CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

HANDLEIDING (INSTRUCTIE) VOOR DE INVULLING VAN DE CHECKLIST

BEOORDELING VAN DE VEILIGHEID.

Deze lijst waagl een beoordeling op acht aandachtsgebiedewn aarvan in de literatuur en in de

praktijk gebleken is dat zij belangrijke samenstellendea spectenv an het complexe begrip veiligheid

zijn.

Een kind/jeugdige is thuis veilig als het structureel kan rekenen op een volwassene die voorziet in

zijn basale fusieke en emotionele behoeften, die hem beschermt tegen gevaar en die daarin

continuiÔeit en voorspelbaarheid biedt.

Deze brede opvatting van veiligheid geeft daarmee tevens de minimale condities weer waaronder

een kind gezond en wel kan opgroeien.

Omdat veiligheid ook een criterium is voor het nemen van beslissingen over kind en gezin- het

ontbreken ervan legitimeert interventies!- wordt in de conclusie gevraagd naar een oordeel over de

noodzaakv an hulp of beschermingsmaatregelewn aaronderu ithuisplaatsing.

Nb. Deze lijst is een bewerking van de lijst "Beoordeling van de Veiligheid" afkomstig van het

NIZW Jeugd/ Expertisecentrum Kindermishandeling, Utrecht september 200 5 .

Zie voor eenT oelichting op de beantwoordingv an de vragend e (verspreide)n otitie "Veilig

Thuis?"

Deze bevato ok handreikingenv oor de besprekingv an de veiligheid van kindereni n hun

thuissituatie.

TielseC hecklistR isicoFactoren

BJzG Rivierenland

decembe2r0 06

Checklist Beoordeling van veiligheid

Tielse Checklist RisicoFactoren

BJzG Rivierenland

decembe2r 006

- Het kind wordt thuis seksueeml isbruikt

- Het kind wordt thuis fusiek mishandeld

- Het kind wordt thuis psychischm ishandeld

- Ouders beschermen het kind niet (onvoldoende) tegen mishandeling of

misbruik door extemen

- Het kind is getuige van seks of seksueel geweld tussen de ouders of andere

volwassenen

- Het kind is getuigev an ffsiek enlof psychischg eweldt ussend e ouders

- Afinezigheid binnen het gezin van tenminste ťťn volwassene die zorgt voor

adequate verzorging van het kind

- Afuezigheid binnen het gezin van tenminste ťťn vaste volwassene die het kind

beschermt?

- Afinezigheid binnen het gezin van tenminste ťťn vaste volwassene die ervoor

zorgt dat het leerplichtige kind naar school gaat?

- Afinezigheid van een affectieve band tussen oude(s) en kind

- Afuezigheid binnen het gezin v an tenminsteť ťnv astev erzorgerd ie

emotioneebl eschikbaairs voor het kind

- Regelmaaet n stabiliteito ntbreekti n de dagelijksev erzorginge n opvoeding

- De ouders hanteren geen duidelijke en op het kind afgestemde regels en

grenzen

- De ouders stellen geen realistische eisen aan het kind

- Afwezigheid binnen het gezin van tenminste ťťn vaste volwassene die toezicht

houdt op het kind

- Het kind voelt zich thuis niet veilig en niet geborgen

- Er zijn signalen in gedrag en ontwikkeling dat het kind zich niet op zijn gemak

voelt

- De ouder heeft geen inzicht in de problematiek

- De ouder is niet bereid en niet in staat om de situatie voor het kind in positieve

zin en permanent te veranderen

TielseC hecklistR isicoFactoren

BJzG Rivierenland

decembe2r 006

- Steun uit het sociale netwerk is niet beschikbaavro or de ouders

- Een sociaaln etwerki s niet beschikbaavro or het kind

- Besprekingin het MDO

Melding bij De Raad voor Kinderbescherming

- Uithuisplaatsingis nodig

- Diagnostisch onderzoek kind / gezin

Tielse Checklist RisicoFactoren

BJzG Rivierenland

decembe2r 006

9

lndicatiebesluit

Naam jeugdige

Geslacht

Geboortedatum

Kader zorg

Aanvraag via

Datum Indicatiebesluit

Soort Indicatiebesluit

Grondslag Indicatiebesluit

Diagnostisch beeld:

Doelen:

Gericht op de jeugdige:

Gericht op ouders / verzorgers:

Eerste Zorgaanspraak

Zorgvorm:

Aanbevolen Zorgaanbieder:

Adres Zorgaanbieder:

Binnen de provincie Gelderland

Aard en intensiteit:

maak een keuze

OTS

maak een keuze

Vestigen

CliŽnt is aangewezeno p jeugdzorg

Bu rea u Je u gdzorgG e lderland

HooÕdkantoor

Velperwe7g5

6824 HH Arnhem

Telefoon0:2 63 629 1 11

Fax: 026 364 43 51

www.bjzgelderland.nl

tNG 65 39 83 832

: maak een keuze

Indien Verblijf:

Aantal dagen per week

Aantal uren per etmaal

Indien Ambulant:

Aantal contacturen totaal

Indien te indiceren in klasse:

Klasse

Hulp is gericht op

Verzilveringstermijn

Ingang Verzilveringstermijn

Geldigheidsduurv an de aanspraak

Geldigheidsduuris langerd an I jaar, namelijk

Veruangende zorg nodig?

Welke vervangende zorg

Redenv oor vervangendez org:

Paraaf

Besp reki ng met betrokkenen

Besproken met ouders/verzorgers

Besprokenm et ouders/verzorgerso p datum

Reactiev an ouders/verzorser:s

Besproken met jeugdige

Besproken met jeugdige op datum

Reactie van de jeugdige:

Beoordeli ng door gedragsdesku ndige

Beoordelingv an het besluitd oor eeng edragsdeskundighee eft plaatsgevonden.

Naam gedragsdeskundige

maak een keuze

I jaar

maak een keuze

maak een keuze

maak een keuze

maak een keuze

maak een keuze

Gaan betrokkenen akkoord met verzending van het besluit naar de huisarts : maak een keuze

Namens Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland,

Teamleider

Deze indicatie is gemaakt door

Evaluatie ondertoezichtstellingn a eenj aar OTS

Doel van de evaluatie: verlenging ots

Voorblad

Deze evaluatie vsn het plan van aanpak is van;

Naam jeugdige:

Geboortedatum:

Leeftijd:

Verblijfplaats:

Deze evaluatie plan is gemaakt door:

Datu:

Aanvangsdatum OTS:

Datum laatste uitspraak OTS:

Periode waarvoor dit plan geldt: tlm

Datum waarop OTS formeel afloopt:

Bedoeling van dit plan:

In het laatste plan stond waarom de OTS is uitgesproken en wat er nodig was om de OTS te kunnen beŽindigen.

Dit evaluatieÕbrmulier is bedoeld voor het geval

(a) de ondertoezichtstelling met nog een jaar verlengd gaat worden. Het bevat nog geen nieuw plan van

aanpak. Dat wordt pas gemaakt nadat de ots door de kinderrechter is verlengd. Ter informatie bevat deze

evaluatie wel de laatste bijgestelde versie van het plan van aanpak, zodat de kinderrechter de meest juiste

informatie heeft. Deze evaluatie kan ook gebruikt worden om informatie aan anderen te verschaffen, zoals: de

Raad voor de Kinderbescherming, zorginstellingen en personen die direct betrokken zijn bij de cliŽnt en zijn

sezin.

Datum:

Handtekening

Akkoord Gezien

Toelichting

2 lVat is de voortgang bij de gewenste ontwikkelingsuitkomsten?

Voortgang gewenste ontwikkelings uitkomst I

Gewenste ontwikkelin gsuitkomst:

Score ouder:

Scorejeugdige:

Score GV:

Toelichting bij score

Voortgang gewenste ontwikkelingsuitkomst 2

Gewenste ontwikkelingsuitkomst:

Score ouder:

Scorejeugdige:

Score GV:

Toelichting bij score

Voortgang gewenste ontwikkelingsuitkomst 3

Gewenste ontwikkelingsuitkomst:

Score ouder:

Scorejeugdige:

Score GV:

Toelichting bij score

Voortgang gewenste ontwikkelingsaitkomst 4

Gewenste ontwikkelingsuitkomst:

Score ouder:

Score jeugdige:

Score GV:

Toelichting bij score

Voortgang gewenste ontwikkelingsuitkomst 5

Gewenste ontwikkelingsuitkomst:

Score ouder:

Scorejeugdige:

Score GV:

Toelichting bij score

Voortgang gewenste ontwŪkkelings uitkomst 6

Gewenste ontwikkelingsuitkomst:

3 Verloop vqn de sumenwerkŪng in de afgelopen periode

Wat vindt de gezinsvoogd van de samenwerking tot nu toe? Wat ging er weVniet goed volgens de

GV?

Wat zijn verbeteringen volgens de GV?

Ivut vinden de ieugdige en de ouder(s) van de samenwerking tot na toe? Wat ging volgens hen wel

en niet goed? Welke verbeteringen zien zij?

4 VoortzettŪng of omzetting OTS

De oTS dient voortgezette wordenw anneere r nog geen' good enough's ituatieo ntstaanis met betrekkingt ot de

ontwikkelingv an dej eugdigee nlof wanneero uder(s)m et vrijwillige hulp nog niet voldoendein staatz ijn om die

ontwikkelingsbedreigingevno ldoendeo p te heflen.

Toelichting:B ii de redenvanvoortzettingv, ermeldjed eg rondenvand e maatregelm et eenm otiveringd aarvan.

Omzettingv an de OTS in eenv erderstrekkendem aatregeld ient overwogent e worden wanneer

het bovenstaandhee t geval is ťn er geenp erspeetieifs dat dat die 'goode nough's ituatiez al gaan on$man.

Men in g j e u g d ig do u de r (s)

Wordt de kinderrechter verzocht de OTS te verlengen?

want:

Mening je ugdige/o uder(s)

Wordt de Raad verzocht onderzoek te doen naar een verderstrekkende maatregel?

want:

Me nŪng j e ug dige/o uder(s)

Evaluatieo ndertoezichtstellinnga eenj aar OTS

Afsluitrapportage

Voorblad

Dit rapport is van:

Naam jeugdige:

Geboortedatum:

Leeftijd:

Verblijfplaats:

DiŪ rapport is gemaakt door:

Duta:

Aanvangsdatum OTS:

Datum laatste uitspraak OTS:

Periode waarvoor dit plan geldt: tot

Datum waarop OTS formeel afloopt:

Bedoeling van dit rapport:

In het vorige planv an aanpaks tondw aaromd e OTS is uitgesprokeno f verlengde n wat er nodig waso m de OTS

te kunnenb eŽindigenD, it evaluatieformulieirs bedoeldv oor het gevalh et BureauJ eugdzorgv an plan is de

ondertoezichtstellintge beŽrndigeonm datd e doelenb ereiktz iln. Ook wordt hier vastgelegdw at er vervolgens

gaat gebeuren.

Dit evaluatierappowrt ordt verstrekÕa and e Raadv oor de Kinderbeschermingd,i e dit voornemenz al toetsenH. et

rapportk an ook gebruiktw ordeno m informatiea ana nderente verschaffenz, oals:d e kinderrechter,

zorginstellingene np ersonend ie directb etrokkenz ijn bij de cliŽnt en zijn gezin.

Zonodigk an formulierA uit het plan van aanpakb ijgevoegdw orden.

Datum:

Handtekening

Akkoord Gezien

Toelichting

2 llat is de voortgang bii deg ewensteo ntwikketŪngsuitkomsten?

Voortgang g ewenste onŪwikkelings uitkomst I

Gewenste ontwikkelingsuitkomst:

Score ouder:

Scorejeugdige:

Score GV:

Toelichting bij score

Voortgang gewenste ontwikkelingsuitkomst 2

Gewenste ontwikkelingsuitkomst:

Score ouder:

Scorejeugdige:

Score GV:

Toelichting bij score

Voortgang gev' enste ontwikkelings uitkomst 3

Gewenste ontwikkelingsuitkomst:

Score ouder:

Scorejeugdige:

Score GV:

Toetichting bij score

Voortgang gewenste ontwikkelings uitkomst 4

Gewenste ontwikkelingsuitkomst:

Score ouder:

Scorejeugdige:

Score GV:

Toelichting bij score

Voortgang g ewenste ontwikkelings uitkomst 5

Gewenste ontwikkelingsuitkomst:

Score ouder:

Scorejeugdige:

Score GV:

Toelichting bij score

Voortgang gewenste ontwikkelingsuitkomst 6

Gewenste ontwikkelingsuitkomst:

 

Hop geeft zicht op denk- en werkwijze "jeugdzorg" door publicatie van formulieren en werkprocessen op internet
180

Diagnose op bestelling! Onderonsjes STAAT/RECHTERSLEGER om toe te schrijven naar verzoeken/rapporten/uitspraken!

LIN

INFORMANT Stichting Lindenhout "jeugdzorg" in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!

071

Bezwaarschrift tegen BESLUIT bestuursorgaan om ouder(s) foldermateriaal over indienen van klachten toe te sturen

079

Vraag: Waarom verliest het gewone volk systematisch hun (censuur) rechtszaakjes tegen overheden?

Antwoord: Omdat zaakjes van het gewone volk tegen de Staat/RvdK/jeugdzorg worden toegewezen aan voor de overheid/bestuursorganen partijdige rechters!

Informant: Wie de zaken verdeelt kan de uitkomst van een rechtsgeding beÔnvloeden zegt bijvoorbeeld rechter Lampe

135 Art. 11.
Rechtspreken volgens de wet
De regter moet volgens de wet regt spreken; hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordelen.
137 Hetze tegen Hop in strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd etaleert op een fantastische wijze de mentaliteit die heerst in de jeugdzorg! Ook al worden de ernstigste fouten gemaakt (51) ze blijven doorgaan! Hop MOET BLOEDEN!
617 Vluchten voor de Nederlandse jeugdzorg kan gewoon bij OTS maar hoe lang nog! Slimmer is om VOOR een OTS al te vertrekken!
518 Klopt het ondertekeningsblok onder BESLUITEN en verzoek- en verweerschriften van bestuursorganen die opereren in de jeugdzorg?
101 AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE
pleegouders in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!
082 Volg het geld en u begrijpt waarom jeugdzorg probeert steeds meer KLANTEN in hun klauwen te krijgen
132 Exploitatie kinderen door jeugdzorg: Arbeidsvoorwaarden Jeugdbeschermer mei 2008. De CAO-jeugdzorg is van toepassing. Het salaris bedraagt op basis van schaal 10, maximaal € 3.437,07 bruto per maand bij een fulltime dienstverband met een eindejaarsuitkering met een vast deel van 5,15% en een resultaatafhankelijk deel van 3,15%.
177 Lindenhout gezinshuisouder. Arbeidsvoorwaarden CAO Jeugdzorg. SalariŽring conform schaal 8 van de salarisregeling (minimaal € 1.940,94 en maximaal € 2.882,28 bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Lindenhout biedt eindejaarsuitkering van 8,3% (deels resultaatafhankelijk), een spaarloonregeling, een levensloopregeling, studiefaciliteiten en aantrekkelijke collectieve verzekeringen. Voor de functie gezinshuisouder geldt daarnaast 14% onregelmatigheidstoeslag, slaapdienstvergoeding en een verhuiskostenvergoeding.
Beloning beleidsmedewerker "jeugdzorg" gemeente Alphen aan de Rijn 20 december 2 008 De functie van beleidsmedewerker wordt gehonoreerd op basis van salarisschaal 10 cao voor gemeenteambtenaren. Afhankelijk van de ervaring van een kandidaat behoort een toelage tot het maximum van schaal 11 tot de mogelijkheden. Het brutosalaris bedraagt daarom maximaal € 3.800 per maand dan wel (bij een toelage) maximaal € 4.378 per maand bij een volledige werkweek van 36 uur. Deze bedragen zijn exclusief 8% vakantiegeld en exclusief 5% (niveau 2008) eindejaarsuitkering. Inclusief deze inkomensbestanddelen is sprake van een jaarinkomen van maximaal €51.500 (schaal 10) dan wel maximaal € 59.365 (schaal 11). De functie is een voltijdsfunctie (36 uur). Een vierdaagse werkweek (4x9) of deeltijdwerk (minimaal 32 uur) is bespreekbaar.
Grondrecht op behoorlijke rechtspraak 6 EVRM, artikel 14 Bupoverdrag en het Seveso-arrest (710)
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid.
Een bestuursorgaan moet bij het uitoefenen van bevoegdheden een vaste lijn volgen. 
Een bestuursorgaan moet duidelijk maken aan de hand van welke criteria de correcte beslissingen zullen worden genomen.
003 Vraag: Wie zijn Judith Leenders en Ron Nienhuis? 575 (581) (101)
Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland) start afspelen van deze uitzending op 09:28
095 6 november 2007 Hop ontdekt kinderrechter is rechter, aanklager en belanghebbende bij kinderbeschermingsmaatregelen
073 In de jeugdzorg formulieren worden uw kinderen als KLANTEN aangemerkt 
680 "Jeugdzorg" verzoekt Parlement/Minister ingevoerde wetgeving KLANTEN met spoed uit te hollen om GEGROND KLAGEN te voorkomen 
122 Kinderen worden in de "jeugdzorg" KLANTEN aangemerkt! Wie zitten er verborgen achter Bureau Jeugdzorg? "Bureau Jeugdzorg" heeft naast jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, jeugdreclassering en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling een aantal andere onderdelen: de Kindertelefoon, Haltbureaus, de Kinder- en Jongerenrechtswinkel en een aantal JIP's (Jongeren Informatie Punt). Deze maken samen deel uit van de nieuwe organisatie.
440 Lees eerst de "meldcode kindermishandeling" om zicht te krijgen op de aanmeldingsprocedure van uw kind bij het AMK
545 Processen bureau jeugdzorg, Versie 2, Definitief, 18 mei 2005 geeft zicht op werk- en denkwijze medewerkers jeugdzorg
549 Signalen van derden geeft zicht op werk- en denkwijze medewerkers jeugdzorg
339 Rechtersleger heeft werkafspraken gemaakt met "jeugdzorg", Raad voor de Kinderbescherming over inhoud verzoekschriften
481 Deltaplan jeugdzorg weer een signaal dat het in Nederland steeds gevaarlijker voor de kinderen van het gewone volk
097 Info uit Wob verzoek 102! Hop publiceert "Tielse Checklist Risicofactoren" om verweerschriften ouders bij KIR te verbeteren
478 Info uit Wob verzoek 102! Hop publiceert "Handleiding voor de invulling van de checklist beoordeling van de veiligheid"
388 Hop publiceert de "aanmeldingslijst verzoek raadsonderzoek"
436 Wet op de jeugdzorg
437 Uitvoeringsbesluit wet op de jeugdzorg
   

top