CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Zaaknummer:

VERWEERSCHRIFT 416 PER KIND ingediend bij kinderrechter verzoekschrift "jeugdzorg" om verlenging ondertoezichtstelling minderjarige

 

Memo voor de griffie! Beroepschrift waarop van toepassing zijn de Procesreglementen Familierecht Rechtbanken In werking getreden op 1 april 2006 Let op! In geval van beroepen ex artikel 5 lid 5 Wjz, jo 8.8 Awb en Wob dient de Landelijke Procesregeling Bestuursrecht als leidraad.

Aan de Kinder(bestuurs)rechter

te

............................................

Plaats/datum:.........................  

Edelachtbare Heer/Vrouwe,  

Geeft eerbiedig te kennen:  

 

.........................................................................................................................................
Naam vader met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

 

.........................................................................................................................................
Naam moeder met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

hierna te noemen verweerder(s) en/of de ouder(s )

 

tegen

 

........................................................................................................................................
Juridisch juiste naam Stichting, statutaire zetel en postcode en adres statutaire zetel
hierna te noemen de stichting (Indien de Stichting de maatregel uitvoert namens Bureau Jeugdzorg dit vermelden met vermelding juridisch juiste gegevens Bureau Jeugdzorg

Het verweerschrift betreft de minderjarige:

.........................................................................................................................................
Naam minderjarige met adres,postcode en woonplaats met vermelding chronologisch overzicht kinderbeschermingsmaatregelen
met zaaknummers

 

VERWEERSCHRIFT 416 PER KIND ingediend bij kinderrechter verzoekschrift "jeugdzorg" om verlenging ondertoezichtstelling minderjarige

Verweerder verzoekt de kinderrechter om het VERZOEK van de Stichting om om verlenging ondertoezichtstelling van de hierboven genoemde minderjarige af te wijzen?
1. VERWEERDER HEEFT GEEN COMPLEET DOSSIER! 

VERWEERDER HEEFT GEEN AFSCHRIFT APART INDICATIEBESLUIT VOOR OTS EN GEEN AANVRAAG INDICATIEBESLUIT VOOR OTS

Verzoeker heeft modelverzoek 102 bij de Stichting ingediend om normen en gevaren vast te stellen en te kijken hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen. Op dit verzoeker heeft de Stichting (nog) niet beslist. (Productie 102)

2. Verzoeker heeft hieronder de Tielse Checklist Risicofactoren ingevuld welke checklist met een Wob-verzoek 102 is verkregen in de zaak Nienhuis/Leenders (3) met een besluit van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland op 28 mei 2008. Deze checklist is op 2 juni 2008 voor het eerst openbaar is gemaakt en op internet is gezet door de heer J. Hop, procesvertegenwoordiger in de zaak Nienhuis/Leenders om het modelverzoek 643 te verbeteren en de communicatie tussen ouders en bestuursorgaan te verbeteren waardoor het bestuursorgaan snel en gemakkelijk een beslissing kan nemen om een einde te maken aan de situatie van kinderen die ten onrechte uithuis zijn geplaatst omdat deze checklist door een gezinsvoogd die niet aan de kwaliteitseisen voldoet niet en/of foutief is ingevuld.

3. In de Tielse Checklist RisicoFactoren is/wordt ten onrechte geen rekening gehouden met een gezinsvoogd, welke gezinsvoogd niet aan de kwaliteitseisen gezinsvoogd voldoet.

4. In de Tielse Checklist RisicoFactoren is/wordt ten onrechte geen rekening gehouden met een problematisch voorgeschiedenis waarbij de jeugdzorg/jeugdhulpverlening ernstig heeft gefaald.

5. Verzoeker verzoekt de uithuisplaatsing van bovengenoemde minderjarige ONVERWIJLD te beŽindigen onder verwijzing naar de Tielse RisicoFactoren welke RisicoFactoren op de hierboven genoemde datum met NEE kunnen worden ingevuld.

Tielse Checklist RisicoFactoren

Datum : Zie datum verzoek.

Naam cliŽnt : Zie naam bovengenoemde minderjarige.

Naam invuller : Zie verzoeker.

Bron: Tielse Checklist RisicoFactoren, BJzG Rivierenland, December 2006

Aard van de problematiek

O NEE, er is geen sprake van Psychiatrische problematiek (ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, depressies, verslavingen, kortom DSM-IV classificaties)

O NEE, er is geen sprake van Traumatische ervaringen (scheiding,verlieservaringen, misbruik, mishandeling,levensbedreigende situaties)

O Nee, er is geen sprake van Extreme faseproblematiek(huilbaby's, koppigheid in de peuterfase, zich buitensporig afzetten in de puberteit) intellectuele beperktheid

O Nee, er is geen sprake van een Verstoorde sexuele ontwikkeling (sexueel misbruik (slachtoffer/ dader), loverboy problematiek)

O Nee, er is geen sprake van School(werk)verzuim

O Nee, er is geen sprake van Hoge lijdensdruk (veel hinder ervaren van de problematiek / situatie) Ernst van de problematiek

O Nee, er is geen sprake van Uitgebreidheid van de problematiek (betreft meerdere ontwikkelingsgebieden; in ťn externaliserende gedragsproblematiek)

O Nee, er is geen sprake van Langdurig bestaande problematiek

O Nee, er is geen sprake van Het voorkomen van school, buurt (de problematiek in meerdere situaties (thuis),

O Nee, er is geen sprake van Ontoegankelijkheid van ouders/verzorgers voor hulpverlening

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van psychiatrische / psychische problematiek bij de ouder(s) (persoonlijkheidsstoornis depressie, impulscontrole -en verslavingsproblematiek, 

O Nee, er is geen sprake van (belast verleden) resulterend in onvoldoende (emotionele) beschikbaarheid voor het kind)

O Nee, er is geen sprake van Het niet beschikken over adequate kennis over de opvoeding van kinderen en over pedagogische vaardigheden

O Nee, er is geen sprake van Het ontbreken van zicht op eigen handelen en op de consequenties hiervan voor het kind

O Nee, er is geen sprake van Bij ouders ontbreekt het zicht op het kind (bijv. door intellectuele beperktheid)

O Nee, er is geen sprake van Problemen in de interactie tussen de gezinsleden (partners,ouder/kind, kinderen onderling)

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van belastende gezinsomstandigheden (ziekte/ overlijden; echtscheiding financiŽle problemen; werkloosheid)

O Nee, er is geen sprake van Afwezigheid van voldoende sociale steun vanuit de omgeving (onvoldoende sociaal netwerk en/of niet de mogelijkheid dit te organiseren)

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van geweld in het gezin (verbaal, fysiek, psychisch) Instabiliteit van de gezinssituatie (bijv. wisselende relaties/woonplaatsen)

O Nee, er is geen sprake van Verstoorde draagkracht/draaglastverhouding

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van complicerende culturele invloeden ( onvoldoende integratie,extreem religieuze opvattingen)

X Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een HOOG RISICO!

X Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een GEMIDDELD RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een LAAG RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van RISICO

X Gelet op de bovenstaande risicofacturen die met NEE zijn aangekruist dient de uithuisplaatsing van de minderjarige ONVERWIJLD te worden beŽindigd om het risico dat de minderjarige schade oploopt door de uithuisplaatsing zoveel mogelijk te beperken.

 

BEWIJSLAST!

Uit de weigering van de Stichting om onverwijld een COMPLEET DOSSIER aan de ouder te verstrekken en de weigering van de Stichting om inzicht te geven op verzoek van verweerder (Wob verzoek 102) in normen en gevaren en hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen is er kennelijk sprake van VERONDERSTELLINGEN VAN DE STICHTING met het oogmerk om een of beide ouders op een ernstige wijze te diskwalificeren.

De jeugdzorg heeft een commercieel belang bij het handhaven van kinderbeschermingsmaatregelen. 

Onderwerpen Voogdij Voogdij asiel Voorlopige voogdij Ondertoezichtstelling
Nieuwe pupillen BeŽindigde voogdij Pupillen per 31/12 Nieuwe pupillen BeŽindigde voogdij asiel Pupillen per 31/12 Nieuwe pupillen BeŽindigde voorlopige voogdij Pupillen per 31/12 Nieuwe pupillen BeŽindigde ondertoezichtstelling Pupillen per 31/12
Perioden aantal
1998 563 635 4 743 3 630 1 686 6 748 197 205 41 5 447 4 838 19 445
1999 718 638 4 823 5 003 2 545 9 139 175 184 40 5 598 5 246 20 441
2000 700 672 4 848 6 661 3 865 11 820 225 182 162 5 513 5 203 20 955
2001 652 713 4 791 5 512 4 566 12 630 290 255 138 4 957 5 442 20 605
2002 904 729 5 001 3 447 5 468 10 423 334 321 154 5 378 5 890 20 429
2003 973 731 5 137 1 268 4 759 6 949 412 349 189 6 670 5 243 21 415
2004 823 750 5 190 545 2 959 4 535 549 450 186 6 745 5 594 22 243
2005 872 769 5 034 412 1 694 3 253 425 312 143 7 701 5 865 23 979
2006 971 771 5 212 333 1 131 2 477 408 291 168 8 575 6 251 26 379
2007 1 039 999 5 337 415 795 2 098 505 396 366 10 568 8 061 29 503
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 11-5-2009

Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de Stichting Bureau Jeugdzorg waar u mee te maken heeft! De jeugdzorg heeft een commercieel belang bij het handhaven van kinderbeschermingsmaatregelen. De bewijslast ligt dus bij de Stichting, waarbij er natuurlijk sprake zou zijn van zeer ernstige partijdigheid van de kinderrechter voor de jeugdzorg als de bewijslast omgedraaid zou worden en dat verweerder moet gaan bewijzen dat de VERONDERSTELLINGEN van de jeugdzorg onjuist zijn. Het bovenstaande brengt met zich mee dat hiermee voldoende aannemelijk geworden is dat er sprake is van (gewijzigde) omstandigheden waardoor het verzoek van de Stichting dient te worden afgewezen.

 

Het bovenstaande brengt met zich mee dat hiermee voldoende aannemelijk geworden is dat er sprake is van (gewijzigde) omstandigheden waardoor het verzoek van de Stichting dient te worden afgewezen.  

Redenen waarom verweerder(s) zich wenden tot de kinder(bestuurs)rechter met het verzoek om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te verklaren dat:  

1. Het VERZOEK van de Stichting om verlenging ondertoezichtstelling bovengenoemde minderjarige wordt afgewezen


Handtekeningen  

.........................................................................................................................................
Naam vader met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

.........................................................................................................................................
Naam moeder met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

Het verzoek met producties is in 3-voud door verzoeker(s) zelf rechtstreeks ingediend bij de kinderrechter zonder advocaat omdat er in de onderhavige zaak geen sprake is van een verplichte procureurstelling. Ook hoeven er geen griffierechten te worden betaald.

Producties : ....................................................................................................................... 

 

Productie 102 : Afschrift modelverzoek 102 om normen en gevaren vast te stellen en te kijken hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen

Productie 418 : Stichting heeft commercieel belang bij kinderbeschermingsmaatregelen dus dient bewijslast bij de stichting te worden neergelegd

 
VERWEERSCHRIFT 416 PER KIND ingediend bij kinderrechter verzoekschrift "jeugdzorg" om verlenging ondertoezichtstelling minderjarige