GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

2. Groep Hop is VOOR het legaliseren van permanent bewonen recreatiewoningen Toelichting (JH17)
Groep Hop is VOOR het legaliseren van permanent bewonen recreatiewoning om woningnood starters op te lossen
Alle andere partijen in Ermelo zijn TEGEN het legaliseren van permanent bewonen recreatiewoningen

 

 

 

(JH17) Groep Hop is VOOR het legaliseren van permanent bewonen van recreatiewoningen
Om meer zicht te krijgen op de werkwijze van de gemeente Ermelo, werkwijze commissie bezwaarschriften Ermelo en in de (woonruimte) problemen van burgers die procederen tegen de gemeente Ermelo heeft J. Hop meerdere hoorzittingen commissie bezwaarschriften Ermelo bezocht.

Permanent bewonen recreatiewoning. Onrechtmatige bewoning Russulalaan 44-2
Commissie voor bezwaarschriften gemeente Ermelo 26 oktober 2006 14:00 uur
 

Bewoners Russulalaan 44-2 (De bewoners ontbraken op de hoorzitting 26 oktober 2006!)

tegen

Gemeente Ermelo 

Een verslag van J. Hop hoorzitting Commissie voor bezwaarschriften gemeente Ermelo 26 oktober 2006 14:30 uur op de kernpunten. 

Het gezicht van de medewerkster van de gemeente werd er niet vrolijker op toen ze mij (Hop) zag zitten. Dat begrijp ik ook wel een beetje. Met het bijwonen van een zitting commissie bezwaarschriften krijg je als burger zicht op de methodes die de gemeente gebruikt om onrechtmatige bewoning van een recreatiewoning aan te pakken.

Het begon al met een dwangsom van 250.000,-- euro voor het onrechtmatig bewonen van een recreatiewoning. Zo die komt even aan dacht ik bij mezelf. Het verbaasd me dat er nog een bezwaarschrift is ingediend en de bewoner er nog woont met zulke enorme dwangsommen. Zou je in het omgekeerde geval ook zo'n dwangsom van het College van B&W kunnen eisen als je als starter maatschappelijk verbonden aan de gemeente Ermelo door het falende College van B & W maar steeds geen woonruimte kan krijgen omdat de (CDA) (Christen-Unie) (VVD) bestuurders in Ermelo het veel te druk hebben met het plaatsen van advertenties in Noord-Holland om kopers voor de veel te dure huizen in Parc Viventra te vinden. Je zal maar starter maatschappelijk verbonden aan Ermelo zijn en in een recreatiewoning wonen en een dwangsom van 250.000,-- om je oren krijgen. Zo los je de woningnood natuurlijk wel op door starters met dit soort dwangsommen de gemeente Ermelo uit te jagen.

O jee, de voorzitter van de bezwaarcommissie is aan het woord. 250.000 euro euro dwangsom mevrouw van de gemeente? Ja meneer de voorzitter de hoogte van deze dwangsom heeft het College van B & W in januari 2006 zo bepaald en is dus gebruikelijk voor 2006. De gemeente is van mening dat er hier sprake is van een redelijke verhouding.

Krantenabonnement. Ondertussen gaat het zaakje door en de mevrouw van de gemeente Ermelo is nog aan het woord en toont een schitterende foto van de inhoud van de brievenbus van deze bewoner. Alweer reclame voor Wegener Stentor denk ik nog in mijn onnozelheid. Maar de dame gaat verder: "De gemeente Ermelo is van mening dat er sprake is van permanente bewoning omdat deze bewoner een abonnement heeft op de Stentor. Deze foto van brievenbus met inhoud bewijst dit." Dat zullen ze niet zo leuk vinden bij de krantenconcerns denk ik bij mezelf. Zou die terugloop bij de verkoop van krantenabonnementen te maken hebben met een toename van slimmere burgers die in de gaten hebben dat je nooit een krantenabonnement moet nemen als je in een recreatiewoning woont?

Vaste telefoonaansluiting. Opletten Hop denk ik snel terwijl ik zoveel mogelijk probeer op te schrijven want de dame van de gemeente gaat verder. O jee deze blijkt ook nog een vaste telefoonaansluiting te hebben in de recreatiewoning. "De gemeente Ermelo is van mening dat er sprake is van permanente bewoning omdat deze bewoner een vaste telefoonaansluiting heeft. De telefoongidsen worden nagekeken om een vaste telefoonaansluiting aan te tonen.  Zou die terugloop bij de verkoop van vaste telefoonaansluitingen te maken hebben met een toename van slimmere burgers die in de gaten hebben dat je nooit een vaste telefoonaansluiting moet nemen als je in een recreatiewoning woont? Bij wonen in een recreatiewoning dus altijd een mobieltje nemen en nooit je adresgegevens gelinkt aan dat mobieltje opgeven..............

Autobezit. Wel opletten Hop want de dame van de gemeente gaat weer verder. O jee deze blijkt ook nog een auto te hebben. "De gemeente Ermelo is van mening dat er sprake is van permanente bewoning omdat deze bewoner een auto heeft die voor de recreatiewoning staat". Wij vragen van alle auto's de gegevens op bij de Rijksdienst voor Wegverkeer. De auto die steeds voor de woning staat is van de bewoner. Big brother is watching you,de gemeente weet alles van de burger. Welke krant je leest, of je een vaste telefoonaansluiting hebt en in welke auto je rijdt.

Hoever gaat de controle van burgers door de gemeente eigenlijk? De dame van de gemeente gaat verder en toont allerlei tijdschema's van controles door controleurs die volgens de gemeente overal op het perceel mogen komen om de burger te kunnen controleren. Het College van B & W hebben de controleurs deze bevoegdheid verleend.

He daar komt een vraag van de voorzitter bezwaarcommissie. "Mag de controleur ook IN DE WONING KOMEN?" Antwoord mevrouw gemeente Ermelo: "Nee dat mag niet maar dat hoeft ook niet want de controleur mag wel door alle ramen van de woning naar binnen kijken om bewijzen zoals kleding te vinden dat de woning bewoond wordt."

Alweer een vraag van de voorzitter bezwaarcommissie. "De bewoner heeft aangevoerd dat deze er een bepaalde periode niet heeft gewoond en dat er andere mensen over en bepaalde periode in deze recreatiewoning hebben gezeten." Ja dat argument kennen we maar dat klopt niet. We hebben de gegevens van kentekens van alle auto's voor de woning in die periode bij de Rijksdienst voor Wegverkeer ook gecontroleerd en we verwijzen naar alle controleschema's waarbij langdurig en permanent is gecontroleerd. We hebben dus niet alleen gebruik gemaakt van alle belastinggegevens die we ook hebben opgevraagd. 

Standpuntbepaling gemeente Ermelo inzake het bezwaar tegen het dwangsombesluit aangaande onrechtmatige bewoning van de recreatiewoning:

HIER KOMT SCAN 1

HIER KOMT SCAN 2

 

 

 

Wat is Permanente bewoning van een recreatiewoning? 

Vragen van burgers en antwoorden van het Ministerie VROM op 22 november 2006.

 1. Wat is permanente bewoning van een recreatiewoning?
 2. Is permanente bewoning van recreatiewoningen toegestaan?
 3. Waarom is permanente bewoning verboden?
 4. Waar kan ik zien of ik permanent in een vakantiehuisje mag wonen?
 5. Hoe vaak doet het probleem zich voor?
 6. Waarom beleid om onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen aan te pakken?
 7. Hoe pakt de minister onrechtmatig gebruik van recreatiewoningen aan?
 8. Wat is de status van de brief van de minister van 11 november 2003 aan de Tweede Kamer?
 9. Waarom beloont de overheid mensen die zich jarenlang niet aan de regels hebben gehouden?
 10. Wat is de motie Veenendaal?
 11. Wat is het gevolg van de motie Veenendaal?
 12. Wat is het zogenaamde Deense model ten aanzien van bewoning van recreatiewoningen?
 13. Kan het gebeuren dat gemeenten en provincies het probleem van onrechtmatige bewoning verschillend aanpakken?
 14. Welke rol hebben gemeenten in de handhaving van de regelgeving rond recreatiewoningen?
 15. Zijn er mogelijkheden om tegen de beslissing van een gemeente (ook eventueel bij een andere instantie) te reageren?
 16. Gaat permanente bewoning van vakantiewoningen ten koste van de reeds verleende bouwcontingenten van een gemeente?
 17. Klopt het dat onrechtmatige bewoning ook strafrechtelijk aangepakt kan worden?
 18. Komen de Nederlandse regels voor recreatiewoningen overeen met Europese wetgeving?
 19. Als de woning niet voldoet aan het Bouwbesluit, kan deze dan toch in aanmerking komen voor beleidsverruiming?
 20. Heeft het beleid alleen betrekking op recreatiecomplexen of is het ook van toepassing op individuele recreatiewoningen?
 21. Hoe om te gaan met bouwvergunningsvrij bouwen zodra recreatiewoningen permanent bewoond mogen worden?

 

 1. Van onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven is sprake wanneer het woongebruik in strijd is met de bestemmingsvoorschriften van de recreatieve bestemming. Hierbij gaat het niet om de duur van het strijdig gebruik (permanent of tijdelijk), maar om de strijdigheid van de activiteit met de geldende planvoorschriften.

 2. Het antwoord op deze vraag is kort en krachtig 'nee'.

 3. Permanent wonen is ongewenst, omdat het buitengebied voor iedereen toegankelijk moet zijn om te recreŽren. Permanente bewoning van recreatiewoningen heeft tot gevolg dat er meer vraag naar recreatiewoningen ontstaat. Dit heeft verdere 'verstening' van het buitengebied tot gevolg. Daarnaast is permanent wonen in strijd met het bestemmingsplan.

 4. Het gemeentelijke bestemmingsplan geeft aan of ergens wel of niet permanent gewoond mag worden. U kunt dit navragen bij de gemeente waarin de recreatiewoning staat.

 5. In 2005 heeft de VROM-Inspectie een onderzoek uitgevoerd over de uitvoering van het beleid voor recreatiewoningen. Daaraan hebben zo'n 240 gemeenten deelgenomen. Het totale aantal recreatiewoningen en -verblijven in Nederland komt na extrapolatie van de gegevens op circa 225.000 (2004: 150.000), waarvan 35% (80.000) recreatiewoningen. Van deze recreatiewoningen wordt 19% (2004: 11%) permanent bewoond, dus zo'n 16.000 woningen.
  Het onderzoek geeft geen aanleiding te vermoeden dat het aantal recreatiewoningen en -verblijven zo drastisch is gegroeid, of dat de permanente bewoning het afgelopen jaar is toegenomen. De grote verschillen moeten verklaard worden door het feit dat gemeenten nu veel beter inzicht hebben in de omvang van het aantal recreatiewoningen en -verblijven en de permanente bewoning daarvan.
  Het onderzoeksrapport kunt u downloaden op de pagina Kamerstukken.

 6. De discussie over onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen loopt al jaren. De huidige, scheefgegroeide situatie moet worden opgelost en een toekomstige scheefgroei moet worden voorkomen. Gezien de hardnekkigheid en indringendheid van het probleem is duidelijkheid voor bestaande situaties op zeer korte termijn gewenst. Mede doordat een aantal gemeenten het onrechtmatig bewonen van recreatieverblijven passief dan wel actief gedoogde, ontstond een situatie waarin het inzetten van een actief handhavingsbeleid leidde tot moeizame en ingrijpende trajecten, zowel voor de betrokken burgers als voor de handhavende overheden.

 7. Begin november 2003 heeft de minister een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd (zie Kamerstukken). Hierin geeft zij gemeenten drie mogelijkheden om een einde te maken aan het onrechtmatige gebruik van recreatiewoningen in bestaande situaties.

  • Ten eerste kunnen gemeenten in bepaalde bestaande situaties het bestemmingsplan wijzigen. De bestemming van het recreatiecomplex of de individuele woning wordt dan omgezet van 'recreŽren' naar 'wonen'. Voorwaarde hiervoor is wel dat de woning(en) niet in een waardevol en/of kwetsbaar gebied ligt;
  • Ten tweede kunnen gemeenten in bestaande een persoonsgebonden beschikking afgeven. De bestemming blijft dan 'recreŽren' en de huidige bewoner mag met deze beschikking in zijn recreatiewoning blijven wonen. Deze beschikking vervalt in ieder geval zodra de huidige bewoner verhuist of komt te overlijden;
  • Ten derde kunnen gemeenten er voor kiezen in bestaande situaties het verbod op het onrechtmatig bewonen van de recreatiewoning te handhaven en procedures in gang te zetten, die zullen leiden tot een gebruik conform de recreatieve bestemming.

  Uiteraard is het beleid er ook op gericht om nieuwe, toekomstige situaties van permanente bewoning te voorkomen.

 8. De brief van 11 november 2003 is door de minister van VROM, gesteund door de ministerraad, vastgesteld regeringsbeleid voor de ruimtelijke ordening. De Tweede Kamer staat achter dit beleid. Provincies en gemeenten kunnen dan ook handelen naar dit beleid.

 9. Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen is al jaren een probleem. In sommige gemeenten is, ondanks de inspanningen op het gebied van handhaving, een scheefgegroeide situatie ontstaan, met een zware handhavinglast tot gevolg. Andere gemeenten hebben het onrechtmatig bewonen van recreatieverblijven passief dan wel actief gedoogd. Daardoor leidt actief handhaven tot een moeizaam en ingrijpend traject, zowel voor betrokken burgers als voor handhavende overheden. Dit is dan ook de reden waarom minister Dekker een voorstel naar de Tweede Kamer heeft gestuurd voor het oplossen van de bestaande problemen en het voorkomen van toekomstige problemen.
  In dit voorstel is gemeenten een aantal mogelijkheden geboden om een einde te maken aan het onrechtmatige gebruik van recreatiewoningen (zie vraag 7). Alleen bij het nemen van een persoonsgebonden beschikking is er feitelijk sprake van 'gedogen'. Maar ook aan deze vorm van gedogen zal na verloop van tijd (bij verhuizen of overlijden) een einde komen.

 10. De motie Veenendaal beoogt de mogelijkheden te verruimen voor personen die vůůr en op de peildatum van 31 oktober 2003 onrechtmatig een recreatiewoning bewonen (en dat tot op heden doen) en een persoonsgebonden gedoogbeschikking zouden willen aanvragen in een gemeente die niet aantoonbaar helder en consequent is geweest in haar handhavingsbeleid. Letterlijk stelt de motie "dat de regering ervoor moet zorgen dat [deze] bewoners een persoonsgebonden gedoogbeschikking kunnen krijgen en deze beschikking ook bij de gemeente op kunnen eisen."

 11. De ministerraad is op 16 juni 2006 akkoord gegaan met het concept van een wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (zie persbericht). Ter uitvoering van de bovengenoemde motie wordt de in artikel 20 van het Bro vervatte opsomming uitgebreid met een mogelijkheid (lid 1, onderdeel g) die ziet op een afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van een recreatiewoning als woongebouw, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden zijn dat:

  1. de aanvraag betrekking heeft op een recreatiewoning die niet is gelegen in een bij de planologische kernbeslissing Nota Ruimte (Stcrt. 2006, nr. 41) als waardevol of kwetsbaar aangegeven gebied, noch in een bij besluit van de betrokken gemeenteraad of provinciale staten als zodanig aangegeven gebied noch in een krachtens artikel 10, 10a of 12 van de Natuurbeschermingswet 1998 aangewezen gebied;
  2. de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning gestelde eisen;
  3. bewoning in elk geval niet in strijd is met de bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ammoniak en veehouderij gestelde regels of de Reconstructiewet concentratiegebieden;
  4. de aanvrager voor, doch in elk geval op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebroken bewoont.

  Bovendien geldt de vrijstelling uitsluitend voor de aanvrager en diens echtgenoot of echtgenote dan wel geregistreerde partner die voldoet aan het eerste lid, onderdeel g, onder 4. Zij vervalt in elk geval zodra deze personen de bewoning beŽindigen. En vrijstelling als bedoeld in het eerste lid, onder g, wordt niet verleend, indien de verlening in strijd is met door de gemeente gevoerd handhavingsbeleid ten aanzien van het gebruik van recreatiewoningen.

 12. In Denemarken heeft een gepensioneerde volgens de wet recht op permanente bewoning van een recreatiewoning als hij 67 jaar of ouder is, of ouder dan 60 jaar en vervroegd pensioen ontvangt en in beide gevallen de woning minstens acht jaar in zijn bezit heeft. Er is hierbij dus sprake van een bijzondere vorm van een persoonsgebonden beschikking.
  Onderzocht is ('Onderzoek Recreatiewoningen Deens Model', uitgevoerd door Kadaster Landinrichting en 'Toekomstperspectief voor het Deens model?', uitgevoerd door het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT)) of dit systeem geschikt zou zijn voor Nederland. In de Nederlandse situatie zou het model vooralsnog uitgaan van de in Nederland geldende pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar in plaats van 67 jaar. Bovendien zou het criterium aangaande bezit van de recreatiewoning versoepeld worden en dient men de woning minimaal vijf jaar in bezit te hebben alvorens het recht op permanente bewoning te verkrijgen.

  De minister van VROM heeft op basis van deze onderzoeken een ouderenregeling voorgesteld (brief minister van 29 november 2005). Bij behandeling van deze brief in de Tweede Kamer op 8 februari 2006 bleek dat er voor deze ouderenregeling geen draagvlak is. De Kamer is geen voorstander van het treffen van een regeling voor een specifieke groep, omdat dit ten opzichte van anderen niet rechtvaardig is.

 13. Ja, dat is mogelijk. Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om een einde te maken aan het onrechtmatige gebruik van recreatiewoningen (zie vraag 7). Ze kunnen hierin een eigen afweging maken.

 14. De gemeenten hebben de taak om in bestemmingsplannen regels te stellen voor het gebruik van de vakantiehuisjes. Op basis van deze regels is het verboden om de vakantieverblijven te gebruiken voor permanente bewoning. De gemeenten dragen zorg voor de handhaving van dit verbod. Dit doen zij bijvoorbeeld door regelmatig recreatieparken te inspecteren. Als de gemeente constateert dat er permanent gebruik wordt gemaakt van een recreatieverblijf, dan kan zij hiertegen optreden. Dit kan bijvoorbeeld door het heffen van een dwangsom of het uitoefenen van bestuursdwang (gedwongen vertrek).

 15. Legalisatie
  Als de gemeente de bestemming wil wijzigen in 'wonen', zal daarvoor een planologische procedure moeten worden doorlopen. Zo'n procedure kent meerdere inspraakmomenten die zijn vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Zo begint een bestemmingsplanprocedure met een inspraakronde, kan er vervolgens tegen het ontwerpplan een zienswijze bij de gemeenteraad worden ingediend, daarna bedenkingen tegen het vastgestelde plan bij Gedeputeerde Staten van de provincie en tot slot beroep tegen het goedgekeurde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

  Tegen een gemeentelijke weigering om een bestemming(splan) te wijzigen, kan niet worden 'opgekomen'. WŤl kan een burger aan de gemeente verzoeken om vrijstelling van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan te verlenen of om een zogenaamd voorbereidingsbesluit te nemen (te besluiten dat een bestemmingsplanwijziging wordt voorbereid). Tegen de weigering van de gemeente om op die verzoeken in te gaan, kan wŤl worden 'opgekomen', namelijk via het indienen van een bezwaarschrift (Algemene wet bestuursrecht, Awb) bij de gemeente. Als dat bezwaarschrift niet gehonoreerd wordt, kan de belanghebbende beroep instellen bij de betreffende rechtbank. Daarna bestaat ten slotte nog de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep bij de Raad van State. De termijn voor het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift bedraagt zes weken. Overigens moet bij een besluit altijd worden vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welke instantie bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld.

  Gedogen
  Indien een gemeente een gedoogbeschikking afgeeft, kan tegen de strekking van de beschikking bezwaar worden gemaakt. De procedure volgt ook weer uit de Algemene wet bestuursrecht (zie hierboven). Tegen een weigering om een gedoogbeschikking af te geven, kan echter niet worden 'opgekomen'.

  Handhaven
  Voor handhavingsprocedures geldt ook weer de Awb. In het algemeen zal de gemeente, voor zij daadwerkelijk een dwangsomaanschrijving verstuurt, eerst een 'vooraanschrijving' of 'voorwaarschuwing' versturen. In veel gevallen zal de aangeschrevene daarin uitgenodigd worden voor een gesprek. Indien dit overleg niet leidt tot een oplossing, zal de gemeente de handhavingsprocedure daadwerkelijk starten.

 16. Het Rijk voert al sinds jaar en dag geen contingentenbeleid meer. Het hangt dus van de provincie af of de omzetting van de bestemming 'recreatie' naar de bestemming 'wonen' ten koste gaat van de door de provincie toegekende woningbouwmogelijkheden aan de gemeente. Het beleid hiervoor kan per provincie verschillend zijn. In een brief aan de Tweede Kamer over 'acties verhoging woningproductie' van 30 september 2003 heeft de minister ten aanzien van de provincies aangegeven dat het tegen de achtergrond van het oplopende woningtekort in haar ogen gewenst is om, binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders, zoveel mogelijk ruimte te bieden en van overheidswege zo min mogelijk belemmeringen op te werpen. Uitgangspunt is echter ook dat gemeenten en provincies zelf verantwoordelijk zijn een afweging te maken recreatiewoningen al dan niet een woonbestemming te geven.

 17. Ja. Het kabinet besloot eind 2002 besloten om overtredingen van bestemmingsplannen strafrechtelijk aan te pakken. Het onrechtmatig bewonen van zomerhuisjes is zo'n overtreding. Overtredingen van bestemmingsplannen vallen nu sinds 13 september 2004 onder de Wet op de economische delicten (WED) en daarmee onder het strafrecht. De geldboete kan bij toepassing hiervan - ook voor rechtspersonen - oplopen tot ruim 45.000 euro, terwijl de maximale geldboete die de kantonrechter kan opleggen ruim 11.000 euro bedraagt.

 18. Er is geen Europese regelgeving die de Nederlandse overheden verbiedt om maatregelen te treffen tegen het onrechtmatig gebruik van recreatiewoningen. De juristen van het ministerie van VROM hebben hierover regelmatig contact met de Europese Unie. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de Europese regelgeving op dit gebied binnenkort zal veranderen.

  Een beroep op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) door bewoners van een recreatiewoning te Harderwijk werd door de Raad van State niet gehonoreerd. Zie hiervoor de uitspraak van de Raad van State in dit geschil: http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=5409.

 19. Om de bewoners van een recreatiewoning een persoonsgebonden beschikking te kunnen geven of om de woning een woonbestemming te kunnen geven, moet de woning voldoen aan het Bouwbesluit 2003. Wanneer een woning niet voldoet aan het Bouwbesluit, komt deze in principe niet voor beleidsverruiming in aanmerking. Wel kan de woning, die in eerste instantie niet aan het Bouwbesluit voldoet, na aanpassing aan de eisen voldoen. In dat geval moet de recreatiewoning worden aangepast aan het Bouwbesluit ten aanzien van Bestaande Bouw.

  Dat neemt echter niet weg dat het denkbaar is dat op onderdelen ook voor de eisen uit het Bouwbesluit persoonsgebonden wordt gedoogd. Zolang hiermee maar geen onaanvaardbare inbreuk wordt gemaakt op een adequaat veiligheids- en gezondheidsniveau van de bewoners en gebruikers. Dit gedogen is en blijft echter altijd een verantwoordelijkheid van de gemeente en hiertoe kan alleen worden besloten na een zorgvuldige afweging. Die afweging vindt plaats op basis van een samenhangende beoordeling van de veiligheidsaspecten op het punt van de staat van het bouwwerk en de specifieke bewoningssituatie. Een en ander is verwoord in de brief van minister Dekker aan de Colleges van B&W van 17 november 2004.

 20. Het geformuleerde beleid heeft zowel betrekking op complexen van recreatiewoningen als individuele recreatiewoningen. Voor beide categorieŽn kunnen dus de volgende mogelijkheden gelden:

  • omzetten naar woonbestemming;
  • actief handhaven;
  • persoonsgebonden beschikking.
 21. Als voor een recreatiewoning de bestemming is 'omgezet' in een woonbestemming (door middel van een planherziening), dan is er op dat punt in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb) geen belemmering meer aanwezig voor het bouwen van vergunningsvrije bouwwerken (binnen de beperkingen van het Besluit), zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen en dakkapellen.

 

Groep Hop  Geschiedenis in Ermelo 3 oktober 2005. Hop verzoekt om gratis publicatie op internet van de jaarlijkse begroting en alle raadsstukken zodat burgers deze informatie gratis, gemakkelijk en snel op internet kunnen vinden

Groep Hop is VOOR gratis publicatie van de jaarlijkse begroting en alle raadsstukken van de gemeente Ermelo op internet. Alle partijen in de gemeenteraad van Ermelo waren TEGEN gratis publicatie van de jaarlijkse begroting en raadsstukken van de gemeente Ermelo op internet. Zij willen deze informatie alleen tegen betaling aan burgers blijven verkopen.

Hop procedeerde tegen de gemeente Ermelo om een compleet overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden tussen de gemeente Ermelo en anderen. Wat het doel is van deze financiŽle samenwerking. Welke geldbedragen aan iedere financiŽle samenwerking gelinkt kan worden? De gemeente Ermelo wilde geen compleet overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden tussen de gemeente Ermelo en "anderen" aan Hop verstrekken met als argument dat de gemeente zo'n overzicht niet heeft en dus ook niet aan Hop kan verstrekken.

Vindt u het ook niet vreemd dat bij de gemeente Ermelo geen overzicht bestaat van alle (financiŽle) samenwerkingsverbanden tussen de gemeente Ermelo en "anderen"? Stem Groep Hop bij de komende verkiezing gemeenteraad Ermelo in 2010 om de gemeente Ermelo te gaan dwingen WEL zo'n overzicht te gaan maken en gratis aan burgers op internet beschikbaar te stellen om TRANSPARANT werken bij de gemeente Ermelo door te voeren.

 

 

J. Hop tegen gemeente Ermelo. Ermelo is niet verplicht detective te spelen. Rechter geeft Ermelo gelijk in weigering overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen. Hop kreeg wel gelijk in zijn bezwaar tegen de late afhandeling van de zaak door de gemeente. Vraagje van Hop: "Is het eigenlijk niet vreemd dat een gemeente niet verplicht is een overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen?"

Bron: de Stentor 27 juli 2007

Door Ron Maat  

ERMELO – Burgers hebben recht op informatie van de gemeente. Dat is geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur. Maar je kunt een gemeente niet verplichten om als een detective informatie voor de burger bij elkaar te zoeken of complete overzichten samen te stellen. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald, naar aanleiding van een eis van ErmeloŽr Jan Hop. Hop wilde begin oktober 2005 van de gemeente Ermelo toezending van de begroting 2005-2006, een compleet overzicht van alle financiŽle samenwerkingen van Ermelo met anderen, alle raadsstukken behorende bij de komende raadsvergaderingen, een totaaloverzicht van alle subsidieaanvragen met volledige naamsvermelding en alle uitspraken van de bezwarencommissie sinds september 2005. Ermelo liet hem later die maand weten dat de begrotingsstukken op dat moment nog niet digitaal beschikbaar waren, maar dat ze wel op het gemeentehuis ter inzage lagen. De raadstukken waren te raadplegen via de website van de gemeente en een lijst met zaken van de bezwarencommissie werd aan Hop verstrekt. Wel waren de betrokkenen anoniem gemaakt. Een overzicht van financiŽle samenwerkingsverbanden bleef echter uit. De rechtbank stelt vast dat Hop een lijst met bezwaarschriften heeft ontvangen en ook de stuken van de begroting heeft gekregen. Alleen de lijst met samenwerkingsverbanden niet. Ermelo heeft dit verzoek afgewezen omdat de aanvraag niet specifiek genoeg was. De rechtbank is dat met de gemeente eens. Ermelo voert aan dat totaaloverzichten zoals Hop had gevraagd niet bestaan en de rechtbank vindt dat de gemeente die ook niet hoeft samen te stellen. De burger heeft recht op inzage in de bestaande stukken, maar de gemeente hoeft geen informatie te vergaren of documenten te bewerken of op te stellen. Hop kreeg wel gelijk in zijn bezwaar tegen de late afhandeling van de zaak door de gemeente. Nadat hij in oktober 2005 bezwaar had gemaakt tegen de afhandeling door Ermelo, nam de gemeente geen besluit over dat bezwaarschrift. De ErmeloŽr ging in beroep en de rechtbank in Zutphen bepaalde 1 september vorig jaar dat Ermelo alsnog een besluit moest nemen. Dat afwijzende besluit volgde uiteindelijk, maar wel te laat. De rechtbank heeft Ermelo daarom wel veroordeeld in een bijdrage aan de proceskosten van de tegenpartij en moet de gemeente het griffierecht vergoeden, alles bij elkaar een kleine 200 euro.  

 

 

 

 

De gemeente Ermelo heeft maling aan burgers en maling aan rechters
J. Hop tegen Gemeente Ermelo inzake openbaarheid van bestuur in Ermelo II

010906 Uitspraak Rechtbank Zutphen 1 september 2006 in het geding tussen J. Hop, wonende te Ermelo, eiser en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ermelo, verweerder Beslissing. De rechtbank (Mr. E.J.J.M. Weyers) recht doende: verklaart het beroep van Hop gegrond.

De gemeente Ermelo heeft maling aan burgers en heeft maling aan rechterlijke uitspraken zoals de hierboven genoemde rechterlijke uitspraak en geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting als ware de gemeente Ermelo boven de rechtbank gesteld.

Hop is dus op 211106 een tweede rechtszaak gestart tegen de gemeente Ermelo en heeft nu om een dwangsom gevraagd van 1000,-- Euro per dag om naleving van het bovengenoemde vonnis door de gemeente Ermelo af te gaan dwingen

 

 

J. Hop tegen Gemeente Ermelo inzake openbaarheid van bestuur in Ermelo I

010906 Uitspraak Rechtbank Zutphen 1 september 2006 in het geding tussen J. Hop, wonende te Ermelo, eiser en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ermelo, verweerder Beslissing. De rechtbank (Mr. E.J.J.M. Weyers) recht doende: verklaart het beroep van Hop gegrond.

141106 Ermelo reageert na twee maanden op vonnis rechtbank Zutphen als representatief voorbeeld hoe lang burgers in Ermelo moeten wachten voordat deze gemeente voor haar burgers in beweging komt

151106 Hop reageert onverwijld binnen ťťn dag op de brief van de Gemeente Ermelo

 

 

Op 14 november 2006 reageerde de Gemeente Ermelo met een brief die onverwijld door J. Hop beantwoord werd op 15 november 2006:

Gemeente Ermelo,

Commissie voor Bezwaarschriften,

Aan de secretaris van de bezwaarcommissie Ermelo mr. R.A. Oosterveer,

Raadhuisplein 2,

3850 AM Ermelo.  

Ermelo, 15 november 2006.  

Uw referentie 2006/23843.  

Geachte secretaris, geachte leden van de bezwaarcommissie,  

Met aandacht heb ik de brief 14 november 2006, referentie 2006/23843 gelezen.  

Ik verwijs naar mijn brieven aan het College van Burgemeester en Wethouders gedateerd 3 november 2006 en 12 november 2006 inzake de positie, bevoegdheden en dubbelfuncties van de secretaris van de bezwaarcommissie Ermelo. Beide brieven worden hier als herhaald en ingelast beschouwd en als productie 1 en productie 2 meegezonden.  

Uw brief van 14 november 2006 referentie 23843 is voor mij opnieuw een bevestiging dat er volgens mij GEEN SPRAKE is van onafhankelijkheid en dat er volgens mij WEL SPRAKE is van de SCHIJN VAN VOORINGENOMENHEID EN PARTIJDIGHEID voor het College van Burgemeester en Wethouders.  

Het is mooi dat mijn bezwaarschrift na al die tijd eindelijk voor behandeling bij de Commissie voor bezwaarschriften in aanmerking komt zoals u mij schrijft.  

Uw vraagstelling zoals die geformuleerd is in uw brief is een schoolvoorbeeld van GEEN SPRAKE van onafhankelijkheid en een schoolvoorbeeld van de SCHIJN VAN VOORINGENOMENHEID EN PARTIJDIGHEID voor het College van Burgemeester en Wethouders.  

Ik verzoek u in de onderhavige zaak een begin te maken met een onafhankelijke afhandeling van mijn ingediende VERZOEK en van mijn ingediende bezwaarschrift zoals die zijn geformuleerd en zijn ingediend om daarmee de SCHIJN VAN VOORINGENOMENHEID voor het College van Burgemeester en Wethouders in de onderhavige zaak weg te nemen.  

Mr. R.A. Oosterveer, de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften staat onder deze brief. Beleefd verzoek ik om toezending van de functie die u bij de Gemeente Ermelo vervuld met de daarbij behorende functie omschrijving.

Hoogachtend,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

Productie 1. Brief   3 november 2006

Productie 2. Brief 12 november 2006

 

 

De volgende boekwerken zijn alleen tegen betaling bij de gemeente Ermelo verkrijgbaar:    

a. Programmabegroting 2006-2009                          € 11,--                                        

b. Bijlagen Begroting 2006-2009                                 9,--                                          

c. Productenraming 2006-2009                                    9,--                                         

Het Presidium van de gemeente Ermelo stelt de agenda van de gemeenteraad op. Zij heeft inmiddels bepaald dat de behandeling en vaststelling van de Programmabegroting 2006-2009 zal plaatsvinden in de openbare raadsvergadering op 27 oktober 2005.

 

031005 Verzoek Hop (kenmerk 2005-21792) aan College van Burgemeester en Wethouders gemeente Ermelo

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Ermelo te Ermelo.

Ermelo, 3 oktober 2005.

Geacht College,

Hierbij verzoek ik onverwijld om publicatie van de volgende documenten van de gemeente Ermelo op internet:

1. Begroting gemeente Ermelo 2005-2006?

2. Compleet overzicht van alle financiŽle samenwerkingen tussen de gemeente Ermelo en anderen. Wat het doel is van deze financiŽle samenwerking. Welke geldbedragen aan iedere financiŽle samenwerking gelinkt kan worden?

3. Alle raadsstukken gelinkt aan de agenda komende vergaderingen van de gemeenteraad

4. Totaaloverzicht van alle subsidieaanvragen die voor 1 oktober 2005 bij de gemeente Ermelo zijn ingediend met vermelding van juridisch juiste naam van de aanvragers met de bedragen waarvoor subsidie is gevraagd.

5. Alle uitspraken van de Commissie voor de bezwaarschriften vanaf 1 september 2005

Indien het College niet in staat is de bovengenoemde informatie onverwijld zelf op internet te zetten wordt verzocht om toezending van tekstdocumenten van bovengenoemde stukken naar ondergetekende zodat hijzelf al die documenten op de website van de Groep Hop kan zetten www.groephop.nl en op die manier voor alle burgers van Ermelo onmiddellijk gemakkelijk en gratis op internet beschikbaar zijn.

Onderbouwing van bovengenoemde twee verzoeken.

1. Openbaarheid van bestuur.

2. Kennis die de gemeente Ermelo bezit gratis op internet aan burgers ter beschikking stellen

3. Verzoeker en de Groep Hop hebben een rechtstreeks belang bij publicatie op internet van bovengenoemde stukken primair omdat dit in het programma van de Groep Hop staat secundair om zo veel mogelijk toegang te krijgen tot informatie in deze verkiezingstijd.

4. Burgers van Ermelo hebben een rechtstreeks belang bij gratis toegang tot deze stukken

5. Besparingen doorvoeren bij de gemeente Ermelo en bij burgers

6. Minder (onnodig) papierverbruik bij de gemeente Ermelo

7. Het bevorderen van betrokkenheid van burgers bij de Ermelose politiek

8. De ONAFHANKELIJKE Groep Hop wordt NIET gesubsidieerd! De kandidaten van de Groep Hop hebben een rechtstreeks belang bij gratis publicatie van deze documenten op internet om belemmeringen in de meest algemene zin van het woord weg te nemen voor tijdens en na de verkiezingsstrijd en naar deze documenten te kunnen verwijzen.

J. Hop (Groep Hop)

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

 

 

17 oktober 2005 Bezwaarschrift Hop tegen weigering publicatie begroting e.a. stukken gemeente Ermelo op internet enzovoort

 

Bezwaarschrift tegen beslissing College kenmerk 2005-21124

Aan de commissie bezwaarschriften van de gemeente Ermelo,

te

Ermelo.

Ermelo, 17 oktober 2005.

Geacht Commissie,

Betreft: Bezwaarschrift tegen beslissing College kenmerk 2005-21124 Productie 3.

Ondergetekende dient een bezwaar tegen de beslissing van het College van Ermelo op zijn verzoek van 3 oktober 2005 aan het College van Burgemeester en Wethouders te Ermelo.

1.0 Basisgrondslag voor het onderhavige bezwaarschrift. Productie 1.

1.1. Het College van B en W. te Ermelo en de gemeenteraad nemen jegens burgers vergaande en voor burgers zeer ingrijpende beslissingen waarbij de gemeente Ermelo het onmogelijk maakt en/of zo moeilijk mogelijk maakt en/of onmogelijk maakt voor burgers (het gewone volk) om inzicht en inzage te krijgen in stukken terwijl al die stukken gratis voor burgers op internet gezet kunnen worden. Er is geen en/of onvoldoende openbaarheid van bestuur.

1.2 Het College van B. en W., de gemeenteraad, commissie en medewerkers van de gemeente Ermelo jegens burgers vergaande en voor burgers zeer ingrijpende beslissingen waarbij het onmogelijk wordt gemaakt en/of geprobeerd wordt het onmogelijk te maken inzichten van burgers (het gewone volk) zo goed mogelijk kenbaar te maken in eerste en tweede termijn.

1.3 Er is sprake van een zeer ernstige uitholling van de (rechts)positie van de burger om zijn/haar inzichten tijdig en zo goed mogelijk kenbaar te maken waarbij burgers geen en/of onvoldoende gelegenheid en mogelijkheden krijgen hun inzichten kenbaar te maken zodat geen nieuwe gezichtspunten "gezien"worden terwijl dat in het verleden door het College wel perfect was geregeld blijkens informatie van de gemeente Ermelo. Productie 1.

1.4 Voorbeeld raadsvoorstel 2005/21646 181005 inzake verplaatsing DVS. Onderbouwing en toelichting "Groep Hop Deskundigenrapport 1 tegen verplaatsing DVS". Dit rapport wordt op 181005 aan de gemeenteraad en het College aangeboden en wordt nagestuurd als Productie 2. De inhoud van deskundigenrapport 1 dient hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd. In dit rapport wordt verwezen naar dit bezwaarschrift.

Op 3 oktober verzocht hij het College om onverwijld publicatie van de volgende documenten van de gemeente Ermelo op internet:

1. Begroting gemeente Ermelo 2005-2006?

2. Compleet overzicht van alle financiŽle samenwerkingen tussen de gemeente Ermelo en anderen. Wat het doel is van deze financiŽle samenwerking. Welke geldbedragen aan iedere financiŽle samenwerking gelinkt kan worden?

3. Alle raadsstukken gelinkt aan de agenda komende vergaderingen van de gemeenteraad

4. Totaaloverzicht van alle subsidieaanvragen die voor 1 oktober 2005 bij de gemeente Ermelo zijn ingediend met vermelding van juridisch juiste naam van de aanvragers met de bedragen waarvoor subsidie is gevraagd.

5. Alle uitspraken van de Commissie voor de bezwaarschriften vanaf 1 september 2005

Indien het College zelf niet in staat was de bovengenoemde informatie onverwijld zelf op internet te zetten werd verzocht om toezending van tekstdocumenten van bovengenoemde stukken naar ondergetekende zodat hijzelf al die documenten op de website van de Groep Hop kan zetten www.groephop.nl en op die manier voor alle burgers van Ermelo onmiddellijk gemakkelijk en gratis op internet beschikbaar zijn.

Onderbouwing van bovengenoemde twee verzoeken.

1. Openbaarheid van bestuur.

2. Kennis die de gemeente Ermelo bezit gratis op internet aan burgers ter beschikking stellen

3. Verzoeker en de Groep Hop hebben een rechtstreeks belang bij publicatie op internet van bovengenoemde stukken primair omdat dit in het programma van de Groep Hop staat secundair om zo veel mogelijk toegang te krijgen tot informatie in deze verkiezingstijd.

4. Burgers van Ermelo hebben een rechtstreeks belang bij gratis toegang tot deze stukken

5. Besparingen doorvoeren bij de gemeente Ermelo en bij burgers

6. Minder (onnodig) papierverbruik bij de gemeente Ermelo

7. Het bevorderen van betrokkenheid van burgers bij de Ermelose politiek

8. De ONAFHANKELIJKE Groep Hop wordt NIET gesubsidieerd! De kandidaten van de Groep Hop hebben een rechtstreeks belang bij gratis publicatie van deze documenten op internet om belemmeringen in de meest algemene zin van het woord weg te nemen voor tijdens en na de verkiezingsstrijd en naar deze documenten te kunnen verwijzen.

 

Beslissingen van het bestuursorgaan op verzoeken van Hop waartegen bezwaar wordt gemaakt bij uw bezwaarschriftencommissie.

1. Begroting gemeente Ermelo 2005-2006?

Beslissing afgewezen omdat er geen zoekfunctie op de internetsite van de gemeente Ermelo zit. Ondergetekende maakt bezwaar tegen de grond geen zoekfunctie op website gemeente Ermelo om de begroting gemeente Ermelo 2005-2006 niet op internet te zetten.

2. Compleet overzicht van alle financiŽle samenwerkingen tussen de gemeente Ermelo en anderen. Wat het doel is van deze financiŽle samenwerking. Welke geldbedragen aan iedere financiŽle samenwerking gelinkt kan worden?

Beslissing afgewezen omdat er geen zoekfunctie op de internetsite van de gemeente Ermelo zit. Ondergetekende maakt 1. bezwaar tegen de grond geen zoekfunctie op website gemeente Ermelo om de begroting gemeente Ermelo 2005-2006 niet op internet te zetten 2. Bezwaar tegen de weigering van het bestuursorgaan een compleet overzicht aan hem te verstrekken van alle financiŽle samenwerkingen tussen de gemeente Ermelo en anderen. Wat het doel is van deze financiŽle samenwerking. Welke geldbedragen aan iedere financiŽle samenwerking gelinkt kan worden? 3. Er zijn kennelijk geheime financiŽle samenwerkingen tussen de gemeente Ermelo en anderen die niet zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. Voorbeeld raadsvoorstel 2005/18542 pagina 3 toelichting bovenaan. Voorbeeld inspraak Hop bij commissie ABZ inzake bedragen contract defensie en bedrag nieuwe medewerker Schapedrift welke bedragen tegen elkaar wegvallen enz.

3. Alle raadsstukken gelinkt aan de agenda komende vergaderingen van de gemeenteraad.

Beslissing afgewezen. Er wordt gewerkt aan een systeem waarin dit mogelijk is. Bezwaar. De gemeente heeft een website en publiceert documenten nu al op internet dus het is nu al mogelijk.

4. Totaaloverzicht van alle subsidieaanvragen die voor 1 oktober 2005 bij de gemeente Ermelo zijn ingediend met vermelding van juridisch juiste naam van de aanvragers met de bedragen waarvoor subsidie is gevraagd.

Geen beslissing dus fictieve weigering. Grondslag bezwaar Wet openbaarheid bestuur. Het bestuursorgaan probeert hiermee subsidieaanvragen voor het gewone volk verborgen te houden.

5. Alle uitspraken van de Commissie voor de bezwaarschriften vanaf 1 september 2005

Geen beslissing dus fictieve weigering. Grondslag bezwaar Wet openbaarheid bestuur. Het bestuursorgaan probeert hiermee inzicht in de uitspraken van de comissie bezwaarschriften voor het gewone volk verborgen te houden en het beter indienen van bezwaarschriften door het gewone volk met onderbouwing van eerdere uitsprake te belemmeren.

Indien het College zelf niet in staat was de bovengenoemde informatie onverwijld zelf op internet te zetten werd verzocht om toezending van tekstdocumenten van bovengenoemde stukken naar ondergetekende zodat hijzelf al die documenten op de website van de Groep Hop kan zetten www.groephop.nl en op die manier voor alle burgers van Ermelo onmiddellijk gemakkelijk en gratis op internet beschikbaar zijn.

Geen beslissing dus fictieve weigering. Verzoeker heeft het bestuursorgaan aangeboden de onderhavige tekstdocumenten zelf gratis voor de bewoners van Ermelo te publiceren op internet. Het bestuursorgaan weigert van deze gratis mogelijkheden gebruik te maken.

Tenslotte maakt ondergetekende bezwaar tegen het niet vermelden van juridisch juiste beroepsmogelijkheden onder de beslissingen van het bestuursorgaan gemeente Ermelo.

J. Hop (Groep Hop)

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

 

 

Emailverkeer tussen een burger uit Ermelo en J. Hop 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: j.hop3 [mailto:info@groephop.nl]
Verzonden: maandag 3 oktober 2005 9:32
Aan: J van S.
Onderwerp: RE: Jaarverslag en begroting gemeente Ermelo

Geachte heer van S.
 
In het programma van de Groep Hop staat gratis publicatie van begroting en raadsstukken op internet. De begroting van de gemeente Ermelo heb ik begin augustus bekeken en ik zag daar een bedrag van 5000,-- euro aan inkomsten voor afgifte van raadsstukken staan. De gemeente Ermelo heeft er kennelijk ook een financieel belang bij om allerlei stukken niet gratis op internet te zetten en op deze manier voor burgers snel en gemakkelijk beschikbaar te stellen. De Groep Hop wil dat wel allemaal gratis voor burgers beschikbaar stellen.
 
Hedenmorgen omstreeks 09:00 uur heb ik bij het College van Burgemeester en Wethouders een schriftelijk verzoek ingediend onverwijld allerlei stukken op internet te zetten of hiervan tekstdocumenten naar mij toe te sturen zodat ik al die stukken zelf op internet kan zetten en de burgers van Ermelo al die stukken op de website van de Groep Hop gratis kunnen bekijken.
 
Het verzoek staat (nu op deze website)
 
Ik heb een geanonimiseerd kopietje van ons emailverkeer er onder gezet als onderbouwing van het verzoek dat ook de ermelose burgers belang en interesse hebben bij publicatie van allerlei documenten van de gemeente Ermelo op internet.
 
Ik ga ervan uit dat ik hiermee uw e-mailbericht snel, netjes en adequaat heb beantwoord en hoop dat u vaker de website bezoekt om te kijken hoe het College op dit verzoek gaat beslissen.

Met vriendelijke groet,
 
J. Hop. 

 

 
 -----Oorspronkelijk bericht-----
Van: J van S.
Verzonden: vrijdag 30 september 2005 20:25
Aan: groephop@groephop.nl
Onderwerp: Jaarverslag en begroting gemeente Ermelo

Geachte heer Hop,
 
Ik bewonder uw talent en werkkracht die U inzet voor rechtlijnigheid en zakelijkheid binnen de gemeente Ermelo.
Is het ook mogelijk de inkomsten en uitgaven van de gemeente op internet gepubliceerd te krijgen?
Dan kan iedereen beter zien waar het minder kan.
 
Een paar onderzoeksterreinen:
 
Plantsoenendienst
zal de afdeling waarschijnlijk heten. Deze afdeling kan om te beginnen gehalveerd worden denk ik. Hoeveel honderdduizenden Euro's zal dat besparen? Hoeveel scheelt dat per inwoner?  En in aantal ambtenaren? We weten het niet. We zien geen cijfers.
Hoe zou dat moeten? Minder werk zoeken. Minder overbodig werk doen. Bijvoorbeeld: Minder grasmatten aanleggen, minder borders, minder rooien, minder planten, minder snoeien, minder maaien, minder randjes bijwerken, minder kappen, minder bladblazen, minder blad zuigen, ---. En veel minder dure en lawaaiige apparatuur die daar tegenwoordig voor nodig lijkt te zijn. De natuurlijke omgeving wordt aangetast, niet opgeknapt. Mijn omgeving wordt op mijn kosten bepaald door de smaak van ťťn gemeenteambtenaar en daar wordt ik tegen mijn zin in dagelijks aan herinnerd.
 
Straatverlichting
Noodzaak?, investering?, kosten stroomverbruik?
 
Stationsstraatverbouwingen
Regelmatig wordt de straat 'opnieuw ingericht'.
Wat kost het? In wiens belang is dat? Wie stelt die verbouwing voor? Alleen de winkeliers? Hoeveel dragen zij daaraan bij?
 
Enz, enz.
 
Bedankt en vriendelijke groet,
J van S. Ermelo

 

 

 

 

Informanten:

Stem op kandidaten Groep Hop verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2010

Wat is permanent bewonen van recreatiewoningen?

261006 14:00 uur Onrechtmatige bewoning Russulalaan 44-2 Bewoners niet op de hoorzitting! Om meer zicht te krijgen op de werkwijze van de gemeente Ermelo en de Ermelose bezwaarcommissie en in de problemen van burgers die procederen tegen de gemeente Ermelo heeft J. Hop hoorzittingen bezwaarcommissie Ermelo bezocht.

"Dat het schetsen van een beeld een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode is om een einde te maken aan de bewoning van recreatiewoningen blijkt als men de notitie onorthodoxe methodes van VROM leest. Het beeld hoeft niet te beantwoorden aan de werkelijkheid, het is al voldoende als men dit beeld uitdraagt" Permanent bewonen van recreatiewoningen. Inzicht in een begintraject en de praktijken van de gemeente Harderwijk om het bewonen van een recreatiewoning illegaal te verklaren. Een open brief van burgers uit Harderwijk over het permanent bewonen van recreatiewoningen

Strijd gemeente Ermelo tegen permanente bewoning. In de strijd tegen permanente bewoning van vakantiehuisjes blijft de gemeente Ermelo gebruik maken van gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Een inwoner van Ermelo had de gemeente gevraagd alle gegevens die via de rijksdienst over hem waren verkregen, uit het gemeentelijk dossier te verwijderen. Dit omdat de gemeente in zijn ogen de gegevens onrechtmatig heeft verkregen. Hij vindt dat hierdoor zijn persoonlijke levenssfeer onevenredig wordt geschaad. De gemeente herhaalt dat het doel van de controles is en blijft illegale bewoning van vakantiewoningen tegen te gaan en zo nodig handhavend op te treden. Gezien het algemeen belang van deze controles is er volgens het college geen sprake van een onevenredige aantasting van de persoonlijke levenssfeer van mensen. In dat kader past volgens de gemeente ook het inwinnen van informatie over mensen bij andere gemeenten.

Meten met twee maten 1 door de rechtbank Zutphen: J. Hop tegen gemeente Ermelo. Ermelo is niet verplicht detective te spelen. Rechter geeft Ermelo gelijk in weigering overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen. Hop kreeg wel gelijk in zijn bezwaar tegen de late afhandeling van de zaak door de gemeente. Vraagje van Hop: "Is het eigenlijk niet vreemd dat een gemeente niet verplicht is een overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen?"

Meten met twee maten 2 door de rechtbank Zutphen: Big brother is watching you in gemeente Ermelo. Het is essentieel dat burgers voor de hoorzitting weten hoe het er aan toe gaat op hoorzittingen van rechters (95) Rechtbank Zutphen oordeelt dat de eigenaresse van een recreatiewoning in de gemeente Ermelo de gegevens over haar nutsgebruik in het geding moet brengen zodat mede in het licht van deze gegevens beoordeeld kan worden of zij haar woning als hoofdverblijf gebruikt.

Meten met twee maten 3. Als u rechter zou zijn wordt u dan ook met dwangsommen achtervolgd?

dhr. E.J. van der 0253
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bijzonder verlof voor de duur van zijn benoeming sinds 1 augustus 1994 Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Voorzitter Splash Klasse Organisatie Nederland 010403
Werkzaam Ministerie van Justitie Directie Vreemdelingenzaken 10776
Raio rechtbank Rotterdam 10179
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 180783
Rechter rechtbank Rotterdam 131184
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 70886
Raadsheer Hof Arnhem 170691
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21291
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10894
NU
Arnhem Hof Sectorvoorzitter 2002-01-01
Arnhem Hof vice-president 1998-08-24
Rotterdam rechterplaatsvervanger 1991-12-02
Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 2007-10-31
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Nationaal Jeugdzeilplan 2006-03-06
Lid Raio Selectiecommissie 2005-10-01
Vice-voorzitter Stichting Dutch Youth Regatta 2005-01-19
Voorzitter Vereniging Splash Flash Klasse Organisatie Nederland 2004-03-16 Deze bijbaan niet opgegeven bij CHop op 280904!
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht 2004-01-15 Deze bijbaan niet opgegeven bij CHop op 280904!
Arbiter Stichting Arbitrage Instituut Nederlandse Antillen en Aruba 2002-11-21
C1997-161008 Hop bijbanenregister Arnhem
Memo
Telegraaf 25 oktober 2008 op pagina 5 een artikel over een rechter die reeds 10 jaar een vakantie bungalow bewoond op Gelders vakantie park Riverparc in Lathum van der Poel is hoofd van Civiele zaken. Deze Edelachtbare blijft buiten schot wanneer de spionnen van de gemeente mensen met dwangsommen uit hun vakantiehuizen jagen. (007 sluipt rond in Gelderland om verboden permanente bewoning aan te tonen)

 

 

 

 

 

Big brother is watching you in Ermelo en meten met twee maten door de rechtbank Zutphen

Meten met twee maten 2 door de rechtbank Zutphen: Big brother is watching you in gemeente Ermelo. Het is essentieel dat burgers voor de hoorzitting weten hoe het er aan toe gaat op hoorzittingen van rechters (95) Rechtbank Zutphen oordeelt dat de eigenaresse van een recreatiewoning in de gemeente Ermelo de gegevens over haar nutsgebruik in het geding moet brengen zodat mede in het licht van deze gegevens beoordeeld kan worden of zij haar woning als hoofdverblijf gebruikt.

Meten met twee maten 1 door de rechtbank Zutphen: J. Hop tegen gemeente Ermelo. Ermelo is niet verplicht detective te spelen. Rechter geeft Ermelo gelijk in weigering overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen. Hop kreeg wel gelijk in zijn bezwaar tegen de late afhandeling van de zaak door de gemeente. Vraagje van Hop: "Is het eigenlijk niet vreemd dat een gemeente niet verplicht is een overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen?"

 

 

LJN: BD8506, Rechtbank Zutphen , 93528 / HA ZA 08-540 Print uitspraak
Datum uitspraak: 23-07-2008
Datum publicatie: 24-07-2008
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Rechtbank oordeelt dat de eigenaresse van een recreatiewoning de gegevens over haar nutsgebruik in het geding moet brengen zodat mede in het licht van deze gegevens beoordeeld kan worden of zij haar woning als hoofdverblijf gebruikt.
Uitspraak
RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 93528 / HA ZA 08-540


Vonnis van 23 juli 2008

in de zaak van

[eiseres],
wonende te Harderwijk,
eiseres,
procureur mr. C.A. Boeve

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon
GEMEENTE ERMELO,
zetelende te Ermelo,
gedaagde,
procureur mr. C.B. Gaaf,
advocaat mr. T.K. Postma te Zwolle.


Partijen zullen hierna [eiseres] en de Gemeente genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de conclusie van antwoord en vordering ingevolge artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
- conclusie van antwoord in het incident

1.2. Tenslotte is vonnis bepaald in het incident.


2. De vordering in het incident
2.1. De vordering van de Gemeente wordt onder verwijzing naar hetgeen zij stelt onder 53 van haar conclusie van antwoord in die zin opgevat dat de Gemeente de rechtbank verzoekt om [eiseres] op de voet van artikel 843a Rv op te dragen om binnen een door de rechtbank te bepalen termijn de Gemeente inzage te geven in de gegevens over haar gebruik van gas, water en elektra in haar recreatiewoning over de jaren 2004, 2005 en 2006 en 2007.

2.2. Aan deze vordering legt de Gemeente in het licht van de feiten de volgende stellingen ten grondslag. Op het perceel waarop de recreatiewoning van [eiseres] staat, rust ingevolge het bestemmingsplan "[naam bestemmingsplan]" de bestemming "verblijfsrecreatieterrein". Omdat [eiseres] in de periode van 14 november 2006 tot 2 mei 2007 haar recreatiewoning als hoofdverblijf heeft gebruikt, heeft de Gemeente op 6 maart 2008 een dwangbevel betekend aan [eiseres]. [eiseres] heeft aan dwangsommen een bedrag van € 9.600,-- verbeurd en aan invorderingskosten is zij € 1.713,60 verschuldigd. [eiseres] en de Gemeente hebben vůůr deze procedure al drie keer eerder tegen elkaar geprocedeerd over een gelijksoortige kwestie. In deze procedures is geoordeeld dat de Gemeente niet in het bewijs is geslaagd dat [eiseres] haar recreatiewoning als hoofdverblijf heeft gebruikt in de periodes die onderwerp van geschil waren. De gegevens over het nutsgebruik in de recreatiewoning vormen het ontbrekende stukje van de puzzel. De gegevens leveren in ieder geval omtrent de wijze van bewoning van de recreatiewoning bewijs op dat niet voor meerdere interpretaties vatbaar is. De Gemeente heeft er dan ook belang bij dat zij inzage in deze gegevens krijgt.

2.3. [eiseres] heeft gemotiveerd verweer gevoerd waarop - zo nodig - in het hierna volgende zal worden ingegaan.


3. De beoordeling in het incident
3.1. [eiseres] heeft als meest ver strekkende verweer aangevoerd dat de Gemeente de gegevens al in haar bezit heeft. De eigenaar van het complex waarop haar recreatiewoning staat, heeft op bevel van de Gemeente de gegevens aan de Gemeente afgegeven. Nu de Gemeente nog niet in de gelegenheid is geweest op dit verweer te reageren zal zij dit alsnog kunnen doen zodat de beslissing luidt als hierna weergegeven.

3.2. Om proceseconomische redenen wordt voor het geval de Gemeente niet in het bezit is van de door haar gevraagde gegevens, het volgende overwogen.

3.3. Voor toewijzing van een vordering met als inzet het voldoen door de wederpartij aan haar exhibitieplicht moet de vordering beantwoorden aan de in artikel 843a Rv gestelde eisen.

3.4. [eiseres] heeft gesteld dat de Gemeente bezig is met een "fishing expedition". De Gemeente vraagt niet om bepaalde stukken en de Gemeente heeft bij overlegging van de stukken die zij vraagt geen belang nu deze stukken nagenoeg geen betrekking hebben op de in de hoofdzaak in geschil zijnde periode, aldus [eiseres].

3.5. Voor zover het verweer luidt dat de door de Gemeente gevraagde stukken niet bepaalbaar zijn treft dit verweer reeds geen doel omdat [eiseres] zelf aangeeft dat de Gemeente overlegging van concrete bescheiden vraagt.

3.6. Terzake het verweer dat de Gemeente geen belang heeft bij overlegging van de gegevens kan uit de stellingen van partijen en de door hen overgelegde processtukken het volgende - voor zover relevant - worden opgemaakt. Op 28 juli 2003 heeft de Gemeente een last onder dwangsom aan [eiseres] opgelegd, inhoudende de verbeurte van € 230,-- per week tot een maximum van € 23.000,-- voor iedere week dat [eiseres] na 1 februari 2004 haar recreatiewoning als hoofdverblijf gebruikt. Niet gesteld of gebleken is dat [eiseres] tegen deze last bezwaar of beroep heeft ingesteld.
Omdat [eiseres] volgens de Gemeente op 1 januari 2006 voormeld maximum bedrag heeft verbeurd, heeft de Gemeente op 8 mei 2006 wederom een last onder dwangsom aan [eiseres] opgelegd inhoudende de verbeurte van € 400,-- per week tot een maximum van € 250.000,-- voor iedere week dat [eiseres] na 15 augustus 2006 haar recreatiewoning als hoofdverblijf gebruikt. [eiseres] heeft tegen deze last bezwaar gemaakt bij de Gemeente. Dit bezwaar is op 12 december 2006 ongegrond verklaard waarbij het bestreden besluit in stand is gelaten. [eiseres] heeft tegen deze beslissing geen beroep ingesteld.
De Gemeente heeft vůůr het hier aan de orde zijnde dwangbevel, drie dwangbevelen aan [eiseres] betekend, op 27 september 2005, op 14 februari 2006 en op 22 augustus 2006. De Gemeente heeft dit gedaan omdat [eiseres], zo stelt de Gemeente, in de periodes van 3 januari 2005 tot 3 april 2005, 3 april 2005 tot 28 augustus 2005 en
28 augustus 2005 tot 1 januari 2006 de last onder dwangsom opgelegd bij besluit van 28 juli 2003 heeft overtreden door haar hoofdverblijf in haar recreatiewoning te hebben. [eiseres] is tegen deze dwangbevelen in verzet gekomen hetgeen geleid heeft tot twee vonnissen van deze rechtbank van 14 maart 2007 en een vonnis van 30 januari 2008. In deze vonnissen is onder meer niet bewezen verklaard dat [eiseres] in voormelde periodes haar hoofdverblijf heeft gehad in haar recreatiewoning. Het hof in Arnhem heeft bij arresten van 8 april 2008 de vonnissen van 14 maart 2007 bekrachtigd. Tegen het vonnis van 30 januari 2008 is hoger beroep ingesteld waarop nog niet is beslist.

3.7. [eiseres] stelt zich terzake de periode die in de hoofdzaak onderwerp van geschil is - de periode van 14 november 2006 tot 2 mei 2007 - op het standpunt dat zij de recreatiewoning niet in strijd met de geldende bestemming gebruikt en dus de last van 8 mei 2006 niet heeft overtreden. Ter onderbouwing hiervan heeft zij verwezen naar de hiervoor genoemde vonnissen en arresten. Volgens haar is in voormelde periode niets veranderd ten opzichte van de periodes die in de vonnissen en arresten aan de orde waren en evenmin ten opzichte van de periodes daaraan voorafgaand. In het licht van dit verweer wordt voldoende aannemelijk geacht dat de Gemeente er belang bij heeft om kennis te nemen van de gegevens over het nutsgebruik van [eiseres], zoals gevorderd aangezien - gelet op de inhoud van deze vonnissen en arresten - in ieder geval over bepaalde periodes vaststaat hoe de wijze van bewoning van de recreatiewoning is geweest en met de Gemeente geoordeeld wordt dat het gebruik van nutsvoorzieningen een aanwijzing kan vormen voor de wijze waarop een woning bewoond wordt. Ook het verweer van [eiseres] dat de Gemeente geen goede gronden heeft om overlegging van de gegevens te vorderen aangezien de gegevens gemist kunnen worden nu zij nagenoeg geen bewijskracht hebben dient te sneuvelen. Het gebruik van de nutsvoorzieningen vormt uiteraard niet hťt bewijs voor de manier waarop een recreatiewoning bewoond wordt maar kan wel aan dit bewijs bijdragen, zie hiervoor onder meer LJN AY7878.

3.8. [eiseres] heeft ook uiteengezet dat de Gemeente geen partij is in de rechtsbetrekking tussen de nutsbedrijven en [eiseres] op grond waarvan zij niet de beschikking dient te krijgen over de gegevens. Ook dit verweer wordt verworpen nu uit de parlementaire geschiedenis van artikel 843a Rv kan worden afgeleid dat het begrip "rechtsbetrekking" ruim moet worden uitgelegd wanneer de stukken relevant zijn voor de rechtsbetrekking tussen partijen. Deze rechtsgeschiedenis (Kamerstukken II, 1999-2000,
26 855 nr. 3) luidt - voor zover relevant -:

"(…)
Inderdaad kan de wenselijkheid van een verruiming [van artikel 843a Rv, rb] worden onderschreven. De uitbreiding sluit aan bij de verruiming van de processuele mededelingsplichten die de afgelopen jaren, en ook in het wetsvoorstel, haar beslag heeft gekregen
(…)
Illustratief is de casus van HR 30 januari 1998, NJ 1998, 459, waar een
partij een schriftelijke koopovereenkomst niet in het geding wenste te
brengen op grond van concurrentieoverwegingen en vrees voor verdere
procedures. De Hoge Raad achtte de partij niet gehouden tot overlegging
ingevolge artikel 147 of artikel 19a Rv. Op grond van de thans voorgestelde
aanvulling van artikel 843a zal de wederpartij, met een beroep op
haar belang om (tegen)bewijs te kunnen leveren, kunnen vorderen dat de
koopovereenkomst in het geding wordt gebracht, en zal de rechter op een
daartoe strekkend verweer moeten beslissen of gewichtige redenen zich
tegen overlegging verzetten en of redelijkerwijs kan worden aangenomen
dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder overlegging is gewaarborgd."

3.9. Onder verwijzing naar hetgeen is overwogen onder 3.2 luidt de beslissing als volgt waarbij iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.


4. De beslissing in het incident
De rechtbank

4.1. draagt de Gemeente op om zich bij akte uit te laten omtrent hetgeen is overwogen onder rechtsoverweging 3.1, waartoe de zaak wordt verwezen naar de rol van 6 augustus 2008, ambtshalve peremptoir;

4.2. houdt iedere verdere beslissing aan.


Dit vonnis is gewezen door mr. M.J. van Lee en in het openbaar uitgesproken op 23 juli 2008.

 

 

 

Informanten:

Stem op kandidaten Groep Hop verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2010

Wat is permanent bewonen van recreatiewoningen?

261006 14:00 uur Onrechtmatige bewoning Russulalaan 44-2 Bewoners niet op de hoorzitting! Om meer zicht te krijgen op de werkwijze van de gemeente Ermelo en de Ermelose bezwaarcommissie en in de problemen van burgers die procederen tegen de gemeente Ermelo heeft J. Hop hoorzittingen bezwaarcommissie Ermelo bezocht.

"Dat het schetsen van een beeld een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode is om een einde te maken aan de bewoning van recreatiewoningen blijkt als men de notitie onorthodoxe methodes van VROM leest. Het beeld hoeft niet te beantwoorden aan de werkelijkheid, het is al voldoende als men dit beeld uitdraagt" Permanent bewonen van recreatiewoningen. Inzicht in een begintraject en de praktijken van de gemeente Harderwijk om het bewonen van een recreatiewoning illegaal te verklaren. Een open brief van burgers uit Harderwijk over het permanent bewonen van recreatiewoningen

Strijd gemeente Ermelo tegen permanente bewoning. In de strijd tegen permanente bewoning van vakantiehuisjes blijft de gemeente Ermelo gebruik maken van gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Een inwoner van Ermelo had de gemeente gevraagd alle gegevens die via de rijksdienst over hem waren verkregen, uit het gemeentelijk dossier te verwijderen. Dit omdat de gemeente in zijn ogen de gegevens onrechtmatig heeft verkregen. Hij vindt dat hierdoor zijn persoonlijke levenssfeer onevenredig wordt geschaad. De gemeente herhaalt dat het doel van de controles is en blijft illegale bewoning van vakantiewoningen tegen te gaan en zo nodig handhavend op te treden. Gezien het algemeen belang van deze controles is er volgens het college geen sprake van een onevenredige aantasting van de persoonlijke levenssfeer van mensen. In dat kader past volgens de gemeente ook het inwinnen van informatie over mensen bij andere gemeenten.

Meten met twee maten 1 door de rechtbank Zutphen: J. Hop tegen gemeente Ermelo. Ermelo is niet verplicht detective te spelen. Rechter geeft Ermelo gelijk in weigering overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen. Hop kreeg wel gelijk in zijn bezwaar tegen de late afhandeling van de zaak door de gemeente. Vraagje van Hop: "Is het eigenlijk niet vreemd dat een gemeente niet verplicht is een overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen?"

Meten met twee maten 2 door de rechtbank Zutphen: Big brother is watching you in gemeente Ermelo. Het is essentieel dat burgers voor de hoorzitting weten hoe het er aan toe gaat op hoorzittingen van rechters (95) Rechtbank Zutphen oordeelt dat de eigenaresse van een recreatiewoning in de gemeente Ermelo de gegevens over haar nutsgebruik in het geding moet brengen zodat mede in het licht van deze gegevens beoordeeld kan worden of zij haar woning als hoofdverblijf gebruikt.

Meten met twee maten 3. Als u rechter zou zijn wordt u dan ook met dwangsommen achtervolgd?

dhr. E.J. van der 0253
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bijzonder verlof voor de duur van zijn benoeming sinds 1 augustus 1994 Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Voorzitter Splash Klasse Organisatie Nederland 010403
Werkzaam Ministerie van Justitie Directie Vreemdelingenzaken 10776
Raio rechtbank Rotterdam 10179
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 180783
Rechter rechtbank Rotterdam 131184
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 70886
Raadsheer Hof Arnhem 170691
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21291
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10894
NU
Arnhem Hof Sectorvoorzitter 2002-01-01
Arnhem Hof vice-president 1998-08-24
Rotterdam rechterplaatsvervanger 1991-12-02
Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 2007-10-31
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Nationaal Jeugdzeilplan 2006-03-06
Lid Raio Selectiecommissie 2005-10-01
Vice-voorzitter Stichting Dutch Youth Regatta 2005-01-19
Voorzitter Vereniging Splash Flash Klasse Organisatie Nederland 2004-03-16 Deze bijbaan niet opgegeven bij CHop op 280904!
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht 2004-01-15 Deze bijbaan niet opgegeven bij CHop op 280904!
Arbiter Stichting Arbitrage Instituut Nederlandse Antillen en Aruba 2002-11-21
C1997-161008 Hop bijbanenregister Arnhem
Memo
Telegraaf 25 oktober 2008 op pagina 5 een artikel over een rechter die reeds 10 jaar een vakantie bungalow bewoond op Gelders vakantie park Riverparc in Lathum van der Poel is hoofd van Civiele zaken. Deze Edelachtbare blijft buiten schot wanneer de spionnen van de gemeente mensen met dwangsommen uit hun vakantiehuizen jagen. (007 sluipt rond in Gelderland om verboden permanente bewoning aan te tonen)

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

Meten met twee maten 1 door de rechtbank Zutphen: J. Hop tegen gemeente Ermelo. Ermelo is niet verplicht detective te spelen. Rechter geeft Ermelo gelijk in weigering overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen. Hop kreeg wel gelijk in zijn bezwaar tegen de late afhandeling van de zaak door de gemeente. Vraagje van Hop: "Is het eigenlijk niet vreemd dat een gemeente niet verplicht is een overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen?"

Meten met twee maten 2 door de rechtbank Zutphen: Big brother is watching you in gemeente Ermelo. Het is essentieel dat burgers voor de hoorzitting weten hoe het er aan toe gaat op hoorzittingen van rechters (95) Rechtbank Zutphen oordeelt dat de eigenaresse van een recreatiewoning in de gemeente Ermelo de gegevens over haar nutsgebruik in het geding moet brengen zodat mede in het licht van deze gegevens beoordeeld kan worden of zij haar woning als hoofdverblijf gebruikt.

Meten met twee maten 3. Als u rechter zou zijn wordt u dan ook met dwangsommen achtervolgd?

dhr. E.J. van der 0253
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bijzonder verlof voor de duur van zijn benoeming sinds 1 augustus 1994 Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Voorzitter Splash Klasse Organisatie Nederland 010403
Werkzaam Ministerie van Justitie Directie Vreemdelingenzaken 10776
Raio rechtbank Rotterdam 10179
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 180783
Rechter rechtbank Rotterdam 131184
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 70886
Raadsheer Hof Arnhem 170691
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21291
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10894
NU
Arnhem Hof Sectorvoorzitter 2002-01-01
Arnhem Hof vice-president 1998-08-24
Rotterdam rechterplaatsvervanger 1991-12-02
Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 2007-10-31
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Nationaal Jeugdzeilplan 2006-03-06
Lid Raio Selectiecommissie 2005-10-01
Vice-voorzitter Stichting Dutch Youth Regatta 2005-01-19
Voorzitter Vereniging Splash Flash Klasse Organisatie Nederland 2004-03-16 Deze bijbaan niet opgegeven bij CHop op 280904!
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht 2004-01-15 Deze bijbaan niet opgegeven bij CHop op 280904!
Arbiter Stichting Arbitrage Instituut Nederlandse Antillen en Aruba 2002-11-21
C1997-161008 Hop bijbanenregister Arnhem
Memo
Telegraaf 25 oktober 2008 op pagina 5 een artikel over een rechter die reeds 10 jaar een vakantie bungalow bewoond op Gelders vakantie park Riverparc in Lathum van der Poel is hoofd van Civiele zaken. Deze Edelachtbare blijft buiten schot wanneer de spionnen van de gemeente mensen met dwangsommen uit hun vakantiehuizen jagen. (007 sluipt rond in Gelderland om verboden permanente bewoning aan te tonen)

 

 

 

 

Groep Hop is VOOR het legaliseren van permanent bewonen recreatiewoningen

Informanten:

Stem op kandidaten Groep Hop verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2010

Wat is permanent bewonen van recreatiewoningen?

261006 14:00 uur Onrechtmatige bewoning Russulalaan 44-2 Bewoners niet op de hoorzitting! Om meer zicht te krijgen op de werkwijze van de gemeente Ermelo en de Ermelose bezwaarcommissie en in de problemen van burgers die procederen tegen de gemeente Ermelo heeft J. Hop hoorzittingen bezwaarcommissie Ermelo bezocht.

"Dat het schetsen van een beeld een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode is om een einde te maken aan de bewoning van recreatiewoningen blijkt als men de notitie onorthodoxe methodes van VROM leest. Het beeld hoeft niet te beantwoorden aan de werkelijkheid, het is al voldoende als men dit beeld uitdraagt" Permanent bewonen van recreatiewoningen. Inzicht in een begintraject en de praktijken van de gemeente Harderwijk om het bewonen van een recreatiewoning illegaal te verklaren. Een open brief van burgers uit Harderwijk over het permanent bewonen van recreatiewoningen

Strijd gemeente Ermelo tegen permanente bewoning. In de strijd tegen permanente bewoning van vakantiehuisjes blijft de gemeente Ermelo gebruik maken van gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Een inwoner van Ermelo had de gemeente gevraagd alle gegevens die via de rijksdienst over hem waren verkregen, uit het gemeentelijk dossier te verwijderen. Dit omdat de gemeente in zijn ogen de gegevens onrechtmatig heeft verkregen. Hij vindt dat hierdoor zijn persoonlijke levenssfeer onevenredig wordt geschaad. De gemeente herhaalt dat het doel van de controles is en blijft illegale bewoning van vakantiewoningen tegen te gaan en zo nodig handhavend op te treden. Gezien het algemeen belang van deze controles is er volgens het college geen sprake van een onevenredige aantasting van de persoonlijke levenssfeer van mensen. In dat kader past volgens de gemeente ook het inwinnen van informatie over mensen bij andere gemeenten.

Meten met twee maten 1 door de rechtbank Zutphen: J. Hop tegen gemeente Ermelo. Ermelo is niet verplicht detective te spelen. Rechter geeft Ermelo gelijk in weigering overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen. Hop kreeg wel gelijk in zijn bezwaar tegen de late afhandeling van de zaak door de gemeente. Vraagje van Hop: "Is het eigenlijk niet vreemd dat een gemeente niet verplicht is een overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen?"

Meten met twee maten 2 door de rechtbank Zutphen: Big brother is watching you in gemeente Ermelo. Het is essentieel dat burgers voor de hoorzitting weten hoe het er aan toe gaat op hoorzittingen van rechters (95) Rechtbank Zutphen oordeelt dat de eigenaresse van een recreatiewoning in de gemeente Ermelo de gegevens over haar nutsgebruik in het geding moet brengen zodat mede in het licht van deze gegevens beoordeeld kan worden of zij haar woning als hoofdverblijf gebruikt.

Meten met twee maten 3. Als u rechter zou zijn wordt u dan ook met dwangsommen achtervolgd?

dhr. E.J. van der 0253
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bijzonder verlof voor de duur van zijn benoeming sinds 1 augustus 1994 Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Voorzitter Splash Klasse Organisatie Nederland 010403
Werkzaam Ministerie van Justitie Directie Vreemdelingenzaken 10776
Raio rechtbank Rotterdam 10179
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 180783
Rechter rechtbank Rotterdam 131184
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 70886
Raadsheer Hof Arnhem 170691
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21291
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10894
NU
Arnhem Hof Sectorvoorzitter 2002-01-01
Arnhem Hof vice-president 1998-08-24
Rotterdam rechterplaatsvervanger 1991-12-02
Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 2007-10-31
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Nationaal Jeugdzeilplan 2006-03-06
Lid Raio Selectiecommissie 2005-10-01
Vice-voorzitter Stichting Dutch Youth Regatta 2005-01-19
Voorzitter Vereniging Splash Flash Klasse Organisatie Nederland 2004-03-16 Deze bijbaan niet opgegeven bij CHop op 280904!
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht 2004-01-15 Deze bijbaan niet opgegeven bij CHop op 280904!
Arbiter Stichting Arbitrage Instituut Nederlandse Antillen en Aruba 2002-11-21
C1997-161008 Hop bijbanenregister Arnhem
Memo
Telegraaf 25 oktober 2008 op pagina 5 een artikel over een rechter die reeds 10 jaar een vakantie bungalow bewoond op Gelders vakantie park Riverparc in Lathum van der Poel is hoofd van Civiele zaken. Deze Edelachtbare blijft buiten schot wanneer de spionnen van de gemeente mensen met dwangsommen uit hun vakantiehuizen jagen. (007 sluipt rond in Gelderland om verboden permanente bewoning aan te tonen)

 

 

2. Groep Hop is VOOR het legaliseren van permanent bewonen recreatiewoningen Toelichting (JH17)
Groep Hop is VOOR het legaliseren van permanent bewonen recreatiewoning om woningnood starters op te lossen
Alle andere partijen in Ermelo zijn TEGEN het legaliseren van permanent bewonen recreatiewoningen

Dankzegging. Wij bedanken de redactie van De Weekkrant "Ermelo's Weekblad"
Publicatie 9 december 2009 http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/EWB/20091209/RMC_EWB-1-04_091209_1.pdf
Groep Hop doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2010.

(JH17) Groep Hop is VOOR het legaliseren van permanent bewonen van recreatiewoningen
Om meer zicht te krijgen op de werkwijze van de gemeente Ermelo, werkwijze commissie bezwaarschriften Ermelo en in de (woonruimte) problemen van burgers die procederen tegen de gemeente Ermelo heeft J. Hop meerdere hoorzittingen commissie bezwaarschriften Ermelo bezocht.

(JH17) Kijkt Hop wat kritischer naar meten met twee maten door het rechtersleger. Wanneer mag de gemeente Ermelo (niet) voor DETECTIVE spelen?

(424) Publiceert Hop op zijn website een open brief van burgers over permanent bewonen van recreatiewoningen om andere burgers inzicht te geven in een begintraject en de praktijken van een gemeente om het bewonen van een recreatiewoning illegaal te verklaren. 

 

 

 

 

Dat het schetsen van een beeld een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode is om een einde te maken aan de bewoning van recreatiewoningen blijkt als men de notitie onorthodoxe methodes van VROM leest. Het beeld hoeft niet te beantwoorden aan de werkelijkheid, het is al voldoende als men dit beeld uitdraagt.

 

De volgende advertentie stond diezelfde in het Ermelo's Weekblad van 
woensdag 24 december 2003, jaargang 1, nummer 52 onder woonruimte

                                                "Helaas zijn wij geen asielzoekers, maar gewone burgers".
                                                 Wij zoeken op korte termijn per 1/1/04 WOONRUIMTE
                                                 omdat wij van de gemeente uit onze recreatiewoning gezet worden,
                                                 vanwege een dwangsom.
                                                 Wie kan ons helpen??
                                                 Tel. 0341-455590

Om "gewone burgers zonder status" inzicht te geven in de waarden en normen van de overheid jegens burgers die wonen in een "recreatiewoning" nodig ik  uit na te gaan met wat voor trucs eerst de burgers een recreatiewoning worden ingelokt, wie zijn daar financieel beter van geworden, om vervolgens te kijken met wat voor trucs de gewone burger met hoge dwangsommen die woning weer wordt uitgewerkt. Wie worden daar financieel beter van. Natuurlijk kijken we ook even of er sprake is van willekeur, of de overheid beleid maakt zoals het die overheid welgevallig is en in haar (financiŽle) plaatje past. In gewoon taalgebruik heet dit "Meten met twee maten" om bewoners uit hun huis te jagen. We pakken gewoon de krant van dezelfde week in die regio bijvoorbeeld de Stadsomroeper, woensdag 24 december 2003, jaargang 38 nummer 52 pagina 2. en lezen daar een open brief van burgers.

 

 

Gratis inburgeringscursus voor asielzoekers en "gewone burgers zonder status" met tips tegen trucs van de gemeente Harderwijk

Het beeld, dat een overheid schetst, hoeft niet te beantwoorden aan de werkelijkheid

Bewoners van recreatiewoningen negeren de geldende normen, ze wisten dat ze niet in recreatiewoningen mochten wonen, ze wonen goedkoop in kwetsbare natuur en houden plaatsen bezet, waar u of anderen graag zouden willen recreŽren. Het zijn veel gehoorde argumenten over het wonen in recreatiewoningen. Dat het schetsen van dit beeld een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode is om een einde te maken aan de bewoning van recreatiewoningen blijkt als men de notitie onorthodoxe methodes van VROM leest. Het beeld hoeft niet te beantwoorden aan de werkelijkheid, het is al voldoende als men dit beeld uitdraagt. Als tegenwicht schetsen wij, De ad hoc commissie van Onze Woudstee, Parc Ceintuurbaan en Resort Slenck en Horst, hierna de werkelijke en verifieerbare feiten.

 

Rijkinspecteur Klop
In 1975 wordt, ma een bestemmingsplanwijziging, bouwvergunning verleend voor de bouw van tachtig zomerhuizen aan de Centuurbaan. Het bungalowpark heeft geen centrale voorzieningen en de Rijksinspecteur Volkshuisvesting (Ir. B.J. Klop) roept de gemeente al in 1976 op een niet mis te verstane wijze ter verantwoording, omdat in zijn ogen een woonwijk in plaats van een recreatiepark is gecreŽerd. Met stijgende verbazing en irritatie vanwege de ontwijkende antwoorden van de gemeente Harderwijk concludeert de inspecteur uiteindelijk in 1980 onomwonden dat de diensten van de gemeente Harderwijk de ongewenste ontwikkelingen niet hebben voorkomen en in feite hebben gefaald.

Gedwongen te kopen.
Zonder enige terughoudendheid wordt onder het toeziend oog van voormalig eigenaar, de gemeente Harderwijk, in 1980 Onze Woudstee verkaveld en uitgepond. Oorspronkelijke recreanten worden gedwongen hun kavels te kopen, moeten daarvoor een hypotheek nemen en kiezen er in de loop der tijd voor hun "eerste" woning en te verkopen. De beheerder is dan al lang vertrokken en centrale voorzieningen verdwenen. In 1983 besluit het college van B en W van de gemeente Harderwijk officieel tegen permanente bewoning niet (meer) op te treden. Een (tot en met 1999 durende) periode van doorverwijzen van woning zoekenden naar de recreatiewoningen breekt aan.

Honderd vierkante meter!
In 1994 ontwikkelt de gemeente Harderwijk, naar verluidt op verzoek van de exploitanten van Kampeercentrum Slenkenhorst en de Dennenhoek (en nadrukkelijk niet op verzoek van bungalowpark Ceintuurbaan en Onze Woudstee), een plan tot het wijziging van de bestemmingsplanvoorschriften om de bouw van recreatiewoningen van 100 m2  toe te staan. De gemeente kiest voor 100 m2 omdat de huizen dan net zo groot zijn als ťťnsgezinshuizen.

Prullenbak
De provincie verwijst de plannen van de gemeente naar de prullenbak en verleent geen medewerking want:
- de gemeente heeft niet aangetoond dat er een behoefte bestaat tot verruiming van de maximale oppervlakte van de recreatiewoningen,
- de gemeente heeft niet aangetoond wat de consequenties zijn voor het toeristisch kamperen,
- de gemeente heeft geen aandacht besteed aan de beheersvorm per bedrijf,
- de gemeente moet zich realiseren dat grote recreatiewoningen kunnen leiden tot permanente bewoning,
- woningen van 100 m2 zullen leiden tot een vergaande verstening van de terreinen voor recreatiebedrijven.

Toch doorgaan!
De gemeente ontwikkelt onmiddellijk en aansluitend een nieuw plan om toch grotere recreatiewoningen mogelijk te maken. Het worden nu woningen met een oppervlakte van 80 m2, maar door de hoogte van de recreatiewoningen aan te passen krijgen de woningen een verdieping, waardoor een leefoppervlakte ontstaat van 140 m2. In april 1996 worden de gewijzigde bestemmingsplanvoorschriften opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld en ter goedkeuring vaar de Provincie gezonden. Ter verkrijging van goedkeuring vermeldt de gemeente in de toelichting van het bestemmingsplan nadrukkelijk dat:
- het overbodig is om onderzoek te doen naar de behoefte van grotere vakantiehuisjes omdat die behoefte evident is,
- het een regeling betreft voor kampeercentra en de nieuwe regeling geen wijziging brengt in de mogelijkheid voor toeristisch kamperen,
- in de nieuwe voorschriften uitdrukkelijk is bepaald dat permanente bewoning verboden is,
- dat de beheersvorm niet relevant is,
- dat de terreinen nauwelijks meer tot het buitengebied worden gerekend en dat het gemeentebestuur tegen een iets verdere verstening van deze terreinen dan ook geen enkel bezwaar heeft

Wat de gemeente de Provincie niet meldt is dat zij van de exploitant uitdrukkelijk heeft begrepen dat hij zijn kampeercentrum niet langer bedrijfsmatig zal beheren doch dat hij de kavels afzonderlijk zal gaan verkopen. Wat de gemeente de Provincie ook niet meldt is dat de gemeente in 1995 een onderzoek heeft laten uitvoeren door adviesbureau Marktplan waarbij door de onderzoekers werd geconcludeerd dat er geen behoefte bestond aan mťťr recreatiewoningen. Zouden deze er toch moeten komen dan bestond er nog slechts behoefte aan zogenaamde watervilla's.

Eijsinga, de Lange en Schipper
Wat de gemeente de Provincie tot slot niet meldt is dat men al vanaf 1983 een officieel beleid heeft, inhoudende dat de permanente bewoning uitdrukkelijk wordt gedoogd en dat dit gedoogbeleid nota bene drie weken (26 maart 1996) voor de vaststelling van de gewijzigde voorschriften die de bouw van grotere recreatiewoningen mogelijk maakte nog eens werd bekrachtigd door de commissie Stadsontwikkeling. In die commissie zitten op dat moment ook de huidige wethouders Eijsinga, de Lange en Schipper.

Centrale exploitatie
De Provincie gaat op basis van de door de gemeente Harderwijk geschetste halve- en onwaarheden akkoord met de wijziging van de bestemmingsplanvoorschriften maar wijst in haar goedkeuringsbesluit nogmaals op het gevaar van permanente bewoning. Zij verwijst bovendien naar haar Streekplan (1996) waarbij wordt aangegeven dat er met de exploitatie. De gemeente beschikt over de wettelijke instrumenten om permanente bewoning tegen te gaan. Slenkenhorst is een kampeercentrum en moet een kampeercentrum blijven. Als er woningen worden gebouwd dan mogen die woningen uitsluitend ten dienste staan van het recreatiebedrijf (ŗ la Center Parcs).

Geen vraag, wel antwoord
Men zou verwachten dat de gemeente Harderwijk de wettelijke normen en de aanwijzingen van de Provincie serieus neemt temeer nu de gemeente Harderwijk in de jaren zeventig en tachtig uitdrukkelijk door hogerhand op haar falend optreden inzake de recreatiewoningen is gewezen. Evenwel ... zonder enige beperking wordt de exploitant van Slenkenhorst het groene licht gegeven voor de verkaveling en uitponding ten behoeve van de bouw van 190, voor de recreatieve exploitatie, veel te kapitale villa's. Er komt geen beheerder, geen verhuurbedrijf, geen exploitant! Er is, zoals bij de gemeente bekend, geen recreatieve vraag vaar nieuwe recreatiewoningen en last but not least wordt bouwvergunning verleend voor woningen groter dan 80 m2 + verdieping.

Ontspannen in je vrije tijd
In 1997 gaat, onder de geschetste omstandigheden, de verkoop van recreatiewoningen op Resort Slenck & Horst van start. Vooral gegadigden uit de regio kopen de villa's waar je 365 dagen per jaar mag recreŽren (ontspannen in je vrije tijd)! Als de gemeente zich in maart 1998 ten aanzien van Slenck & Horst realiseert dat vooral mensen uit de regio de bosvilla's kopen, waarschuwt zij dertig kopers van woningen op Slenck & Horst dat ze de woning niet voor bewoning mogen aanwenden. (Zij waarschuwt overigens niet de kopers op Ceintuurbaan en Woudstee).

Waarschuwing gemeente
Onmiddellijk schrijft de eigenaar/exploitant van Slenkenhorst de gemeente met de mededeling dat de gemeente zich dient te onthouden van de waarschuwingsactie, aangezien zij daarmee het project in een kwaad daglicht stelt. De eigenaar/exploitant maakt duidelijk dat er inmiddels door de actie van de gemeente kopers zijn afgehaakt. De gemeente wordt aansprakelijk gehouden voor de forse schade van stagnatie in de verkoop. De gemeente stopt onmiddellijk met het waarschuwen van kopers. Gemeente en exploitant laten weten dat de brief als niet verzonden dient te worden beschouwd. De gemeente vervolgt haar aloude gedoogbeleid, verleent bouwvergunningen, schrijft bewoners in de gemeentelijke basisadministratie en waarschuwt vooral niet. De verkoop herleeft in volle omvang en blijft vlekkeloos verlopen.

Handhaven
Pas als de laatste woning op Slenck & Horst is verkocht stelt de gemeente in september 1999 haar handhavingsbeleid vast
en ........ gaat het college met terugwerkende kracht tot 10 september 1997 handhaven, niet langer gekweld door een mogelijke schadeclaim van de exploitant, aangezien de woningen allemaal zijn verkocht. De keuze val op 10 september 1997 omdat met die peildatum heel Resort Slenck & Horst kam worden ontruimd. Met die keuze worden de ook nimmer gewaarschuwde eigenaren en bewoners van de Ceintuurbaan en Woudstee meegesleept.

Directeur Stadsontwikkeling
De Raad van State heeft zich ter zitting zeer kritisch uitgelaten over de relatie tussen de gemeente en de exploitant. Dit onderwerp intrigeerde de staatsraad Mr. Slump in het bijzonder. Wat was de rol van de gemeente Harderwijk, waarom liet de gemeente de met de wet strijdige ontwikkelingen waartegen men nu zo te hoop loopt, de vrije loop? Op de vragen aan gemeenteambtenaren wie verantwoordelijk was voor de, met de wet strijdige, planvorming rondom Slenck & Horst wordt geantwoord dat de toenmalige directeur Stadsontwikkeling hiervoor verantwoordelijk was, althans daar zeer nauw bij betrokken was.

Van de Beukel
Uit een brief van de advocaat van de toenmalige eigenaar/exploitant van Slenkenhorst van 2 maart 1998 blijkt dat de totale ontwikkeling van Resort Slenck & Horst in nauw overleg met de gemeente Harderwijk tot stand is gekomen. Bij deze ontwikkeling is, zo, blijkt uit de onder ede afgelegde verklaring van wethouder Van der Beukel, nadrukkelijk gesproken over het, in strijd met het bestemming van het terrein "kampeercentrum", niet bedrijfsmatig exploiteren van het nieuwe Resort.

Barneveld
Ook is nadien gebleken dat er een nauwe relatie bestaat tussen de directeur Stadsontwikkeling en de eigenaar/exploitant van Slenkenhorst. Zo nauw dat deze directeur voor de eigenaar/exploitant een recreatiepark ontwikkelt in de gemeente Barneveld, hetgeen in ieder geval bij de gemeente Barneveld vragen opriep in de richting van de gemeente Harderwijk. (De gemeente Harderwijk maakt overigens in hetzelfde tijdvak middels dezelfde ambtenaar van Harderwijk afspraken met dezelfde exploitant inzake de villa aan de Eekhoornlaan, als gevolg waarvan wethouder Ter Steeg bij de bezwaren van omwonenden tegen de ontwikkeling tot appartementengebouw opmerkt dat op de gemeente een (onwettige) inspanningsverplichting rust om mee te werken aan deze ontwikkeling). De commissies zouden het zeer op prijs stellen indien de gemeente klip en klaar antwoord geeft op de vraag waarom de gemeente, in strijd met de wet, heeft meegewerkt aan de bouw van Resort Slenck & Horst en aan de eigenaar/exploitant geen enkele verplichting heeft opgelegd om zich aan het bestemmingsplan te houden.

Nog meer normen en waarden
Een kwestie van een andere orde maar met dezelfde strekking. Vele eigenaren van Onze Woudstee en Park Ceintuurbaan hebben zich volgens de eerdere uitspraak van de Rechtbank Zutphen terecht beroepen op het voor hen geldende overgangsrecht. Het overgangsrecht zou de reeds jarenlang bestaande permanente bewoning hebben moeten legaliseren. Desalniettemin ging de gemeente tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep (met het bekende funeste gevolg).

Bij de ťťn wel
Maar wat te denken van de navolgende situatie: In 2002 worden door de gemeente Harderwijk de voorschriften van de bestemmingsplannen vinnen het industriegebied Noord Oost gewijzigd. In dit industriegebied moet volumineuze detailhandel door middel van de wijziging worden geweerd. De wijziging wordt ter inzage gelegd. Na sluiting van de inzagentermijn wordt door een eigenaar van vele panden op het industrieterrein een zienswijze ingediend. De eigenaar maakt zich zorgen of het bestaande (illegale) gebruik dat van zijn panden wordt gemaakt onder het nieuwe regiem wat kan worden voortgezet. (De geplande nieuwe voorschiften geven duidelijk aan dat illegaal gebruik niet kan worden gelegaliseerd). Alhoewel de zienswijze niet mee kan tellen bij de planvorming omdat deze te laat is ingediend worden de gemaakte opmerkingen door de gemeente wel meegewogen. Ambsthalve wordt het overgangsrecht zo gewijzigd dat illegaal gebruik word gelegaliseerd.

Bij de ander niet
De commissie van Ceintuurbaan en Woudstee zouden het zeer op prijs stellen indien de gemeente antwoord geeft op de vraag waarom zij het (het strijdig gebruik legaliserende) overgangsrecht niet voor hen toegepast. De laatste vier jaren hebben de eigenaren van recreatiewoningen volop geprobeerd bovenstaande kwesties in de discussie met de gemeente te betrekken teneinde de gemeente verantwoording te laten nemen voor haar eigen handelen. Tot een discussie bleek de gemeente niet bereid en verantwoordelijkheid heeft zij niet genomen.

De gemeente stelt op dit moment de wettelijke norm te moeten toepassen door mensen uit hun huizen te jagen. Diezelfde wet past zij, net zoals in het verleden, tot op dit moment slechts toe op momenten in situaties dat het haar uitkomt.

De overheid wil met haar burgers een debat aangaan ter zake van waarden en normen omdat hen kennelijk waarden en normen moeten worden bijgebracht. De burgers willen dit debat graag met de Harderwijker overheid aan evenwel wordt een dergelijk debat in de kiem gesmoord. De commissies van de Woudstee, Ceintuurbaan en Slenck & Horst roepen de gemeenteraadsleden op tot een discussie, gebaseerd op verifieerbare feiten en niet op politieke statements die het resultaat zijn van een koehandel.

                                                                                                                                De ad hoc commissie van
                                                                                                                                Onze Woudstee,
                                                                                                                                Park Ceintuurbaan en
                                                                                                                                Slenck en Horst.

 

 

 

Tips tegen trucs van de Gemeente Harderwijk om de verkoop van recreatiewoningen eerst te bevorderen om vervolgens bewoners met dwangsommen hun huizen uit te jagen, 

Controles in Harderwijk leiden tot scheld- en vechtpartijen

De Stadsomroeper

Harderwijk - Vijftien mensen hebben daadwerkelijk een ander huis gekocht of gehuurd, zes krijgen binnen afzienbare tijd een urgentieverklaring. De overige bewoners van recreatiewoningen moeten nog steeds naar een andere woning zoeken. Het blijkt dat een groot aantal mensen zich ingeschreven heeft op een ander adres maar nog steeds in hun recreatiewoning woont. Op deze schijnconstructies wordt zeker gecontroleerd zegt wethouder de Lange. Hij sluit niet uit dat binnenkort ook gecontroleerd gaat worden op de nieuwe adressen waar de mensen zich hebben ingeschreven. 

Op de vraag hoe en wat de gemeente nu precies onder permanente bewoning verstaat wordt door wethouder De Lange gezegd: We kijken naar wat het hoofdverblijf van de desbetreffende personen is. Waarvandaan wordt bijvoorbeeld de wegenbelasting betaald en verlopen de sociale contacten, dat kunnen we allemaal natrekken! Of dat tever gaat? De sociale dienst gaat nog veel verder....... Die tellen bij wijze van spreke de tandenborstels. Het is nu eenmaal de taak van de overheid om te controleren en daar hoor dit ook bij.

Volgens wethouder De Lange is het de massaliteit, dus de hoeveelheid mensen die erbij betrokken is, die zorgt voor het feit dat het zo in het nieuws is. Ook het tijdstip van de brief van de minister waarin het lijkt alsof wordt gezegd dat alles mogelijk is op het gebied van permanent wonen in een recreatiewonng kwam volgens de wethouder op een zeer ongelukkig tijdstip. Wat mij overigens verbaasd is dat er niet meer urgentieverklaringen zijn binnengekomen meent De Lange.

Emoties.
De emoties zijn in rap tempo opgelopen vooral bij de bewoners. Ze voelen zich misleid en miskend en snappen niets van het beleid van de gemeente. De aangekondigde controles op permanent bewonen van recreatiewoningen wordt door het door de gemeente ingeschakelde bureau MB-All zijn afgelopen vrijdag uit de hand gelopen. Op Slenck en Horst en De Woudstee leidden de controles tot vecht- en scheldpartijen. Bij Slenck & Horst werden de controleurs opgewacht door een bewoner. Vervolgens werd meteen sirene de andere bewoners gealarmeerd en kwamen 15 tot 20 bewoners om controleurs in te sluiten. Op de Woudstee verliepen de controles rustig tot dat bij een huis de emoties hoog opliepen en de medewerkers van MB-All van het park werden gejaagd.

De controles werden afgelast "maar" zegt wethouder De Lange "we laten ons niet leiden door het geweld". Ik ben ervan overtuigd dat we door praten met elkaar meer oplossen dan met dreigbrieven en scheldpartijen. Er zijn inderdaad een paar schrijnende gevallen bij, en natuurlijk denk ik wel eens "IK DOE ZE HEEL WAT AAN" Maar ook daar vinden we door te praten een passende oplossing voor.

 

 

Hoor en wederhoor, de visie van de ad-hoc commissie bewoners

Als tegenwicht schetsen wij, De ad hoc commissie van Onze Woudstee, Parc Ceintuurbaan en Resort Slenck en Horst, hierna de werkelijke en verifieerbare feiten.

(Bron 498)  Bewoners van recreatiewoningen negeren de geldende normen, ze wisten dat ze niet in recreatiewoningen mochten wonen, ze wonen goedkoop in kwetsbare natuur en houden plaatsen bezet, waar u of anderen graag zouden willen recreŽren. Het zijn veel gehoorde argumenten over het wonen in recreatiewoningen. Dat het schetsen van dit beeld een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode is om een einde te maken aan de bewoning van recreatiewoningen blijkt als men de notitie onorthodoxe methodes van VROM leest. Het beeld hoeft niet te beantwoorden aan de werkelijkheid, het is al voldoende als men dit beeld uitdraagt. Als tegenwicht schetsen wij, De ad hoc commissie van Onze Woudstee, Parc Ceintuurbaan en Resort Slenck en Horst, hierna de werkelijke en verifieerbare feiten.

(Bron 498) Ontspannen in je vrije tijd
In 1997 gaat, onder de geschetste omstandigheden, de verkoop van recreatiewoningen op Resort Slenck & Horst van start. Vooral gegadigden uit de regio kopen de villa's waar je 365 dagen per jaar mag recreŽren (ontspannen in je vrije tijd)! Als de gemeente zich in maart 1998 ten aanzien van Slenck & Horst realiseert dat vooral mensen uit de regio de bosvilla's kopen, waarschuwt zij dertig kopers van woningen op Slenck & Horst dat ze de woning niet voor bewoning mogen aanwenden. (Zij waarschuwt overigens niet de kopers op Ceintuurbaan en Woudstee).

(Bron 498) Waarschuwing gemeente
Onmiddellijk schrijft de eigenaar/exploitant van Slenkenhorst de gemeente met de mededeling dat de gemeente zich dient te onthouden van de waarschuwingsactie, aangezien zij daarmee het project in een kwaad daglicht stelt. De eigenaar/exploitant maakt duidelijk dat er inmiddels door de actie van de gemeente kopers zijn afgehaakt. De gemeente wordt aansprakelijk gehouden voor de forse schade van stagnatie in de verkoop. De gemeente stopt onmiddellijk met het waarschuwen van kopers. Gemeente en exploitant laten weten dat de brief als niet verzonden dient te worden beschouwd. De gemeente vervolgt haar aloude gedoogbeleid, verleent bouwvergunningen, schrijft bewoners in de gemeentelijke basisadministratie en waarschuwt vooral niet. De verkoop herleeft in volle omvang en blijft vlekkeloos verlopen.

(Bron 498) Handhaven
Pas als de laatste woning op Slenck & Horst is verkocht stelt de gemeente in september 1999 haar handhavingsbeleid vast
en ........ gaat het college met terugwerkende kracht tot 10 september 1997 handhaven, niet langer gekweld door een mogelijke schadeclaim van de exploitant, aangezien de woningen allemaal zijn verkocht. De keuze valt op 10 september 1997 omdat met die peildatum heel Resort Slenck & Horst kam worden ontruimd. Met die keuze worden de ook nimmer gewaarschuwde eigenaren en bewoners van de Ceintuurbaan en Woudstee meegesleept.

 

Hoor en wederhoor, de visie van een bewoner

Schijnheiligheid en politiek; twee handen op 1 buik

Bron: Stadsomroeper 21 januari 2004

Ingezonden brief

Naar aanleiding van de Stadsomroeper van woensdag 14 januari 2004 mag en kan ik niet nalaten te reageren op uw artikel "Controles leidden tot vecht- en scheldpartij" want hoewel de kern van het verhaal door mij niet wordt bestreden is het gehele item wat ongenuanceerd gebracht. Als eigenaar van een recreatiewoning maar woonachtig op een ander adres was ik bij toeval aanwezig bij het treffen tussen MB-all en enkele recreanten op Slenck & Horst. Niet de recreanten maar de werknemers van MB-all stelden zich hoogst confronterend en uitlokkend op wat uiteindelijk leidde tot het begeleiden naar de uitgang van het park. Niets meer en niets minder dus niets aan de hand zult u denken doch was dat maar zo want even zo confronterend en uitlokkend zijn de uitspraken van wethouder de Lange wat hij neemt stelling door te suggereren  dat bewoners door schijnconstructies wel zijn uitgeschreven maar niet verhuisd. In goed Nederlands noemen we dit stemmingmakerij en als dit niet is onderbouwd door bewijzen raakt deze uitspraak de grens van smaad. Overigens is een dergelijke toonzetting er een die waarschijnlijk meer indruk maakt op de Apenheul maar binnen de relatie tussen gemeente en burgers er een is die slechts getuigt van geestelijke armoede en onprofessioneel optreden. Het subhoofd in het artikel gaat in op emoties en de wethouder weet het in zijn almachtige arrogantie te bestaan om de indruk te wekken dat gesprekken met recreatiebewoners nog aan de orde zijn. Hij gaat voorbij aan het feit dat hij als vertegenwoordiger en spreekbuis namens B&W zich volledig en ten volle heeft gediscommuniceerd van de recreatiebewoners. Het is dus een lachertje te veronderstellen dat nog enig vertrouwen aanwezig is die ten grondslag moet liggen aan een constructief gesprek met betrekking tot deze materie. Tot overmaat van ramp vergelijkt de wethouder het controleren van MB-all met de sociale controles. Ik mag aannemen dat wethouder Schipper de voortrekkersrol vervult in het overdragen van pakkettaken aan de portefeuille van wethouder de Lange want anders kan ik niet volgen dat wethouder de Lange appels met peren vergelijkt; eenden met zwanen dat zou nog kunnen alhoewel je ook daar weer verstand van moet hebben. Kortom laat iedere wethouder zich bij zijn leest houden. Tot slot wil ik een vermaan laten klinken aan het adres van wethouder de Lange en burgemeester de Groot (als voorzitter van B&W) ik vind het hoogst grievend en beledigend te moeten vernemen dat een recreatiebewoner wordt vergeleken met een sociaal fraudeur althans in de context van wethouder de Lange want hij vergelijkt beide controles immers met elkaar. Ik zal niet schromen bij een volgende uiting van diezelfde wethouder met dezelfde strekking hem en de burgemeester zowel functioneel als op persoonlijke titel een proces aan te doen wegens smaad en belediging.

Isaac J. van der Veere
adres bekend bij redactie

 

 

Uitspraak

Zaaknummer: 200301932/1

Publicatie datum: woensdag 12 november 2003 Tegen: het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk

Proceduresoort: Hoger beroep Rechtsgebied:

Kamer 3 - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom

200301932/1
Datum uitspraak: 12 november 2003

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant],

tegen de uitspraak van de rechtbank te Zutphen van 12 februari 2003 in het geding tussen:

appellant

en

het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk.

1. Procesverloop

Bij besluit van 1 juni 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast om de permanente bewoning van de recreatiewoning aan de [locatie] te [plaats] voor 1 februari 2002 te staken en gestaakt te houden.

Bij besluit van 30 november 2001 heeft het college het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 12 februari 2003, verzonden op 17 februari 2003, heeft de rechtbank te Zutphen (hierna: de rechtbank) het daartegen door appellant ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 24 maart 2003, bij de Raad van State ingekomen op 27 maart 2003, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 21 mei 2003. Deze brieven zijn aangehecht.

Bij brief van 30 juni 2003 heeft het college een memorie van antwoord ingediend.

Na afloop van het vooronderzoek zijn nadere stukken ontvangen van appellant en het college. Deze zijn aan de andere partij toegezonden.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 23 september 2003, waar appellant, vertegenwoordigd door mr. A.D. Kok en mr. M. Kuiper, advocaten respectievelijk te Ermelo en Harderwijk, in het college, vertegenwoordigd door mr. D.J. Westhoven, ambtenaar der gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. De recreatiewoning waarop de last onder dwangsom ziet, is gelegen in het park “[park A]” te Harderwijk, met daarop 190 (luxe) recreatiewoningen. Dit park is vanaf medio 1997 ontwikkeld op gronden van het voormalige caravanpark “[park B]”. Deze zaak is ter zitting gevoegd behandeld met een groot aantal andere zaken die eveneens betrekking hebben op recreatiewoningen in het park “[park A]”.

2.2. Ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Strokel 1973” heeft het terrein waarop de recreatiewoning is gelegen de bestemming “Kampeercentrum”.

Ingevolge artikel 13, eerste lid, van de planvoorschriften zijn deze gronden bestemd voor de exploitatie van recreatiebedrijven, waar personen, die hun vaste verblijfplaats elders hebben, recreatief verblijf kunnen houden in recreatiewoonverblijven of mobiele kampeermiddelen.

Ingevolge artikel 1, onder o, van de planvoorschriften, voor zover hier relevant, dient onder een recreatiewoonverblijf te worden verstaan: een gebouw, bestemd om uitsluitend door een gezin of een daarmee gelijk te stellen groep van personen, dat/die zijn hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het jaar, overwegend het zomerseizoen, te worden bewoond.

Ingevolge artikel 20, eerste lid, van de planvoorschriften is het verboden om gronden en opstallen te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken op een wijze of voor doeleinden welke strijdig zijn met de uit het bestemmingsplan voortvloeiende bestemming van die gronden en opstallen.

Ingevolge het derde lid van die bepaling verleent het college vrijstelling van het bepaalde in het eerste lid indien strikte toepassing van die bepaling zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

2.3. Op 18 april 1996 is door de raad van de gemeente Harderwijk een herziening van onder meer het bestemmingsplan “Strokel 1973” vastgesteld, die op 23 oktober 1996 van kracht is geworden. Deze bestemmingsplanherziening bevat naast (ruimere) bebouwingsvoorschriften, een specifiek op het gebruik betrekking hebbend voorschrift (onder i) voor recreatieverblijven. Het voorschrift luidt: “Het is verboden een recreatieverblijf anders dan voor recreatieve doeleinden te gebruiken; overtreding van deze bepaling is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.”

2.4. De rechtbank heeft het betoog van appellant dat deze bestemmingsplanregeling buiten toepassing dient te worden gelaten wegens strijd met artikel 1 van het eerste protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM), terecht verworpen. In zoverre de daarin neergelegde beperkingen van het gebruik van de recreatiewoning al zijn aan te merken als aantasting van het recht op ongestoord genot van het eigendom, laat de bedoelde bepaling de toepassing van wetten die noodzakelijk kunnen worden geacht om het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang onverlet. De ter plaatse geldende bestemmingsplanregeling is een zodanige regulering.

Ten aanzien van de stelling van appellant dat sprake is van schending van artikel 8 EVRM overweegt de Afdeling als volgt. In het eerste lid van dit artikel is bepaald dat een ieder recht heeft op respect voor zijn privť-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. In het tweede lid is bepaald dat geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voorzover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Voorzover het in het bestemmingsplan opgenomen gebruiksverbod kan worden beschouwd als een inmenging in de rechten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het EVRM vindt deze haar grondslag in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) en de op grond van die wet, onder andere door het gemeentebestuur, nader vastgestelde regelgeving, daaronder begrepen een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 10 van de WRO.

Ingevolge deze bepaling stelt de gemeenteraad voor het gebied, dat niet tot een bebouwde kom behoort - zoals hier aan de orde - een bestemmingsplan vast, waarbij, voorzover dit ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening nodig is, de bestemming van de in het plan begrepen gronden wordt aangewezen en zonodig, in verband met de bestemming, voorschriften worden gegeven omtrent het gebruik van de in het plan begrepen grond en de zich daarop bevindende opstallen.

Uit het vorenstaande volgt dat, voor zover er sprake is van inmenging van de overheid als bedoeld in artikel 8, eerste lid van het EVRM, hierin bij wet is voorzien. Aangezien het voorschrift omtrent het gebruik er in dit geval toe strekt om permanente bewoning van recreatiewoningen, die in strijd is met de voorschriften van het bestemmingsplan, te verbieden, kan zij worden aangemerkt als in het belang van ťťn of meer van de in artikel 8, tweede lid, van het EVRM genoemde doelen.

Uit het vorenstaande volgt dat van schending van artikel 1 van het eerste protocol bij het EVRM en artikel 8 van het EVRM geen sprake is.

2.5. Niet in geschil is dat appellant ten tijde van het primaire besluit en de beslissing op bezwaar in de gemeentelijke basisadministratie stond ingeschreven op het adres van de recreatiewoning. Evenals de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat gelet op die inschrijving, tezamen met de bevindingen van het door het college ingeschakelde onderzoeksbureau MB-All, voldoende aannemelijk is dat appellant in de recreatiewoning zijn hoofdverblijf had. Niet is gebleken dat appellant ten tijde hier van belang zijn hoofdverblijf elders had, hetgeen volgens de planvoorschriften noodzakelijk is om van een gebruik in overeenstemming met de bestemming te kunnen spreken.

De rechtbank heeft voorts terecht geen grond gevonden voor het oordeel dat het college geen gebruik heeft mogen maken van de gegevens die hij - door personen van MB-All verzameld - onder zich heeft gekregen. In hetgeen door appellant is aangevoerd, alsmede in de uitspraken van het gerechtshof te Arnhem van 13 augustus 2002 (LJN-nr.: AE7320) en van 19 februari 2002 (LJN-nr.: AE1522) zijn geen aanknopingspunten te vinden voor het oordeel dat de informatie in het geval van appellant is vergaard op een wijze, die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid moet worden gevergd, dat het gebruik dat het college daarvan heeft gemaakt ontoelaatbaar is.

2.6. Het betoog van appellant, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 20 juni 2001, gepubliceerd in AB 2001/350, dat het college bij het verlenen van de door appellant aangevraagde bouwvergunning tevens (impliciet) vrijstelling heeft verleend voor het gebruik van de recreatiewoning als hoofdverblijf heeft de rechtbank terecht verworpen. Naar onweersproken is gesteld is de bouwvergunning uitdrukkelijk aangevraagd voor een recreatiewoning. Deze is door het college ook als zodanig verleend.

2.7. Gelet op het vorenstaande was het college bevoegd om handhavend op te treden tegen de permanente bewoning van de recreatiewoning.

2.8. Alleen in bijzondere gevallen kan het bestuursorgaan afzien van handhavend optreden tegen de illegale situatie. De aanwezigheid van een bijzonder geval kan onder meer worden aangenomen, indien concreet zicht bestaat op legalisatie.

2.9. Het beroep van appellant, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 3 april 2000, nr. 199902762/1, gepubliceerd in onder andere AB 2000, 406, op de zogenoemde toverformule, slaagt niet. De Afdeling overweegt daartoe dat hier in het midden gelaten kan worden of zinvol gebruik van de gronden overeenkomstig de bestemming - het bedrijfsmatig exploiteren van een recreatiebedrijf - in dit geval objectief bezien niet meer mogelijk is, aangezien het college voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat dringende redenen zich tegen het verlenen van vrijstelling met toepassing van de toverformule verzetten. Het college heeft er in dit verband op gewezen dat het gemeentelijk beleid, zoals dat is neergelegd in het - inmiddels op 4 maart 2003 vastgestelde en ter goedkeuring aan gedeputeerde staten van Gelderland verzonden - nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied”, er op is gericht om de recreatieve bestemming voor het onderhavige gebied te handhaven. Ook het rijks- en provinciaal beleid staat er tot op heden aan in de weg om (de) illegaal bewoonde recreatiewoningen positief te bestemmen. In de gegeven omstandigheden heeft het college zich dan ook op het standpunt kunnen stellen dat er dringende redenen zijn om de in het derde lid van artikel 20 van de planvoorschriften neergelegde vrijstelling niet te verlenen. Uit het vorenstaande volgt eveneens dat ook anderszins geen sprake is van concreet zicht op legalisering van de permanente bewoning van de recreatiewoning.

2.10. Om de illegale bewoning van recreatiewoningen in de gemeente Harderwijk terug te dringen is het “Plan van Aanpak permanente bewoning van recreatiewoonverblijven” (hierna: Plan van Aanpak) op 16 september 1999 door de raad van die gemeente vastgesteld. Op grond van het in deze nota neergelegde beleid - dat op 20 oktober 1999 is bekendgemaakt - zal handhavend worden opgetreden tegen na 10 september 1997 aangevangen permanente bewoning van recreatiewoningen. Bewoners die voor die datum zijn aangevangen met permanente bewoning komen in aanmerking voor een (persoonsgebonden) gedoogstatus.

2.11. Ten aanzien van de vraag of het beleid, dat heeft geleid tot oplegging van de onderhavige last onder dwangsom, onredelijk dan wel anderszins in strijd met het recht moet worden geacht, overweegt de Afdeling als volgt.

2.12. Vooropgesteld wordt dat het ingevolge het bestemmingsplan “Strokel 1973” op de gronden van het park “[park A]” (altijd) verboden is (geweest) om recreatiewoningen permanent te bewonen. Hierover heeft bij geen van de (potentiŽle) kopers van een recreatiewoning op het park, naar ook uit de stukken naar voren komt, onduidelijkheid (kunnen) bestaan.

In verband met de grote belangstelling voor de aankoop van een recreatiewoning op het park “[park A]” is op 10 september 1997 door het gemeentebestuur een publicatie in het gemeentelijke huis-aan-huisblad “De Stadsomroeper” geplaatst, waarin (kort samengevat) is vermeld dat permanente bewoning van recreatiewoningen net is toegestaan, dat wordt bekeken hoe het probleem van permanente bewoning moet worden aangepakt en dat dit met name gevolgen zal hebben voor diegenen die nog overwegen een recreatiewoning aan te schaffen met de bedoeling deze voor permanente bewoning aan te wenden. Enkele dagen daarvoor, op 8 september 1997, is een brief van het college met een soortgelijke inhoud verzonden aan makelaars, notarissen, banken, hypotheekadviseurs en de recreatieparken in Harderwijk. Zoals blijkt uit een interne memo van de Afdeling Bouwzaken, gedateerd 22 augustus 1997, moeten genoemde publicatie en brief worden gezien tegen de achtergrond van het gegeven dat het gemeentebestuur eenduidige informatie wilde (laten) verstrekken aan (potentiŽle) kopers van recreatiewoningen. In die memo is, naast de hiervoor weergegeven informatie, onder meer aangegeven dat tegen permanente bewoning van recreatiewoningen in Harderwijk tot op dat moment geen actie is ondernomen, dat ook nog geen beleid voorhanden is, dat handhaving politiek geen prioriteit heeft, maar dat dit niet wil zeggen dat hierin geen verandering kan komen. Ook is daarin gesteld dat het gemeentebestuur wellicht - in regionaal verband - gaat meedoen aan een gezamenlijke aanpak van permanente bewoning, maar dat nog niet duidelijk is hoe de aanpak gestalte moet krijgen. Verder wordt in de memo aangegeven dat het meest waarschijnlijke is dat een peildatum wordt gehanteerd waarbij nieuwe gevallen van na die datum worden tegengegaan.

In het licht van het vorenstaande acht de Afdeling de ten behoeve van het onderhavige handhavingsbeleid gekozen peildatum (10 september 1997) niet onredelijk. Vanaf deze datum kon het voor een ieder immers duidelijk zijn dat het gemeentebestuur, dat jarenlang niet had opgetreden tegen permanente bewoning van recreatiewoningen in Harderwijk, plannen had om hierin verandering aan te brengen en handhavend wilde gaan optreden. De publicatie van 10 september 1997 bevat een duidelijke waarschuwing voor degenen die vanaf die datum nog zouden overgaan tot het permanent bewonen van een recreatiewoning. Vanaf dat moment kon er redelijkerwijs niet meer op worden vertrouwd dat tegen overtreding van het verbod om recreatiewoningen permanent te bewonen niet zou worden opgetreden. Door de recreatiewoning niettemin na 10 september 1997 te (gaan) bewonen hebben de bewoners dan ook een risico genomen, die voor hun rekening dient te blijven. Dat sommige bewoners reeds voor de publicatie van 10 september 1997 de recreatiewoning hadden aangekocht, maakt dit niet anders. De aankoop van een recreatiewoning als zodanig is immers niet verboden, zodat het doel van de aankoop pas duidelijk wordt bij het daadwerkelijk gaan gebruiken van de recreatiewoning in strijd met de bestemming.

Gelet op het vorenstaande acht de Afdeling het dan ook niet in strijd met de rechtszekerheid dat de peildatum is gelegen voor de datum van vaststelling en bekendmaking van het beleid. Overigens kan er in dit verband niet aan voorbij worden gezien dat ook in het koopcontract van de kavel/recreatiewoning uitdrukkelijk is opgenomen dat het gaat om een recreatievilla die bestemd is voor recreatief gebruik.

In het midden kan verder blijven of het hiervoor geschetste beleid, voorzover betrekking hebbend op voor de peildatum aangevangen bewoning van de recreatiewoning, de rechterlijke toets kan doorstaan. Die gevallen zijn hier niet aan de orde.

2.13. Voorts is niet gebleken dat door (een) (oud-)wethouder(s) en/of (ex-) ambtenaren van de gemeente uitlatingen zijn gedaan, waarin in concrete bewoordingen is aangegeven dat in het geval van appellant niet tegen de permanente bewoning van de recreatiewoning zou worden opgetreden, nog daargelaten of het college zich aan zodanige uitlatingen gebonden had moeten achten. Uit de ter zitting bij de rechtbank alsook bij de Afdeling afgelegde (getuigen)verklaring(en) komt het beeld naar voren dat bij het inwinnen van informatie door (potentiŽle) kopers zowel voor als na 10 september 1997 steeds is gezegd dat permanente bewoning van recreatiewoningen in Harderwijk niet is toegestaan, dat het gemeentebestuur (nog) geen beleid heeft en dat onbekend is hoe het eventuele toekomstige beleid zal zijn geformuleerd. Dit wordt overigens ook bevestigd door het ter zitting bij de Afdeling gehouden pleidooi van ťťn van de bewoners van het park “[park A]”, waaruit naar voren is gekomen dat hem reeds voor de peildatum is voorgehouden dat niet bekend was hoe het beleid er in de toekomst uit zou gaan zien. Na de peildatum zijn er, zoals blijkt uit de stukken, ook signalen afgegeven dat het gemeentebestuur mogelijk een begin gaat maken met handhaven en dat potentiŽle kopers om die reden hebben afgezien van de aankoop van een recreatiewoning in het park “[park A]”. Voorzover er tot het moment van vaststelling van het beleid (16 september 1999) al mededelingen zijn gedaan over toekomstig beleid, is en kŠn hoogstens sprake (zijn) geweest van een inschatting hoe dat beleid eruit zou gaan zien. Aan de verstrekte informatie kon derhalve niet (zonder meer) de conclusie worden verbonden of de gerechtvaardigde verwachting worden ontleend dat slechts handhavend zou worden opgetreden tegen eventuele na de vaststelling en bekendmaking van het beleid aangevangen permanente bewoning, nog daargelaten de vraag of het college aan deze conclusie of verwachting zou zijn gebonden. Evenmin kon aan de door (een) hypotheekverstrekker(s), banken, notaris(sen) en/of projectontwikkelaar verstrekte informatie een zodanig vertrouwen worden ontleend, reeds omdat de door hen verstrekte (foutieve) informatie niet aan het college kan worden toegerekend.

Uit de omstandigheid dat appellant een bouwvergunning is verleend met een oppervlakte en een inhoud, die de recreatiewoning voor permanente bewoning geschikt maakt, alsook het feit dat appellant is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie zonder dat de betrokken ambtenaar er op heeft gewezen dat het permanent bewonen van een recreatiewoning niet is toegestaan, heeft appellant niet kunnen afleiden dat tegen dat gebruik niet zou worden opgetreden. Daarbij wordt opgemerkt dat het gemeentebestuur gelet op de terzake geldende regelgeving verplicht is personen die langere tijd binnen de gemeente verblijf houden in de basisadministratie in te schrijven, ongeacht de vraag of betrokkene daar mag verblijven. Uit de aan de recreatiewoningen gestelde bouwkundige eisen, die naar appellant stelt betrekking hadden op reguliere woningen, kon ook niet worden afgeleid dat de recreatiewoning mocht worden gebruikt voor permanente bewoning. De bouwvergunning is, als al eerder overwogen, ook uitdrukkelijk voor een recreatiewoning verleend. Van de zijde van het college is overigens aangegeven dat de woningen niet voldoen aan alle eisen voor reguliere woningen in het Bouwbesluit.

2.14. Voorts kan niet worden staande gehouden dat het college geen belang heeft bij handhaving van het bestemmingsplan. De Afdeling is met de rechtbank van oordeel dat, gegeven het (algemene) belang dat wordt gediend met de handhaving van het bestemmingsplan en met name het belang dat het gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning naar het oordeel van het college de publieke recreatieve functie van het buitengebied aantast, het college een rechtens te respecteren belang heeft bij optreden tegen permanente bewoning.

2.15. Het betoog van appellant dat de last onvoldoende bepaald is omdat niet duidelijk is wat onder het begrip permanente bewoning moet worden verstaan, faalt. Duidelijk is dat appellant het hebben van zijn hoofdverblijf in de recreatiewoning dient te staken, en elders over een hoofdverblijf dient te beschikken. De eisen die uit het oogpunt van rechtszekerheid aan een dwangsombesluit moeten worden gesteld, reiken niet zover dat daarbij op voorhand dient te worden aangegeven onder welke omstandigheden er sprake is van het hebben van een hoofdverblijf elders.

2.16. Ten slotte heeft appellant aangevoerd dat het college heeft gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel. In dit kader heeft appellant zich beroepen op een aan [partij] afgegeven gedoogbesluit voor het bewonen van een recreatiewoning in het park “[park C]” te Harderwijk.

Uit de stukken blijkt dat [partij] zijn conclusies uit telefonisch ingewonnen informatie bij de gemeente heeft verwoord in een brief van 10 juni 1997 aan het gemeentebestuur, met het verzoek om daarop voor een nader aangegeven datum te reageren als de weergave onjuist zou zijn. Het gemeentebestuur heeft op die brief niet (tijdig) gereageerd. Het college heeft om die reden betrokkene - die tot aankoop van een recreatiewoning is overgegaan en deze na de peildatum is gaan bewonen - het voordeel van de twijfel gegeven. Daargelaten de vraag of deze individuele uitzondering terecht is gemaakt, is dit geen reden om in alle andere gevallen, waarin die situatie zich niet voordoet, ook een gedoogverklaring te verstrekken. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt derhalve.

2.17. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.18. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. I.A. Molenaar, ambtenaar van Staat.

w.g. Slump w.g. Molenaar
Lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op

369.

 

 

 

 

Informanten:

Stem op kandidaten Groep Hop verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2010

Wat is permanent bewonen van recreatiewoningen?

261006 14:00 uur Onrechtmatige bewoning Russulalaan 44-2 Bewoners niet op de hoorzitting! Om meer zicht te krijgen op de werkwijze van de gemeente Ermelo en de Ermelose bezwaarcommissie en in de problemen van burgers die procederen tegen de gemeente Ermelo heeft J. Hop hoorzittingen bezwaarcommissie Ermelo bezocht.

"Dat het schetsen van een beeld een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode is om een einde te maken aan de bewoning van recreatiewoningen blijkt als men de notitie onorthodoxe methodes van VROM leest. Het beeld hoeft niet te beantwoorden aan de werkelijkheid, het is al voldoende als men dit beeld uitdraagt" Permanent bewonen van recreatiewoningen. Inzicht in een begintraject en de praktijken van de gemeente Harderwijk om het bewonen van een recreatiewoning illegaal te verklaren. Een open brief van burgers uit Harderwijk over het permanent bewonen van recreatiewoningen

Strijd gemeente Ermelo tegen permanente bewoning. In de strijd tegen permanente bewoning van vakantiehuisjes blijft de gemeente Ermelo gebruik maken van gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Een inwoner van Ermelo had de gemeente gevraagd alle gegevens die via de rijksdienst over hem waren verkregen, uit het gemeentelijk dossier te verwijderen. Dit omdat de gemeente in zijn ogen de gegevens onrechtmatig heeft verkregen. Hij vindt dat hierdoor zijn persoonlijke levenssfeer onevenredig wordt geschaad. De gemeente herhaalt dat het doel van de controles is en blijft illegale bewoning van vakantiewoningen tegen te gaan en zo nodig handhavend op te treden. Gezien het algemeen belang van deze controles is er volgens het college geen sprake van een onevenredige aantasting van de persoonlijke levenssfeer van mensen. In dat kader past volgens de gemeente ook het inwinnen van informatie over mensen bij andere gemeenten.

Meten met twee maten 1 door de rechtbank Zutphen: J. Hop tegen gemeente Ermelo. Ermelo is niet verplicht detective te spelen. Rechter geeft Ermelo gelijk in weigering overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen. Hop kreeg wel gelijk in zijn bezwaar tegen de late afhandeling van de zaak door de gemeente. Vraagje van Hop: "Is het eigenlijk niet vreemd dat een gemeente niet verplicht is een overzicht van alle financiŽle samenwerkingsverbanden op te stellen?"

Meten met twee maten 2 door de rechtbank Zutphen: Big brother is watching you in gemeente Ermelo. Het is essentieel dat burgers voor de hoorzitting weten hoe het er aan toe gaat op hoorzittingen van rechters (95) Rechtbank Zutphen oordeelt dat de eigenaresse van een recreatiewoning in de gemeente Ermelo de gegevens over haar nutsgebruik in het geding moet brengen zodat mede in het licht van deze gegevens beoordeeld kan worden of zij haar woning als hoofdverblijf gebruikt.

Meten met twee maten 3. Als u rechter zou zijn wordt u dan ook met dwangsommen achtervolgd?

dhr. E.J. van der 0253
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bijzonder verlof voor de duur van zijn benoeming sinds 1 augustus 1994 Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Voorzitter Splash Klasse Organisatie Nederland 010403
Werkzaam Ministerie van Justitie Directie Vreemdelingenzaken 10776
Raio rechtbank Rotterdam 10179
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 180783
Rechter rechtbank Rotterdam 131184
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 70886
Raadsheer Hof Arnhem 170691
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21291
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10894
NU
Arnhem Hof Sectorvoorzitter 2002-01-01
Arnhem Hof vice-president 1998-08-24
Rotterdam rechterplaatsvervanger 1991-12-02
Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 2007-10-31
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Nationaal Jeugdzeilplan 2006-03-06
Lid Raio Selectiecommissie 2005-10-01
Vice-voorzitter Stichting Dutch Youth Regatta 2005-01-19
Voorzitter Vereniging Splash Flash Klasse Organisatie Nederland 2004-03-16 Deze bijbaan niet opgegeven bij CHop op 280904!
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht 2004-01-15 Deze bijbaan niet opgegeven bij CHop op 280904!
Arbiter Stichting Arbitrage Instituut Nederlandse Antillen en Aruba 2002-11-21
C1997-161008 Hop bijbanenregister Arnhem
Memo
Telegraaf 25 oktober 2008 op pagina 5 een artikel over een rechter die reeds 10 jaar een vakantie bungalow bewoond op Gelders vakantie park Riverparc in Lathum van der Poel is hoofd van Civiele zaken. Deze Edelachtbare blijft buiten schot wanneer de spionnen van de gemeente mensen met dwangsommen uit hun vakantiehuizen jagen. (007 sluipt rond in Gelderland om verboden permanente bewoning aan te tonen)

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.