CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

476 Dr. A.M. Donner  zoon van J. Donner, minister, vader van J.P.H. Donner, Minister van Justitie, achterkleinzoon van J.H. Donner, Tweede-Kamerlid representatief voorbeeld van het verdelen van baantjes onder elkaar door de elite

Vooraanstaand staatsrechtgeleerde uit een bekend gereformeerd geslacht van juristen. Hoogleraar aan de Vrije Universiteit en daarna rechter in het Europese Hof van Justitie. Leidde met Cals in de jaren zestig een grondwetscommissie en onderzocht in 1976 samen met Peschar en Holtrop de Lockheedaffaire. Bewerkte het door Van der Pot geschreven gezaghebbende leerboek over staatsrecht. Zijn vader was minister en een zoon is dat nog.

In de periode 1958-1979: rechter Europees Hof van Justitie

Voornamen Andreas Matthias

Personalia
Geboorteplaats en -datum Rotterdam, 15 juni 1918
Overlijdensplaats en -datum Amersfoort, 24 augustus 1992
Levensbeschouwing Gereformeerd
Partij/stroming A.R.P. (Anti-Revolutionaire Partij) tot 11 oktober 1980
C.D.A. (Christen-Democratisch AppŤl), vanaf 11 oktober 1980

Loopbaan
Medewerker Bureau Schoolraad voor Scholen met de Bijbel, van 1941 tot 1942
Directeur Adviesbureau voor Onderwijsrecht, van 1942 tot 1945
Hoogleraar algemene staatsleer, staats- en administratief recht Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1945 tot 1958
Lid Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg, van 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979
Hoogleraar staatsrecht Rijksuniversiteit te Groningen, van 1979 tot 1984

Partijpolitieke functies
Voorzitter College van Advies A.R.P.
Lid commissies wetenschappelijk bureau C.D.A.

Nevenfuncties
Voorzitter Vereniging van Administratief Recht, vanaf 1949
Lid Staatscommissie inzake herziening van de Grondwet (Staatscommissie-Van Schaik), van 17 april 1950 tot 6 januari 1954
Voorzitter Bond van Christelijke V.H.M.O., vanaf 1953
Ondervoorzitter Onderwijsraad, van 1955 tot 1958
Voorzitter/lid Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet (Staatscommissie-Cals/Donner), van 26 augustus 1967 tot 29 maart 1971
Voorzitter Commissie van Drie inzake de Lockheedaffaire, van 9 februari 1976 tot 12 augustus 1976
President Koninklijke Academie van Wetenschappen, van 1981 tot 1984
Lid Europees Hof voor de Mensenrechten, van 1984 tot 1987

Opleiding(en)soort en plaats middelbaar onderwijs
Gymnasium Chr. Gymnasium te Den Haag tot 1936<
Soort en plaats academisch onderwijs
Rechten Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1936 tot 1939; cum laude
Promotie rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit te Amsterdam 1941
Eredoctoraten
Rechten Katholieke Universiteit te Leuven, 1961
Rechten Universiteit van Edingburgh, 1980
Rechten Universiteit van Freiburg, 1980

Overige bijzonderheden
Grootkruis Orde van Oranje-Nassau

Enkele buitenlandse onderscheidingen
Thorbecke-penning, 1978

Verenigingen, sociŽteiten, genootschappen
lid Koninklijke Academie van Wetenschappen

Publicaties/bronnen
De rechtskracht van administratieve beschikkingen" (diss.1941)
Over de term 'welvaartsstaat'" (1957)
"Zijn de traditionele vormen en begrippen van bestuursrecht toereikend...?" (1960); met I. Samkalden
"De plaats der Staten-Generaal in het hedendaagse staatsrecht" (1961)
"Individuele rechtsbescherming in de Europese Gemeenschappen" (1964)
"Nederlands Bestuursrecht" (1966)
"Le juge national et le droit communautaire" (1966)
"Iets over kiesstelsels" (1967)
"Bestendig en wederkerig" (inaugurele rede, 1979)
"Over vredesbeleid" (1981)
"Problemen van wetgeving" (1982) (redactie, met W.F. de Gaay Fortman)
"Werkt de rechtsstaatsidee bureaucratie in de hand?" (1984)
"Burgerlijke ongehoorzaamheid" (1985)
"Tussen het echte en het gemaakte: uit de geschriften van prof.mr. A.M. Donner" (1986)
"Wie maakt de geschiedenis?" (1987)
"Handboek van het Nederlandse staatsrecht"; bewerkingen van het handboek van C.W. van der Pot

Familie/gezin/familierelaties
Zoon van J. Donner, minister
Vader van J.P.H. Donner, minister
Achterkleinzoon van J.H. Donner, Tweede-Kamerlid

 

 

Mr.dr. J. Donner Eminent antirevolutionair jurist. Was al jong topambtenaar en minister ('het kind van staat')

Bracht onder meer de Ambtenarenwet tot stand. Werd na zijn aftreden als minister in 1933 raadsheer in de Hoge Raad. Vanwege zijn houding in de oorlog in 1946 benoemd tot president van ons hoogste rechtscollege. Was tevens lange tijd voorzitter van de Kiesraad. Werd in 1971 minister van Staat. ARP in de periode 1926-1933: minister, minister van Staat

Voornaam (roepnaam) Jan (Jan

Personalia
Geboorteplaats en -datum Assen, 3 februari 1891
Overlijdensplaats en -datum Den Haag, 2 februari 1981

Levensbeschouwing Chr. Gereformeerd
Gereformeerd, vanaf 1892

Partij/stroming
A.R.P. (Anti-Revolutionaire Partij

Loopbaan
Commies-redacteur gemeentesecretarie te Deventer, van 1916 tot 1917
Hoofdcommies gemeentesecretarie te Rotterdam, van 1917 tot 1920
Directeur Centraal Bureau voor Voorbereiding van Ambtenarenzaken te Den Haag, van 1920 tot 010122
Raadadviseur ministerie van Justitie, van 1 januari 1922 tot 8 maart 1926
Tijdelijk ambtenaar ministerie van FinanciŽn in verband met voorbereiding wetgeving inzake bezuiniging op pensioenen, omstreeks 1925 tot 8 maart 1926
Minister van Justitie, van 8 maart 1926 tot 26 mei 1933
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, van 31 juli 1933 tot 6 maart 1944; ontslag op eigen verzoek
GeÔnterneerd strafgevangenis te Scheveningen, maart 1941; enkele dagen
GeÔnterneerd strafgevangenis te Scheveningen, van april 1941 tot juni 1941
GeÔnterneerd politiek doorgangskamp te Schoorl (N.H.), van 30 juni 1941 tot augustus 1941
GeÔnterneerd gevangenenkamp te Vught (N.Br.), van augustus 1941 tot december 1941
GeÔnterneerd gevangenenkamp te Sint Michielsgestel, van december 1941 tot april 1943
President Hoge Raad der Nederlanden, van 8 november 1946 tot 1 maart 1961
Minister van Staat, 16 december 1971

Partijpolitieke functies
Lid Nationaal Comitť ter ondersteuning van de Nederlandsche Unie, van 1940 tot 13 juli 1940
Lid illegale seniorenconvent A.R.P., vanaf 1943
Erelid A.R.P., vanaf oktober 1961

Nevenfuncties
Lid College van Curatoren Rijksuniversiteit te Utrecht, van 1 juni 1933 tot 1962
Voorzitter Rijksbeurzencommissie, vanaf 15 december 1933
Lid Staatscommissie voor onderzoek van het probleem van de revolutionaire volksvertegenwoordigers, van 12 februari 1934 tot 16 juni 1934
Voorzitter commissie onderzoek nadere wettelijke voorzieningen m.b.t. de houding van de overheid tegenover vreemdelingen, van 1935 tot 1937

Voorzitter Controle-orgaan over hypotheekbanken, vanaf 1936
Voorzitter Crisispachtwet-commissie, vanaf 1936
Voorzitter Commissie van beroep inzake wachtgelden, vanaf 1936
Plaatsvervangend voorzitter Raad voor de Luchtvaart, omstreeks 1937
Vertegenwoordiger Gereformeerde Kerken in het Convent der Kerken, van oktober 1940 tot januari 1941
Voorzitter Vaderlandsch Comitť, van 1943 tot januari 1944
President College van Curatoren Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1945 tot 1966
Voorzitter Centrale Raad voor de zuivering van het bedrijfsleven, vanaf november 1945
Lid Centraal Stembureau (vanaf 1950 Kiesraad), van 1 januari 1946 tot april 1963
Voorzitter Interkerkelijk Overleg
Lid Hof van Arbitrage van de Nederlands-Indonesische Unie, vanaf 19 mei 1950
Voorzitter commissie van bijstand voor personeelszaken van de buitenlandse dienst, omstreeks 1952
Voorzitter commissie van advies coŲrdinatie culturele betrekkingen Nederland-Zuid-Afrika
Vice-voorzitter (later voorzitter) Staatscommissie inzake het kiesstelsel, van februari 1953 tot 8 juni 1958
Voorzitter onderzoekscommissie in de zaak-Schokking, 1956
President Raad van Commissaris verzekeringsmaatschappij "Nationale-Nederlanden",van 1955 tot 1967
Plaatsvervangend voorzitter Kiesraad, van 3 april 1963 tot januari 1966
Voorzitter commissie van advies taakverdeling tussen departementen, vanaf 2 april 1964
Voorzitter Kiesraad, van januari 1966 tot januari 1976
Voorzitter Convent der Kerken
Lid bestuur Stichting tot bevordering van de Christelijke Pers
Voorzitter Gereformeerde Bond van verenigingen en stichtingen van barmhartigheid
Voorzitter Christelijk Psychiatrisch Centrum Bloemendaal
Voorzitter Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders
Voorzitterschappen (kamer)commissies e.d.
Lid strafkamer (Hoge Raad der Nederlanden), van 1933 tot 1944
Lid belastingkamer (Hoge Raad der Nederlanden), van 1933 tot 1944
Lid burgerlijke kamer (Hoge Raad der Nederlanden), van 1946 tot februari 1961

Opleiding(en)
Soort en plaats middelbaar onderwijs
Gymnasium te Amersfoort
Gymnasium Gereformeerd Gymnasium te Kampen tot 1908; eindexamen
Soort en plaats academisch onderwijs
Rechtswetenschap (gepromoveerd op stellingen) Rijksuniversiteit te Utrecht, van 1907 tot 16 oktober 1912
Staatswetenschappen (gepromoveerd op stellingen) Rijksuniversiteit te Leiden, 1 juli 1919

Wetenswaardigheden
Bracht in 1927 met Slotemaker de BruÔne een wet inzake de civielrechtelijke regeling van collectieve arbeidscontracten tot stand, waardoor individuele arbeidscontracten daaraan ondergeschikt werden gemaakt
Onthield de Neo-Malthusiaanse Bond goedkeuring van de statuten
Voerde in 1928 de door Heemskerk tot stand gebrachte Psychopatenwetten in
Bracht in 1929 de Ambtenarenwet tot stand, waardoor voor geschillen tussen ambtenaren en de overheid een aparte rechtspraak werd ingevoerd(ambtenarengerechten en Centrale Raad van Beroep)
Bracht in 1932 een Wet inzake Godslastering tot stand, die openbare godslastering in woord of beeld bestraft met een gevangenisstraf (resp. maximaal 1 en 3 maanden) of een geldboete (max. f 100,- en f 150,-)
Bracht een nieuwe regeling voor de arbeidsovereenkomsten van zeelieden tot stand
Bracht in 1932 een wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie tot stand, waardoor rechters en raadsheren in de Hoge Raad op hun 70ste ontslag krijgen
Na aanneming van een motie-Boon waarin de door hem voorgestelde opheffing van vier rechtbanken en veertig kantongerechten werd afgewezen, vroeg hij op 9 februari 1933 om schorsing van de beraadslaging. Deze werd op 15 februari 1933 gevolgd door het kabinetsbesluit tot Kamerontbinding.
Passeerde in 1946 bij zijn benoeming tot president van de Hoge Raad vier raadsheren die hem in anciŽnniteit voorafgingen
Zijn vader was gereformeerd predikant
Eťn van zijn zoons was hoogleraar aan de VU, een andere (Jan-Hein) een bekende schaker

Overige bijzonderheden
Pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
'Kind van Staat'; bijnaam i.v.m. jonge leeftijd als minister
Adressen
Den Haag, Bentinckstraat 127, omstreeks 1928
Den Haag, Statenlaan 110, omstreeks 1938 en 1955
Scheveningen, Scheveningseweg 86b, omstreeks 1973

Ridderorden
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 17 september 1946
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 28 april 1951
Grootkruis Orde van Oranje-Nassau, 28 februari 1961

Buitenlandse onderscheiding, verenigingen, sociŽteiten, genootschappen
Lid Koninklijke Academie van Wetenschappen

Publicaties/bronnen
Biografisch Woordenboek van Nederland, dl.III, 145-148
J. de Ruiter, "Jan Donner, jurist. Een biografie" (2003)
T.M. Schelhaas e.a. (red.), "De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht" (Kampen, 1984)

Archivalia
Familiearchief bij A.M. Donner
Biografisch Woordenboek(en)
Biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

Familie/gezin
Naam vader
A.M. Donner, Andreas Matthias
Naam moeder
G. Hessels, Gezina
Samenlevingsvorm gehuwd 13 juni 1916
Kinderen 3 zoons en 3 dochters
Beroep grootvader (moederskant)predikant

Familierelaties
Kleinzoon van J.H.Donner Tweede-Kamerlid
Vader van A.M. Donner, (mede-)voorzitter Staatscommissie-Grondwet/Kieswet
Grootvader van J.P.H. Donner

 


J.0747
NLRM 94 95 96 97 98 1772
NU
Alkmaar Rechterplaatsvervanger 150394
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijk Instituut voor de Tropen KIT Amsterdam
Lid Commissie van Beroep PC-basisonderwijs
Bestuurslid St. Wetenschappelijk Onderzoek Orthop. Chirurgie
C130503-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


DONNER


J.P.H. Jan Pieter Hendrik Amsterdam 201048
NLRM
De heer Donner is lid van het CDA
Zijn grootvader was tussen 1926 en 1933 eveneens minister van Justitie
Levensbeschouwing Gereformeerd
Partij/stroming C.D.A. (Christen-Democratisch AppŤl)
Diploma Gymnasium-B tot 68 Europees eindexamen
1968-1974 Studeerde Nederlands recht Vrije Universiteit Amsterdam doctoraal examen 1974
1974-1975 Studie en onderzoek aan de University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, Verenigde Staten
1976-1981 Ambtenaar bij het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen ministerie van Economische Zaken
1984-1990 Raadadviseur stafafdeling Wetgeving publiek recht van het ministerie van Justitie
1982-1984 Ministerie van Justitie gedetacheerd bij de Tweede Kamer ten behoeve van de parlementaire enquÍte naar het door opeenvolgende kabinetten gevoerde beleid ten aanzien van het RSV-concern
011190-010193 Lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
010193-221297 Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
000000-000702Voorzitter Centre for Europe and Security Security Studies te Groningen
Voorzitter van de Vereniging tot christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken “Vereniging Bennekom”
Lid Adviesraad van het CNV
Voorzitter van de Scientific Council ASWB Onderzoeksschool Arbeid Welzijn, Sociaal-Economisch Bestuur, Universiteit van Utrecht
Lid curatorium van de Stichting Maatschappelijk Ondernemen Midden- en Kleinbedrijf
Voorzitter van het Christelijke Sociaal Congres
Voorzitter van het Interkerkelijk beraad in Overheidszaken (CIO)
Lid Raad van Advies Nederlands Christelijke Sport Unie
Lid Wetenschappelijke raad T.M.C. Asser Instituut
Lid van het Curatorium van de NCW
Lid en/of voorzitter Commissie Toekomst Openbaar Ministerie
Lid en/of voorzitter Commissie Toekomst
Lid en/of voorzitter Onderzoek Publieke Omroep
000100-000702 Voorzitter Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid
000500-000402 Voorzitter Commissie inzake WAO
(292) Lid en/of voorzitter Commissie grondrechten in het digitale tijdperk
000891-270192 Lid Commissie toewijzing etherzendtijd voor commerciŽle omroep
(292) Voorzitter Tijdelijke Adviescommissie Toezicht Telecommunicatie
Voorts was hij lid en/of voorzitter van een aantal adviescommissies, welke zijn niet genoemd?
1997 CDA minister
000000-000702 Lid Stichtingsbestuur Katholieke Universiteit Brabant
221297-220702 Raad van State Lid benoemd bij K.B. van 060297
010198-2002 20 Raad van State Staatsraad
2001-2002 leidde commissie die adviseerde over de WAO-problematiek
170502-040702 CDA-informateur
240103-050203 2003 CDA-informateur samen met F. Leijnse
NU
220702 Minister van Justitie op voordracht van het CDA in het Kabinet-Balkenende
NEVENFUNCTIES
Lid bestuur Kerk en School
Lid curatorium Stichting Theologische Faculteit Tilburg
Bijzonderheden! CDA informateur en Minister van Justitie mr. J.P.H. Donner (24) deed als staatsraad bij de Raad van State samen met mr. W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd (28) en mr. J.R. Schaafsma, (39) Leden, in tegenwoordigheid van mr. A.J. Kuipers, ambtenaar van Staat een uitspraak als rechter terwijl hij helemaal geen rechter meer was!
Bijzonderheden! Bracht in 2002 een nieuwe Wet justitiŽle gegevens in het Staatsblad. Hierdoor kunnen onder meer gegevens over zedenmisdrijven veel langer worden bewaard. Verder wordt beter aangesloten bij privacybepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens
Bijzonderheden! Bracht in 2002 samen met minister Kamp een wet in het Staatsblad waardoor bepalingen van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies worden geÔntegreerd in een nieuwe Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Daarnaast wordt een deel van de tekst van de Huurprijzenwet woonruimte overgeheveld naar de nieuwe titel 7.4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor wordt de huur(prijs)wetgeving vereenvoudigd en moet grotere uniformiteit in de uitspraken van de huurcommissies worden bereikt.
Bijzonderheden! Kwam in 2002 met plannen voor het op ťťn cel plaatsen van twee gedetineerden
Bracht in 2003 een wetswijziging tot stand waarmee een wettelijke basis wordt gegeven aan DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken. Bijzonderheden! De bestaande regeling voor DNA-onderzoek in strafzaken stond slechts vergelijking van DNA-profielen toe. Met de wetswijziging worden de bestaande strafrechtelijke onderzoeksmogelijkheden uitgebreid.
Bijzonderheden! (292) Bracht in 2003 een wetswijziging tot stand waardoor het ongecontroleerd gebruik van verborgen camera's aan banden wordt gelegd
Bijzonderheden! (292) Bracht in 2003 samen met staatssecretaris Wijn een wet tot stand waardoor er een wettelijke basis komt voor het gebruik van de elektronische handtekening
Bijzonderheden! Bracht in 2003 wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek tot stand die tot betere bescherming van huizenkopers moeten leiden. Er wordt onder andere een bedenktijd van drie dagen ingesteld bij de koop van onroerend goed. Bij koop/aanneming van een nieuw gebouwde woning kan 5 procent van de prijs in depot worden gestort bij de notaris in verband met eventuele na de levering blijkende gebreken
Familie/gezin
Samenlevingsvorm gehuwd te Amsterdam, 230673
Familierelaties
24 Zoon van A.M. Donner, lid Europees Hof van Justitie
24 Kleinzoon van J. Donner, minister en president Hoge Raad
428 Gezocht aanvullende informatie en documentatie over de oudste grondwet uit de geschiedenis van Nederland
Bijzonderheden!
182 Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
Bijzonderheden!
De theoretische missie van het Ministerie van Justitie in de praktijk, afhandeling brief Hop aan de MINISTER-PRESIDENT om waarden en normen in de jeugdzorg in te voeren
110903-260605 Contactjournaal brief Hop aan de MINISTER-PRESIDENT J.P. Balkenende
260605 Nog steeds geen antwoord van Minister van Justitie J.P.H. Donner
451 De eerste Balkenende-norm. 241003 Antwoord De MINISTER-PRESIDENT aan J. Hop "Gezien het onderwerp heb ik uw brief onder de aandacht gebracht van de eerstverantwoordelijke bewindspersoon, de Minister van Justitie, met het verzoek de behandeling over te nemen" Minister van Algemene Zaken, voor deze, drs. P.H.A.M. Huijts. 110903 Brief J. Hop aan J.P. Balkenende om "Normen en Waarden te integreren in de jeugdzorg"
Aandachtsvestiging!
375 JUSTITIE NEGEERT MEINEED! Aannemer Karel de Werd vecht al 28 jaar tegen liegende vakbondsbestuurders nformatie en toelichting: K.H. de Werd, Postbus 36157, 1020 MD Amsterdam


M.0139 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 94 93
Werkzaam Gemeente secretarie te Amsterdam 1966
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 250779
Rechter rechtbank Amsterdam 20880
Raadsheer Hof Amsterdam 190886
GEEN NEVENFUNCTIES C250101 J. Hop bijbanenregister rechtbank Amsterdam

 

 

Hier komt de inhoud van het gespreksverslag

 

 

Overheid & werknemer, ziekteverzuim, re-integratieprojecten, ontslag, concurrentiebeding en rechtersleger
350 Zorgen J. Hop (Groep Hop) over rechtspositie werknemers in de zorg bij sluiting van bejaardentehuizen
303 Hop geeft zicht op kilometervergoeding personeel gemeente Ermelo. Waarom krijgt u als werknemer niet dezelfde kilometervergoeding?
111 Waar de overheid enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid zien we onderdrukking en dictatuur
109 Voor iedere topcrimineel is het van 't grootste belang dat hij in de publiciteit niet in zijn ware gedaante wordt geportretteerd"
419 Ontslag binnen het rechtersleger. Hoe bont moet je het maken voordat je als RECHTER wordt ontslagen? Voorbeeld 1!
555 Ontslag binnen het rechtersleger. Hoe bont moet je het maken voordat je als RECHTER wordt ontslagen? Voorbeeld 2!
Omroep Gelderland Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger bij behandeling wraking gewraakte rechter door dezelfde rechtbank
80 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger bij behandeling wraking gewraakte rechter door dezelfde rechtbank
389 Openbaar Ministerie probeert kost wat kost namen, initialen, functies en bijbaantjes van hun personeel geheim te houden
203 Structureel probleem! Rechtersleger doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding.
205 Structureel probleem! Openbaar Ministerie doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
225 Structureel probleem! Politie doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
232 Structureel probleem! Raad voor de Kinderbescherming doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
241 Structureel probleem! Jeugdzorg doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
284 Structureel probleem! Gemeente doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
134 Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
Wat is het verschil tussen 107.000+ kindermishandelingen per jaar in "jeugdzorg PR-campagnes" en het daadwerkelijk aantal veroordelingen van ouders wegens het plegen van kindermishandeling ieder jaar steeds opnieuw om ieder jaar steeds opnieuw kinderen af te leveren bij kindertehuizen en pleeggezinnen zodat die hun hypotheek makkelijk kunnen betalen?
300 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de jeugdzorg om kritiek op hun maatjes de jeugdzorg=overheid te onderdrukken
680 Weerzinwekkende partijdigheid Minister/politiek voor jeugdzorg. Om systematisch klagen met Hop tegen jeugdzorg te voorkomen werd met spoed klachtwetgeving aangepast
800 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de jeugdzorg: Zolang ouders zich richten op waarheidsvinding/procedures "zonder samenwerking met gezinsvoogd" is geen vooruitgang mogelijk
470 Ongelijke doorlooptijden procedures ouders tegen RvdK/jeugdzorg representatief voor Nederlandse rechtspraak
125 Uitzondering bevestigd de regel! ONBEVOEGD UITSCHRIJVEN KIND UIT GEMEENTE DOOR JEUGDZORG! Bezwaar- en beroep GEGROND verklaard! Rancune. Als een burger zo'n zaak wint en vervolgens als burger ook toepast dan wordt je snel door het rancuneuze rechtersleger uit het gezag over je kind gezet!
want winnen bij dit rechtersleger helpt natuurlijk niet!
6 Uitzondering bevestigd de regel! Veertien klachten met Hop GEGROND bij klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming Zuid
maar winnen (NEDERLANDS RECORD KLACHTEN GEGROND BIJ KLACHTENCOMMISSIE RVDK) bij de RvdK klachtencommissie helpt natuurlijk niet!
137 Uitzondering bevestigd de regel! Klacht GEGROND tegen weigering Hop als gemachtigde
maar winnen bij deze jeugdzorg klachtencommissie helpt natuurlijk niet!
343 Voorbeeld reactie rancuneuze jeugdzorg medewerker die zelf in de bezwaarcommissie zit en zelf in hoger beroep van Hop een zaak verliest
212 Uitzondering bevestigd de regel! Moszkowicz sr: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft gevangen in gesubsidieerde voogdij
Winnen bij dit rechtersleger helpt natuurlijk niet!
160 Moszkowicz sr. waarschuwt Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest!
414 STASI NEDERLAND! Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden geeft inzicht in werkwijze OM en politie inzake opslaan gegevens over burgers
688 STASI NEDERLAND! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten houden door invoering van kilometerheffing
623 STASI NEDERLAND! Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
468 STASI NEDERLAND! Wat doet een informatiebewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken? En wat wordt er over burgers verzameld door allerlei oncontroleerbare stichtingen en bedrijven waar de "overheid" ook belangen bij/in heeft?
334 CDA - Donner: Ik ben CDAer. Kritiek op rechtspraak via politiek kanaliseren dus infiltratie rechterlijke macht in OM en Ministerie van Justitie
246 CDA - Donner: Ik ben CDAer. "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
348 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik heb maling aan de Hoge Raad. Ik ben CDAer en ik wil de bevolking blijven uitzuigen en blijven uitmelken met peperdure paspoorten
624 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik wil nu de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
626 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
476 CDA - Donner: Ik ben CDAer en zorg goed voor het onder elkaar verdelen van alle belangrijke en mooie bestuurs- en juridische baantjes
187 CDA - Donner: Ik ben CDAer en wil burgers blijven uitzuigen en blijven uitmelken. Ik verbiedt proef 'no cure no pay' zodat burgers niet zelf gaan kunnen procederen zonder peperdure advocaat!
482 CDA - Donner: Confrontatie LPF met CDA MvJ Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
383 CDA - Donner: Ik ben CDA-er en ik heb maling aan de wet. Ik doe gewoon een uitspraak als rechter terwijl ik helemaal geen rechter ben.
394 CDA - Donner: Ik ben CDAer en in de rechtspraak maken we van alles valselijk op. Uitspraken “in naam der koningin” door meervoudige kamers de minuten, afschriften en grossen worden als regel valselijk worden opgemaakt! Deze uitspraken worden namelijk niet ondertekend door wie dat wettelijk zouden moeten doen, de voorzittende rechter/raadsheer en dienstdoende griffier, maar door onbevoegde administratieve medewerkers. Het ‘in naam der koningin’ in rechtsbesluiten is niet meer dan een “overblijfsel” en we maken deze uitspraken altijd al valselijk op laat CDA rechter en Minister van Justitie Donner op vragen hierover weten
348 CDA - burgemeester - Ermelo: Ik ben CDAer en ik ben de burgemeester van Ermelo en ik heb een flinke zak geld om een 71-jarige gehandicapte burger uit te zuigen en uit te melken om zijn voor 1996 zelf (af)gebouwde recreatiewoning te kunnen jatten. Natuurlijk in prima samenwerking met mijn maatjes bij het rechtersleger. Met met CDA maatje Donner als voorzitter bij de Raad van State wordt toch nergens naar gekeken.
201 CDA - verkiezingen - gemeente Ermelo 2010: Ik ben CDAer en ik ben de CDA burgemeester van Ermelo. Meneer Hop knippen en plakken door de VVD in verkiezingsformulieren is voor ons CDA gemeente bestuur geen enkel probleem. Wij van het CDA krijgen immers van ieder gekozen VVD raadslid een losgeld betaling voor de CDA PR commissie en u kunt wel gaan procederen bij de Raad van State. Wij hebben daar uitstekende contacten die knippen en plakken (rotzooien) in verkiezingsfortmulieren ook prima zullen vinden
Discriminatie CDA Klacht Hop tegen (CDA) bestuur gemeente Ermelo inzake discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders
Intimidatie CDA - Intimidatie gemeente Ermelo - Ermelose politie wil dat het CDA bestuur toestemming geeft voor politieke activiteiten Groep Hop tijdens verkiezingen
Christelijk? CDA - Ermelo - Christelijk College Groevenbeek - 2014 Uitdagers mogen niet meedoen aan ons (christelijk) schooldebat. Schoolvoorbeeld CDA tunnelvisie onderwijs
379 CDA - Ermelo - 2010 Alleen Groep Hop ging NIET AKKOORD met betaling LOSGELD per gekozen raadslid aan de Ermelose CDA-PR commissie
194 CDA - Ermelo - 2006 Alleen Groep wil wilde geen geld betalen aan het CDA om mee te mogen doen aan politiek debat
199 CDA Journalist Jeanne Dijkstra - 2006 - Aan de Raad voor de Journalistiek "Van alle kanten krijg ik berichten om Groep Hop dood te zwijgen en ik ben het nagegaan het klopt.
246 CDA duldt geen kritiek in eigen blad, wil hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen de laan uitsturen
557 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de gemeente! Pikmeer I, OM niet-ontvankelijk bij vervolging gemeente als verdachte
558 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de gemeente! Pikmeer II, OM niet-ontvankelijk bij vervolging gemeente als verdachte
569 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor UWV. Geen snelle rechtspraak voor burger en hun bedrijven maar opschorting behandeling lopende procedures startende zelfstandigen tegen UWV
406 Arbeidsproductiviteit. De ontwikkeling van Nederland als informatie samenleving cruciaal voor arbeidsproductiviteit en sociale cohesi
352 Arbeidsproductiviteit. Bent u ziek? Verzuimverzekeraar die als arbodienst fungeert rekent op medeplichtigheid werkgever
285 Arbeidsproductiviteit. Man moest succesvolle DSM loopbaan afbreken! Welk belang had DSM bij opsluiten van zijn vrouw?
5 Arbeidsproductiviteit. Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor OM tegen K.H. de Werd na problemen met werknemers vakbond
192 Arbeidsproductiviteit. Jaarverslag 2005 Nederlands Instituut van Psychologen, de beroepsvereniging van psychologen, wie verzekert?
195 Uitzondering bevestigd de regel. Klacht gegrond met Hop als gemachtigde tegen Mw Drs C. Snijder pedagoog PAR Amsterdam. Maatregel waarschuwing!
322 Uitzondering bevestigd de regel. Klacht gegrond tegen psychiater in de zaak van vader H. met Hop als gemachtigde tegen GGZ Drenthe
283 Arbeidsproductiviteit. Strijd werknemer tegen Gemeente Amsterdam een waarschuwing voor anderen die tegen gemeente procederen
104 Arbeidsproductiviteit. Ontslag werknemer wegens verstoorde verhoudingen na valsheid in geschrifte gepleegd door directeur
278 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 1-3
296 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 4-8
297 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 9-10
572 OM Arbeidsproductiviteit. Ad Bos verklapte in 2001 geheim bouwfraude en eindigt in camper in de gemeente Bergen Noord-Holland
334 Arbeidsproductiviteit. Op patiŽntenkaart Defensiemedewerker Fred Spijkers werden stiekem psychiatrische aantekeningen gezet
422 Uitzondering bevestigt de regel. Commando's winnen strijd om behoud van de groene baret tegen bevelhebber KL Marcel Urlings en zijn patrol kleurige baret!
20 Wat zijn de kansen van de gemiddelde Nederlander die door de overheid wordt gedwarsboomd en getreiterd? Eerbetoon aan journalist Oltmans
80 12-2010, 2011, 2012, 2013 - 2014-vandaag. Wat zijn de kansen van de gemiddelde Nederlander die door de overheid wordt gedwarsboomd en getreiterd? Frontale opsporingsactie Openbaar Ministerie (OM) tegen Hop OPHALEN en DOEN BEKENNEN! Winnen tegen rechtersleger, jeugdzorg, OM en kinderbescherming bij het weerzinwekkend voor de overheid partijdige rechtersleger gebeurt niet (vaak) en (uitzondering bevestigd de regel) helpt ook niet. HOP AAN WRAKINGSKAMER RECHTBANK ASSEN TIJDENS HOORZITTING WRAKINGSKAMER DECEMBER 2013: "Als mijn wraking van jullie (maatje) rechter met twee petten op rechter en OvJ) ongegrond wordt verklaard en het OM van alles mag inleveren op geen letter was commentaar en ik heb niets ingeleverd. Voer alleen stevig procedureel weerwerk op de hoorzitting met een pleitnotitie (VOORVRAGEN) en ik mag mijn pleitnotitie niet voorlezen dan kom ik niet meer terug EN JULLIE ZOEKEN HET VERDER MAAR UIT MET JULLIE ZOOITJE.................

Mijn naam is J. Hop Ermelo. Ik ben verzetsstrijder en heb te vaak te maken (gehad) met het rechtersleger en hun maatjes de bestuursorganen! Ik wens u veel leesplezier toe bij het bekijken van mijn websites die ik zelf betaal en zelf onderhoud. Proost burgers op ons fantastische rechtersleger. Ik ben ook politicus dus van mij mag u alles weten. Ik ben BONAFIDE en ben ook niet zo bang uitgevallen. Ik wil ook rustig een openbare leugendetectortest ondergaan in het OM zaakje tegen Hop. Op verzoek van de overheid ben ik ook onderzocht, heb daaraan in die zaak ook keurig netjes meegewerkt. Ik had een ex politiepsycholoog die mij onderzocht en heb die dag meer dan 2500 vragen beantwoord. Ik had VIER TIENEN voor communicatie en dat had die politiepsycholoog nog nooit eerder meegemaakt. Ik overweeg mijn psychologisch rapport gewoon compleet zonder censuur op internet te zetten zodat iedereen dat kan lezen. Lees verder

 

top
Activiteiten
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.