Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Vijf troonredes veertiger jaren 1949, 1948, 1947, 1946 1945 met geschiedenis van de omroepbijdrage snel en gemakkelijk te bekijken op internet

Troonrede 20 september 1949

Leden der Staten-Generaal, Toen ik het vorige jaar voor de eerste maal na mijn inhuldiging in Uw midden verscheen, sprak ik van de moeilijkheden, waarvoor het Koninkrijk gesteld is in een wereld, die, in tegenstelling met de bij het einde van de oorlog gekoesterde verwachtingen, nog geen wezenlijke vrede kent. De tegenstellingen, die zich nog steeds openbaren en tengevolge waarvan het politieke en economische herstel is vertraagd, hebben geleid tot fundamentele veranderingen in de internationale verhoudingen, waarbij Nederland ten nauwste betrokken is. Deze veranderingen hebben de stoot gegeven tot nieuwe vormen van staatkundige, economische en militaire samenwerking. Ook Nederland heeft in verband daarmede verdere schreden gezet op de weg van bijzondere statengroeperingen en zal naar vermogen bijdragen tot de versterking van deze bindingen van constructief karakter. Naast de samenwerking met onze Zuidelijke buren in het verband van de Benelux is die tussen de vijf mogendheden van het Verdrag van Brussel verder gegroeid. In het afgelopen jaar trad Nederland toe tot de raad van Europa en het Noord-Atlantisch Verdrag. De ontwikkeling van de organisatie van Straatsburg, waarbij 12 Europese landen zijn aangesloten houdt beloften in voor de groei der zozeer noodzakelijke grotere eenheid in Europa. In het Noord-Atlantisch Pact is samenwerking verkregen tussen een aantal staten in West-Europa en op het Westelijk halfrond. Toen het duidelijk werd, dat de Verenigde Naties de collectieve veiligheid vooralsnog niet voldoende zouden kunnen garanderen, heeft Nederland in deelneming aan deze beperktere, maar niettemin ruime kring, een aanvullende waarborg voor zijn veiligheid gezocht en, naar vertrouwd wordt, ook gevonden. Een waarborg, die medebrengt, dat Nederland ook zijnerzijds zijn krachten inzet voor de bescherming van veiligheid, vrede en recht. Deze nieuwe aaneensluitingen passen in het bestel van het Handvest der Verenigde Naties. Dat de belangstelling voor het buitenlands beleid, dat voor ons land van grote en steeds groeiende betekenis is, sterk toeneemt, stemt tot voldoening. Nauwere samenwerking met de Volksvertegenwoordiging, ook op dit terrein, zal de Regering gaarne bevorderen. Andermaal zal Nederland in het komende jaar de zeer gewaardeerde hulp ontvangen van de Verenigde Staten van Amerika onder het Europees Herstelprogramma. Alleen door een gezamenlijk West-Europees optreden zal dit programmer de maximale vruchten kunnen afwerpen. Ondanks onvermijdelijke onvolkomenheden is de nog jonge Organisatie voor Europese Economische Samenwerking het aangewezen lichaam voor de vervulling van deze grootse taak; daarnaast zal van de Raad van Europa een stimulerende invloed kunnen uitgaan. De Regering stelt zich onveranderd ten doel de verwezenlijking van de volledige Economische Unie tussen BelgiŽ, Luxemburg en Nederland zo krachtig mogelijk te bevorderen. Niettegenstaande verheugende vorderingen, die reeds gemaakt werden, zijn nog grote moeilijkheden te overwinnen. De verdere ontwikkeling der algemene Europese samenwerking kan aan een snelle verwerkelijking ten goede komen. Het is geboden ook Duitsland, zij het voorlopig slechts West-Duitsland, meer en meer te betrekken in de West-Europese gemeenschap, mits gewaarborgd blijve, dat Duitsland de Europese veiligheid niet opnieuw in gevaar zal kunnen brengen. Een ruimere ontwikkeling van het economisch verkeer tussen Nederland en Duitsland is in het belang van beide landen en tevens van een gezonde Europese economie. Zwaar is de druk, die nog steeds op de volkeren van Nederland en IndonesiŽ rust als gevolg van het uitblijven van definitieve overeenstemming over een nieuwe rechtsorde. Smartelijk zijn in het bijzonder de verliezen aan mensenlevens. Met dankbaarheid en eerbied denk ik aan hen, die vielen als slachtoffer van hun plichtsvervulling. Het bijeenkomen van de Ronde Tafel Conferentie, die thans hier ter stede wordt gehouden, heeft echter de hoop doen herleven, dat, hoe ernstig en ingewikkeld de vraagstukken ook zijn, die zij tot oplossing moet brengen, partijen er in zullen slagen spoedig een bevredigend eindresultaat te bereiken. Moge daaruit voortkomen een samenwerking op voet van gelijkheid tussen de volkeren van een vrij en souverein Nederland en van een vrij en souverein IndonesiŽ, die in de geschiedenis zal kunnen gelden als een voorbeeld van zegenrijk samengaan van Oost en West. Ten aanzien van Suriname en de Nederlandse Antillen is de weg, die tot een nieuwe rechtsorde leidt, reeds uitgestippeld. De Regering hoopt, dat een interim-regeling, die aan deze gebieden volledig autonomie geeft, en die tevens betrekking heeft op de behandeling van gemeenschappelijke aangelegenheden, spoedig in werking zal kunnen treden, nadat gerezen moeilijkheden uit de weg zullen zijn geruimd. De met deze interim-regeling te verkrijgen ervaring zal van groot nut kunnen zijn bij de nadere overweging van de wijze, waarop de nieuwe opbouw van het Koninkrijk zal kunnen worden verwezenlijkt. Met het oog op het zo gewenste monetaire evenwicht stemt het tot voldoening, dat de Rijksbegroting voor het jaar 1950 voor het eerst na de bevrijding sluitend is. Het niveau, waarop de lopende uitgaven en de middelen tot dekking daarvan zich bevinden, is echter abnormaal hoog en stemt vooral in verband met de conjunctuurphase, waarin de wereld verkeert, tot bezorgdheid. Ondanks de belangrijke stijging der productie en de verbetering, die is ingetreden in de verhouding tussen in– en uitvoer, vertoont voorts de betalingsbalans, in het bijzonder met de dollargebieden, nog een groot tekort, dat vooralsnog slechts overbrugd kan worden dank zij de hulp, die ons land ten deel valt in het kader van het Europees Herstelprogramma. Deze hulp is echter van tijdelijke aard. Zij is reeds verminderd en zal over enkele jaren aflopen. Na de sanering van het geldwezen en van de begroting is thans allereerst die van de betalingsbalans geboden. Grote moeilijkheden staan ons volk hierbij te wachten, moeilijkheden, die slechts bij een gecoŲrdineerde actie op verschillende terreinen van Regeringsbeleid en grote krachtsinspanning van allen zullen zijn te overwinnen. Met de gewijzigde economische noodzakelijkheden zal op realistische wijze rekening moeten worden gehouden. In de aanhangig gemaakte belastingontwerpen is zowel aan deze omstandigheden als aan sociale overwegingen aandacht gegeven. Ook bij de militaire verplichtingen, die Nederland in het belang van de collectieve veiligheid op zich neemt in internationaal verband zal rekening zijn te houden met hetgeen economisch en financieel kan worden gedragen. Vertrouwd mag echter worden, dat de vervulling van die verplichtingen door te verkrijgen materiŽle hulp zal worden vergemakkelijkt. De zoŽven genoemde economische noodzakelijkheden worden in sterke mate beheerst door het feit, dat de concurrentie op de wereldmarkt voortdurend in kracht toeneemt. De verkopersmarkt heeft zich in een kopersmarkt gewijzigd. Onder deze omstandigheden zal Nederland zijn zware exporttaak moeten vervullen op straffe van een aanzienlijke daling van het tegenwoordige voorzieningsniveau en het ontstaan van werkloosheid. Hier ligt een waarlijk nationale taak waaraan een ieder op de plaats waar hij is gesteld, zal moeten medewerken. De wijzigingen op monetair gebied, die bezig zijn zich te voltrekken in overleg met het Internationale Monetaire Fonds, zullen zonder twijfel invloed uitoefenen op de concurrentiepositie der onderscheidene landen. Ook Nederland zal de omstandigheden, waaronder het handels– en betalingsverkeer met het buitenland zich voltrekt, in menig opzicht zien wijzigen. Nochtans zal de taak, waarvan ik zoŽven sprak, slechts ten volle kunnen worden vervuld, indien de krachten worden gericht op het bereiken en handhaven van een in internationaal verband concurrerend niveau der productiekosten en vergroting van de productie. Verhoging van de arbeidsproductiviteit, mede door opvoering van de efficiency, zal daartoe noodzakelijk zijn. Ook omvangrijke investeringen voor vervanging, modernisering en uitbreiding zijn hiertoe vereist. Deze investeringen zullen een uitvoerbevorderend of invoerbesparend karakter moeten dragen. Zij dienen vooral in de industrie tot stand te worden gebracht. Ook met het oog op de werkgelegenheid, die voor de snel toenemende bevolking moet worden geschapen en die in het bijzonder van beslissend belang is voor de positie der arbeiders, acht de Regering de bevordering van de industrialisatie een van de kernpunten van het te voeren economisch beleid. Daarnaast zal zij aan de emigratie bijzondere aandacht schenken. Het stemt tot verheugenis, dat ondanks de naoorlogse spanningen en moeilijkheden de arbeidsvrede kon worden behouden. Dat dit in de jaren na de bevrijding mogelijk is geweest, heeft in belangrijke mate bijgedragen tot wat aan herstel van de welvaart des lands is bereikt. Handhaving van een goede samenwerking tussen Overheid, werkgevers– en arbeidersorganisaties zal ook voor de verdere ontwikkeling van grote betekenis zijn. Ook over de nieuwe situatie, die een gevolg zal zijn van de zich wijzigende monetaire verhoudingen, zal met de Stichting van de Arbeid overleg worden gepleegd. Pogingen om tot verruiming en vrijmaking van het internationale goederen– en dienstenverkeer te geraken worden door Nederland krachtig gesteund. Binnenslands wordt een einde gemaakt aan detailbemoeienissen, die zijn voortgevloeid uit de schaarste-economie, maar die thans verstarrend zouden kunnen werken en gemist kunnen worden. De positie van de middenstand, die aan de ene kant door de liquidatie der schaarstemaatregelen ruimer armslag krijgt, doch aan de andere kant door toenemende concurrentie, gepaard met zware bedrijfslasten, in sommige opzichten voor financiŽle moeilijkheden komt te staan, zal de bijzondere aandacht van de Regering vragen. Verdere stimulering van de vakbekwaamheid, in het bijzonder ook in het ambacht, moet, mede met het oog op de bevordering van de export, van grote betekenis worden geacht. De toenemende behoefte aan voeding voor het snel in aantal groeiende Nederlandse volk en de belangrijke bijdrage in de uitvoer, welke de landbouw moet leveren, maken het noodzakelijk, dat de productie op eigen grond en met eigen arbeid zo hoog mogelijk wordt opgevoerd. Het landbouwbeleid blijft er op gericht de voorwaarden daarvoor te scheppen door te streven naar bestaanszekerheid op lange termijn door middel van productie– en marktordening en voortgaande verbetering van onderzoek, onderwijs en voorlichting. Ofschoon op dit ogenblik de internationale verhoudingen, het Indonesische vraagstuk en het financieel-economisch beleid zeer in het bijzonder de aandacht vragen wordt met kracht doorgewerkt aan de verdere verwezenlijking van het programma ten aanzien van wetgeving en bestuur, dat het vorige jaar werd ontwikkeld. Ook andere onderwerpen in verband met de ideŽle en materiŽle belangen van ons volk dan toen werden genoemd, zijn op verschillende Departementen ter hand genomen. Hoezeer de economische en financiŽle toestand beperkingen oplegt, het mogelijke zal worden gedaan om het herstel van onze volkskracht, stoffelijk zowel als geestelijk, dat zich in de sedert de oorlog verstreken jaren op een in menig opzicht verheugende wijze heeft voltrokken, verdere voortgang te doen hebben en om ons uit nood en verwoesting herrezen land een waardige plaats te doen innemen in de internationale samenleving. Uw taak zal ook in de komende jaren veelomvattend en moeilijk zijn.Met de bede, dat Gods onmisbare zegen op onze gemeenschappelijke arbeid moge rusten, verklaar ik de gewone zitting der Staten-Generaal voor geopend.  

 

Troonrede 21 september 1948

Leden der Staten-Generaal, Slechts korte tijd is verlopen sedert ik, nadat mijn Moeder afstand deed van de troon en de regering door mij werd aanvaard, in Uw midden de eed aflegde en werd ingehuldigd. Met ontroering en dankbaarheid denk ik terug aan de wijze, waarop het 5o-jarig regeringsjubileum van mijn Moeder werd gevierd en bij de troonwisseling alom uiting werd gegeven aan warme gevoelens van aanhankelijkheid ten opzichte van Haar — en aan de wijze, waarop men mij heeft welkom geheten. De herinnering aan dit alles zal mij sterken bij het vervullen van de taak, die op mijn schouders is gelegd. Koningin Wilhelmina met Prinses Juliana Groot zal de inspanning zijn, die van ons allen wordt gevergd om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden, waarvoor het nog zo waar onder oorlogsgevolgen lijdende Koninkrijk gesteld is in een wereld, die nog geen wezenlijke vrede kent. De grote verwachtingen, die de samenwerking der Geallieerden in de strijd had opgewekt ook ten aanzien van samenwerking in de vrede, zijn niet in vervulling gegaan. Scherpe tegenstellingen blijven zich openbaren. De Regering zal voortgaan om in het kader der Verenigde Naties te streven naar versterking der internationals gemeenschapsgedachte. Bijzondere aandacht wijdt zij aan de ontwikkeling van de kernen van internationale aaneensluiting, die in de Unie tussen Nederland, BelgiŽ en Luxemburg en de samenwerking der Vijf-Mogendheden ingevolge het Verdrag van Brussel reeds haar levensvatbaarheid hebben bewezen. Een spoedige totstandkoming van de Economische Unie met BelgiŽ en Luxemburg acht de Regering van groot gewicht. Zij werkt met kracht mede aan het wegnemen van de hinderpalen, die aan de realisering dier Unie in de weg staan. Ook op sociaal-cultureel gebied wordt nauwer samenwerking binnen de Benelux, zowel als in verband met het Vijf-Mogendhedenverdrag voorbereid. In het bijzonder op het gebied van de gezondheidszorg is de werkzaamheid van Nederlandse zijde in de internationale sfeer toegenomen, mede door de totstandkoming van de Wereld Gezondheids Organisatie. De toestand van ‘s lands financiŽn noopt er toe de militaire krachtsinspanning, voor wat betreft de Landmacht, vrijwel uitsluitend te blijven richten op het in IndonesiŽ onderhouden van een voor haar taak berekende krijgsmacht. Voor zover betreft de Koninklijke Marine en de Luchtstrijdkrachten wordt daarnaast een begin gemaakt met de vorming van een bijdrage aan de gemeenschappelijke verdediging van de vijf door het pact van Brussel verbonden West-Europese Mogendheden. In aansluiting aan de kortelings tot stand gekomen grondwetsherziening zal krachtig worden voortgewerkt aan het scheppen van een nieuwe rechtsorde tussen Nederland, IndonesiŽ, Suriname en de Nederlandse Antillen, ter verwerkelijking van het gerechtvaardigde streven der volkeren overzee naar vrijheid, gelijkwaardigheid en zelfstandigheid. Met verheuging mag worden geconstateerd, dat de staatkundige opbouw van de federalistische gebieden in IndonesiŽ gestadige voortgang heeft gevonden. In al deze gebieden kan ook een bevredigend, zij het onderling gevarieerd, herstel van het economisch leven worden waargenomen. De verhouding tot de Republiek blijft bij voortduring zorg baren. De op grondslag van de Renvillebeginselen gevoerde onderhandelingen hebben nog niet de zozeer gewenste oplossing kunnen brengen. De herhaalde bemoeienis van de Veiligheidsraad met de Indonesische kwestie, ook nadat een Commissie van Goede Diensten in IndonesiŽ haar werkzaamheden was begonnen, heeft niet steeds bijgedragen tot een weloverwogen behandeling van de ingewikkelde vraagstukken, welke zijn ontstaan door de groei van nieuwe verhoudingen in Zuid-Oost AziŽ. Vertrouwd mag intussen worden, dat onze ernstige wil om aan de gerechtvaardigde vrijheidsaspiraties der volkeren overzee te voldoen op een wijze, die tevens waarborg biedt voor recht en veiligheid, ook internationaal in toenemende mate begrip ontmoet. Nog steeds moeten in IndonesiŽ zware offers worden gebracht. Hulde zij hun gebracht, die — en hierbij denk ik in het bijzonder aan de strijdkrachten ter zee, te land en in de lucht — veelal onder zeer moeilijke omstandigheden met geduld en volharding hun plicht vervullen. Met eerbied gedenk ik hen, die daarbij het offer van hun leven brachten, terwijl mijn warme medegevoelen uitgaat naar hun nabestaanden. Een krachtig optreden tegen orde– en rustverstorende elementen blijft noodzakelijk. Een regeling van de rechtspositie van ambtelijke en particuliere werknemers onder het nieuwe bestel is in voorbereiding. De Nederlandse en Surinaamse Regeringen beraden zich op een nauwere handelspolitieke samenwerking, waarmce gepaard gaat een regeling van het onderlinge betalingsverkeer. Het ligt in het voornemen om ook met de Nederlandse Antillen soortgelijke regelingen te treffen. Het in de naaste toekomst wederom sluitend maken van de betalingsbalans met het buitenland blijft een voorwerp van aanhoudende zorg. Hoewel de resultaten, die tot nu toe, dank zij een gemeenschappelijke krachtsinspanning, konden worden bereikt, tot dankbaarheid stemmen, moet nog een moeilijke weg worden afgelegd. Nog steeds moet in belangrijke mate een beroep worden gedaan op vreemde hulpmiddelen. Indien de Amerikaanse hulpverlening niet tijdig ware geschied, zou een ernstige terugslag in het herstel van de volkswelvaart onvermijdelijk zijn geweest. Ons land is dan ook grote dank verschuldigd aan het Amerikaanse volk, dat op grootse wijze zijn daadwerkelijke belangstelling voor Europa toont. Zowel uit een oogpunt van exportbevordering als ter waarborging van voldoende werkgelegenheid voor de steeds groeiende bevolking is krachtige industrialisatie dringend noodzakelijk. Hoewel de Regering de technische vraagstukken, die hierdoor worden opgeroepen, geenszins onderschat, is zij van mening, dat het industrialisatie-vraagstuk in de eerste plaats een economisch probleem is. Zij acht het daarom een belangrijk deel van haar taak, voor zover dat in haar vermogen ligt, economische omstandigheden te scheppen, die het bedrijfsleven tot een gezonde uitbreiding der industriŽle capaciteit prikkelen. Op het gebied der productie en der consumptic zal al het mogelijke worden gedaan om meer normale verhoudingen te herstellen, een en ander naarmate de deviezenpositie zulks toelaat. Afneming van de schaarste zal het mogelijk maken de overheidsbemoeiing met het bedrijfsleven te verminderen. Beperking van de invoer zal echter, als gevolg van het tekort aan buitenlandse betaalmiddelen, nog onvermijdelijk blijven. De indiening van verschillende wetsontwerpen op het gebied van de middenstandspolitiek is in de loop van dit zittingsjaar te verwachten. Gestreefd wordt naar verbetering van de materiaalpositie in de bouwnijverheid en mede daardoor naar opvoering van de arbeidsproductiviteit, teneinde het bouwprogramma, speciaal voor wat betreft woning– en bedrijfsbouw, te kunnen vergroten. Met het oog zowel op de voorbereiding van de Economische Unie met de Benelux-partners als op de noodzakelijkheid tot verlichting van de lasten voor de schatkist, zullen de subsidies op levensmiddelen geleidelijk worden verminderd of beŽindigd. De Regering zal daarbij nauwgezet rekening houden met gevolgen daarvan door de kosten van levensonderhoud en bij de te volgen loon– en prijspolitiek de instandhouding van sociaal gerechtvaardigde en economisch verantwoorde loon– en prijsnormen blijven bevorderen. De zorg voor de behoeften van de kinderrijke gezinnen heeft de bijzondere aandacht van de Regering. Overwogen wordt op welke voet aan daartoe door werkgevers in het leven geroepen fondsen gelegenheid is te geven uitkeringen te doen in individuele gevallen, waarin mede als gevolg van de omvang van het gezin de inkomsten beneden het sociaal gerechtvaardigde peil blijven. Voorts is een wijziging van de wettelijke kinderbijslagregelingen in overweging, teneinde in die regelingen de nodige correcties aan te brengen. In aansluiting aan een enkele maanden geleden uitgebracht rapport wordt een algemene herziening van de sociale verzekeringen ter bevordering van meer eenheid en tot uitbreiding dier verzekeringen tot daarvoor in aanmerking komende groepen van zelfstandigen verder voorbereid, mede ten einde te voorzien in een duurzame regeling ten behoeve van de ouden van dagen bij bedindiging van de thans geldende tijdelijke voorziening. De voorbereiding van een wetsontwerp op de ziekenfondsen, zomede van een nieuwe wettelijke organisatie van de gezondheidszorg, zal met bekwame spoed worden voortgezet. De landbouwpolitiek van de Regering zal gericht zijn op verhoging van een rationele bodemproductie, op intensivering van het landbouwbedrijf, alsook op het verzekeren van bestaanszekerheid van boeren en tuinders in goed geleide bedrijven, mede door een zekere mate van productie– en marktordening, waarbij in het bijzonder aandacht zal worden geschonken aan het vraagstuk van de kleine boeren. Door voorstellen tot verbetering van de ruilverkavelingswetgeving en van de pachtwetgeving, alsmede door het beheersen van pacht– en koopprijzen verwacht de Regering een doelmatig gebruik van de grond te bevorderen. Gezien de gunstige ontwikkeling van de binnenlandse productie en de toestand op de wereldmarkt mag een voortgaande verbetering in de voedselvoorziening worden verwacht. Ofschoon de financiŽle toestand moeilijk is, vertoont de begroting voor 1949 een belangrijk gunstiger beeld dan die over het lopende jaar, een resultant, dat ten dele werd verkregen door gunstiger verwachtingen met betrekking tot de middelen en anderdeels door beperkingen in de uitgaven. Met vooropstelling, dat de bevordering van de volkswelvaart van primair belang is en dat aan de eisen der sociale rechtvaardigheid niet te kort mag worden gedaan, zal aan een verdere inkrimping van de overheidsuitgaven bij voortduring aandacht moeten worden geschonken. Intussen dient er op te worden gerekend, dat voor het herstel van IndonesiŽ ook in het komende jaar een beroep op Nederland voor financiŽle hulp in de vorm van credietverlening zal worden gedaan. Hoewel dank zij de buitenlandse credietverlening en het verbeterde begrotingsbeeld het gevaar voor inflatie is geweken, dient te worden voorkomen, dat opnieuw inflatoire krachten de overhand krijgen. Zo zal met name in verband met de verdere afwikkeling der geldzuivering voorzichtigheid mocten worden betracht. Op het gebied der belastingheffing zal worden voortgegaan met een herziening in sociale en economische zin. Enige verlaging van het tarief van de inkomsten– en loonbelasting is in overweging, evenals een tegemoetkoming aan het bedrijfsleven met betrekking tot de berekening van de belastbare winst. Voorts zal gestreefd worden naar een vergroting van de rechtszekerheid voor de belastingplichtigen en naar een vereenvoudiging van de bestaande belastingwetgeving. De geboden uiterste soberheid leidt er toe, dat in het komende jaar in hoofdzaak slechts werkzaamheden, die nodig zijn voor behoud van bestaande verkeersverbindingen en andere waterstaatswerken of ter voltooiing van reeds aangegane overeenkomsten, zullen kunnen worden uitgevoerd. De indijking der Zuiderzee wordt verder voorbereid. Op korte termijn kan de indiening worden verwacht van een wetsontwerp betreffende samenwerking van gemeenten onderling en van gemeenten met andere lichamen. De regeling van de verdeling van de taak en van de organisatie van de politie zal opnieuw onder het oog worden gezien. Daartoe zal een commissie worden ingested welke de Regering op korte termijn advies zal hebben uit te brengen. Voorstellen zullen worden gedaan ter uitvoering van artikel 195a der Grondwet. Aan een in te stellen commissie zal worden opgedragen de Regering van advies te dienen omtrent vereenvoudiging der pensioenwetgeving. Werden in het voorjaar 1948 enkele maatregelen tot verbetering van de salarispositie van het Rijkspersoneel aangekondigd en reeds ten dele geŽffectueerd, de verwezenlijking van de toegezegde technische herziening kan, naar het zich laat aanzien, binnenkort worden verwacht. Het probleem der politieke delinquenten heeft de voortdurende aandacht der Regering. Een aanvang wordt gemaakt met, de behandeling der gevallen van de jeugdige delinquenten, ten aanzien van wie een onderzoek naar de mogelijkheid van reclassering zal worden ingesteld. Liquidatie van de buitengewone maatregelen op het gebied van het recht en de rechtsbedeling zal met kracht worden nagestreefd. Wettelijke voorzieningen betreffende het gevangeniswezen zijn in vergevorderde staat van voorbereiding. Bij de verschillende typen van onderwijs heeft het opvoedings– en vormingsaspect de bijzondere belangstelling van de Regering. Ter vervulling van de functie van het onderwijs ten opzichte van enkeling en gemeenschap zijn nauwe verstandhouding en samenwerking tussen de leerkrachten bij de onderscheiden soorten van onderwijs nodig. De Regering streeft er naar, dat uitzonderlijke aanleg in onze maatschappij vroegtijdig wordt onderkend en dat er meer gelegenheid wordt geboden om die begaafdheid tot ontplooiing te brengen. Om aan de eisen van de steeds verder voortschrijdende specialisering op wetenschappelijk gebied het hoofd te kunnen bieden, zal het nodig zijn om, zonder inbreuk te maken op de vrijheid van het onderwijs, in overleg met de instellingen van hoger onderwijs, op een taakverdeling aan te sturen. Tot behoud en verhoging van het peil van het culturele leven zal aan de zorg voor de kunst bijzondere aandacht worden besteed. In gevorderde staat van voorbereiding zijn wetsontwerpen tot regeling van het kweekschoolonderwijs, tot regeling van het voorbereidend hoger en algemeen vormend middelbaar onderwijs, tot regeling van het zuiver wetenschappelijk onderzoek en tot regeling van het tuchtrecht bij het perswezen. Reeds zijn tal van belangrijke wetsontwerpen bij U aanhangig, op welker afdoening de Regering prijsstelt. lk noem in het bijzonder de ontwerpen inzake de regeling der materiŽle oorlogsschade, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, de ondernemingsraden, de wachtgeld– en werkloosheidsverzekering, de bedrijfspensioenfondsen, de afwikkeling der geldzuivering, rechtshandelingen landbouwgronden, het tegengaan van lichtvaardige echtscheidingen, de wijziging van het ontslagrecht, de regeling voor de opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten, de credietverstrekking aan Nederlandsch-IndiŽ, de oprichting van de Nederlands-Indonesische Maatschappij tot financiering van het herstel in IndonesiŽ, en de tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de wederopbouw en de bevordering van de bouwnijverheid. Veel zal dus van Uw werkkracht worden gevraagd. Met de bede, dat God ons allen de kracht en de wijsheid moge schenken, nodig voor het vervullen van onze taak, verklaar ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.  

 

Troonrede 1947


GEZOCHT TROONREDE 1947
In 1947 zag de koningin op het laatste moment vanwege ziekte af van voorlezing van de troonrede. Bij verhindering van het staatshoofd wordt de rede uitgesproken door een lid van een Commissie vanwege het staatshoofd. In vroeger tijden bestond die commissie meestal uit een minister en enkele leden van de Raad van State. Na 1848 traden steeds ťťn of meer ministers als zodanig op. Vaak las de minister van Binnenlandse Zaken dan de rede voor.

In 1947 sprak minister-president Beel de rede namens de koningin uit.

Openingsrede van 16 september 1947

Leden der Staten-Generaal, HARE Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen! deze zitting van Uw Hoge College te openen, en mij gemachtigd daarbij voorlezing te doen van de rede, die Hare Majesteit voornemens was uit te spreken. Hoewel in de ruim twee jaren, die ons scheiden van de dag der bevrijding, het beeld van ons land, dank zij de toenemende krachtsinspanning van ons volk, alom zichtbare, gelukkige veranderingen heeft ondergaan, moeten wij iedere stap op de weg vooruit nog steeds bevechten tegen een stroom van nationale en internationale moeilijkheden, die nauwelijks in kracht ver- mindert. De verbetering, die verleden jaar kon worden aangewezen in de ontwikke- ling der gebeurtenissen in IndonesiŽ, ondervond ernstige belemmeringen. wel is waar zijn verdere schreden gezet op de weg naar de verwezenlijking ener nieuwe rechtsorde, steunend op het beginsel van vrijwillige samen- werking. De Staat Oost-IndonesiŽ kwam tot stand. West-Borneo en andere delen van de Archipel werden erkend als zelfstandige gebieden met een eigen bestuur. Het stemt tot vreugde, dat een vertegenwoordiging uit Indo- nesiŽ, met de heer President van de Staat Oost-IndonesiŽ aan het hoofd, zich thans in Nederland bevindt, ten einde de wederzijdse goede verstandhouding te versterken. Helaas echter heeft de verhouding tot de Republiek zich in ongunstige zin ontwikkeld. Lange tijd mochten wi] de hoop koesteren, dat het bereiken van een overeenkomst met haar ook in dit Indonesische gebied de terugkeer zou inluiden van recht en veiligheid en een belangrijke schrede op de weg naar de nieuwe rechtsorde. Het zal ook U ten diepste hebben teleurgesteld, dat zulks niet het geval bleek en dat de moeilijkheden zich hier veeleer heb- ben toegespitst. Deze toespitsing heeft offers en leed gebracht. Ere zij hen, die vůůr, tijdens en na het politioneel optreden onzer krijgsmacht hun leven gaven, en vertroosting moge de bevolking dezer gebieden vinden, die onder leed gebukt gaat.2 Een voorstel, ten doel hebbende de mogelijkheid te openen de nieuwe staatkundige structuur van het Koninkrijk spoedig een wettelijke grondslag te geven, wordt voorbereid.! Op korte termijn zullen vertegenwoordigers van Suriname en de Nederlandse Antillen tot een ronde- tafelconferentie worden samengeroepen. Een commissie van voorbereiding daartoe is reeds geÔnstalleerd+ De ontwikkeling van de internationale toestand blijft zorglijk. Hoewel in het afgelopen jaar een aantal vredesregelingen is tot stand gekomen, ver- keren de besprekingen over de vrede met Japan nog in een voorbereidend stadium, terwijl het Duitse vraagstuk, voor Europa van zo overheersend belang, nauwelijks nader tot oplossing is gebracht. Het beleid der Regering met betrekking tot de Verenigde Naties bijft be- heerst door het streven naar het bevorderen van goede internationale ver- houdingen. Het valt te betreuren, dat het optreden van de Veiligheidsraad er in het algemeen nog slechts weinig toe heeft bijgedragen om de bestaande onzekerheid te verminderen. Ondanks het gerezen meningsverschil nopens de bevoegdheid der Ver- enigde Naties in de Indonesische kwestie. bleven de internationale betrek- kingen van vriendschappelijke aard. Het stemt tot bijzondere voldoening, dat de bestaande hartelijke verstand- houding met BelgiŽ op velerlei gebied nog is verdiept. Met grote waardering mogen de diensten worden herdacht, die zowel Marine als Landmacht bewijzen b~ het herstel van de rechtsorde in Indo- nesiŽ. De toestand van 's lands fmanciŽn eist, dat ook de uitgaven voor onze krijgsmacht zo beperkt mogelijk worden gehouden. Dit zal er ons toe dwin- gen vooreerst geen meerdere taken voor deze krijgsmacht op ons te nemen en vervolgens, zoveel als de toestand in IndonesiŽ zulks toelaat, haar taak over te dragen aan burgerlijke gezagsorganen aldaar. Deze beperkingen zullen tot geleidelijke, doch zeer aanzienlijke verminde- ring der personele sterkte voeren. Maatregelen worden getroffen om de mannen, die hierdoor, alsmede door de aflossing der thans in IndonesiŽ vertoevende militairen, vrijkomen, de terugkeer in de burgermaatschappelijk te vergemakkelijken. Het verlangen naar vernieuwing doet ook zijn invloed gelden op het rechts- leven. Voor de samenstelling van een nieuw burgerlijk wetboek is een opdracht verleend." De voorgenomen hervorming op dit uitgestrekte gebied zal ook omvatten de wetgeving van het internationaal privaatrecht. Naast de alge- mene herziening van het burgerlijk recht wordt ook aan afzonderlijke ver- nieuwingen aandacht geschonken. Wetsontwerpen mogen worden ver- wacht tot herziening van het ontslagrecht van werknemers en tot instelling van een overheidstoezicht op bepaalde gezinnen, wier onmaatschappelijk gedrag gevaar oplevert voor de samenleving. Eerstdaags kan een wetsontwerp tegemoet worden gezien om de bijzondere rechtsprekende colleges en de tribunalen geleidelijk op te heffen en om de nog resterende berechting van politieke delinquenten aan de grondwettelijke met rechtspraak belaste organen op te dragen." Ook zal een wetsontwerp worden ingediend om een meer effectieve bestrijding van de economische delicten mogelijk te maken. Een voorlopige wettelijke voorziening met betrekking tot de financiele ver houding tussen Rijk en gemeenten zal op zeer korte termijn worden voor- gesteld, evenals een regeling van het politiewezen. Een partiŽle wijziging van de Pensioenwet kan spoedig te gemoet worden gezien. Als verdere schreden op de weg der vernieuwing van het onderwijs zullen U voorstellen bereiken tot herziening der regeling van het voorbereindend hoger- en middelbaar- en van het nijverheidsonderwijs. Belangrijke voorzieningen vergt het technisch hoger onderwijs. Wettelijke grondslagen worden ontworpen voor de reorganisatie van het wetenschappe- lijk onderzoek, voor de monumentenzorg, de bescherming van het beroep en de titel van "architect", alsook voor de regeling van het radiovraagstuk Er zal worden voortgegaan met hulp aan de vrije jeugdvorming en aan de ontwikkeling en vrije ontplooiing der kunst. De stoffelijke welvaart van ons volk kan alleen worden verbeterd, indien de productiviteit van ons eigen land omhoog wordt gevoerd. Ondanks de aandacht, die de Regering hieraan blijft schenken, baart de voedselpositie in verband met de grote internationale goederenschaarste ernstige zorg. De levering van goederen en diensten naar het buitenland zal krachtig worden bevorderd en de economische samenwerking met de Overzeese Gebieds- delen blijft een voorwerp van aanhoudende zorg. Met voortvarendheid zal gestreefd worden naar een verdere ontwikkeling van de economische Unie met BelgiŽ en Luxemburg," zonder dat hierdoor het streven naar een nauwer economische samenwerking met andere landen wordt verzwakt. Waar zulks toelaatbaar is, zal naar vereenvoudiging van de overheids bemoeiing met het bedrijfsleven en naar dienovereenkomstige inkrimping van het overheidsapparaat worden gestreefd. De noodzakelijke verdere in- dustriŽle uitbouw van ons land zal worden gestimuleerd. Constructieve samenwerking van alle bij het bedrijfsleven betrokkenen zal door de indiening van een wetsontwerp op de publiekrechtelijke bedrijfs- organisatie worden bevorderd. Voor de noodzakelijke maatregelen ter bevordering van de rationalisatie in het landbouwbedrijf is een schema van zes jaren opgesteld, dat eerlang aan de staten-Generaal zal worden aangeboden. Op het gebied van het verkeer zijn voorstellen te wachten, betrekking hebbende op het vervoer van goederen te land en te water, zomede een wetsontwerp betreffende de zeehavens, terwijl voorts het nodige zal worden verricht om de regeling van het verkeer langs de weg wederom op wettelijke grondslagen, gelegen buiten de bezettingsperiode, te doen berusten. Bij de verwezenlijking van een bouwprogramma, dat op de beschikbare arbeidskrachten en materialen is afgestemd en dat de meest urgente werken zal bevatten , zal de woningbouw op de eerste plaats staan. De indiening van een wetsontwerp, waarbij een aantal onderwerpen, de wederopbouw be- treffende, wordt geregeld, is binnenkort te verwachten. De voorbereiding van een ontwerp- wachtgeld- en werkloosheidsverzekering is ver gevorderd. Van een ontwerp tot verbetering der positie van rentetrekkende invaliden, weduwen en wezen kunt gij de indiening te gemoet zien. Over de herziening der sociale verzekering is een breed overleg met de Stichting van de Arbeid geopend . De indiening van een wetsontwerp op de bedrijfspensioenfondsen wordt overwogen. De commissie ter bestudering van het vraagstuk der ondernemingsraden zal dezer dagen met haar arbeid gereedkomen. Op het terrein der volksgezondheid worden voorbereid een nieuwe wette- lijke regeling van het ziekenfondswezen en een nieuwe wettelijke organisatie der gezondheidszorg. Met voldoening moge worden vastgesteld, dat, dank zij het verkrijgen van buitenlandse leningen, een deviezencrisis kon worden voorkomen. Niette- min blijft het welvaartsherstel bedreigd door schaarste aan buitenlandse be- talingsmiddelen. Derhalve zal, naast handhaving van een scherpe controle op het deviezengebruik, alles in het werk dienen te worden gesteld om de positie van de betalingsbalans te verbeteren. Met vasthoudendheid zal worden gestreefd naar het beperken van over- heidsuitgaven welke, hoezeer gewenst op zich zelf, toch vanwege de zorg- lijke toestand van 's lands financiŽn niet toelaatbaar zijn of naar latere jaren behoren te worden verschoven. De binnenkort aanvangende afwikkeling van de geblokkeerde tegoeden zal gelijke tred houden met de inning van de voorlopige aanslagen in de ver- mogensheffingen. In het voorstel van wet tot regeling van de bijdragen in de materiŽle oor- logschade zal tegemoetkoming worden betracht ten aanzien van voor per- soonlijke of bedrijfsdoeleinden gebezigde eigendommen, waarmede vooral de belangen van minder draagkrachtige landgenoten zullen worden gediend. Gevoegd bij de vele en grote moeilijkheden, waarmede wij zowel op het nationale als op het internationale terrein nog voortdurend te kampen heb- ben, zal de behandeling dezer veelheid van zaken, evenals in het verstreken zittingsjaar, grote en voortdurende inspanning van U vergen. Op deze inspanning moge de meer dan ooit voor het slagen van ons mensen- Werk noodzakelijke zegen Gods rusten. - In de naam der Koningin en daartoe door Haar gemachtigd, verklaar ik de gewone zitting van de Staten-Generaal geopend.  

 

Troonrede 23 juli 1946

Leden der Staten-Generaal, Het vertrouwen van mijn volk heeft U geroepen, om in de komende vier jaren mede te beslissen over het wel en wee van ons vaderland. Dit stemt mij tot voldoening. Uw verkiezing toch strekt mij ten teeken van een terugkeer tot normale grondwettelijke vormen en stabiele staatkundige verhoudingen., Te meer verheug ik mij hierover, omdat thans eerst recht alle krachten gericht kunnen worden op het ťťne doel: het leggen van een deugdelijken grondslag voor den geleidelijken wederopbouw van onze geestelijke en stoffelijke volkswelvaart. Tot mijn groote vreugde mocht ik — mede uit eigen aanschouwing vaststellen, dat wij in gestagen tred reeds menige schrede op den weg naar dit groote doel hebben gezet en dat wij, wat de krachtsinspanning betreft om het te bereiken, geenszins de minsten zijn in den kring der door den oorlog getroffen volkeren. Nochtans wachten ons nog vele en groote moeilijkheden, welke ik zoowel U als mijn geheele volk in ernstige en voortdurende overweging aanbeveel. Deze moeilijkheden zullen slechts overwonnen kunnen worden, indien ieder onzer zich met geestdrift wijdt aan den gemeenschappelijken arbeid, die uitsluitend in staat zal zijn voor de breede lagen van ons volk den weg tot welvaart te banen.In de ontwikkeling der gebeurtenissen in Oost-IndiŽ valt verbetering aan te wijzen. In belangrijke deelen der Buitengewesten is reeds in eersten aanleg overgegaan tot de vestiging van een nieuwe rechtsorde, steunend op de beginselen, die in mijn rede van 7 December 1942 werden neergelegd. Met vertegenwoordigers der bevolking uit die Buitengewesten, waar het Geallieerde Opperbevel de verantwoordelijkheid voor de bestuursvoering heeft overgedragen, wordt thans beraadslaagd over de vervulling, langs loyalen en vreedzamen weg, van de nationale verlangens. Op Java en Sumatra echter ontbreken nog voldoende voorwaarden voor zulk een overleg. Ik vertrouw, dat deze voorwaarden — mede dank zij verdere besprekingen — spoedig aanwezig zullen zijn.Het Geallieerde Opperbevel in deze gebieden, en –in den Riouw-Archipel, heeft zijn taak nog niet voltooid. Nog altijd lijden daar — tot onze bezorgdheid — velen uit alle bevolkingsgroepen onder de gevolgen van den oorlog. De verdere liquidatie van de Japansche invasie en de terugkeer van orde en rust, met name op Java en Sumatra, zijn noodzakelijke voorwaarden, wil Nederland zich ten volle kunnen wijden aan zijn roeping, om te zamen met de Indonesische volken ook voor hen binnen het Koninkrijk een eigen Staatsverband op te bouwen, waarin die volken vrij hun eigen kracht kunnen ontplooien en door middel waarvan zij zich een eigen plaats in de rij der Vereenigde Volken zullen kunnen verwerven. In dit Indonesisch Staatsverband zullen uiteraard de rechten en belangen van alle bevolkingsgroepen en van minderheden dienen te worden beschermd en behartigd. Ten einde voor den overgangstijd in het bijzonder de uitoefening van de taak van het opperbestuur ten aanzien van Oost-IndiŽ beter tot haar recht te doen komen en ook daar de Rijksconferentie voor te bereiden, zal onverwijld een ontwerp van wet tot instelling van een Commissie-Generaal — aangepast aan de eischen van den huidigen tijd — aan U worden voorgelegd. In afwachting van het herstel van het econornisch leven zullen de groote moeilijkheden, waarvoor Oost-IndiŽ zich op het gebled van geld– en handelsverkeer gesteld ziet, slechts met steun van Nederland en door nauwe samenwerking van beide deelen van het Koninkrijk, uiteraard op voet van gelijkheid, overwonnen kunnen worden. Diep getroffen ben ik door de plichtsbetrachting en zelfbeheersching, waar mede intusschen zoowel burgers als militairen ginds onder zoo moeilijke omstandigheden voortgaan, hun taak te vervullen.Ook in West-IndiŽ leeft een drang naar vernieuwing der Staatsinstellingen. Wat reeds zonder Grondwetswijziging ter bevrediging daarvan kan geschieden, zal ten spoedigste worden bevorderd, opdat Suriname en de Nederlandsche Antillen zullen kunnen beginnen met op nieuwen voet eigen leven, deelgenootschap in het Koninkrijk en in het bijzonder hun taak in hun eigen omgeving ter hand te nemen. Nederland, dat zich in het verleden voortdurend tot taak heeft gesteld in de internationale samenleving der volkeren bij te dragen tot den opbouw van een vreedzame internationale wereldorde, zal ook thans naar vermogen krachtig samenwerken met al die landen, die eveneens den wederopbouw en de bevestiging van vrede en veiligheid willen dienen op grondslag van recht en rechtvaardigheid. In de organen van de Vereenigde Naties en met name in den Veiligheidsraad, zoomede in de Commissie voor de beheersching der atoomenergie, streeft de Regeering naar bevordering van goede internationale verhoudingen op den grondslag van het handvest, met het doel den internationalen vrede en veiligheid te bevestigen en de vrijmaking van het in het atoom sluimerend geweld te doen strekken tot heil, in stede van tot rampspoed der menschheid. Onzerzijds wordt een spoedige totstandkoming van definitieve vredes regelingen gewenscht, ten einde de wereld de gelegenheid te bieden, door vreedzamen arbeid tot herstel te geraken. Het besef, wederkeerig bestaande bij de Nederlandsche zoowel als bij de Belgische Regeering, dat ten aanzien van een aantal internationale vraagstukken haar respectievelijke belangen gestadig meer samenloopen, draagt er toe bij de nauwe samenwerking met onze Zuiderburen te versterken.De ontwikkeling van onze betrekkingen met de mogendheden, waarmede de vriendschappelijke relaties niet zijn verbroken geweest, blijft aanleiding geven tot voldoening. Nederland stelt zich voor aanspraken te doen gelden op grensverbetering van beperkten omvang langs zijn Oostgrenzen. Mede als een bijdrage tot de vestiging van een sterke internationale rechtsorde zal worden voortgegaan met den wederopbouw zoowel van onze Marine als van onze Landmacht. In beside deelen onzer strijdmacht zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de tucht, het moreel, de geestelijke verzorging en de sociale bemoeiingen ten dienste van het personeel en zijn gezinnen. Voorstellen tot wijziging van de Dienstplichtwet en van de bevorderingswetten voor het beroeps– en reservepersoneel onzer Landmacht zullen U worden aangeboden. Zoowel aan onze Landmacht als aan onze Marine, in het bijzonder aan dat gedeelte, hetwelk tijdens den oorlog reeds jaren uit het vaderland afwezig was, worden hooge eischen gesteld. Met erkentelijkheid maak ik gewag van de groote plichtsbetrachting en offervaardigheid dezer mannen. In ernstig onderzoek zal worden genomen de vraag op welke wijze –ontduiking van het bepaalde in artikel 263 van het Burgerlijk Wetboek kan worden tegengegaan. Maatregelen ter voorkoming van lichtvaardige echtscheidingen zullen worden voorbereid. Maatregelen zullen worden voorbereid ten behoeve van een meer doeltreffende bestrijding van de openbare onzedelijkheid. Ten aanzien van het onderwijs zal gestreefd worden naar het wegnemen van belemmeringen die de vernieuwing van het onderwijs in den weg staan en naar het aanvullen van de op dit gebied bestaande tekorten. Ontwerpen van wet, vastleggende het kader, waarbinnen zich de vernieuwing van het onderwijs zal kunnen voltrekken, zullen in overweging worden genomen. Voorstellen tot verbetering van de financieele verhouding ten aanzien van het Bijzonder Hooger Onderwijs zullen U op korten termijn bereiken. De Regeering zal sterken steun verleenen aan de jeugdbeweging, met inachtneming van zelfstandigheid der levensrichting en erkenning van de rechten der ouders. Bijzondere aandacht zal worden gewijd aan de bestrijding van de verwildering der jeugd. Het ligt in het voornemen, om, den Radioraad gehoord, een wettelijke basis te ontwerpen voor een nationaal omroepbestel op publiekrechtelijke leest, waarbij de verschillende levensbeschouwingen, in organisch verband opgenomen, voor het uitdragen van eigen beginselen beschikking zullen verkrijgen over zendtijd. Ten aanzien van de stoffelijke welvaart staat voorop het streven naar opvoering van de nationale productie. Het herstel en de uitbouw van den handel en de nijverheid in al hun geledingen zal met kracht worden bevorderd. Met het oog hierop zal aan de totstandkoming van een wettelijke regeling voor een adviseerend planbureau met spoed worden voortgewerkt. In het bijzonder op de industrieele ontwikkeling van ons land, als belangrijk middel om de moeilijkheden, uit de wijzigingen in de economische wereldstructuur voortvloeiend, te boven te komen, zal de aandacht der Regeering zijn gevestigd. De Regeering is voornemens om ter bevordering van de ontwikkeling van een gezond middenstandsbedrijf voortgang te maken met de bestaande vormen van het verleenen van crediet, alsmede den middenstand, waar noodig, tegen onredelijke concurrende van de zijde van het grootbedrijf te beschermen. Ter bevordering van den dringend noodzakelijken export, zoowel van industrieele als van agrarische producten, zullen de economische betrekkingen met andere mogendheden worden voortgezet en uitgebreid. Een doeltreffende voorlichting dienaangaande zal, zooveel mogelijk te zamen met het bedrijfsleven, worden bevorderd. Bij de ten aanzien van den landbouw te nemen maatregelen zal er naar worden gestreefd aan het economisch verantwoorde kleine boeren– en tuindersbedrijf een zoodanig inkomstenpeil te waarborgen, dat voor het gezin een behoorlijk bestaan verzekerd is. Met inachtneming van een redelijke belooning voor diegenen, die in land– en tuinbouw werkzaam zijn, zal de aandacht bij voortduring gericht moeten blijven op verlaging van den kostprijs van onze land– en tuinbouwproducten. Daarnaast is bevordering van de kwaliteitsverbetering een eerste vereischte. Het land– en tuinbouwonderwijs zullen moeten worden uitgebreid, terwijl het landbouwkundig onderzoek zich tot nieuwe gebieden zal dienen uit te strekken. Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan de opleiding van landarbeiders. Het herstel van het geschonden landbouwbedrijf zal met kracht worden voortgezet. Eerlang zal een ontwerp van wet, in het bijzonder het herstel van Walcheren regelende, bij de Staten-Generaal worden ingediend. Ruilverkavelingen en herontginningen zullen een meer rationeel grondgebruik mogelijk moeten maken, terwijl voorbereidingen zullen worden getroffen voor verdere landaanwinning en nieuwe inpolderingen. Bij deze maatregelen zal aan de aankleeding van het landschap bijzondere aandacht worden geschonken. Regelen van wet ten aanzien van verkoop en doelmatige verpachting van gronden zullen worden voorbereid. Op het gebied van de visscherij zal het inslaan van nieuwe wegen krachtig worden bevorderd, terwijl aan het visscherijonderzoek bijzondere aandacht zal worden gegeven. Ten behoeve van de binnenvisscherij wordt een wettelijke regeling voorbereid, waarbij met de belangen van alle daarbij betrokkenen rekening zal worden gehouden. Met kracht zal ook de wederopbouw worden voortgezet, met name ook van gebouwen van geestelijke en cultureele beteekenis, welker groote waarde niet uit het oog zal worden verloren, en van bedrijfsgebouwen. Het bouw van nieuwe woningen zal, zoodra de aanvoer van materialen dit mogelijk maakt, ten sterkste worden bevorderd. Enkele wijzigingen in de Woningwet zijn in verband hiermede voorbereid. Een financieele regeling voor de bouw van woningen door particulieren is vrijwel gereed. De bemoeiingen tot herstel van het spoorwegverkeer en ons zwaar gehavende autopark zullen worden voortgezet. Voorts zal de productie van banden worden bevorderd. Aan de verkeerswetgeving en de bevordering van de veiligheid van het verkeer wordt bijzondere aandacht besteed. Een regeling van het goederenvervoer langs den weg wordt voorbereid. Alle krachten worden er op gericht, opdat de plaats, welke aan ons land in het luchtverkeer op grond van geschiedenis, ligging en praestatiemogelijkheden toekomt, binnen zoo kort mogelijken tijd weer wordt ingenomen. De reeds getroffen maatregelen tot herstel van de door den oorlog deerlijk getroffen koopvaardijvloot zullen met kracht worden voortgezet. Een wettelijke regeling voor de pensionneering van zeelieden is in voorbereiding. Zooveel doenlijk zal — mede ter versterking van de saamhoorigheidsgedachte en het verantwoordelijkheidsgevoel der bedrijfsgenooten — worden gestreefd naar een verschuiving der Overheidsbemoeiing naar publiekrechtelijke bedrijfsorganen. De Regeering zal met spoed de voorbereiding voortzetten van een wetsvoorstel op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, waarbij aan gerechtvaardigde verlangens van het bedrijfsleven alle aandacht zal worden geschonken. Als top-orgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zal de instelling van een sociaal-economischen raad worden voorbereid. Regelingen zullen moeten worden getroffen, opdat alle bedrijfsgenooten Ťn in de bedrijfstakken via de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties Ťn in de afzonderlijke ondernemingen in het overleg niet enkel over sociale, maar ook over economische vraagstukken worden betrokken. Voor zoover echter de publiekrechtelijkc bedrijfsorganisatie geen genoegzame waarborgen biedt voor gezonde sociaaleconomische verhoudingen in eenig bedrijf of voor een juiste behartiging van het consumentenbelang, zal socialisatie worden overwogen van de nog met in gemeenschapsbezit zijnde openbare nutsbedrijven, alsmede van die bedrijven, van monopolistisch karakter, waarvan na onderzoek socialisatie om redenen van algemeen belang geboden en doelmatig blijkt. De socialisatie van het mijnwezen zal worden bevorderd, zoodra een op korten termijn in te stellen Commissie van onderzoek heeft bevestigd, dat het algemeen belang zoodanig ingrijpen vergt. Een wettelijke basis zal worden voorbereid voor een bijzonder toezicht op het kartel– en concernwezen. Groote zorg zal worden besteed aan een rechtvaardige verdeeling van de stoffelijke welvaart. Scherp toezicht op de prijzen zal er voor waken, dat iedere verhooging der productie zooveel mogelijk ten goede komt aan een vermindering der nog steeds bestaande spanning tusschen loonen en prijzen. Ter verlichting van de moeilijkheden van hen, wier behoeften het grootst zijn, zal een verbetering van den kinderbijslag worden voorgesteld. Een verplichte wachtgeldregeling en werkloosheidsverzekering zullen worden voorbereid. Terwijl voortgewerkt wordt aan een algemeene herziening der sociale verzekering als onderdeel van het streven naar grooter bestaanszekerheld, zal spoedig een voorloopige voorziening ten gunste van ouden van dagen aan U worden voorgelegd. Een wetsontwerp zal worden ingediend tot herziening van de bepalingen, rakende de beŽindiging van arbeidsovereenkomsten, zulks met de bedoellng personen, die reeds geruimen tijd bij denzelfden werkgever in loondienst zijn, meerdere bestaanszekerheid te verschaffen. Op korten termijn zal een commissoriaal onderzoek worden ingesteld naar de mogelijkheid om de Armenwet in dien zin te verruimen, dat zij een breedere basis biedt voor de maatschappelijke voorziening en hulpverleening. De verbetering der geestelijke en lichamelijke volksgezondheid zal met kracht worden bevorderd. In samenwerking met de deskundigen en de organisaties, op dat gebied werkzaam, wordt een op wettelijke basis steunende coŲrdinatie der gezondheidszorg voorbereid. Groote zorg boezemt mij de toestand van ‘s lands financiŽn in. Bij voortduring staan deze nog onder den invloed van de oorlogsramp en den nasleep van dien. De voorzieningen op burgerlijk en militair gebied, welke hierdoor noodzakelijk zijn geworden, leggen een schier ondraaglijken last op de volkshuishoudingen der betrokken gebiedsdeelen. Zonder krachtige hulp van buiten is de taak, die het Rijk vervullen kan, aan zeer enge grenzen gebonden. Met dankbaarheid mag ik gewagen van de financieele hulp, die tot dusver door het buitenland wordt verleend. Mede in het belang van cen voortzetting daarvan mag niets worden nagelaten, wat de van ouds erkende credietwaardigheid van Nederland zal kunnen versterken. Eerste voorwaarde daartoe is een eendrachtige voortzetting van de herstelpolitiek. Ook bij het betrachten der uiterste soberheid zullen aan de OverheidsfinanciŽn zware eischen blijven gesteld om chaotische toestanden te kunnen voorkomen, in staat te zijn de Overzeesche Gebiedsdeelen hulp te bieden, het herstel te bevorderen — zoowel op materieel als op cultureel gebled — en verbetering te kunnen brengen in het lot van die bevolkingsgroepen, welke in zorglijke omstandigheden verkeeren. Handhaving van het monetaire evenwicht bij een internationaal verantwoord niveau van loonen en prijzen zal bij voortduring de aandacht vragen. Met inachtneming van den eisch van rechtsherstel en onder waarborging van de belangen van den fiscus zal het toezicht op de investeeringen zal voorshands echter geld– en kapitaalverkeer zoo spoedig mogelijk een passende vrijheid herkrijgen. Het uitoefenen van onvermijdelijk zijn om een zoo doeltreffend mogelijk gebruik van het kapitaal te verzekeren. Hierbij zullen met name de Nederlandsche Bank, waarvan de eigendom van particuliere in publieke handen dient over te gaan, en de Herstelbank een belangrijke rol hebben te vervullen. De vermindering van den druk der binnenlandsche Staatsschuld zal de bijzondere aandacht vereischen, waartoe naast de reeds aanhangige vermogensaanwasbelasting een heffing in eens van de vermogens zal worden voorgesteld. Ook een conversie van de binnenlandsche Staatsleeningen zal aan dit doel worden dienstbaar gemaakt. De regeling van de bijdragen in de materieele oorlogsschade en van de aanvullende credietfinanciering bij de wet kan op korten termijn worden tegemoet gezien. De voorstellen tot wijziging van artikel 192 en van hoofdstuk XIII der Grondwet zullen U ter behandeling in tweede lezing bereiken. De instelling eener Staatscommissie tot herziening van de Grondwet kan spoedig worden tegemoet gezien. Het vraagstuk der administratieve Rechtspraak zal door een Staatscommissie opnieuw onder de oogen worden gezien.Met kracht zal worden gestreefd naar inkrimping van het Overheidsapparaat; in het bijzonder zal daarbij aandacht worden geschonken aan de Rijksbureaux. In afwachting van het rapport der onderwerpelijke commissie zullen partieele verbeteringen in de gemeentefinanciŽn worden voorgesteld. Een betere coŲrdinatie tusschen de dragers van het gezag en de politic zal worden bevorderd. Naar een oplossing van de verschillende problemen, die samenhangen met de vervolging der politleke delinquenten, wordt met voortvarendheid gestreefd. De zuivering van het Overheidspersoneel, alsmede van de pers, zal nog voor het einde van dit jaar worden voltooid, terwijl een snelle afwerking van de zuivering van het bedrijfsleven eveneens zal worden nagestreefd. De Regeering zal een juistere regeling van de positle der ambtenaren o.m. door herziening van stelsel en normen van het bezoldigingsbesluit bevorderen. Een salarisverbetering voor de onderwijzers is in voorbereiding. Een reorganisatie van het georganiseerd overleg is voorgenomen. lk ben mij bewust, dat de nauwgezette behandeling van al deze voorstellen — overvloedig in aantal, omdat de taak der Overheld in dezen tijd zoo diep ingrijpt in vele levensterreinen — veel van Uw werkkracht en van Uw toewijding zal vergen. Met de bede, dat God U hiertoe wijsheid en kracht moge schenken tot zegen van ons Koninkrijk en deszelfs toekomst, verklaar ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.  

 

Troonrede 20 november 1945

Leden der Staten-Generaal, Gevoelens van diepe bewogenheid mengen zich met die vreugde en erkentelijkheid nu ik na zes jaren van bittere scheiding weer in uw midden verschijn. Bronzen plaquette in de burgemeesterskamer van het Goudse Stadhuis Leed en ontbering, nederlaag en ontreddering, maar ook offervaardig en heldenmoed kenmerkten de donkere jaren der Duitsche furie. In smart gedenken wij de tienduizenden Joodsche landgenooten, die werden marteld en vermoord, de millioenen Nederlanders en IndonesiŽrs, wier veiligheid bedreigd, wier levenskracht verteerd en wier zedelijk oordeel werd aangetast. Inspectie van de Irene-brigade ter gelegenheid van de bevrijding op het Koningin Wilhelminaplein te Voorburg. Links Prins Bernhard, in het midden met hoge hoed de burgemeester van ‘s-Gravenhage mr. S.J.R.de Monchy, rechts Generaal Grerar. (collectie: Gemeentearchief Voorburg) Wij gedenken daarnaast het verzet tegen den vijand, dat sterke krachten wekte en dat ons thans onze vrijheid als een recht doet aanvaarden. Lijden strijden werkten ook ten zegen. Wij werden ontvankelijker voor gelijke bezinning, meer bereid tot offers, dieper bewust van onze saamhorigheid en vaster besloten onze roeping als natie te verstaan. Te midden der verwoesting liggen hier de krachten voor herstel en vernieuwing en wij gorden ons te zamen aan om de verworvenheden te bewaren en de zwakheden te overwinnen. Te duur hebben wij onze vrijheid gekocht dan dat wij haar nu zouden misbruiken of verspillen. Daarbij denk ik aan de duizenden die vielen in den strijd om het Vaderland, hetzij in onze krijgsmacht, op de koopvaardij of in het verzet. Moge offer inspireerend werken op hen, die gespaard bleven. Met groote voldoening zie ik de succesvolle krachtsinspanning, gericht op de noodvoorziening in de geteisterde gebieden en op het herstel van verkeer en industrie. Wij zijn dankbaar voor de redding van Walcheren en van de Wieringermeer, dankbaar ter wille van deze getroffen landstreken, maar bovenal omdat zij het symbool zijn van herwonnen kracht. In mijn radiorede van 20 Maart 1943 riep ik U allen op tot gezette overweging van herzieningsplannen op staatkundig gebied, waarbij met de veranderde omstandigheden en met de opgedane ervaringen zou zijn te rekenen. Met groote vreugde constateer ik, dat deze oproep grooten weerklank heeft gevonden. De planner van velen, gesmeed in den bezettingstijd, breken zich thans een weg naar hun verwerkelijking. Zij omvatten niet alleen hervormingen van het staatkundig bestel, maar zijn ook gericht op een nieuwe vormgeving van het maatschappelijke en cultureele leven. In deze worsteling worden de krachten gesterkt en gebundeld, welke thans den aanval hebben ingezet tegen normloosheid en ontwrichting. De overheid heeft bij dit alles slechts een beperkte taak en haar arbeid is alleen dan vruchtbaar, wanneer zij de activiteit der burgers in kerk en gezin, zoowel als in andere levensverbanden positief waardeert. Met groote zorg vervult mij de ontwikkeling der gebeurtenissen op Java. In gespannen medeleven volg ik het lot der tallooze kinderen, vrouwen en manner, beroofd, in lijfsgevaar of nog onverlost in de dreiging van een verdwaasde massa. Ik versta de gevoelens van bitterheid in de harten van hen, wien al dit onheil in onrecht is aangedaan. Ik betreur diep het leed dat tot aan het herstel der orde over Java’s bevolking onvermijdelijk zal komen. En toch blijven wij pogen voor Nederlanders en IndonesiŽrs in dit thans geteisterde land de toekomst te redden, de toekomst van een Gemeenebest, gebouwd op de vrijwillig aanvaarde saamhoorigheid der Rijksdeelen. Geen wraakoefening staat ons voor oogen, noch de vestiging eener koloniale overheersching, doch wij houden ons er van overtuigd, dat slechts de gemeenschap onzer volkeren, hier en overzee, een waarborg biedt voor aller harmonische ontwikkeling, veiligheid en blijvende welvaart. Daartoe de mogelijkheid te scheppen is de groote krachtsinspanning waard, die te dien einde van ons volk zal worden gevergd. Moge het ons spoedig gegeven zijn, de grondgedachten, die ik reeds schetsmatig ontwikkelde in mijn radiorede van 7 December 1942, langs constitutioneelen weg tot volle werkelijkheid te zien worden.Ik weet, dat Nederland bereid is, onbaatzuchtig mede te werken aan de totstandkoming van een nieuwen status van ons Koninkrijk. Het spoedige bijeenkomen van de Rijksconferentie blijf ik daarom bevorderen. Vol bewondering ben ik voor het groote aandeel van Suriname en Curacao zoowel in de oorlogvoering van het Koninkrijk als in de hulpverleening aan Nederland. De nationale gevoelens van de bevolking van deze gebiedsdeelen zijn in de afgeloopen jaren op ondubbelzinnige wijze tot uitdrukking gekomen en zullen zonder twijfel op de aanstaande Rijksconferentie als een kracht ten goede medewerken. Ten aanzien van onze betrekkingen met het buitenland valt in de eerste plaats met groote waardeering te gewagen van den steun, dien wij na de bevrijding uit verschillende landen in onzen tijdelijken nood ondervonden. De roof, gedurende de bezetting op ons volk gepleegd, heeft een afhankelijkheid op velerlei gebled ten gevolge gehad, die voorloopig onze internationale handelsbetrekkingen sterk beinvloedt. Moge de eendrachtige vredesinspanning van ons volk dit tij weldra doen keeren. Met de verbonden landen zijn de betrekkingen hartelijk, in weerwil van de moeilijke problemen, die gezamenlijk moeten worden opgelost en waaromtrent, naast veel overeenstemmend inzicht, ook verschil van meening mogelijk is. De totstandkoming van de Vereenigde Naties wettigt de verwachting, dat deze nieuwe poging tot vrede door organisatie en overleg ook in moeilijke omstandigheden met kracht zal worden volgehouden. Ook al zij n niet al onze wenschen ten aanzien van deze organisatie bevredigd, toch zal mijn regeering met kracht haar medewerking verleenen aan de voorbereiding en werking van alle organen der Vereenigde Naties. Met betrekking tot den geslagen vijand spant de regeering zich in, onze belangen overal, waar zulks mogelijk is, met de meeste kracht te bepleiten. In Duitschland ving de Nederlandsche militaire missie haar arbeid aan, terwijl het eveneens tot tevredenheid stemt, dat Nederland is vertegenwoordigd in het Adviseerend Comitť voor het Verre Oosten, dat te Washington zetelt. Nederland dient in staat te zijn, in internationaal verband naar vermogen bij te dragen tot de handhaving van de rechtsorde. Daartoe zal met kracht comitť worden gewerkt aan den wederopbouw van de Koninklijke Marine, welke in den oorlog zulke zware offers bracht, terwijl de Koninklijke Landmacht doeltreffende wijze wordt gereorganiseerd. Maatregelen zijn in voorbereiding ten einde in het voorjaar van 1946 een jaarklasse dienstplichtigen in werkelijken dienst op te roepen. Ten behoeve van de ontwikkeling van de militaire en van de burgerlijke luchtvaart wordt een centrale dienst ingesteld, die alle gemeenschappelijke belangen zal behartigen. Het is mij een behoefte uiting te geven aan het ernstig streven mijner regeering, om Nederland te doen herleven als een rechtsstaat, waarin rechtszekerheid en vertrouwen in de rechterlijke organen volledig zullen zijn hersteld. Een snelle en rechtvaardige berechting van de politieke delinquenten beschouwt de regeering als een dringende zorg. Het ligt in het voornemen om de bevoegdheden tot opsporing en aanhouding op dit gebied weldra toe te vertrouwen aan de normale politie-organen. Bij het ongedaan maken van onrecht, tijdens de bezetting gepleegd, is voor den Raad voor het Rechtsherstel een belangrijke functie weggelegd. De regeering heeft het zich tot taak gesteld, om hetgeen in strijd met onze rechtsopvattingen aan den bezetter herinnert, uit onze wetgeving te verwijderen en door nationale voorschriften te vervangen. Gestreefd wordt naar een snelle voltooiing van de noodzakelijke zuivering van de overheidsorganen. De regeering zal een Staatscommissie instellen tot voorbereiding van een wijziging van de Grondwet, welke zonder twijfel van de eerder genoemde voorbereidende studies, waartoe de bezettingstijd velen opwekten, zal profiteeren. De arbeid dezer commissie zal voor de onderwerpen, welke de verhouding tot de Overzeesche Gebiedsdeelen raken, verband moeten houden met dien der reeds genoemde Rijksconferentie. De herziening van de financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten heeft de bijzondere aandacht der regeering. Herstel van de financieele zelfstandigheid der gemeenten als einddoel staat hierbij voor oogen. Het vraagstuk der gemeentelijke indeeling heeft mede haar aandacht. De financieele toestand kenmerkt zich door de noodzaak van zeer groote uitgaven. Voor mijn verarmde land, dat reeds onder een zeer zware Staatsschuld gebukt gaat, beteekent dit alles een centenaarslast. Het streven zal er bij voortduring op zijn gericht een doelmatige besteding der gelden te verzekeren en de onvermijdelijke heffingen zoo billijk mogelijk te verdeelen. De zuivering van het geldwezen, zal ten spoedigste door een gezondmaking van de begrooting worden gevolgd. Door het opnemen van buitenlandsche leeningen zal het tekort op de betalingsbalans worden aangevuld, tot deze door een hervatting van den uitvoer en van het internationale dienstbetoon weer in evenwicht zal komen. Een overzicht van ‘s lands financiŽn en ingrijpende belastingplannen, die er mede op gericht zuhen zijn om de loopende lasten op het bedrijfsleven te verlichten, zullen binnenkort aan de volksvertegenwoordiging worden aangeboden. De regeering is voornemens het gelukkig reeds ingetreden herstel van industrie, handel en scheepvaart met kracht te blijven bevorderen, zoowel ten aanzien van de binnenlandsche productie als van den export. Reeds werden handelsverdragen afgesloten met eenige staten, terwijl verdere onderhandelingen gaande zijn. De industrieele ontwikkeling van het land — waarbij groote aandacht zal worden geschonken aan het wetenschappelijk onderzoek — zal verder worden geleid, uitgaand van een algemeen nationaal welvaartsplan, waarvoor de grondslagen thans worden gelegd. Land– en tuinbouw nemen in dit plan een belangrijke plaats in. Met groote kracht wordt gewerkt aan het herstel van deze primaire bestaansbronnen van ons volk, zoowel ten behoeve van de verzekering onzer voedselvoorziening als van een voor de volkshuishouding onmisbaren export. De regeering streeft er naar, de organisatie van de boeren een belangrijke taak te doen vervullen in de regeling van productie en afzet en tegelijkertijd een grootere mate van vrijheid in eigen bedrijfsvoering mogelijk te maken. In voorbereiding zijn wetsontwerpen tot regeling der bedrijfsorganisatie, waaraan zoowel cen economische als een sociale taak zal worden toevertrouwd. Beheersching van de ontwikkeling van prijzen en loonen en het scheppen van verhoudingen, waarbij het levensonderhoud voor allen gewaarborgd is, is een van de doeleinden, waarop de economische en sociale politiek wordt gericht. Voorwaarde voor een verruiming van het levenspeil is daarbij opvoering der productie, zoowel door voller bezetting der bedrijven als door verhooging der arbeidsproductiviteit. Op den grondslag van een reeds in Londen tot stand gekomen rapport wordt een herziening der sociale verzekering uitgewerkt, die deze van arbeidersverzekering zal doen uitgroeien tot een algemeene volksverzekering, in de eerste plaats ten einde te komen tot cen betere verzorging voor den ouden dag. De gezondheidstoestand van ons volk, die ernstig heeft geleden onder de gevolgen van de bezetting, zal groote waakzaamheid en krachtige maatregelen eischen. Ten einde het de bevolking mogelijk te maken het groote tekort aan dekking, kleeding en schoeisel aan te vullen, wordt overwogen om, waar noodig, consumptiecredieten te verstrekken in de mate, waarin deze goederen beschikbaar komen. In het jaar 1946 zullen de 300.000 licht beschadigde en de 40.000 zwaar beschadigde woningen definitief worden hersteld. Daarnaast zullen 10.000 nieuwe woningen worden gebouwd, terwijl het drievoudige van het hiervoor benoodigde materiaal voor den wederopbouw van de industrie en het herstel van het verkeerswezen zal worden gebruikt. De plannen voor volledige bevrediging van de behoeften van volkshuisvesting en industrie worden krachtig ter hand genomen. Wettelijke maatregelen zijn in voorbereiding tot verzeker’mg van de doeltreffende uitvoermg van dit bouwprogramma. Ook de wederopbouw van het cultureele leven heeft de volle aandacht der regeering. Een reorganisatie van het onderwijs, inbegrepen het Hooger Onderwijs, is in voorbereiding. Op de terreinen der kunst en der vrije jeugdvorming zal gestreefd worden naar coŲrdinatie van hetgeen uit de samenleving opkomt. Met groote aandacht volg ik den wederopbouw van de overheidsorganen, zoowel burgerlijk als militair. De herziening van de rechtspositie en de bezoldiging van de ambtenaren is in studie. Moge het resultaat mede tot verbetering van de waardeering van den ambtenaar leiden, zoowel in eigen oog als bij het volk. Meer dan welke overheidsmaatregel ook kan echter hiertoe bijdragen de versterking van het bewustzijn van den ambtenaar, dat de diepste bevrediging in het arbeidsleven voor hem ligt in zijn dienst aan de volksgemeenschap. Voor het overige wil ik niet pogen een overzicht te geven van alle problemen, die in den komenden tijd Uw aandacht zullen vragen. Zeer veel is in het leven van ons volk nog in beweging, ondanks vermoeidheid en teleurstelling hier en daar. Het vergt beleid van hoog gehalte om eenerzijds de waarde van oude zekerheden en tradities in volle kracht te bewaren en anderzijds ruimte te laten voor een vernieuwing, die niet slechts historisch noodzakelijk is, doch ook de vrucht is van moreele beginning in de jaren der verdrukking. De wegneming van den bezettingsdruk moge de eenheid, die ons deel werd in het verzet, maken tot eendracht in rijker schakeering. De nieuwe krachten, die gewekt zijn, zullen zich blijven opdringen en winnen aan bewustheid en energie. Wij hebben deze meer dan ooit van noode, nu wij gewikkeld zijn in een strijd van even groote hevigheid en beteekenis als die der oorlogsjaren: den strijd om den vrede, om de ware vrijheid en om hernieuwden voorspoed. Met de bede, dat God mijn volk moge zegenen in dien strijd, dat Hij het in eendracht den weg der overwinning zal doen betreden en Uwen arbeid moge doen strekken tot heil des Lands, verklaar ik de gewone zitting der Staten-Generaal voor geopend.  

 

Geen troonrede 1940-1944 maar wel invoering omroepbijdrage


Tijdens de Tweede wereldoorlog werden geen “officiŽle” troonredes uitgesproken, maar werd de omroepbijdrage ingevoerd door de Duitse bezetter.
Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen!

 

 

 

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.