CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Harreveld Alexandra zal bij de intake een compleet contactjournaal (gezins)voogd bij de (gezins)voogdij-instelling opvragen

Toezeggingen directie Harreveld Alexandra tijdens schorsing hoorzitting College van Advies JustitiŽle Kinderbescherming met J. Hop inzake verbeteringen rechtspositie minderjarigen en hun ouders norm voor onderbouwing klachten in andere zaken

Tijdens overleg voor en tijdens een zitting van het College van Advies JustitiŽle Kinderbescherming in de zaak Hop namens klagers X tegen Harreveld Alexandra zijn de volgende belangrijke toezeggingen gedaan door de directie van Harreveld Alexandra:

  1. Harreveld Alexandra zal bij de intake een compleet contactjournaal (gezins)voogd bij de (gezins)voogdij-instelling opvragen.

  2. Harreveld Alexandra zal minimaal een week voor inzagegesprekken een (concept)behandelplan aan minderjarige en ouder(s) sturen zodat zij zich goed op het inzage gesprek kunnen voorbereiden.

  3. De inzichten van minderjarige en ouder(s) zullen onder het behandelplan onder inzage worden vermeld.

  4. Minderjarige en ouder(s) hebben recht op afschrift compleet dossier inclusief contactjournaal en werkaantekeningen.

 

Als je met een JustitiŽle Inrichting Harreveld een afspraak maakt dan komt daar in de praktijk soms niets van terecht. Het is dan ook van belang dan ouders van minderjarigen die in Harreveld zitten en de minderjarigen zelf de toezeggingen van Harreveld tijdens de schorsing hoorzitting College van Advies JustitiŽle Kinderbescherming met J. Hop in de praktijk gaan afdwingen

Mei 2006. Directeur jeugdinrichting Harreveld vertrekt eindelijk na het zoveelste schandaal.

Directeur Vincent Maas van de JustitiŽle Jeugdinrichting Harreveld vertrekt eindelijk. Het vertrek van Maas volgt op de berichtgeving in Netwerk over ernstige misstanden in Harreveld. Het is nog niet duidelijk of Maas ontslagen is of dat hij de eer aan zichzelf heeft gehouden. Uit het onderzoek van Netwerk bleek dat pupillen elkaar onderling mishandelen en verkrachten. Ook zouden minderjarige pupillen seks hebben met hun begeleider en krijgen jongeren nauwelijks of niet de juiste behandeling. Het bestuur erkende in het actualiteitenprogramma het grote aantal incidenten, maar zei deze niet te kunnen voorkomen. Ook erkende bestuur van de inrichting dat de verhoudingen tussen het personeel en de directie verziekt zijn. Met een andere directeur kan Harreveld een nieuwe start maken, aldus de verklaring. Maas heeft de afgelopen zes jaar geprobeerd de cultuur, de behandeling en het personeelsbeleid van het jongerenhuis te verbeteren. Een deel van de medewerkers verzet zich echter tegen de veranderingen. Dinsdagavond wordt het inspectierapport openbaar gemaakt. Het bestuur van Harreveld laat echter al weten dat ze die analyse steunt en in de aanbevelingen steun ziet voor het ingezette beleid. Zo worden geen uitzendkrachten meer ingehuurd, is een afdeling op 't Anker gesloten en worden daar geen nieuwe pupillen meer naar toe gestuurd. 't Anker is de meest problematische sector. Actieplan Ook wordt het managementteam versterkt en volgt er een actieplan. Verder komt een onderzoek naar de dagelijkse praktijk en werkprocessen in de instelling om de veiligheidsrisico's te kunnen aanpakken. Het bestuur zal overleg voeren met betrokken instanties en deskundigen.

 

De strijd om afgifte van contactjournalen geeft u een perfect inzicht in de jeugdzorg mentaliteit
070 Het artikel "kinderdieven" van Prof. Dr. A. de Swaan werd door Hop als grondslag gebruikt in strijd om afgifte contactjournaal
069 Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling! Klagers hadden geen stukken en geen contactjournaal
068 VEreniging DIrecteuren VOogdij-instellingen (Vedivo) wil bepalen wat rechters en burgers mogen lezen
067 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigert Hop na klagen over naam instelling en contactjournaal
335 Hetze tegen Hop! Brief Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht dat er geen afschrift van het contactjournaal wordt gegeven
130 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg weigert afgifte contactjournaal en doet mee met hetze tegen Hop
066 Hetze tegen Hop! Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland weigert Hop "na aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal"
252 Hetze tegen Hop! Persbericht gezinsvoogdijinstelling over Hop in strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
251 Hetze tegen Hop! Brief gezinsvoogdijinstelling over Hop aan alle cliŽntenorganisaties 
250 Steun voor Hop! Platform cliŽntenorganisaties verheugt dat ouders actie voeren om afgifte contactjournalen
222 Complot tegen de rechtsstaat! De zaak Admiraal/Vermaas geeft direct inzicht in het belang burger bij contactjournaal
062 Hetze tegen Hop! AKJ en Veringmeier starten en verliezen kort geding tegen Hop bij rechtbankpresident mr. P.A. Offers
064 Oproep aan de gezinsvoogden: "Neem je eigen kinderrechter mee en ga demonstreren voor 200 miljoen extra
065 Hop voert actie met ouders en deelt folders uit bij ministeries en Parlement voor afgifte contactjournaal gezinsvoogd
063 Hop roept op niet meer te demonstreren in Den Haag na censuur in Nederland na demonstratie rechters gezinsvoogden
116 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Flevoland, Gelderland, Overijssel
316 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Zuid-Holland
220 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop in drie provincies na weigering Hop klachten op maximaal !4-tje in te dienen
061 Het HVRM arrest Mc Michael! Nederland schendt mensenrechten
053 Vedivo opent een helpdesk voor gezinsvoogdijinstellingen om hen bij te staan in hun strijd tegen Hop
055 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies JustitiŽle Kinderbescherming
056 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
057 Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
058 Contactjournaal: Vierde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Zuid-Holland
059 Contactjournaal: Vijfde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Rotterdam Haaglanden
060 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
137 Memo Margriet Storms aan alle sectormanagers Bureau Jeugdzorg Amsterdam inzake Vedivo formulering om Hop te weigeren
054 Vedivo besluit tot afgifte van contactjournaal gezinsvoogd
137 Hetze tegen Hop! Vedivo leidt hetze tegen Hop met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop zijn
052 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop nu omdat hij weigert te stoppen met steeds dezelfde klachten in te dienen
051 Hetze tegen Hop! Klacht gegrond! Hop is ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger van klagende burgers
050 Brief Platform CliŽntenorganisaties Familierecht aan Hop met de hoop dat Hop zijn werk zal voortzetten
084 Hetze tegen Hop! Advocaat jeugdzorg: "Hop moet bloeden" na de gewonnen strijd om afgifte contactjournaal
300 Liegen en bedriegen is de norm voor de werkwijze van de jeugdzorg om burgers te demoniseren en kapot te maken
020 Rene Diekstra: "Macht is recht! Wie meer macht heeft eigent zich ongestraft steeds meer rechten toe"
134 Hop adviseert burgers geen klachten meer in te dienen tegen de jeugdzorg maar bezwaarschriften op grond van 5.5 Woj
   
Kind naar CEL? Wie is de ziektekostenverzekeraar? Heeft u compleet dossier ziektekostenverzekeraar van uw kind?
685

PROBLEEMburgemeesters, helpt u mee met het indienen van verzoeken om hun (bestuurlijke) nevenfuncties?

655

Wie is de ziektekostenverzekeraar bij OTS en UHP? Heeft u als ouders compleet dossier ziektekostenverzekeraar van uw kind?

115

Vormverzuim ONRECHTMATIGE VRIJHEID ONTNEMING VERDACHTE DOOR OPENBAAR MINISTERIE! De politierechter is -met de officier van justitie- van oordeel dat er aldus sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek, als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering

543

Logtenberg met Hop tegen SGJ: " Indien er geen sprake is van ernstige gedragsproblemen kan kind NIET in een kindergevangenis opgesloten worden! Verzoekschrift SGJ OTS/opsluiting kind in kindergevangenis door rechtbank Zutphen afgewezen!

471

Keiharde toezeggingen directie JJI Harreveld overleg met Hop tijdens schorsing zitting College Advies JustitiŽle Kinderbescherming

102

Vraag 1 in iedere zaak met kind naar JJI! Kloppen de ondertekeningsblokken onder ieder BESLUIT en/of VERZOEKSCHRIFT en worden juridisch juiste beroepsmogelijkheden vermeld? Vraag 2 heeft u een Wob 102 verzoeken ingediend? Vraag 3 heeft u gelijk een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen (iedere regel) in ieder Plan van Aanpak, Indicatiebesluit, HVP, behandelplan waar de ouders het NIET MEE EENS ZIJN? Indien neen, waarom niet?

653

Kind naar CEL? Staat NAAM RECHTER in oproep vermeld? Indien neen gelijk klacht 653 indienen en onderzoek doen naar de KIR

605

Wraking kinderrechter die weigert op een hoorzitting eerst de VOORVRAGEN te toetsen

664

In Nederland hoeft een raadsrapport niet sterk en overtuigend te zijn om een bijdehand ABN meisje dat de gezinsvoogd op haar fouten corrigeert op te sluiten in CEL 12 een eigen kamertje van een paar vierkante meter zonder raam (177)

435

Klopt de feitelijke chronologische weergave hoorzitting in het proces-verbaal na WRAKING (605) van een kinderrechter?

479

CIZ indicatiebesluit, wat is het verschil met een BJZ indicatiebesluit en hoe is de NORM voor het cijfer 84 tot stand gekomen?

491

Modelverzoek 491 om respect CIZ voor de ouders minderjarige met verzoek afschrift compleet (elektronisch) dossier

055

Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde tegen JJI! Minderjarige mocht ten onrechte ALS STRAFMAATREGEL niet naar school

341

Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces in het voordeel van de overheid tegen burgers te komen

293

DNA-onderzoekminderjarigen in kindergevangenissen is gericht op het vaststellen van uiterlijke persoonskenmerken

319

Met Balkenende/Rouvoet aan het bewind zal ADHD medicijngebruik explosief toenemen als grond voor staatsopvoeding kinderen

392

Het gevaar! Na de rechterlijke macht wil ook de ADHD stichting de media aan een leidraad door de media aan te sturen! Worden door verkeerd ADHD medicijngebruik kinderen bij ouders weggehaald om als "proefkonijnen" opgesloten te worden in JJI of kindertehuis

374 Hoe worden persoonsgegevens van ouders en kinderen door verzekeraars gebruikt/misbruikt na contacten met "jeugdzorg"?
279 Hop Procederen met Hop! Minderjarige ontslaat haar advocaat op advies van Hop, opsluiting minderjarige in JJI wordt afgewezen!
055

Hop Werkaantekeningen en contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak College van Advies JustitiŽle Kinderbescherming

086 Hop Bezwaarschrift Hop GEGROND inzake publicatie namen medewerkers overheid met hun telefoonnummer bij de overheid
669 Hop Klacht gegrond Stichting William Schrikker Groep ONBEGRIJPELIJK na bijna 1 jaar JJI/OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt
100 Voldoen rapporten "jeugdzorg" aan de kwaliteitseisen die aan een rapport kunnen worden gesteld om kind in JJI op te sluiten?
334 BOPZ Misbruik van bevoegdheden, wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
202 Kent u de juridische juiste naam van de kindergevangenis? Wie is juridische eigenaar van de kindergevangenis van uw kind?
444 Iedere Nederlander hoort de WET te kennen! Kent u alle wetten en regelgeving die gelinkt kunnen worden aan JJI?
472 Een kinderrechter hoort de WET te kennen maar heeft maling aan de WET om steeds in voordeel "jeugdzorg" te beslissen
276 13 november 2000 MvJ vraagt NVvR advies over concept reglement justitiŽle jeugdinrichtingen met bijbehorende nota van toelichting
427 Om vrijheid van meningsuiting te onderdrukken gebruikt de jeugdzorg een advocaat met baantjes bij kerk en school
540 Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg" is een van de kenmerken van de griezelige bemoeizucht van een christelijk kabinet met de opvoeding van kinderen door ouders
383 Stemwijzer! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! STEM NIET OP CDA, Christen-Unie, SGP en VVD! Stem WEL op andere partij!
Zicht op denk- en werkwijze arts/ziekenhuis/GGD/RIAGG personeel jegens ouders na bemoeienis AMK, BJZ, RVDK met kind
075

(134) (75) © DDD Denksport De Deur! Radboud Ziekenhuis Nijmegen weigert afschrift dossier! Radboud Ziekenhuis Nijmegen wil dossier achter De Deur houden om in gezellig onderonsje met SBJG en RVDK met een VOPO-verzoekschrift de ouders van A. Leenders/Nienhuis UIT HET GEZAG te zetten. Nienhuis/Leenders zijn NIET IN HET ZIEKENHUIS geweest! Welke "smerige streken" van dit Radboud Ziekenhuis Nijmegen moeten kost wat kost achter De Deur blijven dat hiervoor "OUDERS UIT HET GEZAG GEZET" worden?

354

Verzoek aan een ziekenhuis om toezending afschrift compleet (elektronisch) dossier van een kind 

124

Als A. niet uithuis was geplaatst na valse aanklachten VERWAARLOZING/MISHANDELING (575) (581) (101) tegen de ouders dan had A. op 14 oktober 2009 NIET in het ziekenhuis gelegen!

581

AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en gemeente ambtenaren in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

208

Stevig weerwerk bij KIR Dordrecht gegrond! Geen VOTS na stevig weerwerk in zaak  MŁnchhausen syndroom by proxy!

076 Ouders VOORBARIG tijdelijk geschorst uit ouderlijk gezag op verzoek Raad voor de Kinderbescherming voor pijnbestrijding bij kind
095 RST SPIONAGE IN HET GEZIN OP VERZOEK VAN SGJ! De zaak van der Vee tegen RvdK en SGJ: "Nadat een ernstige ziekte bij TWEE van de kinderen uit het gezin eindelijk tot staan is gebracht november 2006 worden VIER kinderen eind maart 2007 bij hun ouders weggehaald zodat het na de UHP ook steeds beter gaat met die kinderen om toe te schrijven naar deze conclusie. De RST correspondentie m.b.t. SPIONAGE in het gezin wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd! In deze zaak werd eerst de UHP beschikking gegeven. Na UHP van de VIER kinderen kon SGJ rapporten TOESCHRIJVEN naar de UHP beschikking als voorbeeld van die geweldige onafhankelijke rechtspraak in Nederland met weer VIER KINDEREN op weg naar SCHAALVERGROTING in de jeugdzorg. 
344 Telegraaf: Weigering inzage dossier financiŽle ramp voor arts  
195 Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde inzake (on)doorzichtigheid indicatiebureau en openbaarheid NAMEN indicatiecommissie  
195 Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde van Geert van Spronsen tegen PAR psycholoog 
108 Ernstige klachten GEGROND met Hop als gemachtigde familie M. (67) tegen RIAGG Amersfoort 
687 Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde in zaak P. tegen GGD Twente na weigering dossier en onzorgvuldig handelen
322 De zaak H. tegen GGZ Klacht gegrond Hop tegen psychiater van GGZ Assen, diverse klachten gegrond
   

top