CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Voor de plaatsing van minderjarigen in een JustitiŽle Jeugdinrichting is een indicatiebesluit vereist (artikel 31 lid 3). Een indicatiebesluit is gebaseerd op de raadpleging van een gedragswetenschapper. Het is dan de vraag of de in lid 4 geŽiste instemming van een gedragswetenschapper niet dubbelop is

 

 

 

 

Aan de Staatssecretaris van VWS
d.t.v. drs. M.P. van Gastel
Postbus 20 350
2500 EJ DEN HAAG

Ontwikkeling bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4 2595 CL Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag t 070 - 361 9723 f 070 - 361 9746 www.rechtspraak.nl

datum                      13 oktober 2005
onderdeel                 Ontwikkeling
contactpersoon         Mw mr T.C. Kersten
doorkiesnummer         070-3619835
e-mail                     
t.kersten@rvdr.drp.minjus.nl
kamernummer            2a 36
ons kenmerk            
UIT 7411 / ONTW DK
uw kenmerk              DJB/JZ-2601807
bijlage(n)                 -
onderwerp                wijziging Wet op de Jeugdzorg

 

Geachte mevrouw Ross,

Bij brief van 19 juli jl. is aan de Raad voor de rechtspraak (hierna: "de Raad") ter advisering voorgelegd het wetsvoorstel Wet gesloten opvang jeugdzorg, dat strekt tot wijziging van de Wet op de Jeugzorg.

Gehoord de gerechten adviseert de Raad als volgt.

Algemeen

De Raad ondersteunt de intentie om jongeren die op civiele titel in justitiŽle jeugdinrichtingen (hierna: JJI) verblijven en jongeren die daar op strafrechtelijke titel verblijven gedifferentieerd op te nemen. De problematiek van de samenplaatsing kan echter niet los worden gezien van de problematiek van de totale jeugdbescherming en jeugdzorg. Het is niet ondenkbaar dat er een extra wachtlijst zal ontstaan, bijvoorbeeld voor de categorie jongeren die via het strafrecht binnenkomen en omgezet worden naar een civiele aanpak.

   

 1. 1. Overheveling van JJI-capaciteit naar VWS

In de beleidsbrief aan de Tweede Kamer van de staatssecretaris van VWS en de Minister van Justitie van 18 april 2005 wordt de aanpak geschetst. De Raad heeft hierbij de volgende opmerkingen. Destijds bij de inwerkingtreding van de Wet op de Jeugdzorg was de prognose dat de capaciteit van de JJI in 2006 naar 3044 plaatsen zou moeten worden uitgebreid. Indien nu de 12 mln die beschikbaar was voor de uitbreiding van de capaciteit van de JJI’s in 2005 wordt overgeheveld naar VWS en wordt gebruikt om een nieuw intensief ambulant aanbod te gaan ontwikkelen, rijst de vraag hoe het in 2003 gesignaleerde capaciteitstekort bij de residentiŽle gesloten voorzieningen wordt opgelost. Het is de vraag hoe de opbouw van intensief ambulant zich verhoudt tot de behoefte aan extra capaciteit gesloten aanbod. De oplossing van de problematiek van de categorie ‘12 minners’ via plaatsing in een voorziening als Horizon voor een overgangstermijn van 3 jaar, is niet goed werkbaar omdat Horizon onder de WGBO werkt (zie ook hierna onder punt 7). Dat betekent dat ouders moeten instemmen met de plaatsing en daar schort het nu juist veelal aan. De kinderrechter komt daardoor vaak voor een onmogelijk dilemma te staan omdat het alternatief, ontzetting, wel een erg zwaar middel is om plaatsing te bewerkstelligen.

   

 1. 2. Koppeling gesloten plaatsing aan ots

De Raad juicht het toe dat het streven er op is gericht om daadwerkelijk iets voor de categorie 18+ te doen. Deze aanpak zal nader uitgewerkt moeten worden, waarbij het plaatsen onder een zgn. ‘verlengde ots’ de voorkeur verdient boven een loskoppeling van de ots. Dit heeft als voordeel dat gestalte wordt gegeven aan de gedachte van de verlengde hulpverlening. Dat kan dan ook de rechtsgrond bieden van de maatregel. Een gesloten uithuisplaatsing zonder ots van de categorie 18+ roept vragen op ten aanzien van de rechtsgrond voor het ingrijpen in de opvoeding van meerderjarigen en de begeleiding van deze meerderjarigen. Gelet op de scheiding tussen straf en civiel en de continuÔteit is het van belang dat de gezinsvoogd een rol houdt bij de begeleiding van de jeugdige bij de terugkeer in de maatschappij. In strafrechtelijke zaken is daar een rol voor de reclassering weggelegd. Overdracht van het dossier aan een andere instantie of afdeling (in verband met de loskoppeling van de ots) veroorzaakt discontinuÔteit en bureaucratie. Dit terwijl de continuÔteit nu juist de basis vormt voor de verlengde gesloten uithuisplaatsing.

   

 1. 3. Grond voor plaatsing

De gekozen rechtsgrond "ernstige gedragsproblemen .. die maken dat de opneming en verblijf … noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan die zorg zal onttrekken" wijkt af van de huidige grond voor gesloten plaatsingen. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat het gaat om:

 1. a) jeugdigen die zich onttrekken aan de noodzakelijke hulpverlening of als hulpverlening nodig is om gevaar voor zichzelf of voor anderen af te wenden;
 2. b) jeugdigen die bescherming nodig hebben tegen invloeden van buitenaf.

Tegen die achtergrond komt de eis dat gesloten opvang noodzakelijk is om te voorkomen dat de jeugdige zich aan de zorg zal onttrekken te restrictief over. Het is de vraag of deze eis hulpverlening in bepaalde gevallen zoals bijvoorbeeld onder b) genoemd of waarbij de ouders de jeugdige aan de hulpverlening willen onttrekken, toelaat. Voor de plaatsing is een indicatiebesluit vereist (artikel 31 lid 3). Een indicatiebesluit is gebaseerd op de raadpleging van een gedragswetenschapper. Het is dan de vraag of de in lid 4 geŽiste instemming van een gedragswetenschapper niet dubbelop is.

   

 1. 4. Bevoegdheid tot aanvragen machtiging

Het is wenselijk dat meerdere instanties bevoegd zijn tot indiening van een verzoek. Een monopoliepositie heeft het gevaar van beoordelingsfouten, tijdverlies e.d. Zeker in geval van spoed moet de Raad voor de kinderbescherming bevoegd blijven tot het indienen van een verzoek. Melding van iedere verkregen machtiging aan de niet-verzoekende instantie lijkt wel nuttig.

   

 1. 5. Rol OM in het nieuwe stelsel

In het wetsvoorstel is er voor gekozen geen rol toe te kennen aan het Openbaar Ministerie, omdat dit invulling zou geven aan de gewenste scheiding van de civielrechtelijke jeugdigen van de strafrechtelijke. Dit argument gaat ervan uit dat er een schot bestaat tussen de strafrechtelijke en civielrechtelijke benadering van jeugdigen, hetgeen niet het geval is. In bepaalde gevallen is het toch zinvol als het OM kan verzoeken tot een civielrechtelijke maatregel, bijvoorbeeld als de Raad geen actie onderneemt en het OM dit wel geÔndiceerd acht of als het OM de bewaring wil schorsen om een jeugdige in het veelplegersproject te kunnen plaatsen. De bewaring kan dan worden geschorst op de voorwaarde voorlopige ots + uithuisplaatsing.

   

 1. 6. Rechtsbescherming op het gebied van toepassing van dwangmaatregelen

Het scala aan dwangmiddelen omvat een groot aantal beperkende maatregelen die deels de BOPZ- systematiek volgen en deels die van de Beginselenwet JustitiŽle Jeugdinrichtingen. Het is de vraag of de rechtsbescherming bij dergelijke zware maatregelen afdoende is geregeld. Vanuit de gedachte dat de kinderrechter de maatregel tot gesloten plaatsing oplegt, is er aanleiding om ten aanzien van het beoordelen van de rechtmatigheid van dwangmiddelen diezelfde instantie bevoegd te verklaren. Daarvoor pleiten de eerdere betrokkenheid en en deskundigheid van de kinderrecter. Bovendien is de inzet van het wetsvoorstel scheiding van de tenuitvoerlegging van straf- civielrechtelijke maatregelen, wat niet geheel strookt met het bevoegd verklaren van een ‘strafrechtelijk beroepsorgaan’ waar het gaat om de beoordeling van de toepassing van dwangmaatregelen.

   

 1. 7. Benadering BOPZ-problematiek jeugdigen

Uit de gekozen aanpak – gedwongen opname in de jeugd-ggz is alleen mogelijk via de Wet Bopz. – lijkt te kunnen worden afgeleid dat hier wordt uitgegaan van het gescheiden houden van de verschillende jeugdbeschermingssystemen. Dit is in strijd met de uitgangspunten van het jeugdbeleid, nl. te komen tot een geÔntegreerde aanpak van de jeugdproblematiek. De justitiŽle jeugdbescherming, de vrijwillige hulpverlening, de LVG en de Jeugdpsychiatrie zouden onder de Wet op de jeugdzorg geÔntegreerd gaan werken. Een gesloten machtiging zou in de toekomst ook ten uitvoer gelegd moeten kunnen worden in een GGZ jeugdinstelling. De voorwaarden voor plaatsing in de jeugd AWBZ instellingen zouden niet langer via de WGBO reglementeerd moeten worden. Daarmee kan tevens het probleem worden aangepakt dat voor plaatsing in een AWBZ-instelling instemming van de ouders of het oudere kind wordt geŽist. 8. Tenuitvoerlegging machtiging In de Memorie van Toelichting, par.3, pag. 5 wordt opgemerkt dat de tenuitvoerlegging van de machtiging geen plicht is. Dit betekent dat een jeugdige, ook wanneer een machtiging aanwezig is, jeugdzorg in een open setting kan krijgen. Dit maakt een trajectmatige aanpak van de jeugdzorg mogelijk.” Bedacht moet worden dat de beoordeling door de rechter van de noodzaak van het geven van een machtiging moeilijk wordt als die machtiging niet tot een tenuitvoerlegging hoeft te leiden en er in voorkomende gevallen kennelijk of wellicht geen noodzaak was. De vraag dient zich aan wat dan nog de waarde van de rechterlijke toetsing van de noodzaak is. Tekstueel: - Art 31: "waarvan" vervangen door "ten aanzien van wie" en even verderop moet "de" vervallen. Hoogachtend, D.J. van Dijk

"Hoe heeft het Openbaar Ministerie haar juridische kooi door gebrek aan controle kunnen verlaten?" Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
288 INFORMANT professor Hans Daudt Democratie in Nederland is een ilussie! In het parlement zitten geen gekozen vertegenwoordigers van het volk meer, maar benoemde mensen. Ze zien het Kamerwerk als opstapje naar een baan in het openbaar bestuur. En ja, daar moet je helaas vier jaar de politiek voor in. Die banen zijn in overvloed te vergeven - alle politieke partijen willen dezer dagen in alle regionen van het openbaar bestuur 'hun mannetje' hebben zitten. Dat is, zegt Hans Daudt, 'het handjeklap van de regenten.
407 HET GEVAAR! Het zeer gevaarlijke voorstel van wet van Tweede-Kamerlid Halsema, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de grondwet door de rechter 
102 Vraag 1 in iedere zaak Wat is DE NORM? Wat is HET GEVAAR? Hoe is de vergelijkingsmethode tot stand gekomen?
050 Het doel van de Wob is het bevorderen van een goede en democratische bestuursvoering. Dit doel wordt verwezenlijkt door u als burger de mogelijkheid te verschaffen om informatie die bij de overheid/bestuursorganen berust in te zien, dan wel verstrekt te krijgen. Op deze wijze kan de burger controle uitoefenen op de besluitvorming door en het beleid van de overheid/bestuursorganen, waaronder BJZ. Wob102verzoek1, Wob102verzoek2, Wob102verzoek3, Wob102verzoek4, Wob102verzoek5, Wob102verzoek6, Wob102verzoek7, Wob102verzoek8, Wob102verzoek9, Wob102verzoek10, Wob102verzoek11, Wob102verzoek12, Wob102verzoek13, Wob102verzoek14, Wob102verzoek15
020 Een van de sabotagetechnieken van de Staat jegens burgers is beweren dat bepaalde documenten niet openbaar gemaakt hoeven te worden zodat de burger eerst daar een proces over moet gaan voeren. Daarbij krijgt de overheid vaak hulp van een van de hoogste instantie in ons land de Raad van State
JH15 Gezellig onderonsje! Hoofdredacteur Wegener krant: "Van alle kanten kreeg ik berichten om Groep Hop dood te zwijgen"
GH Gezellig onderonsje! Hoe komt de grootste christelijke politieke partij aan stemmen? Groep Hop verkiezingsposters verwijderen!
048 Gezellig onderonsje! CDA voorstander van dubbelfunctie Officier van Justitie rechter-plaatsvervanger
089 Gezellig onderonsje! CDA voorstander van dubbelfunctie advocaat rechter-plaatsvervanger
377 Gezellig onderonsje! CDA voorstander van kruimel OvJ/pseudo Officier van Justitie! Wat voor een toga hebben zij eigenlijk aan?
476 Gezellig onderonsje! CDA MvJ Donner voorbeeld van het onder elkaar verdelen van alle belangrijke bestuurs- en juridische baantjes
267 Gezellig onderonsje! CDA MvJ Donner: "Maatschappelijke onvrede over rechtspraak politiek kanaliseren"
BSC Gezellig onderonsje! Jan Hop Groep Hop: "Waarom zijn de (bestuurlijke) nevenfuncties van de leden en secretarissen bezwaarcommissies in Nederland niet openbaar? Omdat er sprake is van "vriendjes" in de commissies bezwaarschriften om de maatschappelijke onvrede over rechtspraak politiek kanaliseren?
305 Gezellig onderonsje! OvJ weigert strafvervolging in te stellen tegen 200 rechters die nevenfuncties niet hebben opgegeven
088 Gezellig onderonsje! OvJ stuurt aangifte van een burger door naar de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming
180 Gezellig onderonsje tussen politie, jeugdzorg, OM en rechtersleger!  

Cel 12 voor bijdehand meisje! OM weigert strafvervolging tegen daders die dochter Nienhuis/Leenders in elkaar hebben geslagen

Zijn de ouders van A. in het kader van deze "jeugdzorg DOOFPOTOPERATIE" in een ONDERONSJE op 191009 met kinderrechter BARRAU al uit het gezag gezet voordat de RVDK op 201009 een verzoekschrift ging indienen? Het antwoord is JA!

300 Gezellig onderonsje! Liegen en bedriegen is norm voor overheid en rechtersleger om kritiek op de overheid zelf te onderdrukken
005 Gezellig onderonsje! Procederen tegen Openbaar Ministerie met K.H. de Werd geeft inzicht hoe ondernemer kapot wordt gemaakt
289 Gezellig onderonsje! Gelderse Verhoormethode! Praktijkvoorbeeld hoe wordt  minderjarigen LINKE jeugdzorg projecten ingejaagd
332 INFORMANT Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
178 INFORMANT Pim Fortuyn: "Ik zal mij na 15 mei 2002 inspannen om OM een halt toe te roepen en op de terugweg te dwingen"
285 Wederrechtelijke vrijheidsberoving. Ik zat opgesloten in de isoleercel en werd vrijgelaten de IBS beschikking niet werd afgegeven
334 Wederrechtelijke vrijheidsberoving. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
104 Overheid start ontslagprocedures tegen medewerkers die als klokkenluider durven te fungeren wegens verstoorde verhoudingen
267 CDA Lubbers: "Atoomspion Khan in Nederland niet verder vervolgd op verzoek buitenlandse geheime dienst, dossier is zoek"
307 Reorganisatie OM door Únze Arthur is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
306 Hop stelde al op 27 januari 1998 de vraag: "Is er een complot OM en Rechterlijke Macht tegen democratische rechtsstaat?"
323 Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door rechters zich en bloc tegen minister en de Tweede Kamer keren"
109 Voor iedere topcrimineel is het van 't grootste belang dat hij in de publiciteit niet in zijn ware gedaante wordt geportretteerd"
278 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 1-3  WAARSCHUWING OM: "IRT klokkenluiders hebben ambtsgeheim geschonden!"
296 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 4-8 WAARSCHUWING OM: "IRT klokkenluiders hebben ambtsgeheim geschonden!"
297 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 9-10 WAARSCHUWING OM: "IRT klokkenluiders hebben ambtsgeheim geschonden!"
179 Pamela Hemelrijk: "Rechters deinzen niet terug voor fraude om de Staat als deze partij aan het langste eind te laten trekken
089 De landsadvocaat vertegenwoordigt de partij van de overheid maar overlegt met rechters alsof het niets is
340 Boven de wet, het arrogante bolwerk van de Nederlandse rechters
135 Een voor de overheid partijdige rechter is te herkennen aan weigering RECHT te spreken met als grondslag de WET
301 Een voor de overheid partijdige rechter is te herkennen aan rechtspraak in strijd met procesreglement familierecht
222 Sabotagetechniek kinderrechter is verzoekschrift pas behandelen wanneer moeder en kind naar buitenland zijn vertrokken
119 Een heerlijk onderonsje in Den Haag bij de Raad van State met het gemeentebestuur van Den Haag
376 Beroep gegrond! Rechtbank Amsterdam motiveert met korte weergave van afwijzingsgronden Minister
616 Troonredes 1990-2009 met ieder jaar meer inspanningen van politie en justitie om rechtspositie burger verder uit te hollen
308 Met ieder jaar meer (geautomatiseerde) bonnenregens om burgers financieel verder uit te kleden onder mom (verkeers)veiligheid
468 Wat doet een informatiebewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken? Bent u te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd?
438 Scala dwangmiddelen omvat  maatregelen deels BOPZ-systematiek deels Beginselenwet JustitiŽle Jeugdinrichtingen volgen
592 IP-adres=IP-nummer! Service providers kennen aan computers/servers van abonnees voor verrichtingen op internet een zogenaamd IP-adres, ook wel IP-nummer genoemd, toe, voor iedere keer dat een abonnee het internet opgaat. Met het IP-nummer kunnen bepaalde verrichtingen op internet worden herleid tot de computer/server waarmee de betreffende handelingen zijn verricht
431 IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking). Dit houdt in dat uit analyse vergelijking of combinatie van verschillende gegevens een nieuw gegeven voortkomt
188 IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn opslaan verkeersgegevens is Europa een grote politiestaat geworden
JH19 IP-adres=IP-nummer! Groep Hop deed NIET mee met de Stemwijzer tijdens provinciale verkiezingen Gelderland 2007!  Stemwijzer koppelde stemadviezen aan het IP-nummer om te kunnen controleren waarom vanaf een bepaald IP nummer veel stemadviezen worden gevraagd. Bij controle bleek dat veel adviezen vanuit een bepaald gemeentehuis werden gevraagd
STEM Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks als u TEGEN (geautomatiseerde) bonnenregens voor paar kilometer te hard rijden bent
   

top