CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Identificatieplicht rechters! Wraking GEGROND omdat een rechter zijn naam niet wilde zeggen bij de rechtbank Rotterdam!

LJN: AZ5363, Rechtbank Rotterdam , 270530 HA/RK 06-162
Datum uitspraak: 19-12-2006 Rechtsgebied: Civiel overig Eerste aanleg - enkelvoudig wrakingszaak

Uitspraak RECHTBANK ROTTERDAM

Meervoudige kamer voor wrakingszaken

Zaaknummer : 270530
Rolnummer : HA RK 06-162
Uitspraak : 19 december 2006

Beslissing van de meervoudige kamer op het verzoek van:

[verzoeker],
[adres]
verzoeker,
gemachtigde Zijlstra Juridisch Advies Buro te Putten,

strekkende tot wraking van [verweerder], rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, sector civiel recht (hierna: de rechter).


1.  Het procesverloop en de processtukken
Ter zitting van 12 oktober 2006 is door de rechter behandeld het door de Ambulante Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening Leger des Heils te Rotterdam namens Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam ingediende verzoekschrift tot verlenging van de ondertoezichtstelling en de machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarige [belanghebbende]. Deze procedure heeft als kenmerk 268308 / J2 RK 06-964.

Bij gelegenheid van die behandeling heeft de gemachtigde van verzoeker de rechter gewraakt.

De wrakingskamer heeft kennis genomen van de volgende stukken:
- het griffiedossier van de hierboven omschreven procedure met kenmerk 268308 / J2 RK 06-964, waarin zich onder meer bevindt het proces-verbaal van de hiervoor bedoelde zitting;
- het fax-bericht d.d. 25 oktober 2006 van de gemachtigde van verzoeker;

Verzoeker alsmede de rechter zijn verwittigd van de datum waarop het wrakingsverzoek zou worden behandeld en zijn voor de zitting uitgenodigd.
De rechter is in de gelegenheid gesteld voorafgaande aan de zitting schriftelijk te reageren. De rechter heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt.

Ter zitting van 14 november 2006, alwaar de gedane wraking is behandeld, is verschenen: de gemachtigde van verzoeker. Deze heeft het standpunt van verzoeker nader toegelicht. Van deze zitting is proces-verbaal opgemaakt. De behandeling is aangehouden tot 13 december 2006, teneinde:
- de gemachtigde van verzoeker in de gelegenheid te stellen de nadere onderbouwing van het verzoek op schrift te stellen en in schriftelijke vorm in het geding te brengen;
- de rechter in de gelegenheid te stellen een reactie te geven op de nadere onderbouwing van het verzoek.
Genoemde schriftelijke, nadere onderbouwing van het verzoek is ter griffie ingekomen op 15 november 2006 en is bij brief d.d. 20 november 2006 in afschrift, met het proces-verbaal van de zitting, toegezonden aan de rechter. De rechter is daarbij verwittigd van de nieuwe zittingsdatum alsmede in de gelegenheid gesteld op die nadere onderbouwing te reageren, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling ter zitting.

De behandeling is voortgezet ter zitting van 13 december 2006, alwaar is verschenen: de gemachtigde van verzoeker. De rechter heeft van de hem geboden gelegenheid te reageren niet (tijdig) gebruik gemaakt en is evenmin ter zitting verschenen.

2.  Het verzoek en het verweer daartegen

2.1
Ter adstructie van het wrakingsverzoek heeft verzoeker het volgende aangevoerd - verkort en zakelijk weergegeven - :

2.1.1
Ter zitting van 12 oktober 2006 heeft de rechter desgevraagd niet zijn naam willen geven. Evenmin heeft de rechter desgevraagd de namen willen geven van de andere personen die bij hem aan de tafel zaten. Meteen hierna gaf de rechter aan dat hij niet op zo een manier bejegend wilde worden en dat vanaf nu alleen de zakelijke kant van de zaak genoemd mocht worden. Deze handeling en incorrecte bejegening is objectieve partijdigheid. Het niet noemen van de naam van een rechter is subjectieve partijdigheid.

2.1.2
Het proces-verbaal van de zitting van 12 oktober 2006 is valselijk opgemaakt, omdat de in dat proces-verbaal genoemde, ter zitting aanwezige personen niet overeenkomen met de feitelijk aanwezige personen. Er was een in het proces-verbaal niet genoemde rechterlijk ambtenaar in opleiding aanwezig; tevens was aanwezig de niet in dat proces-verbaal genoemde partner van verzoeker, genaamd mevrouw [partner verzoeker]. Voorts is niet in het proces-verbaal vermeld dat de rechter deze partner direct na binnenkomst tot niet-belanghebbende verklaarde. Hieruit blijkt dat de rechter de onderliggende stukken onvoldoende kende, nu het rapport van de verzoekende partij voor 80% bestaat uit redenen voor ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van de minderjarige welke betrekking hebben op handelingen van mevrouw [partner verzoeker]. Deze handeling vormt een objectieve partijdigheid.

2.1.3
Het proces-verbaal van de zitting van 12 oktober 2006 is voorts valselijk opgemaakt omdat de daarin opgenomen feitelijke weergave niet juist is. Nadat de rechter was gewraakt, hebben verzoeker, zijn gemachtigde en zijn partner mevrouw [partner verzoeker] de gehoorzaal verlaten. De vertegenwoordiger van Ambulante Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening Leger des Heils heeft daarna nog gedurende zeven minuten en 26 seconden met de inmiddels gewraakte rechter contact gehad buiten aanwezigheid van verzoeker en – zoals blijkt uit het proces-verbaal van de zitting – over de zaak gesproken. Dit is in strijd met artikel 46 C WRRA. Dit is een handeling van objectieve partijdigheid.2.1.4
De rechter heeft – nadat hij was gewraakt – de zaak overgedragen aan een andere rechter, die vervolgens zelfstandig een uitspraak heeft gedaan. Dit overdragen is objectieve partijdigheid.

2.1.5
Gezien het vorenstaande is verzoeker van mening dat de rechter niet langer als zodanig in deze zaak kan optreden, nu er een schijn van partijdigheid is opgeworpen, welke niet meer kan worden weggenomen.

2.2
De rechter heeft niet in de wraking berust.
De rechter bevestigt dat hij ter zitting van 12 oktober 2006 desgevraagd heeft geweigerd aan de gemachtigde van verzoeker zijn naam of de namen van de tevens aan de tafel van de rechtbank gezeten rechterlijk ambtenaar in opleiding en griffier te noemen.
De rechter stelt op die zitting aan de gemachtigde van verzoeker te hebben uitgelegd dat hij de zaak behandelt als enkelvoudig lid van de rechtbank en dat hij niet inziet welk redelijk belang verzoeker zou hebben bij het bekend zijn van de naam van de rechter. Verder stelt de rechter verzoeker en zijn gemachtigde er op te hebben geattendeerd dat de naam van de rechter onder de beschikking komt.
Met de weigering heeft de rechter tot uitdrukking willen brengen dat hij de zaak behandelt uit hoofde van zijn functie en niet als persoon. Daaruit kan volgens de rechter niet de conclusie worden getrokken dat hij als persoon enige vooringenomenheid met betrekking tot de uitkomst van de zaak zou hebben.
De rechter heeft overigens te kennen gegeven dat niet sprake is van een omstandigheid die grond tot wraking van de rechter kan opleveren.

3.  De beoordeling

3.1
Wraking is een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter dient voorop te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een partij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij deze partij dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.

3.2
Vast staat dat de rechter bij de aanvang van de behandeling ter zitting van 12 oktober 2006 op de vraag van de gemachtigde van verzoeker heeft geweigerd zijn naam te noemen.

3.3
Ingevolge artikel 44 lid 2 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren zijn rechters gehouden de functionele autoriteit - in casu het bestuur van de rechtbank Rotterdam - kennis te geven van de betrekkingen die zij buiten hun ambt vervullen. Het bestuur van de rechtbank houdt ingevolge lid 3 van dit artikel van deze betrekkingen een (openbaar) register bij.
Blijkens de Memorie van Toelichting (Kamerstuk 1994-1995, nr. 24220, nr. 3), zoals weergegeven in paragraaf 5.3 van de Algemene toelichting, ligt aan de regeling van art. 44 het volgende ten grondslag: “De regeling moet dienen ter verzekering van de zuiverheid van verhoudingen in het algemeen, en ter verzekering van het vertrouwen in de rechterlijke macht, de rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid en het vertrouwen daarin in het bijzonder.” Uit de Toelichting op het tweede en derde lid van art. 44 valt op te maken dat openbaarheid van het register in het belang is van het vertrouwen in het rechtsbedrijf. “Bovendien geeft openbaarheid meer inhoud aan de wraking als instrument voor de justitiabele om in een individuele zaak de rechterlijke onpartijdigheid te verzekeren. Deze belangen moeten … zwaarder wegen dan de privacy van de rechterlijke ambtenaren… Om het register te mogen inzien behoeft men niet aan te tonen daarbij een gerechtvaardigd belang te hebben.”
De ratio van deze regeling is derhalve dat justitiabelen steeds moeten kunnen nagaan of er uit hoofde van een nevenbetrekking van de rechter sprake is van onverenigbaarheid van functies. Die waarborg heeft alleen betekenis wanneer procespartijen voorafgaand aan de procedure beschikken over de naam van de rechter die hun zaak behandelt.

3.4
Dit brengt met zich dat de rechter desgevraagd niet kan weigeren zijn naam te geven omdat er geen redelijk belang zou zijn. De mededeling dat de daarnaar vragende procespartij die naam kan lezen in de uitspraak, miskent dat het bekend worden van de naam van de rechter op dat tijdstip in deze zaak tot gevolg zou hebben gehad dat wraking niet meer aanhangig gemaakt had kunnen worden. Dit klemt temeer nu de litigieuze regeling uitdrukkelijk mede is bedoeld om meer inhoud aan de wraking als instrument voor de justitiabele te geven.

3.5
Op grond van het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de weigering van de rechter om bij gelegenheid van de behandeling van de zaak ter zitting desgevraagd zijn naam te geven een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat de vrees van verzoeker dat de rechter jegens hem een vooringenomenheid koestert objectief gerechtvaardigd is.

3.6
De wraking is derhalve gegrond. Hetgeen overigens ter adstructie van het verzoek tot wraking is aangevoerd, kan onbesproken worden gelaten.

4.  De beslissing

wijst toe het verzoek tot wraking van [verweerder].

Deze beslissing is gegeven op 19 december 2006 door mr. Van der Grinten, voorzitter, mr. Ahsmann en mr. Van Nifterick, rechters.
Deze beslissing is door de voorzitter uitgesproken ter openbare terechtzitting in tegenwoordigheid van Faaij, griffier.
Bij afwezigheid van de voorzitter is deze beslissing door de oudste rechter en de griffier ondertekend.

Verzonden op:
aan:
- Zijlstra Juridsich Advies Buro
- [verweerder]

 

 

457 Startpagina wraking met aanvullende informatie voor burger en Parlement


N.a.v. onderstaande gebeurtenissen bij de rechtbank Assen wordt het wrakingsblok aangepast. Indien u wraking websites van mij tegenkomt die niet in dit blok staan mail me even dan corrigeer ik gelijk even.
457 Wraking GEGROND met Zijlstra rechter die naam niet wil zeggen
124 Bijzondere wraking GEGROND met Hop te weten wraking van de Kamer van Toezicht notarissen Zwolle
80   Wraking ONGEGROND als kenmerk van organisatiecriminaliteit rechtbank Assen Onderbouwing 1. Bij de informatiebalie werd de naam van de rechter, OvJ andere belanghebbenden en de naam van de zittingzaal waar de hoorzitting zal gaan plaatsvinden geweigerd! (Check altijd op onderonsjes tussen rechter en OvJ/RvdK buiten hoorzitting om.) Onderbouwing 2. Geen uitstel hoorzitting om onderzoek te doen naar de rechter (en de andere belanghebbenden) Onderbouwing 3. De rechter op de hoorzitting had twee petten op te weten rechter en Officier van Justitie Onderbouwing 4. De Officier van Justitie mocht van alles inleveren, de burger had niets ingeleverd maar mocht op de hoorzitting zijn pleitnotitie van een paar pagina's MET VOORVRAGEN niet nauwgezet voorlezen. Onderbouwing 5. a. PV hoorzitting klopte niet. b. Gebakkelei op de hoorzitting over PV. c. Knippen en plakken in PV hoorzitting bleek vervolgens op de hoorzitting van de wrakingskamer. REACTIE BURGER: Wraking rechter. Mededeling aan de wrakingskamer KOM NIET MEER TERUG als deze wraking ONGEGROND wordt verklaard. REACTIE WRAKINGSKAMER: Wraking ongegrond. REACTIE BURGER: Ben NIET meer teruggegaan! Ze zoeken het maar uit met dat zooitje. Niet mijn ingediende klachtzaak tegen de bode hoort in de vuilnisbak maar het vuilnis in de zittingzaal de rechter met twee petten op rechter en OvJ van welke rechter de OvJ van alles mocht inleveren op geen letter had deze partijdige rechter commentaar. De burger had niets ingeleverd en wilde stevig weerwerk voeren met pleitnotities van een paar pagina's, de OvJ=eiser was er niet, en dat mocht niet!
679 Model verzoek wraking, op uw verzoek kijk ik dit verzoek nog even snel actueel voor u na

 

457 Startpagina Proces-verbaal (PV) Heeft u een ondertekent Proces-verbaal ontvangen van de hoorzitting? Welke uitspraken ter zitting zijn verdraaid of weggelaten om toe te schrijven naar de gewenste conclusie?


7 Werk altijd procedureel en systematisch met bijgewerkte internetformulieren
263 Verzoek toezending Proces-verbaal van de hoorzitting
384 Klacht naar President rechtbank over weigering afschrift proces-verbaal
435 Kent u het doel, de eisen, functie van het proces-verbaal? Klopt de feitelijke chronologische weergave in het proces-verbaal?
106 Informant Hop: Kinderrechter mevrouw R.A.J. Mees had veel geel gestreepte passages te verbergen, weigerde inzage dossier
117 Informant Hop: Klacht gegrond bij gerechtshof Arnhem over inzage dossier, griffier hoort wet te kennen!
363 Informant Hop: Reclame Code Commissie probeert vitale uitspraak Rijksmuseum Amsterdam "Moeders zijn beter geschikt om leuke dingen met kinderen te doen dan vaders" (dossiernummer 05.0149) te verzwijgen om klacht van Hop ongegrond te kunnen verklaren.
78 Informant Burhoven Jaspers. Rechtbank kan proces-verbaal hoorzitting Burhoven Jaspers niet vinden!
267 Het verdwenen strafdossier in de zaak Khan bij de rechtbank Amsterdam
587 Informant Leenders/Nienhuis: " Gaarne ontvangen wij PV hoorzitting zodat wij EXACT weten wat er op de hoorzitting is gezegd"

cc Parlement met een openbaar verzoek Laat u niet NAAIEN door de rechtspraak met verdere uitholling wetgeving wraking tbv bescherming burgers op verzoek van rechtersleger! Komt het rechtersleger met nieuwe voorstellen uitholling wraking wetgeving door burgers, verbied afhandeling wraking door rechters van dezelfde rechtbank. Geen naam rechter in de oproep een schadevergoeding van 1000 euro voor de betrokken burger en irrelevant of iemand anders daarbij een fout heeft gemaakt de rechter is hiervoor zelf verantwoordelijk. De betrokken rechter moet dat bedrag binnen de termijn van 30 dagen uit zijn/haar eigen zak aan de burger betalen. Geen correcte opgave nevenfuncties op internet een schadevergoeding van 10.000,-- euro te betalen aan de betrokken burger door de betrokken rechter en irrelevant of iemand anders daarbij een fout heeft gemaakt. De rechter is altijd zelf verantwoordelijk voor een correcte opgave nevenfuncties op internet. De betrokken rechter moet dat bedrag binnen de termijn van 30 dagen uit zijn/haar eigen zak aan de burger betalen. Bij geen betaling wordt het door die rechter aan de burger te betalen bedrag iedere maand verdubbeld. Als die rechter na een jaar nog niet heeft betaald ONEERVOL ONTSLAG uit de rechtspraak en een verbod om ooit nog voor de overheid of in het onderwijs te werken. Weigert een bode informatiebalie de naam van de rechter, OvJ andere belanghebbenden en de naam van de zittingzaal. Trap zo'n klootzak gelijk uit de rechtspraak met een VERBOD om ooit nog voor de overheid te werken.

Bekijk dan ook eens de WRAKING GEGROND met Hop van de Kamer van toezicht notarissen Zwolle. Waarom staan de namen van rechters en OvJ nog steeds niet in de oproepen hoorzitting vermeld? Waarom nog steeds weerzinwekkende doorlooptijden bij een industrie die rechtspraak heet met peperdure rechters die als papegaaien de overheid blijven napraten. Als in het bedrijfsleven burgers zolang moeten wachten als in de rechtspraak dan was het management er al lang uitgetrapt. (721)Lees het verzoek van Hop aan de (partijdige smeerlappen van de) rechtbank Gelderland om terugbetaling griffierecht aan Hop in meerdere zaken? Stoort mijn taalgebruik u? Mag ik u fijntjes wijzen aan het falende Parlement dat op verzoek van de jeugdzorg met spoed klachtwetgeving ging wijzigen om het succesvol indienen van klachten tegen jeugdzorg met Hop te onderdrukken. Al decennia wordt wetgeving voor bescherming van burgers door Parlement uitgehold op verzoek van rechterleger, Openbaar Ministerie, jeugdzorg, RvdK, gemeenten. Onderbouwing: Alle troonredes die ik op internet heb gezet.

 

 

top
Activiteiten
Startpagina wraking en proces-verbaal met informatie voor burger en Parlement
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.