordeelt zijn advocaat mr. Gerard Spong. „De verklaring van Dingjan is op belangrijke punten ondersteund door anderen. Wat de achtergronden van de brief zijn, is voor De Kroes juridisch niet interessant. Feit is dat het openbaar ministerie zich de afgelopen twaalf jaar geheel conform de inhoud van de brief heeft gedragen. De Kroes heeft twaalf jaar lang elke week via Schiphol gereisd zonder dat justitie iets deed.” Aad Dingjan zit nog altijd īin het vleesī; hij woont in Oost-Europa. En hoe staat het met officier van justitie mr. Hans Vos, tegenwoordig directeur bij Prisma, een kwaliteitsinstituut voor de rechterlijke macht? De vraagtekens rond zijn persoon worden alleen maar groter. Want hoewel hij door de rijksrecherche is aangemerkt als īverdachtī, heeft zijn werkgever justitie hem nog altijd niet geschorst. Dat zou er op kunnen duiden dat het college van procureurs-generaal meer weet. Is het misschien zo, zoals direct betrokkenen bij de rijksrecherche hebben gesuggereerd, dat mr. Vos alleen maar een dienstopdracht heeft uitgevoerd met de verplichting er nooit over te zullen praten?

   

   

   

   

  INZICHT IN MILJONAIRS NETWERKEN met als bron: Quote Top - 500 - miljonairs 1997 

  Familie Jan van Drie (Vleeshandel) (Navobi) nr. 163 in quote 500 in 1997

  001 Fam. Fentener van Vlissingen, Energie, SHV, ƒ 7.660.000.000, 002 Fam. Brenninkmeijer, Kleding, C&A, ƒ 7.000.000.000, 003 Jan en Paul Baan, Baan, ƒ 5.450.000.000 ,005 Freddy Heineken, Bier, Heineken, ƒ 4.070.000.000, 6 Familie Pon, Auto-import, Pon Holdings, ƒ 2.500.000.000, 7 Familie (Martijn) van der Vorm, Investering HAL, ƒ 2.100.000.000, 8, Karel Bos, Metaalverwerking, Bosal, ƒ 1.700.000.000, 9, Joop van Oosterom, ICT, Cap Volmac, ƒ 1.700.000.000, 10 Ralph Sonnenberg, Kunststof, Luxaflex, ƒ 1.640.000.000, 11, Jaap en Albert Blokker, huishoudartikelen, Blokker, ƒ 1.600.000.000, 12, Evert Louwman, Auto-import, Louwman Groep, ƒ 1.500.000.000, 13 Alfred Balm Investering, Fracmaster (ex) ƒ 1.000.000.000, 14, Familie Loudon, Olie en tin, Shell/Billiton, ƒ 1.000.000.000, 15, Eric Albada Jelgersma, Supermarkt, Unigro, ƒ 950.000.000, 16, Gebroeders Heerema, Offshore, energie, Heerema Groep, ƒ 900.000.000, 17, Peter Swinkels, Bier, Bavaria, ƒ 900.000.000, 18, Jan Brand, Uitzendwezen, Brunel, ƒ 820.000.000, 19, Jac. Hermans, Supermarkten, Jac. Hermans, ƒ 700.000.000, 20, Leon Melchior, Investering, Optische Expl. Mij (ex), ƒ 700.000.000, 21, Dick van Aken, Groente, Velleman & Tas (ex), ƒ 660.000.000, 22, Familie Van Puijenbroek, Uitgeverij, De Telegraaf, ƒ 650.000.000, 23, Alex Mulder, Uitzendwezen, Unique, ƒ 610.000.000, 24, John de Mol, Media, Endemol, ƒ 608.000.000, 25, Familie De Rijcke, Winkelketeens, Groenwoudt Groep, ƒ 600.000.000,

  26, Joop van den Ende, Media, theater, Endemol, ƒ 598.000.000, 27, Familie De Boer, Supermarkten, De Boer Winkelbedrijven, ƒ 580.000.000, 28, Familie Hazewinkel, Uitgeverij, Noordelijke Dagblad Combinatie, ƒ 560.000.000, 29, Familie Heijn, Supermarkt, Ahold, ƒ 550.000.000, 30, Familie Hoyer, Beleggingen, Greenfee, ƒ 553.000.000, 31, Erven Kroonenberg, Vastgoed, diverse, ƒ 550.000.000, 32, Ruud Bakhuizen, Vastgoed, Uni-Invest, ƒ 500.000.000, 33, Eduard Hagens, Automatisering, Exact, ƒ 500.000.000, 34, Jan-Jurgen Kuijten, Investering, Reiss en Co., ƒ 500.000.000, 35, Cees de Bruin, Investering, Indofin, ƒ 450.000.000, 36, JoŽl en Danny Wyler, Handel, Granaria, ƒ 440.000.000, 37, Ronald de Waal, Textiel, WE International, ƒ 430.000.000, 38, Izaak van Melle, Snoep, Van Melle, ƒ 420.000.000, 39, Familie De Groen, Bier, Grolsch, ƒ 412.000.000, 40, Familie Menken, Zuivel, Menken Van Grieken, ƒ 400.000.000, 41, Kees Rijsterborgh, Vastgoed, DRS Makelaars, ƒ 400.000.000, 42, Dirk Scheringa, Krediet, verzekering, DSB-Groep, ƒ 380.000.000, 43, Daan van der Vorm, Bouw, Van der Vorm Bouw, ƒ 380.000.000, 44, Jan van den Heuvel, Fruit, Hagť, ƒ 370.000.000, 45, Familie Van der Poll, Bouw, investering, Cementbouw, ƒ 350.000.000, 46, Familie Bouwmeester, Verzekeringen, Goudse Verzekeringen (ex), ƒ 344.000.000, 47, Ferdinand Grapperhaus, Investering, Gaud Holding, ƒ 343.000.000, 48, Klaus Vink, Investering, Gaud Holding, ƒ 343.000.000, 49, Familie de Pont, Investering, Janivo, ƒ 333.000.000, 

  50, Familie van Beuningen, Investering, Darlin, Todlin, ƒ 300.000.000, 51, Henk Stienstra, Vastgoed, Stienstra, ƒ 300.000.000, 52, Familie Van den Broek, Supermarkten, Dirk van den Broek, ƒ 300.000.000, 53, Sander van Gelder, Vastgoed, Schaap, Citroen, V.Gelder (ex), ƒ 300.000.000, 54, Bram van Leeuwen, Uitgeverij, NTI/Lekturama, ƒ 300.000.000, 55, Dick Wessels, Bouw, investeringen, Volker Wessels, ƒ 300.000.000, 56, Familie Ziengs, Schoenen, Scapino, ƒ 300.000.000, 57, Jan Zeeman, Textiel, Zeeman, ƒ 300.000.000, 58, Familie (Chris en Jan) Houwert, Uitgeverij, Wegener Arcade, ƒ 283.000.000, 59, Herman Heinsbroek, Media, uitgeverijen, Arcade, ƒ 250.000.000, 60, Familie Derksen, Vakantiepark, CenterParcs, ƒ 250.000.000, 61, Familie Goedmakers, Dienstverlening, Vebego, Tence, Hago, ƒ 250.000.000, 62, Familie Tijdink, Metaal, ATAG, ƒ 250.000.000, 63, Familie van Leeuwen, Metaal, Van Leeuwen Buizen, ƒ 240.000.000, 64, Familie Heijmans, Bouw, Heijmans, ƒ 240.000.000, 65, Teunis van Wettum, Vastgoed, Bank voor de Bouwnijverheid, ƒ 240.000.000, 66, Adri Strating, Investering, The White Elephant, ƒ 230.000.000, 67, Jan Bernard Wolters, Investering, Schuttersveld, ƒ 220.000.000, 68, Willem Cordia, Investering, Incomare, ƒ 220.000.000, 69, Familie Slippens, Handel, Sligro, ƒ 220.000.000, 70, Sylvia Tůth, Uitzendbureau, Content, ƒ 215.000.000, 71, Familie Van Doorne, Transport, DAF, ƒ 210.000.000, 72, Max Abram, Investeerder, M&S, ƒ 210.000.000, 73, Jan Aalberts, Metaal, Aalberts Industries, ƒ 210.000.000, 74, Kees, Wim en Maarten Minnaar, Fruit, Citronas, ƒ 210.000.000, 

  75, Kees Andriessen, Vastgoed, Wereldhave (ex), ƒ 200.000.000, 76, Gerard Cok, Porno, Beate Uhse, ƒ 200.000.000, 77, Willem Endstra, Vastgoed, Seaport IJmuiden, ƒ 200.000.000, 78, Henk Koop, Metaal, Tjuchem Koop, ƒ 200.000.000, 79, Rolf Lauret, Auto-import, De Binckhorst, ƒ 200.000.000, 80, John van der Windt, Papier, Van der Windt Groep, ƒ 200.000.000, 81, Wim van der Leegte, Metaal, VDL Groep, ƒ 195.000.000, 82, Familie Swets, Uitgeverij, Swets & Zeitlinger Holding, ƒ 190.000.000, 83, Luud Maas, Bouw, Wilma Bouw, ƒ 185.000.000, 84, Familie Borstlap, IJzerhandel, Borstlap Groep, ƒ 180.000.000, 85, Familie (Jan en Peter) Poot, Vastgoed, Chipshol; Landinvest, ƒ 170.000.000, 86, Familie Smid, Bouw, Smid en Hollander BV, ƒ 170.000.000, 87, Michel Perridon, Computers, Aashima, ƒ 170.000.000, 88, Familie (Japhet) Willemstein, Hout, WIO, ƒ 170.000.000, 89, Joop van Caldenborgh, Chemie, farmacie, Caldic, ƒ 160.000.000, 90, Jos Smit, Olien en vetten, ASZ, ƒ 155.000.000, 91, Ton Risseeuw, ICT-investering, Getronics (ex), ƒ 153.000.000, 92, Hans Melchers, Chemie, farmacie, Melchemie Groep, ƒ 150.000.000, 93, Familie (Fons) Deen, Supermarkt, Deen, ƒ 150.000.000, 94, Harro en Chris Dijkhuis, Vastgoed, Sedijko, ƒ 150.000.000, 95, Familie Doeleman, Meel, Koninklijke Zeelandia, ƒ 150.000.000, 96, Willem Rottier, Kolen, Anker Holding, ƒ 150.000.000, 97, Richard Homburg, Vastgoed, Uni-Invest, ƒ 150.000.000, 98, Lambert Dielesen, Elektrotechniek, ODME International, ƒ 145.000.000, 99, Familie (Koos) Nolte, Elektrotechniek, Nolte Infratechniek, ƒ 143.000.000, 

  100, Mark en Pieter Diks, Bedden, Beter Bed, ƒ 142.000.000, 101, Willem van Kooten, Investering, Endemol; Aalberts Industries, ƒ 140.000.000, 102, Familie (Dirk) de Jong, Detailhandel, Gebr. De Jong, ƒ 140.000.000, 103, Familie (Okke) van der Wal, Supermarkten, Prisma Food Group, ƒ 140.000.000, 104, Familie (Gerard) Nieuwe Weme, Supermarkt, Nieuwe Weme, ƒ 140.000.000, 105, Jacques en Ad Wintermans, Sigaren, Agio, ƒ 140.000.000, 106, Jacques van Oord, (Water)bouw, Van Oord Groep, ƒ 140.000.000, 107, Ferdinand Fransen, Reizen, Arke, ƒ 140.000.000, 108, Familie Hak, Conserven, Hak, ƒ 140.000.000, 109, Onno en Robert Holtrust, Frisdrank, Raak, ƒ 140.000.000, 110, Ron Kok, CD-apparatuur, ODME International, ƒ 135.000.000, 111, Familie Struyk, Bouw, ?, ƒ 135.000.000, 112, Wim Vilť, Textiel, Vilenzo International, ƒ 133.000.000, 113, Familie (Stefan) Cohn, Metaal, Roba Holding, ƒ 130.000.000, 114, Hans Kroon, Beurshandel, Van der Moolen, ƒ 130.000.000, 115, Jan Rijsdijk, Havenmateriaal, EQ Trade, ƒ 130.000.000, 116, Familie Roelfsema, Bouwmaterialen, Roelfsema, ƒ 125.000.000, 117, Theo Bussens (Theo Bossers),, Metaal, B&G Hekwerk (ex), ƒ 120.000.000, 118, Marina de Jong-Nijhof, Groothandel, Nedac Sorbo, ƒ 120.000.000, 119, Familie Van Dijk, Groente en fruit, Van Dijk Beheer, ƒ 120.000.000, 120, Familie Kristen, Kaarsen, Bolsius, ƒ 120.000.000, 121, Theo Mulder, IT, Via Groep, ƒ 121.000.000, 122, Wim Wilford, Chemie, Cindu International, ƒ 120.000.000, 123, Familie Westland, Kaas, Westland, ƒ 120.000.000, 124, Familie Van Ettro, Metaal, Otterbrabant Beheer, ƒ 120.000.000,

  125, Jan-Nico en Bastiaan van den Brink, Fruit, JB-Van den Brink, ƒ 120.000.000, 126, Hans Struik, Conserven, Struik, ƒ 120.000.000, 127, Gerard Meulensteen, Elektrotechniek, Neways Electronics, ƒ 115.000.000, 128, Familie Van Dijk, Kroketten, Van Dijk Group, ƒ 115.000.000, 129, Familie Bruckner, Parfum, cosmetica, Eastbridge, ƒ 115.000.000, 130, Peter de Ridder, Investering, Riem & Honig (ex); Bever (ex), ƒ 115.000.000, 131, Jacques de Leeuw, Uitgeverij, Audax, ƒ 115.000.000, 132, Hans Breukhoven, CD's, Free Record Shop, ƒ 112.000.000, 133, Gebroeders Driessen, Metaal, Driessen Aircraft, ƒ 110.000.000, 134, Familie Grouwels, Vastgoed, ?, ƒ 110.000.000, 135, Frits Kroymans, Investering, Auto's, Jaguar en Ferrari (import), ƒ 110.000.000, 136, Marcel Mourmans, Snacks, Mora/Artic, ƒ 110.000.000, 137, Jan Onderdijk, Investering, Transol/TVI, ƒ 110.000.000, 138, Familie (Ad) van der Valk, Horeca, Van der Valk, ƒ 110.000.000, 139, Familie Van der Lee, Beveiliging, Ned. Veiligheidsdienst, ƒ 110.000.000, 140, Familie (Govert) van der Peijl, Bouw, De Hoop Terneuzen, ƒ 110.000.000, 141, Maarten Borrius Broek, Uitgeverij, De Telegraaf, ƒ 108.000.000, 142, Willem den Hertog, IJs, Hertog IJs (ex), ƒ 105.000.000, 143, Henk Groeneveld, Metaal, Groeneveld Groep, ƒ 105.000.000, 144, Familie van Nieuwpoort, Bouw, Van Nieuwpoort, ƒ 105.000.000, 145, Henk Hoogwegt, Zuivel, Hoogwegt Groep, ƒ 100.000.000, 146, Joep de Jong, Uitgeverij, Em. de Jong, ƒ 100.000.000, 147, Rob Zurel, Bloemen, Zurel & Co., ƒ 100.000.000, 148, Gebroeders Bolland, Muziek, ?, ƒ 100.000.000, 149, Paul Brandjes, Vastgoed, ?, ƒ 100.000.000, 

  150, Bernard Brinkers, Margarine, Brinkers Margarinefabrieken, ƒ 100.000.000, 151, Dick Bruna, Uitgeverij, Mercis, ƒ 100.000.000, 152, Maup Caransa, Vastgoed, Schiller; Caransa Hotel (ex), ƒ 100.000.000, 153, Cor de Wit, Tuinartikelen, Markt Group; Gardena (ex), ƒ 100.000.000, 154, John Deuss, Olie, Transworld Oil, ƒ 100.000.000, 155, Familie Fernhout, Zand, grint, Fernhout, ƒ 100.000.000, 156, Siem en Jan Kat, Detailhandel, Dekamarkt, ƒ 100.000.000, 157, Familie (Jan) Lisman, Vastgoed, Elf Provincien, ƒ 100.000.000, 158, Familie Philips, Elektronica, Philips, ƒ 100.000.000, 159, Jan Siep Riedstra, Vastgoed, Rimag Beheer, ƒ 100.000.000, 160, Gerard Sanderink, ICT, Multihouse, ƒ 100.000.000, 161, Aldo van der Laan, Vleeshandel, Meatpoint, ƒ 100.000.000, 162, Cees van der Velden, Bloemen, Holland Blumen Markt, ƒ 100.000.000, 163, Familie (Jan) van Drie, Vleeshandel, Van Drie Holding, ƒ 100.000.000, 164, Cor van Zadelhoff, Vastgoed, DTZ Zadelhoff, ƒ 100.000.000, 165, Bert Verwelius, Vastgoed, Verwelius Bouwmaatschappij, ƒ 100.000.000, 166, Rob Wagenborg, Rederij, Wagenborg, ƒ 100.000.000, 167, Nico en Ronnie Worp, Vastgoed, ?, ƒ 100.000.000, 168, Frits Loos, Gas, Hoek Loos, ƒ 100.000.000, 169, Familie Sijthoff, Investeringen, Sijthoff (ex), ƒ 95.000.000, 170, Daniel Dura, Bouw, Dura Bouwgroep, ƒ 95.000.000, 171, Ronald Zimet, Investering, PBI Securities, ƒ 95.000.000, 172, Bert de Liefde, Muziek, Wegener Arcade, ƒ 95.000.000, 173, Familie (Cornelis) Mourik, Bouw, Joh. Mourik & Co., ƒ 95.000.000, 174, Familie Thijssen, Detailhandel, Primarkt (ex), ƒ 95.000.000, 

  175, Gerard van Loon, Suiker, CSM (ex), ƒ 95.000.000, 176, Robert de Jong, Investering, Doornsche Waterleiding, ƒ 95.000.000, 177, Familie Spliethoff, Rederij, Spliethoff, ƒ 95.000.000, 178, Familie Van der Post, Vleeshandel, Compaxo International, ƒ 95.000.000, 179, Familie (Pieter) van der Kamp, Bouwmaterialen, Van der Kamo, ƒ 95.000.000, 180, Willem Olsthoorn, Kinderkleding, Oilily, ƒ 95.000.000, 181, Joep van den Nieuwenhuyzen, Investering, RDM Technology, ƒ 92.500.000, 182, Peter de Jager, Media, Sky; Radio 538; Intershow, ƒ 92.500.000, 183, Fred en Jaap Elzas, Vastgoed, Coltex, ƒ 92.500.000, 184, Familie (Antonie) Goedhart, Bouwmarkten, Goedhart Holding, ƒ 92.500.000, 185, Simon Keesing, Uitgeverij, Keesing, ƒ 92.500.000, 186, Sjoerd Kooistra, Horeca, ?, ƒ 92.500.000, 187, Familie Van Lanschot, Banken, Van Lanschot, ƒ 92.500.000, 188, Piet Vroon, Transport, Vroon, ƒ 92.500.000, 189, Paul Verhoeven, Film, -, ƒ 92.500.000, 190, Ton Meijer, Vastgoed, MAB, ƒ 92.500.000, 191, Anne Ringsma, Grafische industrie, Roto Smeets De Boer, ƒ 92.500.000, 192, Cor en George Oostrom, Voedingsmiddelen, Oostroms Conservenfabrieken, ƒ 92.500.000, 193, Ton van Dam, Vastgoed, Multivastgoed, ƒ 77.500.000, 194, Hans van Veggel, Vastgoed, Multivastgoed, ƒ 77.500.000, 195, Familie (Klaas) Groenendijk, Bouw, Yellow Cabin (ex), ƒ 77.500.000, 196, Fred de Rooij, Voedingsmiddelen, Remia, ƒ 77.500.000, 197, Bob Sijthoff, Uitgeverij, Het Financieele Dagblad (ex), ƒ 77.500.000, 198, Rik Smits, Basketbal, ?, ƒ 77.500.000, 199, Familie Reef, Wegenbouw, AGAR Holding, ƒ 77.500.000, 

  200, Familie (Jan) Geurts, Dienstverlening, Facilicom, ƒ 77.500.000, 201, Jacques en Pieter Bakker, Bloembollen, Bakker, ƒ 77.500.000, 202, John de Boer, Toerisme, Bel Air (ex), ƒ 77.500.000, 203, Bodo Douquť, ICT, investeringen, Uniface (ex), ƒ 77.500.000, 204, Ed Maas, Vastgoed, VHS, ƒ 77.500.000, 205, Bertus ter Beek, Beschuit, Bolletje, ƒ 77.500.000, 206, Familie Vlek, Sterke drank, UTO, ƒ 77.500.000, 207, Cees en Rolf Woudt, Grafische industrie, Mercuriusgroep, ƒ 77.500.000, 208, Lou Bartels, Vastgoed, ?, ƒ 77.500.000, 209, Andre de Jong, Cosmetica, Andrelon (ex), ƒ 77.500.000, 210, Eyk de Mol van Otterloo, Vastgoed, Eurostate (ex); GMO, ƒ 77.500.000, 211, Gerry Staartjes, Chemie, HCI, ƒ 77.500.000, 212, Arie van Os, Beurshandel, Van der Moolen (ex), ƒ 70.000.000, 213, Familie Dekker, Houthandel, Houthandel C.K. Dekker, ƒ 70.000.000, 214, Angeliqueen Hans Quellhorst, ICT, ICT, ƒ 70.000.000, 215, Ad Maas, Handel en dienstverlening, Maas International, ƒ 70.000.000, 216, Chris Smeets, Fondsbeheer, Citco, ƒ 70.000.000, 217, Dirk Ven, Groothandel, Groothandelcentrum Ven, ƒ 70.000.000, 218, Ronald Wierdsma, Textiel, Wibra, ƒ 70.000.000, 219, Hendrik van Dijk, Bouwmaterialen, -, ƒ 70.000.000, 220, Steven Noorlander (vh familie), Bouw, Duin Holdings, ƒ 70.000.000, 221, Maarten Wijma, Houthandel, G. Wijma & Zonen BV, ƒ 70.000.000, 222, Frans Hartman, Tuinstoelen, Hartman, ƒ 70.000.000, 223, Jan Hilverda jr, Bloemen, -, ƒ 70.000.000, 224, Familie Hoogvliet, Supermarkten, Hoogvliet, ƒ 70.000.000, 

  225, Ton Putman, Bouw, Putman Groep, ƒ 70.000.000, 226, Michael Cook, Investering, Coroco (ex), ƒ 70.000.000, 227, Jan de Bont, Film, -, ƒ 70.000.000, 228, Gebroeders Terberg, Vrachtwagens, -, ƒ 62.500.000, 229, Familie (Bob) de Kuyper, Sterke drank, De Kuyper, ƒ 62.500.000, 230, Familie Van Merksteijn, Metaal, Van Merksteijn, ƒ 62.500.000, 231, Rob en Ruud Lubbers, Investering, Hollandia Kloos, ƒ 62.500.000, 232, Harry de Winter, Media, IDTV, ƒ 62.500.000, 233, Familie Janssen, Bouw, NBM Amstelland, ƒ 62.500.000, 234, Familie Den Beer Portugael, Verzekeringen, A.C. Fraser & Co., ƒ 62.500.000, 235, Karel Appel, Kunst, -, ƒ 62.500.000, 236, Jan en Paul Baan, IT, Baan Company, ƒ 62.500.000, 237, Familie Enschede, Drukkerij, Joh. Enschede, ƒ 62.500.000, 238, Helmut Fassin, Snoep, ?, ƒ 62.500.000, 239, Adri Gordijn, Bouw, Jongen (ex), ƒ 62.500.000, 240, Ruud Gullit, Voetbal, -, ƒ 62.500.000, 241, Hans Jongen, Bouw, Holding Jongen, ƒ 62.500.000, 242, Ger Ruijters, Vastgoed, -, ƒ 57.500.000, 243, Leo van Gansewinkel, Afval, Essent, ƒ 57.500.000, 244, Paul Vos, Olie, Vos Groep BV, ƒ 57.500.000, 245, Geert Steinmeijer, Textiel, Van Heek-Tweka, ƒ 57.500.000, 246, Richard Krajicek, Tennis, ?, ƒ 57.500.000, 247, Familie Ter Steege, Bouw, -, ƒ 57.500.000, 248, Familie Klene, Uitgeverij, Gooi- en Eemlander, ƒ 57.500.000, 249, George Banken, Telecommunicatie, Detron Group, ƒ 57.500.000, 

  250, Henk Beens, Papier, Van Gelder, ƒ 57.500.000, 251, Pieter Pelt, Bouw, ?, ƒ 57.500.000, 252, Jos Uleman, Koffie en Cacao, Continaf, ƒ 57.500.000, 253, Familie De Klerk, Kunststof, ?, ƒ 57.500.000, 254, Jos Koster, Koffie, De Drie Mollen, ƒ 57.500.000, 255, Bernhard Meier, Diamanten, Coster Diamonds, ƒ 57.500.000, 256, Tom Moeskops, Vastgoed, Moeskops bouwgroep; Bilderdijk, ƒ 57.500.000, 257, Jos en Vincent Reijers, Computergroothandel, Copaco, ƒ 57.500.000, 258, Jaap Rosen Jacobson, Investering, Wolters Schaberg (ex), ƒ 57.500.000, 259, Dirk Smilde, Voedingsmiddelen, Koninklijke Smilde, ƒ 57.500.000, 260, Harry van de Moesdijk, Vastgoed, ?, ƒ 57.500.000, 261, Lex van Hessen, Vleesverwerking, Van Hessen, ƒ 57.500.000, 262, Familie Zijerveld, Zuivel, Mijwo Beheer, ƒ 57.500.000, 263, Familie Regout, Metaal, Thomas Regout Holding, ƒ 52.500.000, 264, Gert-Jan Kramer, Ingenieursbureau, Fugro, ƒ 52.500.000, 265, Bernard Hosman, Investering, Alpinvest, ƒ 52.500.000, 266, Dick Maan, Kunststof, Lalune, Lunair, ƒ 52.500.000, 267, Jacob Vreugdenhil, Zuivel, Vreugdenhil, ƒ 52.500.000, 268, Familie Van Kempen, Toiletartikelen, Coram Holding, ƒ 52.500.000, 269, Joop Krant, Banken, Kempen & Co, ƒ 52.500.000, 270, Erik Achten, Schoenen, Eegim Shoes, ƒ 52.500.000, 271, Marco van Basten, Voetbal, beleggingen, -, ƒ 52.500.000, 272, Jan Boer, Kunststof, Plexicor, ƒ 52.500.000, 273, Klaas de Leeuw, Bouw, Van Wijnen Groep, ƒ 52.500.000, 274, Chris Gongriep, Vastgoed, G&S, ƒ 52.500.000,

   275, Cees Hermans, Ramsj, Diskoland, ƒ 52.500.000, 276, Joop Koster, Vastgoed, Flatbeheer, ƒ 52.500.000, 277, John en Mirjam Martens, Kunststof, H.H. Martens en Zoon, ƒ 52.500.000, 278, Cees Meijer, Aardappelen, Lamb-Weston/Meijer, ƒ 52.500.000, 279, Har en Jacq Muermans, Vastgoed, -, ƒ 52.500.000, 280, Onno Ruding, Bankieren, Citigroup, ƒ 52.500.000, 281, Familie Smaal, Lompen, Boer & Smaal, ƒ 52.500.000, 282, Familie Smink, Afvalverwerking, -, ƒ 52.500.000, 283, Willem Smit, Investeerder, Datex, Newtron, Internoc, ƒ 47.500.000, 284, Marinus Smits, Keukens, Bruynzeel Holding, ƒ 47.500.000, 285, Familie Snijder, Handel, Lasaulec Holding, ƒ 47.500.000, 286, Bert van Driesten, Bouw, Wekerom Groep, ƒ 47.500.000, 287, Rolf Visser, Investering, KNSF, ƒ 47.500.00, 288, Cornelis Vrolijk, Visserij, Cornelis Vrolijk Holding, ƒ 47.500.000, 289, Familie Van Walraven, Metaalverwerking, ?, ƒ 47.500.000, 290, Familie Cremers, Land, -, ƒ 47.500.000, 291, Bart Kuiper en Jack Schouten, Reclame, Kuiper & Schouten, ƒ 47.500.000, 292, Familie Janshen en Hahnrats, Gokkasten, ?, ƒ 47.500.000, 293, Familie Kuiken, Machinebouw, -, ƒ 47.500.000, 294, Ad Rietveld, ICT, WordPerfect (ex); Esnet, ƒ 47.500.000, 295, Familie De Rijke, Transport, De Rijke, ƒ 47.500.000, 296, Pim (en Rudy) Ansems, Vastgoed, Uni-Invest, ƒ 47.500.000, 297, Peter Boeve, Voedings- en genotmiddelen, Alpuro, ƒ 47.500.000, 298, Familie Bovenkamp, Keramiek, Gouda Vuurvast, ƒ 47.500.000, 299, Familie Burgman, Metaal, Burgman Heybroek; Inalfa, ƒ 47.500.000, 

  300, George Keune, Cosmetica, Keune, ƒ 47.500.000, 301, Familie Koopmans, Meel, Koopmans Meelfabrieken, ƒ 47.500.000, 302, B. Revet, Investering, ?, ƒ 47.500.000, 303, Benno en Guy Leeser, Diamanten, Leeser Holding; Gassan, ƒ 45.000.000, 304, Rene Meeuwissen, Bouw, De Meeuw, ƒ 45.000.000, 305, Wout Post, Verf, MoTip, ƒ 45.000.000, 306, Frans (vh familie) van Seumeren, Transport, Van Seumeren Holland, ƒ 45.000.000, 307, Wim Vos, Transport, Harry Vos, ƒ 45.000.000, 308, Cor en Ton Zandbergen, Vleesgroothandel, -, ƒ 45.000.000, 309, Anthony Verbrugge, Haven, transport, Verbrugge International, ƒ 45.000.000, 310, Familie (Matthijs) Boom, Uitgeverij, Boom, ƒ 45.000.000, 311, Familie Van der Sluijs, Oliehandel, Van der Sluijs Groep, ƒ 45.000.000, 312, Cor Stutterheim, ICT, CMG, ƒ 45.000.000, 313, Otto baron van Verschuer, Land, -, ƒ 45.000.000, 314, Berry van den Brink, Investering, Wagram, ƒ 45.000.000, 315, Guus Jansen, Media, Strengholt, Radio Noordzee, ƒ 45.000.000, 316, Familie Rouvoet, Gokkasten, Errel Holding, ƒ 45.000.000, 317, Jozef Geurts, IJzerhandel, ?, ƒ 45.000.000, 318, Graven van Rechteren Limpurg, Landgoed, -, ƒ 45.000.000, 319, Jaap en Pieter Peinemann, Transportmiddelen, ?, ƒ 45.000.000, 320, Familie Hof, Drukkerij, Roto Smeets de Boer (ex), ƒ 45.000.000, 321, Dennis Bergkamp, Voetbal, -, ƒ 45.000.000, 322, Johan Cruijff, Voetbal, ?, ƒ 45.000.000, 323, Rene de Vroomen, Schoenen, Schoenenreus, ƒ 37.500.000, 324, Frank en Kees Faber, Houtverwerking, Faber Halbertsma, ƒ 37.500.000, 

  325, Familie (Nico) Hooijmaaijer, Bouw, Koninklijke IBC, ƒ 37.500.000, 326, Gerard Kerkhof, Schroot, Metal Recycling Group, ƒ 37.500.000, 327, Familie Langen, Transport, ?, ƒ 37.500.000, 328, Arie Luyendijk, Autoracerij, ?, ƒ 37.500.000, 329, Jan Schoenmaker, Snoep en zeep, Senzora, ƒ 37.500.000, 330, Familie Spoormaker, Auto's, ?, ƒ 37.500.000, 331, Fred van der Flier, Detailhandel, Home Entertainment Service, ƒ 37.500.000, 332, Engel Verkerke, Uitgeverij, Verkerke, ƒ 37.500.000, 333, Pierre Vinken, Uitgeverij, Reed-Elsevier (ex), ƒ 37.500.000, 334, Robert Voges, ICT, Management Share, ƒ 37.500.000, 335, Jan de Rooy, Transport, ?, ƒ 37.500.000, 336, Familie Doeksen, Rederij, Rederij Doeksen, ƒ 37.500.000, 337, Lars Erik Magnusson, Vastgoed, Premier Land, ƒ 37.500.000, 338, Familie Dekker, Bouwmaterialen, Dekker, ƒ 37.500.000, 339, Bertus Heutink, Kantoorartikelen, De Groene Weide, ƒ 35.000.000, 340, Frank Rijkaard, Voetbal, Under Jeans, ƒ 35.000.000, 341, Familie Schut, Verpakkingen, Koninklijke Schut (ex), ƒ 35.000.000, 342, Wim van Dijk, Vastgoed, Bemog, ƒ 35.000.000, 343, Jan Tromp Meesters, Elektrotechniek, Nedap, ƒ 35.000.000, 344, Piet Bloemink, Verzekeringen, Legio Lease, ƒ 35.000.000, 345, John Jonker, Transport, Jonker Transport, ƒ 35.000.000, 346, Andre Deleye, Investering, >Koninklijke Begemann Groep, ƒ 35.000.000, 347, Jeroen van den Nieuwenhuyzen, Investering, Begemann, ƒ 35.000.000, 348, Dirk-Jan Bakker, Vastgoed, -, ƒ 35.000.000, 349, Bert Barenbrug, Graszaad, Barenbrug, ƒ 35.000.000, 

  350, Familie (Jaap) Bastmeijer, Groothandel, Nettorama, ƒ 35.000.000, 351, Familie Brink, Handel, Computerij Groep (ex), ƒ 35.000.000, 352, Kommer Damen, Scheepsbouw, Kommer Damen, ƒ 35.000.000, 353, Henk de Heus, Veevoeder, ?, ƒ 35.000.000, 354, Baron de Weichs de Wenne, Vastgoed, ?, ƒ 35.000.000, 355, Wim Gubbels, Meubels, ?, ƒ 35.000.000, 356, Loek Hendrickx, Foto-albums, Henzo, ƒ 35.000.000, 357, Henry en Joe Krijnen, Gokautomaten, Krijco Amusement, ƒ 35.000.000, 358, Aad Ouborg, Handel, Princess, ƒ 35.000.000, 359, Johan Smit, Scheepsbouw, ?, ƒ 35.000.000, 360, Familie Trommelen, Supermarkt, Em-Te, ƒ 35.000.000, 361, Cees van der Burg, Tanks, Burg Industries, ƒ 35.000.000, 362, Albert van Dijk, Kunststof, ?, ƒ 35.000.000, 363, Robert Weisz, Vastgoed, Dynamic Beleggingen, ƒ 35.000.000, 364, Paul de Gruyter, IT, SQL Systems (ex), ƒ 35.000.000, 365, Familie Eecen, Bouw, Houtgroep Eecen Nederland, ƒ 35.000.000, 366, Henk Ewals, Transport, Ewals Cargo Care, ƒ 35.000.000, 367, Peter Huysman, IT, SQL Systems (ex), ƒ 35.000.000, 368, Christian Peters, Detachering, UCC, ƒ 35.000.000, 369, Dirk Bloemers, Verzekeringen, Bloemers Holding, ƒ 35.000.000, 370, Bert Twaalfhoven, Metaalverwerking, Indivers; Gilde Investments, ƒ 35.000.000, 371, Willem Verloop, Detachering, UCC, ƒ 35.000.000, 372, Cor van Winkoop, Detachering, UCC, ƒ 35.000.000, 373, Gebroeders van Mook, Bouw, Mulder Boskoop (ex), ƒ 35.000.000, 374, Familie Van Lynden van Sandenburg, Land, ?, ƒ 35.000.000, 

  375, Willem Ebbink, Elektrotechniek, Flexovit, ƒ 35.000.000, 376, Familie Ligtvoet, Medische apparatuur, ?, ƒ 35.000.000, 377, Simon Meerschwam, Textiel, Meertex, ƒ 35.000.000, 378, Joop ter Haar, Reizen, OAD, ƒ 35.000.000, 379, Familie (Arie) van der Zwan, Visserij, W. van der Zwan & Zn, ƒ 35.000.000, 380, Familie Versteijnen, Transport, Versteijnen BV, ƒ 35.000.000, 381, Familie Zondervan, Bouw(nijverheid), BV Nederland-Haarlem (ex), ƒ 35.000.000, 382, Pieter Kerdel, Investeerder, Kempen & Co (ex), ƒ 35.000.000, 383, Richard van Wesemael, Zaden, ?, ƒ 35.000.000, 384, David Gottesmann, Sisal en Rubber, Amsterdam Rubber, ƒ 35.000.000, 385, Pieter Adriaans, IT, Syllogic (ex), ƒ 35.000.000, 386, Jacques van Geel, Metaal, Van Geel, ƒ 35.000.000, 387, Dolf Zantinge, IT, Syllogic (ex); ICT, ƒ 35.000.000, 388, Freddy Abraham, Investeerder, Coco Vastgoed; VCI, ƒ 30.000.000, 389, Familie Bluekens, Auto's, Volvo (dealer), ƒ 30.000.000, 390, Bob Meijer, Investeerder, VCI (ex); Eur. Development Capital Corp.,, ƒ 30.000.000, 391, Hans Brus, ICT, Datelnet, ƒ 30.000.000, 392, Cornelis de Boer, Metaal, Van Beest, ƒ 30.000.000, 393, Anton Hessing, Bakker, ?, ƒ 30.000.000, 394, Arie den Hartog, Vastgoed, Den Boer Hartog Hooft, ƒ 30.000.000, 395, Jan Driessen, Kruidenhandel, ?, ƒ 30.000.000, 396, Nol Hendriks, Textiel, -, ƒ 30.000.000, 397, Gebroeders Hubregtse, Kunststof producten, ?, ƒ 30.000.000, 398, Macko Lacqueur, Investeerder, VCI (ex), Eur. Development Capital Corp.,, ƒ 30.000.000, 399, Henk van der Meyden, Amusement, Stardust Holding BV, ƒ 30.000.000, 

  400, Madeleine Pauw, Kleding, Pauw, ƒ 30.000.000, 401, Ronald Rosenbaum, Vastgoed, Favoriet, The Sting, ƒ 30.000.000, 402, Niek Sandman, Vastgoed, ?, ƒ 30.000.000, 403, Cas Schilder, Investeerder, Hotel Spaander, ƒ 30.000.000, 404, Aalt Slokker, Bouw, projectontw.,, Slokker Groep, ƒ 30.000.000, 405, Jac van Ham, Gokkasten, JVH Gaming, ƒ 30.000.000, 406, Karel van Eerd, Supermarkt, Van Eerd-groep, ƒ 30.000.000, 407, Familie van Elderen, Keukengerei, Brabantia, ƒ 30.000.000, 408, Harry van Andel, Investeerder, ?, ƒ 30.000.000, 409, Willem van 't Wout, Schroot, Jewo Metaal (ex); Curef, ƒ 30.000.000, 410, Familie Verheijen, Metaalindustrie, Bravilor Bronamat, ƒ 30.000.000, 411, Hans Vermeulen, Schuifdaken, Vermeulen-Hollandia, ƒ 30.000.000, 412, Gouke Visser, Bouwmarkten, Intergamma, ƒ 30.000.000, 413, Gebroeders Vissers, Bouw, ?, ƒ 30.000.000, 414, Henk Vostermans, Metaal, A. Vostermans BV, ƒ 30.000.000, 415, Bart Wilton, Investeerder, Athlon Groep; AIR Holding (ex), ƒ 30.000.000, 416, Michiel Witteveen, Vastgoed, ?, ƒ 30.000.000, 417, Familie Kern, Kunststof, Naeff, ƒ 30.000.000, 418, Eef Hofland, Snacks, Van Dijk Food, ƒ 30.000.000, 419, Henk de Wit, Vastgoed, Monte Carne, ƒ 30.000.000, 420, Jonkheer Rudolph van Weede, Land, ?, ƒ 30.000.000, 421, Ad Hordijk, Kasbouw, ?, ƒ 30.000.000, 422, Gebroeders Spaansen, Bouw, ?, ƒ 30.000.000, 423, Hans Stroeve, Banken, Effectenbank Stroeve, ƒ 30.000.000, 424, Familie Theeuwes, Veevervoerder, ?, ƒ 30.000.000, 

  425, Familie Van Ballegooijen, Zuivel, Dairy Trading International, ƒ 30.000.000, 427, Adri van Opijnen, Transport, ?, ƒ 30.000.000, 428, Pierre Horn, Handel, ?, ƒ 30.000.000, 429, Erven Van Leer, Investeerder, Delfts Instruments, ƒ 30.000.000, 430, Familie Dormael, Slaapkamers, Dormael Groep, ƒ 30.000.000, 431, Familie Jansen, Sterke drank, Unaniem Tot Overeenstemming (UTO), ƒ 30.000.000, 432, Familie Koops, Transport, auto's, Koops, ƒ 30.000.000, 433, Anton en Jos Lisman, Transportmiddelen, ?, ƒ 30.000.000, 434, Cees en Adriaan Minnaar, Groente en fruit, Minnaar Holland, ƒ 30.000.000, 435, Familie Oosterbaan, Transport, ?, ƒ 30.000.000, 436, Aart Foppen, Investeerder, ?, ƒ 30.000.000, 437, Familie Hotte, Speelgoed, Jumbo, ƒ 30.000.000, 438, Familie Andrť de la Porte, Handel, Mitsubishi, Hyundai (import), ƒ 30.000.000, 439, Henk Aufderhaar, Klerenhangers, ?, ƒ 30.000.000, 440, Piet Bon, Vastgoed, ?, ƒ 30.000.000, 441, Rient Breman, Installatiebedrijf, ?, ƒ 30.000.000, 442, Gijs en Jan de Jong, Handel, Nedamco, ƒ 25.000.000, 443, Eddie de Kroes, Vastgoed, Monte Carne, ƒ 25.000.000, 444, Jos Dreesens, Beurs, Amsterdam Options Traders (ex), ƒ 25.000.000, 445, Henri Fetter, Textiel, Canadian Stocks; Fooks; Boebie, ƒ 25.000.000, 446, Hindrik en Pieter Heerema, Investeerders, ?, ƒ 25.000.000, 447, Jos Houben, IT, Computer Company, ƒ 25.000.000, 448, Erven jonkheer C.J. Sandberg, Land, ?, ƒ 25.000.000, 449, Pierre Kartner, Liedjes, ?, ƒ 25.000.000, 

  450, Jan Linders, Supermarkt, Linders, ƒ 25.000.000, 451, Familie Nefkens, Auto's, Peugeot (import), ƒ 25.000.000, 452, Rob Noortman, Kunsthandel, ?, ƒ 25.000.000, 453, Bas Romeyn, Vastgoed, ?, ƒ 25.000.000, 454, Gebroeders Saan, Hijskranen, ?, ƒ 22.500.000, 455, Familie Van Schaijk, Glashandel, de Harense Smid, ƒ 22.500.000, 456, Hans Schreuder, Farmacie, Biodermal, ƒ 22.500.000, 457, K. Schwabe, Farmacie, VSM, ƒ 22.500.000, 458, Jan Sybesma, Horeca, McDonald's Nederland (ex), ƒ 22.500.000, 459, Peter Terborgh, Vastgoed, Libra International, ƒ 22.500.000, 460, Pietro Tramontin, Reclame, Result, ƒ 22.500.000, 461, Familie Van der Borch, Vastgoed, ?, ƒ 22.500.000, 462, Familie Van Tilburg, Textiel, ?, ƒ 22.500.000, 463, Jan van Vlijmen, Vastgoed, Bouwfonds Ned. Gemeenten, ƒ 22.500.000, 464, Familie Vermeer, Wegenbouw, Dura Vermeer Groep, ƒ 22.500.000, 465, Benoit Wesly, Horeca, Applebee, ƒ 22.500.000, 466, Tom Westermeijer, Vastgoed, ?, ƒ 22.500.000, 467, Familie Vink, Kunststof, ?, ƒ 22.500.000, 468, Familie van Wanrooij, Bouw, ?, ƒ 22.500.000, 469, E. van 't Hooft, Elektrotechniek, Delfts Instruments, ƒ 22.500.000, 470, Cees den Braven, Kitten, Den Braven, ƒ 22.500.000, 471, Dirk Nienhuis, Banken, Van der Hoop Effektenbank, ƒ 22.500.000, 472, Teun de Waardt, Bouwmarkten, De Waardt Groep, ƒ 22.500.000, 473, Hans en Wim Frijling, Zoetwaren, ?, ƒ 22.500.000, 474, Peter en Nico van Gisbergen, Bouw, ?, ƒ 22.500.000, 

  475, Familie Van Kessel, Wegenbouw, ?, ƒ 22.500.000, 476, Jos Smeets, Auto's, ?, ƒ 22.500.000, 477, Familie Vergeer, Zuivel, Vergeer, ƒ 22.500.000, 478, Engel Ames, Auto's, Ames Beheer, ƒ 22.500.000, 479, D. Honing, Sloper, ?, ƒ 22.500.000, 480, Peter Schulpen, Sponsen, Schulpen Schuim, ƒ 22.500.000, 481, Henri Nefkens Harry?,, Investeerder, Athlon Groep, ƒ 22.500.000, 482, Familie Van Weelde, Scheepvaart, Van Weelde Beheer, ƒ 22.500.000, 483, Andre Verder, Handel, ?, ƒ 22.500.000, 484, Fred en Annie van der Werf, Investering, -, ƒ 22.500.000, 485, Jonkheer L. Bosch ridder van Rosenthal, Land, ?, ƒ 22.500.000, 486, Laurens Hompes, Textiel, Scotch; Soda, ƒ 22.500.000, 487, Adam Curry, Internet, On Ramp(ex); Think New Ideas; Amby;,, ƒ 22.500.000, 488, Erven De Vilder, Koophandel, ?, ƒ 22.500.000, 489, Martin Frankort, Groente en fruit, ?, ƒ 22.500.000, 490, Lex Hes, Textiel, ?, ƒ 22.500.000, 491, Fred Langerak, Investeerder, Novem International, ƒ 22.500.000, 492, Familie Leeninga, Metaal, Vector, ƒ 22.500.000, 493, Bertus LŁske, Vastgoed, -, ƒ 22.500.000, 494, Jeroen Mol, ICT, Gorilla Park, ƒ 22.500.000, 495, Familie Prins, Vishandel, ?, ƒ 22.500.000, 496, Fons Remmers, Bouw, ?, ƒ 22.500.000, 497, Cees Vrisekoop, Handel, ?, ƒ 22.500.000, 498, Familie Weima, Transport, Vitesse, ƒ 22.500.000, 499, Ronald Koeman, Voetbal, ?, ƒ 22.500.000, 500, Jorien van den Herik, Dakbedekking, ƒ 22.500.000,

   

  Deurwaarder Smit op vingers getikt 

  Telegraaf: door Martijn Koolhoven 
     
  OMMEN, woensdag 
  Het gerechtshof Amsterdam heeft gerechtsdeurwaarder Jan Smit uit Ommen, tevens voorzitter van voetbalclub Heracles in Almelo, pijnlijk op de vingers getikt voor een jarenlange schnabbel.
  Jan Smit, met een geschat vermogen van €48 miljoen volgens de Quote-lijst van rijkste Nederlanders, heeft zijn functie gebruikt om een eigen schilderijenhandel op te zetten.
  Als gerechtsdeurwaarder te Ommen organiseerde Smit jarenlang ’onderhandse verkopen’ van ’belangrijke collecties schilderijen’. Het ging onder meer om doeken van de romantische, Haagse en impressionistische school.

  Adverteren

  Als ware het een soort openbare executieverkopen, adverteerde Smit jarenlang in regionale en landelijke dagbladen met grote advertenties met een dikke, zwarte rand erom. Hij organiseerde de verkopen in het oude gemeentehuis van Ommen.
  Door zich aldus te presenteren, heeft Smit zich volgens het hof schuldig gemaakt aan misleiding. Hij wekte de indruk dat de verkoop van de kunststukken iets te maken had met zijn functie als gerechtsdeurwaarder. Dit terwijl het echter om een privťhandel ging die, zo oordeelt het hof, niets te maken heeft met het ’verrichten van ambtshandelingen’. Het hof acht het optreden van de vermogende gerechtsdeurwaarder ’misleidend’ en ’dermate laakbaar’ dat hij een berisping krijgt.
  De Heracles-voorzitter werd enkele jaren geleden benoemd tot erelid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.
    
  • Jan Smit
  …goed vertrouwen… 


  Kunsthandel
  Zijn zoon, Mark Smit, heeft in de achterliggende jaren een eigen kunsthandel, eveneens in Ommen, opgezet. Maar vader Jan bezweert dat hij nooit doeken van zoonlief heeft verkocht. De schilderijenhandel heeft in totaal zo’n veertien jaar geduurd.
  In hoger beroep heeft het gerechtshof Smit nu op de vingers getikt. De gerechtsdeurwaarder zit behoorlijk met de zaak in de maag. „Ik had het niet mogen doen, foutje”, aldus Jan Smit, die de verdere kritiek wegwuift.
  „Het gaat echt nergens over, ik heb van mijn moeder ook wel eens een berisping gehad. Het is de laagste straf die een gerechtsdeurwaarder kan krijgen. Ik heb jarenlang in goed vertrouwen schilderijen geveild. De concurrentie vond het blijkbaar vervelend, op een gegeven moment ging het mij blijkbaar te goed. De laatste drie jaar heb ik geen veilingen meer georganiseerd. Moet heel Nederland nu van deze berisping weten? Toen ik tot erelid werd benoemd, heeft daar ook niemand aandacht aan besteed.”

   

   

   

   

   

    > Samenstelling Raad van Bestuur De Omring >Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties

  Dhr. drs. V.E. van Dijk Voorzitter

  (m.i.v. 29-06-07)

  Lid Raad van Commissarissen

  Rabobank IJsseldelta

  Lid Raad van Commissarissen

  Wadinko N.V.

  Mw. M.J.H. Ligthart Lid Voorzitter bestuur coŲperatieve

  vereniging Plectrum

  Voorzitter Raad van Toezicht

  Stichting Facit

  Bestuurslid TRAFO

  Dhr. T. Uivel Voorzitter

  (Tm 31-05-07)

  Geen

  Na de fusie tussen De Omring en Corbis Plus bestaat de raad van bestuur van Omring per 29 juni

  2007 uit de heer drs. V.E. van Dijk (voorzitter) en mevrouw M.J.H. Ligthart (lid). Dhr. van Dijk was

  tot die tijd voorzitter van de raad van bestuur van Corbis Plus. Mevrouw Ligthart was lid van de

  raad van bestuur van De Omring. Dhr. Uivel was tot 31 mei 2007 voorzitter van de raad van

  bestuur van De Omring.

  De raad van bestuur heeft een nieuw reglement vastgesteld en de raad van toezicht heeft hieraan

  goedkeuring verleend. Kernelementen van dit reglement zijn:

  - De taakverdeling binnen de raad van bestuur

  - Taken en bevoegdheden

  - Relatie raad van toezicht, strategieontwikkeling en risicobeheersing

  - Vergaderingen en besluitvorming

  - Bezoldiging en nevenfuncties

  - Vertrouwelijkheidparagraaf

  12 > 3.1.3.1.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) In de tabel hieronder staan alle leden van de Raad van Toezicht vermeld. Dit betreft, conform de

  voorschriften jaarverslaglegging, niet alleen de leden van de raad per 31 december 2007, maar alle

  personen die in 2007 deel hebben uitgemaakt van de Raden van Toezicht (van Corbis Plus, De

  Omring en van Omring). Eveneens conform de voorschriften jaarverslaglegging worden ook de

  nevenfuncties van alle leden vermeld. > Samenstelling Raad van Toezicht > Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties

  Mw. drs. J.M.G. Lanphen Voorzitter, tevens

  lid Remuneratiecommissie

  Huisarts

  Lid Bestuur Stichting Achmea slachtoffer en

  samenleving

  Lid Raad van Volksgezondheid en Zorg

  Lid Bestuur ZONmw

  Voorzitter Bestuur CoŲperatieve Vereniging

  Huisartsenpost Gooi&Vechtstreek

  Voorzitter Begeleidingscommissie Centrum voor

  Gezondheidsonderzoek na rampen

  Lid Bestuur Stichting Scheidgerecht

  Gezondheidszorg

  Lid Bestuur VHN

  Lid Bestuur Regionale Huisartsenvereniging

  Gooi&Vechtstreek

  Voorzitter Kerngroep CBO richtlijn CVS

  Voorzitter Werkgroep FBG t.b.v. integrale

  erfelijkheidszorg

  Dhr. dr. E.A. van Royen Vicevoorzitter Voorzitter Raad van Bestuur Rijnland Zorggroep

  Dhr. drs. W. Dooge Lid Voorzitter Raad van Bestuur Hogere Hotelschool

  De Haag

  Voorzitter Vereniging van Scholen in het

  Hotelonderwijs

  Bestuurslid Vereniging Bestuurders in het HBO > Nederland >Member of the Board of the Leading Hotelschools >of the World >Commissaris bij CUVO

  Raad van Advies Quality Lodgings

  Dhr. drs. H. Smit Lid Directeur Museum Het Dolhuys

  Voorzitter raad van Toezicht RTV-Noord Holland

  Voorzitter Jury West-Friesland Meer Prijs

  Voorzitter Gebiedscommissie Investeringsbudget

  Landelijk Gebied Kop van Noord Holland

  Dhr. W. Eelman, AA Lid,

  tevens lid Auditcommissie

  Voorzitter Texel Vitaal

  Penningmeester St. Maartenhuis

  Adviseur Brancheorganisatie

  Commissaris Accountantskantoor

  Bemiddelaar samenwerkingsverbanden agrarische

  sector

  Voorzitter Stichting Samen ťťn Texel

  Voorzitter Gemeenschapsraad Texel Vitaal

  Voorzitter Kerkrentmeesters gereformeerde kerk

  Voorzitter vervoerscommissie Texel Vitaal

  Mw. M.G.M.P. Neelen

  Lid,

  tevens lid

  remuneratiecommissie

  Voorzitter Blijf van m'n Lijf Den Helder

  Gemeentelijk vertegenwoordiger Noodfonds

  Schagen

  Bestuurslid Slot Schagen

  Bestuurslid Rode Kruis, afdeling Schagen

  Voorzitter Sponsorgroep Rijtuigenmuseum

  Schagen

  Lid Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

  Noorderkwartier

  Dhr. drs. A.T.W.M. Oostvogel

  Lid, tevens voorzitter

  Auditcommissie

  Voorzitter Raad van Commissarissen Impact Retail

  B.V.

  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting

  Kinderdagverblijven Hilversum

  Lid Raad van Commissarissen CITO B.V.

  Lid Raad van Toezicht Cartercom Holding S.a.r.l.

  Lid Raad van Toezicht Stichting Avalon

  13

  Dhr. M.A.C.J.M. Snijders >(tot datum fusie, De Omring)

  Lid, tevens lid Auditcommissie

  De Omring

  Directeur Acces Zorgconsult

  Vennoot VOF Creative Power

  Bestuurder Stichting Planetree Nederland

  Lid raad van Toezicht Stichting Hunanitas

  Dhr. J.Th. de Porto >(tot datum fusie, Corbis Plus)

  Lid Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wonen

  Texel

  Voorzitter Raad van Toezicht Woontij

  Secretaris CoŲp. Visafslag Den Helder/Texel en

  Den Oever

  Lid Raad van Toezicht Hollands Noorden

  Penningmeester Texelse Sportraad

  Penningmeester TV DEUCE

  Penningmeester Texelse aandelenclub

  Bestuurslid Steunstichting Samen-Een

  Dhr. mr. H.J.G. de Grood (tot datum fusie, Corbis Plus)

  Lid Voorzitter bibliotheekcommissie Anna Paulowna

  Lid gemeentelijke stuurgroep Anna Paulowna

  Dhr. drs. K. Bozelie >(tot datum fusie, Corbis Plus)

  Lid, tevens lid Auditcommissie

  Corbis Plus

  Lid Raad van Commissarissen PWN

  Lid Auditcommissie PWN

  Voorzitter financiŽle commissie GSG

  Voorzitter regionale afdeling Groen Links

  Dhr. H.A. Eggermont >(tot datum fusie, Corbis Plus)

  Lid Burgemeester Stede Broec

  Gedurende het verslagjaar hebben de raden van toezicht van De Omring en Corbis Plus

  goedkeuring verleend aan het fusiebesluit dat op 29 juni 2007 geresulteerd heeft in de fusie tot

  Stichting Omring. Tot die datum hebben beide raden afzonderlijk gefunctioneerd.

  De voorbereiding van de fusie is tot stand gekomen op grond van een gedelegeerd overleg. Hierin

  hadden beide voorzitters en een lid zitting. Dit gedelegeerd overleg heeft intensief samengewerkt

  met de bestuurlijke stuurgroep, ondernemingsraden en cliŽntenraden gedurende het fusieproces.

  Met de fusie is een nieuwe raad van toezicht geÔnstalleerd, bestaande uit vier leden van De Omring

  en drie leden van Corbis Plus. Afscheid is genomen van de volgende leden:

  De heer M.A.C.J.M Snijders (De Omring)

  De heer J.Th. de Porto (Corbis Plus)

  De heer Mr. H.J.G. de Grood (Corbis Plus)

  De heer drs. K. Bozelie (Corbis Plus)

  De heer H.A. Eggermont (Corbis Plus)

  Tijdens het verslagjaar (december 2007) heeft ook de heer drs. A.T.W.M. Oostvogel de raad

  verlaten. Deze vacature zal in 2008 ingevuld worden, waarmee de raad van toezicht bestaat uit

  zeven leden.

  De raad van toezicht van De Omring is viermaal bijeen geweest, die van Corbis driemaal, steeds in

  aanwezigheid van de raad van bestuur. In de vergadering van De Omring van 24 mei 2007 is

  decharge verleend aan de voorzitter raad van bestuur de heer T. Uivel per 31 mei 2007.

  Op 11 juli 2007 heeft de raad van toezicht van Omring voor het eerst na de fusie vergaderd met de raad van bestuur.

   

   

  De twee andere leden van de commissie zijn mevrouw S. Jansma, juridisch medewerker bij diverse gemeenten, en de heer J.S.M. Mol, hoofd Bureau Afvalverwerking van de provincie Noord-Holland en met ingang van 1 april aanstaande hoofd afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harenkarspel. Beiden zijn bovendien bestuurlijk actief in hun woonplaats. Mevrouw drs. H.W. van Mullem, sectorhoofd Middelen in de gemeente Schermer, is benoemd tot plaatsvervangend lid van de commissie.

   

   

   

  B&W

  H.A. Eggermont

  PvdA Burgemeester 

  Portefeuille

  Ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en volkshuisvesting, bouw- en woningtoezicht, algemeen bestuurlijke zaken, burgerzaken, aan burgemeester gebonden taken, personeel en organisatie, regiozaken

  Nevenfunctie:

  Bron hjaarverslag 2006 Care dienstenwinkel Thuiszorg

  3.1.1. Raad van Bestuur Care dienstenwinkel Thuiszorg

  Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties M/V

  Drs. V.E. van Dijk voorzitter Lid Raad van Commissarissen Rabobank IJsseldelta

  Lid Raad van Commissarissen Wadinko NV 

  De Raad van Toezicht

  Prof. dr. E.A. van Royen voorzitter Voorzitter Raad van Bestuur Rijnland Ziekenhuis

  Voorzitter Raad van Bestuur Alatus Zorggroep

  M

  W. Eelman AA voorzitter

  auditcommissie

  Voorzitter Texel Vitaal

  Penningmeester St. Maartenhuis

  Adviseur branche organisatie

  Commissaris accountantskantoor

  Bemiddelaar

  samenwerkingsverbanden agrarische

  sector

  M

  Mr. A.C.B.G. van der Vis Uit de Raad per

  22/11/2006

  Voorzitter Texelse Ondernemende

  Vrouwen

  Directeur B&B Accountants

  V

  Mr. H.J.G. de Grood lid Voorzitter Bibliotheekcommissie

  Anna Paulowna

  Lid gemeentelijke stuurgroep Anna

  Paulowna

  M

  Drs. K. Bozelie lid auditcommissie Raad van Commissarissen PWN

  Lid auditcommissie PWN

  Voorzitter financiŽle commissie GSG

  Voorzitter regionale afdeling Groen

  Links

  M

  J.Th. de Porto lid Voorzitter Raad van Toezicht

  Stichting Wonen Texel

  Voorzitter Raad van Toezicht Woontij

  Secretaris Coop. Visafslag Den

  Helder/Texel en Den Oever

  Lid Raad van Toezicht Hollands

  Noorden

  Penningmeester Texelse Sportraad

  Penningmeester TV DEUCE

  Penningmeester Texelse

  Aandelenclub

  Bestuurslid Steunstichting Samen-

  Een

  M

  M.G.M.P. Neelen lid Voorzitter Blijf van m’n Lijf - Den

  Helder

  Gemeentelijk vertegenwoordiger

  Noodfonds Schagen - Schagen

  Bestuurslid Slot Schagen - Schagen  

   

   

  (Bron website gemeente Stedebroec 24 september 2008:) 
  Woningen gefotografeerd. In de maand september 2008 worden alle gebouwen (woningen en andere objecten) in Stede Broec weer gefotografeerd. 
  Dat gebeurt elk jaar; de foto’s zijn nodig om de waarde vast te stellen; die hebben we nodig voor het bepalen van de WOZ-waarde 
  (Wet waardering onroerende zaken) in verband met de aanslag gemeentelijke belastingen. De foto’s worden gemaakt vanuit de 
  (duidelijk herkenbare) auto van Cyclomedia.
   
  (Bron website gemeente Stedebroec 24 september 2008: )
  Vanaf half september 2008 controle
  Voor een goede uitvoering van de hondenbelasting is controle nodig. Op 15 september begint in opdracht van het gemeentebestuur
  weer zo’n controle. De controleurs bellen bij elke woning aan en stellen wat vragen over het al of niet hebben van honden. 
  Vanzelfsprekend kunnen de controleurs zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de gemeente. 
  
  
  

  Adviescolleges Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal) Bezoekadres Lange Voorhout 58, 2514 EG 'S-GRAVENHAGE Postadres POSTBUS 16228, 2500 BE 'S-GRAVENHAGE

  Taak:Actal krijgt voorgenomen wet- en regelgeving met administratieve lasten voor het bedrijfsleven aangeboden voor advies. Actal selecteert zelf, aan de hand van vastgestelde selectiecriteria voorgenomen wet- en regelgeving met administratieve lasten voor het bedrijfsleven voor een toets. Actal toetst aangeboden of geselecteerde voorgenomen wet- en regelgeving aan de hand van vastgestelde toetsingscriteria. Actal brengt aan de eerst betrokkene een advies uit over de administratieve lasten voor het bedrijfsleven van de aangeboden of geselecteerde voorgenomen wet- en regelgeving.


  Vragen van het lid Koser Kaya (D66) aan de staatssecretarissen van FinanciŽn en van Economische Zaken over het dreigement van de heer Linschoten om op te stappen als voorzitter van Actal. (Ingezonden 20 juni 2008)

  1

  Is het u bekend dat de voorzitter van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal), de heer Linschoten, dreigt op te stappen als het kabinet doorgaat met het niet opvolgen van de adviezen van Actal? 1)

  Ja, wij kennen het artikel in het FD waarin de heer Linschoten bovenstaande uitspreekt.

  Van het niet opvolgen van adviezen van Actal is naar onze overtuiging geen sprake. Wij hebben bij het formuleren van de vernieuwde aanpak van dit kabinet -met name op het terrein van de administratieve lasten en de nalevingskosten voor bedrijven- ons juist voor een groot deel gebaseerd op de adviezen van Actal.

  Een wisseling in de samenstelling van het College Actal is overigens wat ons betreft gevolg van al eerder gemaakte afspraken daarover. Vorig jaar september verliep de benoeming van de heren Linschoten en Kamps. Zij zaten op dat moment 7 jaren in het College van Actal.

  Wij hebben hen beiden destijds gevraagd -vanwege het vertrek van mevrouw Van der Burg ťn hun kennis en expertise- om ons nog ťťn jaar nadrukkelijk te ondersteunen bij de nieuwe start van het kabinetsprogramma ťn om de continuÔteit bij Actal te waarborgen. Op dat moment is ook de afspraak met hen gemaakt om in de loop van 2008 terug te treden.

  Inmiddels heeft het kabinet een tweetal nieuwe collegeleden bereid gevonden zitting te nemen in het college van Actal. Daarmee komt ook het moment naderbij dat de heer Linschoten conform de eerdere afspraken terug kan treden.

  2

  Heeft de heer Linschoten ook rechtstreeks zijn onvrede en eventuele vertrek aan u kenbaar gemaakt? Zo ja, hoe hebt u daar op gereageerd?

  Zoals al jaren te doen gebruikelijk is er periodiek bestuurlijk overleg tussen de coŲrdinerende bewindspersonen met het College Actal. Bij die gelegenheid geeft het College Actal zijn opvatting over de kabinetsaanpak en de voortgang daarin, inclusief bepaalde kritische kanttekeningen daarbij. De kritische kanttekeningen van Actal zijn via de adviezen van Actal ook bij u bekend. Het kabinet heeft bij verschillende gelegenheden richting uw Kamer daarop een reactie gegeven.

  De aankondiging van een eventueel vertrek uit onvrede hebben wij uit de media vernomen. Zoals echter hierboven al gesteld hebben wij reeds vorig jaar met hem afspraken gemaakt over een wisseling in de loop van 2008.

   

  3

  Hoe gaat u voorkomen dat een groot deel van het adviescollege, met de voorzitter voorop, voor het eind van het jaar uit onvrede opstapt?

  Zoals hierboven al aangegeven, de heren Linschoten en Kamps zouden volgens de met hen besproken planning in de loop van dit jaar terugtreden. Juist met het oog op continuÔteit zijn reeds eerder twee nieuwe Collegeleden aangetrokken -mevrouw Giskes en de heer De Lange- waarmee het College (al dan niet tijdelijk) meer dan drie leden kent.

  4

  Deelt u de mening van de heer Linschoten dat zonder veel moeite een kwart van de € 100 miljard aan jaarlijkse kosten voor het naleven van regelgeving kan worden geschrapt? Zo ja, hoe en wanneer gaat u dat bereiken??

  Nee, die mening delen wij niet. Zoals u weet zijn wij druk bezig om de nalevingskosten vast te stellen van door bedrijven gemelde knelpunten op prioritaire terreinen. Wij gaan vervolgens reductiedoelstellingen formuleren zonder afbreuk te willen doen aan de maatschappelijke doelen van desbetreffende regelgeving. Dat vraagt per terrein naar verwachting een precieze afweging tussen de kosten en de baten van dergelijke regelcomplexen. Dat dit steeds ‘zonder veel moeite kan’ zal nog moeten blijken.

  De omvang van het door de heer Linschoten in het artikel gemelde bedrag doet overigens vermoeden dat het hier gaat om de totale kosten van alle regelgeving in Nederland. Een degelijke meting, of een beredeneerde studie daarnaar, is bij ons weten nog nooit gedaan. De onderbouwing van het door hem genoemde bedrag van 100 miljard is ons dus onbekend.

  5

  Is het waar dat Nederland hard bezig is de door de OESO en Wereldbank geroemde voorsprong op het gebied van administratieve lastenreductie te verspelen?

  Nee, dat is niet waar. In onze internationale contacten blijkt keer op keer hoezeer onze nieuwe aanpak voor de aanpak van regeldruk van bedrijven wordt gewaardeerd in het buitenland en dat we op dat terrein nog steeds als voorloper worden gezien.

  Nederland was het eerste land met een kwantitatieve reductiedoelstelling voor administratieve lasten, Nederland is nu het eerste land dat opnieuw een additionele reductiedoelstelling heeft geformuleerd, het eerste land dat voor de tweede maal een integrale nulmeting heeft afgerond en het eerste land dat daarnaast een kwantitatieve aanpak met metingen en reductiedoelstellingen ontwikkelt voor de aanpak van bestaande nalevingskosten op in overleg met bedrijven geselecteerde terreinen. Dit alles juist op advies van de Wereldbank en de OESO om de geroemde voorsprong te kunnen behouden.

  6

  Zou u deze vragen vůůr 1 juli 2008 willen beantwoorden?

  Ja.

   

  Vragen van het lid Aptroot (VVD) aan de staatssecretarissen van FinanciŽn en van Economische Zaken het dreigement van de heer Linschoten om op te stappen als voorzitter van Actal. (Ingezonden 20 juni 2008)

  1

  Wat vindt u van de opmerking van de heer Linschoten dat het kabinet niet luistert en niet serieus omgaat met adviezen over reductie administratieve lasten en uitvoeringslasten? 1)

  Die mening delen wij niet, aangezien we juist heel serieus notie nemen (en altijd hebben genomen) van de adviezen van Actal. Zoals u ook heeft kunnen lezen in onze recente voortgangsrapportage, is de hernieuwde aanpak van de administratieve lasten en de aanpak van de inhoudelijke nalevingskosten voor een groot deel gebaseerd op de adviezen van Actal (en de Algemene Rekenkamer, OESO en Wereldbank).

  2

  Bent u bereid weer een complete meting en rapportage te doen van de administratieve lasten en uitvoeringslasten?

  De nieuwe nulmeting naar administratieve lasten voor bedrijven is inmiddels afgerond. Deze onderzoeksresultaten worden aangevuld met separate metingen op het terrein van de gemeenten. Tegelijkertijd meten we de nalevingskosten voor bedrijven op een aantal prioritaire terreinen. Dit is overigens zowel dit jaar als vorig jaar meerdere keren met de Kamer besproken. Ons inziens worden de uitvoeringslasten voor bedrijven hiermee uitstekend in kaart gebracht. In aanvulling, staatssecretaris Bijleveld van BZK brengt ondertussen de uitvoeringslasten voor overheden onderling in kaart (de zogenoemde interbestuurlijke lasten).

  3

  Welke conclusie verbindt u aan uw handelen als collegeleden van Actal opstappen omdat zij constateren dat u niet serieus en verantwoord omgaat met reductie van administratieve lasten en uitvoeringslasten en hun werk dus zinloos is?

  Zoals u ook heeft kunnen lezen in het antwoord op de vragen van uw collega Koser Kaya (20 juni, vraagnummer 2070823400), is er al vorig jaar met de Collegeleden gesproken over een moment van terugtreden in de loop van 2008. Het vertrek van de heren Linschoten en Kamps is dus reeds langer voorzien.

  De suggestie dat het advieswerk van Actal zinloos zou zijn, delen wij in het geheel niet. Wij vinden de rol van onafhankelijke waakhond een belangrijk onderdeel van de infrastructuur van ons programma, en hebben om die reden de taken en bevoegdheden van Actal recent juist versterkt ten opzichte van zijn mandaat in de voorgaande kabinetsperiode.

   

  4

  Kunt u reageren op uitspraken van de supermarktondernemers dat de verpakkingsbelasting onuitvoerbaar is vanwege het feit dat zelfs de Belastingdienst niet weet hoe het werkt en dat de verpakkingsbelasting voor de ondernemers enorm kostbaar is omdat de administratieve lasten hoog zijn, volgens berekeningen zelfs even groot als de totale belastingopbrengst? Bent u bereid om de verpakkingsbelasting in te trekken nu blijkt dat van tevoren niet is gezorgd voor uitvoerbaarheid en voor beperking van de administratieve lasten?

  Zoals de staatssecretaris van FinanciŽn heeft toegezegd in zijn brief aan uw Kamer van 30 mei jl., wordt er nu samen met het bedrijfsleven gekeken naar mogelijkheden voor vereenvoudiging van de verpakkingenbelasting. In de eerste week van juli vindt over dit onderwerp overigens ook nog een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer plaats.

  5

  Kunt u deze vragen binnen ťťn week beantwoorden, zodat de beantwoording nog mee kan worden genomen in de plenaire afhandeling van het overleg over administratieve lasten en regeldruk?

  Ja.


 

 • Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) (externe link)
 • Welkom op de website van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

  U vindt op deze website informatie over en van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De ACVZ is een onafhankelijk adviescollege dat adviezen uitbrengt inzake het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid. Zij adviseert daarover gevraagd en ongevraagd aan regering en parlement. Op deze website kunt u informatie vinden over haar taken, de leden en samenstelling van de commissie en over haar werkwijze en publicaties.
 • Commissie

  Voorzitter:
  Mr. T.J.P. van Os van den Abeelen,
  CoŲrdinerend vice-president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
  Plaatsvervangend voorzitter:
  Mr. P.A. Schaafsma,
  Oud-President-directeur Sociale Verzekerings Bank.
  Mw. drs. H.J. Bakker,
  Directeur Stichting Oikos.
  Mr. dr. H. Battjes,
  Universitair hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam.
  Mw. prof. dr. mr. C.C.J.H. Bijleveld,
  Senior onderzoeker Nederlands Instituut Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), tevens hoogleraar methoden en technieken van criminologisch onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
  Mw. mr. Adriana C.J. van Dooijeweert,
  CoŲrdinerend vice-president rechtbank 's-Gravenhage, sector strafrecht.
  Prof. dr. G.B.M. Engbersen,
  Hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
  Mr. dr. H.H.M. Sondaal,
  Voormalig Nederlands ambassadeur, laatstelijk in AustraliŽ.
  Mw. mr. dr. A.B. Terlouw,
  Hoogleraar Rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Mw. dr. L.H.M. van Willigen, arts
  Consultant gezondheidszorg vluchtelingen en mensenrechten.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Leden:  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adviescommissie Water 

   

  Samenstelling

  De Adviescommissie Water heeft de onderstaande samenstelling:
   

   Z.K.H. de Prins van Oranje; 
   

  Lijst van functies

  Functies  en nevenfuncties


   Zitting in de Raad van State
   Lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank
   Voorzitter van de Adviescommissie Water
   Lid van het Internationaal Olympisch Comitť
   Lid van de Raad van Toezicht Museum KrŲller MŁller
   Lid van de Raad van Advies van ECP.NL (Platform voor eNederland)
   Voorzitter van het bestuur van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje Nassau
   Vertegenwoordiger Hare Majesteit de Koningin en leden van de Koninklijke Familie bij Raad van Beheer voor het Kroondomein
   Voorzitter van de Raad van Beheer van het Landgoed “De Horsten”
   Voorzitter VN-Adviseursgroep Water en Sanitatie

  Militaire rangen en functies


   Commandeur der Koninklijke Marine-Reserve
   Reserve Brigade-generaal der Infanterie van de Koninklijke Landmacht
   Reserve Commodore van de Koninklijke Luchtmacht
   Adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin

  Erefuncties


   Beschermheer Oranje Fonds
   Beschermheer Global Water Partnership
   Beschermheer Nederlandse Hartstichting
   Beschermheer Stichting AMREF Nederland
   Beschermheer United World Colleges Nederland
   Beschermheer Stichting SAIL Amsterdam
   Beschermheer Koninklijk Nederlands Watersport Verbond te Amsterdam
   Beschermheer Stichting Hermitage aan de Amstel
   Protector Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
   Beschermheer Veteranen Comitť
   Erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting
   Regent van de Stichting Praemium Erasmianum
   
       
    – plaatsvervangend voorzitter

  Mw. M. (Margreeth) de Boer

    Kort CV  

  Burgemeester van Leeuwarden

  Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

  1994 – 1998

  Minister van VROM

  1993 – 1994

  Commissaris van de Koningin in Drenthe

  2001 – 2004  
  1998 – 2001  
   
   

   

   
       

  Mr. P. J. (Pieter Jan) Biesheuvel

   
  Kort CV

   

  Voorzitter van het Overlegorgaan Personenvervoer (OPV) 

  Voorzitter van Cedris (Brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie)

  Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 

  2004 - heden  
  2003 - 2008   
  1986 - 2002  

  Mr. J.E. (Hans Eric) Jansen

    Kort CV
   

  Voorzitter van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd Nuts Ohra NV 

  commissariaat Brunel International NV (voorzitter)

  commissariaat Transmark/FCX NV (voorzitter)

  commissariaat Delta Deelnemingen Fonds

  commissariaat Delta Lloyd Investment Managers Gmbh

  1991 - 2001

  1999 - heden

  2001 - heden

  2001 - heden

  2007 - heden
   

  Prof. ir. (Henk Jan) Overbeek

    Kort CV
   

  Wetenschappelijk directeur Delft Cluster (samenwerkingsverband van GeoDelft, KIWA, UNESCO-IHE, TNO, TU-Delft en WL|Delft Hydraulics)

  Commissie Waterbeheer 21e Eeuw (WB21)
  Decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, TU-Delft 1994

  Commissie Boertien 2: Watersnood Maas, projectdirecteur onderzoek  1992

  Commissie Boertien 1: Toetsing Uitgangspunten Rivierdijkversterkingen, projectdirecteur onderzoek

  1984 – 1995

  Algemeen directeur WL|Delft Hydraulics

  2001 – 2004   1999 – 2000
  1997 – 2001
         

  Prof. dr. Th. (Theo) Toonen

    Kort CV
   

  Decaan en Hoogleraar Bestuurskunde TU Delft
  Decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden

  Hoogleraar Bestuurskunde (Institutionele bestuurskunde, met inbegrip van de internationale vergelijking en theorievorming) Universiteit Leiden

  2008 – heden
  2003 – 2008
    1990 – heden  

  E. (Everhardus) Togtema

    Kort CV
   

  Interim Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland
  Voorzitter werving, selectie en plaatsingscommissie reorganisatie Hoogheemraadschap van Rijnland
  Dijkgraaf Wetterskip Frysl‚n

  Voorzitter Waterschap Dollardzijlvest 1982 - 1992

  Voorzitter Waterschap Reiderzijlvest tot 1982

  Ondernemer akkerbouwbedrijf te Bellingwolde (Groningen)

  2005
  2004

  1994 - 2004
    1992 - 1994      

  F. (Frans) Tielrooij

    Kort CV
   

  Diverse adviesfuncties op het terrein van water, ruimtelijke ordening en logistiek, zoals voorzitter stuurgroep kust Zuid-Holland, voorzitter Bouwen met Water en ambassadeur Leven met Water. Tevens lid Raad Landelijk Gebied alsmede enkele commerciŽle commissariaten.

  Voorzitter van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw
  Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (portefeuilles o.a. financiŽn, monumentenzorg, natuur & recreatie, Schiphol, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, vice-voorzitter IPO en loco-CdK).

  1999 – heden   1999 – 2000
  1987 – 1999
   

  ir. J.P. (Koos) Wieriks

    Secretaris adviescommissie water
   

  Adviseur van Z.K.H. de Prins van Oranje

  Senior beleidsadviseur Directoraat-Generaal Water 

  Adviseur watermanagement bij het Ministry of Public Works in Jakarta, IndonesiŽ

  Secretaris Internationale Commissie voor de Bescherming van de Rijn in Koblenz, Duitsland

  Hoofd beleidsuitvoering RWS Directie Noordzee

  2006 - heden  
  2004 - 2005  
  2000 - 2004  
  1995 - 2000  
  1991 - 1995  

  Mw. drs. S. (Sofie) Stolwijk

    adjunct secretaris adviescommissie water
   

  Senior beleidsmedewerker Directoraat-Generaal Water, Ministerie VenW

  Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2000 - 2004
  1995 - 2000
  1989 - 1995

  (Senior) adviseur beleidsevaluaties RWS Rijksinstituut voor Kust en Zee
  Projectleider waterkwaliteit RWS Rijksinstituut voor Kust en Zee
  Scheikunde Universiteit van Amsterdam (cum laude)

  2004 - 2007   2001 - 2003    
  Mw. A.C.A.J. (Annette) Poels< managementassistente adviescommissie water
    Directiesecretaresse Rabobank 2006 – 2007   Directiesecretaresse Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)

  Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)

  Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid
  Bezoekadres
  Postadres
 •  
 • Ingesteld bij wet van 2 november 1990 (Stb. 1990, nr. 589)\; vernieuwd bij wet van 30 januari 1997 (Stb. 1997, nr. 72).


  TAAK: De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Kennis, onderzoek en innovatie zijn op alle beleidsterreinen van belang. Toch beweegt de AWT zich vooral op de terreinen van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (wetenschapsbeleid) en van Economische Zaken (innovatiebeleid). De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd. Hij heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de ministeries, maar ook ten opzichte van de partijen in het veld. Elk jaar maakt de AWT een overzicht van de adviesonderwerpen voor dat jaar in het AWT Werkprogramma.


  De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid bestaat uit de volgende leden:

  Voorzitter:

  J.F. Sistermans

  Joop Sistermans   Voorzitter Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)

  Voormalige functie:

   

  Joop Sistermans (1942) is voormalig lid van de Groepsraad en Executive Vice President van Akzo Nobel (Arnhem) ,verantwoordelijk voor Strategie en Technologie. Deze functie heeft hij van 1994 tot 1999 bekleed. Gedurende zijn bijna 25 jarige loopbaan bij Akzo Nobel was hij verder onder meer van 1986 tot 1989 President en CEO Organon Teknika USA en van 1989 tot 1994 directievoorzitter van de wereldwijde Organon Teknika Groep en tevens lid van de Akzo Nobel Pharmadivisie directie. Na zijn terugtreden uit de Groepsraad is hij actief als adviseur, (president) commissaris en voorzitter respectievelijk lid van Raden van Toezicht van maatschappelijke instellingen. Hij was lid van het Innovatie Platform onder voorzitterschap van de Minister President (Den Haag).

  Nevenfuncties:


   President Commissaris PDM Groep (Maastricht) 
   Lid Raad van Commissarisen Keygene (Wageningen) 
   Director (Commissaris) United Biomedical Inc (Hauppage, NY USA) 
   Director (Commissaris) BioVeris (Gaithersburg, MD USA) 
   Voorzitter Raad van Toezicht Zuidzorg (Eindhoven/Veldhoven) 
   Voorzitter Raad van Toezicht STG/Health Management Forum (Leiden) 
   Vice Voorzitter Academy for Technology and Innovation (voorheen Forum voor Techniek en Wetenschap) (Amsterdam) 
   Bestuurslid Stichting Het Brabants Orkest (Eindhoven) 
   Lid Stichting Bevordering Geneeskundige Oncologie (SBGO) (Amsterdam) 
   Lid Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma's, Ministerie van Economische Zaken (Den Haag) 
   Lid Raad van Advies Brighthouse (Helvoirt) 
   Lid Raad van Bestuur Arengo (Beesd) 
   Voorzitter Beoordelingscommissie RAAK van Stichting Innovatie Alliantie (Den Haag) 
   Lid Raad van Advies Agrotechnology and Food Sciences Group (Wageningen) 
   Lid Strategische Advies Commissie, SAC, Ministerie van Economische Zaken (Den Haag) 
   Brainport

   

  Leden:

  prof.dr. P.W. Adriaans

  Pieter Adriaans


   Hoogleraar Institute for Logic, Language and Computation, Universiteit van Amsterdam

  Nevenfuncties:


   Voorzitter bestuur CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica)
   Member VL-e board of directors
   Member Steering committee Cognition NWO
   Member advisory board ETEXX Biopharmaceuticals
   Member ICGI Steering committee
   Member Advisory Board LaQuSo
   Lid Patent committee Perot Systems Corporation
   Adviseur Robosail Systems

   

  prof.dr. W.P. Blockmans

  Wim Blockmans


   Rector NIAS, Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences

    


   Professor of Medieval History Leiden University

  Voormalige functie:


   Voormalig decaan faculteit Letteren, Universiteit Leiden
   National scientific advisory positions held during 2005:
   Chair, Raad voor de Geesteswetenschappen, KNAW
   Chair, Program Committee 'Transformations in Art and Culture', NWO
   Deputy-chair, Foundation Praemium Erasmianum
   Committee for the Dr A.H. Heineken Prize for History, KNAW
   Foundation Academy Chairs, KNAW
   Committee International Policy, KNAW
   International scientific advisory positions held during 2005:
   Chair, Evaluation Panel for EURYI-awards in the Humanities and Social Sciences
   President, Network of European Institutes for Advanced Study
   Programmkommission der Exzellenzinitiative, DFG and Wissenschaftsrat Germany
   External Advisory Panel of the History Faculty, Oxford
   External Advisory Board, School for Humanities and Social Sciences, International University Bremen
   Beirat Institut fŁr vergleichende Stšdtegeschichte, MŁnster
   Comitato Scientifico Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini, Prato
   Program Committee ESOF Conference, Munich 2006
   Academic Advisory Board and Members' Assembly, Collegium Budapest
   Advisory Board, Institute for Advanced Studies in the Humanities, Edinburgh

   

  mw.dr. C.M. Colijn-Hooymans

  Tini Colijn-Hooymans


   Lid van de Raad van Bestuur TNO
   Lid van het Stichtingsbestuur Katholieke Universiteit Nijmegen
   Commissaris bij KPN
   Plaatsvervangend Kroonlid SER

   

   

   

  Nevenfuncties:


   TTI WCFS
   Stuurgroep Leiden - Life meets Sciences
   Raad van Toezicht Stichting Radboud
   Warnsborngenootschap Gezondheidszorg
   Adviesraad INHOLLAND
   Forum voor Techniek & Wetenschap
   VNO - NCW technologie-cie
   TFI Regio Utrecht
   LIFT - Stichting Lorentz - Van Iterson Fonds
   NROG programma's:

    CMSB Deelnemersraad
    Kluyver Board

   

  mw I.G.C. Faber MBA

  Ingrid Faber

  Directeur van de Faber Halbertsma Groep

   

  Nevenfucties:


   Vice-voorzitter van FBNed (Vereniging van Familiebedrijven)
   Lid Curatorium van de opvolgeracademie De Baak (VNO-NCW)
   Lid Raad van Advies Leerstoel Familiebedrijven aan de Erasmus universiteit
   Lid Raad van College van Rova
   Lid van Raad van College Jaarbeurs Utrecht

   

  drs. L.J. Halvers

  Leo Halvers

  Voormalige functies:

   


   Voormalig algemeen directeur en General Manager van KSLA (R&D Shell); voormalig lid van de Boards van Shell Nederland B.V., Shell Research B.V., Shell International Chemicals B.V. en Shell International Oil Products B.V. 
   Voormalig directeur van de NWO Technologiestichting STW

  Nevenfuncties:


   Lid van de Commissie van Wijzen ICES/KIS (BSIK/FES)
   Lid van het Forum voor Wetenschap en Techniek
   Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
   Lid van de RvC van Beta-publishers (C2W, Life Sciences, Maritiem Nederland, Explore en Technisch Weekblad)
   Lid van de Search Committee van de Koerber Stiftung Technische Wetenschappen
   Lid van de Jury van de Academische Jaarprijs "The Battle of the Universities" prof. dr. E.C. Klasen
   Lid van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum 
   Voormalig Algemeen directeur van NWO
   Lid Bestuur Stichting Kennisontwikkeling HBO (SKO) 
   Voorzitter programmacommissie "Sport, Bewegen en Gezondheid", ZonMw 
   Lid NWO-commissie Beroep- en Bezwaarschriften 
   Voorzitter Raad van Toezicht Netherlands Proteomics Centre (onderdeel van het bij NWO ingestelde Netherlands Genomics Initiative, NGI) 
   Lid Strategische Advies Raad TNO Kwaliteit van Leven 

   Lid Algemeen Bestuur NIVEL    Lid Commissie Universitaire Responsiviteit, Raad voor Gezondheidsonderzoek    Lid Raad van Toezicht Diabetes Fonds Nederland    Voorzitter van het Decanenoverleg Medische wetenschappen van de Nederlandse Federatie van UMC's

   mw. ir. M.E. van Lier Lels

   Marike van Lier Lels


    2005 - heden: Zelfstandig adviseur Van Lels & KO B.V. 

    

    

   Nevenfuncties


    Lid van de Raad van Commissarissen van Royal KPN N.V.
    Lid van de Raad van Commissarissen USG People N.V.
    Lid van de Raad van Commissarissen Connexxion N.V.
    Lid van de Raad van Commissarissen TKH Group N.V.
    Lid van de Raad van Commissarissen Slavenburg Holdings B.V.
    Lid van de Raad van Commissarissen Maersk Nederland
    Lid van het Audit Comitť van de Algemene Reken Kamer
    Lid van het Innovatie Platform
    Lid van de Design Academie Eindhoven
    Lid van de Economische Adviesraad Dordrecht
    Lid van het Innovatie Beraad Verkeer & Waterstaat
    Lid van het Critical Review Team Zuiderzeelijn
    Lid voor de Raad van Verkeer en Waterstaat

    A.H. Lundqvist

    Amandus Lundqvist


     Voorzitter College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven

     

    Voormalige functie:


     Voormalig Algemeen Directeur IBM Nederland

    Nevenfuncties:


     Commissaris Kas Bank NV
     Commissaris Generali Verzekeringsgroep NV
     Voorzitter Raad van Commissarissen Van Hoogevest Groep BV
     Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen Vedior
     Voorzitter Raad van Toezicht St. Anna Zorggroep
     Commissaris TIAS Business School
     Voorzitter Raad van Commissarissen Surfnet BV
     Voorzitter Raad van Commissarissen Surfdiensten BV

     P. Morley Msc.

     Patrick Morley


      Chief Operating Officer (COO) 
      Lid Raad van Bestuur Telegraaf Media Groep N.V. (TMG)

      

     Voormalige functie:


      Chief Executive Officer Wolters Kluwer NL

     Nevenfuncties:


      Member of the Supervisory Board Great Universal Stores Holland Holding (Wehkamp)
      Member of Supervisory board Twentsche Kabel Holding TKH N.V.
      Chairman Supervisory Board Openlot B.V.
      Member Advisory Board, Institution New Technology Sogeti
      Member Supervisory Board Centre for Telematics and Information Technology, TU Twente
      Member Global Network, Wageningen University
      Member Supervisory Board Sterrenwacht Universiteit Leiden

      

     prof.dr. L.L.G Soete

     Luc Soete


      Directeur UNU-Intech, het instituut voor Nieuwe TechnologieŽn van de Verenigde Naties
      Directeur MERIT (Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology)
      Hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen Universiteit Maastricht

     Nevenfuncties


      Lid Raad van Toezicht SenterNovem, 2005-
      Voorzitter Onafhankelijke Toetsingscommissie Maatschappelijke Sectoren en ICT, 2006-
      Lid Studiegezelschap voor Economische Politiek, 1988-
      Lid Raad van Advies, Faculteit Technologie Management, Technische Universiteit Eindhoven, 1993-
      Lid van het Nederlands Forum voor Wetenschap en Techniek, 1997-
      Commissie Pole de Competitivite Eindhoven
      Commissie van de redactie van Economisch Statistische Berichten, Nederland, 2002-
      Curator, Stichting Maatschappij en Onderneming, 2003-
      Lid bestuur MSM, 2004-
      Lid commissie NWO Evolution and Behaviour, 2004-
      Lid selectiecommissie NWO VICI, 2006-
      Lid bestuur AIESEC
      Lid Sociaal Wetenschappelijke Raad, KNAW, 2006-
      Trustee Science and Development Network, (SCIDEV.Net) 2006-
      Lid Adviesraad Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent (B), 2001-
      Lid Social Sciences and Humanities European Research Area, DG Research, 2003-
      Lid Raad van bestuur Concentra, Hasselt, Belgium, 2003-
      ERAWATCH, chairman scientific committee 2005-

      

     Plaatsvervangd Secretaris:

     dr. P.J.M. Diederen

      

     
    Algemene Energieraad

    Algemene Energie Raad (AER)

    Bezoekadres
    Postadres
    Telefoon
    Fax
    Telex
    Internet
    E-mail

    Ingesteld bij wet (Wet op de Algemene Energieraad 1997) van 25 september 1996 (Stb. 1996, nr. 542).


    TAAK: Adviseren van de regering en de beide kamers der Staten-Generaal over het te voeren energiebeleid waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de wisselwerking tussen het te voeren energiebeleid enerzijds en maatschappelijke ontwikkelingen en het te voeren beleid op ander gebieden anderzijds.


    LID: mw. A. van den Berg\; mw. J.A. Jorritsma- van Oosten\; ir. J.P. van Soest\; prof. dr. ir. P. Velinga\; ir. M.E.E. Enthoven\; mr. J.J. Heusdens\; prof.mr. M.H. van der Woude\; ir. G.J.M. Prieckaerts\; mw. prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen.

    De Energieraad telt tien leden:
    de heer ir. P.H. Vogtlšnder (voorzitter);

    Peter Vogtlšnder (voorzitter)

    Peter Vogtlšnder werkte tot zijn pensionering in 2000 lange tijd voor Shell. Momenteel is hij onder meer President Commissaris bij Univar, lid van het Bestuur van het Nationaal Groenfonds en lid van de Raad van Advies van Senter-Novem.

     

    'Grootste opgave is mensen overtuigen'

    ‘Alles wat we kopen, of dat nu een theekopje is of een auto, is opgebouwd uit twee componenten: arbeid en energie. Zo bezien is energie dus onmisbaar in onze economie en in ons dagelijks leven. Het energieverbruik in de wereld blijft toenemen en de keerzijde daarvan wordt steeds duidelijker. Hoewel de reserves nog zeer groot zijn, zijn de fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk. Ook aan de belasting van het milieu zijn grenzen. Technologisch zijn er oplossingen voor die problemen, daarover ben ik heel optimistisch. Maar de grootste opgave is om de wereld, te beginnen bij Nederland, te doordringen van de ernst van de problematiek. De Energieraad wil daaraan een steentje bijdragen.'


    Ir. Peter Vogtlšnder (1938) studeerde scheikunde aan de TU in Delft. Daarna werkte hij in verschillende landen voor Shell, in 1984 volgde zijn benoeming tot President Directeur van Shell in BelgiŽ en Luxemburg. In 1991 kreeg hij als coŲrdinator de verantwoordelijkheid voor de chemie van de Koninklijke Shell Groep. Vanaf 1995 bekleedde hij het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Montell, een nieuwe wereldwijde onderneming ontstaan uit de samenvoeging van de kunststoffenbedrijven van Shell en Montedison. In 2000 werd hij benoemd tot voorzitter van de Commissie CO2-handel.


    de heer ir. M.E.E. Enthoven (vice-voorzitter);

    Marius Enthoven

    Marius Enthoven is vice-voorzitter van de Energieraad. Hij was ťťn van de grondleggers van het Nationaal Milieubeleidsplan en de milieuconvenanten.

     

    'We zijn een belangrijke denktank'

    ‘Het werk in de Energieraad is veelzijdig en uitdagend. Vanuit een brede multidisciplinaire benadering verkennen en analyseren we strategische vraagstukken in de energievoorziening, waarna we oplossingsrichtingen voor beleidsmakers en politiek aandragen. Onze adviezen worden zo goed mogelijk wetenschappelijk onderbouwd en in gesprekken met deskundigen en andere betrokkenen uit het veld op de praktijk afgestemd. Daarmee zijn wij op energiegebied een belangrijke denktank voor overheid en samenleving.'

    Ir. Marius Enthoven (1940) studeerde lucht- en ruimtevaartkunde aan de TU Delft en de Universiteit van Princeton (VS). Na vijf jaar werkzaam te zijn geweest als aerodynamicus bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, werkte hij lange tijd voor het ministerie van VROM en de voorganger daarvan, op het departement voor milieuhygiŽne. Hij was een van de ontwerpers van het Nationaal Milieubeleidsplan en de milieuconvenanten.
    In 1994 werd hij benoemd tot directeur-generaal Milieu, Nucleaire Veiligheid en Civiele Bescherming bij de Europese Commissie in Brussel. Van 1998 tot 2004 was hij executive director bij NIB Capital, de vroegere Nationale Investeringsbank. In 2002 werd hij lid van de Energieraad, waar hij een belangrijk aandeel heeft in de adviezen over energietransitie en energiebesparing.


    mevrouw prof. dr. J.G. van der Linde;

    Coby van der Linde

    Prof. dr. J.G. van der Linde is directeur van het Clingendael International Energy Programme. Daarnaast is zij hoogleraar Geopolitiek en Energiemanagement aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.


    'Europese agenda is heel belangrijk voor ons'

    ‘Het is een eer om vanuit de Energieraad op beleidsniveau te mogen meewerken. De leden van de Energieraad bezitten veel ervaring en kennis, die heel gevarieerd is, waardoor wij inhoudelijk heel interessante discussies hebben over energie en milieu. We discussieren ook nog bijna ouderwets hard op het scherpst van de snede, wat vreselijk leuk is.
    Vanuit mijn werk bij het energieprogramma van Clingendael proberen we de publieke discussie aan te zwengelen. Dat is heel iets anders dan wanneer je vanuit de Energieraad de regering van advies voorziet. De Europese agenda is in dit verband belangrijk, energie en milieu zijn grensoverschrijdend. Een voorbeeld is de kwestie of je kernenergie mag meetellen in het uitstootbeleid, iets wat Frankrijk wil. We zullen als Energieraad daar een mening over moeten formuleren, net zoals over de internationale ontwikkelingen op de olie- en gasmarkt.’

    Prof. dr. Coby van der Linde (1957) studeerde politicologie, internationale betrekkingen en internationaal recht en economie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2001 is ze directeur van het Clingendael International Energy Programme, daarvoor werkte ze als wetenschapper bij de universiteiten van Leiden en Amsterdam, waar ze zich concentreerde op de internationale energiemarkten.
    Momenteel ligt de nadruk van haar onderzoek op de internationale olie- en gasmarkten en de internationale energiepolitiek.


    de heer mr. C. Trojan;

    Carlo Trojan

    Carlo Trojan werkte jarenlang op verschillende plekken voor de Europese Unie. Na zijn pensionering begin 2007 bekleedt hij een aantal adviesfuncties, onder meer in de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Tevens is Trojan verbonden aan de universiteit van Barcelona.

     

    'In een aantal zaken loopt Nederland voorop'

    ‘Wat mij in energie aantrekt is dat het een multidisciplinair onderwerp is. Bij energie heb je te maken met het buitenlands beleid, het ontwikkelingsbeleid, het milieu, de economische context, het transport, de landbouw en tot op zekere hoogte zelfs het veiligheidsbeleid. Dat maakt het onderwerp uitermate interessant. Tegelijk is dat ook lastig, want het echte beleid maakt Brussel. De Energieraad kan echter bijdragen aan een versterking van de inbreng van de Nederlandse overheid in Brussel. Zeker nu de Europese Commissie voor het eerst zeer ambitieuze en bindende streefcijfers heeft vastgesteld is er sprake van een echte doorbraak op energiegebied. In een aantal zaken loopt Nederland zelfs voorop, dus wat dat betreft kunnen we tevreden zijn. Je moet wel uitkijken dat dat niet volledig ten koste gaat van de concurrentiepositie van onze industrie.’

    Mr. Carlo Trojan (1942) is de zoon van een wijnhandelaar in Florence en een Nederlandse moeder. Na zijn rechtenstudie in Leiden werkte hij eerst op de juridische afdeling van het ministerie van Landbouw. In de jaren zeventig was hij vier jaar verbonden aan het kabinet van de Nederlandse Eurocommissaris Pierre Lardinois. In 1977 kreeg hij een benoeming als landbouwraad bij de Nederlandse permanente vertegenwoordiging in Brussel. Van 1981 tot 1987 was hij kabinetchef van de Nederlandse Eurocommissaris Frans Andriessen. Van 1987 tot 1997 was Trojan plv. secretaris-generaal van de Europese Commissie. Tussen 1997 en 2000 werkte Trojan als secretaris-generaal van de Europese Commissie. Daarna was hij permanent vertegenwoordiger van de Europese Commissie bij de WTO en de andere internationale organisaties te GenŤve.


    de heer drs. G.H.B. Verberg;

    George Verberg

    Tot zijn pensionering in 2004 was George Verberg hoofddirecteur van de N.V. Nederlandse Gasunie.

     

    'Onderling vaak pittige discussies'

    ‘De Energieraad levert naar mijn idee een wezenlijke bijdrage aan de energiediscussie. Onze laatste rapporten over energiebesparing en het buitenlands beleid rond de energievoorziening geven aanleiding tot optimisme over onze rol hierin. Over het algemeen vallen onze adviezen goed bij de beleidsmakers. Onderling zijn er vaak pittige discussies, maar die zijn heel stimulerend.'

    Drs. George Verberg (1942) studeerde cum laude af aan de Erasmus Universiteit/Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam in de algemene/macro-economie. Daarna studeerde hij in de Verenigde Staten (M.I.T. en University of California, Berkeley), waarna hij drie jaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen werkte. In 1974 stapte Verberg over naar het Ministerie van Economische Zaken.
    Vanaf 1988 werkte Verberg bij de N.V. Nederlandse Gasunie, waar hij in 1992 hoofddirecteur werd. Hij was onder andere vier jaar voorzitter van Eurogas (de Europese organisatie van de gasindustrie) en van 2003-2006 president van de International Gas Union. Sinds 1 maart 2007 is hij president van het Energy Delta Institute, een internationaal kennis- en opleidingscentrum op gasgebied gevestigd te Groningen.


    mevrouw H.C.W. Verhoeven-van Lierop

    Bertha Verhoeven-van Lierop

    Bertha Verhoeven-van Lierop was tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2007 voorzitter van de Koninklijke Metaalunie, de ruim twaalfduizend leden tellende organisatie van ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in de metaal. Sinds 1998 is mevrouw Verhoeven vice-voorzitter van MKB-Nederland. Daarnaast bekleedt ze verschillende andere bestuursfuncties.

     

    'Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn'

    ‘Het is belangrijk dat er in de energiediscussie meer aandacht komt voor de positie van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Ik hoop vanuit mijn ervaring dat belang van het MKB in de gaten te houden. Zo pakt de privatisering van de energiebedrijven voor het MKB niet gunstig uit. De rekeningen zijn onduidelijk en het overstappen naar een andere leverancier gaat ook niet eenvoudig. Daarnaast is het erg onterecht dat het MKB een veel hogere energiebelasting betaalt dan de grootindustrie.
    Energie is iets waar we zuinig op moeten zijn. We moeten rekening houden met het milieu, en we moeten naar oplossingen zoeken voor de toekomst, bijvoorbeeld ten aanzien van de CO2 uitstoot. Het zoeken naar oplossingen heeft vele jaren nodig, dus je kan er niet vroeg genoeg bij zijn.’

    Bertha Verhoeven-van Lierop (1943) begon haar loopbaan in de metaalindustrie op 1 januari 1960 als administratief medewerker bij Hovuma Magazijnstellingen BV in het Limburgse Reuver. Daar klom ze op tot hoofd administratie, hoofd verkoop, adjunct-directeur en uiteindelijk, op 1 juli 1986, tot directeur. Onder haar leiding verdubbelde de omzet van het bedrijf en werd een goed rendement behaald. In 1988 is zij uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. Van 1 januari 1998 tot 1 januari 2007 was Bertha Verhoeven-van Lierop voorzitter van de Koninklijke Metaalunie, de organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal. 

    Momenteel is Bertha Verhoeven-van Lierop onder meer dagelijks bestuurslid van Westrom bedrijven Roermond, lid van de strategische adviescommissie van EZ, lid van de adviescommissie Smart Mix en lid van de Raad van Toezicht voor het Huis voor de Sport Limburg.
    Tot 1 januari 2007 was ze ook voorzitter van de Federatie Werkgeversorganisaties Metaaltechniek (FWM), voorzitter van de Raad van Advies Investors in People Nederland, lid van het Adviescollege voor de markt, lid van de MKB Adviesraad ING en voorzitter van het bestuur van het Laser Applicatie Centrum.


    de heer ir. W.K. Wiechers en

    Kees Wiechers

    Kees Wiechers was tot zijn pensionering in 2003 bestuursvoorzitter van energiebedrijf Essent.

     

    'Een wereld in beweging'

    ‘De energiewereld is nooit saai. Of we nu moeten reageren op internationale veranderingen of de spanningen die in Nederland zelf worden geschapen, het blijft een wereld in beweging. De recente ommezwaai van een vraaggestuurde naar een aanbodgestuurde markt met een beperkt aantal overheidsgedomineerde aanbieders zal veel aandacht vragen. In zijn adviezen over de gasmarkt en het buitenlands beleid heeft de Energieraad al geprobeerd hierop het goede antwoord te vinden. De balans tussen de bedrijfsmatige en politieke factoren zal de energiewereld blijven bezighouden. Daarnaast moeten we het broodnodig verduurzamen van de energiehuishouding niet vergeten; dit vergt meer dan reageren, het vereist vooral initiŽren.'

    Ir. Kees Wiechers (1940) begon zijn loopbaan in de energiewereld bij KEMA, waar hij in 1982 tot directeur werd benoemd. Hij stapte in 1987 over naar het Brabantse energiebedrijf PNEM waaruit, samen met de energiebedrijven van Limburg en Noordoost-Nederland Essent ontstond. In 2003 trad hij af als bestuursvoorzitter van Essent en werd korte tijd later lid van de Energieraad. Hij bekleedde vele bestuursfuncties in binnen- en buitenland op het gebied van energie, milieu en certificering.


    momenteel drie vacatures.
    Secretaris van de Energieraad is drs. P.J. Aubert.

    Vaste medewerkers Energieraad

    ;;;;

     

    Peter Aubert
    Peter Aubert is secretaris van de Energieraad. Hij was lang geleden (1986-1996) ook al verbonden aan de Energieraad, als stafmedewerker. Hoewel Aubert is opgeleid als chemicus, is energiebeleid sinds 1980 zijn specialisme. Bij het ministerie van Economische Zaken heeft hij zich (van 1996-2008) bezig gehouden met energiescenario’s en met energietransitie. Naast zijn werk is hij politiek actief in de PvdA. Voor die partij is hij fractievoorzitter in de Rotterdamse gemeenteraad geweest. 
    Mail: p.j.aubert@energieraad.nl

     

    Folmer de Haan
    Folmer de Haan is waarnemend secretaris van de Energieraad.
    Van huis uit is hij chemisch technoloog. Na een studie aan de TU Twente en vier jaar promotieonderzoek aan de TU Delft, werkte Folmer de Haan ruim tien jaar als consultant. Energie is de rode draad in zijn loopbaan. Hij was mede-oprichter en bestuurslid van een Nederlands kennisnetwerk op het gebied van energie en industrie, en hij was bestuurslid van de energiesectie van de VVM.
    Mail: f.w.dehaan@energieraad.nl

     

     

     

    Lisette Bouwen
    Lisette Bouwen is managementassistent. Naast algemene secretariaatswerkzaamheden beheert zij onder andere de agenda en het archief. Zij heeft een ruime en brede ervaring bij de overheid, onder meer bij de Tweede Kamer, en op de ministeries van Justitie, Defensie en Economische Zaken.
    Mail: e.m.a.bouwen@energieraad.nl

     

    
   Commissie Vennootschapsrecht

  • Commissie voor de milieueffectrapportage (externe link)

   Organisatie

   Samenstelling van presidium, bestuur, en secretariaat van de commissie voor de milieueffectrapportage per 1 september 2008

    

   Presidium
   voorzitter 
   ir. N.G. Ketting

   plaatsvervangend voorzitters
   prof.dr.ir. K.J. Beek
   dr.ir. G. Blom
   mr. F.W.R. Evers
   drs. H.G. Ouwerkerk
   drs. J.G.M. van Rhijn
   drs. L. van Rijn-Vellekoop
   prof.dr. F.W. Saris
   M.A.J. van der Tas
   dr. D.K.J. Tommel
   drs. L.H.J. Verheijen
   ir. A. van der Velden
   overzicht (neven)functies voorzitter
   en plaatsvervangend voorzitters

   Bestuur
   voorzitter
   ir. N.G. Ketting

   secretaris/penningmeester
   dr. D.K.J. Tommel
   bestuursleden
   prof.dr. W. Lemstra
   T.A. Maas-de Brouwer
   drs. J.G.M. van Rhijn

   Gevolmachtigde
   ir. V.J.H.M. ten Holder
   drs. M.P. Laeven
    

   Directie
   algemeen secretaris/directeur, voorzitter directieteam:
   ir. V.J.H.M. ten Holder
   algemeen secretaris/directeur:
   drs. M.P. Laeven
   secretaris/adjunct-directeur:
   drs. R.A.A. Verheem

   Werkgroepsecretarissen Nederland
   drs. C.A. Balduk
   drs. T. Bakker
   ir. B. Barten
   drs. B.F.M. Beerlage
   ir. I.G.M. de Bondt
   ir. J.M. Bremmer
   dr. G.P.J. Draaijers
   drs. M. van Eck
   drs. S.J. Harkema
   drs. P.J. Jongejans
   drs. G. Korf
   drs. R. Meeuwsen
   mr. S. Pieters (jurist)
   ir. C.T. Smit
   mr. S.M. van Velsen (jurist)
   drs. F.H. van der Wind
   drs. H. Woesthuis
   drs. R.A.A. Zwiers

   Werkgroepsecretarissen internationale samenwerking
   drs. G.J. van Boven
   drs. A.J. Kolhoff
   ing. R.A.M. Post
   dr. B. Schijf
   ir. I.A. Steinhauer

    

   (neven) Functies voorzitter en plaatsvervangend voorzitters

   Voorzitter

    

   ir. N.G. Ketting


    Voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
    Lid Netherlands Academy of Technology and Innovation
    Lid Raad van Advies Universiteitsfonds Delft
    Lid Raad van Aanbeveling Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening
    Lid Comitť van Aanbeveling van de Nederlandse Stichting Geluidshinder
    Lid van het Bestuur van de Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie
    Enkele adviesfuncties bij diverse (buitenlandse) bedrijven

    

    

    

   Plaatsvervangend Voorzitters

    

   prof. dr. ir. K.J. Beek


    Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
    Voorzitter van de Stichting Netherlands Foundation for Water and Climate (NFWC)


   dr. ir. G.Blom


    Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
    Voorzitter Raad van Toezicht “Deltares”
    Voorzitter Raad van Toezicht “Delft Cluster”
    Buitengewoon lid Onderzoeksraad voor Veiligheid (Den Haag)
    Lid Commissie Taakstellingen en flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening (Cie. Tommel)
    Lid College Bodemdaling door Aardgaswinning


   mr. F.W.R. Evers


    Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
    Lid van de Raad voor ruimtelijk-, milieu en natuuronderzoek (RMNO)
    Lid van het Begeleidingscollege Planbureau voor de leefomgeving
    Voorzitter van het Steering Committee van de EEAC
    (samenwerkingsverband van Adviesraden op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling in Europa)
    Voorzitter van het Nationaal Contactpunt (NCP)
    (voor de toepassing van de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen)
    Voorzitter ILG-commissie Amstel, Gooi en Vechtstreek
    Lid Adviescommissie Waddenfonds
    Ambassadeur voor het Project Groot Mijdrecht Noord in het Programma Randstad Urgent
    President-commissaris van de PPS B.V. Stadshart Amstelveen


   drs. H.G. Ouwerkerk


    Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
    Voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
    Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW
    Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Juridisch Loket
    Voorzitter Stichting Han Lammers Leerstoel UvA
    Plaatsvervangend lid van de SER


   drs. J.G.M. van Rhijn


    Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
    Bestuurslid Stichting Bureau Commissie voor de milieueffectrapportage
    Zelfstandig Consultant, al dan niet in samenwerkingsverband, in opdracht van bedrijven in binnen- en buitenland:
    - veranderingsmanagement en business development
    - ontwikkelen en faciliteren programma’s over leiderschap
    - ontwikkelen en faciliteren programma’s over filosofie en ethiek
       in gezondheidszorg.


   drs. L. van Rijn - Vellekoop


    Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
    Voorzitter Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit in Zuid Holland
    Voorzitter adviescommissie Reductie Overige Broeikasgassen (Senter Novem/VROM)
    Lid adviescommissie Unieke kansen regeling (UKR) (EZ)
    Lid adviescommissie EOS DEMO (EZ)
    Lid adviescommissie Innovatieve Biobrandstoffen voor verkeer en vervoer (V&W)
    Deze adviescommissies adviseren over toe te kennen subsidies voor energiebesparing.
    Voorzitter Aanbestedingscommissie voor CO2-opslag (CCS) (EZ)
    Milieu Centraal: Voorzitter Toetsingscommissie.


   prof. dr. F.W. Saris


    Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
    Lid Raad van Commissarissen ECONCERN, Utrecht
    Emeritus professor in de fysica, Universiteit Leiden, leerstoel duurzame energiebronnen


   M.A.J. van der Tas


    Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
    Ondernemer TasK 4 You: Dienstverlening en advisering voor overheid- en non-profitorganisaties
    Lid VROM-raad (Ned. Inst. Ruimtelijke ord. volkshuisvesting)
    Voorzitter RvT Stichting VACpunt Wonen Utrecht
    Voorzitter bestuur Stichting Recreatie Toervaart Nederland
    Lid bestuur Nationale Bomenstichting Utrecht
    Lid bestuur Architectuur Lokaal
    Voorzitter Veluwecommissie (provincie Gelderland)
    Voorzitter Provinciale commissie Fysieke Leefomgeving (Overijssel)
    Verscheidene bestuurlijke functies in Apeldoorn e.o.


   dr. D.K.J. Tommel


    Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
    Bestuurslid Stichting Bureau Commissie voor de milieueffectrapportage
    Voorzitter van het Platform Bio-Energie
    Voorzitter Raad van Commissarissen van Portaal
    Voorzitter COMWonen
    Voorzitter Stichting Verenigde Keramische Organisaties


   ir. A. van der Velden


    Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
    Lid Raad van Commissarissen en voorzitter Audit comitť TKH Group (vroeger Twensche Kabel)
    Voorzitter Raad van Commissarissen Nedap n.v.
    Voorzitter Raad van Commissarissen, lid Remuneratie & Benoemingscommissie
    Vitens n.v. (waterleidingbedrijf voor 1/3 van Nederland)
    Lid AIV-COS (Adviesraad Internationale Vraagstukken/Commissie Ontwikkelingssamenwerking)


   drs. L.H.J. Verheijen


    Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
    Dijkgraaf Waterschap Aa en Maas
    Bestuurslid Brabants Natuurmuseum
    Voorzitter St. Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht bodem (SKB)
    President-Commissaris N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)
    Lid van Raad van Aanbeveling Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening
    Lid van Comitť van Aanbeveling Stichting Streekrekening "Het Groene Woud"
    Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

    

  • Expertise Netwerk Waterkeren (externe link)

  Voorzitter Kerngroep ENW :

   ir. G. Verwolf

  Ir. Gert Verwolf was tot 2000 Directeur Water en lid van de hoofddirectie van Rijkswaterstaat. Dat jaar verliet hij Den Haag om dijkgraaf te worden bij het Waterschap Veluwe in Apeldoorn. Een overstap van beleid naar uitvoering. "Ik heb nu beide kanten leren kennen. Beleid maken is boeiend, maar onvermijdelijk is dat vaak abstract. In de praktijk blijkt wat er nodig is om tot uitvoering te komen. Je hebt te maken met posities van mensen, hun werken en wonen en met zaken als eigendomsrechten en grondverwerving. Gemeenten en provincies spelen een rol. De belangen zijn gewoon veel concreter en directer. Dat is soms lastig, maar tegelijk het interessante van het werken bij een waterschap."


  Coordinator ENW:

   

   dr. ir. I.C. TŠnczos
   

  Sinds 1 februari 2008 coordinator van het ENW. Als Technisch Natuurkundige ben ik breed opgeleid en ik heb dan ook op verschillende terreinen van kustbeheer en rivieren gewerkt. Ik deed dit bij Delft Hydraulics, bij de TUDelft en in Zuid Afrika. Deze achtergrond komt mij nu goed van pas voor mijn werk voor het ENW.


  Secretaris Kerngroep ENW:

   

    ir. P.J. van Berkum
   

  Afgestudeerd bij de TU Delft aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen in de richting Waterbeheer. Sinds 1 januari werkzaam bij de Waterdienst van Rijkswaterstaat. Lid van het secretariaat van de Deltacommissie. Sinds maart 2008 secretaris van de kerngroep van ENW.


  Leden Kerngroep ENW:

   W. Epema (info en foto volgt)
   

   ir. TJ. de Haan

  Topadviseur Hoogwaterbescherming, Rijkswaterstaat Waterdienst. Sinds 2002 betrokken bij TAW en sinds de oprichting in juli 2005 lid van het ENW

   ir. W. van der Ploeg

  Sinds de fusie van enkele waterschappen tot het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier per 1 januari 2003 directeur Watersystemen. Al ruim vijftien jaar lid van het ENW

   R. Smaak
   prof. dr. ir. M.J.F. Stive

  Hoogleraar Kustwaterbouwkunde aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van het Water Research Center Delft. Ruim 10 jaar lid van het ENW

   

   drs. G.H.F. Timmermans

  Sinds 1 december Hoofd van de afdeling Water bij de Provincie Zuid-Holland. Voorheen sectorhoofd Water bij de provincie Utrecht. Sinds 2002 lid van het ENW

   

   prof.dr.ir. H.J.de Vriend

  Hoogleraar Civiele Techniek en Geowetenschappen aan de TU Delft en directeur van WL/Delft Hydraulics. Ruim 10 jaar lid van het ENW en voorzitter van de Werkgroep Rivieren

   

   prof.drs.ir. J.K. Vrijling
   

  Hoogleraar Waterbouw aan de TU Delft. Al ruim 25 jaar lid van het ENW

   

   ir. J.A.W. de Wit

  Oud-directeur Water bij Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW). Nu directeur Waterbeheer en Scheepvaart bij de Dienst IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat. Lid van de TAW in de periode 1997 - 2002 en nu lid van het ENW

  Werkgroep Techniek

   

  Achternaam

  Voorletters

  Bedrijf

  Barends

  prof. dr. ir. F.B.J.

  GeoDelft

  Busnach

  ir. T

  RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde

  Berg

  ir. P. van den

  HHRS van Rijnland

  Calle

  ir. E.O.F.

  GeoDelft

  Epema

  ir. W.G.

  Fontijn

  dr. ir. H.L.

  TU Delft, Faculteit Civiele Techniek

  Hemert

  ir. H. van

  STOWA

  Klein Breteler

  ir. M.

  WL | Delft Hydraulics

  Meer

  ir. M.T. van der

  Fugro Ingenieursbureau B.V.

  Meer

  dr. ir. J.W. van der

  Infram B.V., Geomatica Park

  Nieuwjaar

  ir. M.W.C.

  Provincie Flevoland

  Snijders

  Msc. W.J.M.

  RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde

  Van

  dr. ir. M.A.

  GeoDelft

  Verhagen

  ir. H.J.

  TU Delft, Faculteit Civiele Techniek

  Werkgroep veiligheid

   

  Vrijling

  prof. drs. ir. J.K.

  TU Delft, Faculteit Civiele Techniek

  Bake

  ir. D. de

  RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde

  Calle

  ir. E.O.F.

  GeoDelft

  Eijgenraam

  C.J.J.

  Centraal Plan Bureau

  Gelder-Maas

  drs. C. van

  HHRS Hollands Noorderkwartier

  Haas

  ir. A.W. de

  RWS RIZA

  Kok

  dr. ir. M.

  HKV Lijn in Water

  Laguzzi

  M.

  Provincie Zuid-Holland

  Manen

  ir. S.E. van

  RWS Bouwdienst Utrecht

  Meer

  ir. M.T. van der

  Fugro Ingenieursbureau B.V.

  Most

  H. van der

  WL | Delft Hydraulics

  Nieuwjaar

  ir. M.W.C.

  Provincie Flevoland

  Sande

  ir. J.T.M. v.d.

  Waterschap Zeeuwse Eilanden

  Vrouwenvelder

  prof. ir. A.C.W.M.

  TNO Bouw

  Achternaam

  Voorletters

  Bedrijf

  Werkgroep Kust

   

  Stive
  prof. dr. ir. M.J.F.

  TU Delft, Faculteit Civiele Techniek

  Nederbragt
  G.J.

  RWS RIKZ

  C.W.

  RWS Noord-Holland

  Dijkhuis
  T.

  RWS Waterdienst

  Graaff
  dr. ir. J. van de

  TU Delft, Faculteit Civiele Techniek

  Koningsveld
  ir. M. van

  WL | Delft Hydraulics

  Gelder-Maas
  drs. C. van

  HHRS Hollands Noorderkwartier

  Vries
  drs. M. de

  WL | Delft Hydraulics

  Provoost
  ing. A.

  Waterschap Zeeuws-Vlaanderen

  Reincke
  E.

  Provincie Frysl‚n

  Slinger
  dr. J.H. Walstra

  TU Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management

  Steetzel
  dr. ir. H.J.

  Alkyon-Hydraulic Consultancy & Research B.V.

  Lodder

  drs. Q

  Achternaam

  Voorletters

  Bedrijf

  Werkgroep Rivieren

   

  Vriend
  prof. dr. ir. H.J.

  TU Delft, Faculteit Civiele Techniek

  Kraaijeveld
  M.

  RWS RIZA

  Hesselink
  A.

  RWS RIZA

  Bruijn
  ing. B.G. de

  Waterschap Rivierenland

  Buuren
  dr. ir. M.

  RWS RIZA

  Dekker
  ing. J.

  GeoDelft

  Dijkman
  ir. J.P.M.

  WL | Delft Hydraulics

  Kok
  dr. ir. M.

  HKV Lijn in Water

  Loenen
  ir. H.H.R. van

  Stichting de Gelderse Milieufederatie

  Reek
  ing. B.J.C. van den

  Provincie Noord-Brabant

  Silva
  ir. W.

  RWS RIZA

  Snijders
  Msc. W.J.M.

  RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde

  Veen
  prof. dr. A. van

  Universiteit van Twente, Faculteit Constr. Wetensch.

  Ven

  prof. dr. G.P. van

  Wolfert
  dr. H.P.

  Alterra

  Werkman

  W.

  Achternaam

  Voorletters

  Bedrijf

   


  Gezondheidsraad

  Gezondheidsraad (GR)

  Bezoekadres
  Postadres
  Telefoon
  Fax
  Internet
  E-mail

  Taak:
  Voorlichten van Regering en Parlement over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid.


  Voorzitter: prof. dr. J.A. Knottnerus


  Vice-voorzitter: prof. dr. D. Kromhout\; prof. dr. M. de Visser


  Algemeen secretaris: mw. Ir. A. Wijbenga

   


  Lid:
  prof. dr. W.G. van Aken, dr. R.B. Beems, prof. dr. J.M. Bensing, prof. dr. M. van den Berg, dr. B.J. Blaauboer, dr. E.M.A. Bleiker, prof. dr. G.H. Blijham, dr. J.S.M. Boleij, prof. dr. G.J. Bonsel, dr. P.J. Boogaard, prof. dr. G.A.M. van den Bos, prof. dr. W.J.H.M. van den Bosch, prof. dr. P.M.M. Bossuyt, prof. dr. L.M. Bouter, prof. dr. D.D.M. Braat, prof. dr. A. Brand, prof. dr. E. Briťt, prof. dr. W. van den Brink, prof. dr. J.J. Broerse, prof. dr. C.A.F.M. Bruijnzeel-Koomen, prof. dr. ir. B. Brunekreef, prof. dr. ir. G. Brussaard, prof. dr. D.P. Bruynzeel, dr. S. Buitendijk, prof. dr. H.A. BŁller, prof. dr. H.R. BŁller, prof. dr. C.H.C.M. Buys, prof. dr. E. Claassen, prof. dr. A.F. Cohen, dr. J.H.J. Copius Peereboom-Stegeman, prof. dr. R.A. Coutinho, prof. dr. H.F.J.M. Crebolder, prof. dr. ir. H. van Dam, prof. dr. J.E. Degener, prof. dr. J. Dekker, dr. J.H. Dekker, prof. dr. J.J.M. van Delden, dr. A.M. Dingemans-Dumas, dr. R. Dobbelaer, prof. dr. E. van Donk, drs. H.C. Dreef-van der Meulen, prof. dr. C.M. van Duijn, mr. dr. J.C.J. Dute, prof. dr. W. van Eden, prof. ir. N.D. van Egmond, prof. dr. H.J.P. Eijsackers, prof. dr. H. van Engeland, prof. dr. W.H.O. Ernst, prof. dr. W.T.A.M. Everaerd, prof. dr. B.C.J.M. Fauser, prof. dr. M.H.W. Frings-Dresen, prof. dr. B.P.R. Gersons, prof. mr. J.K.M. Gevers, dr. ir. P.H. van der Giessen, prof. dr. W.A. van Gool, prof. dr. D.J. Gouma, prof. dr. Y. van der Graaf, prof. dr. R.P.T.M. Grol, prof. mr. G.R.J. de Groot, dr. F.R. de Gruijl, drs. C. van de Guchte, prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, prof. dr. F.M. Haaijer-Ruskamp, prof. dr. J.D.F. Habbema, prof. dr. J.C.J.M. de Haes, prof. dr. G.A. den Hartogh, prof. dr. J.G.A.J. Hautvast, dr. J.M. Havenaar, prof. dr. J.W.M. Hazes, prof. dr. ir. D.J.J. Heederik, prof. dr. T.J. Heeren, prof. dr. J.J. Heimans, mr. dr. A.C. Hendriks, dr. W.J.G. Hoogendijk, prof. dr. J.A.A. Hoogkamp-Korstanje, ir. Chr.J. Huyskens, drs. Fr.C.A. Jaspers, prof. dr. J.C. de Jongste, dr. H.F.P. Joosten, prof. dr. M.B. Katan, prof. dr. L.P. ten Kate, prof. dr. H.C.G. Kemper, prof. dr. J. Kievit, prof. dr. J.C.S. Kleinjans, prof. dr. B.W. Koes, prof. dr. A.J. van der Kogel, prof. dr. G.J. Kok, prof. dr. J.H. Kok, prof. dr. G. Kootstra, dr. O. Korver, dr. W.L.M. Kramer, dr. M.E.E. Kretzschmar, dr. C.F. van Kreijl, prof. dr. R. Kroes, prof. dr. E.J. Kuipers, prof. dr. ir. J.J.W. Lagendijk, prof. dr. A.L.M. Lagro-Janssen, prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, prof. mr. J. Legemaate, prof. dr. N.J. Leschot, prof. dr. Sj. van der Linden, prof. dr. D. Lindhout, prof. dr. ir. P.H.M. Lohman, prof. dr. P.J. van der Maas, prof. dr. J.P. Mackenbach, prof. dr. W.P.Th.M. Mali, dr. M. van Marwijk Kooy, prof. dr. E.M.H. Mathus-Vliegen, prof. dr. J.W.M. van der Meer, dr. R.M. Meertens, dr. H.M.E. Miedema, dr. F.M. Nagengast, prof. dr. M.F. Niermeijer, dr. M.J.M. Nivard, prof. dr. J. van der Noordaa, prof. dr. J.P.T.M. Noordhuizen, prof. dr. D. van Norren, dr. W.R.F. Notten, prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus, prof. dr. T.H.M. Ottenhoff, dr. G.C.M.L. Page-Christiaens, dr. T.M. Pal, prof. dr. W.F. Passchier, prof. dr. A.C.B. Peters, dr. A.H. Piersma, J.J.L. Pieters, drs. Y.S. Poortman, prof. dr. D.J. van Rhenen, dr. G.C. van Rhoon, dr. H. te Riele, prof. dr. I.M. Rietjens, prof. dr. H. Rigter, prof. dr. H.G.M. Rooijmans, prof. dr. E.W. Roubos, prof. dr. E.J. Ruitenberg, prof. dr. F.F.H. Rutten, prof. dr. P.J.J. Sauer, prof. dr. H.P. Sauerwein, prof. dr. T.J.F. Savelkoul, prof. dr. ir. G. Schaafsma, prof. dr. ir. A.M.W.J. Schols, prof. dr. ir. J.C. Seidell, prof. dr. E.G. Schouten, prof. dr. W. Seinen, prof. dr. W. Slob, prof. dr. ir. T. Smid, prof. dr. P. Smits, prof. dr. A.F.H. Stalenhoef, prof. dr. W.A. van Staveren, prof. dr. W.J. Stiekema, prof. dr. N.M. van Straalen, dr. G.M.H. Swaen, prof. dr. J. Troost, prof. dr. J.P. Vandenbroucke, dr. L.J. van ’t Veer, prof. dr. E.R. te Velde, prof. dr. A.L.M. Verbeek, prof. dr. H.A. Verbrugh, prof. dr. M.A. Verkerk, prof. dr. S.P. Verloove-Vanhorick, prof. dr. L. Verschaeve, prof. dr. C.A.J. Vlek, prof. A. van der Vorst, prof. dr. R. Vos, prof. dr. W.M. de Vos, prof. dr. E.G.E. de Vries, ir. D.H. Waalkens-Berendsen, prof. dr. C. van Weel, D.H.J. van de Weerdt, prof. dr. G.M.W.R. de Wert, dr. P.J.J.M. Weterings, prof. dr. R.A. Wevers, dr. D.L. Willems, prof. dr. T.J.M. de Witte, prof. dr. J.W. Wladimiroff, prof. dr. F.A. de Wolff, dr. F. Woudenberg, dr. R.A. Woutersen, P.B. Wulp, prof. mr. F.C.B. van Wijmen, dr. J.H. van Wijnen, dr. N. van Zandwijk, prof. dr. ir. A.A. van Zeeland, prof. dr. F.G. Zitman, prof. dr. E.J.J. van Zoelen,
  prof. dr. ir. A.P.M. Zwamborn, prof. dr. ir. M.H. Zwietering.

  Leden Kiesraad

  De leden van de Kiesraad worden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen twee maal worden herbenoemd. Zij worden benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor de advisering op het gebied van het kiesrecht en verkiezingen alsmede op grond van maatschappelijke kennis en ervaring. 

   

   

  Voorzitter
  Prof. mr. H.R.B.M. Kummeling
  Hoogleraar staatsrecht en vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit Utrecht

   

  Ondervoorzitter
  G.J. Schutte
  Oud-fractievoorzitter in de Tweede Kamer van het GPV

   

  Lid
  Mw. mr. G.M.M. Blokdijk-Hauwert
  Voormalig plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, thans werkzaam in het bedrijfsleven en als academic director Toezicht Maatschappelijke Ondernemingen verbonden aan TiasNimbas Business School in Tilburg

   

  Lid
  R.T.B. Heemskerk
  Zelfstandig adviseur

   

  Lid
  Mw. prof. dr. M.H. Leyenaar
  Hoogleraar vergelijkende politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

   

  Lid
  W.M.B. Stoker
  Hoofd verkiezingen van de gemeente Utrecht

   

  Lid
  Mr. A.J. te Veldhuis
  Oud-Tweede Kamerlid van de VVD

   

  Secretaris
  Mw. mr. J. Schipper-Spanninga Onderwijsraad

  Ingesteld bij wet (Wet op de Onderwijsraad) van 15 mei 1997 (Stb. 1997, nr. 220).


  TAAK: De regering en de beide Kamers der Staten-Generaal adviseren over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het terrein van het onderwijs\;
  - de Minister van OCW en LNV desgevraagd adviseren over de toepassing van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriŽle regelingen op het terrein van het onderwijs\;
  - de gemeentebesturen in bij de wet genoemde gevallen adviseren over aangelegenheden die het gemeentelijk onderwijsbeleid betreffen.


  Lid: prof. dr. R.J. Bosker\; prof. dr. J.A. Bruijn\; mw. L.E. Callender\; mw. prof. dr. G.Th.M. ten Dam\; drs. A.T. Kamsteeg\; mw. prof. dr. H. Maassen van den Brink\; mw. Y. Moerman-van Heel\; mw. drs. A.S. Roeters\; mw. C.J.W.B. Slee-Straathof\; J. van der Tak\; prof. mr. drs. B.P. Vermeulen


  Stafmedewerker: mw. drs. M. Beuving\; mw. drs. P.B. Feenstra\; dr. P.J. Gramberg\; mr. dr. P.W.A. Huisman\; mr. C.A.M. van Leest\; mw. dr. ir. S. LŲhner\; dr. F.S.J. Riemersma\; mw. dr. K.A. Torrance , dr. J.M. Waterreus, mw. dr. A. de Wolff,

  De samenstelling van de raad over de periode 2005-2008:

  Voorzitter

  prof. dr. A.M.L. van Wieringen
  Hoogleraar onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam.

   

  Leden

  prof.dr. R.J. Bosker
  Hoogleraar onderwijskunde, Rijksuniversiteit Groningen.

   

  prof.dr. J.A. Bruijn
  Hoogleraar immunopathologie, voorzitter Opleidingsbesturen geneeskunde en biomedische wetenschappen, Universiteit Leiden.

   

  L.E. Callender
  Directeur van de School of Economics, INHOLLAND Haarlem.

   

  prof.dr. G.T.M. ten Dam
  Hoogleraar onderwijskunde, Instituut voor de Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam.

   

  C.J. Drenthe
  Lid College van Bestuur Stichting LMC Voortgezet Onderwijs

   

  drs. A.T. Kamsteeg
  Wethouder Volkshuisvesting, Zorg en Welzijn in Dordrecht.
  Ervaring in het onderwijs:
  - docent wiskunde
  - rector Gereformeerde Scholen-gemeenschap Randstad in Rotterdam.

   

  prof.dr. H. Maassen van den Brink
  Hoogleraar economie, Universiteit van Amsterdam.

   

  Y. Moerman-van Heel
  Plaatsvervangend voorzitter College van Bestuur Willem I-College (po/vo/mbo), 's Hertogenbosch.
  Ervaring in het onderwijs, onder meer:
  - docent op een basisschool;
  - docent Engels.

   

  C.J.W.B. Slee-Straathof
  Bovenschools manager primair onderwijs, Gouda en omstreken.

   

  J. van der Tak
  Burgemeester van de gemeente Westland.

   

  dr. B.E. van Vucht Tijssen
  Voorzitter Nationale Commissie voor Unesco.

   

  prof.mr. P.J.J. Zoontjens
  Hoogleraar onderwijsrecht, Universiteit van Tilburg

   

  Secretaris

  drs. A. van der Rest
  Secretaris van de Onderwijsraad

   

   
  Raad voor Cultuur

  Wie zitten er in de Raad

  Wie zitten er in de Raad?

   
   
  mr. Els H. Swaab
  Amsterdam
  (voorzitter)
  Els Swaab (1946) is advocaat te Amsterdam verbonden aan Boekel De Nerťe N.V.; voorheen als partner, nu als senior adviseur. Haar juridische werkzaamheden liggen met name op het gebied van arbitrages en mediations en op dat van de klachten- en geschillenprocedures (voorzitter Klachten- en Geschillencommissies Nivre en Nicam). Els Swaab is voorts o.a. lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank N.V., vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kadaster en lid van de Raad van Commissarissen van Schouten & Nelissen. Ook bekleedt zij de volgende functies op bestuurlijk gebied: voorzitter Comitť 4 en 5 mei, Nederlands Mediation Instituut (NMI), Stichting Democratie en Media (aandeelhouder PCM) en Common Purpose Nederland.
   
   
  Tessa Boerman
  Amsterdam
  (tevens waarnemend voorzitter van de commissie Intercultureel Cultuurbeleid)
  Tessa Boerman (1967) werkt als onafhankelijk documentairemaker en ontwikkelt audiovisuele concepten en producties in opdracht. Ze studeerde af aan de Nederlandse Film en Televisie Academie en werkte als programmamaker voor VPRO televisie. Daarnaast programmeerde zij als freelancer film- en debatprogramma’s in De Balie in Amsterdam, waaronder het Black inc. festival en de Visual Culture Conference . Tessa Boerman was voorts mede-samensteller en auteur van de publicatie Beeldritsen, visuele cultuur en etnische diversiteit in Nederland. Zij was in voorgaande jaren lid van de adviescommissies van het Mama Cash Cultuurfonds, het Haagse Actieplan Cultuurbereik en het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2005-2008 in Den Haag.
   
   
  prof. dr. Renť Boomkens
  Groningen
  Renť Boomkens (1954) is hoogleraar sociale en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij leidt in het kader van het NWO-programma 'Transformaties in kunst en cultuur' een onderzoeksproject naar de invloed van nieuwe media op veranderingen in de publieke sfeer en in de stedelijke cultuur. Daarnaast doet hij onderzoek naar globalisering van de cultuur en de gevolgen daarvan voor de nationale politiek en de nationale culturele identiteit. Al jaren doet hij onderzoek naar de betekenis van de alledaagse en populaire cultuur, in het bijzonder de popmuziek, en naar de veranderende verhoudingen tussen hoge en lage cultuur en tussen 'kunst' en cultuur in bredere zin. Van 1998 tot 2002 was hij bijzonder hoogleraar popmuziek aan de Universiteit van Amsterdam. Renť Boomkens is voorts redacteur van een boekenreeks over kennis, politiek en openbaar leven. Eerder was hij redacteur van cultureel maandblad De Gids (1997 – 2005) en redacteur en oprichter van het filosofisch tijdschrift Krisis (1980 - 1993 & 2000 - 2006). Tenslotte is hij lid van het bestuur van de stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing en tot 2006 van het bestuur van de Sikkens Foundation.
   
   
  Gerard Hulshof
  Amsterdam
  Gerard Hulshof (1938) trad in 1963 in dienst bij de KRO. Hij was daar verantwoordelijk voor diverse programma’s en ontving in 1966 de Reiss-microfoon. Vanaf 1969 werd Gerard Hulshof voorzitter van het college van programmaleiders radio van de NOS en nam in die hoedanigheid het initiatief voor de zenderkleuring. In 1987 werd hij hoofd KRO-televisie en in 1990 directeur KRO-radio en televisie. Vervolgens werd hij in 1995 directeur van de stichting AKN, netmanager van Nederland 1 en lid van het Dagelijks Bestuur van de NOS. Na zijn pensionering in 1998 was hij adviseur van Rijksuniversiteit Groningen, belast met de opzet, organisatie en begeleiding van de postdoctorale studie rtv-journalistiek. Gerard Hulshof was tot 2002 voorzitter van de stichting Grachtenfestival Amsterdam en secretaris van de Stichting Cinekid. Gerard Hulshof is in 2002 door de Kroon benoemd tot lid van de Raad en voorzitter van de commissie media van de Raad.
   
   
  drs. Mirjam L. de Meijer
  Saaksum (Groningen)
  Mirjam de Meijer (1949) is toezichthouder bij een woningbouwcorporatie, een Regionaal Opleidingscentrum en een instelling voor verslavingszorg. Zij is voorts bestuurder van een aantal culturele instellingen op het gebied van architectuur, amateurkunst, theater en popmuziek, zoals van het noordelijk dansgezelschap Galili Dance, van Simplon cultuur/poppodium Groningen en van de Stichting Dastater (amateurtoneel). Mirjam de Meijer is afgestudeerd als psycholoog met bijvak bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en zij heeft een postdoctorale opleiding Kunst Management Kunstbemiddeling en Kunstbeleid te Amsterdam. Zij was 11 jaar gedeputeerde voor onder andere cultuur in de provincie Groningen.
   
   
  prof. dr. Gerard W.J. Rooijakkers
  's-Hertogenbosch
  Gerard Rooijakkers (1962) is bijzonder hoogleraar Nederlandse Etnologie en werkzaam bij het Meertens Instituut in Amsterdam. Hij studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en volkskunde aan de Westfšlische Wilhelmsuniversitšt te MŁnster (D.). Hij promoveerde in 1994 op een onderzoek naar historische volkscultuur in Noord-Brabant Hij publiceerde voorts over religieuze volkscultuur, visuele cultuur, feest en ritueel, volksrechtspleging, materiŽle cultuur en museologie. In het academiejaar 1999-2000 verbleef hij met een stipendium van de Niels Stensen Stichting in Rome voor onderzoek in de Vaticaanse archieven. In 2002 ontving Gerard Rooijakkers voor zijn etnologisch onderzoek de Oeuvreprijs voor de Geesteswetenschappen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hij is oprichter en hoofdredactuur van cULTUUR, Tijdschrift voor Etnologie, een Nederlands-Vlaams forum voor de cultuur van het dagelijks leven in heden en verleden. dr. Caroline Nevejan
  Amsterdam
  (tevens voorzitter van de commissie eCultuur )
  Caroline Nevejan (1958) is een van de pioniers op het gebied van nieuwe media. Sinds 2004 adviseert ze de directie van het Instituut Informatica Hogeschool van Amsterdam. De afgelopen zes jaar was zij betrokken bij het ontwerpen van elektronische leeromgevingen. Ze trad jaren op als 'Lab-director' vanuit haar positie als research associate van Performing Arts Lab in Londen. Verder was ze mede- oprichter en voormalig directeur van de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media, tegenwoordig Waag Society. Melle Daamen
  Amsterdam
  Melle Daamen (48) is directeur van de stadsschouwburg Amsterdam. Eerder was hij oprichtingsdirecteur van de Mondriaanstichting. Daarvoor was Daamen werkzaam als organisatie-adviseur en als waarnemend directeur van het Amsterdams Uit Buro. Daamen studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vervult diverse bestuursfuncties. Zo is hij voorzitter van het Internationaal Filmfestival Rotterdam en juryvoorzitter van de Charlotte Köhler Prijzen. mr. Huub Smeets
  Maastricht
  Huub Smeets (60) is per 1 februari 2008 benoemd tot lid van de Raad voor Cultuur. Smeets is sinds 2003 directievoorzitter van Vesteda Groep. Na het behalen van zijn doctoraal Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit van Utrecht was Smeets vanaf de tweede helft van de jaren 70 actief bij het organiseren van de stadsvernieuwing in Maastricht. In 1988 werd hij benoemd tot directeur Stadsontwikkeling en Grondzaken in Maastricht. In deze functie was hij verantwoordelijk voor grootschalige projecten als Ceramique en het Markt/Maasproject. Smeets is tevens lid van de VROM-Raad. Wie zitten er in de Commissies

  Commissies worden, na openbare werving, door de Raad geselecteerd op basis van hun deskundigheid in een bepaalde sector of in een bepaald aandachtsgebied. De commissieleden worden voor een periode van twee jaar benoemd door de staatssecretaris van Cultuur en Media. Herbenoeming is eenmaal mogelijk. Daarnaast kunnen over specifieke onderwerpen tijdelijk externe adviseurs worden aangesteld.

  Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het culturele veld en de activiteiten van (gesubsidieerde) culturele instellingen, maakt de Raad bij de podiumkunsten gebruik van deskundige voorstellings- en concertbezoekers. Zij wonen gericht voorstellingen bij en geven hun mening via schriftelijke rapportages door aan de commissies die zich bezighouden met podiumkunsten. Deze rapporteurs worden openbaar geworven en voor twee jaar benoemd, ook weer met eenmalig de mogelijkheid tot herbenoeming.
  dr. Nanci Adler
  (Lid van de commissie Archieven) andela327"> dr. Gerrie Andela
  (Voorzitter van de bijzondere commissie Monumenten en Archeologie) arends416"> drs. Christie Arends
  (Lid van de commissie Amateurkunst en Cultuureducatie) bakker304"> drs. Fred Bakker
  (Lid van de commissie Media) baljas578"> drs. Chris Baljť
  (Lid van de commissie Archieven) barat369"> drs. Bruno Barat
  (Lid van de commissie Dans) bardoel303"> prof. dr. Jo Bardoel
  (Voorzitter van de commissie Media) boer294"> drs. Jeanneke den Boer
  (Lid van de commissie Intercultureel Cultuurbeleid) boerman403"> Tessa Boerman
  Amsterdam
  (tevens waarnemend voorzitter van de commissie Intercultureel Cultuurbeleid) boomen582"> Mw. drs. Marianne van den Boomen
  (lid van de commissie eCultuur) bremmer259"> drs. Melissa Bremmer
  (Lid van de commissie Amateurkunst en Cultuureducatie) brouwer368"> dr. Jan Willem Brouwer
  (Lid van de bijzondere commissie Archieven) bruinja300"> Tsead Bruinja
  (Lid van de commissie Letteren) cabenda408"> Pablo Cabenda
  (Lid van de commissie Muziek en Muziektheater) dannawi414"> drs. Mezen Dannawi
  (Lid van de commissie Media) dijk___de_bloeme395"> Cisca van Dijk - de Bloeme
  (Voorzitter van de commissie Dans) dijkhuijs407"> Andrť Dijkhuijs
  (Lid van de commissie Archieven) draaijer426"> Hildegard Draaijer
  (Lid van de commissie Dans) essafi_412"> drs. Mohammed Essafi
  (Lid van de commissie Intercultureel Cultuurbeleid) feingold287"> Gary Feingold
  (Lid van de commissie Dans) felix290"> Bruno Felix
  (Lid van de commissie Film) fijen297"> drs. Hedwig Fijen
  (Lid van de commissie Internationaal Cultuurbeleid) ginneken276"> mr. Lily van Ginneken
  (Voorzitter van de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving) goot319"> Thom van der Goot
  (Lid van de commissie Theater) grosfeld313"> Geurt Grosfeld
  (Lid van de commissie Muziek en Muziektheater) ham284"> Tineke van Ham
  (Lid van de commissie Bibliotheken) ham260"> Theo Ham
  (Lid van de commissie Amateurkunst en Cultuureducatie) hoeve418"> ir. Jan van der Hoeve
  (Lid van de bijzondere commissie Monumenten en Archeologie) hogestijn328"> drs. Willem Jan Hogestijn
  (Lid van de bijzondere commissie Monumenten en Archeologie) hoogenboom298"> Marijke Hoogenboom
  (Lid van de commissie Internationaal Cultuurbeleid) huygens415"> drs. Charlotte Huygens
  (Lid van de commissie Musea) janssen_groesbeek417"> drs. Bianca Janssen Groesbeek
  (Lid van de commissie Amateurkunst en Cultuureducatie) jonker324"> Rienk Jonker
  (Lid van de bijzondere commissie Archieven) keverling_buisman574"> dr. Frank Keverling Buisman
  (lid van de bijzondere commissie Wet tot behoud van cultuurbezit) klaassen_prinsen268"> Gerdie Klaassen-Prinsen
  (Voorzitter van de commissie Amateurkunst en Cultuureducatie) korsten299"> prof. dr. Frans Willem Korsten
  (Voorzitter van de commissie Letteren) kuijs314"> Dick Kuijs
  (Lid van de commissie Muziek en Muziektheater) leenen285"> Huub Leenen
  (Lid van de commissie Bibliotheken) maarseveen309"> drs. Michel van Maarseveen
  (Lid van de commissie Musea en lid van de bijzondere commissie Wet to behoud van cultuurbezit) magendans419"> drs. Renťe Magendans
  (Lid van de commissie Architectuur, Stedenbouw, Monumenten, Archeologie en Landschapsarchitectuur) marx272"> ir. Annette Marx
  (Lid van de commissie Architectuur, Stedenbouw, Monumenten, Archeologie en Landschapsarchitectuur) mattie433"> mr. drs. Erik Mattie
  (Lid van de bijzondere commissie Monumenten en Archeologie en lid van de bijzondere commissie Wet tot behoud van cultuurbezit) meer325"> mr. Jan van der Meer
  (Lid van de bijzondere commissie Archieven) meyer436"> drs. Dennis Meyer
  (Lid van de commissie Theater) mil289"> drs. Patrick van Mil
  (Voorzitter van de commissie Film) minderhoud322"> drs. Laura Minderhoud
  (Lid van de commissie Theater) mosterd310"> Paul Mosterd
  (Lid van de commissie Musea) nevejan29"> dr. Caroline Nevejan
  Amsterdam
  (tevens voorzitter van de commissie eCultuur ) oosterhuis291"> drs. Wiepko Oosterhuis
  (Lid van de commissie Film) oostvogel312"> ir. GabriŽl Oostvogel
  (Voorzitter van de commissie Muziek en Muziektheater) petit292"> drs. Leontine Petit
  (Lid van de commissie Film) pires409"> Lisia Pires
  (Lid van de commissie Theater) pluijmen311"> drs. Elke Pluijmen
  (Lid van de commissie Musea) rijk278"> dr. Timo de Rijk
  (Lid van de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving) rijken359"> drs. Dick Rijken
  (Lid van de commissie eCultuur) rube411"> drs. Anne Rube
  (Lid van de commissie Bibliotheken) savenije282"> drs. Bas Savenije
  (Voorzitter van de commissie Bibliotheken) scharloo425"> drs. Marjan Scharloo
  (Voorzitter van de commissie Musea) schilt434"> drs. Jeroen Schilt
  (Lid van de commissie Architectuur, Stedenbouw, Monumenten, Archeologie en Landschapsarchitectuur) staal279"> Gert Staal
  (Lid van de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving) stiphout435"> drs. Maike van Stiphout
  (Lid van de commissie Architectuur, Stedenbouw, Monumenten, Archeologie en Landschapsarchitectuur) van_den_bossche316"> Jan Van den Bossche
  (Lid van de commissie Muziek en Muziektheater) veen318"> Jacques van Veen
  (Voorzitter van de commissie Theater) velzen271"> ir. Endry van Velzen
  (Lid van de commissie Architectuur, Stedenbouw, Monumenten, Archeologie en Landschapsarchitectuur) vlies420"> prof. mr. Inge van der Vlies
  (Voorzitter van de bijzondere commissie Wet tot behoud van cultuurbezit) vries280"> Alex de Vries
  (Lid van de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving) zijlmans281"> prof. dr. Kitty Zijlmans
  (Lid van de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving)

  Wie zitten er in de commissies

  Wie zitten er in de commissies?

   
  dr. Nanci Adler

  (Lid van de commissie Archieven)

  Mevrouw Adler (1963) is Ruslandkundige en werkzaam bij het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies. Zij beschikt over een rijke onderzoekservaring in Russische archieven van voor en na de val van de Muur. Haar specifieke onderzoekservaring heeft haar zeer alert gemaakt ten aanzien van de verbondenheid tussen archieven met het politieke heden. dr. Gerrie Andela

  (Voorzitter van de bijzondere commissie Monumenten en Archeologie)

  Mevrouw G.M. Andela (1953) is architectuurhistorica en onderzoeker; in 2000 is zij gepromoveerd op het naoorlogse Nederlandse landschap. Zij is lid van de monumenten- en welstandscommissie in Utrecht / Leidsche Rijn en programmalid van de Stichting Architectuurinstituut Rotterdam. Voorts is zij docente architectuurgeschiedenis aan de Academie van Bouwkunst en aan de Hogeschool Rotterdam, beide te Rotterdam. drs. Christie Arends

  (Lid van de commissie Amateurkunst en Cultuureducatie)

  Mevrouw G.M. Andela (1953) is architectuurhistorica en onderzoeker; in 2000 is zij gepromoveerd op het naoorlogse Nederlandse landschap. Zij is lid van de monumenten- en welstandscommissie in Utrecht / Leidsche Rijn en programmalid van de Stichting Architectuurinstituut Rotterdam. Voorts is zij docente architectuurgeschiedenis aan de Academie van Bouwkunst en aan de Hogeschool Rotterdam, beide te Rotterdam. drs. Fred Bakker

  (Lid van de commissie Media)

  De heer Bakker (1949) werkt sinds 1980 bij Het Financieele Dagblad, waarvan 10 jaar, tot 2006, als hoofdredacteur. Onder zijn verantwoordelijkheid is de onderneming uitgegroeid tot een multimediale onderneming en werd BNR Nieuwsradio gekocht, wat een samenwerking tussen de redacties van krant, internetsites en radio betekende. De heer Bakker is voor de nieuwe afdeling FD Intelligence verantwoordelijk voor het organiseren van lezingen, congressen en ronde tafelbijeenkomsten. drs. Chris Baljť

  (Lid van de commissie Archieven) De heer Baljť (1939) is historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Europese integratie. Hij werkte achtereenvolgens bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksuniversiteit Groningen en was griffier van de Eerste Kamer. Na zijn pensionering in 2003 bleef hij als historicus actief. drs. Bruno Barat

  (Lid van de commissie Dans)

  Bruno Barat (1960) studeerde in 1976 af aan de dans- en muziekopleiding van het Nationaal Conservatorium te Straatsburg in Frankrijk. Hij danste vervolgens bij het Ballet du Rhin (1976), het Ballet du Nord (1977) en het Ballet Royal de Wallonie (1978). Hij voert momenteel als zelfstandig kunsthistoricus opdrachten uit voor Nederlandse en buitenlandse particulieren en openbare kunstinstellingen. prof. dr. Jo Bardoel

  (Voorzitter van de commissie Media) De heer Bardoel (1951) is bijzonder hoogleraar Mediabeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en universitair hoofddocent bij de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Voor The Amsterdam School of Communications (ASCoR) is de heer Bardoel werkzaam als senior-onderzoeker. drs. Jeanneke den Boer

  (Lid van de commissie Intercultureel Cultuurbeleid)

  Mevrouw den Boer heeft een adviespraktijk op het terrein van culturele diversiteit en voert in die hoedanigheid opdrachten uit voor culturele instellingen, overheden en fondsen. Tussen 1986 en 2002 werkte zij voor RASA Wereldculturencentrum in Utrecht, onder meer in de functie van directeur. Tessa Boerman
  Amsterdam
  (tevens waarnemend voorzitter van de commissie Intercultureel Cultuurbeleid)

  Tessa Boerman (1967) werkt als onafhankelijk documentairemaker en ontwikkelt audiovisuele concepten en producties in opdracht. Ze studeerde af aan de Nederlandse Film en Televisie Academie en werkte als programmamaker voor VPRO televisie. Daarnaast programmeerde zij als freelancer film- en debatprogramma’s in De Balie in Amsterdam, waaronder het Black inc. festival en de Visual Culture Conference . Tessa Boerman was voorts mede-samensteller en auteur van de publicatie Beeldritsen, visuele cultuur en etnische diversiteit in Nederland. Zij was in voorgaande jaren lid van de adviescommissies van het Mama Cash Cultuurfonds, het Haagse Actieplan Cultuurbereik en het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2005-2008 in Den Haag. Mw. drs. Marianne van den Boomen

  (lid van de commissie eCultuur)

  Mevrouw Van den Boomen (1955) werkt in Utrecht als docent-onderzoeker Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan het Departement Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daarvoor was zij actief als zelfstandig internetadviseur voor onder meer de Groene Amsterdammer, Infodrome en het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV). drs. Melissa Bremmer

  (Lid van de commissie Amateurkunst en Cultuureducatie)

  Mevrouw Bremmer (1972) werkt als onderwijskundige bij de Masteropleiding Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en bij het Onderwijscentrum van de VU. Daarnaast maakt zij deel uit van het gamelanensemble Widosari. Zij is opgeleid tot docent muziek en heeft zich in de tweede fase gespecialiseerd in Javaanse gamelan. dr. Jan Willem Brouwer

  (Lid van de bijzondere commissie Archieven) De heer Brouwer (1956) is werkzaam als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen en als maÓtre de confťrences visiteur verbonden aan de VCL Louvain-Ia-Neuve (BelgiŽ), waar hij participeert in het Masters-programma van het Institut d'ťtudes europťennes. Hij richt zich met name op de naoorlogse parlementaire geschiedenis van Nederland en heeft daardoor veel ervaring met het gebruik van recente overheidsarchieven als bron voor historisch onderzoek. Tsead Bruinja

  (Lid van de commissie Letteren)

  Tsead Bruinja (1974) is dichter en publicist. Hij publiceert in het Fries en in het Nederlands, treedt veel op in binnen- en buitenland, werkt samen met kunstenaars uit andere disciplines, is organisator van literaire programma's, en is betrokken bij diverse (digitale) literaire tijdschriften. Pablo Cabenda

  (Lid van de commissie Muziek en Muziektheater)
  De heer Cabenda (1968) is werkzaam als freelance journalist en auteur voor onder andere De Volkskrant en de Boekman Stichting. Voor de Volkskrant is van 2002 tot 2004 werkzaam geweest als algemeen verslaggever voor de kunstredactie. De heer Cabenda is als journalist en auteur bekend met verschillende maatschappelijke onderwerpen in het algemeen en popmuziek in het bijzonder. drs. Mezen Dannawi

  (Lid van de commissie Media)

  De heer Dannawi (1974) heeft als programmamaker veel ervaring opgedaan op zijn geboorte-eiland CuraÁao. Na zijn studie geneeskunde (artsexamen 2000) in Nederland, zette hij deze werkzaamheden voort in Rotterdam. De programmering richtte zich met name op niet westerse en/of jongere luisteraars. Sinds 2005 is de heer Dannawi programmadirecteur bij FunX. Cisca van Dijk - de Bloeme

  (Voorzitter van de commissie Dans)

  Mevrouw van Dijk - de Bloeme (1943) behaalde haar diploma Danspedagoog en Danseres in 1963 en heeft professioneel gedanst bij het Harlequin Ballet te Londen en bij Opera Forum te Enschede. Daarna was zij werkzaam als docent aan diverse dans- en muziekscholen en mede oprichtster van het Penta Theater (1970). Ook heeft zij veel bestuurlijke ervaring. Zij was onder meer directeur van de Rotterdamse Dansacademie (1993-2000) en lid van de Raad voor Cultuur. Andrť Dijkhuijs

  (Lid van de commissie Archieven)
  De heer Dijkhuijs (1964) was als plaatsvervangend hoofd Documentair Management en Ondersteuning bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden (BZK) verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de documentaire informatievoorziening en de uitvoering daarvan. In die hoedanigheid stond hij aan de wieg van de digitalisering van de documenthuishouding van BZK. Recent was de heer Dijkhuijs projectleider van het interdepartementale Project Archief Achterstanden Rijksoverheid. Hildegard Draaijer

  (Lid van de commissie Dans) Mevrouw Draaijer (1965) studeerde in 1991 af aan de dansopleiding van de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam en was als uitvoerend danseres werkzaam bij verschillende gezelschappen, waaronder De Meekers. Vanaf 1999 is zij artistiek leider van jongerentheatergroep DOX. De producties van dit gezelschap bewegen zich op het snijvlak van professionele en amateuristische kunstbeoefening en zijn intercultureel en interdisciplinair van aard. drs. Mohammed Essafi

  (Lid van de commissie Intercultureel Cultuurbeleid)
  De heer Essafi werkt als senior-adviseur voor Price Waterhouse Cooper, onder meer op het gebied van diversiteitsmanagement. Hij vervult daarnaast bestuurs- en adviesfuncties bij maatschappelijke organisaties zoals de Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed. Gary Feingold

  (Lid van de commissie Dans)

  De heer Feingold (1956), oud-danser die in 1990 naar Nederland kwam om bij het Scapino Ballet te dansen. Hij heeft bij internationale gezelschappen gerenommeerde stukken uit het wereldrepertoire uitgevoerd. In 1992 beŽindigde de heer Feingold zijn danscarriŤre en trad hij op als manager van Artemis - een centrum voor professionele danstrainingen. In 1996 was Gary Feingold een van de oprichters van de Henny JurriŽns Stichting. Van deze organisatie is hij nu directeur. Bruno Felix

  (Lid van de commissie Film)
  De heer Felix (1967) is sinds 2000 co-directeur van Submarine - een productiebedrijf voor cross-mediaproducties - en van SubmarineChannel.com - een internetdistributiekanaal voor interactieve producties. Submarine ontwikkelt onder meer online magazines, game- en televisieformats, documentaires en producties voor internet, breedband en mobiele telefoon. In 1994 richtte Bruno Felix VPRO Digitaal op, waarvan hij tot 1999 directeur was. drs. Hedwig Fijen

  (Lid van de commissie Internationaal Cultuurbeleid)
  Mevrouw Fijen is directeur van de International Foundation Manifesta, initiatiefnemer van de Europese Biennale voor beeldende kunst Manifesta. Eerder was zij directeur van kunstadviesbureau Arttra, medewerker van de Rijksdienst Beeldende Kunst, en adviseur voor diverse culturele instellingen. mr. Lily van Ginneken

  (Voorzitter van de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving)
  Mevrouw van Ginneken was tussen 1990 en 2005 directeur van de Haagse instelling Stroom hcbk, een gemeentelijke instelling met een breed takenpakket die zich met tentoonstellingen, publicaties en andere activiteiten vooral heeft onderscheiden op het gebied van kunst en openbare ruimte. Zij vervulde en vervult diverse adviesfuncties. Tussen 1982 en 1989 was zij hoofdredacteur van het tijdschrift Kunstschrift van Openbaar Kunstbezit. Thom van der Goot

  (Lid van de commissie Theater)
  De heer van der Goot (1946) is sinds 1998 artistiek directeur van gemeentelijk muziekcentrum De Oosterpoort en van de Stadsschouwburg Groningen. Hij was vanaf 1986 ook schouwburgdirecteur van De Lawei, te Drachten. Daarvoor was de heer Van der Goot actief als algemeen en artistiek directeur van Tryater, een professioneel friestalig toneelgezelschap. Geurt Grosfeld

  (Lid van de commissie Muziek en Muziektheater)
  De heer Grosfeld (1955) is directeur van Sonax, kunst&cultuur. Hij adviseert en ontwikkelt beleid en activiteiten voor overheden en particuliere instellingen op het terrein van kunst, cultuur, cultuurhistorie en marketing. Hij is betrokken bij Dansgezelschap De Stilte, Stichting Uit in Brabant en bij de Stichting Kunstenaars&CO. Tot 2008 was hij voorzitter van het Genootschap van Nederlandse Componisten en lid van het managementteam van het Fontys Conservatorium. Tineke van Ham

  (Lid van de commissie Bibliotheken)
  Mevrouw van Ham (1956) is sinds 2004 directeur van de openbare bibliotheek te Zwolle. Zij begon haar loopbaan als bibliothecaris te Arnhem. Vervolgens werkte zij als hoofd vakbibliotheek van een schoolbegeleidingsdienst en was directeur van de openbare bibliotheek in Winterswijk. Tineke van Ham was en is actief in meerdere landelijke werk- en klankbordgroepen ten aanzien van het openbaar bibliotheekwerk en is momenteel voorzitter van het Overijssels netwerk van Bibliotheken. Theo Ham

  (Lid van de commissie Amateurkunst en Cultuureducatie)
  De heer Ham (1956) is oprichter en artistiek directeur van de stichting Jeugdtheaterhuis Zuid Holland, een kunsteducatieve instelling die kinderen en jongeren stimuleert theater tot een zinvol deel van hun leven te maken. Theo Ham begon zijn carriŤre als docent drama en werkte eerder als regisseur bij het Jeugdtheater Hofplein in Rotterdam. ir. Jan van der Hoeve

  (Lid van de bijzondere commissie Monumenten en Archeologie)

  De heer van der Hoeve (1960) heeft een eigen bureau, het Bureau voor bouwhistorisch onderzoek J.A. van der Hoeve. Verder heeft de heer Van der Hoeve van 1996 tot 2002 parttime als bouwhistoricus gewerkt voor de afdeling Bouw- Woningtoezicht en Monumenten van de gemeente Groningen en is hij sinds 2001 onder andere bouwhistorisch adviseur van de gemeente Utrecht. drs. Willem Jan Hogestijn

  (Lid van de bijzondere commissie Monumenten en Archeologie)
  De heer Hogestijn (1955) is archeoloog en kunsthistoricus. Sinds 2000 is hij stadsarcheoloog van de gemeente Almere. Hij beschikt over ruime ervaring met de archeologische monumentenzorg, zowel op rijks, provinciaal als gemeentelijk niveau. Van 1987 tot 2000 was hij provinciaal archeoloog Flevoland bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Marijke Hoogenboom

  (Lid van de commissie Internationaal Cultuurbeleid)
  Mevrouw Hoogenboom is lector 'Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling' aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Sedert de oprichting van de theaterwerkplaats DasArts maakte zij, tot 2001, deel uit van de artistieke leiding . Zij was lid van de adviesraad van de Informal European Theater Meeting (IETM) en medewerker van het viertalig vakblad Theaterschrift. Behalve als lector werkt zij ook als freelance dramaturg, curator en adviseur op het gebied van kunst en onderwijs in binnen- en buitenland. drs. Charlotte Huygens

  (Lid van de commissie Musea)
  Drs. C.E.C. (Charlotte) Huygens (1964) is arabist en is werkzaam als projectleider presentaties van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en tevens als zelfstandig gevestigd conservator Islamitisch Cultuurgebied. Daarvoor was zij werkzaam bij het Wereldmuseum in Rotterdam. Haar expertise ligt op het gebied van interculturele communicatie en kennisoverdracht over niet-westers erfgoed. drs. Bianca Janssen Groesbeek

  (Lid van de commissie Amateurkunst en Cultuureducatie)
  Mevrouw Janssen Groesbeek is docente filosofie en docente algemene natuurwetenschap. In haar vrije tijd is zij actief als amateurdanser, choreograaf en dansfilmmaker. Zij heeft jarenlange ervaring in de sector amateurkunst en kunsteducatie en is betrokken bij ontwikkelingen in kunst en cultuur, zoals onder andere blijkt uit haar werk voor Stichting InterArt. Rienk Jonker

  (Lid van de bijzondere commissie Archieven)
  De heer Jonker is archivaris. Hij werkt als adviseur documentaire informatievoorziening bij de gemeente Leeuwarden. Daarvoor was hij als archiefinspecteur verbonden aan het Regionaal Historisch Centrum Groningen. Rienk deelt zijn kennis met vakgenoten via zijn digitale kennisnetwerk dr. Frank Keverling Buisman

  (lid van de bijzondere commissie Wet tot behoud van cultuurbezit)

  Prof. dr. F. Keverling Buisman (1945) is rechtshistoricus en archivaris. Hij is als bijzonder hoogleraar oud-vaderlands recht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tot 1 juni 2006 was hij directeur van het Gelders Archief. De heer Keverling Buisman vervult een groot aantal nevenfuncties, met name op het gebied van het cultureel erfgoed van Gelderland. Gerdie Klaassen-Prinsen

  (Voorzitter van de commissie Amateurkunst en Cultuureducatie)
  Mevrouw Klaassen-Prinsen (1948) is sinds 2003 directeur van KunstStation C, bureau voor cultuureducatie in de provincie Groningen. Klaassen volgde haar opleiding aan de Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar en werkte onder andere als consulent dramatische en literaire vorming en als docent theater. Van 2000 tot 2005 was zij voorzitter van de Groninger Adviescommissie Cultuur. prof. dr. Frans Willem Korsten

  (Voorzitter van de commissie Letteren)
  Prof. dr. Frans Willem Korsten (1959) is als hoogleraar Literatuur en Samenleving verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en als universitair docent Literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. Hij heeft ruime kennis van en ervaring in het (universitaire en middelbare) onderwijs, van de internationale en Nederlandse letterkunde, literatuureducatie en leesbevordering. Hij is daarnaast tutor bij het Piet Zwart Institute van de Rotterdamse kunstacademie. Dick Kuijs

  (Lid van de commissie Muziek en Muziektheater)
  De heer Kuijs (1956) was producer en hoofd niet-klassieke muziek bij de Wereldomroep, nu is hij onafhankelijk producent van cd, dvd en andere muziek- en mediaproducties. Daarnaast zit hij o.a. in het bestuur van de Dutch Jazz Competition en van het nieuw te bouwen poppodium 'De Tagrijn' in Hilversum. Zijn deskundigheid betreft jazz, geÔmproviseerde en niet-westerse muziek. Huub Leenen

  (Lid van de commissie Bibliotheken)
  De heer Leenen (1954) is sinds 1988 directeur van de openbare bibliotheek te Spijkenisse. Daarvoor vervulde hij meerdere functies bij de Gemeentebibliotheek Rotterdam. Vanaf 1982 bekleedde hij talloze bestuurs- en adviesfuncties in het provinciaal en landelijk bibliotheekwerk, en was hij onder andere 'Librarian in residence' bij het NBLC (nu VOB). drs. Michel van Maarseveen

  (Lid van de commissie Musea en lid van de bijzondere commissie Wet to behoud van cultuurbezit)
  Drs. M.P. (Michel) van Maarseveen (1969) is historicus en is werkzaam als directeur van het Drents Museum in Assen. Daarvoor was hij directeur van het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort. Hij heeft ervaring met de verschillende aspecten van het werken in middelgrote en grote musea en is zich sterk bewust van de maatschappelijke uitdagingen waar musea voor staan. drs. Renťe Magendans

  (Lid van de commissie Architectuur, Stedenbouw, Monumenten, Archeologie en Landschapsarchitectuur)
  ir. Annette Marx

  (Lid van de commissie Architectuur, Stedenbouw, Monumenten, Archeologie en Landschapsarchitectuur)
  Mevrouw ir. M.C. Marx (1961) is architecte en partner van het architectenbureau Marx & Steketee architecten bv. Daarnaast is zij onderwijscoŲrdinatrice en docente aan de Academie van Bouwkunst in Tilburg en faculteitsdirecteur van de Academie van Bouwkunst in Maastricht. Verder is zij lid van de commissie welstand/ monumenten in Sittard en in Maastricht. mr. drs. Erik Mattie

  (Lid van de bijzondere commissie Monumenten en Archeologie en lid van de bijzondere commissie Wet tot behoud van cultuurbezit)
  Mr. drs. E.H Mattie (1963) is architectuurhistoricus, jurist en directeur van het Bureau M&DM dat onderzoek doet naar de kwaliteit van de gebouwde omgeving, van kleinschalige monumenten tot grootschalige structuren. mr. Jan van der Meer

  (Lid van de bijzondere commissie Archieven)
  De heer van der Meer (1962) is archivaris. Hij heeft jarenlang bij een commercieel adviesbureau op het gebied van archiefbeheer gewerkt en is in die hoedanigheid bij veel verschillende overheidsorganisaties betrokken geweest bij de documentaire informatievoorziening, meer in het bijzonder bij waardering en selectie van archieven. Momenteel werkt hij als bedrijfsarchivaris bij Rabobank Nederland. drs. Dennis Meyer

  (Lid van de commissie Theater)
  De heer Meyer (1956) is sinds 1999 werkzaam als artistiek en algemeen leider van jeugdtheaterwerkplaats Het Lab, dat in Utrecht is gevestigd. Daarvoor was de heer Meyer als dramaturg betrokken bij diverse jeugdtheaterproducties en werkte hij als docent bij het Zuid-Hollands Centrum voor Amateurtoneel. drs. Patrick van Mil

  (Voorzitter van de commissie Film)
  De heer van Mil (1958) is sinds 2002 adjunct-directeur van het Nederlands Architectuur Instituut (NAi), waar hij verantwoordelijk is voor beleid en organisatie. Op zijn initiatief is onder meer een uitgebreid programma ontwikkeld voor erfgoededucatie. Voor zijn aantreden bij het NAi heeft Van Mil onder meer als hoofd Presentatie bij het Zuiderzeemuseum, als eindredacteur bij de NCRV, bij het adviesbureau Berenschot gewerkt. drs. Laura Minderhoud

  (Lid van de commissie Theater)
  Mevrouw drs. Minderhoud (1968) is werkzaam als dramaturg en maakt deel uit van de artistieke kern van toneelgroep Alaska. Na haar studie Theaterwetenschappen werkte zij onder meer bij Toneelgroep Amsterdam en choreograaf Anouk van Dijk. Daarnaast zit zij in de artistieke raad van het International Student Theatre festival in Amsterdam. Paul Mosterd

  (Lid van de commissie Musea)
  P. (Paul) Mosterd (1966, wonend te Amsterdam) heeft als achtergrond communicatie & marketing en is werkzaam als directeur van de SICA (Stichting Internationale Culturele Activiteiten) in Amsterdam. Daarvoor was hij adjunct-directeur van de Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek). Hij is sterk in conceptontwikkeling en heeft kennis van publieksgerichte innovatie in de museumsector. dr. Caroline Nevejan
  Amsterdam
  (tevens voorzitter van de commissie eCultuur )
  Caroline Nevejan (1958) is een van de pioniers op het gebied van nieuwe media. Sinds 2004 adviseert ze de directie van het Instituut Informatica Hogeschool van Amsterdam. De afgelopen zes jaar was zij betrokken bij het ontwerpen van elektronische leeromgevingen. Ze trad jaren op als 'Lab-director' vanuit haar positie als research associate van Performing Arts Lab in Londen. Verder was ze mede- oprichter en voormalig directeur van de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media, tegenwoordig Waag Society. drs. Wiepko Oosterhuis

  (Lid van de commissie Film)
  De heer Oosterhuis (1966) is sinds 2000 hoofd afdeling Film bij het theater Plaza Futura in Eindhoven en verantwoordelijk voor het zakelijk en artistiek filmbeleid van het theater. Eerder was Oosterhuis verbonden aan Filmhuis Movie W in Wageningen. Daarnaast heeft hij op verschillende terreinen gepubliceerd en onderzoek gedaan. ir. GabriŽl Oostvogel

  (Voorzitter van de commissie Muziek en Muziektheater)

  De heer ir. G.B.L.C. Oostvogel (1955) is directeur van het Concert- en congresgebouw de Doelen in Rotterdam en (tot najaar/eind 2006) bestuurslid van het Fonds voor Podiumprogrammering en -marketing. Hij is eveneens pianist, trompettist en zanger in verschillende bands. Zijn deskundigheid betreft derhalve een brede kennis van de muziek en de wereld van podia. Voorts heeft hij de nodige ervaring met en in adviesfuncties. drs. Leontine Petit

  (Lid van de commissie Film)
  Mevrouw Petit (1964) richtte in 1996 Lemming Film op, een productiebedrijf voor film en televisie. Lemming Film maakt speelfilms, tv-drama en documentaires, met speciale interesse voor kinder- en jongerenfilms en films die de culturele diversiteit van de Nederlandse samenleving verbeelden. Zo heeft Lemming Film 'Knetter' geproduceerd, 'Het Schnitzelparadijs' en 'Dunya & Desie' Lisia Pires

  (Lid van de commissie Theater)
  Mevrouw Pires (1971) is projectleider bij de Stichting Netwerk Diversiteit, ook bekend als Netwerk CS, in Rotterdam. Hier heeft zij de organisatie en het netwerk, op het gebied van culturele diversiteit in de kunsten, mede opgezet. Mevrouw Pires was in 2000 de projectleider van het 'Jongerenprogramma Staalkaarten' voor de 'Stichting Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa' en is werkzaam geweest als medewerker subsidies voor de Rotterdamse Kunstststichting. drs. Elke Pluijmen

  (Lid van de commissie Musea)
  Drs. E.H.G.L. (Elke) Pluijmen (1956, wonend te Hilversum) is historicus en is werkzaam bij het Kenniscentrum Veiligheidszorg Cultureel Erfgoed. Daarvoor was zij werkzaam als museumadviseur bij de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland. Haar expertise ligt op het terrein van kleine en middelgrote historische musea, ondersteunende infrastructuur voor de erfgoedsector, het taakveld educatie, en het cultuurbeleid van provinciale en gemeentelijke overheden. dr. Timo de Rijk

  (Lid van de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving)
  De heer de Rijk (1963) is sinds 1992 verbonden aan de Faculteit van het Industrieel Ontwerpen van de TU Delft en gastdocent aan de Mastersopleiding van de DesignAcademy te Eindhoven en het Piet Zwart Institute te Rotterdam. In 2006 organiseerde hij het internationale congres Design and Evolution. De Rijk is designhistoricus. drs. Dick Rijken

  (Lid van de commissie eCultuur)

  Dick Rijken is lector informatietechnologie en samenleving aan de Haagse Hogeschool en freelance consultant. Momenteel vervult de heer Rijken de functie van gastdocent aan de Reinwardt Academie en die van projectinitiator Digitale Media bij de VPRO. drs. Anne Rube

  (Lid van de commissie Bibliotheken)
  Mevrouw Rube (1957) is sinds 1 januari 2006 algemeen directeur en bestuurder van Probiblio, de provinciale serviceorganisatie voor Noord en Zuid-Holland. Zij is goed ingevoerd in proces van bibliotheekvernieuwing en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, onder andere in het verleden bij uitgeefconcern PCM. Daarnaast heeft zij zitting in de besturen van Boekportaal en Stichting Gouden Ganzenveer. drs. Bas Savenije

  (Voorzitter van de commissie Bibliotheken)
  De heer Savenije (1947) is sinds 1994 directeur universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht. Bas Savenije is momenteel tevens bestuursvoorzitter van de NVB (Nederlandse Vereniging van Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector) en lid van de Executive Committee van EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations). Ook is hij lid van de Board van LIBER (de organistatie van wetenschappelijke bibliotheken in Europa). drs. Marjan Scharloo

  (Voorzitter van de commissie Musea)
  Drs. M. (Marjan) Scharloo (1957) is historicus en is werkzaam als directeur van Teylers Museum in Haarlem. Daarvoor was zij directeur van het Koninklijk Penningkabinet. Zij kent de Nederlandse museumsector in al zijn geledingen en is met name goed op de hoogte van de specifiek situatie van de rijksgesubsidieerde musea. drs. Jeroen Schilt

  (Lid van de commissie Architectuur, Stedenbouw, Monumenten, Archeologie en Landschapsarchitectuur)
  De heer J. Schilt (1956, Amsterdam, Nederlandse nationaliteit) is architectuurhistoricus. Sinds 1998 is hij werkzaam het Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) te Amsterdam, waar hij onder meer verantwoordelijk is voor de gebouwbeschrijvingen die gemaakt worden in het kader van de aanwijzingsprocedures voor het plaatsen van nieuwe monumenten. Hij is tevens betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe beleids- en beschermingsinstrumenten. Gert Staal

  (Lid van de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving)
  De heer Staal (1956) is met zijn bureau SENDER/editors sinds 2000 verantwoordelijk voor redactionele projecten op het brede gebied van vormgeving, architectuur en stedenbouw. Voordien was hij als freelance journalist verbonden aan de Volkskrant en als redacteur aan NRC Handelsblad. Hij werkte vijf jaar als adjunct-directeur voor het Vormgevingsinstituut, was hoofdredacteur van het designtijdschrift Items en was als docent betrokken bij de tweedefase opleiding Grafisch Ontwerpen van Academie St. Joost in Breda. drs. Maike van Stiphout

  (Lid van de commissie Architectuur, Stedenbouw, Monumenten, Archeologie en Landschapsarchitectuur)
  Mevrouw Van Stiphout (1964) is opgeleid aan de Landbouw Universiteit te Wageningen. Sinds 1993 voert zij de directie over het door haar opgerichte bureau voor landschapsarchitectuur DS. Zij heeft op nationaal en internationaal niveau naam gemaakt met groot- en kleinschalige projecten en zij heeft een brede visie ontwikkeld op ruimtelijke ontwikkeling, architectuur en beeldende kunst. Jan Van den Bossche

  (Lid van de commissie Muziek en Muziektheater)
  De heer Van den Bossche (1970) is directeur van de Organisatie Oude Muziek in Utrecht, daarvoor zanger, koordirigent en zakelijk leider in Oostenrijk, Engeland en BelgiŽ. Daarnaast is hij nog tot juli 2006 voorzitter van de Commissie Podiumkunsten van de Provincie Utrecht. Zijn deskundigheid ligt op het gebied van de symfonische muziek, (vocale) kamermuziek, en specifiek de Oude Muziek en binnen een internationale context. Jacques van Veen

  (Voorzitter van de commissie Theater)
  De heer van Veen (1954) is sinds 1 maart 2008 directeur van de Nieuwe de la Mar Theaters in Amsterdam. Voorheen was hij zakelijk directeur van het Holland Festival. Van 1986-1997 directeur van de Stadsschouwburg te Groningen en van 1980-1986 zakelijk leider van Paradiso te Amsterdam. Hij was als extern adviseur al eerder betrokken bij de werkzaamheden van de commissie. ir. Endry van Velzen

  (Lid van de commissie Architectuur, Stedenbouw, Monumenten, Archeologie en Landschapsarchitectuur)
  prof. mr. Inge van der Vlies

  (Voorzitter van de bijzondere commissie Wet tot behoud van cultuurbezit)
  Prof. mr. I.C. van der Vlies is werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar Staats en bestuursrecht. Zij is tevens lid van de Adviescommissie Restitutie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog en publicist van een aantal boeken en tijdschriften op het raakvlak van recht en cultuur. Mevrouw Van der Vlies was van 1999 tot en met 2004 lid van de Raad voor Cultuur. Alex de Vries

  (Lid van de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving)
  De heer de Vries heeft vanaf 2001 een praktijk als zelfstandig auteur en adviseur op het gebied van kunst en cultuur. Samen met grafisch ontwerper Jan Willem den Hartog beheert hij uitgeverij De Zwaluw die exclusieve kunstenaarsuitgaven vezorgt. Hij is ook actief als curator. prof. dr. Kitty Zijlmans

  (Lid van de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving)
  Mevrouw Zijlmans studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde in 1989 op een theoretisch proefschrift over kunstgeschiedenis en systeemtheorie. Zij werd op 1 juli 2000 benoemd tot hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd aan de Universiteit Leiden. Haar interesse ligt op het gebied van de hedendaagse kunst, kunsttheorie en methodologie. Raad voor de financiŽle verhoudingen (Rfv)

  Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) Bezoekadres >Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag Postadres