CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ę

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Co÷rdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

Het lachwekkend dat het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming niets aan giftige speeltoestellen wilde doen

De zaak AD VAN ROOY

Hop vraagt op 14 september 1998 de Raad voor de Kinderbescherming om kinderen te beschermen tegen vergiftigde speeltoestellen


Hetzelfde verzoek van J. Hop inzake giftige speeltoestellen is verstuurd naar de volgende adressen op 14 september 1998

 

 

 

 

Overheid bevordert milieucriminaliteit' NRCJan Gerritsen, Rotterdam, 6 december 1997

Volgens mevrouw H.W. Samson-Geerlings (39), plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie in Dordrecht en voorzitter van de werkgroep 'aanpak zware milieucriminaliteit', wordt de complexiteit van de problemen in niet geringe mate veroorzaakt door talrijke vergunningverlenende overheden en instanties en de 'belangenverstrengeling van de diverse overheden'. Voor de verwijdering en verwerking 'van 'afval worden vergunningen verleend door gemeenten, waterschappen, het rijk, en vier ministeries.

De overheid werkt milieucriminaliteit op de markt voor afvalverwerking in de hand. Omdat de overheid de regels stelt, maar ook zelf bedrijven op de afvalmarkt exploiteert die vaak met de regels de hand lichten, wordt het legaal opererende bedrijfsleven gefrustreerd. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een uitvoerige studie die is uitgevoerd voor het landelijke 'Kern-team zware milieucriminaliteit', dat valt onder de Regionale recherche van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Volgens de studie 'Schijn bedriegt' maakt de overheid regels voor de afvalmarkt en probeert die te handhaven. Tegelijkertijd hebben provincies, gemeenten, overheidsbedrijven en andere instanties zich ontwikkeld tot 'grote spelers' op deze markt. Daarmee zijn ze zelf onderdeel geworden van de milieuproblematiek. Want ook overheidsbedrijven houden zich vaak niet aan de regels, zo blijkt uit de studie. "De overheid moet dus bereid zijn haar eigen handelen ter discussie te stellen", zegt een van de twee auteurs van de studie, de criminoloog drs. M.J.J. van den Anker, wetenschappelijk medewerker van het 'kernteam zware milieucriminaliteit' Behalve met opsporing van milieudelicten houdt dit in 1995 opgerichte team zich ook bezig met informatieverstrekking om inzicht te krijgen in de context waarin milieucriminaliteit plaatsheeft. Van den Anker en de criminoloog A.B. Hoogenboom brachten de rol van de overheid, het bedrijfsleven en 'gelegenheidsstructuren' voor criminaliteit op de afvalmarkt in kaart.  Onder invloed van grote milieuschandalen als dat van Tanker Cleaning Rotterdam, een afvalverwerkingsbedrijf dat jarenlang gevaarlijke stoffen in de Rotterdamse haven dumpte, heeft de overheid de vaak ondoorzichtige markt van afvalproducten altijd met een zekere argwaan bekeken, aldus Van den Anker. Daarom stelde ze regels en probeert die te handhaven. Maar in de traditionele functie van beheerder van nutsbedrijven is de overheid ook deelnemer aan de markt. En de overheid werkt milieucriminaliteit in de hand, zo schrijft Van den Anker: "door tegenstrijdige, op onderdelen onnavolgbare wet- en regelgeving, woordspelletjes, 'softe' handhavers, vergunningverleners, hoger geplaatste ambtenaren en door het gedogen van situaties die niet door de beugel kunnen". Haar conclusie: "Bij verder onderzoek moet het milieubeleid fundamenteel ter discussie worden gesteld in plaats van in individuele strafzaken.", Ook bleef de 'terugtredende' Overheid bevreesd voor zelfregulering binnen de talrijke branches van deze markt. "Niet geheel terecht", meent criminoloog Van den Anker, "want zelfregulering behoeft niet, zoals vaak gedacht wordt, per se; een fašade voor milieucriminaliteit te zijn. Anderzijds moeten we niet blind zijn voor de gelegenheidsstructuren die door private marktpartijen bewust worden uitgebuit. De transparantie en de effectiviteit van zelfregulering gaan nog lang niet ver genoeg". 'Schijn bedriegt' is behalve een toetsing van de effectiviteit van de wetgeving en de naleving daarvan vooral een inventarisatie van het veld. Talrijke spelers, zoals veertien brancheorganisaties, komen anoniem aan het woord komen. Het ruim 300 pagina's tellende rapport dat volgende week als boek (uitg. VUGA, Den Haag) wordt uitgegeven, geeft aan de hand van talloze voorbeelden inzicht in de afvalmarkt. Eerdere rapporten over milieucriminaliteit zoals dat van de parlementaire enquŕtecommissie-Van Traa of het WODC-rapport van het ministerie van Justitie, zijn veelal vanuit het gezichtspunt van de overheid geschreven. Omdat 'de gelegenheid nu eenmaal de dief maakt' wordt in 'Schijn bedriegt' niet alleen aan de markt veel aandacht besteed, maar ook aan dubieus handelen van de overheid in die markt. De voorbeelden zijn legio: Stortplaatsen, vaak gemeentelijk eigendom, houden zich niet aan de voorschriften. Ze accepteren afval dat niet gestort mag worden. Ze maken tariefafspraken met gemeentelijke reinigingsdiensten, geven die kortingen en accepteren soms welbewust bedrijfsafval, wat verboden is. Slim mengen en sluw scheiden lijkt het motto bij de dubieuze praktijken bij de verplichte verwijdering van mengsels van olie, water en slib. De kosten bedragen 350 gulden per ton, maar wie slim scheidt, is goedkoper uit. Verontreiniging wordt 'weggemengd' tot de kwaliteit van het te verhandelen afval op de secundaire grondstoffenmarkt aan de norm voldoet. De na´veteit van de afvalproducent die zijn afval kwijt moet en er veel voor moet betalen, werkt criminele praktijken in de hand. Veel bedrijven die zich van afval moeten ontdoen zijn niet van voorschriften op de hoogte en kunnen dus gemakkelijk 'geflest' worden. Fraude met subsidies komt onder andere voor bij de verwerking van autowrakken. De subsidie wordt toegekend op basis van het gewicht van het wrak. Goede onderdelen worden verwijderd. Het gemis aan kilo's dat daardoor ontstaat, wordt aangevuld uit autowrakken die illegaal vanuit het buitenland worden ingevoerd. Valsheid in geschrifte wordt bevorderd door het 'indrukwekkend papieren stelsel van interne milieuzorgsystemen, certificaten, rapportages en toelatingseisen dat door zelfregulering in talrijke branches op de afvalmarkt is ontstaan'. Een bedrijf dat zich niet aan de vergunningsvoorschriften houdt, moet zijn boekhouding aanpassen. Gemeentelijke stortplaatsen overtreden regels Omdat afvalverwijdering per provincie georganiseerd - met als gevolg verschillende regels en tarieven - "stroomt afval net zoals water naar het laagste punt". Alleen niet-verbrandbaar afval mag worden gestort. Omdat de tarieven voor storten voortdurend stijgen en die voor verbranding, in speciale installaties, naderen, ontstaat 'ontwijkingsgedrag', meestal richting buitenland. Het rapport noemt talrijke voorbeelden. Koelkasten en tv's gaan naar Oost-Europa. Oude autobanden naar Oost-Europa en Afrika. Bouw en sloopafval gaat illegaal de grens over naar BelgiŰ, net als puin dat aldaar in geluidswallen wordt verwerkt. Inzamelaars van gevaarlijk afval, dat verbrand moet worden, proberen de 'dure' AVR verwerking Rijnmond) te omzeilen en 'exporteren' naar buitenlandse cementovens. Ook nieuwe hoge kwaliteitseisen kunnen leiden tot afvalstromen naar het buitenland. In Nederland mogen alleen bedrijven met een zogenaamd STEK-certificaat koelinstallaties schoonmaken en repareren, wegens de voor koeling gebruikte cfk's die schadelijk zijn voor het milieu. Deze bedrijven zijn duurder dan concurrenten in BelgiŰ die niet aan STEK-eisen behoeven te voldoen. Omdat de kwaliteit van het afval veelal doorslaggevend is voor de verwerking, wordt er gesjoemeld met analyses van laboratoria die de kwaliteit moeten vaststellen. Laboratoria die onder de druk van de markt staan, kunnen zo worden betrokken bij het criminele proces. Een fout is gauw gemaakt en kan de afvalverwijderaar veel geld schelen. Ook met vergunningen, bijvoorbeeld voor export, en meldingssystemen wordt gerommeld, meestal wegens gebrek aan deugdelijke controle. Bij deze opsomming gaat het om activiteiten die zich afspelen 'tussen donkergrijs en lichtgrijs' op een zeer complexe markt, stelt Chris J. Dijkens, voormalig hoofd van het kernteam zware milieucriminaliteit. Hij noemt het onderzoek waardevol omdat de politie daarmee 'aan de voorkant van het probleem' komt en de aangedragen kennis van de markt 'preventie ten goede kan komen'. Verder is de provincie een centrale verantwoordelijkheid in het afvalbeleid toebedeeld. Maar in het kader van de ondernemende over ook als speler actief op de markt, net zoals de gemeenten.

 

 

Vast staat dat de petrochemische industrie zich jaarlijks moet ontdoen van vele tonnen giftig afval, waaronder arseenzuur en chroom VI. Waar gaat dat giftig afval heen?

Is het juist dat vanwege  de Pikmeer-jurisprudentie overheden en de met die overheden bevriende bedrijven een bevoorrechte status hebben gekregen en staat voor niet bevriende bedrijven en burgers geen rechtsmiddel meer open.

 

Bron Katholiek Nieuwsblad 190104 Pamela Hemelrijk. De overheid is namelijk in 1986 een joint venture aangegaan met de Nederlandse petrochemische industrie. “AVR Chemie BV”, heet dat bedrijf, en de doelstelling luidt: “het op verantwoorde wijze verwerken en verwijderen van chemische afvalstoffen”. De deelnemers in deze joint venture zijn: zeven petrochemische bedrijven (AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Shell, Unilever en Dow Chemical) alsmede: de Staat der Nederlanden, in casu het ministerie van VROM (10 %),en de gemeente Rotterdam (45 %). De overheid heeft, kortom, een meerderheidsbelang. Architect van deze constructie was indertijd milieuminister Winsemius. Hij is trouwens tegenwoordig als “environmental advisor” in dienst bij Dow Chemical. Beloning voor verleende diensten wellicht, net als het Shell-commissariaat van Kok? Vast staat dat de petrochemische industrie zich jaarlijks moet ontdoen van vele tonnen giftig afval, waaronder arseenzuur en chroom VI.

En dat afval hoefde na 1986 niet meer in kostbare deponieŰn te worden opgeslagen; het mocht met winst worden verkocht aan de houtimpregneerindustrie. Het werd een melkkoe, in plaats van een kostenpost. En 55 procent van die winst verdween in de zakken van de Staat. De Staat verleende dus eigenlijk X vergunningen aan zichzelf. De overheid deinsde er voorts niet voor terug om X te plegen: de verspreiding van arseenzuur is namelijk bij bindende EG-verordening verboden. Om die verordening te ontduiken veranderde staatssecretaris Simons van WVC indertijd in de toelatingsbeschikking van Super Wolmanzout het woord “arseenzuur” in het onschuldiger “arseenpentoxide”. Maar dankzij het Pikmeer II arrest van de Hoge Raad, dat de overheid immuun heeft gemaakt tegen strafvervolging, zal hij hiervoor nooit meer strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

 

 

 

Kritiek van het gewone volk op giftig hout wordt door de Staat in een geheime bespreking doorgenomen en systematisch onderdrukt

 

Bijlage J. Verslag bespreking, gehouden op 18 augustus 1992, op het parket 's-Hertogenbosch onder voorzitterschap van de officier van Justitie mr. G. Bos (2 pagina's).

Toevalligerwijze ben ik in het bezit gekomen van het verslag van een geheime bespreking, gehouden op 18 augustus 1992, op het parket te 's-Hertogenbosch onder voorzitterschap van de officier van justitie mr. G. Bos. In betreffend verslag staat letterlijk het volgende geschreven


   

  GEMEENTE SINT-OEDENRODE

   

  Verslag van bespreking, gehouden op 18 augustus 1992, op het parket te 's-Hertogenbosch.

  Onderwerp: Situatie houtverwerkend bedrijf Gebr. van Aarle en opstelling van de appellant dhr. A.M.L. van Rooij.

  Aanwezigen:
  Paleis van justitie:

   officier van justitie, dhr. G. Bos (voorzitter)
   parketsecretaris dhr. G. Broeren;
   Kabinetnummer S-011823191.


  Milleu-inspectie Noord-Brabant:

   het hoofd dhr. H. de Vries.


  Provincie Noord-Brabant:

   juridisch medewerker dhr. H. Artz.


  Waterschap De Dommel:

   hoofd algemene zaken dhr. V. Ditters.


  Rijkspolitie Sint-Oedenrode:

   wachtmeester I mevr. I. Valk en
   wachtmeester I dhr. M. Saris.


  Gemeente Sint-Oedenrode:

   burgemeester dhr. P. Schriek,
   wethouder mevr. E. van Dijk-Eerhart.
   hoofd afdeling B&M. dhr. C. Kerstholt.
   milieutechnisch medewerker. dhr. G. van Aarle (notulist)

  Afwezig:

   vanwege vakantie Provincie Noord-Brabant. projectleider bodemsanering dhr. M. Kerstholt.

    


   Korte samenvatting van de situatie.

  In Sint-Oedenrode bevindt zich het houtverwerkend bedrijf van de Gebr. van Aarle gelegen aan Ollandseweg 159-161. Tegen het bedrijf in zijn algemeenheid en het impregneren in het bijzonder wordt geageerd door A.M.L. van Rooij wonende aan 't Achterom 9a.
  Een aantal van zijn bezwaarschriften worden onderschreven door omwonenden. Dhr. van Rooij probeert bij alle mogelijke instanties zijn gelijk te halen, en schuwt daarbij verbale agressie niet. De minister en de ambtenaren van VROM reageren niet meer op de argumenten van dhr. van Rooij.

  Alle aanwezigen hebben hun persoonlijke ervaring inzake zijn verbale agressie. Dhr. van Rooij is tot op heden slechts gedeeltelijk, en dan vaak op ondergeschikte punten in het gelijk gesteld. Momenteel stelt dhr. van Rooij dat de gevaarsaspecten van het vrijkomende stoom niet onderzocht zijn en dat voor de impregneerinstallatie een bouwvergunning vereist is. Het impregneren volgens de huidige methodiek is een activiteit welke op termijn verboden wordt. Momenteel is er geen verwerkingsmogelijkheid voor ge´mpregneerd (afval)hout. Op 14 augustus 1992 heeft de Raad van State het verzoek om schorsing van de, door het college van B. en W., verleende H.W.-vergunning verworpen waardoor deze vergunning rechtsgeldig is.

  De doelstelling van deze bijeenkomst is te komen tot afstemming. Het bedrijf heeft nu de vereiste vergunning en zal op korte termijn starten met het impregneren. Dhr. van Rooij zal proberen dit te bestrijden.

  Op pagina twee wordt een overzicht gegeven vindt gemaakte afspraken. Op pagina drie treft u een adressenlijst, inclusief de telefoonnummers van de contactpersonen, aan. Als bijlage is de beschikking van de Raad van State van 14 augustus 1992 bij dit verslag gevoegd.

  De volgende afspraken zijn gemaakt:

   

  •  

  • Het waterschap gaat niet in op het verzoek om op te treden tegen eventuele vervuiling van het oppervlaktewater veroorzaakt door de stoom.

    

  • De gemeente richt een verzoek aan de milieu-inspectie inzake onderzoeksresultaten naar de mogelijke gevaarsaspecten van het, na het impregneren vrijkomende, stoom.

    

  • Op voorstel van dhr. de Vries zal door de burgemeester, een medisch milieukundige dhr. Jans om bijstand verzocht worden. Dhr. Jans zal de persoonlijke gevolgen voor zowel de familie van Rooij als voor de familie van Aarle gaan onderzoeken om hier zo mogelijk aanbevelingen over te doen.

    

  • De Provincie zegt prioriteittoekenning toe inzake de geconstateerde bodemvervuiling. Dhr Artz geeft daarbij ook de knelpunten aan, om te komen tot een oplossing.

    

  • Dhr. Bos verzoekt om een afschrift van de H.W.-vergunning. Tevens dringt hij aan om afschriften van controlerapporten op te sturen naar de politie. Voorlopig wordt het bedrijf twee maal per maand gecontroleerd, op termijn kan deze controlefrequentie afnemen. In geval van constatering van strafbare feiten dient er resoluut opgetreden te worden.

    

  • Indien dhr. van Rooij aangifte wenst te doen bij de Politie neemt zij vervolgens voor instructies contact op met het O.M. Namens het O.M. is dhr. van of dhr. Broere de contactpersoon. Dhr. van Aarle (gemeente) zal de gebr. van Aarle erop attenderen om in geval van bijzonderheden altijd en direct contact op te nemen met gemeente en/of politie. Dhr. Ditters vermeld dat het verzoek om woonvergunning is ingetrokken. mogelijk komt er op termijn een nieuw verzoek om W.V.O.-vergunning.

    

  • Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat het bedrijf (voorlopig) hemelwater wat mogelijk verontreinigd is op moet vangen omdat dit niet geloosd mag worden.

    

  • Indien sprake is van aanspannen van een kort geding tegen Gebr. van Aarle en de gemeente wordt dhr. Bos hiervan in kennis gesteld.

    

  • De aan dit overleg deelnemende instanties ontvangen een afschrift van de uitspraak gedaan op 14 augustus door de Raad van State.

   

                         Sector  : Grondzaken
                         Afdeling : Bouwen & Milieu
                              2 september 1992
                              G. van Aarle


 

 

 

Burgemeester P. Schriek stuurde Henk Jans, medisch milieukundig arts, bij de GGD Noord Brabant/Zeeland, op Ad van Rooij af

Toen ik op vrijdagavond 21 augustus 1992 omstreeks 20.30 uur hierover, zonder enige vooraankondiging, telefonisch voor het eerst werd benaderd door Henk Jans en de heer Jans mij vertelde dat hij vertrouwensarts was, en in opdracht van burgemeester P. Schriek mij onder vier ogen wilde spreken, schrok ik enorm. Toen hij vervolgens zei dat hij bevoegd is tot het inzien van mijn medisch dossier bij mijn huisarts schrok ik nog meer. Naar aanleiding van dat telefoongesprek heb ik dan ook prompt hierover op 25 augustus 1992 een brief gestuurd aan Henk Jans, medisch milieukundig arts, bij de GGD Noord Brabant/Zeeland. Bijgevoegd vindt u dan ook mijn brief van 25 augustus 1992 aan H.W.A. Jans, arts medisch milieukundige Noord Brabant/Zeeland, GGD Stadsgewest Breda (zie bijlage N) Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Een vaststaand feit is dat ook H.W.A. Jans tot op heden, na ruim 10 jaar, nog steeds niet heeft gereageerd op deze brief ondanks mijn vele verzoeken daarom.

 

 

 

Kritiek van het gewone volk op een joint venture van de Staat wordt met enorme dwangsommen onderdrukt

Sector civiel recht  

Zaaknummer/rolnummer 140423/KG  ZA 06-205  

Geschoond vonnis in kort geding van 6 juni 2006  

in de zaak van  

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

IBR CONSULT B.V.,

Gevestigd te Haelen,

Eiseres,

Procureur mr. J.A.T.M. van Zinnicq Bergmann,

Advocaat mr. J.E.H.R. Vluggen te Kerkrade,

 

Tegen

 

1.      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM B.V.,

Gevestigd te Sint-Oedenrode,

Gedaagde sub 1,

Vertegenwoordigd door haar bestuurder A.M.L. VAN ROOIJ,

 

2.      A.M.L. VAN ROOIJ,

wonende te Sint Oedenrode,

gedaagde sub 2,

verschenen in persoon.

 

Partijen zullen hierna IBR Consult en Van Rooij c.s. genoemd worden.

 

1.      De procedure  

1.1.         Bij aanvang van de mondelinge behandeling van dit kort geding op    23 mei 2006 hebben Van Rooij c.s. een wrakingsverzoek ingediend, waarna de rechter, in afwachting van de beslissing op het wrakingsverzoek, de behandeling van de zaak ter zitting heeft geschorst.  

1.2.         De wrakingskamer heeft het wrakingsverzoek van Van Rooij c.s. op diezelfde datum behandeld en mondeling afgewezen, waarna de behandeling van de onderhavige zaak ter zitting is hervat.  

1.3.         IBR Consult heeft in kort geding gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven.  

1.4.         De advocaat van IBR Consult heeft de vordering ter terechtzitting toegelicht, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties.  

1.5.         Van Rooij c.s. hebben verweer gevoerd, mee aan de hand van de door hen overgelegde pleitnotitie met producties, waaronder een CD-ROM.  

1.6.         Na gevoerd debat hebben partijen vonnis gevraagd.  

 

2.                De feiten (zijn geschoond)  

2.1.         IBR Consult voert een onderneming die zich bezighoudt met het verrichten van research naar hergebruik van reststoffen, de ontwikkeling en productie van bindmiddelen en de verwerking van reststoffen.

2.2.         Op enig moment heeft IBR Consult geconstateerd dat op de internetsite van de Sociale Databank Nederland een artikel met de volgende tekst stond vermeld: (---deel tekst weggelaten/geschoond---).  

2.3.         IBR Consult heeft hierop de heer Robert Kahlman (hierna: Kahlman) in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar.  

2.4.         Op 25 februari 2006 hebben Van Rooij c.s. aan IBR Consult, een email doen toekomen (productie 5 van IBR Consult; ter zitting volledig overgelegd) waarin onder meer het volgende is opgenomen: (--------deel tekst weggelaten/geschoond ------).  

2.5.         Het Ecologisch Kennis Centrum heeft deze email tevens in kopie (cc) verzonden naar een aantal andere personen, een aantal gemeenten en enkele plaatselijke politieke partijen.  

2.6.         De voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar heeft bij vonnis van 9 maart 2006 Kahlman veroordeeld om het in rechtsoverweging 2.2. bedoelde artikel van de internetsite van de Sociale Databank Nederland te (doen) verwijderen en verwijderd te laten (--------deel tekst weggelaten/geschoond ------), te staken en gestaakt te laten, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Kahlman in gebreke blijft om aan die veroordelingen te voldoen.  

2.7.         Bij brief van 2 maart 2006 heeft de raadsman van IBR Consult Van Rooij c.s. gesommeerd op geen enkele wijze jegens IBR Consult beschuldigingen te uiten en te verspreiden.  

De overige onder “De feiten” geschreven tekst uit dit Vonnis in kort geding heb ik weggelaten (geschoond) omdat met verspreiding van deze uiting per post, e-mail of anderszins Van Rooij c.s. op grond van beslissing 5.1 en 5.2 uit dit Vonnis in kort geding voor € 1.000,00 wordt veroordeeld vermeerderd met € 200,00 voor iedere geadresseerde van een dergelijke uiting.     

 

3.                Het geschil (is geschoond)  

3.1.         IBR Consult vordert – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1.      Van Rooij c.s. te veroordelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het geven van uiting aan beschuldigingen aan het adres van IBR Consult te staken en gestaakt te houden;

2.      Van Rooij c.s. te veroordelen om in alle door haar benutte media een rectificatie te plaatsen, inhoudende dat al hetgeen waarvan IBR Consult is beschuldigd dan wel “verdacht”, iedere feitelijke grond ontbeert en benevens de waarheid is;

3.      Van Rooij c.s. te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Van Rooij c.s. in gebreke blijft om aan dit vonnis te voldoen;

4.                Van Rooij c.s. te veroordelen in de kosten van deze procedure.  

 

3.2.         IBR Consult legt daaraan het navolgende ten grondslag.

Van Rooij c.s. hebben met de beschuldigingen jegens IBR Consult en het in groten getale verspreiden van die beschuldigingen, onrechtmatig gehandeld jegens IBR Consult. Zij hebben immers geen feiten en omstandigheden naar voren gebracht, waaruit de juistheid van haar beweringen zou kunnen worden afgeleid. Aldus hebben zij de grenzen van de vrijheid van meningsuiting op ontoelaatbare wijze overschreden. Als gevolg van het handelen van Van Rooij c.s. leidt IBR Consult schade.

 

3.3.         Het verweer van Van Rooij c.s. komt zakelijk weergegeven op het volgende neer.

I.                   Van Rooij in privÚ is geen partij in dit geding, aangezien hij is gedagvaard in zijn hoedanigheid van directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V..

II.                 De door Van Rooij c.s. gedane uitlatingen zijn wel degelijk op waarheid gebaseerd. Uit het besluit van burgemeester en wethouders van Haelen van 18 mei 2006 met als kenmerk GGZ/III/LJ/786 blijkt dat IBR Consult zes jaar lang laboratoriumproeven heeft gedaan zonder te beschikken over de daarvoor vereiste milieuvergunning. Bovendien blijkt uit de inhoud van het onderzoeksrapport van de arbeidsinspectie Roermond dat IBR Consult zes jaar lang de Arbeidsomstandighedenwet heeft overtreden. (--------deel tekst weggelaten/geschoond ------). Tenslotte is met het project “Nieuw bindmiddel maakt sinteren overbodig” van SenterNovem komen vast te staan dat IBR Consult voor het doen van deze laboratoriumproeven ten minste € 57.500,00 aan subsidie heeft ontvangen van het ministerie van Economische Zaken. (--------deel tekst weggelaten/geschoond ------).

 

3.4.         Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang nader ingegaan.  

De overige onder “Het geschil” geschreven tekst uit dit Vonnis in kort geding heb ik weggelaten (geschoond) omdat met verspreiding van deze uiting per post, e-mail of anderszins Van Rooij c.s. op grond van beslissing 5.1 en 5.2 uit dit Vonnis in kort geding voor € 1.000,00 wordt veroordeeld vermeerderd met € 200,00 voor iedere geadresseerde van een dergelijke uiting.     

 

4.                De beoordeling (is geschoond)  

Ad I.  

4.1.         Weliswaar is in de dagvaarding ten aanzien van Van Rooij een functie als directeur bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. vermeld, maar nergens in die dagvaarding valt te lezen dat Van Rooij slechts in enige hoedanigheid van de vennootschap is gedagvaard zodat de dagvaarding moet worden geacht te zijn uitgebracht aan Van Rooij in privÚ. De vorderingen richten zich tevens tegen hem.

Ad II.

 

4.2.         Ter beantwoording ligt de vraag voor of Van Rooij c.s. met de door hen gedane (--------deel tekst weggelaten/geschoond ------). Het recht op vrijheid van meningsuiting vindt zijn begrenzing onder meer in de zorgvuldigheid en de betamelijkheid die in het maatschappelijk verkeer jegens anderen in acht moet worden genomen. Bij de beoordeling van de zorgvuldigheid en betamelijkheid dient het belang om niet te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen te worden afgewogen tegen het belang dat misstanden die de samenleving raken niet mogen blijven voortbestaan door gebrek aan bekendheid bij het publiek. Bij die belangenafweging dient te worden gehecht aan de mate waarin de uitlatingen ten tijde van de verspreiding ervan steun vonden in het op dat moment beschikbare feitenmateriaal.  

4.3.         Overwogen wordt dat IBR Consult de door Van Rooij c.s. geuite beschuldigingen heeft weersproken, terwijl Van Rooij c.s. hebben nagelaten ten tijde van de gedane uitlatingen aanwezige feiten en omstandigheden naar voren te brengen waaruit de juistheid van de inhoud van die uitlatingen zou kunnen worden afgeleid. De beide besluiten van burgemeester en wethouders van Haelen, waarnaar Van Rooij c.s. verwijst, dateren van 18 mei 2006, derhalve van na de bedoelde uitlatingen. Van Rooij c.s. kunnen hun dan ook niet op die besluiten hebben gebaseerd. Voorts rechtvaardigt het kennelijke feit dat IBR Consult de Arbeidsomstandighedenwet heeft overtreden nog niet de conclusie dat IBR Consult zich schuldig maakt aan (--------deel tekst weggelaten/geschoond ------). Ook het kennelijke feit dat IBR Consult voor de laboratoriumproeven subsidie heeft ontvangen rechtvaardigt geenszins een dergelijke conclusie. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat bedoelde uitlatingen van (--------deel tekst weggelaten/geschoond ------). De onrechtmatigheid van de uitlatingen van Van Rooij c. s. is daarmee reeds gegeven.  

 

4.4.         Een en ander leidt de rechter tot de conclusie dat de vordering van IBR Consult onder 1 voor toewijzing gereed ligt.

 

4.5.         (--------deel tekst weggelaten/geschoond ------). Mitsdien zal de vordering onder 2. worden afgewezen.

 

4.6.         De door IBR Consult ter versterking van de sub 1 uitgesproken veroordeling gevraagde dwangsom zal worden toegewezen, gelet op de aard van het gevorderde als na te melden en met dien verstande dat deze zal worden beperkt en dat hieraan een matigingsbevoegdheid van de hierna te melden inhoud en een maximum wordt verbonden.

 

4.7.         Ten aanzien van het verzoek van Van Rooij c.s. om bij wege van dit vonnis IBR Consult te veroordelen (--------deel tekst weggelaten/geschoond ------) de verkregen subsidiegelden terug te betalen aan het van het ministerie van Economische Zaken,  zij opgemerkt dat Van Rooij c.s. te dien einde niet middels procureurstelling een reconventionele vordering hebben ingesteld. Reeds hierom is het verzoek van Van Rooij c.s. niet ontvankelijk, en moet het op die grond worden afgewezen.

 

4.8.         Van Rooij c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

 

De overige onder “De beoordeling” geschreven tekst uit dit Vonnis in kort geding heb ik weggelaten (geschoond) omdat met verspreiding van deze uiting per post, e-mail of anderszins Van Rooij c.s. op grond van beslissing 5.1 en 5.2 uit dit Vonnis in kort geding voor € 1.000,00 wordt veroordeeld vermeerderd met € 200,00 voor iedere geadresseerde van een dergelijke uiting.

 

5.      De beslissing  

De voorzieningenrechter  

5.1.         veroordeelt Van Rooij c.s. om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het geven van uiting aan beschuldigingen aan het adres van IBR Consult te staken en gestaakt te houden;  

5.2.         veroordeelt Van Rooij c.s. tot betaling van een dwangsom ten bedrage van € 5.000,00 voor iedere in punt 5.1. bedoelde uiting op een internet-pagina, en van € 1.000,00 voor iedere dag dat een dergelijke uiting voortduurt, en van € 1.000,00 voor iedere in punt 5.1. bedoelde uiting per post, email of anderszins vermeerderd met € 200,00 voor iedere geadresseerde van een dergelijke uiting, met dien verstande dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding, en zulks met een maximum van € 50.000,00 in alle gevallen;  

5.3.         veroordeelt Van Rooij c.s. in de proceskosten, aan de zijde van IBR Consult tot op heden begroot op EUR 1.140,32, waarvan € 816,00 salaris procureur en € 324,32 verschotten;  

5.4.         verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;  

5.5.         wijst het meer of anders gevorderde af.  

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H.W. Rullmann en in het openbaar uitgesproken op 6 juni 2006.

 

w.g. de griffier                         w.g. de rechter

 

voor afschrift

 

De griffier van de rechtbank ’s-Hertogenbosch.

 

 

 

Het belang van het gebruik van juridisch juiste namen en de juridisch juiste status. Kunnen burgers in Nederland veroordeeld worden door het rechtersleger zonder dagvaarding? Het antwoord is ja! 

Wolmanzout. Inleiding.  

De groei van onze kankergroeieconomie had weer eens voorrang boven ons welzijn. "Ach, het leven gaat door", zullen velen zegen. Echter niet wanneer je kanker krijgt, dan staat het stil.

Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. betreft derhalve geen besloten vennootschap waarbinnen A.M.L. van Rooij beperkte aansprakelijkheid heeft. Ondanks deze wetenschap heeft voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in zijn kort geding vonnis toch beslist dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. een besloten vennootschap is met beperkte aansprakelijkheid en dat ook A.M.L van Rooij privÚ betreffende € 50.000,00 zal moeten betalen aan IBR Consult B.V. zonder dat IBR Consult B.V. hem op 30 maart 2006 daarvoor in kort geding heeft gedagvaard. Deze beslissing heeft voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch op eigen houtje genomen zonder als rechter daartoe bevoegd te zijn. Mr. J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch zal hiervoor dan ook strafrechtelijk worden aangeklaagd. 

 

 

Wolmanzout. Gegevens uit het verleden: Ad van Rooij zet zijn strijd voort (17) (47).

In het begin van de jaren tachtig had een 'genie' het idee om een zwaar giftig afvalprodukt van ertssmelterijen, het zogeheten 'wolmanzout', aan te lengen en te gaan gebruiken om daar hout mee te impregneren. Vˇˇr die tijd betaalden ertssmelterijen duizend gulden per ton (duizend kilo) om dit afval dat arsenicum en chroom bevat af te laten voeren. Iedereen blij, tot aan de milieuorganisaties aan toe... De import van tropisch hardhout zou zo verminderd kunnen worden. Men was blij maar ook erg na´ef, want de geleerde die het rapport had opgemaakt over de giftigheid was ingehuurd door een houtverwerkingsbedrijf. De overheid deed wat dit betreft geen eigen onderzoek en is daarmee zwaar nalatig geweest.
Tot juni 1998 mogen bedrijven hout nog impregneren met wolmanzouten. Daarna is het verboden. Zo werden er, vanaf 1980, in het gehele land schuttingen, kinderspeeltuigen, schuurtjes en palen met een zwaar gif bewerkt. Gelukkig was er iemand die niÚt sliep in Nederland. Zijn naam is Ad van Rooij en hij woont met zijn gezin in St. Oedenrode. In 1980 begon een bedrijf op 100 meter van hun huis, hout met wolmanzouten te impregneren. Bij dit proces kwamen er gezellige stoomwolken vrij. Ad van Rooij stelde zich vragen en kwam al snel tot de conclusie dat het grondig mis zat.
Hij voerde een proces. Dat werd door de rechter gesaboteerd. Zo kwam er een volgend proces, er kwamen er tientallen, de rechtbanken dreigden verstopt te raken. Men wilde hem gek laten verklaren. Het gezin werd anoniem gebeld en bedreigd. Gelukkig kreeg hij op een gegeven moment een milieu-organisatie aan zijn zijde. Ook werd er een politieke partij wakker en kwamen er kamervragen die dus uiteindelijk hebben geresulteerd in een verbod dat over vier maanden in gaat. Dat dit verbod overigens zo laat pas van kracht wordt is omdat bedrijfsbelangen niet te zeer geschaad mogen worden; dat kankerverhaal krijgen we keer op keer te horen. Arsenicum en chroom zijn kankerverwekkend en kunnen ook erfelijkheidsproblemen veroorzaken. Kinderen die op schommels zaten en zitten zijn er mee in aanraking gekomen. Het hout loogt uit en het gif sijpelt in de bodem en vermengt zich vanzelfsprekend met het water dat weer wordt opgezogen door planten en onze groenten. Ook al komt er dus een verbod, het probleem zal zich tot in lengte der jaren uitstrekken. Ook zet het verhaal zich in een andere vorm voort. De zogenaamde groene energie-centrales willen hun 'groene' stroom gaan opwekken door middel van het verstoken van (afval)hout. En ongetwijfeld zal er in grote bulkpartijen hout zitten dat ooit ge´mpregneerd is met wolmanzout. Dat hout bevat nog voldoende arsenicum en chroom om het op basis van door de overheid opgestelde normen als chemisch afval te bestempelen. De rook uit de schoorsteen van de groene centrales bevat dan dus arsenicum en chroom dat op onze hoofden zal neerdalen. Nu zeggen die groene energiecentrales dat er strenge controles zullen worden uitgeoefend. Ad van Rooij die inmiddels de Brabantse Milieu Federatie (BMF) aan zijn zijde heeft, zegt dat die controles vrijwel onmogelijk zullen zijn. De directeur van die groene centrales schijt ondertussen peulen; het gaat er op lijken dat hij niet zomaar onbekommerd kan gaan stoken. Het is terecht dat wij overheid en bedrijfsleven wantrouwen. In het onderhavige zijn we jarenlang besodemietert geweest. Ad van Rooij zet zijn strijd voort. Een strijd die een mooi voorbeeld is van wat je als individu kunt bereiken als je maar hardnekkig bent en de moed niet opgeeft. De bedrijfsbelangen mochten niet worden geschaad. 

De groei van onze kankergroeieconomie had weer eens voorrang boven ons welzijn. "Ach, het leven gaat door", zullen velen zegen. Echter niet wanneer je kanker krijgt, dan staat het stil.

 

 

Wolmanzout. Gegevens uit het heden: Ad van Rooij zet zijn strijd NIET meer voort. (384)

De groei van onze kankergroeieconomie had weer eens voorrang boven ons welzijn. "Ach, het leven gaat door", zullen velen zegen. Echter niet wanneer je kanker krijgt, dan staat het stil. 

Wednesday, June 14, 2006 12:01 AM, E-mail Ad van Rooij aan J. Hop.

Open e-mail met het nadrukkelijk verzoek deze e-mail binnen twee dagen naar alle mensen en alle rechtspersonen over de gehele wereld door te zenden met de nadrukkelijke eis hen allen per direct uitvoering te laten geven aan de hieronder beschreven sommatie van Van Rooij c.s.

Beste Mensen,

Ik wil iedereen bedanken voor het snel verwijderen van alles van mij en van mijn naam A.M.L. van Rooij en het Ecologisch Kennis Centrum BV. U allen zult het met mij eens moeten zijn dat ik daarmee het maximale heb gedaan wat in mijn vermogen ligt. Mocht ik ondanks dat toch nog meer moeten betalen als 2417,96 euro aan IBR (hetgeen ik vandaag overmaak) dan laat ik u allen oproepen als getuige waarin ook u voor de rechter verklaart dat ik het maximale heb gedaan wat in mijn vermogen ligt. Ik wil u allen vragen om mij per kerende e-mail schriftelijk te bevestigen om daarvoor te willen getuigen. Ik heb heel veel telefoontjes gehad van heel veel mensen die mij, mijn vrouw, kinderen en moeder hun steun betuigen. Mijn grote dank daarvoor.

Ik vertelde hen daarbij:

A.M.L. van Rooij privÚ is door IBR nooit gedagvaard en toch heeft voorzieningenrechter mr. Rullmann een vonnis in kort geding op A.M.L. van Rooij prive gewezen. Iedereen zegt, dit kan toch niet; dat is niet waar. Het is wel waar. Ik betaal dan ook gewoon die 1208,98 euro aan IBR  waarvoor A.M.L van Rooij prive is veroordeeld door voorzieningenrechter mr. Rullmann.

Ik vertelde hen daarbij verder:

Als er geen griffierecht is betaalt moet door de rechter altijd tot niet ontvankelijk verklaring worden beslist. Ik zal u vertellen. Zowel het Ecologisch Kennis Centrum BV als wel A.M.L. van Rooij prive hebben voorafgaande aan het vonnis nooit een acceptgiro van de rechtbank Den Bosch ontvangen voor betaling van griffierecht. Er is om die reden nooit griffierecht (vast recht) betaald. Ook staat in het vonnis niet opgenomen dat alsnog griffierecht (vastrecht) zal moeten worden betaald. Het EKC en Van Rooij privÚ zullen om die reden nooit griffierecht (vast recht) betalen aan de rechtbank Den Bosch. De wet en vaste jurisprudentie van de rechtbanken, Raad van State en Hoge Raad schrijven voor dat voor de  behandeling ter zitting griffierecht moet worden betaald. Voor A.M.L van Rooij en het Ecologisch Kennis Centrum B.V geldt dat kennelijk niet. Van Rooij zal als klokkenluider moeten bloeden; hoe dan ook. Mijn grote dank daarvoor aan voorzieningenrechter mr. Rullmann van de rechtbank Den Bosch. Rechter mr. Rullmann staat kennelijk ver boven de wet, recht en jurisprudentie.

Als de media en politiek hiermee niets doet dan zal ik mr. Rullmann vanaf heden erkennen als de machtigste persoon van de wereld waarvoor ik zal buigen en knielen, met een smeekbede of hij ervoor wil zorgen dat bij mij en mijn gezin niet nog meer geld en eigendommen worden afgenomen.

Oproep aan 16 miljoen Nederlanders:

Iedereen in Nederland die voortaan zonder betaling van griffierecht (vastrecht) rechtzaken behandeld wil hebben en in Vonnis uitgesproken wil hebben, kan van mij daarvoor gratis de onherroepelijke jurisprudentie krijgen. De Staat der Nederlanden gaat daarmee jaarlijks miljoenen euro's mislopen, maar dat is geen probleem. Morgen zal ik de hoofdofficier van justitie in Den Bosch sommeren om mijn e-mail a.vanrooij1@chello juridisch veilig te blokkeren, zodat die niet door anderen kan worden gebruikt om bij mij daarbij nog meer schade aan te richten. Bij betreffend sommatieverzoek zal ik een kopie van deze e-mail worden overlegd. Als de hoofdofficier van justitie in Den Bosch dat weigert zal ik u allen daarvan in kennis stellen en zal ik aan u allen vragen om mij daarmee te helpen.

Mijn grote dank voor uw aandacht en hulp,  

Met vriendelijke groeten

 

Ecologisch Kennis Centrum BV

Gevestigd aan het adres

’t Achterom 9a,

5491 XD Sint Oedenrode

(tel: 0413-490387)

(fax: 0413-490386)

 

A.M.L. van Rooij

Wonende op het adres   

’t Achterom 9a,

5491 XD Sint Oedenrode

(tel: 0413-490387)

(fax: 0413-490386) 

 

 

Geen email reactie Hop op dit bericht.

Verwijs naar mijn bericht onderaan deze website J. Hop aan fam. Van rooij Vrijdag 9 juni 2006 11:54 uur

 

 

Open e-mail met het nadrukkelijk verzoek deze e-mail binnen twee dagen naar alle mensen en alle rechtspersonen over de gehele wereld door te zenden met de nadrukkelijke eis hen allen per direct uitvoering te laten geven aan de hieronder beschreven sommatie van Van Rooij c.s.   

Sint Oedenrode 6 juni 2006  

Van:

1) Ecologisch Kennis Centrum BV

Gevestigd aan het adres

’t Achterom 9a,

5491 XD Sint Oedenrode

(tel: 0413-490387)

(fax: 0413-490386)

 

2) A.M.L. van Rooij

Wonende op het adres   

’t Achterom 9a,

5491 XD Sint Oedenrode

(tel: 0413-490387)

(fax: 0413-490386)

 

Bovengenoemde 2 rechtspersonen worden hierna Van Rooij c.s. genoemd.

 

Aan:

1) Alle (16 miljoen) Nederlanders

2) Alle wereldburgers

3) Alle overheidsorganen en ministeries in Nederland en in de Wereld 

4) Alle politieke partijen in Nederland en in de wereld

5) Alle advocaten in Nederland en in de wereld

6) Alle rechters van rechtbanken, alle raadsheren van Gerechtshoven, alle staatsraden van  Raad

   van State en alle rechters van de Hoge Raad in Nederland en in de wereld

7) Alle bedrijven in Nederland en in de wereld

8) Alle banken, verzekeringsmaatschappijen, e.d. in Nederland en in de wereld

9) Alle leden van het Koninklijk Huis in Nederland en van de overige Koninklijke huizen in de wereld.

11) Alle staatshoofden in de wereld   

12) Alle media (internet, kranten, radio, TV etc) in Nederland en in de wereld

13) Alle hierboven nog niet genoemde rechtspersonen in de wereld.

 

Betreft:

Sommatie naar aanleiding van het door voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch op 6 juni 2006 gewezen Vonnis in kort geding in de zaak met als zaaknummer / rolnummer: 140423 / KG ZA 06-205  

Geachte  heer en mevrouw,  

Bijgesloten (zie bijlage) en (zie hieronder) vindt u een kopie van het op 6 juni 2006 door voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch gewezen “geschoonde” Vonnis in kort geding, aangespannen door IBR Consult B.V. te Haelen tegen het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en A.M.L. van Rooij te Sint Oedenrode. 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  

Onder de punten 5.1. en 5.2. van dat Vonnis in kort geding heeft voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch op 6 juni 2006 letterlijk het volgende beslist:  

5.1.      veroordeelt Van Rooij c.s. om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het geven van uiting aan beschuldigingen aan het adres van IBR Consult te staken en gestaakt te houden;  

5.2.      veroordeelt Van Rooij c.s. tot betaling van een dwangsom ten bedrage van € 5.000,00 voor iedere in punt 5.1. bedoelde uiting op een internet-pagina, en van € 1.000,00 voor iedere dag dat een dergelijke uiting voortduurt, en van € 1.000,00 voor iedere in punt 5.1. bedoelde uiting per post, email of anderszins vermeerderd met € 200,00 voor iedere geadresseerde van een dergelijke uiting, met dien verstande dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding, en zulks met een maximum van € 50.000,00 in alle gevallen;    

Dit Vonnis in kort geding van voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft voor Van Rooij c.s. de volgende feitelijke gevolgen:

 

Eerste feitelijke gevolg:  

IBR Consult B.V. heeft op 30 maart 2006 in kort geding gedagvaard:

1)       Het Ecologisch Kennis Centrum B.V.

2)       A.M.L. van Rooij als bestuurder van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

De bestuurder van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is Van Rooij Holding B.V.

De aandeelhouder van Van Rooij Holding B.V. is Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V.

Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. betreft derhalve geen besloten vennootschap waarbinnen A.M.L. van Rooij beperkte aansprakelijkheid heeft. Ondanks deze wetenschap heeft voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in zijn kort geding vonnis toch beslist dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. een besloten vennootschap is met beperkte aansprakelijkheid en dat ook A.M.L van Rooij privÚ betreffende € 50.000,00 zal moeten betalen aan IBR Consult B.V. zonder dat IBR Consult B.V. hem op 30 maart 2006 daarvoor in kort geding heeft gedagvaard. Deze beslissing heeft voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch op eigen houtje genomen zonder als rechter daartoe bevoegd te zijn. Mr. J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch zal hiervoor dan ook strafrechtelijk worden aangeklaagd.      

 

Tweede feitelijke gevolg:  

Van Rooij c.s. mag na betekening de volledige tekst van het Vonnis in kort geding niet per post, e-mail of anderszins aan u versturen omdat op grond van beslissing 5.1 en 5.2 uit datzelfde Vonnis in kort geding Van Rooij c.s. daarvoor wordt veroordeeld voor € 1.000,00 vermeerderd met € 200,00 voor iedere geadresseerde van de daarin beschreven uiting. Om een dergelijke veroordeling, die snel €50.000,00 zal bedragen, te voorkomen heeft van Rooij c.s. het op 6 juni 2006 door  voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann gewezen Vonnis in kort geding geschoond.

 

Derde feitelijke gevolg:  

Van Rooij c.s. moet binnen twee dagen na betekening van het Vonnis in kort geding € 5.000,00 voor iedere in punt 5.1. bedoelde uiting op een internet-pagina betalen, vermeerderd met € 1.000,00 voor iedere dag dat dergelijke uiting voortduurt. Daar bij Van Rooij c.s. onbekend is op welke internet-pagina’s de namen van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en/ of A.M.L van Rooij, waar ook in de wereld, op een volgens dit Vonnis in kort geding foute wijze in verband zijn gebracht met IBR Consult B.V. ligt het niet in haar vermogen daaraan uitvoering te geven. Om daaraan toch te kunnen voldoen heeft Van Rooij c.s. de actieve hulp nodig van alle personen en rechtspersonen die deze e-mail (fax) ontvangen. Van Rooij c.s. sommeert dan ook alle ontvangers van deze e-mail (fax) ervoor te zorgen dat binnen twee dagen na betekening van het Vonnis in kort geding over de gehele wereld alle internet-pagina’s zijn verwijderd en verwijderd blijven, waarop Van Rooij c.s. ingevolge dit Vonnis in kort geding kan worden veroordeeld tot betaling van € 5.000,00 voor iedere in punt 5.1. bedoelde uiting op een internet-pagina, vermeerderd met € 1.000,00 voor iedere dag dat dergelijke uiting voortduurt. In geval u aan deze sommatie niet tijdig gevolg geeft stelt Van Rooij c.s. u hierbij zeer nadrukkelijk aansprakelijk voor alle door Van Rooij c.s. daaruit te lijden schade.

Van Rooij c.s. acht het van groot belang om dat in deze e-mail (fax) aan u hier schriftelijk vast te leggen een wel met het oog op een tegen u allen te starten strafrechtelijke procedure bij de Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal als door u aan deze sommatie geen uitvoering wordt gegeven. In die strafaangifte zal een afschrift van deze e-mail (fax) worden overlegd.

 

Vierde feitelijke gevolg:  

Met bovengenoemd door voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch op 6 juni 2006 gewezen Vonnis in kort geding is jurisprudentie ontstaan waarmee door een ieder met een Nederlandse Nationaliteit, waar ook ter wereld, Van Rooij c.s. in kort geding kan dagvaarden met verwijzing naar de beslissing 5.1. en 5.2. uit betreffend vonnis. Daar Van Rooij c.s. verschoont wenst te blijven van toekomstige dagvaardingen in kort geding sommeert Van Rooij c.s. alle ontvangers van deze e-mail (fax) ervoor te zorgen dat binnen twee dagen na betekening van het Vonnis in kort geding over de gehele wereld alle internet-pagina’s zijn verwijderd en verwijderd blijven, waarin de namen “Ecologisch Kennis Centrum B.V. en/of A.M.L. van Rooij voorkomen. In geval u aan deze sommatie niet tijdig gevolg geeft stelt Van Rooij c.s. u hierbij zeer nadrukkelijk aansprakelijk voor alle voor Van Rooij c.s. daaruit voortvloeiende schade. Van Rooij c.s.  acht het van groot belang om dat in deze e-mail (fax) aan u hier schriftelijk vast te leggen en wel met het oog op een tegen u allen te starten strafrechtelijke procedure bij de Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal als door u aan deze sommatie geen uitvoering wordt gegeven. In die strafaangifte zal een afschrift van deze e-mail (fax) worden overlegd.   

.

Vijfde feitelijke gevolg:  

Van Rooij c.s. moet binnen twee dagen na betekening van het Vonnis ervoor zorgen dat per post, e-mail of anderszins geen berichten meer kunnen worden verstuurd waarin een onder punt 5.1. bedoelde uiting kan voorkomen. Omdat de e-mail, post en berichten die Van Rooij c.s. laat uitgaan door ieder persoon of rechtspersoon, waar ook in de wereld, zodanig kunnen worden gewijzigd dat Van Rooij c.s. ingevolge dit Vonnis in kort geding daarop kan worden veroordeeld voor € 1.000,00 voor iedere in punt 5.1. bedoelde uiting per post, email of anderszins vermeerderd met € 200,00 voor iedere geadresseerde van de daarin beschreven uiting sommeert Van Rooij c.s. dan ook alle ontvangers van deze e-mail ervoor te zorgen dat binnen twee dagen na betekening van het Vonnis in kort geding alle wereldburgers en rechtspersonen in de wereld geen e-mail, post en berichten anderszins aan Van Rooij c.s meer toesturen. In geval u aan deze sommatie geen gevolg geeft dan stelt Van Rooij c.s. u hierbij zeer nadrukkelijk aansprakelijk voor alle voor Van Rooij daaruit voortvloeiende schade. Van Rooij c.s. acht het van groot belang om dat in deze e-mail aan u hier schriftelijk vast te leggen en wel met het oog op een tegen u allen te starten strafrechtelijke procedure bij de Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal als aan deze sommatie geen uitvoering wordt gegeven. In die strafaangifte zal een afschrift van deze e-mail worden overlegd. 

 

Zesde feitelijke gevolg:  

Met bovengenoemd door voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch op 6 juni 2006 gewezen Vonnis in kort geding is jurisprudentie ontstaan waarmee door eenieder met een Nederlandse Nationaliteit, waar ook ter wereld, Van Rooij c.s. in kort geding kan dagvaarden met verwijzing naar de beslissing 5.1. en 5.2. uit betreffend vonnis. Daar Van Rooij c.s. verschoont wenst te blijven van toekomstige dagvaardingen in kort geding sommeert Van Rooij c.s. alle ontvangers van deze e-mail (fax) ervoor te zorgen dat binnen twee dagen na betekening van het Vonnis in kort geding over de gehele wereld geen post, e-mails of anderszins worden verstuurd waarin de namen “Ecologisch Kennis Centrum B.V.  en/of A.M.L. van Rooij voorkomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Rooij c.s. In geval u aan deze sommatie niet tijdig gevolg geeft stelt Van Rooij c.s. u hierbij zeer nadrukkelijk aansprakelijk voor alle door Van Rooij c.s. daaruit voortvloeiende schade. Van Rooij c.s. acht het van groot belang om dat in deze e-mail (fax) aan u hier schriftelijk vast te leggen en wel met het oog op een tegen u allen te starten strafrechtelijke procedure bij de Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal als door u aan deze sommatie geen uitvoering wordt gegeven. In die strafaangifte zal een afschrift van deze e-mail (fax) worden overlegd. 

 

Zevende feitelijke gevolg:  

Op grond van de inhoud van bovengenoemd 6-tal feitelijke gevolgen gaat Van  Rooij c.s. de hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Burg van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch verzoeken, en zo nodig sommeren,  ervoor te zorgen dat zijn e-mail adres: a.vanrooij1@chello.nl binnen twee dagen na betekening van betreffend Vonnis in kort geding voor de gehele wereld is geblokkeerd en geblokkeerd blijft totdat het deblokkeren daarvan voor Van Rooij c.s. geen schade meer kan veroorzaken. Dit besluit is genomen na afstemming hierover met UPC  NL Postbus 320 8200 AH in Lelystad, die Van Rooij c.s. zeer nadrukkelijk mondeling te verstaan heeft gegeven dat justitie de enige instantie is die een e-mail adres kan blokkeren. In geval de hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Burg van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch aan deze sommatie geen uitvoering geeft dan zal alle schade als gevolg van het niet blokkeren ervan op hem worden verhaald en zal tegen hem een strafrechtelijke procedure bij de Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal worden gestart. In die strafaangifte zal een afschrift van deze e-mail (fax) worden overlegd. 

 

Achtste feitelijke gevolg:  

Omdat de post en berichten die Van Rooij c.s. laat uitgaan door ieder persoon of rechtspersoon, waar ook in de wereld, zodanig kunnen worden gewijzigd dat Van Rooij c.s. ingevolge dit Vonnis in kort geding daarop kan worden veroordeeld voor € 1.000,00 vermeerderd met € 200,00 voor iedere geadresseerde van de daarin beschreven uiting laat Van Rooij c.s. enkel en alleen nog post en/of andere berichten op papier uitgaan waarvan elke pagina is voorzien van een handtekening of paraaf van Van Rooij c.s. Mochten na vandaag, 8 juni 2006, nog brieven van Van Rooij  in omloop worden gebracht waarvan niet elke pagina is voorzien van een handtekening of paraaf van Van Rooij c.s. dan is betreffend schriftelijk stuk per definitie vervalst. Van Rooij c.s. zal in dat geval daarvan dan ook onverwijld strafaangifte doen bij de Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. In die strafaangifte zal een afschrift van deze e-mail (fax) worden overlegd.  Aan al degenen die deze e-mail (fax) van Van Rooij c.s (ondergetekenden) hebben ontvangen sommeert Van Rooij c.s  om binnen twee dagen na betekening van betreffend Vonnis in kort geding voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann schriftelijk te bevestigen dat Van Rooij c.s. alles heeft gedaan wat bij hem in het vermogen ligt om aan bovengenoemd 8-tal feitelijke gevolgen uitvoering te geven. Tevens verzoekt Van Rooij c.s. u allen schriftelijk te bevestigen middels verzending van een kopie van betreffend schrijven aan mr. J.H.W. Rullmann, waarmee is veilig gesteld dat Van Rooij c.s. als gevolg van het door voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann uitgesproken Vonnis in kort geding niet meer zal moeten gaan betalen als de proceskosten van  EUR 1.140,32. Mocht een dergelijke schriftelijke bevestiging aan voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann   uitblijven dan zal Van Rooij c.s daarvan strafaangifte doen bij de Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal tegen al degenen die deze e-mail (fax) van Van Rooij c.s. hebben ontvangen en waarvan Van Rooij c.s. geen schriftelijke bevestiging heeft gehad. Deze strafaangifte zal worden gedaan op het moment de kosten hoger worden dan de proceskosten van EUR 1.140,32 zoals in het vonnis staat geschreven. Daarbij zal een afschrift van deze e-mail (fax) worden overlegd.  

In afwachting op uw hierboven verzochte schriftelijke bevestiging binnen twee dagen na betekening van het Vonnis in kort geding door IBR Consult B.V. te Haelen.  

Ecologisch Kennis Centrum B.V                                                        A.M.L. van  Rooij

Voor deze,  

Ing. A. M.L. van Rooij

directeur  

Bijlage:  

Dit schrijven bevat als bijlage het door voorzieningenrechter mr. J.H.W. Rullmann van de rechtbank ’s-Hertogenbosch op 6 juni 2006 gewezen “geschoonde” Vonnis in kort geding in de zaak met als zaaknummer / rolnummer: 140423 / KG ZA 06-205 

 

 

Epiloog

Tekst laatste email J. Hop aan familie van Rooij

Van J. Hop aan fam. Van rooij Vrijdag 9 juni 2006 11:54 uur

Onderwerp: Rullman vonnis inzake emailverkeer.

Beste Ad, andere familieleden van Rooij, 

Hierbij stuur ik je/jullie een bevestiging dat ik geen emailverkeer meer naar je toestuur. Je emailadres en de laatste emailberichten zijn uit mijn computer verwijderd. Conform je wens heb ik het geschoonde vonnis tegen jou op internet gezet www.burojeugdzorg.nl/384.htm  en op de website Censuur in Nederland verwerkt. Dit betekent dus dat na verzending van dit emailbericht Hop aan dit emailadres van de familie van Rooij alle volgende emailberichten van mij als vervalsingen aangemerkt dienen te worden. Met vriendelijke groet en sterkte toegewenst in deze voor gewone burgers steeds gevaarlijker wordende tijden. 

J. Hop. Auteur website Censuur in Nederland

 

Eerbetoon aan oud lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th.J.M. Hendriks.
Oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th.J.M. Hendriks wenste Hop succes met zijn strijd om regelgeving te verbeteren en aan de bewustwording van Nederlandse politici bij te dragen.
337 Het complot! Kamervoorzitter Deetman bleef kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen. Voorzitter Deetman heeft een bedenkelijke rol gespeeld, de griffie en praesidium hebben alle fatsoensnormen overtreden
017 Oorkonde voor open democratie voor oud Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th. J.M. Hendriks
008 Kamervragen over (mogelijke) belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Hop
048 Kamervragen van Hendriks over de dubbelfunctie Officier van Justitie tevens rechter-plaatsvervanger
268 Kamervragen van Hendriks over onderzoek Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Gerben Rorije
328 Vragen Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan Minister van Justitie over tegenwerking Hop bij inzage bijbanenregisters
329 Antwoord Minister van Justitie op kamervragen Hendriks inzake tegenwerking van Hop bij inzage bijbanenregisters
047 Kamervragen van Hendriks over giftig hout, arsenicum en wolmanzouten in het milieu

 

Uitnodiging om na te denken over geld, voeding, woonruimte en 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

101 Geld! CDA Terroristen Gesignaleerd in de gemeente Ermelo!
379 Geld! CDA PR commissie in Ermelo eist geld van Hop om mee te mogen doen aan debat. Antwoord Hop: DONDER OP!
288 Geld! Professor Daud: "De regentenstand speelt elkaar baantjes toe, parlement oefent nauwelijks controle uit
365 Geld! De grootste grondtransactie in Nederland! Wie verdienen hier veel geld aan? Wie betalen hiervoor de rekening?
217 Geld! Koop niets op krediet! Maak geen schulden! Geef geen geld aan gesubsidieerde goede doelen!
547 Geld! Hoe wordt je genaaid door de notaris bij een erfenis als pleegkind? Welke belangen heeft de belastingdienst?
P31 Woonruimte! Project 31 van Hop sloeg in als een bom bij de ondernemers van Ermelo tijdens en na het verkiezingsdebat
424 Woonruimte! Het schetsen van een beeld is een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode om burgers te naaien
585 Woonruimte! Om nieuwe kindertehuizen te vullen met kinderen word toegeschreven naar de gewenste conclusie
400 Voeding! Is voedsel opgewarmd in een magnetron gezond? Indien ja, waarom babymelk niet opwarmen in een magnetron?
544 Voeding! Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
375 Voeding! Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
401 Voeding! Waarom mogen boeren in Nederland geen gratis melk geven aan arme kinderen en moeten ze boetes betalen?
253 Voeding! Is gentechnologie gevaarlijk voor kleine winkeliers/bakkers en boeren in arme landen die zelf hun voedsel verbouwen?
181 Voeding! Ethische ondernemingen met smerige streken, "schone schijn" achter PR?
047 Voeding! Waarom deed de Raad voor de Kinderbescherming niets tegen giftig afval in houten speeltoestellen?
392 Voeding! Wie controleren media en jeugdzorg met berichtgeving over ADHD en toedienen van kindercoca´ne?
319 Voeding! Waarom is gebruik medicatie voor ADHD onder CDA Balkenende en ChristenUnie Roevoet explosief gestegen?
406 Voeding! Wie hebben belangen bij arbeidsproductiviteit (BurgerSlavenNummer) om burgers in de gaten te houden?

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ę
Referenties J. Hop
Activiteiten