Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Netwerk Tilburg

 

 

Voorbeeld brief 464 van ouders aan de school van hun kind om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de minderjarige

 

Aan:
(Naam en adres school)

Plaats/datum   :

Betreft: Verzoek 464 van ouder(s) aan de leerkracht van hun kind om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de minderjarige:

...........................................................................................................................................................................

 

Geachte leerkracht,

Inleiding.
Deze voorbeeld brief is op internet gezet zodat ouders NIET te vaak mailen naar de school.

Ondergetekende geeft GEEN TOESTEMMING om informatie over de minderjarige aan derden, bijvoorbeeld jeugdbescherming en/of organisaties die (psychologische) onderzoek bij alle schoolkinderen willen doen onder het mom van een of andere test te verstrekken.

Verzoek INZAKE BOVENGENOEMDE MINDERJARIGE
Hieronder staan een aantal verzoeken die meer duidelijk kunnen geven omtrent de ontwikkeling van bovengenoemde minderjarige.
De verzoeken zijn onderverdeeld in 5 clusters van kindkenmerken:

1. Werkhouding en gedrag.
Hoe is het gesteld met de motivatie van bovengenoemde minderjarige?

 

Is er bij bovengenoemde minderjarige sprake van faalangst, een negatief zelfbeeld of gebrekkige zelfsturing?

 

Hoe is het gesteld met zijn werktempo, belangstelling voor zaken, doorzettingsvermogen en taakgerichtheid?

 

2. Leerontwikkeling.
Hoe verloopt de taalontwikkeling van bovengenoemde minderjarige? (spreken, luisteren, woordenschat, etc.)

 

Doen er zich problemen voor met technisch en begrijpend lezen, schrijven, spellen, tellen/getalbegrip, rekenen?

 

3. Cognitieve functieontwikkeling.
Is zijn IQ-profiel bekend? Is het (dis)harmonisch van opzet?

Wat kan er gezegd worden over zijn geheugen?

 

 

4. Sociaal-emotionele ontwikkeling.
Zijn er gedrags- en emotionele problemen? Problemen in het sociaal functioneren, in de school- en/of thuissituatie?

 

Zou u bovengenoemde minderjarige willen omschrijven als passief, actief, teruggetrokken, verdrietig, opgewekt?
Hoe verlopen contact met leeftijdsgenoten? Hoe gaat het tussen leerkrachten en bovengenoemde minderjarige? Accepteert de minderjarige gezag?

 

Houdt bovengenoemde minderjarige zich aan de regels? Is hij/zij wel/niet veel absent, met/zonder reden?

 

5. Lichamelijke ontwikkeling.
Zijn er lichamelijke, neurologische afwijkingen? (Voor zover bekend)

Wat kan gezegd worden over zowel zijn grove als fijne motoriek?

Hoe is het gesteld met zijn werktempo, belangstelling voor zaken, doorzettingsvermogen en taakgerichtheid?

6. Algemene verzoeken.
Hoe verloopt het contact met moeder en het contact met vader? (Is dit regelmatig, mondeling, telefonisch, schriftelijk)

Op welke gebieden dient bovengenoemde minderjarige naar uw mening adequaat begeleid te worden?

Zijn er nog andere aspecten die in het belang van bovengenoemde minderjarige vermeld dienen te worden?

 

Naam leerkracht....................................................................................................................................................

Naam school..........................................................................................................................................................

Plaats en datum....................................................................................................................................................

 

Ik verzoek u op de afschriften iedere pagina rechts onderaan te nummeren zodat exact vastgesteld kan worden uit hoeveel pagina's en uit welke pagina's het complete (elektronisch) schooldossier van de minderjarige op bovengenoemde datum op het moment van dit verzoek bestaat. 

 

Handtekening :                                

Naam            :

Adres            : 

Woonplaats   :

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.