CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Tips van Hop tegen jeugdzorgtrucs in onderonsjes met kinderrechters bijvoorbeeld met een vervallen verklaren spoedmachtiging uithuisplaatsing

Aandachtsvestiging
472 Kinderrechter Brands-Bottema (22) beslist in het voordeel van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland. Vervallenverklaring spoedmachtiging tot uithuisplaatsing om de machtiging uithuisplaatsing voor de minderjarige geheim te houden.

LJN: AV2576, Rechtbank Zutphen, 75815 JERK 06-98
Datum uitspraak: 27-02-2006, Personen-en familierecht, Eerste aanleg - enkelvoudig

Uitspraak RECHTBANK ZUTPHEN
Sector Civiel
Afdeling Familie

VERVALLENVERKLARING MACHTIGING UITHUISPLAATSING (JJI)


Zaaknummer: 75815 JERK 06-98
Beschikking: 27 februari 2006


Beslissing op het verzoek van:

de stichting:      Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland,
gevestigd te:      Arnhem,
adres:      Prins Willem Alexanderlaan 201, 7311 ST Apeldoorn,

inzake

de minderjarige:    [voornamen ] [achternaam],
      geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],
advocaat:      mr. M.L.J. Wekking te Apeldoorn,

en

de moeder (ouderlijk gezag):    [voornamen] [achternaam],
wonende te:      [postcode en plaats],
adres:      [adres],

en

de vader:      [voornamen] [achternaam],
zonder bekende woon- of verblijfplaats.


Het verloop van de procedure

Dit verloop blijkt uit:
- het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen op 8 februari 2006;
- de beschikking van deze rechtbank van 8 februari 2006;
- het faxbericht van BJZ van 14 februari 2006-02-21;
- het proces verbaal van de zitting van 20 februari 2006.


De vaststaande feiten

Krachtens de beschikking van de kinderrechter te Zutphen van 8 februari 2006
is de stichting met spoed gemachtigd de minderjarige uithuis te plaatsen in een justitiŽle jeugdinrichting (JJI) met ingang van 8 februari 2006 tot 8 mei 2006 met de bepaling dat belanghebbenden binnen twee weken in de gelegenheid worden gesteld hun mening aan de kinderrechter kenbaar te maken.

Om de veiligheid van de minderjarige en zijn omgeving te kunnen garanderen en een verdere ontwikkelingsbedreiging af te wenden is daarbij besloten voormelde beschikking niet aan de minderjarige bekend te maken voor de tenuitvoerlegging van de machtiging zodat zowel moeder als hijzelf beschermd worden tegen zijn reactie.

De beoordeling

In het faxbericht van 14 februari 2006 heeft de stichting de kinderrechter laten weten het verzoek om de machtiging in te willen trekken. Justitie heeft de stichting laten weten dat, vanwege minimale doorstroom, de kans nihil is dat de minderjarige binnen een week kan worden geplaatst. De stichting wil het verzoek intrekken om te voorkomen dat de minderjarige kennis neemt van de beschikking voordat hij op een veilige plek zit.

De kinderrechter constateert dat, gelet op de omstandigheid dat ten gevolge van gebrek aan ruimte in de instelling waar de minderjarige geplaatst zou worden, geen uitvoering kan worden gegeven aan de machtiging tot uithuisplaatsing. Doordat de minderjarige in het belang van zijn eigen veiligheid en die van zijn moeder niet in kennis kan worden gesteld van voormelde beschikking voordat hij in de instelling is geplaatst, is het niet mogelijk de minderjarige te horen over voormelde beschikking. Nu de minderjarige niet binnen de daarvoor gestelde termijn van twee weken in de gelegenheid kan worden gesteld zijn mening aan de kinderrechter kenbaar te maken, is niet aan het vereiste van artikel 800, derde lid van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voldaan en verliest de machtiging haar kracht.

De beslissing

De kinderrechter:

stelt vast dat de machtiging tot spoeduithuisplaatsing in een justitiŽle jeugdinrichting, gegeven op 8 februari 2006 haar kracht heeft verloren.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.W. Brands-Bottema en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 februari 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.


De griffier deelt mede dat:
van vorenstaande beschikking hoger beroep openstaat bij het gerechtshof te Arnhem:
- voor verzoeker en de verschenen belanghebbenden binnen drie maanden na de dagtekening van deze beschikking;
- voor andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of binnen drie maanden nadat deze beschikking op andere wijze hun bekend is geworden; dit beroep moet worden ingesteld door tussenkomst van een advocaat/procureur.

 

 

 

Tips tegen jeugdzorgtrucs in onderonsjes met kinderrechters bijvoorbeeld twee beschikkingen machtiging uithuisplaatsing op ťťn verzoekschrift als fraai voorbeeld van rechtspraak conform de wet

Aandachtsvestiging
473 Kinderrechter Brands-Bottema (22) beslist weer in het voordeel van een gezinsvoogdij-instelling. Twee beschikkingen machtiging uithuisplaatsing op ťťn verzoekschrift als fraai voorbeeld van rechtspraak conform de wet

 

 

LJN: AU0443, Rechtbank Zutphen, 71711 JERK 05/533

Printbare versie

Datum uitspraak:

02-08-2005

Datum publicatie:

03-08-2005

Rechtsgebied:

Personen-en familierecht

Soort procedure:

Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie:

Plaatsing in een justitiŽle jeugdinrichting: weigering een beschikking uit te voeren door de selectiefunctionaris, omdat het regiem 'beperk beveiligd' in het dictum is vermeld.

Uitspraak RECHTBANK ZUTPHEN, Sector Civiel, Afdeling Familie

ONDERTOEZICHTSTELLING EN UITHUISPLAATSING

Zaaknummer: 71711 JERK 05/533
Beschikking : 2 augustus 2005

Beslissing op het verzoek van:

de stichting:      [naam stichting],
gevestigd te:      [plaats],
adres:      [adres],

inzake

de minderjarige:  
advocaat:      mr. J.H.J. Evers,
en

de moeder (ouderlijk gezag):  

en

de vader:      overleden.

Het verloop van de procedure

Dit verloop blijkt uit:
- het verzoekschrift, ingekomen op 28 juli 2005;
- de brief met bijlagen van de stichting, ingekomen 1 augustus;
- de brief van mr. Evers, ingekomen 1 augustus 2005.

Het verzoek

De Stichting verzoekt ter effectuering van het bijgevoegde indicatiebesluit, op grond van artikel 1: 261 lid 5 BW een machtiging uithuisplaatsing gedurende dag en nacht te verlenen voor plaatsing van de minderjarige in een JustitiŽle Jeugdinrichting voor de duur van de ondertoezichtstelling en de te geven beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

De vaststaande feiten

Krachtens de beschikking van de kinderrechter te Zutphen van 27 juni 2005 staat de minderjarige onder toezicht van voormelde stichting tot 27 juni 2006.

Krachtens de beschikking van de kinderrechter te Zutphen van 27 juni 2005 is toestemming verleend de minderjarige uithuis te plaatsen in een justitiŽle jeugdinrichting beperkt beveiligd ([plaats]) tot 27 juni 2006.

Het standpunt van en namens de minderjarige

De minderjarige voert blijkens de akkoordverklaring van 27 juli 2005 nog steeds geen verweer tegen het verzoek tot plaatsing in een JJI.

Mr. Evers refereert zich aan het oordeel van de kinderrechter, maar verzoekt wel de machtiging voor een kortere periode af te geven, omdat hij zich afvraagt of een uithuisplaatsing in een reguliere open setting niet eveneens tot de mogelijkheden zou behoren. Omdat een plaatsing in een JJI ook betekent dat de minderjarige kortdurend gesloten geplaatst kan worden, lijkt hem deze laatste optie meer, dan nodig is voor de opvoeding en ontwikkeling van de minderjarige.

Het standpunt van de moeder

De moeder voert blijkens de akkoordverklaring nog steeds geen verweer tegen het verzoek tot plaatsing in een JJI.

De beoordeling

Bij brief d.d. 27 juni 2005 heeft de gezinsvoogdijwerker de kinderrechter verzocht om de beschikking van 27 juni 2005 in die zin te corrigeren dat in het dictum de toevoegingen ‘beperkt beveiligd’ en ‘[plaats]’ geschrapt zouden worden, aangezien ‘Den Haag’ (rb.: bedoeld zal zijn de selectiefunctionaris, artikel 16 lid 4 Beginselenwet justitiŽle jeugdinrichtingen) beschikkingen met dergelijke toevoegingen niet meer in behandeling wil nemen.
Nu in verband met vakantie van de betreffende juridische dienst, welke de selectiefunctionaris heeft geÔnstrueerd om beschikkingen niet meer te accepteren met in het dictum een verwijzing naar de mate van beveiliging van de inrichting, een patstelling is ontstaan, heeft de kinderrechter een nieuw verzoek en nieuwe behandeling geraden geacht.

De ratio van de verordineerde weglating in het dictum zou zijn, dat de directeur van de inrichting een minderjarige onder dezelfde machtiging en na toestemming van de gezinsvoogdijwerker, ter correctie gesloten kan plaatsen.
De kinderrechter laat vooralsnog uitdrukkelijk in het midden of een dergelijke uitvoering van een machtiging waaraan een indicatiebesluit ten grondslag ligt met als zorgvorm JJI beperkt beveiligd, onrechtmatig is.

Om de concrete hulpverlening aan de minderjarige niet onnodig te vertragen, zal de kinderrechter het verzoek nogmaals toewijzen, waarbij zij in het dictum de eerder gedane toevoeging ‘beperkt beveiligd’ en ‘[plaats]’ zal weglaten. Gelet op de instemming van de moeder en minderjarige welke gebaseerd is op hun positieve ervaringen met het gevolgde dagtrainingsprogramma van ‘[naam instelling]’ te [plaats], zal het verzoek voor de gehele periode van de ondertoezichtstelling worden toegewezen. De bedoeling is dat de minderjarige het programma Scholing & Training zal volgen in de JJI ‘[naam instelling]’ te [plaats]. De kinderrechter acht het in het belang van de minderjarige dat hij het daar te volgen scholingsprogramma kan afmaken zonder dat daar onzekerheid over bestaat. Gelet op deze bijzondere situatie acht de kinderrechter het geraden dat wanneer de minderjarige onverhoopt niet geplaatst zou kunnen worden in [plaats], de gezinsvoogdijwerker een nieuw verzoek met betrekking tot de uithuisplaatsing zal indienen.

De beslissing

De kinderrechter:

machtigt de stichting de minderjarige uit huis te plaatsen in een JustitiŽle Jeugdinrichting tot uiterlijk 27 juni 2006 (einde ondertoezichtstelling);

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.W. Brands-Bottema en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 augustus 2005, in tegenwoordigheid van de griffier.

 

Kind naar CEL? Wie is de ziektekostenverzekeraar? Heeft u compleet dossier ziektekostenverzekeraar van uw kind?
685

PROBLEEMburgemeesters, helpt u mee met het indienen van verzoeken om hun (bestuurlijke) nevenfuncties?

655

Wie is de ziektekostenverzekeraar bij OTS en UHP? Heeft u als ouders compleet dossier ziektekostenverzekeraar van uw kind?

115

Vormverzuim ONRECHTMATIGE VRIJHEID ONTNEMING VERDACHTE DOOR OPENBAAR MINISTERIE! De politierechter is -met de officier van justitie- van oordeel dat er aldus sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek, als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering

543

Logtenberg met Hop tegen SGJ: " Indien er geen sprake is van ernstige gedragsproblemen kan kind NIET in een kindergevangenis opgesloten worden! Verzoekschrift SGJ OTS/opsluiting kind in kindergevangenis door rechtbank Zutphen afgewezen!

471

Keiharde toezeggingen directie JJI Harreveld overleg met Hop tijdens schorsing zitting College Advies JustitiŽle Kinderbescherming

102

Vraag 1 in iedere zaak met kind naar JJI! Kloppen de ondertekeningsblokken onder ieder BESLUIT en/of VERZOEKSCHRIFT en worden juridisch juiste beroepsmogelijkheden vermeld? Vraag 2 heeft u een Wob 102 verzoeken ingediend? Vraag 3 heeft u gelijk een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen (iedere regel) in ieder Plan van Aanpak, Indicatiebesluit, HVP, behandelplan waar de ouders het NIET MEE EENS ZIJN? Indien neen, waarom niet?

653

Kind naar CEL? Staat NAAM RECHTER in oproep vermeld? Indien neen gelijk klacht 653 indienen en onderzoek doen naar de KIR

605

Wraking kinderrechter die weigert op een hoorzitting eerst de VOORVRAGEN te toetsen

664

In Nederland hoeft een raadsrapport niet sterk en overtuigend te zijn om een bijdehand ABN meisje dat de gezinsvoogd op haar fouten corrigeert op te sluiten in CEL 12 een eigen kamertje van een paar vierkante meter zonder raam (177)

435

Klopt de feitelijke chronologische weergave hoorzitting in het proces-verbaal na WRAKING (605) van een kinderrechter?

479

CIZ indicatiebesluit, wat is het verschil met een BJZ indicatiebesluit en hoe is de NORM voor het cijfer 84 tot stand gekomen?

491

Modelverzoek 491 om respect CIZ voor de ouders minderjarige met verzoek afschrift compleet (elektronisch) dossier

055

Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde tegen JJI! Minderjarige mocht ten onrechte ALS STRAFMAATREGEL niet naar school

341

Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces in het voordeel van de overheid tegen burgers te komen

293

DNA-onderzoekminderjarigen in kindergevangenissen is gericht op het vaststellen van uiterlijke persoonskenmerken

319

Met Balkenende/Rouvoet aan het bewind zal ADHD medicijngebruik explosief toenemen als grond voor staatsopvoeding kinderen

392

Het gevaar! Na de rechterlijke macht wil ook de ADHD stichting de media aan een leidraad door de media aan te sturen! Worden door verkeerd ADHD medicijngebruik kinderen bij ouders weggehaald om als "proefkonijnen" opgesloten te worden in JJI of kindertehuis

374 Hoe worden persoonsgegevens van ouders en kinderen door verzekeraars gebruikt/misbruikt na contacten met "jeugdzorg"?
279 Hop Procederen met Hop! Minderjarige ontslaat haar advocaat op advies van Hop, opsluiting minderjarige in JJI wordt afgewezen!
055

Hop Werkaantekeningen en contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak College van Advies JustitiŽle Kinderbescherming

086 Hop Bezwaarschrift Hop GEGROND inzake publicatie namen medewerkers overheid met hun telefoonnummer bij de overheid
669 Hop Klacht gegrond Stichting William Schrikker Groep ONBEGRIJPELIJK na bijna 1 jaar JJI/OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt
100 Voldoen rapporten "jeugdzorg" aan de kwaliteitseisen die aan een rapport kunnen worden gesteld om kind in JJI op te sluiten?
334 BOPZ Misbruik van bevoegdheden, wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
202 Kent u de juridische juiste naam van de kindergevangenis? Wie is juridische eigenaar van de kindergevangenis van uw kind?
444 Iedere Nederlander hoort de WET te kennen! Kent u alle wetten en regelgeving die gelinkt kunnen worden aan JJI?
472 Een kinderrechter hoort de WET te kennen maar heeft maling aan de WET om steeds in voordeel "jeugdzorg" te beslissen
276 13 november 2000 MvJ vraagt NVvR advies over concept reglement justitiŽle jeugdinrichtingen met bijbehorende nota van toelichting
427 Om vrijheid van meningsuiting te onderdrukken gebruikt de jeugdzorg een advocaat met baantjes bij kerk en school
540 Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg" is een van de kenmerken van de griezelige bemoeizucht van een christelijk kabinet met de opvoeding van kinderen door ouders
383 Stemwijzer! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! STEM NIET OP CDA, Christen-Unie, SGP en VVD! Stem WEL op andere partij!

top