CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (
Voorziening voor Pleegzorg)

Deze stichting is geen Bureau Jeugdzorg maar voert namens Bureau Jeugdzorg een maatregel uit. Door deze belangenverstrengeling is deze stichting
voor ouders en hun kinderen nog veel gevaarlijker omdat deze stichting enorme financiŽle belangen heeft bij pleegzorg.

Staan NAMEN vertegenwoordigers
SGJ in beschikkingen en PV hoorzittingen (262) rechtersleger vermeld? Indien neen, waarom niet?

 

Toelichting op verzetschrift 4 tijdens hoorzitting 30 augustus 2007 rechtbank Zutphen: 

426

 

 

Beroep gegrond! Verzetschrift Logtenberg 4

Verwacht

 

 

85864 Uitspraak bestuursrechter rechtbank Zutphen: Beroepschrift Logtenberg gegrond! Reden voor verzetschrift Logtenberg 4 omdat de bestuursrechter vervolgens op de stoel van het bestuursorgaan is gaan zitten

 

LJN: BA7798, Rechtbank Zutphen , 85864 JE RK 07-383
Datum uitspraak: 15-06-2007
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Beslissing door de kinderrechter als bestuursrechter in zaken die verband houden met beslissingen die strekken tot zorg in het kader van de gezinsvoogdij. Bevoegdheid kinderrechter gelet op de wetsgeschiedenis; mandaat; niet nemen van beslissing op bezwaar; wie is verwerende partij? Geen sprake van besluit; niettemin had beslist moeten worden op bezwaar, dus beroep kennelijk gegrond; zelf in de zaak voorzien

Uitspraak RECHTBANK ZUTPHEN
Sector Civiel ? Afdeling Familie

Zaaknummer: 85864 JE RK 07-383

uitspraak van de kinderrechter d.d. 15 juni 2007

in het geschil tussen:

1.  A - B
2.  A,
wonende te W,
eisers,
gemachtigde: J. Hop te Ermelo,

en

Stichting S, gevestigd te X,
verweerder,
gemachtigde: mr. M. Kramer, advocaat te Soest.

1. Aanduiding bestreden besluit

Het niet tijdig nemen van een besluit op het bezwaarschrift van eisers van 1 juli 2006.

2. Ontstaan en loop van de procedure

De procedure heeft betrekking op de navolgende dochter van eisers:
G A, geboren op ? 1992 te Y.

G is bij beschikking van de kinderrechter onder toezicht gesteld van verweerder. De ondertoezichtstelling wordt feitelijk uitgevoerd door T te Z (hierna: T). Laatstelijk is de ondertoezichtstelling van G door het gerechtshof te X bij beschikking van 28 november 2006 verlengd tot 31 augustus 2007. Ook op 30 juni 2006 was sprake van een ondertoezichtstelling.

Bij brief van 30 juni 2006 heeft T eisers (onder meer) bericht ten aanzien van hun dochter G. Tegen de inhoud van die brief hebben eisers bij brief van 1 juli 2006 bezwaar gemaakt.
Verweerder noch T heeft op dit bezwaar besloten.
Op 15 september 2006 hebben eisers tegen het niet tijdig nemen van een besluit op het bezwaarschrift beroep ingesteld bij de rechtbank Utrecht.
Bij uitspraak van de rechtbank Utrecht van 13 december 2006 is de zaak, alsmede een achttal andere zaken, verwezen naar deze rechtbank.

Mede namens verweerder is door T op 8 juni 2007 een verweerschrift ingezonden.

3. Motivering

In de brief van 30 juni 2006 is door C, werkzaam bij T, onder meer het navolgende geschreven:
?Er is pas 1 augustus een zitting uitgeschreven. Zolang moeten onze verzoeken dus wachten.
School heeft te kennen gegeven dat zij geen speelplaats wil zijn voor ons getouwtrek. Ik begrijp en respecteer hun standpunt, daarom zal ik G vandaag ook niet bezoeken. Helaas heb ik van jullie geen alternatief gekregen. Wat ik ook betreur is dat het aspect veiligheid genoemd wordt. Ik wil benadrukken dat niet ik onveilig ben maar dat onze slechte samenwerking bedoeld wordt. Als jullie mij als onveilig naar G afschilderen maak je je dochter bang en dat zal belemmerend zijn voor het contact dat ik met jullie kinderen moet hebben.
T.a.v. jullie verzoek voor dossierinzage (?) lukt het me niet om G te horen wat zij ervan vindt. Ik zal dit zo aan ons secretariaat doorgeven, met mijn advies om de stuken m.b.t. G wel toe te sturen.
Ook heeft jullie huisarts mij gebeld. (?)?

Eisers hebben bij T bezwaar tegen de inhoud van deze brief aangetekend. Zij stellen zich op het standpunt dat nu T niet binnen redelijke termijn heeft beslist, de bezwaarschriften heeft geretourneerd en, voor zover T niet bevoegd zou zijn, de bezwaarschriften niet heeft doorgestuurd naar het bevoegde orgaan, er alsnog beslist zal moeten worden op de ingediende bezwaarschriften. Zij verzoeken in beroep dat de kinderrechter zal bepalen dat alsnog op de bezwaarschriften dient te worden beslist.

T stelt zich, onder verwijzing naar het mandaatbesluit van verweerder van 24 december 2004, op het standpunt dat zij verwerende partij in deze zaak is, nu het niet gaat om een indicatiebesluit. Verweerder heeft bij brief van 6 juni 2007 te kennen gegeven - voor zover nodig - ermee in te stemmen dat T het verweer voert en dat dit zonodig kan worden opgevat als verweer van verweerder.
T wijst erop dat geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen besluiten die zijn opgenomen op de zogenoemde negatieve lijst bij de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor verweerder zijn alle beslissingen inzake de ondertoezichtstelling op basis van de artikelen 1:254 tot en met 265 Burgerlijk Wetboek uitgesloten, zodat geen beroep bij de bestuursrechter mogelijk is. Evenmin kan sprake zijn van een bestuursrechtelijke toets door de kinderrechter, nu geen sprake is van een schriftelijke aanwijzing, de vaststelling van een omgangsregeling bij uithuisplaatsing of be?indiging van een uithuisplaatsing. Om die reden dienen eisers volgens T niet-ontvankelijk te worden verklaard. Als al geoordeeld zou moeten worden dat het wel gaat om een indicatiebesluit, speelt eveneens dat daartegen geen bezwaar en beroep openstaat, nu sprake is van een ondertoezichtstelling. Voorts is de brief niet op rechtsgevolg gericht en derhalve geen besluit in de zin van de Awb, aldus T.

De kinderrechter oordeelt als volgt.

Bevoegdheid van de kinderrechter

Gelet op de over en weer ingenomen stellingen zal de kinderrechter allereerst dienen te overwegen of hij bevoegd is in deze zaak.

Er is ten aanzien van G sprake van een ondertoezichtstelling. Ten tijde van de brief was zij niet uit huis geplaatst. Ingevolge artikel 5, vijfde lid Wet op de jeugdzorg (Wjz) is de kinderrechter bevoegd te oordelen over beslissingen die strekken tot zorg in het kader van de gezinsvoogdij. Eisers hebben de onderhavige procedure gevolgd, nu zij zich op het standpunt stellen dat zij opkomen tegen de inhoud van een brief die direct verband houdt met bedoelde zorg.
De bedoeling van de wetgever met voornoemde bepaling is geweest dat voorkomen moet worden dat in zaken als de onderhavige wanneer sprake is van een besluit in de zin van de Awb niet de kinderrechter, maar de bestuursrechter bevoegd zou zijn. Blijkens de nadere memorie van antwoord bij de behandeling van wetsvoorstel 28168 in de Eerste Kamer is beoogd een eenduidige rechtsgang te cre?ren. Dit is ook de reden dat besluiten in dit kader op de ?negatieve lijst? bij artikel 8:5 Awb zijn geplaatst: voorkomen moet worden dat er twee rechtsingangen zijn. De negatieve lijst beoogt derhalve niet de rechtsgang naar de kinderrechter af te sluiten.

Het voorgaande brengt naar het oordeel van de kinderrechter mee dat hij bevoegd is van alle zaken die verband houden met de ondertoezichtstelling en indicatiebesluiten kennis te nemen.

Nu de rechtbank Utrecht de zaken bij uitspraak van 13 december 2006 heeft doorverwezen naar deze rechtbank zal de kinderrechter niet treden in de juistheid van deze doorverwijzing.

De positie van verweerder

Gelet op het feit dat wordt opgekomen tegen het niet (tijdig) nemen van een beslissing op bezwaar, hetgeen gelet op het bepaalde in artikel 6:2 van de Awb gelijkgesteld wordt met een beslissing op bezwaar, zal de kinderrechter met toepassing van het bestuursrecht op de zaak beslissen.

Anders dan T is de kinderrechter van oordeel dat de stichting S de verwerende partij is. Dit hangt samen met het bepaalde in artikel 10:3, derde lid van de Awb:
Mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift wordt niet verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

Deze bepaling brengt mee dat nu eisers zich op het standpunt stelden dat sprake was van een besluit in de zin van de Awb, terwijl T handelt krachtens mandaat van verweerder, T niet bevoegd was op het bezwaarschrift te beslissen en derhalve evenmin om zich een oordeel te vormen over de vraag of sprake was van een besluit. Nu niet gebleken is dat de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op bezwaar aan een ander is gemandateerd, diende verweerder op het bezwaarschrift te beslissen. Het niet nemen van een beslissing op
bezwaar is in dat licht aan S toe te rekenen, zodat zij als verweerder heeft te gelden.

Nu T blijkens de brief van verweerder van 6 juni 2007 mede namens verweerder verweer heeft gevoerd, zal de kinderrechter het verweerschrift als zodanig beschouwen.

Inhoudelijke toetsing

Verweerder heeft aangevoerd dat de brief niet kan worden beschouwd als een besluit.

Ingevolge artikel 8:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Onder een besluit wordt gelet op artikel 1:3, eerste lid van de Awb verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Nog daargelaten dat de brief is ondertekend door de heer C, die als gezinsvoogd werkzaam is bij T, bevat de brief waartegen wordt opgekomen naar het oordeel van de kinderrechter geen besluit in de zin van dit artikel. De brief verwoordt een aantal mededelingen van de gezinsvoogd. In de brief is geen sprake van op rechtsgevolg gerichte beslissingen. De brief heeft een informatief karakter en bepaalt niet de rechtspositie van eisers of G.

Het voorgaande brengt mee dat verweerder het bezwaar niet-ontvankelijk had dienen te verklaren nu het niet gericht was tegen een besluit. Aangezien verweerder dit niet heeft gedaan, maar in het geheel niet heeft beslist op het bezwaarschrift, is het beroep kennelijk gegrond, gelet op het feit dat artikel 7:10 Awb voor het beslissen op bezwaar een termijn van zes weken geeft, eventueel te verdagen met vier weken. Deze termijn is inmiddels ruimschoots verstreken. Met toepassing van artikel 8:54 Awb zal de zaak buiten zitting worden afgedaan en het beroep gegrond worden verklaard.

Nu er slechts ??n uitkomst mogelijk is, zal de rechtbank zelf in de zaak voorzien en het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk verklaren.

De rechtbank ziet geen aanleiding een partij te veroordelen in de kosten die de andere partij in verband met de behandeling van het beroep heeft moeten maken, nu geen sprake is van hiervoor in aanmerking komende kosten.


4. Beslissing

De kinderrechter:
-  verklaart het beroep gegrond;
-  vernietigt het met een besluit gelijk te stellen niet tijdig nemen van een besluit;
-  verklaart, zelf in de zaak voorziend, het bezwaarschrift van 1 juli 2006 niet-ontvankelijk en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

Gewezen door mr. R.A. Eskes en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 15 juni 2007

 

 

(2) Eerbetoon aan geweldige ouders Frans en Dirkje Logtenberg die WEL tegen rancuneus SGJ personeel overeind bleven. De zaak Logtenberg geeft zicht op "smerige streken" SGJ, SBJG en het papegaaiencircuit erom heen gericht op jeugdzorg schaalvergroting met J. Hop Ermelo als procesvertegenwoordiger
102 J. Hop: "Iedere zaak begint met inlevering Wob 102 verzoek 12 om zicht te krijgen op de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg!"
518 Vraag 1 in iedere zaak met SGJ en SBJG. Klopt het ondertekeningsblok onder ieder BESLUIT en VERZOEKSCHRIFT en worden de juridisch juiste beroepsmogelijkheden vermeld? Vraag 2 heeft u een Wob 102 verzoek ingediend? Vraag 3 heeft u een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen ieder Plan van Aanpak, Indicatiebesluit, HVP waar u als ouders het NIET MEE EENS BENT?
Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
012 Uit de uitzending van Omroep Gelderland blijkt toch echt dat SGJ personeel achter gesloten deuren bij de kinderrechter blijft zitten!
079 Het huidige toewijzingsbeleid rechters staat borg voor afhandeling van zaken door een voor de Staat partijdige rechter
070 5 jaar OTS tot 310809! De zaak Logtenberg "Als de ouders niets hebben misdaan dan begaat de Staat een misdrijf!"
540 Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg"
460 Zinloos klagen! Klacht gegrond! Logtenberg tegen VVP inzake onderscheppen correspondentie klachtencommissie
461 Zinloos klagen! Klacht gegrond! Logtenberg tegen SBJG inzake onderscheppen correspondentie aan klachtencommissie
Archief Politiek! Dirkje Logtenberg-Dijkhof kandidaat Groep Hop verkiezingen provincie Gelderland 2007 leverde stevig weerwerk tegen SGJ 
519 SGJ schrijft ouders geen bezwaarcommissie te hebben! Is dit juist of onjuist? SBJG heeft wel een bezwaarschriftencommissie! 
426 5 jaar OTS tot 310809! Toelichting verzetschriften 1, 2, 3, 4 en 5 Logtenberg tegen SGJ/SBJG hoorzitting Rb Zutphen 300807
453 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 1
454 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 2
455 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 3
456 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 4
517 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 5
518 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond bij bestuursrechter mevrouw J. Barrau rechtbank Arnhem
002 5 jaar OTS tot 310808! Alle 5 verzetschriften Logtenberg met Hop als procesvertegenwoordiger tegen rechtbank Zutphen GEGROND!
Met bekend kenmerk rechtspraak in Zutphen: "Omdat het verzet van opposanten 3 SGJ en 4 SBJG reeds hierom gegrond wordt verklaard kan een bespreking van het verzet van opposanten 1 D. Logtenberg-Dijkhof en 2 F. Logtenberg achterwege blijven. Aldus gegeven op 18 juli 2008 door KINDERRECHTER mr. R. FEUNEKES, mr. T. ter Brugge en M.J.H. Schuurman. Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.
 
523 Verweerschrift ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing A. en L. Logtenberg 24 juli 2007 om 13:30 uur.
542 Procederen met Hop: Verzoek SGJ verlenging OTS en machtiging UHP voor pleeggezin A. Logtenberg voor 2e keer AFGEWEZEN!
543 Procederen met Hop: Verzoek SGJ verlenging OTS en machtiging UHP KINDERGEVANGENIS L. Logtenberg voor 2e keer AFGEWEZEN!
701 Kenmerk rancuneuze rechtbank Zutphen tegen J. Hop Ermelo: "Geen aanklacht op schrift en geen afschrift proces dossier voor Hop!"
095 5 november 2007 Hop ontdekt kinderrechter is rechter, aanklager en belanghebbende bij kinderbeschermingsmaatregelen
710 Klacht Hop naar Verenigde Naties inzake ongegrond verklaarde wraking rechters die zelf in hun eigen zaak wilden beslissen 
Nederlands: 710   English: 712   German: 713   France: 714   Espana: 715   Russia: 716  Arabic: 717
002 Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
   
Producties verweerschrift ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing A. en L. Logtenberg 24 juli 2007 om 13:30 uur

524

Minister Rouvoet is gericht op verminderen communicatieproblemen jeugdzorg met christelijke boodschap in zijn beleid:
“Degene die het geloof verlaat zal hij er aan de haren bij slepen!” Desanne van Brederode 100607. Minister Rouvoet 190607

525

Productie 525 Geldstromen en SGJ. Kamervragen over geldstromen naar SGJ

526

Productie 526 Kamervragen over werkwijze Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

527

Productie 527 Geldstromen en SGJ. SGJ: Rijk komt belofte niet na

528

Productie 528 Vijfhonderd scholieren via SGJ naar jeugdzorg

529

Productie 529 Nieuw zorgaanbod SGJ voor Ivg-jeugd

530

Productie 530 Refokind relatief vaak in pleegzorg

531

Productie 531 SGJ doet beroep op pleegouders voor werving gezinnen

532

Productie 532 Reformatische gezinnen bezig met inhaalslag

533

Productie 533 Meer plaatsen in gesloten jeugdzorg

534

Productie 534 Rouvoet verdubbeld capaciteit gesloten jeugdzorg

535

Productie 535 SGJ en Eleos kunnen samen aan de slag. Regeerakkoord beidt nieuwe kansen.

536

Productie 536 Jeugdzorg op weg naar volwassenheid

537

Productie 537 Worstelen met cultuur; vluchten in geweld.

538

Productie 538 Je kind tegen de grond slaan is onbijbels

539

Productie 539 De griezelige bemoeizucht van een christelijk kabinet

540

Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg"

   

Informanten:

sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (
Voorziening voor Pleegzorg)
(102) Aandachtsvestiging (Wob 102) procedures tegen SGJ
Ouders let op!
Klopt het DICTUM beschikking kinderrechter in VOTS, OTS en UHP zaken met
SGJ als gezinsvoogdij-instelling?
Kloppen ondertekeningsblokken van
SGJ en de juridisch juiste naam SGJ in documenten van SGJ, RVDK en BJZ?
(311) Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
Ouders let op!
(311) GRATIS BEZWAARSCHRIFTEN tegen SGJ besluiten op ALLE Wob102 verzoeken GRATIS op internet
Onder Wob-102 besluiten SGJ staan juridisch juiste beroepsmogelijkheden NIET vermeld!
102 Zetel: Utrecht
Z.B. Nitrauw MLD, directeur (Ondertekeningsblok Wob102)
R.G. Dijkgraag-Kats, secr. (Ondertekeningsblok Wob102)
Toonen, dhr. G.J.A. voorzitter RvT SGJ
Pos, dhr. H.T. tweede voorzitter RvT SGJ
Dijk, mw. E.J. van, secretaris RvT SGJ
Herwig dhr. G. penningmeester RvT SGJ
Steendam, dhr. K.P. lid RvT SGJ
Hardeveld, dhr. G. van lid RvT SGJ
Oostende, dhr. W.L. van
Bron: Wob 102 procedure(s)
102 Bezwaarcommissie SGJ, Puntenburgerlaan 91, 3812 CC Amersfoort, Postbus 1564, 3800 BN Amersfoort
579 Beslissingen bezwaarcommissie SGJ
538 Uit huis, een ingezonden brief over de werkwijze van SGJ in het Reformatorisch Dagblad
700 Klacht GEGROND tegen klacht pleegouder niet-ontvankelijk bij interne klachtencommissie Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
002 Stevig weerwerk Logtenberg tegen STASI werkwijze SGJ. Logtenberg heeft na SGJ bemoeienis GEEN CONTACT met oudste kind
004 Stevig weerwerk Struyk tegen STASI werkwijze SGJ. Struyk heeft na SGJ bemoeienis GEEN CONTACT meer met oudste kind
012 Uitzending Omroep Gelderland bewijst dat "jeugdzorg" nog steeds achter gesloten deuren bij kinderrechters blijft zitten
710 UN heeft nog geen beslissing genomen op klacht Hop tegen Nederland (Rechtbank Zutphen)
095 In memoriam. Een geweldige lieve moeder die de pech had met SGJ te maken te krijgen 
   
EERBETOON aan Judith Leenders en Ron Nienhuis Gem. Rheden: "Hoger beroep Raad van State Wob-102 GEGROND!"
547 Hoger beroep GEGROND bij Raad van State tegen "niet-ontvankelijk" bezwaarschrift tegen besluit op Wob102 sloeg in als een bom bij NL-jeugdzorg
PRO Democratie in Nederland! Deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma en kandidaat Ron Nienhuis uit Dieren gemeente Rheden verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Rheden? Antwoord 0!

Vraag: Wie zijn de moeder Judith Leenders en de vader Ron Nienhuis?
Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland) start afspelen van deze uitzending op 09:28

Vraag: Hoeveel personen zijn er na 3 jaar+ UHP van A. inmiddels betrokken bij deze zaak?
Antwoord: MEER DAN 164! (124)

Vraag: In hoeveel KINDERTEHUIZEN heeft A. na haar UHP gezeten?
Antwoord:
DRIE! Cel 12 in het tweede kindertehuis was een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam! (177)

LIN Informant Stichting Lindenhout: "Jeugdzorg in Nederland is NIET kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING"
101 AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE
pleegouders in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!
102.1 Dag 1, u levert Wob verzoek 102.1 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.2 Dag 2, u levert Wob verzoek 102.2 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.3 Dag 3, u levert Wob verzoek 102.3 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.4 Dag 4, u levert Wob verzoek 102.4 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.5 Dag 5, u levert Wob verzoek 102.5 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.6 Dag 6, u levert Wob verzoek 102.6 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.7 Dag 7, u levert Wob verzoek 102.7 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.8 Dag 8, u levert Wob verzoek 102.8 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.9 Dag 9, u levert Wob verzoek 102.9 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.10 Dag 10, u levert Wob verzoek 102.10 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.11 Dag 11, u levert Wob verzoek 102.11 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.12 Dag 12, u levert Wob verzoek 102.12 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.13 Dag 13, u levert Wob verzoek 102.13 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.14 Dag 14, u levert Wob verzoek 102.14 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.15 Dag 15, u levert Wob verzoek 102.15 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102 Toelichting op Wob-verzoeken 102!
419 Problemen met afhandeling/doorlooptijd Wob 102? Stuur uw verzoek/besluit stichting per post naar de redacteur?
STEM Kent u burgers in Ermelo, Rheden of Zoetermeer? Wilt u hen vragen of zij tijdens verkiezingen 2010 gemeenteraad Ermelo en/of gemeenteraad Rheden en/of gemeenteraad Zoetermeer op kandidaten van Groep Hop willen stemmen?
STEM Stem geen CDA, PVDA, VVD en GroenLinks in 2010 indien uw WOB 102 verzoek door de STICHTING of RVDK wordt afgepoeierd! Deze organisaties blijven weigeren de door hen gehanteerde NORMEN, GEVAREN en VERGELIJKINGSMETHODEN aan u openbaar te maken zodat u werkwijze en bejegening van burgers aan een NORM kunt gaan toetsen
   

top