CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Het Openbaar Ministerie blijft gebruikers van een lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling” (Wetboek van Strafrecht, artikel 184)

 

Advocaat-generaal Mr. K.R. van der Velde (42) noemde in zijn requisitor de uitspraak van de rechtbank 'onbegrijpelijk". Dat het gebruik van lasertechniek meerdere toepassingen kan hebben staat buiten kijf. Dit gegeven kan in deze zaak niet aan de ontvankelijkheid in de weg staan. Beweerdelijk andere toepassingen nemen namelijk niet weg dat wanneer met de apparatuur opzettelijk de metingen door de politie worden verstoord, althans de kans wordt aanvaard dat dit gebeurt, er sprake kan zijn van een strafbaar feit

 

22 april 2003

OM: gebruik laserecho mag niet. Advocaat-generaal mr. K.R. van der Velde hield zijn betoog in het hoger beroep van 15 zaken waarin automobilisten laserapparatuur hadden gebruikt. De rechtbank in Leeuwarden had in november vorig jaar bepaald dat het OM niet-ontvankelijk was in deze zaken. Dit in tegenstelling tot uitspraken van meerdere rechterlijke colleges, zowel rechtbanken als gerechtshoven. Het OM was dan ook in hoger beroep gegaan in de 15 zaken. Mr. Van der Velde noemde in zijn requisitor de uitspraak van de rechtbank 'onbegrijpelijk". Hij vorderde dat de officier van justitie alsnog ontvankelijk wordt verklaard en dat de zaak wordt terugverwezen naar de rechtbank om verder behandeld te worden. Het Hof doet uitspraak op 6 mei.

Overigens zijn OM en politie nooit gestopt met het aanpakken van automobilisten die de snelheidsmeting van de lasergun van de politie verstoren met behulp van eigen apparatuur. Het OM heeft meteen na de gewraakte uitspraak van de rechtbank bekend gemaakt dat het verstoren van de lasergun-snelheidsmeting strafbaar blijft. Het OM blijft gebruikers van een lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling” (Wetboek van Strafrecht, artikel 184). In eerdere vergelijkbare zaken in Middelburg, Almelo, Den Haag, Zwolle, Assen en Amsterdam zijn zowel bij rechtbank als hof veroordelingen uitgesproken. De Hoge Raad heeft in een arrest van 20 augustus 2000 uitgesproken dat het gebruik van een gecertificeerde lasergun is toegestaan. De politie zal de maximumsnelheid blijven controleren met de lasergun, naast uiteraard allerlei snelheidscontroles met andere handhavingsmiddelen, zoals de flitspaal, mobiele radarapparatuur, trajectcontrole en video-auto’s. Alle door de politie opgemaakte processen-verbaal waarin sprake is van belemmering van opsporingshandelingen met behulp van een lasershield of laserecho worden in behandeling genomen door het Openbaar Ministerie. Een lasershield belemmert de opsporing via verstrooiing van infrarood licht waardoor een meting niet mogelijk is. Een laserecho “jamt” de lasergun door het terugsturen van een signaal waardoor geen meting mogelijk is.


Het volledige requisitoir dat is uitgesproken door advocaat-generaal mr. K. R. van der Velde:

RESSORTSPARKET LEEUWARDEN

Requisitoir van de advocaat-generaal, zitting van het gerechtshof te Leeuwarden d.d. 22 april 2003, in de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte (…)

Edelgrootachtbaar college,

1. Inleiding

Terwijl in de afgelopen jaren meerdere rechterlijke colleges, zowel rechtbanken als gerechtshoven, zich hebben uitgelaten over het bewijs van het opzettelijk verstoren van een snelheidscontrole door de politie, deed de rechtbank te Leeuwarden in deze zaak - en 14 andere zaken - van zich spreken door, geheel in afwijking van de reeds “verankerde” jurisprudentie, het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. Met deze beslissing kwam de rechtbank zelfs niet meer aan de inhoudelijke beoordeling van de zaak toe.

De rechtbank vond de vervolging onzorgvuldig en disproportioneel. Zij meende dat het Openbaar Ministerie “doelbewust en met veronachtzaming van de belangen van de verdachte en diens recht op een zorgvuldige vervolging van zijn zaak, de beginselen van een behoorlijke procesorde in zodanige ernstige mate heeft geschonden dat het openbaar ministerie – met erkenning door de rechtbank van het maatsschappelijk belang van de opsporing en vervolging van snelheidsovertredingen - in zijn vervolging niet ontvankelijk dient te worden verklaard”. Deze uitspraak is voor het Openbaar Ministerie onbegrijpelijk! De officier van justitie is daarom in hoger beroep gegaan.

De behandeling van dit hoger beroep is toegespitst op de vraag of de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging. Ik spreek in dit requisitoir daarom niet over de inhoudelijke kant van de zaak, waarmee ik doel op de vraag of het opzettelijk gebruiken van laserapparatuur een strafbaar feit oplevert.

2. Toetsingskader

Het Openbaar Ministerie kent een beoordelings- en beleidsvrijheid ten aanzien van onder meer de beslissing tot het al dan niet instellen van een strafrechtelijke vervolging. Anders gezegd, de officier van justitie beslist of hij bij verdenking van een strafbaar feit tot vervolging overgaat. De officier van justitie is bij het nemen van deze beslissing naast uiteraard de wet- en regelgeving, gebonden aan de beginselen van goede procesorde.

Het is aan de rechter om de beslissing tot vervolging aan deze beginselen te toetsen. En als de rechter al tot de slotsom zou komen dat de vervolgingsbeslissing een inbreuk maakt op een van die beginselen, dan is het vervolgens de vraag of die inbreuk zo ernstig is dat daaraan de conclusie dient te worden verbonden van de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Immers, niet iedere schending hoeft tot deze verstrekkende uitspraak te leiden.

Dat de rechter toetst aan de beginselen van goede procesorde bleek reeds uit HR 21 januari 1986, NJ 1987,663.
In die zaak nam de Hoge Raad overigens geen schending aan. Dit gebeurde wel in het arrest van 5 december 1990 NJ 1990,719, waarin een redelijke en billijke afweging van belangen (voor het eerst) tot de conclusie leidde dat het openbaar ministerie de toegang tot de rechter werd ontzegd.

Zie voorts, in deze zelfde lijn NJ 1998, 407:
“Het in het eerste en tweede lid van artikel 167 Sv neergelegde opportuniteitsbeginsel houdt in dat de officier van justitie bevoegd is op gronden van het algemeen belang ontleend af te zien van vervolging. Beslist de officier van justitie dat hij tot vervolging over gaat, dan staat die beslissing in het algemeen niet ter beoordeling van de rechter. Slechts indien de vervolging in strijd met de wettelijke of verdragsbepalingen of met beginselen van goede procesorde (...) kan er sprake zijn van een verval van het recht tot strafvervolging en van een door de rechter om die reden uit te spreken niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie”.

In navolging van voorgaande uitspraken wijs ik tevens op de jurisprudentie van uw hof, bijvoorbeeld het arrest van 23 juli 2002, NJ 2002,451.

Een van de beginselen waaraan de rechter toetst, is het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging, zie het reeds genoemde arrest HR 5 december 1989, NJ 1990,719.

Ook de rechtbank te Leeuwarden lijkt aan dit beginsel te hebben getoetst, ze noemt immers de strafrechtelijke reactie “onzorgvuldig maar ook buitengewoon disproportioneel”. De formulering waarmee dit wordt gesanctioneerd is ontleend aan HR 19 december 1996, NJ 1996,249:
“Indien sprake is van ernstige inbreuken op die beginselen, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan”.

3. Redelijke en billijke belangenafweging

In deze zaak dient als eerste vraag te worden gesteld of de officier van justitie heeft gehandeld in strijd met een van de hiervoor genoemde beginselen van goede procesorde, in het bijzonder het beginsel van redelijke en billijke belangenafweging. Pas als vastgesteld zou worden dat de officier geen juiste afweging zou hebben gemaakt, komt de vraag naar de passende sanctie aan de orde. Het zal U duidelijk zijn dat ik aan dit laatste punt niet toe kom.

Het vervolgingsbeleid dient het resultaat te zijn van een redelijke en billijke afweging van belangen. Dat was en is in deze zaak - en in de 14 andere zaken- zonder enige twijfel geval!

Ik noem de volgende argumenten:

a) Het controleren op de naleving van de maximumsnelheid en het reageren op geconstateerde overschrijdingen zijn essentieel voor de verbetering van de verkeersveiligheid, met als uiteindelijk hoofddoel het voorkomen van slachtoffers. Doelbewust monteren en inschakelen van apparatuur om deze controles te belemmeren of onmogelijk te maken, gaat daarom ten koste van die verkeersveiligheid.

b) De politie heeft in deze zaak gebruik gemaakt van een toelaatbaar meetmiddel. Ik verwijs naar
HR 22 augustus 2000 VR 2000,150.

c) Het openbaar ministerie heeft in deze zaak consistent gehandeld.
Nadat aanvankelijk namens het College van procureurs-generaal was verzocht om de betreffende zaken aan te houden in afwachting van een nader onderzoek, is dit verzoek na voltooiing van het TNO-rapport bij brief van 15 januari 2002 vervallen. Vervolgens is in de onderhavige zaak de dagvaarding (opnieuw) uitgereikt.
De uitkomst van de door TNO en NFI ingestelde onderzoeken kunnen relevant zijn voor de bewijsvraag, maar raakt geenszins de ontvankelijkheid.

d) Dat het gebruik van lasertechniek meerdere toepassingen kan hebben staat buiten kijf. Dit gegeven kan in deze zaak niet aan de ontvankelijkheid in de weg staan. Beweerdelijk andere toepassingen nemen namelijk niet weg dat wanneer met de apparatuur opzettelijk de metingen door de politie worden verstoord, althans de kans wordt aanvaard dat dit gebeurt, er sprake kan zijn van een strafbaar feit.

4. Wettelijke basis in artikel 184 WvSr

In de onderhavige zaak is de vervolging gebaseerd op artikel 184 WvSr. Dit stelt kort gezegd strafbaar het opzettelijk beletten, belemmeren of verijdelen van een handeling door de politie ondernomen ter uitvoering van een wettelijk voorschrift. Deze bepaling beoogt juist een strafbaarstelling van een breed scala aan mogelijke handelingen waarmee het op wettelijke basis gebaseerde optreden van de politie opzettelijk wordt gefrustreerd.
Niet valt in te zien dat een ontbreken van een specifieke verbod op het gebruik van laserapparatuur aan een vervolging ter zake van art. 184 WvSr in de weg staat. Ik verwijs in dit verband naar de noot bij VR 2000,150 waarin Simmelink klare taal schenkt:
“Op basis van deze jurisprudentie kan het gebruik van de “lasergun” worden gekwalificeerd als een in
redelijkheid nodige handeling ter opsporing van snelheidovertreders. Het gevolg is dat art.184 Sr
inderdaad van toepassing is op gedragingen waardoor de goede werking van een lasergun wordt
belemmerd.”


5. Uitspraken in soortgelijke zaken

Zaken die elders in het land aan een rechtbank of een gerechtshof zijn voorgelegd hebben in alle gevallen tot een beslissing in de hoofdzaak geleid. Daarmee is in die zaken de vraag naar de ontvankelijkheid van de officier van justitie telkens positief beantwoord.
Ik noem als voorbeeld:
Rb Middelburg 18 juli 2000, VR 2000,151;
Rb Almelo 6 september 2001 VR 2002,48;
Rb Amsterdam 18 juli 2002 (parketnummers 13/060388-01 en 13/060732-01);
Gerechtshof Arnhem 11 oktober 2001 (parketnummer 21-002655-00);
en tot slot,
Gerechtshof Leeuwarden 27 augustus 2002 (parketnummer 24-000797-01).

6. Conclusie

De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat de officier niet ontvankelijk is in zijn vervolging.
Ik vorder daarom dat het vonnis wordt vernietigd, de officier van justitie ontvankelijk wordt verklaard alsmede dat de zaak op de voet van artikel 423 lid 2 WvSv naar de rechtbank wordt verwezen.

22 april 2003
K.R. van der Velde
Advocaat-generaal

 

Toelichting.
Een lasershield/laserecho is een apparaat waarmee de lasergun-metingen gestoord kunnen worden. Een lasershield belemmert de meting via verstrooiing van infrarood licht; een laserecho stoort de lasergun door het terugsturen van een signaal waardoor geen meting mogelijk is. Eigenaren van een laserecho wijzen er vaak op dat ze het apparaat niet hebben aangeschaft om snelheidsmetingen te storen, maar voor het openen van garagedeuren en het ontsteken van terreinverlichting. Het benodigde ontvangstapparaat is echter niet verkrijgbaar in Nederland, en het is verschillende keren voorgekomen dat de verdachten geen garage hebben, noch een terrein met verlichting. Een aantal bezitters van deze apparaten is inmiddels veroordeeld, maar bij een andere zaak werd het Openbaar Ministerie door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard. In hoger beroep heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald dat het OM wťl tot vervolging mag overgaan. De zaken zijn dus weer terug verwezen naar de rechtbank en dienen waarschijnlijk na de zomer.

Wettelijke kaders
Het is vooralsnog niet verboden om een lasershield of laserecho in de auto te hebben, maar het is wťl verboden om de politie te belemmeren om een opsporingshandeling uit te voeren (art. 184 Wetboek van Strafrecht). Dat wordt gezien als een ernstig vergrijp en aangemerkt als misdrijf.

Nota Bene
De metingen van een bepaald type laserguns worden ook gestoord door de Intelligent Cruise Control in de nieuwste Nissan Primera P12 met 2.0 liter benzinemotor (alleen dit specifieke type). Het Openbaar Ministerie en de politie zijn daarvan op de hoogte; bestuurders van zo'n Nissan worden niet vervolgd. Nissan en OM zijn in overleg over de kwestie. Er wordt onderzocht of de laserguns aangepast worden.

Relevante uitspraken:
06/05/2003 - hoger beroep niet-ontvankelijkverklaring OM, het gerechtshof Leeuwarden vernietigt het vonnis, verklaart het OM ontvankelijk in de vervolging en wijst de zaak terug naar de rechtbank Leeuwarden. Zaaknummer 24/001209/02.
20/02/2003 - rechtbank Alkmaar, voorwaardelijke boete van € 220,- en verbeurdverklaring lasershield.
12/11/2002 - rechtbank Leeuwarden, OM niet ontvankelijk verklaard. Zaaknummer 17/040126-01.
18/07/2002 - rechtbank Amsterdam, € 220,- boete en verbeurdverklaring. Zaaknummer 13/060388-01
18/07/2002 - rechtbank Amsterdam, € 220,- boete en verbeurdverklaring. Zaaknummer 13/060732-01
21/11/2001 - Rechtbank 's Gravenhage, f 1500,- boete en verbeurdverklaring. Zaaknummer: 09.901188-00
23/10/2000 - Rechtbank Assen, f 500,- boete en verbeurdverklaring. Zaaknummer 19.021106/00
22/08/00 - Hoge Raad der Nederlanden, beroep verworpen. Zaaknummer 323-99-V
18/07/2000 - Rechtbank Middelburg, f 1000,- boete en verbeurdverklaring. Zaaknummer 12/005391-00

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.