CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Centraal stembureau  Utrecht  heeft verzoek om de aanduiding 'Partij Vrij Utrecht (PVU)' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet, te registeren, TEN ONRECHTE niet-ontvankelijk verklaard

Centraal stembureau  Utrecht  heeft verzoek om de aanduiding 'Partij Vrij Utrecht (PVU)' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet, te registeren, TEN ONRECHTE niet-ontvankelijk verklaard

LJN: BK8640, Raad van State , 200910033/1/H2

Datum uitspraak: 07-01-2010 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Bij besluit van 17 december 2009 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Utrecht (hierna: het centraal stembureau) het verzoek van de vereniging Partij Vrij Utrecht (PVU) (hierna: de PVU) om de aanduiding 'Partij Vrij Utrecht (PVU)' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet, te registeren, niet-ontvankelijk verklaard.

Uitspraak Datum uitspraak: 7 januari 2010

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de vereniging Vereniging Partij Vrij Utrecht (PVU), gevestigd te Utrecht,
appellante,

en

het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Utrecht,
verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 17 december 2009 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Utrecht (hierna: het centraal stembureau) het verzoek van de vereniging Partij Vrij Utrecht (PVU) (hierna: de PVU) om de aanduiding 'Partij Vrij Utrecht (PVU)' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet, te registeren,
niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen dit besluit heeft de PVU bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 23 december 2009, beroep ingesteld.

Het centraal stembureau heeft een verweerschrift ingediend.

De Kiesraad is in de gelegenheid gesteld inlichtingen te verschaffen.

De PVU heeft een nader stuk overgelegd.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 5 januari 2010, waar de PVU, vertegenwoordigd door mr. G.H.A. Versluis, advocaat te Utrecht, vergezeld door haar voorzitter, en het centraal stembureau, vertegenwoordigd door W.M.B. Stoker, werkzaam in dienst van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting de Kiesraad, vertegenwoordigd door mr. R. Hoorweg, gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet kan een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, is geregistreerd, aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad schriftelijk verzoeken de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden. Verzoeken, ontvangen na de drieŽnveertigste dag voor de kandidaatstelling, blijven voor de daaropvolgende verkiezing buiten behandeling.

Ingevolge het derde lid, voor zover thans van belang, worden bij het verzoek een afschrift van de notariŽle akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen en een bewijs van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, overgelegd.

2.2. Het centraal stembureau heeft het verzoek om registratie niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat uit de notariŽle akte van 3 december 2009, waarin de statuten van de PVU zijn opgenomen, en het bewijs van inschrijving in het handelsregister van 26 november 2009 blijkt dat het verzoek is gedaan door een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

2.3. De PVU betoogt in beroep, voor zover thans van belang, dat het centraal stembureau heeft miskend dat haar statuten in een notariŽle akte zijn opgenomen, zodat zij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is. Voorts stelt zij dat zij bij de indiening van haar verzoek per abuis een uittreksel uit het handelsregister van 26 november 2009, dat derhalve verouderd was, heeft overgelegd.

2.3.1. Ingevolge artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet kan een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid het betrokken centraal stembureau om inschrijving verzoeken. Dit betekent dat een vereniging alleen om inschrijving kan verzoeken als zij bij notariŽle akte is opgericht of als, indien zij niet bij notariŽle akte is opgericht, haar statuten nadien in een notariŽle akte zijn opgenomen. Nu de statuten van de PVU op 3 december 2009 in een notariŽle akte zijn opgenomen en de PVU tijdig een afschrift van die akte en een bewijs van inschrijving in het handelsregister aan het centraal stembureau heeft overgelegd, boden het eerste en derde lid van artikel G 3 van de Kieswet geen grondslag om niet tot inschrijving over te gaan. Dat de notaris in de aanhef van de notariŽle akte, voorafgaand aan de vastlegging van de statuten, bij de aanduiding van de PVU heeft vermeld dat deze 'thans nog een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid' is, leidt niet tot een ander oordeel. Deze vermelding ziet, zoals de notaris bij brief van 28 december 2009 schriftelijk heeft bevestigd, op de status van de PVU bij het opstellen van de notariŽle akte tot aan het moment van ondertekening van die akte.

Het betoog slaagt.

2.4. Het beroep is gegrond. Het besluit van 17 december 2009 dient te worden vernietigd.

Nu geen van de in artikel G 3, vierde lid, van de Kieswet genoemde weigeringsgronden zich voordoet, ziet de Afdeling aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht op na te melden wijze zelf in de zaak te voorzien.

2.5. Het centraal stembureau dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Utrecht van 17 december 2009, kenmerk 09/15888;

III. draagt het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Utrecht op om de aanduiding 'Partij Vrij Utrecht (PVU)' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet, te registreren;

IV. veroordeelt het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Utrecht tot vergoeding van bij de vereniging Partij Vrij Utrecht (PVU) in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 644,00 (zegge: zeshonderdvierenveertig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

V. gelast dat het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Utrecht aan de vereniging Partij Vrij Utrecht (PVU) het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 297,00 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. P. van Dijk, voorzitter, en mr. H.G. Lubberdink en mr. J.H. van Kreveld, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.J.R. Hazen, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Dijk w.g. Hazen
voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 7 januari 2010

 

 

 

LACHEN MET HOP OVER DE UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE

Knippen, plakken en al ondertekende formulieren wijzigen door ambtenaar is NORM voor verkiezingen in Nederland!

UITSPRAAK RAAD VAN STATE in de zaak J. Hop tegen Hoofdstembureau gemeente Ermelo KIESWET
Raad van State, donderdag 28 januari 2010 om 16:00 uur Den Haag, Lange Voorhout 3 (tijdelijke locatie)
J. Hop Ermelo tegen hoofdstembureau van de gemeente Ermelo, KIESWET, zaaknr. 201000820/1/H2
Wat is de norm voor de integriteit van ingeleverde documentatie voor verkiezingen in Nederland?

(JH35) Raad van State: "KNIPPEN EN PLAKKEN VAN KANDIDATENLIJSTEN MAG WEL OP VERKIEZINGENFORMULIEREN IN NEDERLAND"
(JH35) Raad van State: "DATA VAN ONDERTEKENING HOEVEN OOK NIET MEER OP VERKIEZINGSFORMULIEREN IN NEDERLAND"
(JH35) Raad van State: "AMBTENAREN VAN HOOFDSTEMBUREAUS MOGEN AL ONDERTEKENDE VERKIEZINGSFORMULIEREN VAN PARTIJEN GAAN WIJZIGEN"
Reactie Hop: "Na het fiasco met de stemcomputers die niet deugden in 2006 en 2007 is nu ook het knippen en plakken en wijzigen van al ondertekende formulieren voor verkiezingen gelegaliseerd! Ik hoop dan ook van harte dat "met het gelegaliseerde knippen en plakken en wijzigen na ondertekening van verkiezingsformulieren door een ambtenaar van het Hoofdstembureau het vertrouwen van burgers in de rechtspraak en de politieke elite alleen maar verder daalt.............................

01-02-10 Ik ga er vanuit dat AMBTENAREN NU OOK DE LEIDING GAAN KRIJGEN over het tellen van de stemmen, zodat achteraf nog wat geknipt, geplakt of gewijzigd kan worden en/of een paar stapeltjes extra stembiljetten in de stembussen voor de grote politieke partijen gegooid kunnen worden want knippen, plakken en achteraf wijzigen mag en je moet als burger natuurlijk wel bewijzen dat er extra bosjes met stembiljetten voor de gevestigde partijen in de stembussen zijn verdwenen.................

Wat is de norm? Wanneer mag je NIET meedoen met verkiezingen in Nederland

(356) Als je kopieŽn van ondersteuningsverklaringen inlevert in plaats van de originelen mag je NIET meedoen met verkiezingen!
(620) Als er een onjuiste handtekening staat onder een kandidatenlijst van een politieke groepering mag je NIET meedoen met verkiezingen
(522) Als je 12 minuten te laat de kandidaatstelling inlevert mag je NIET meedoen met verkiezingen

Wat is de norm? Wanneer mag je WEL meedoen met verkiezingen in Nederland

(450) Centraal stembureau  Utrecht  heeft verzoek om de aanduiding 'Partij Vrij Utrecht (PVU)' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet, te registeren, TEN ONRECHTE niet-ontvankelijk verklaard

 

Een uitnodiging van Jan Hop om over de volgende stelling na te denken. Geld en de waarde welk er aangehecht wordt is een illusie. Besluit men zich anderzijds op te stellen, is het terstond onbruikbaar. Het hele systeem van Nederland en elders staat of valt domweg of er voldoende 'mensen' zijn die meewerken. Is men bewust heeft men de macht.

top   GROEP HOP ©