CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ę

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

 

SPOED Behandelplan ZORGVERLENER dat NIET deugt!

BEZWAARSCHRIFT 430 tegen BEHANDELPLAN ZORGVERLENER

Beeldvorming, willekeur & jeugdzorg

 

BEZWAARSCHRIFT 430 ouder tegen BEHANDELPLAN ZORGVERLENER bij kinderbeschermingsmaatregelen (V)OTS en/of UHP (Productie 2)
Gelijktijdig is BEROEPSCHRIFT 495 ingediend bij de kinderrechter tegen het BEHANDELPLAN ZORGVERLENER waartegen een BEZWAARSCHRIFT is ingediend.

 

Aan de bezwaarcommissie van de Stichting ................................................................

Adres, postcode en woonplaats    .............................................................................

 

Plaats/datum: ........................................................................................................

BEZWAARSCHRIFT 430 ouder tegen BEHANDELPLAN ZORGVERLENER bij kinderbeschermingsmaatregelen (V)OTS en/of UHP (Productie 2)
Gelijktijdig is BEROEPSCHRIFT 495 ingediend bij de kinderrechter tegen het BEHANDELPLAN ZORGVERLENER waartegen een BEZWAARSCHRIFT is ingediend.

d.d..............................................2009 inzake de minderjarige.......................................................................................

 

Geachte leden van de bezwaarcommissie,

Toelichting en onderbouwing bij bezwaarschrift 430. Dit bezwaarschrift bij uw Stichting, hierna te noemen het bestuursorgaan (nu) bekend, is gratis op internet gezet door de heer J. Hop te Ermelo voor degene die niet gewend is om brieven te schrijven of formulieren in te vullen. Uitgangspunt is dit verzoek juridisch en zakelijk zo goed mogelijk op papier te zetten zodat de bezwaarcommissie van het bestuursorgaan op dit BEZWAARSCHRIFT snel kan beslissen om de rechtstreekse communicatie tussen burger en bestuursorgaan te verbeteren. Expliciet wordt erop gewezen dat dit een bezwaarschrift is dat wordt ingediend met als grondslag  bezwaar en beroep (Awb) en art5. 5.5 Woj.

Startadvies Hop! Ouders dien nooit een klacht!
Onderbouwing van dit startadvies:
Bestuursrecht is het recht dat de overheid die zich actief bemoeit met de samenleving het daarvoor nodige, juridische instrumentarium biedt.
En tegelijkertijd het recht dat de leden van de samenleving invloed op en bescherming tegen deze zich met hen en hun omgeving bemoeiende overheid moet geven.
Grondrecht op behoorlijke rechtspraak 6 EVRM, artikel 14 Bupoverdrag (6)
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid.
Een bestuursorgaan moet bij het uitoefenen van bevoegdheden een vaste lijn volgen. 
Een bestuursorgaan moet duidelijk maken aan de hand van welke criteria de correcte beslissingen zullen worden genomen.

Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM. Een goede hulpverlening brengt met zich mee dat partijen in het hulpverleningsproces in beginsel zoveel mogelijk gelijkwaardige kansen en mogelijkheden moeten hebben om hun standpunten naar voren te brengen. Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM. Ouders en minderjarige(n) hebben een rechtstreeks belang bij op bewijs van de wederpartij in casu het bestuursorgaan en dat aanspraak gemaakt kan worden op bewijs dat de wederpartij het bestuursorgaan onder zich heeft. Er is sprake van ongelijkheid in de bewijspositie. Onderbouwing informatieverzoek met expliciet verzoek aan het bestuursorgaan om geen informatie over normen en gevaren te weigeren waarbij verzoeker door het bestuursorgaan gelijkwaardige kansen, gelijkwaardige mogelijkheden wordt geweigerd om verzoekers standpunten naar voren te brengen.

Hierbij tekent (invullen: naam adres, postcode, woonplaats......................................................................................................................) op grond van artikel 7.1 Awb bezwaar aan tegen het besluit d.d ....................., eventueel ontvangen op ...............................................( invullen: datum) met onderwerp start onderzoek) 

Met het genomen (CONCEPT) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER kan belanghebbende zich niet vinden op volgende gronden:  

0 Ondergetekende beschikt ten onrechte niet over een compleet dossier

X Het besluit is genomen in strijd met artikel 53 Uitvoeringsbesluit Wet op Jeugdzorg jo artikel 55 Wet op Jeugdzorg alsmede de in Nederland maatschappelijk aanvaardde algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals o.a. het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, onpartijdigheidsbeginsel, rechtszekerheid, evenredigheidsbeginsel alsmede de eis van minimale belangenaantasting etc.

O In het (concept) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het BEHANDELPLAN ZORGVERLENER.
O Het BEHANDELPLAN ZORGVERLENER wordt ten onrechte aangemerkt als een CONCEPT alle handtekeningen staan er al op.
O De data op het (CONCEPT) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER kloppen niet en zijn niet in overeenstemming met brief stichting
O Het ondertekeningblok onder h(CONCEPT) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER klopt niet.
O De handtekening van bovengenoemde medewerker ontbreekt aan het einde BEHANDELPLAN ZORGVERLENER.
O Iedere pagina van het (CONCEPT) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER is ten onrechte niet genummerd.
O Onder het rapport staat niet vermeld aan welke derden het (CONCEPT) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER wanneer wordt/is verstuurd.
O De mening van de ouder(s) staat ten onrechte niet onder inzage vermeld IN het (CONCEPT) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER.
O Het (CONCEPT) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER over een bepaald kind teveel met informatie over een ander kind wordt gevuld?
O In het (CONCEPT) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER staat ten onrechte niet de geldigheidsduur van het (CONCEPT) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER vermeld?
O In het (CONCEPT) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER wordt ten onrechte de term PLEEGOUDERS gebruikt. Het kind zit in een INSTELLING en heeft te maken met GEZINSHUISOUDERS GEZINSHUISOUDERS zijn geen PLEEGOUDERS maar PERSONEEL in dienst van een stichting.
O Een gezinsvoogd ten onrechte de PR-naam "jeugdbeschermer" heeft gebruikt, ondertekeningsblok klopt niet.

GEEN HOOR EN WEDERHOOR Jurisprudentie www.burojeugdzorg.nl/500.htm Bijlage: LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep, 08/238 WWB

O GEEN HOOR EN WEDERHOOR:
O Ondergetekende heeft GEEN CONCEPT BEHANDELPLAN ZORGVERLENER ONTVANGEN!
O Ondergetekende heeft geen SCHRIFTELIJKE REACTIE kunnen geven op het CONCEPT BEHANDELPLAN ZORGVERLENER
O Ondergetekende heeft steeds CONCEPT BEHANDELPLAN ZORGVERLENER EN GE╦IST en WIL STEEDS SCHRIFTELIJK REAGEREN op ieder concept BEHANDELPLAN ZORGVERLENERen omdat de gezinsvoogd en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken!

O GEEN HOOR EN WEDERHOOR:
O Ondergetekende heeft GEEN CONCEPT BEHANDELPLAN ZORGVERLENER ONTVANGEN!
O Ondergetekende heeft geen SCHRIFTELIJKE REACTIE kunnen geven op het CONCEPT BEHANDELPLAN ZORGVERLENER
O Ondergetekende heeft steeds CONCEPT BEHANDELPLAN ZORGVERLENER EN GE╦IST en WIL STEEDS SCHRIFTELIJK REAGEREN op ieder concept BEHANDELPLAN ZORGVERLENER en omdat de gezinsvoogd en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken!

O GEEN HOOR EN WEDERHOOR:
O Ten onrechte staat onder bespreking met betrokkenen:
O Besproken met ouder/verzorgers Nee, ouders weren alle contact af o.i.d. in gelijksoortige bewoording.
O Ondergetekende heeft steeds CONCEPT BEHANDELPLAN ZORGVERLENER EN GE╦IST en WIL STEEDS SCHRIFTELIJK REAGEREN op ieder concept BEHANDELPLAN ZORGVERLENER en omdat de gezinsvoogd en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken!
Het is ESSENTIEEL dat de ouder die BEZWAAR maakt schriftelijk gaat reageren op (concept) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER en indien de gezinsvoogd
en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken!
Het is ESSENTIEEL dat de ouder die BEZWAAR maakt schriftelijk gaat reageren op (concept) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER en indien de gezinsvoogd
en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken omdat de KINDERRECHTER MOET TOETSEN!
De kinderrechter MOET TOETSEN en dat kan nu puntsgewijs tegen IEDERE REGEL uit het gewraakte BEHANDELPLAN ZORGVERLENER dat niet deugt
omdat de ouder schriftelijke bezwaar heeft gemaakt.

O GEEN HOOR EN WEDERHOOR ONDERGETEKENDE VERZOEKT DE KINDERRECHTER EERST DE VOORVRAAG TE TOETSEN?
O GEEN HOOR EN WEDERHOOR!
O Het BEHANDELPLAN ZORGVERLENER deugt niet en is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gemaakt! Geen hoor en wederhoor!
X Jurisprudentie www.burojeugdzorg.nl/500.htm Bijlage: LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep, 08/238 WWB
X Ondergetekende verzoekt de kinderrechter eerst de VOORVRAAG te beantwoorden en NIET OP DE STOEL VAN HET BESTUURSORGAAN te gaan zitten!
X Ondergetekende verzoekt de kinderrechter het BEROEPSCHRIFT 495 GELIJK GEGROND te verklaren en conform beschikking te geven,
en in GEEN GEVAL DOOR TE GAAN met de behandeling van het verzoek van de stichting. Het BEHANDELPLAN ZORGVERLENER DEUGT NIET!
X STOPPEN! STOPPEN! STOPPEN! STOPPEN! STOPPEN! STOPPEN! Indien de kinderrechter NIET STOPT wordt de kinderrechter gelijk gewraakt wegens objectieve partijdigheid van de kinderrechter voor de stichting omdat het BEHANDELPLAN ZORGVERLENER NIET deugt onder verwijzing naar GEEN HOOR EN WEDERHOOR Jurisprudentie www.burojeugdzorg.nl/500.htm Bijlage: LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep, 08/238 WWB


X TEGEN IEDERE REGEL UIT HET BEHANDELPLAN ZORGVERLENER WORDT BEZWAAR GEMAAKT:

De kinderrechter MOET TOETSEN en dat kan nu puntsgewijs tegen IEDERE REGEL uit het gewraakte BEHANDELPLAN ZORGVERLENER dat niet deugt
omdat de ouder schriftelijke bezwaar heeft gemaakt APART TEGEN IEDERE REGEL DIE NIET DEUGT.

Toelichting. (Ondergetekende maakt bezwaar tegen het verzenden van dit BEHANDELPLAN ZORGVERLENER naar iedere derden!)

X Ondertekende maakt BEZWAAR tegen de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg waarbij iedereen elkaar NAPRAAT!

X In het (concept) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het BEHANDELPLAN ZORGVERLENER.

Regel 1 citaat:

 

Analyse problematiek, geschiedenis van het gezin. (Ondergetekende maakt bezwaar tegen het verzenden van dit BEHANDELPLAN ZORGVERLENER naar iedere derden!)

X Ondertekende maakt BEZWAAR tegen de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg waarbij iedereen elkaar NAPRAAT!

X In het (concept) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het BEHANDELPLAN ZORGVERLENER.

Regel 1 citaat:

 

 

Visies op de problematiek. (Ondergetekende maakt bezwaar tegen het verzenden van dit BEHANDELPLAN ZORGVERLENER naar iedere derden!)

X Ondertekende maakt BEZWAAR tegen de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg waarbij iedereen elkaar NAPRAAT!

X In het (concept) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het BEHANDELPLAN ZORGVERLENER.

Gelet op de inhoud van de ingediende bezwaar- en beroepschriften DEUGEN OOK BEHANDELPLAN, DOELEN en EVALUATIERAPPORTAGE OTS NIET!

Regel 1 citaat:

 

 

Beoordeling gedragsdeskundige. (Ondergetekende maakt bezwaar tegen het verzenden van dit BEHANDELPLAN ZORGVERLENER naar iedere derden!)

X Ondertekende maakt BEZWAAR tegen de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg waarbij iedereen elkaar NAPRAAT!

X In het (concept) BEHANDELPLAN ZORGVERLENER is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het BEHANDELPLAN ZORGVERLENER.

O Ten onrechte staan niet juridisch juiste naam, titel en functieomschrijving bij de gedragsdeskundige vermeld!

O Ten onrechte staat niet het BIGnummer bij de gedragsdeskundige vermeld!

O Ten onrechte staat niet vermeld bij welke stichting de gedragsdeskundige een dienstbetrekking heeft en/of het een INHUUR gedragsdeskundige betreft!

O Ten onrechte staat niet vermeld bij welke organisatie de gedragsdeskundige die dit BEHANDELPLAN ZORGVERLENER DAT NIET DEUGT kan worden aangeklaagd!

Op grond van het bovenstaande dient het betreden besluit in die zin heroverwogen te worden dat de inmenging van jeugdzorg in een gezinsleven pas kan intreden nadat voldaan is aan de wettelijke vereisten van de Wet op Jeugdzorg (WoJ) jo EVRM. Belanghebbende verzoekt dan ook tot vernietiging van het genomen besluit.

Toelichting bezwaarschrift/beroepschrift:
Stichting = bestuursorgaan dat de kinderbeschermingsmaatregel OTS en/of UHP uitvoert!
ZORGVERLENER = bestuursorgaan dat ZORG VERLEENT! (Toetst bijvoorbeeld ook BESLUITEN inzake pleegouders als bestuursorgaan)
Plan van Aanpak/HVP Zorgverlener/Behandelplan zijn BESLUITEN omdat deze BESLUITEN op rechtsgevolg zijn gericht!
DOORZENDPLICHT!
Indien dit BEZWAARSCHRIFT bij uw bestuursorgaan ten onrechte is ingediend wordt verzocht om doorzending
naar het juiste bestuursorgaan. Expliciet wordt gewezen op het Seveso arrest waarbij de overheid correcte informatie aan burgers
moet geven. Indien dit bezwaarschrift ten onrechte NIET-ONTVANKELIJK wordt verklaard en dit in vervolgprocedures zoals dat met
de WOB 102 procedure Leenders/Nienhuis tegen SBJG met Hop als gemachtigde (547) is gebeurd wordt het bestuursorgaan hierbij bij voorbaat
INGEBREKE GESTELD en eist ondergetekende een SCHADEVERGOEDING van 10.000,-- euro met als grondslag het Seveso arrest. (200)

COMPETENTIE! Indien u bij OTS of VOTS personen tegenkomt die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

INGEBREKESTELLING, BESLISTERMIJN EN DWANGSOM BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN. Ondergetekende in overweging heeft genomen hebben, dat het wenselijk is belanghebbenden doeltreffendere rechtsmiddelen te bieden tegen het niet tijdig nemen van een besluit door een bestuursorgaan stelt ondergetekende hierbij het betreffende bestuursorgaan in gebreke en zal de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen conform de wet dwangsom bij niet tijdig beslissen die WEL van kracht is! Toelichting: (615)

Is er in de onderhavige zaak sprake van: "Overheidsdienst en overheidsdienaar of Burgerdienst en burgerdienaar?" (20) (288) Gelet op het spoedeisende belang in deze zaak wordt verzocht ONVERWIJLD een BESLUIT te nemen? Onder het BESLUIT de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden, binnen welke termijn waar bezwaar gemaakt kan worden tegen het BESLUIT met vermelding van een correct ondertekeningsblok onder het BESLUIT met de juridisch juiste naam, initialen, titel en functie van de persoon die BEVOEGD het BESLUIT heeft genomen.

Handtekening :                                

Naam            :

Adres            : 

Woonplaats   :  

 

Productie 1 BEHANDELPLAN ZORGVERLENER d.d..............................................2009 inzake de minderjarige..................................................

Productie 2 BEZWAARSCHRIFT 430 ouder tegen BEHANDELPLAN ZORGVERLENER bij kinderbeschermingsmaatregelen (V)OTS en/of UHP 

d.d..............................................2009 inzake de minderjarige........................................................................................

Productie 3 BEROEPSCHRIFT 495 ouder tegen BEHANDELPLAN ZORGVERLENER bij kinderbeschermingsmaatregelen (V)OTS en/of UHP 

d.d..............................................2009 inzake de minderjarige.......................................................................................

 

Kopie van BEZWAARSCHRIFT 430 ouder tegen BEHANDELPLAN ZORGVERLENER en BEROEPSCHRIFT 495 is gestuurd naar:

1. De kinderrechter als zelfstandig bezwaarschrift en beroepschrift waarop de kinderrechter wordt verzocht te beslissen.

2. De Commissaris van de Koningin van de provincie met het verzoek de stichting een schriftelijke aanwijzing te geven voor het bovengenoemde BEHANDELPLAN ZORGVERLENER dat niet deugt en bij RECIDIVISME m.b.t. Plannen van Aanpak die niet deugen topmanagers bij deze stichting ONVERWIJLD te laten vervangen door betere MANAGERS.

 

 

Hop geeft zicht op denk- en werkwijze "jeugdzorg" door publicatie van formulieren en werkprocessen op internet
071

Bezwaarschrift tegen BESLUIT bestuursorgaan om ouder(s) foldermateriaal over indienen van klachten toe te sturen

079

Vraag: Waarom verliest het gewone volk systematisch hun (censuur) rechtszaakjes tegen overheden?

Antwoord: Omdat zaakjes van het gewone volk tegen de Staat/RvdK/jeugdzorg worden toegewezen aan voor de overheid/bestuursorganen partijdige rechters!

Informant: Wie de zaken verdeelt kan de uitkomst van een rechtsgeding be´nvloeden zegt bijvoorbeeld rechter Lampe

518 Klopt het ondertekeningsblok onder BESLUITEN en verzoek- en verweerschriften van bestuursorganen die opereren in de jeugdzorg?
101 AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE
pleegouders in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!
082 Volg het geld en u begrijpt waarom jeugdzorg probeert steeds meer KLANTEN in hun klauwen te krijgen
132 Exploitatie kinderen door jeugdzorg: Arbeidsvoorwaarden Jeugdbeschermer mei 2008. De CAO-jeugdzorg is van toepassing. Het salaris bedraagt op basis van schaal 10, maximaal € 3.437,07 bruto per maand bij een fulltime dienstverband met een eindejaarsuitkering met een vast deel van 5,15% en een resultaatafhankelijk deel van 3,15%.
177 Lindenhout gezinshuisouder. Arbeidsvoorwaarden CAO Jeugdzorg. SalariŰring conform schaal 8 van de salarisregeling (minimaal € 1.940,94 en maximaal € 2.882,28 bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Lindenhout biedt eindejaarsuitkering van 8,3% (deels resultaatafhankelijk), een spaarloonregeling, een levensloopregeling, studiefaciliteiten en aantrekkelijke collectieve verzekeringen. Voor de functie gezinshuisouder geldt daarnaast 14% onregelmatigheidstoeslag, slaapdienstvergoeding en een verhuiskostenvergoeding.
Beloning beleidsmedewerker "jeugdzorg" gemeente Alphen aan de Rijn 20 december 2 008 De functie van beleidsmedewerker wordt gehonoreerd op basis van salarisschaal 10 cao voor gemeenteambtenaren. Afhankelijk van de ervaring van een kandidaat behoort een toelage tot het maximum van schaal 11 tot de mogelijkheden. Het brutosalaris bedraagt daarom maximaal € 3.800 per maand dan wel (bij een toelage) maximaal € 4.378 per maand bij een volledige werkweek van 36 uur. Deze bedragen zijn exclusief 8% vakantiegeld en exclusief 5% (niveau 2008) eindejaarsuitkering. Inclusief deze inkomensbestanddelen is sprake van een jaarinkomen van maximaal €51.500 (schaal 10) dan wel maximaal € 59.365 (schaal 11). De functie is een voltijdsfunctie (36 uur). Een vierdaagse werkweek (4x9) of deeltijdwerk (minimaal 32 uur) is bespreekbaar.
Grondrecht op behoorlijke rechtspraak 6 EVRM, artikel 14 Bupoverdrag en het Seveso-arrest (710)
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid.
Een bestuursorgaan moet bij het uitoefenen van bevoegdheden een vaste lijn volgen. 
Een bestuursorgaan moet duidelijk maken aan de hand van welke criteria de correcte beslissingen zullen worden genomen.
003 Vraag: Wie zijn Judith Leenders en Ron Nienhuis? 575 (581) (101)
Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland) start afspelen van deze uitzending op 09:28
095 6 november 2007 Hop ontdekt kinderrechter is rechter, aanklager en belanghebbende bij kinderbeschermingsmaatregelen
073 In de jeugdzorg formulieren worden uw kinderen als KLANTEN aangemerkt 
680 "Jeugdzorg" verzoekt Parlement/Minister ingevoerde wetgeving KLANTEN met spoed uit te hollen om GEGROND KLAGEN te voorkomen 
122 Kinderen worden in de "jeugdzorg" KLANTEN aangemerkt! Wie zitten er verborgen achter Bureau Jeugdzorg? "Bureau Jeugdzorg" heeft naast jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, jeugdreclassering en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling een aantal andere onderdelen: de Kindertelefoon, Haltbureaus, de Kinder- en Jongerenrechtswinkel en een aantal JIP's (Jongeren Informatie Punt). Deze maken samen deel uit van de nieuwe organisatie.
430 Exploitatie kinderen in Nederland! "De jeugdzorg in Nederland is NIET KINDGERICHT maar gericht op schaalvergroting!
440 Lees eerst de "meldcode kindermishandeling" om zicht te krijgen op de aanmeldingsprocedure van uw kind bij het AMK
545 Processen bureau jeugdzorg, Versie 2, Definitief, 18 mei 2005 geeft zicht op werk- en denkwijze medewerkers jeugdzorg
549 Signalen van derden geeft zicht op werk- en denkwijze medewerkers jeugdzorg
339 Rechtersleger heeft werkafspraken gemaakt met "jeugdzorg", Raad voor de Kinderbescherming over inhoud verzoekschriften
481 Deltaplan jeugdzorg weer een signaal dat het in Nederland steeds gevaarlijker voor de kinderen van het gewone volk
097 Info uit Wob verzoek 102! Hop publiceert "Tielse Checklist Risicofactoren" om verweerschriften ouders bij KIR te verbeteren
478 Info uit Wob verzoek 102! Hop publiceert "Handleiding voor de invulling van de checklist beoordeling van de veiligheid"
388 Hop publiceert de "aanmeldingslijst verzoek raadsonderzoek"
436 Wet op de jeugdzorg
437 Uitvoeringsbesluit wet op de jeugdzorg
   

top