CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

bjz34185945 Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Jan Luijkenstraat 76, 1071 CT Amsterdam
bjz34185945 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam-'t Gooi", IJsbaanpad 9, 1076 CV Amsterdam
OUDERS LET OP! Wat er ook gebeurt blijf altijd rustig en kalm en procedeer systematisch en procedureel.
Ga NIMMER met jeugdzorg in gesprek als u niet eerst over alle stukken beschikt.
Artikel 120 grondwet, Schending 6 EVRM, BUPO Verdrag, schending Equality of arms, schending HVRM Mc. Michael.

 

 

 

 

Jurisprudentie 2008 Schriftelijke aanwijzing gemeente Amsterdam aan Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

 

Juni 2008 Managers Bureau Jeugdzorg Amsterdam kosten jeugdzorg tonnen. Het Bureau Jeugdzorg Amsterdam heeft de afgelopen jaren 825 duizend euro uitbetaald aan afkoopsommen van managers die weg moesten. Eťn manager krijgt salaris doorbetaald, maar hoeft niet meer op zijn werk te verschijnen. Dat blijkt uit de antwoorden van de dienst op vragen van de Volkskrant. Diverse betrokkenen hekelen dat er daardoor minder budget beschikbaar was voor de hulp aan jongeren in problemen. Vorige maand uitte de Rekenkamer Amsterdam zware kritiek op het Bureau Jeugdzorg Amsterdam, dat in 2005 en 2006 ongeveer 2 miljoen euro oppotte, die bestemd was voor hulpverlening aan jongeren. Ook zou er een overmaat aan projecten lopen, waarvan niet is vast te stellen of die effect hebben. Mismanagement. Volgens betrokkenen zijn de door de Rekenkamer geconstateerde problemen het gevolg van mismanagement. De afgelopen jaren vertrokken 15 personeelsleden van cruciale plekken in de organisatie. Een aantal van hen werden vervangen door dure interimmers, aldus oud-personeelsleden. Uit de nieuwsbulletins van de ondernemingsraad blijkt dat er bij Bureau Jeugdzorg grote bezwaren bestaan over de manier waarop de directie leiding geeft. Een externe bemiddelaar is ingezet om partijen weer bij elkaar te brengen. Onderzoek De gemeente Amsterdam gaat naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer de geldstromen van het Bureau Jeugdzorg Amsterdam opnieuw tegen het licht houden.

AMSTERDAM Bureau Jeugdzorg Amsterdam moet negenhonderdduizend euro subsidie terugbetalen. Dit blijkt uit een brief van wethouder Lodewijk Asscher aan het Bureau, dat verantwoordelijk is voor de jeugdhulpverlening. In de brief geeft Asscher Bureau Jeugdzorg opdracht alle wachtlijsten voor 1 januari volgend jaar weg te werken. Volgens recente cijfers werd 129 cliŽnten niet binnen vijf dagen na de uitspraak van de kinderrechter een gezinsvoogd toegewezen. In 61 gevallen was niet binnen vijf dagen na aanmelding bij het Meldpunt Kindermishandeling een onderzoek ingesteld. Het bureau moet van Asscher uiterlijk 1 oktober een plan hebben om het gat op de begroting voor volgend jaar (ruim twee miljoen euro) te dichten. De opdrachten zijn onderdeel van 'de aanwijzing' die Asscher Bureau Jeugdzorg heeft gegeven. Dat is een uitzonderlijke bestuurlijke maatregel, waarmee het Bureau in feite onder curatele is gesteld

 

Stadsregio Amsterdam

Aan de leden van de Regioraad van de stadsregio Amsterdam
- de wethouders jeugdzaken van de regiogemeenten
- de DB-leden jeugdzaken van de Amsterdamse stadsdelen

Onderwerp Ontwikkelingen bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam

Bijlage(n)

Inlichtingen A.J. Rotering. / F. de Graaff

Telefoon

Nummer 08/8527

Datum 27 AUG 2008

Dames en heren,

In de afgelopen periode heeft u in de media op diverse momenten kennis kunnen nemen van ontwikkelingen bij Bureau Agglomeratie Amsterdam (BJAA). Met deze brief wil ik u informeren over de situatie bij BJAA, een situatie die zorgelijk is te noemen. Tevens zal ik aangeven welke maatregelen de Raad van Toezicht van BJAA en ikzelf hebben genomen om deze situatie te verbeteren.

Een eerder kritisch rapport van de Amsterdamse Rekenkamer was voor mijn voorganger aanleiding om de ACAM Accountancy & Advies te vragen een vooronderonderzoek bij BJAA uit te voeren naar de verrichte prestaties en registraties van cliŽnten. Het rapport van bevindingen volgt in september as.

Mijn zorgen betreffen ook de jeugdigen die in het kader van jeugdbeschermingsmaatregelen voor hun veiligheid op BJAA zijn aangewezen. BJAA wordt gefinancierd om de jeugdbescherming uit te voeren conform wet- en regelgeving. Een onderdeel daarvan is dat de gezinsvoogd binnen 5 dagen na uitspraak van de Kinderrechter van start gaat. Daarnaast wordt BJAA gefinancierd om de case load op de noodzakelijke hoogte te krijgen om het Deltaplan (project methodiekverbetering jeugdbescherming) uit te voeren. Niettemin wordt aan kinderen voor wie een ondertoezichtstelling is uitgesproken niet altijd direct een gezinsvoogd toegewezen. De Stadsregio heeft aan de Inspectie Jeugdzorg verzocht een quick scan uit te voeren om na te gaan of de veiligheid van kinderen nog steeds gewaarborgd is. Dit verzoek is gehonoreerd. Bedoelde lnspectie rapportage volgt in september as.

Naar aanleiding van deze punten, gecombineerd met informatie die mij bereikte over financiŽle problemen en een gebrek aan vertrouwen van het personeel in de leiding van BJAA, heb ik in augustus een tweetal gesprekken gevoerd met de Raad van Toezicht (RvT) van BJAA , vertegenwoordigd door de heer van der Aa, mevrouw Baune , respectievelijk voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Met betrekking tot haar financiŽle positie geeft BJAA aan dat over 2008 een aanzienlijk tekort zal ontstaan, op dit moment geschat op € 2,3 min. De oorzaak is een te hoge personeelsformatie en het uitblijven van een verwacht inverdieneffect. Om in dit verwachte exploitatietekort te voorzien heeft BJAA het voornemen uitgesproken een van haar panden te verkopen.

Organisatorisch speelt dat de Ondememingsraad (OR) van BJAA onlangs het vertrouwen heeft opgezegd in de Raad van Bestuur (RvB). Om uit deze bestuurscrisis te komen heeft de RvT een plan van aanpak opgesteld. De OR heeft op dit plan negatief geadviseerd en nogmaals uitgesproken geen vertrouwen in de RvB en de overige leden van de directie te hebben.

De RvT bevestigde dat de RvB en de directie de afgelopen periode niet goed hebben gefunctioneerd. De RvT heeft daarom de laatste maanden haar toezicht op de RvB geÔntensiveerd, onder andere door de vergaderingen van de RvB en de directie bij te wonen. De RvT heeft een aantal maatregelen genomen waardoor zonder gedwongen ontslagen de formatie op peil wordt gebracht en de wachtlijsten bij de jeugdbescherming tot het verleden behoren. De RvT heeft de medewerkers en de OR van BJAA hierover geÔnformeerd. Eind vorige week bleek dat de onrust binnen BJAA hierdoor niet afnam en daarop heeft de RvT mij op maandag 25 augustus meegedeeld dat de huidige bestuurder de organisatie op korte termijn zal verlaten en vervangen wordt door een tijdelijke bestuurder. Deze tijdelijke bestuurder krijgt de opdracht om de bedrijfsvoering en -cultuur op orde te brengen en om de relatie met de medewerkers en de OR te herstellen.

Hoewel ik uitdrukkelijk mijn vertrouwen uitspreek in deze aanpak van de RvT en de medewerkers van BJAA, vind ik het noodzakelijk mijn zorgen met betrekking tot bedrijfsvoering en de veiligheid van aan BJAA toevertrouwde jeugdigen op formele wijze tot uitdrukking brengen. Ik heb daarom besloten BJAA een schriftelijke aanwijzing te geven waarin ik zal aangeven welke resultaten ten aanzien van deze onderdelen minimaal gerealiseerd moeten worden. Als daar aanleiding voor is, zal ik de aanwijzing aanscherpen op basis van de uitkomsten van de onderzoeken door ACAM en Inspectie Jeugdzorg. De komende tijd zal ik de vinger nauw aan de pols houden. Ik heb daartoe met de heer van der Aa afgesproken door hem regelmatig geÔnformeerd te worden over de voortgang. Bovendien zal BJAA de stadsregio tweewekelijks informeren over wachtlijsten en in- en uitstroomcijfers bij de jeugdbescherming.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de stadsregio Amsterdam, namens hen,

mr. L.F. Asscher, portefeuillehouder jeugdzorg

 

 

 

Open brief J. Hop aan Wiel Jansen directeur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Ermelo, 28 augustus 2008

Dag Wiel Jansen,

Met aandacht de schriftelijke aanwijzing gelezen van wethouder Asscher van de gemeente Amsterdam

Als met een door jou gesteunde Vedivo hetze tegen Hop (137) (680) een deskundige en daardoor lastige tegenstander wordt uitgeschakeld dan krijg je vanzelf de grootst mogelijke misstanden in de "jeugdzorg" en wordt de wethouder mr. L.F. Asscher, portefeuillehouder Jeugdzorg Amsterdam gedwongen om de Jeugdzorg een schriftelijke aanwijzing te geven

Na Hilhorst ben jij weer een van de Jeugdzorg directeuren die na de Vedivo hetze tegen Hop steunden en de grote demonstratie (65) gezinsvoogden (neem je eigen kinderrechter mee) voor steeds meer geld het veld moeten ruimen na financiŽle problemen bij die "jeugdzorg". Wat moet er toch van al die KLANTEN (680) terechtkomen die aan jullie organisaties worden uitgeleverd als de directies van die organisaties met steeds meer geld er toch een puinhoop van maken. Of verkopen jullie in Amsterdam ook die peperdure cursussen om kinderen te leren hoe ze een boete aan Justitie moeten betalen (82) welke cursus meer kost dan de boete van Justitie als representatief voorbeeld van de puinhoop die "jeugdzorg" in Nederland heet.

Het verheugt mij zeer te lezen in de brief van de wethouder dat jouw organisatie onroerend goed moet verkopen om de onder jouw leiding ontstane tekorten op te gaan lossen. Sowieso zou er eens goed gekeken moeten worden worden naar alle onroerend goed transacties in de "jeugdzorg" en al het onroerend goed bezit van stichtingen actief in de "jeugdzorg" en/of samenwerkingsverbanden tussen "jeugdzorg" en woningstichtingen om steeds meer subsidies en AWBZ gelden binnen te halen met het uithuis plaatsen van kinderen. Bij mij is de indruk ontstaan dat steeds meer kinderen uithuis geplaatst worden om steeds meer onroerend goed aan te kunnen kopen om steeds meer AWBZ gelden en subsidies binnen te kunnen halen ten koste van AWBZ voorzieningen aan de ouderen in dit land. Gaat de nieuwe tijdelijke bestuurder een aantal simpele gedragsregels voor gezinsvoogden invoeren zoals:

1. Afschrift compleet contactjournaal gezinsvoogd aan de ouders

2. In ieder Plan van Aanpak en indicatiebesluit moet informatie van informanten duidelijk worden gescheiden van de mening van de opstellers van het Plan of indicatiebesluit en wordt ieder Plan van Aanpak aan het einde van het Plan van Aanpak getekend door de opstellers en niet aan het begin om "gerotzooi met de inhoud" te onderdrukken

3. Krijgt iedere ouder een afschrift van iedere aanvraag indicatiebesluit?

4. Neem jij bij je vertrek bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam gelijk ook je eigen (64) kinderrechter mee............

5. Doe je ook nog even de groetjes van mij aan Max Wattimena (137), zit hij nog in jullie klachtencommissie en is hij al een beetje bijgekomen van al die GEGROND verklaarde klachten tegen hem met Hop als gemachtigde.......

Met vriendelijke groet,

J. Hop

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

bjz34185945 Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Jan Luijkenstraat 76, 1071 CT Amsterdam
bjz34185945 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam-'t Gooi", IJsbaanpad 9, 1076 CV Amsterdam
403 Controleer IN- en UITschrijvingen leerling school en geheime onderonsjes met jeugdzorg
85   Zicht op het opzetten van kinderen tegen hun ouders om jeugdzorg gericht op schaalvergroting te kunnen verkopen
474 Open brief J. Hop aan directeur BJAA n.a.v. schriftelijke aanwijzing! Neem jij bij je vertrek ook je eigen kinderrechter mee?
689 Max Wattimena! 12 klachten gegrond met Hop als gemachtigde van moeder X tegen Max Wattimena e.a. Bureau Jeugdzorg Amsterdam
137 Max Wattimena! Ongewenste dubbelfunctie medewerker gezinsvoogdij/lid interne klachtencommissie zichtbaar in hetze tegen Hop
689 Max Wattimena! Bij gelijke geschiktheid voorkeur voor allochtoon

 

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.